IBPBI/2/423-1284/14/IZ | Interpretacja indywidualna

Czy wydzielona część majątku w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy planowane przeniesienie Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do spółki nowo zawiązanej poprzez jego wydzielenie ze Spółki nie będzie rodziło po stronie Spółki obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
IBPBI/2/423-1284/14/IZinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. majątek
 3. oddział
 4. przychód
 5. składnik majątkowy
 6. udział
 7. wkłady niepieniężne
 8. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 października 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 października 2014 r.), uzupełnionym 9 stycznia 2015 r. i 19 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydzielona część majątku w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa a w konsekwencji czy planowane przeniesienie majątku w postaci wydzielonego ze Spółki Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do spółki nowo zawiązanej nie będzie skutkowało powstaniem dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydzielona część majątku w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa a w konsekwencji czy planowane przeniesienie majątku w postaci wydzielonego ze Spółki Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do spółki nowo zawiązanej nie będzie skutkowało powstaniem dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 2 stycznia 2015 r. Znak: IBPP3/443-1262/14/LŻ i IBPBI/2/423-1284/14/IZ wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 9 stycznia 2015 r. i 19 stycznia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się wykonywaniem usług projektowych i inżynierskich, polegających w szczególności na projektowaniu i realizacji obiektów dla przemysłu koksochemicznego, a także przemysłów pokrewnych, w tym również związanych z ochroną środowiska. Świadczenie usług w przedmiotowym zakresie stanowi podstawowy przedmiot działalności Spółki.

Dodatkowo, w oparciu o nieruchomości w postaci budynków, których właścicielem jest Spółka, świadczone są usługi w zakresie wynajmu powierzchni biurowych.

Ponadto, Spółka jest w posiadaniu akcji i udziałów w innych spółkach prawa handlowego, w tym pakietu 100% akcji „B” S.A., która z kolei jest właścicielem 100% udziałów w „C” Sp. z o.o. W związku z faktem, że w trakcie swojej działalności Spółka stała się właścicielem ww. pakietu akcji oraz udziałów w innych spółkach prawa handlowego, ze względu na konieczność realizowania związanej z tym funkcji w zakresie nadzoru oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających z posiadania akcji i udziałów w innych podmiotach w ramach Spółki funkcjonował wydzielony organizacyjnie zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), związanych z wykonywaniem funkcji właścicielskich wobec spółek, w których udziały lub akcje posiada Wnioskodawca.

Zarząd Spółki podjął działania zmierzające do reorganizacji wewnętrznej struktury organizacyjnej Spółki celem optymalizacji procesów zarządzania różnymi obszarami działalności Spółki. W konsekwencji Zarząd Spółki powołał w ramach dotychczas istniejącej struktury organizacyjnej nową jednostkę - Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (dalej: Dział). Dział dzieli się z kolei na dwa Zespoły: Zespół do spraw Zarządzania Nieruchomościami (dalej: Zespół nr 1) oraz Zespół do spraw Nadzoru Właścicielskiego (dalej: Zespół nr 2), które funkcją jako wyspecjalizowane, organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespoły składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Nowa jednostka organizacyjna została utworzona na podstawie stosownej uchwały Zarządu Spółki. Fakt utworzenia Działu został również uwzględniony w regulaminie organizacyjnym Spółki. Dział posiada swój regulamin, w oparciu o który funkcjonuje. Pracą Działu kieruje Kierownik, podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Do zadań Działu w zakresie zarządzania nieruchomościami należy przede wszystkim realizacja następujących czynności:

 • bieżące administrowanie nieruchomościami własnymi Spółki,
 • administrowanie nieruchomościami na zlecenie osób trzecich,
 • świadczenie usług na rzecz wspólnot mieszkaniowych,
 • utrzymywanie nieruchomości w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów z najemcami, kontrola ich realizacji,
 • pobieranie czynszów i opłat eksploatacyjnych,
 • regulowanie zobowiązań z tytułu umów zawartych z dostawcami mediów oraz odbiorcami nieczystości oraz odpadów,
 • wybór optymalnych dostawców mediów, energii i materiałów,
 • prowadzenie niezbędnych remontów i konserwacji nieruchomości,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zapewnianie przestrzegania porządku i czystości, a także bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z nieruchomościami.

