IBPBI/2/423-1138/13/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zarówno wydzielana do Spółki II, jak i pozostawiana w Spółce część aktualnego przedsiębiorstwa Spółki są zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/Czy prawidłowe jest stanowisko, że opisana operacja podziału przez wydzielenie nie spowoduje konieczności rozpoznania przychodów CIT przez Spółkę? /część pytania oznaczonego we wniosku Nr 3/

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 28 sierpnia 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 września 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • wydzielana do nowo utworzonej spółki, jak i pozostawiana w Spółce część istniejącego przedsiębiorstwa Spółki stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2),
 • podział Spółki przez wydzielenie będzie skutkował powstaniem przychodu po stronie Spółki dzielonej (część pytania oznaczonego we wniosku nr 3),

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • wydzielana do nowo utworzonej spółki, jak i pozostawiana w Spółce część istniejącego przedsiębiorstwa Spółki stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • podział Spółki przez wydzielenie będzie skutkował powstaniem przychodu po stronie Spółki dzielonej.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe :

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia. Usługi świadczy w ramach dwóch głównych działów:

 • Działu ochrony osób i mienia, skupiającego się na działalności usługowej w tym zakresie (dalej: Dział ochrony) oraz
 • Działu produkcyjnego, zajmującego się m.in. produkcją systemów z zakresu sygnalizacji zagrożeń, tj. baz i urządzeń do monitoringu systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów sygnalizacji pożaru (dalej: Dział produkcyjny).

Spółka planuje dokonać przekształcenia, w ramach którego do nowej spółki (dalej: Spółka II) zostanie wydzielona zorganizowana część jej przedsiębiorstwa obejmująca przede wszystkim Dział ochrony (wraz z pracownikami tego Działu oraz odpowiednio przyporządkowanymi i wydzielonymi organizacyjnie środkami trwałymi i innym sprzętem niezbędnym do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia), składająca się z następujących elementów (dalej: Wydzielana część):

1.Dział Techniczno-Eksploatacyjny, w tym:

 1. Kierownik działu,
 2. Alarmowe Centrum Odbiorcze (monitoruje ono ponad 1500 lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w bankach, instytucjach administracji państwowej, muzeach, placówkach handlowych, dużych i mniejszych przedsiębiorstwach oraz domach mieszkalnych),
 3. Pracownicy obsługi technicznej,
 4. Instalatorzy urządzeń elektronicznych,
 5. Magazyn materiałów technicznych;

2.Dział Ochrony, w tym:

 1. Specjaliści ds. fizycznych systemów zabezpieczeń,
 2. Pracownicy ochrony fizycznej stałej,
 3. Pracownicy ochrony fizycznej doraźnej,
 4. Pracownicy ochrony,
 5. Pracownicy sprzątający;

3.Dział Ekonomiczno-Finansowy, w tym:

 1. Główny księgowy,
 2. Pracownicy finansowo - księgowi;

4.Dział obsługi klienta, w tym:

 1. Kierownik działu,
 2. Specjaliści ds. obsługi klienta,
 3. Specjaliści ds. sprzedaży,
 4. Magazyn wypożyczeń;

5.Specjalistę ds. Kadr;

6.Sekretariat Prezesa, w tym:

 1. sekretariat,
 2. magazyn umundurowania.

W ramach podziału przeniesiona zostanie koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności usług ochrony osób i mienia (w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego) - koncesja ta warunkuje prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej przez Wydzielaną część przedsiębiorstwa. Innymi słowy, w ramach przekształcenia zostanie do Spółki II wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa (Wydzielana część), w ramach której możliwe jest kompletne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Spółka II będzie więc świadczyć te usługi od początku swojego istnienia, wyłącznie w oparciu o wydzielony do niej ze Spółki zespół składników majątkowych i niemajątkowych, stanowiący w ocenie Wnioskodawcy zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wydzielana część obejmuje bowiem wszystkie elementy niezbędne do świadczenia usług tej części przedsiębiorstwa - tj. usług ochrony, począwszy od nawiązania kontaktu z klientem, przez zawarcie umowy, na faktycznym wykonaniu usługi kończąc. Nieruchomości, w których Spółka II prowadzić będzie swoją działalność będą docelowo wynajmowane od Spółki - w tym zakresie rozpoczęta została inwestycja zmierzająca do adaptacji i modernizacji nabytej przez Spółkę nieruchomości. Na chwilę obecną Spółka korzysta z nieruchomości wynajmowanych od podmiotu trzeciego i obecnie zawarte są dwie odrębne umowy najmu nieruchomości - z których korzysta odpowiednio Dział ochrony (Wydzielana część), jak i Dział produkcji (zorganizowana część przedsiębiorstwa pozostająca w przyszłości w Spółce).

