IBPBI/2/423-1527/14/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wyodrębniony z Uczelni Dział nieruchomości stanowi w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji wniesienie Działu nieruchomości nie będzie powodowało po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Szkoły, przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 28 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Działu nieruchomości do spółki kapitałowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Działu nieruchomości do spółki kapitałowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest uczelnią niepubliczną działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczelnia jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce.

Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Aktualnie, niektóre z nieruchomości zostały wydzielone z zakresu działalności dydaktycznej Zarządzeniem Rektora Uczelni z 30 września 2011 r. i przeznaczone pod działalność komercyjną, polegającą na dzierżawie tych nieruchomości wraz z ich wyposażeniem. Wnioskodawca planuje przeznaczenie także kolejnych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Uczelni pod działalność komercyjną. Całokształt działalności komercyjnej związanej z nieruchomościami zostanie wyodrębniony w ramach Uczelni poprzez umieszczenie go w odrębnym dziale zajmującym się ściśle sprawami związanymi z ich dzierżawą („Dział nieruchomości”). W dziale będą zatrudnieni pracownicy, którzy będą uprawnieni do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych związanych z działalnością komercyjną prowadzoną w zakresie dzierżawy nieruchomości (w tym w szczególności do negocjowania i zawierania umów z kontrahentami).

Wyżej wspomniani pracownicy będą wykorzystywali do działalności gospodarczej dedykowane dla niej składniki majątkowe (w tym także nieruchomości). Do Działu nieruchomości przypisane są także niektóre zobowiązania związane z działalnością gospodarczą (m.in. zobowiązania dotyczące dostawy mediów do wydzierżawianych nieruchomości), należności i środki pieniężne przypisane do działalności opartej na nieruchomościach, a także umowy dzierżawy nieruchomości i inne kontrakty związane z działalnością w tym zakresie (np. umowy dotyczące dostawy mediów).

W przyszłości, jest również możliwe, że zostanie podjęta decyzja o przekazaniu Działu nieruchomości do odrębnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). Przekazanie nastąpi poprzez objęcie przez Uczelnię udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci Działu nieruchomości.

Przedmiotem aportu będzie Dział nieruchomości obejmujący w szczególności:

 • składniki majątkowe związane z działalnością w zakresie dzierżawy nieruchomości,
 • zobowiązania i należności związane z działalnością w zakresie dzierżawy nieruchomości (np. zobowiązania dotyczące dostawy mediów do nieruchomości),
 • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z kontrahentami (np. umowy dzierżawy nieruchomości, umowy na dostawę mediów),
 • prawa i obowiązki wynikające z umów z pracownikami Uczelni zajmującymi się sprawami związanymi z działalnością polegającą na dzierżawie nieruchomości.

Na moment wniesienia przez Uczelnię aportu będzie mieć miejsce następująca sytuacja:

1.Wyodrębnienie organizacyjne.

Dział nieruchomości będzie stanowił wyodrębnioną jednostkę w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy odpowiadającej za całokształt działalności związanej z dzierżawą nieruchomości na cele komercyjne. Powyższe będzie potwierdzać w szczególności schemat organizacyjny Uczelni, w którym Dział nieruchomości zostanie wyodrębniony jako osobna jednostka od pozostałych jednostek zajmujących się działalnością dydaktyczną. Ponadto, Regulamin Organizacyjny zawiera odrębne postanowienia co do zadań Działu nieruchomości i określa, że obejmują one kwestie związane z dzierżawą nieruchomości. W zakres zadań Działu nieruchomości nie będzie natomiast wchodzić administrowanie nieruchomościami Uczelni na cele związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością dydaktyczną (tymi zadaniami w ramach Uczelni będą się zajmować odrębne od Działu nieruchomości jednostki).

Do Działu nieruchomości będą przydzieleni pracownicy, którzy zajmują się bezpośrednio zadaniami związanymi z działalnością komercyjną polegającą na dzierżawie nieruchomości. Zadania tych pracowników będą miały odrębny charakter od zadań innych osób zatrudnionych w Uczelni i zajmujących się działalnością dydaktyczną.

2.Wyodrębnienie finansowe.

Dział nieruchomości będzie wyodrębniony w strukturach organizacyjnych Wnioskodawcy pod względem finansowym. Oznacza to, że prowadzona u Wnioskodawcy ewidencja zdarzeń gospodarczych umożliwi w szczególności odrębne określenie przychodów i kosztów związanych z prowadzoną przez Dział nieruchomości działalnością. W zakładowym planie kont zostały wyodrębnione konta kosztowe i przychodowe związane z dzierżawą poszczególnych nieruchomości. Z tego względu, Wnioskodawca ujmuje na tych kontach odpowiednio koszty i przychody związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością w zakresie dzierżawy nieruchomości.