Z kolei do zadań Działu w zakresie nadzoru właścicielskiego należy przede wszystkim realizacja następujących czynności w przedmiocie nadzoru oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających z posiadania akcji i udziałów w innych podmiotach:

 • prowadzenie ewidencji i archiwizacja dokumentacji uchwał zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, oraz nadzór nad ich realizacją,
 • prowadzenie ewidencji i archiwizacja dokumentacji spółek prawa handlowego (statutów, umów, regulaminów), w których Spółka posiada udziały lub akcje,
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem nowych spółek bądź obejmowaniem przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego,
 • prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem udziałów lub akcji Spółki w spółkach prawa handlowego,
 • współpraca z zarządami spółek prawa handlowego, w których Spółka posiada udziały lub akcje, w tym w zakresie przygotowania dokumentacyjnego i właściwego przeprowadzenia zgromadzenia wspólników, bądź walnego zgromadzenia, obsługa zgromadzeń,
 • współpraca z radami nadzorczymi spółek w zakresie nadzoru nad spółkami,
 • analiza przekazywanych sprawozdań zarządów i rad nadzorczych spółek, w tym sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań i informacji o działalności spółek prawa handlowego, w których Spółka posiada udziały lub akcje.

Spółka wyposażyła Dział we wszystkie niezbędne do prowadzenia działalności, w zakresie realizacji przypisanych zadań, składniki materialne i niematerialne. Przedmiotowe składniki przyporządkowane do Działu służą wyłącznie do realizacji wyznaczonych dla tej jednostki organizacyjnej zadań gospodarczych.

W zakresie Zespołu nr 1 do składników materialnych zaliczyć można m.in. aktywa trwałe (budynki), infrastrukturę biurową, wyposażenie biura, komputery, oprogramowanie oraz dokumentację związaną z wykonywaniem praw i obowiązków dot. zarządzania nieruchomościami. W ramach składników niematerialnych majątku, wskazać można w szczególności: prawa majątkowe (prawo wieczystego użytkowania gruntu) związane z posiadanymi aktywami trwałymi oraz określonych pracowników Spółki, oddelegowanych do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Działu - Zespołu ds. Zarządzania Nieruchomościami, a także zobowiązań wynikających z tego typu współpracy, zapewniających ciągłość prowadzenia tego rodzaju działalności.

Jeżeli chodzi o Zespół nr 2, do składników materialnych zaliczyć można m.in. wyposażenie biur, komputery, oprogramowanie oraz dokumentację związaną z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z posiadania akcji i udziałów. W ramach składników niematerialnych majątku, wskazać można w szczególności: akcje i udziały w spółkach kapitałowych, jak również prawa majątkowe związane z posiadanymi udziałami i akcjami. Zespół posiada stosowną obsadę kadrową.

Do zobowiązań Działu związanych z wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami należą m.in.:

 • koszty ogólnozakładowe, m.in. koszty dotyczące użytkowania urządzeń biurowych, w tym koszty materiałów biurowych, amortyzacja komputerów i majątku trwałego, podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, koszty mediów energii i wody, opłaty za wywóz nieczystości,
 • koszty pracownicze, m.in. koszty wynagrodzeń, składki ZUS, koszty szkoleń, wynikające z układu zbiorowego pracy.

Z działalnością Działu w zakresie nadzoru właścicielskiego związane są przychody dot. posiadanych akcji i udziałów w spółkach, głównie dochody z udziału w zyskach spółek (dywidendy) oraz przychody z odpłatnego zbycia tych składników majątku.

Do zobowiązań Wnioskodawcy związanych z wykonywaniem zdań nadzoru właścicielskiego należą m.in.:

 • koszty ogólnozakładowe, m.in. koszty dotyczące użytkowania urządzeń biurowych, w tym koszty materiałów biurowych, amortyzacja komputerów;
 • koszty pracownicze, m.in. koszty wynagrodzeń, składki ZUS, koszty szkoleń, wynikające z układu zbiorowego pracy.