Jednocześnie, w Spółce po wydzieleniu opisanej wyżej zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa pozostanie część jej przedsiębiorstwa (wraz z pracownikami posiadającymi niezbędne uprawnienia oraz środkami trwałymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia działalności w zakresie produkcji wspomnianych systemów sygnalizacji zagrożeń) obejmująca przede wszystkim Dział produkcyjny, składający się z następujących elementów:

1.Dyrektora ds. technicznych;

2.Działu Techniczno-produkcyjnego, w tym:

 1. Kierownika Produkcji,
 2. Specjalisty ds. kompetencji i jakości,
 3. Specjalisty ds. serwisu,
 4. Montera urządzeń elektronicznych,
 5. Procesu produkcyjnego i właściwych dla niego urządzeń technicznych,
 6. Magazynu materiałów produkcyjnych,
 7. Magazynu wyrobów gotowych Działu produkcji.

3.Pracownika finansowo-księgowego.

Spółka zakłada również możliwość, iż celem wsparcia wspomnianego pracownika finansowo-księgowego w jego obowiązkach, część lub nawet całość obsługi księgowej i kadrowo-płacowej Działu produkcji może zostać zlecona na zasadach outsourcingu podmiotom zewnętrznym, w tym także ewentualnie nowo powstałej Spółce II.

W ramach wydzielenia w Spółce pozostaną również wszelkie Certyfikaty C. (Centrum ...) niezbędne dla prowadzenia działalności produkcyjnej. Spółka będzie prowadzić działalność w wynajmowanych nieruchomościach, ale rozpoczęła również, w ramach nowej inwestycji, proces adaptacji i modernizacji oraz przystosowania do potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej nieruchomości nabytej w 2013 r.. Innymi słowy, po wydzieleniu do nowo powstałej Spółki II zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci opisanej na wstępie Wydzielanej części (Dział ochrony), u Wnioskodawcy pozostanie również zorganizowana część jej przedsiębiorstwa (obejmująca przede wszystkim Dział produkcyjny), która pozwala na prowadzenie kompletnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji certyfikowanych systemów z zakresu sygnalizacji zagrożeń, począwszy od zaprojektowania, przez wykonanie i sprzedaż, na serwisie posprzedażowym tych systemów kończąc. Spółka będzie więc prowadziła tę działalność wyłącznie w oparciu o opisany wyżej, pozostawiony w niej zespół składników majątkowych i niemajątkowych. Należy zaznaczyć, że ewentualne zlecenie usług księgowych i kadrowo - płacowych podmiotowi zewnętrznemu nie ma i nie będzie miało żadnego wpływu na podstawową działalność Spółki w ramach pozostawianej w niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. na zdolność do produkcji wspomnianych systemów.

Jak wykazano wyżej, przedmiotowe części przedsiębiorstwa Spółki są wydzielone organizacyjnie i funkcjonalnie. Każda z nich prowadzi działalność w określonym, odrębnym zakresie i każda jest w związku z tą działalnością samowystarczalna - może więc być samodzielnym przedsiębiorstwem prowadzącym właściwą dla siebie działalność gospodarczą - tj. działalność w zakresie ochrony oraz działalność produkcyjną. W ramach planowanej operacji wydzielone zostaną ponadto wszelkie zobowiązania, aktywa i należności, wierzytelności itp., w oparciu o to, z jakim działem Spółki są związane. Podobnie, możliwe jest przypisanie umów z kontrahentami i dostawcami do jednej ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki. Co więcej, poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe będzie przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do odpowiedniej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zarówno wydzielana do Spółki II, jak i pozostawiana w Spółce część aktualnego przedsiębiorstwa Spółki są zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT... /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/

Czy prawidłowe jest stanowisko, że opisana operacja podziału przez wydzielenie nie spowoduje konieczności rozpoznania przychodów CIT przez Spółkę... /część pytania oznaczonego we wniosku Nr 3/

Zdaniem Spółki, obie opisane części jej przedsiębiorstwa, tj. zarówno wydzielana do Spółki II część obejmująca Dział ochrony, jak i pozostający w Spółce Dział produkcji, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższego przepisu wynika, że aby można było mówić o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, musi ona spełniać następujące warunki:

 1. stanowić zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych,
 2. być organizacyjnie wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. być finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 4. być przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych i móc stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania.

