IBPBI/2/423-1237/14/KP | Interpretacja indywidualna

Ustalenie czy wyodrębnione składniki majątkowe stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz powstanie przychodu w związku z podziałem spółki
IBPBI/2/423-1237/14/KPinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 6 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy wyodrębnione składniki majątkowe stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz powstania przychodu w związku z podziałem spółki (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 i pytanie Nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy wyodrębnione składniki majątkowe stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz powstania przychodu w związku z podziałem spółki.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również „Spółka”) jest spółką akcyjną, prowadzącą działalność na terytorium Polski. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wytwarzanie, przesył, dystrybucja oraz obrót energią cieplną. Spółka prowadzi działalność w sześciu zakładach cieplnych na terenie dziewięciu gmin. Wnioskodawca jest spółką zależną Spółki E (dalej: „Spółka Przejmująca”).

W ramach reorganizacji podmiotów funkcjonujących w Grupie Kapitałowej („GK” lub „Grupa Kapitałowa”) planowane jest dokonanie rozdziału podstawowej działalności Wnioskodawcy - m.in. w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji oraz obrotu energią cieplną od pozostałej działalności niezwiązanej z podstawową działalnością (w tym przypadku polegającej na wykonywaniu działalności transportowej). W związku z tym planowane jest przeprowadzenie podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. dalej: „KSH”, lub „Kodeks spółek handlowych”), na podstawie którego na Spółkę Przejmującą przeniesiona zostanie ta część majątku Wnioskodawcy, związana z podstawową działalnością (m.in. z wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją oraz obrotem energią cieplną oraz inne poboczne związane z podstawową działalnością Spółki). W Spółce pozostanie natomiast zespół składników majątkowych związany z działalnością transportową. Szczegółowy rozdział składników majątkowych podlegających podziałowi i przeniesieniu do Spółki Przejmującej, jak również składników majątkowych, pozostających w Spółce zostanie wykazany w planie podziału.

Wyodrębnienie ww. działalności nastąpiło w Spółce w formie uchwały zarządu, który ustala schemat organizacyjny całego przedsiębiorstwa. W ramach Spółki funkcjonuje m.in. odrębny Dział transportu, który zajmuje się w szczególności dostarczaniem usług transportowych, głównie na rzecz podmiotów z GK, które stanowią działalność pomocniczą do działalności podstawowej Spółki (dalej: działalność pomocnicza). Zasadnicza działalność Spółki

tj. działalność polegająca na przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie ciepłem skupiona została natomiast w pozostałych działach wyodrębnionych w ramach wspomnianego schematu organizacyjnego (dalej: działalność podstawowa).

Dział transportu (działalność pomocnicza) to wyodrębniona w ramach struktur Spółki jednostka, która świadczy na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej usługi transportowe np. usługi przewozu węgla lub odpadów poprodukcyjnych. Powyższy zakres działalności stanowi podstawowe źródło przychodów działalności pomocniczej.

Do działalności pomocniczej w zakresie transportu przypisane są:

 • aktywa trwałe, w tym środki trwałe (składniki majątkowe), umożliwiające wykonywanie opisanych zadań (tj. wyposażenie biurowe i sprzęt komputerowy, samochody osobowe oraz
 • ciężarowe, inne urządzenia techniczne i maszyny niezbędne do wykonywania opisanych zadań),
 • należności handlowe z tytułu realizowanych prac,
 • pracownicy posiadający wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do świadczenia przedmio-towych usług,
 • zobowiązania z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług funkcjonalnie związane z działalnością pomocniczą.

Na moment podziału działalność pomocnicza posiadać będzie również przypisane środki pieniężne niezbędne do regulowania bieżących zobowiązań ulokowane na odrębnym dla działu transportu rachunku bankowym. Ponadto po podziale dział transportu podpisze umowy najmu nieruchomości wykorzystywanych obecnie i niezbędnych do prowadzenia przez niego działalności. Z kolei przedmiotem działalności podstawowej Spółki jest działalność polegająca na wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie ciepłem. Działalność ta jest prowadzona w 6 zakładach cieplnych.