W ramach systemu ewidencji księgowej prowadzonej przez Spółkę wyodrębnione zostały w Zakładowym Planie Kont konta księgowe Działu, na których ewidencjonowane są określone aktywa i pasywa, w tym m.in. należności i zobowiązania oraz przychody i koszty dotyczące wyłącznie zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością Działu. Ewidencja rachunkowa prowadzona przez Wnioskodawcę umożliwia bowiem identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów do wyodrębnionej jednostki Działu poprzez wydzielenie kont analitycznych i syntetycznych w Zakładowym Planie Kont.

Wnioskodawca zamierza włączyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci ww. Działu do odrębnej spółki. Projektowana restrukturyzacja nastąpiłaby na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę nowo zawiązaną (podział spółki przez wydzielenie). W wyniku planowanego podziału na spółkę nowo zawiązaną zostanie przeniesiony majątek w postaci w/w Działu, pozostała część majątku pozostanie natomiast w Spółce ulegającej podziałowi. Spółka będzie kontynuowała swą działalność w oparciu o pozostawioną w Spółce część majątku. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że działalność prowadzona przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa - Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego oraz zarządzania nieruchomościami stanowi dla Spółki jedynie działalność uboczną, a przeniesienie na spółkę nowo zawiązaną składników majątku składających się na Dział w żaden sposób nie pozbawi Spółki możliwości prowadzenia zasadniczej działalności gospodarczej, do realizacji której Spółka została powołana.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 13 stycznia 2015 r. (wpływ do tut. Organu 19 stycznia 2015 r.), Spółka wskazała, że w związku z wydzieleniem Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, również pozostający w Spółce zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, stanowił będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wnioskodawca zaznacza, że Spółka będzie kontynuowała podstawową działalność w oparciu o pozostawioną w Spółce zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wyłączenie z majątku Wnioskodawcy zespołu składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, składających się na Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego nie wpłynie w żadnym stopniu na zdolność Spółki do prowadzenia jej działalności podstawowej, ponieważ składniki te w żadnym stopniu nie są związane ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług projektowych oraz realizacji obiektów dla przemysłu koksochemicznego, przemysłów pokrewnych, w tym również instalacji związanych z ochroną środowiska.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wydzielona część majątku w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy planowane przeniesienie Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do spółki nowo zawiązanej poprzez jego wydzielenie ze Spółki nie będzie rodziło po stronie Spółki obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Spółka stoi na stanowisku, że transakcja przeniesienia Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do spółki nowo zawiązanej poprzez jego wydzielenie ze Spółki nie będzie rodziła obowiązku podatkowego w podatku CIT.

Zdaniem Spółki, opisane w przedstawionym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) składniki majątku Spółki w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem, w świetle powyżej przytoczonej definicji, aby zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem organów podatkowych powinny zostać spełnione następujące warunki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne);
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pojęcia tego nie należy jednak utożsamiać z pełną samodzielnością finansową (tak np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 marca 2008 r., sygn. IBPB3/423-100/08/MS).

Przez wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, to jest na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

Wszystkie analizowane powyżej przesłanki zaistnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą w przedstawionym zdarzeniu przyszłym spełnione w odniesieniu do Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ponieważ

 • Dział działa w oparciu o zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych (m.in. aktywa trwałe, aktywa obrotowe w tym należności i zobowiązania, dokumentację), pozwalających potencjalnie na w pełni samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej, odpowiednio w zakresie zarządzania nieruchomościami, wynajmu powierzchni biurowych oraz sprawowania nadzoru właścicielskiego,
 • Dział jest wyodrębniony organizacyjnie w strukturze przedsiębiorstwa, co znajduje odzwierciedlenie w wewnętrznych aktach prawnych Spółki: uchwale Zarządu Spółki, regulaminie organizacyjnym Spółki, regulaminie Działu. Dział posiada odpowiednią kadrę pracowniczą, został powołany Kierownik Działu. Potencjalnie Dział będzie mógł samodzielnie funkcjonować na rynku, realizując we własnym zakresie własne zadania gospodarcze,
 • Dział wyodrębniony jest również finansowo, gdyż zdaniem Spółki wydzielany majątek wypełnia również wszystkie kryteria wyodrębnienia finansowego, charakterystyczne dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębniony Dział funkcjonuje w oparciu o umowy i prawa majątkowe, które stanowią jednocześnie źródło przychodów tego Działu.