Jak wskazano w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym), oba opisane działy Spółki są wyodrębnione organizacyjnie. Zdaniem Spółki, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika. Co jednak istotne, przez wyodrębnienie organizacyjne należy rozumieć nie tylko umieszczenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy (przykładowo jako oddział, zakład lub dział spółki zajmujący się prowadzeniem określonego rodzaju działalności), ale także każdą inną formę wyodrębnienia organizacyjnego (nie musi ono mieć sformalizowanego charakteru).

Jak wyjaśniono w opisie stanu faktycznego (winno być zdarzenia przyszłego) wydzielona w ramach podziału zostanie część obejmująca przede wszystkim Dział ochrony, zajmujący się określoną działalnością gospodarczą, inną niż działalność pozostałej części Spółki, na którą składa się przede wszystkim Dział produkcyjny. W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygające jest kryterium funkcjonalne wskazujące, że zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna stanowić część przedsiębiorstwa, prowadzonego przez podatnika, zdolną do samodzielnego działania. Z uwagi na odrębność ich działalności gospodarczej oraz odzwierciedlenie takiego podziału w strukturze organizacyjnej Spółki (tj. fakt, iż zasadniczymi składnikami opisanych części przedsiębiorstwa jest odpowiednio Wydzielana część obejmująca Dział ochrony oraz Dział produkcyjny) oraz możliwość samodzielnego prowadzenia właściwej dla nich działalności gospodarczej przez poszczególne zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki (o tym w szczegółach poniżej), zarówno Wydzielana część przenoszona do Spółki II, jak i pozostająca w Spółce część przedsiębiorstwa są wyodrębnione organizacyjnie, a więc spełniają kolejną przesłankę do zakwalifikowania ich jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Oba opisane działy Spółki są również wyodrębnione finansowo. Co istotne, zdaniem Spółki wyodrębnienie finansowe nie musi koniecznie oznaczać, że zorganizowana część przedsiębiorstwa jest zobowiązana do samodzielnego sporządzania bilansu. Wystarczające jest wyodrębnienie danej części przedsiębiorstwa dla celów np. rachunkowości zarządczej polegające w szczególności na odrębnym ewidencjonowaniu przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem danej części przedsiębiorstwa. Z uwagi na fakt, iż dla każdej części, mogą zostać przypisane właściwe dla niej zobowiązania, wierzytelności i aktywa, zarówno część wydzielana do Spółki II, jak i pozostająca w Spółce są wyodrębnione finansowo.

Zasadniczym warunkiem traktowania zespołu składników majątkowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest teoretyczna możliwość prowadzenia przez ten zespół samodzielnej działalności gospodarczej we właściwym dla niego zakresie (wyodrębnienie funkcjonalne). Jak wskazano w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym):

 • Wydzielana część, tj. Dział ochrony może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia i posiada niezbędne w tym celu uprawnienia, koncesję oraz kadrę i sprzęt,
 • część pozostająca w Spółce, tj. Dział produkcji może samodzielnie prowadzić działalność obejmującą produkcję certyfikowanych systemów sygnalizacji zagrożeń i posiada niezbędne w tym celu uprawnienia, certyfikaty, kadrę i sprzęt. W rezultacie nie ulega wątpliwości, że zarówno Wydzielana część (przenoszona do Spółki II), jak i pozostająca w Spółce część przedsiębiorstwa są przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych i mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania; są więc one tym samym wyodrębnione funkcjonalnie.

Zasadniczą kwestią w kontekście prowadzonej przez Spółkę oraz Spółkę II działalności gospodarczej jest posiadanie przez Dział ochrony oraz Dział produkcyjny odpowiednich certyfikatów i koncesji oraz zatrudnienie pracowników posiadających właściwe uprawnienia oraz wyposażenie poszczególnych aktywów w konieczne dla ich działalności aktywa (sprzęt, maszyny i urządzenia). Jak wskazano wyżej, do Działu ochrony przypisana jest koncesja wydana przez MSWiA, która warunkuje świadczenie usług osób i mienia. Do Działu produkcyjnego przypisane są natomiast certyfikaty dla produkowanych przez tę część Spółki systemów. Jednocześnie, do obydwu opisanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki przypisani są pracownicy legitymujący się właściwymi w ich branży uprawnieniami i licencjami niezbędnymi do prowadzenia działalności operacyjnej przez wspomniane części przedsiębiorstwa. W konsekwencji zarówno Wydzielana część, jak i część pozostająca w Spółce spełniają zasadniczy warunek, od którego uzależniona jest możliwość uznania, że mogą samodzielnie prowadzić właściwą dla siebie działalność gospodarczą.