Wnioskodawca przygotuje na moment przekazania działalności w postaci Działu nieruchomości do Spółki odrębny rachunek zysków i strat prezentujący wyniki działalności związanej z dzierżawą nieruchomości oraz bilans obrazujący aktywa i pasywa związane z Działem nieruchomości. Ponadto, Wnioskodawca utworzy rachunek bankowy na potrzeby Działu nieruchomości. Na ten rachunek bankowy Wnioskodawca będzie przekazywał kwoty środków pieniężnych otrzymanych od kontrahentów i związanych z prowadzoną działalnością w zakresie dzierżawy nieruchomości (tj. w szczególności wpływy z umów dzierżawy). Z tego rachunku będą również regulowane zobowiązania wobec kontrahentów związane z działalnością Działu nieruchomości (np. opłaty związane z wykorzystaniem nieruchomości).

3.Wyodrębnienie funkcjonalne.

Po wyodrębnieniu (przed wniesieniem aportu do Spółki) Dział nieruchomości będzie jednostką mającą w szczególności:

 • składniki majątkowe umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dzierżawy nieruchomości,
 • pracowników, którzy będą zajmowali się prowadzoną działalnością (oraz będą uprawnieni do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych w zakresie dzierżawy nieruchomości, w tym do negocjowania i zawierania kontraktów),
 • zobowiązania i należności oraz środki pieniężne związane z prowadzoną działalnością,
 • prawa wynikające z zawartych umów dzierżawy, które umożliwiają generowanie przychodów w przyszłości.

W konsekwencji, Dział nieruchomości przed wniesieniem aportu do Spółki będzie w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależne przedsiębiorstwo, posiadając wszelkie wymagane w tym celu aktywa (takie jak składniki materialne, odpowiedni personel, zabezpieczone źródła przychodów, środki pieniężne). Dział nieruchomości można zatem uznać za zorganizowany zespół powiązanych składników majątkowych, który jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych (tj. funkcjonowania jako przedsiębiorstwo osiągające przychody z tytułu działalności polegającej na dzierżawie nieruchomości).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wyodrębniony z Uczelni Dział nieruchomości stanowi w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji wniesienie Działu nieruchomości nie będzie powodowało po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych... (pytania oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrębniony z Uczelni Dział nieruchomości stanowi w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej „updop”), a w konsekwencji wniesienie Działu Nieruchomości nie będzie powodowało po stronie Spółki przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, wniesienie Działu nieruchomości przez Wnioskodawcę aportem do Spółki nie będzie skutkować powstaniem po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za aport. W świetle tego przepisu, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Z językowego brzmienia przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 updop wynika, że przychód po stronie podmiotu wnoszącego wkład niepieniężny powstaje wówczas, gdy przedmiotem aportu nie jest przedsiębiorstwo lub ZCP. Zatem w przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, po stronie wnoszącego wkład nie powstaje przychód do opodatkowania. Oznacza to, że wartość nominalna udziałów w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP nie generuje przychodu podatkowego na dzień objęcia tych udziałów.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a piet 4 updop, zorganizowana część przedsiębiorstwa jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w rym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie przytoczonej ustawy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący również zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, a ich zespół mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

Te przesłanki będą spełnione w przypadku Działu nieruchomości, co Wnioskodawca uzasadnia poniżej.

Ad. 1. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Dział nieruchomości stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań. Do obsługi działalności gospodarczej opartej na nieruchomościach Wnioskodawcy zostaną przydzieleni konkretni pracownicy. Wyżej wspomniani pracownicy będą wykorzystywać do działalności gospodarczej dedykowane dla niej składniki majątkowe (w tym także nieruchomości). Do Działu nieruchomości będącego przedmiotem aportu będą także przypisane zobowiązania (dotyczące m.in. dostawy mediów do nieruchomości wydzierżawionych przez Wnioskodawcę) oraz należności, a także umowy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie dzierżawy nieruchomości. W ocenie Wnioskodawcy, pomiędzy tymi elementami istnieje wyraźny związek funkcjonalny. Dział nieruchomości jest zatem zorganizowanym zespołem tych składników służącym realizacji określonych zadań gospodarczych (tj. osiągania przychodów z tytułu dzierżawy nieruchomości).

Wobec powyższego, będący przedmiotem aportu Dział nieruchomości stanowi zespół zorganizowanych materialnych i niematerialnych składników majątkowych.

Ad. 2. Organizacyjne i finansowe wyodrębnienie.

Dział Nieruchomości jest wyodrębniony organizacyjnie w ramach struktury Uczelni.

Część przedsiębiorstwa można uznać za wyodrębnioną organizacyjnie w sytuacji, w której stanowi ona osobną jednostkę w strukturze podatnika (np. w postaci wydziału) i znajduje to odzwierciedlenie w aktach wewnętrznych przedsiębiorstwa. Takie podejście potwierdził przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej 13 grudnia 2012 r., sygn. ILPP1/443-856/12-4/MD wskazując, że wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie całość). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa obrotowe, ale także czynnik ludzki, a więc pracowniczy. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Dział nieruchomości jest wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy, co znajduje odzwierciedlenie w schemacie organizacyjnym oraz Regulaminie Organizacyjnym Uczelni. Dział nieruchomości prowadzi działalność polegającą na dzierżawie nieruchomości na cele komercyjne, a jego zadania w tym zakresie zostaną sprecyzowane w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni. Dział nieruchomości będzie jednostką odrębną od innych jednostek w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy. W skład Działu nieruchomości będącego przedmiotem aportu do Spółki będą wchodziły zarówno składniki majątkowe, jak i personel potrzebny w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dzierżawy nieruchomości. W związku z tym, należy uznać że Dział nieruchomości jest wyodrębniony organizacyjnie w strukturach Wnioskodawcy.