Spółka pragnie podkreślić, że prowadzone przez Spółkę księgi rachunkowe pozwalają na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności do działalności przedmiotowego Działu poprzez wyodrębnienie w Zakładowym Planie Kont odpowiednich kont księgowych. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2008 r., sygn. IBPB3/423-100/08/MS/ (KAN-3205/12/07), wydanej z upoważnienia Ministra Finansów, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że wyodrębnienie finansowe: „nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Zdaniem Spółki, biorąc pod uwagę fakt, że definicje zorganizowanej części przedsiębiorstwa uregulowane w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych są tożsame, orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w odniesieniu do ZCP na gruncie np. podatku VAT, zachowują swą aktualność również na gruncie podatków CIT oraz PIT.
Stanowisko Spółki w przedmiotowym zakresie jest zgodne z podejściem prezentowanym przez organy podatkowe, zaprezentowanym przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 listopada 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-989/11/AK,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 września 2013 r., sygn. IPTPP4/443-421/13-2/BM,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 września 2013 r., sygn. IPTPB3/423-235/13-2/GG.

Ze względu na wskazane wyżej wyodrębnienie majątkowe, organizacyjne i finansowe, a także wyposażenie w odpowiedni do realizowanego celu majątek, dokumenty oraz pracowników wykonujących zadania związane z działalnością Działu, w ocenie Wnioskodawcy, zespół składników majątkowych w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, podlegających przeniesieniu do spółki nowo zawiązanej, mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, zdolne do samodzielnej realizacji powierzonych mu zadań i celów.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych, opisu zdarzenia przyszłego oraz przedstawionych argumentów Spółka stoi na stanowisku, że do transakcji polegającej na przeniesieniu części majątku Spółki w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w ramach jej podziału do spółki nowo zawiązanej nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, który stanowi, że w spółce podlegającej podziałowi przychodem jest, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Biorąc pod uwagę literalną treść art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, stwierdzić należy, że ww. przepis odnosi się do dwóch sytuacji, tj. podziału spółki oraz podziału przez wydzielenie. W pierwszym przypadku ustawodawca wskazuje, że przychód występuje w sytuacji gdy majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast w drugim przypadku ustawodawca uznał, że przychód wystąpi w sytuacji gdy majątek przejmowany lub majątek pozostający w spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem, aby nie powstał przychód podatkowy, obydwie części majątku spółki dzielonej muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W myśl art. 4a pkt 4 updop, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z cytowanego przepisu, status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
 • jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza włączyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do odrębnej spółki. Projektowana restrukturyzacja nastąpiłaby na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę nowo zawiązaną (podział spółki przez wydzielenie). W wyniku planowanego podziału na spółkę nowo zawiązaną zostanie przeniesiony majątek w postaci Działu, pozostała część majątku pozostanie natomiast w Spółce ulegającej podziałowi. W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 13 stycznia 2015 r. (wpływ do tut. Organu 19 stycznia 2015 r.), Spółka wskazała, że w związku z wydzieleniem Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, również pozostający w Spółce zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, stanowił będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, zgodnie z którym przy podziale przez wydzielenie przychód podatkowy nie powstaje, gdy obydwie części majątku spółki dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, stwierdzić należy, że skoro zarówno majątek pozostający w Spółce, jak i majątek, który w wyniku ww. podziału zostanie przeniesiony do nowej spółki (Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego) będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, to przeniesienie Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do spółki nowo zawiązanej nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 updop.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 3 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.