Do działalności podstawowej przypisane zostały:

 • aktywa trwałe, w tym środki trwałe (składniki majątkowe), umożliwiające wykonywanie opisanych zadań (tj. wyposażenie biurowe i sprzęt komputerowy, pojazdy, sieci dystrybu-cyjne, urządzenia w zakładach produkcyjnych),
 • należności handlowe z tytułu realizowanych prac,
 • wartości niematerialne i prawne, takie jak oprogramowanie używane przez sprzęt kompu-terowy,
 • pracownicy posiadający wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do świadczenia przedmio-towych usług,
 • inne niż powyższe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług funkcjonalnie związane z działalnością podstawową,
 • nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności oraz uzyskane służebności grunto-we.

Na moment podziału działalność podstawowa posiadać będzie również przypisane środki pieniężne niezbędne do regulowania bieżących zobowiązań ulokowane na odrębnym dla tej działalności rachunku bankowym. Spółka nie wyklucza, że na moment podziału do działalności podstawowej alokowane zostaną również inne aktywa niezwiązane funkcjonalnie w żaden sposób z działalnością pomocniczą (m.in. udziały w spółce zależnej).

Szczegółowy rozdział składników majątkowych podlegających podziałowi i przeniesieniu do Spółki Przejmującej, jak również składników majątkowych, pozostających w Spółce zostanie wykazany w planie podziału.

Spółka pragnie wskazać, że działalność podstawowa oraz działalność pomocnicza Spółki są wyodrębnione organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie:

Wyodrębnienie organizacyjnie.

W ramach funkcjonującej w Spółce struktury organizacyjnej (utworzonej uchwałą Zarządu Spółki) do działalności podstawowej i pomocniczej Spółki przypisano pracowników wraz z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie nimi.

Do działu transportowego zostały alokowane składniki majątkowe niezbędne do świadczenia usług transportowych, w szczególności środki trwałe, umowy związane z prowadzoną działalnością, niektóre należności i zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania. Ponadto po podziale podpisane zostaną umowy najmu nieruchomości niezbędnych do funkcjonowania działalności pomocniczej. Dodatkowo na moment podziału dział transportu dysponować będzie środkami pieniężnymi niezbędnymi do uregulowania zobowiązań bieżących ulokowanymi na odrębnym dla tego działu rachunku bankowym.

Z kolei do działalności podstawowej zostały alokowane składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji oraz obrotu ciepłem, (tj. w zakresie podstawowej działalności Spółki), w szczególności liczne nieruchomości, tj. sieci dystrybucyjne, budynki zakładów cieplnych i inne nieruchomości, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, umowy związane z prowadzoną działalnością, należności oraz zobowiązania związane z działalnością podstawową. Ponadto na moment podziału działalność podstawowa dysponować będzie środkami pieniężnymi, niezbędnymi do uregulowania zobowiązań bieżących, ulokowanymi na odrębnych rachunkach bankowych.

Wyodrębnienie finansowe.

Księgi rachunkowe Spółki są prowadzone w ten sposób, że pozwalają na wyodrębnienie kosztów związanych z działalnością prowadzoną w ramach działalności podstawowej oraz działalności pomocniczej. Dodatkowo ewidencja księgowa Spółki, umożliwia oddzielne ewidencjonowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów dla obu tych jednostek organizacyjnych. W ten sposób możliwe jest zidentyfikowanie przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów dla obu jednostek. Ponadto, działalność podstawowa oraz pomocnicza na moment podziału będą miały przypisane własne rachunki bankowe. Do działalności podstawowej oraz działalności pomocniczej zostaną alokowane w odpowiedniej części środki znajdujące się na rachunkach bankowych Spółki.

Wyodrębnienie funkcjonalne.

Dział transportowy oraz pozostałe działy realizują odmienne zadania gospodarcze Spółki. Działalność pomocnicza Spółki skupia się na świadczeniu usług transportowych, w szczególności na rzecz podmiotów z GK. Natomiast działalność podstawowa skupia się na wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie ciepłem. Do obu jednostek przypisane zostały odpowiednie do zakresu prowadzonej przez nie działalności gospodarczej umowy, co oznacza, że wydziały te posiadają niezależne źródło przychodów.