W zakresie spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego, wystarczającym jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, należności oraz zobowiązania do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie podejście znajduje potwierdzenie na gruncie praktyki podatkowej. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 10 stycznia 2014 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP2/443-1044/12-4/EN, wskazał, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przypadku Działu nieruchomości, wszelkie zdarzenia gospodarcze wynikające z komercyjnego wykorzystania nieruchomości są ewidencjonowane księgowo w sposób pozwalający na wyodrębnienie przychodów i kosztów powstałych w zakresie działalności gospodarczej (ponieważ Wnioskodawca utworzył osobne konta, na których są księgowane przychody i koszty związane z dzierżawą poszczególnych nieruchomości). Dodatkowo, środki pieniężne przypisane do Działu nieruchomości będą lokowane przez Wnioskodawcę na oddzielnym rachunku bankowym. W związku z tym, Dział nieruchomości jest wyodrębniony finansowo w strukturach Wnioskodawcy.

Za wyodrębnieniem organizacyjnym i finansowym Działu nieruchomości przemawiają także przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która reguluje działalność Wnioskodawcy. Przepis art. 13 ust. 1 powyższej ustawy określa podstawowe zadania Uczelni, do których należy m. in.:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki (...).

Zgodnie natomiast zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy, Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i art. 14, w zakresie i formach określonych w statucie, w szczególności w formie spółek kapitałowych. Już z samych zatem wymogów ustawowych wynika, że w przypadku podmiotu jakim jest Uczelnia, wszelka działalność gospodarcza powinna mieć charakter wyodrębniony organizacyjnie i finansowo.

Biorąc pod uwagę powyższe, Dział nieruchomości jest wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w strukturze Uczelni.

Ad. 3. Przeznaczenie do realizacji określonych działań gospodarczych i zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Składniki majątkowe wchodzące w skład będącego przedmiotem aportu Działu nieruchomości są przeznaczone do realizacji działalności gospodarczej w postaci dzierżawy nieruchomości (jednocześnie, ta działalność ma charakter odrębny od działalności dydaktycznej). Ponadto, opisany wyżej zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład będącego przedmiotem aportu Działu nieruchomości umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie dzierżawy nieruchomości, ponieważ obejmuje:

 • składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie dzierżawy (w tym nieruchomości),
 • pracowników, którzy będą kompetentni do podejmowania decyzji biznesowych w zakresie prowadzonej działalności (tj. w szczególności negocjowania i zawierania umów dzierżawy),
 • zobowiązania i należności związane z prowadzoną działalnością.

Ponadto, w skład przedmiotu aportu będą wchodziły m.in. prawa i obowiązki wynikające z umów dzierżawy nieruchomości. Dzięki tym umowom możliwe jest osiąganie przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dział nieruchomości przed dniem aportu będzie więc posiadał wszelkie przymioty wymagane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej jako niezależne przedsiębiorstwo.

Powyższego wniosku nie zmienia okoliczność, że obecnie obsługę z zakresu księgowości, BHP itp. świadczą odpowiednie komórki organizacyjne Wnioskodawcy. Środki, w które Dział Nieruchomości jest wyposażony, pozwolą na zaangażowanie w obsługę fachowych podmiotów zewnętrznych. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych - np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 grudnia 2011, sygn. IPPB5/423-998/11-2/DG, w której organ podzielił argumentację wnioskodawcy, że na klasyfikację transakcji nie ma wpływu fakt iż nie dochodzi do przeniesienia wszystkich funkcji wspierających z B. Oddział w Polsce do F. (takich jak np. pełna obsługa kadrowa czy księgowa). Okoliczność ta jest zdaniem Wnioskującego podyktowana dążeniem do uniknięcia powielania odpowiednich, istniejących już w F. funkcji. Ograniczenia w tym zakresie nie podważają, zdaniem B. Oddział w Polsce, zasadności twierdzenia o możliwości funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, między innymi z tego powodu, iż równocześnie w ramach transakcji dochodzi do transferu płynności finansowej (gotówki), która byłaby wystarczająca do potencjalnego zakupu usług outsourcingowych zapewniających realizację przedmiotowych funkcji.

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, opisany w zdarzeniu przyszłym Dział nieruchomości spełnia przesłanki uznania za ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop. W konsekwencji wniesienie Działu nieruchomości (wraz z przypisanymi mu aktywami i zobowiązaniami) nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Uczelni przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 updop.

Tożsame podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych np. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 stycznia 2014 r., sygn. IPPB5/423-910/13-2/MK;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 maja 2014 r., sygn. ILPB3/423-100/14-2/EK, oraz
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 marca 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-1677/13/MS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 2, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.