Powyższej oceny nie może zmieniać fakt, że Spółka i prowadzony przez nią w przyszłości Dział produkcyjny dopuszcza możliwość outsourcingu obsługi księgowej, kadrowo-płacowej i ewentualnych innych funkcji administracyjnych i pomocniczych do podmiotu zewnętrznego po dokonaniu podziału oraz, że Spółka II (tj. Dział ochrony) będzie wynajmowała lokale, w których będzie prowadziła działalność. Brane jest również pod uwagę, że zleceniobiorcą wspomnianych usług pomocniczych (administracyjnych, płacowych i księgowych) będzie Spółka II, tj. wydzielony w ramach podziału podmiot, do którego zostanie przeniesiony Dział ochrony. Oczywiście warunki rozliczeń pomiędzy Spółką a Spółką II zostaną w takim przypadku ustalone na zasadach rynkowych. Usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe, a także pozostała obsługa administracyjna nie stanowią zasadniczej działalności gospodarczej żadnej z wyodrębnionych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki. Nie mają więc wpływu na kwalifikację Działu produkcyjnego i Wydzielanej części jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Outsourcing pobocznych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do podmiotów zewnętrznych jest powszechną praktyką i nie ma żadnego wpływu na zdolność części przedsiębiorstwa obejmującej Dział produkcyjny do prowadzenia samodzielnej działalności w zakresie produkcji systemów sygnalizacji zagrożeń. Analogicznie, nie zmienia charakteru zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wydzielanej części planowane prowadzenie przez Spółkę II działalności w wynajmowanych lokalach. Działalność gospodarcza w wynajmowanych, bądź dzierżawionych nieruchomościach jest równie powszechna podobnie jak outsourcing usług księgowych i nie wyklucza samodzielnego prowadzenia działalności obejmującej świadczenie usług ochrony osób i mienia przez Wydzielaną część przenoszoną do Spółki II. Posiadanie własnego lokalu nie jest bowiem w ocenie Spółki warunkiem koniecznym do prowadzenia działalności usługowej.

Zaprezentowane wyżej stanowisko Spółki jest akceptowane zarówno przez sądy administracyjne, jak i organy podatkowe. Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 września 2011 r. (I FSK 1383/10) podkreślił, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wymaga, aby zespół ten obejmował wszelkie elementy obsługi funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdyż zawęża ona pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do składników materialnych i niematerialnych pozwalających na realizację określonych zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo. Zdaniem sądu brak w przedsiębiorstwie wewnętrznych działów obsługujących jego zadania kadrowe, informatyczne i finansowe nie pozbawia tegoż przedsiębiorstwa możliwości realizacji określonych zadań gospodarczych. W omawianym stanie faktycznym orzeczenie to przemawia za charakterem opisanych części Spółki jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz potwierdza, że charakteru tego nie przekreśla outsourcing usług księgowych oraz kadrowo-płacowych i pozostałej obsługi administracyjnej przez Spółkę, ani wynajem nieruchomości przez Spółkę II.