Obie jednostki, jako wyodrębnione organizacyjnie części przedsiębiorstwa Spółki, są w stanie samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu zatrudnionych pracowników i pod nadzorem właściwej kadry kierowniczej.

Należy podkreślić, że dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, w tym umowami, własnymi należnościami i zobowiązaniami działalność podstawowa oraz pomocnicza są w stanie samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Zarówno działy zajmujące się działalnością podstawową jak i dział transportu nie są jedynie sumą składników, lecz zorganizowanymi jednostkami przeznaczonymi do realizacji określonych zadań.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy w świetle art. 4a pkt 4 ustawy CIT, zespół składników majątkowych Wnioskodawcy, który będzie podlegał wydzieleniu z majątku Wnioskodawcy na skutek wydzielenia oraz przeniesiony do Spółki wydzielonej na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (działalność podstawowa), a także zespół składników majątkowych, który pozostanie w majątku Wnioskodawcy (działalność pozapodstawowa) będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”)... (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 1).
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w świetle art. 12 ust. l pkt 9 ustawy CIT, podział Wnioskodawcy nie będzie czynnością powodującą powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4).

Ad.1)

Zdaniem Wnioskodawcy, zespół składników majątkowych, który będzie podlegał wydzieleniu z majątku Wnioskodawcy na skutek wydzielenia oraz przeniesiony do Spółki Przejmującej na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (działalność podstawowa), a także zespół składników majątkowych, który pozostanie w majątku Wnioskodawcy (działalność pozapodstawowa) będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w świetle art. 4a pkt 4 ustawy CIT.

Zgodnie z definicją legalną sformułowaną w art. 4a pkt 4 (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze. zm. dalej: ustawa CIT), zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza na gruncie ustawy CIT: „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa organów podatkowych, aby zespół składników majątkowych (w tym zobowiązań) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący także zobowiąza-nia;
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie reali-zujące określone zadania gospodarcze.

W związku z powyższym, dla uznania zespołu składników majątkowych, który będzie podlegał wydzieleniu z majątku Wnioskodawcy na skutek wydzielenia i przeniesiony do Spółki Przejmującej (działalność podstawowa) oraz Działu transportu (działalność poza podstawowa) za zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki konieczne jest wyodrębnienie składników majątkowych zarówno na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej, jak i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Zarówno ustawa CIT, jak i ustawa VAT nie wskazują, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 października 2008 r., Znak: ILPB3/423-496/08-2/HS oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 października 2012 r., Znak: IPPP2/443-879/12-4/BH). Dodatkowo wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (tak m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2009 r., IPPB5/423-165/08-6/MB oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 września 2012 r., Znak: IPPPl/443-547/12-2/MPe)”.

Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zarówno zespół składników, który będzie podlegał wydzieleniu z majątku Wnioskodawcy na skutek wydzielenia i przeniesiony do Spółki Przejmującej (działalność podstawowa) oraz Dział transportu (działalność pozapodstawowa) jest wyodrębniony organizacyjnie w strukturze Wnioskodawcy na bazie uchwały Zarządu Spółki w sprawie funkcjonowania struktury organizacyjnej tejże Spółki. O organizacyjnym wyodrębnieniu w strukturze Wnioskodawcy, świadczy również fakt, że do ZCP jest przypisany ściśle określony rodzaj działalności, który nie jest realizowany przez jakąkolwiek inną część Spółki.

Z przedstawionego stanu faktycznego odnoszącego się do zdarzenia przyszłego wynika zatem, że zarówno zespół składników, który będzie podlegał wydzieleniu z majątku Wnioskodawcy na skutek wydzielenia i przeniesiony do Spółki Przejmującej (działalność podstawowa) oraz dział transportu (działalność pozapodstawowa) zostały wydzielone organizacyjnie.

Wyodrębnienie finansowe.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 listopada 2008 r. (nr IP-PB3-423-816/08-2/MB) stwierdził: „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych, odpowiednia ewidencja zdarzeń gospodarczych oznacza m.in. opracowywanie odrębnych planów finansowych i budżetów dla ZCP, wyodrębnienie kont księgowych właściwych wyłącznie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących ZCP w zakładowym planie kont (por. m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 marca 2008 r., Znak:. IBPB3/423-100/08/MS). Wskazuje się również na celowość posiadania przez ZCP rachunku bankowego obsługującego działalność prowadzoną przez ZCP (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 lutego 2008 r. Znak:IPPB3-423-418/07-2/MB).

Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym, zarówno Dział transportu jak i wydzielana działalność podstawowa cechować się będzie wyodrębnieniem finansowym. W szczególności operacje gospodarcze (przychody, koszty, aktywa i pasywa) są ewidencjonowane na odrębnych kontach księgowych dla obu rodzajów działalności. Ponadto na moment podziału oba rodzaje działalności posiadać będą odrębne rachunki bankowe, do których w odpowiedniej części przypisane zostaną środki pieniężne, niezbędne do uregulowania bieżących zobowiązań.

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, zarówno zespół składników, który będzie podlegał wydzieleniu z majątku Wnioskodawcy na skutek wydzielenia i przeniesiony do Spółki Przejmującej (działalność podstawowa) oraz dział transportu (działalność pozapodstawowa) będą spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne.

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartą w ustawie CIT, wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 1 grudnia 2008 r. Znak: ITPB3/423-519b/08/AW). Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Jak wskazano w stanie faktycznym dział transportu oraz pozostałe działy realizują odmienne zadania gospodarcze Spółki i zostały do nich przypisane odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej umowy, co oznacza, że wydziały te posiadają niezależne źródło przychodów.

Ponadto są one w stanie, jako wyodrębnione organizacyjnie części przedsiębiorstwa Spółki, samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu zatrudnionych pracowników i pod nadzorem właściwej kadry kierowniczej.

Powyższe pozwala obu jednostkom samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Zarówno działy zajmujące się działalnością podstawową jak i dział transportu nie są jedynie sumą składników, lecz zorganizowanymi jednostkami przeznaczonymi do realizacji określonych zadań.

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, zarówno zespół składników, który będzie podlegał wydzieleniu z majątku Wnioskodawcy na skutek wydzielenia i przeniesiony do Spółki Przejmującej (działalność podstawowa) oraz dział transportu (działalność pozapodstawowa) będą spełniać warunek wyodrębnienia funkcjonalnego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Podsumowując, zdaniem Spółki, wszystkie analizowane powyżej przesłanki istnienia ZCP na moment wydzielenia będą spełnione w odniesieniu do działu transportu oraz działów zajmujących się podstawową działalnością Spółki tj.:

 • działają w oparciu o zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych (m.in. aktywa trwałe, aktywa obrotowe, dokumentację handlową, należności, zobowiąza-nia) pozwalających na w pełni samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej,
 • są wyodrębnione organizacyjnie w strukturze przedsiębiorstwa - zatrudniają pracowników i samodzielnie funkcjonują na rynku realizując we własnym zakresie własne operacje go-spodarcze,
 • są wyodrębnione finansowo - operacje gospodarcze (przychody, koszty, aktywa i pasywa) są ewidencjonowane na odrębnych kontach księgowych dla obu rodzajów działalności. Ponadto na moment podziału obie jednostki posiadać będą odrębne rachunki bankowe.

Ad.2)

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 12 ust. l pkt 9 ustawy CU, podział Wnioskodawcy nie będzie czynnością powodującą powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT, przychód w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - stanowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. A contrario, w przypadku podziału przez wydzielenie, jeżeli majątek pozostający w spółce dzielonej, a także majątek przenoszony na spółkę istniejącą będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa to spółka dzielona nie uzyska przychodu podlegającego podatkowaniu. W konsekwencji, w związku z faktem, że w przedstawionym stanie faktycznym (powinno być zdarzeniu przyszłym) przedmiotem wydzielenia będzie działalność podstawowa stanowiąca ZCP, zaś w Spółce pozostanie działalność pomocnicza, również stanowiąca ZCP, spełnione zostaną wskazane w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT warunki. W konsekwencji transakcja ta będzie neutralna podatkowo dla Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto informuje się, że w zakresie części pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 i pytania Nr 2, 3 i 5 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.