Powyższa wykładnia definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest także akceptowana przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 6 czerwca 2013 r. znak: IPTPP2/443-221/13-4/PR potwierdził wykładnię pojęć wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego i funkcjonalnego zaprezentowanego przez Spółkę, stwierdzając jednocześnie, podobnie jak NSA w cytowanym wyroku, że outsourcing usług księgowych nie przekreśla charakteru zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonego zespołu majątkowego. Podobną argumentację zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 12 czerwca 2013 r. znak: ITPP2/443-262/13/PS), potwierdzając dodatkowo, że wynajem nieruchomości nie stoi na przeszkodzie uznania zespołu majątkowego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Reasumując, zarówno Wydzielana część obejmująca Dział ochrony, którą planuje się wyodrębnić do Spółki II, jak i Dział produkcyjny, pozostający w Spółce, posiadają charakter zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż stanowią funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo wyodrębnione części przedsiębiorstwa, które są zdolne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej we właściwym im zakresie.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w spółce podlegającej podziałowi przychodem jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. A contrario, przychód ten nie występuje, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce ma charakter zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Mając zatem na uwadze, że obie opisane w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) części przedsiębiorstwa Spółki, tj. Wydzielana część przenoszona do Spółki II (Dział ochrony) oraz część pozostająca w Spółce (Dział produkcji) mają charakter zorganizowanych części przedsiębiorstwa, Spółka nie uzyska w związku z planowaną operacją przychodów, a operacja pozostanie neutralna podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030). Stosownie do postanowień art. 528 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ww. Kodeksu, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. określana dalej „updop”), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa przychodem jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Natomiast zgodnie z art. 4a pkt 4 updop, ilekroć w ustawie jest mowa o: zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc zatem pod uwagę treść art. 12 ust. 1 pkt 9 updop należy stwierdzić, że ww. przepis odnosi się do dwóch sytuacji, tj. podziału spółki oraz podziału przez wydzielenie. W pierwszym przypadku ustawodawca wskazuje, iż przychód występuje w sytuacji gdy majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast w drugim przypadku prawodawca uznał, iż przychód wystąpi w sytuacji gdy majątek przejmowany lub majątek pozostający w Spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem ażeby skorzystać z wyłączenia z przychodów obydwie części majątku muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji wystąpienie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, uzależnione jest od posiadania przez obydwie części przedsiębiorstwa podlegającego podziałowi przez wydzielenie atrybutu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 updop.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, iż jednym z podstawowych elementów istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Na gruncie updop mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Aby zatem określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 updop musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia. Spółka świadczy usługi w ramach dwóch głównych działów:

 • Działu ochrony osób i mienia oraz
 • Działu produkcyjnego.

Spółka planuje dokonać podziału, w ramach którego do nowej spółki zostanie wydzielona zorganizowana część jej przedsiębiorstwa obejmująca Dział ochrony (wraz z pracownikami tego Działu oraz odpowiednio przyporządkowanymi i wydzielonymi organizacyjnie środkami trwałymi i innym sprzętem niezbędnym do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia). Jednocześnie, w Spółce po wydzieleniu opisanej wyżej zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa pozostanie część jej przedsiębiorstwa (wraz z pracownikami posiadającymi niezbędne uprawnienia oraz środkami trwałymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia działalności w zakresie produkcji wspomnianych systemów sygnalizacji zagrożeń) obejmująca Dział produkcyjny. W ramach planowanej operacji wydzielone zostaną ponadto wszelkie zobowiązania, aktywa i należności, wierzytelności itp., w oparciu o to, z jakim działem Spółki są związane. Podobnie, możliwe będzie przypisanie umów z kontrahentami i dostawcami do jednej ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki. Co więcej, poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe będzie przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do odpowiedniej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, iż w świetle przedstawionego przez Spółkę opisu zdarzenia przyszłego oba zespoły składników majątkowych, wypełniają podstawowe przesłanki wymienione powyżej jako niezbędne dla stwierdzenia, iż w danej sytuacji mamy do czynienia ze zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa. Podkreślić jednakże należy, iż ostatecznie to właściwy organ podatkowy mający stosowne uprawnienia może dokonać oceny realnie dokonywanej operacji podziału przez wydzielenie, co za tym idzie poszczególnych zbiorów składników majątkowych pod kątem spełniania kryteriów niezbędnych dla uznania ich jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa. W konsekwencji to, czy w danej sytuacji określone składniki majątkowe będą tworzyły zorganizowane części przedsiębiorstwa uzależnione będzie od tego jakie ostatecznie składniki majątkowe i zobowiązania zostaną przypisane do poszczególnych działów, a w szczególności od oceny, czy istotnie określone zespoły składników majątkowych będą mogły funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwa realizujące powierzone im zadania, oraz czy zapewnione zasoby ludzkie są wystarczające w kontekście rodzaju działalności realizowanej przez wskazane zespoły składników majątkowych.

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, iż w sytuacji, w której zarówno opisany we wniosku zespół składników majątkowych przenoszony do innej spółki, jak i zespół składników majątkowych pozostający w Spółce będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, po stronie Spółki, w związku z przeprowadzaną operacją nie dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 updop.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę spełnienia przez opisywane we wniosku zespoły składników majątkowych przesłanek określonych w art. 4a pkt 4 updop.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie części pytania oznaczonego we wniosku Nr 3, tj. odnośnie nowo utworzonej spółki oraz odnośnie podatku od towarów i usług (pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 4) wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.