IBPBI/2/423-1108/14/KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zespół składników majątkowych przenoszonych na nową spółkę stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz powstania przychodu z tytułu przeniesienia składników majątkowych wydzielonych ze spółki, na nowo powstałą spółkę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 11 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie czy zespół składników majątkowych przenoszonych na nową spółkę stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz powstania przychodu z tytułu przeniesienia składników majątkowych wydzielonych ze spółki, na nowo powstałą spółkę (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 i pytanie Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie czy zespół składników majątkowych przenoszonych na nową spółkę stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz powstania przychodu z tytułu przeniesienia składników majątkowych wydzielonych ze spółki, na nowo powstałą spółkę.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: Spółka, lub Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca prowadzi działalność poprzez trzy jednostki produkcyjne zlokalizowane na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „A” (dalej: „SSE”). Wnioskodawca posiada zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE, w tym zezwolenie nr XXX z 13 lutego 2008 r. (dalej: zezwolenie I) oraz zezwolenie nr ZZZ z 16 kwietnia 2012 r. (dalej: zezwolenie II).

Do wskazanych wyżej trzech odrębnych jednostek produkcyjnych położonych na terenie SSE i składających się na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy należą:

 • Zakład I - produkujący turbosprężarki na potrzeby producentów samochodowych,
 • Zakład II - produkujący elektrozawory i moduły kontroli wraz ze sprzęgłami dla przemysłu motoryzacyjnego oraz
 • Zakład III - produkujący łańcuchy rozrządu.

Każda ze wskazanych wyżej jednostek produkcyjnych zlokalizowana jest w konkretnym budynku znajdującym się na terenach należących do Wnioskodawcy jak i wyposażona jest w odrębne, specjalistyczne maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji prowadzonej przez poszczególne zakłady. Podobnie, każda z jednostek produkcyjnych (tj. każdy z wymienionych powyżej Zakładów) posiada w ramach swojej struktury organizacyjnej odrębnych pracowników dedykowanych wyłącznie do pracy w ramach danego Zakładu. Jednocześnie w strukturze Wnioskodawcy, w ramach Zakładu I, wyodrębniony został zespół, którego zadaniem jest świadczenie usług pomocniczych w stosunku do prowadzonej działalności produkcyjnej na rzecz każdej ze wskazanych wyżej wyodrębnionych jednostek produkcyjnych (tzw. centrum usług wspólnych). W tym zakresie każdej jednostce produkcyjnej Wnioskodawca zapewnia obsługę biurową, administracyjną, księgową jak również usługi zapewniania jakości, usługi IT, itp.

Planowany podział Wnioskodawcy:

Obecnie Wnioskodawca rozważa podjęcie działań mających na celu rozszerzenie działalności produkcyjnej prowadzonej w ramach Zakładu II. W związku z powyższym planowane jest również podjęcie działań mających na celu reorganizację struktury biznesowej i organizacyjnej. W ramach tych działań planowane jest mianowicie wydzielenie ze struktur Spółki i przeniesienie do innego podmiotu działalności produkcyjnej prowadzonej przez Wnioskodawcę w ramach Zakładu II. Wydzielenie to zostanie dokonane poprzez przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie w trybie przewidzianym w przepisie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych. Podział przeprowadzony zostanie zatem poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej (Wnioskodawcy) na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie) - dalej jako „nowa spółka”. Jak wskazano powyżej, w ramach podziału przeniesione zostaną składniki materialne i niematerialne wykorzystywane dotychczas w działalności Wnioskodawcy i związane z funkcjonowaniem działu zajmującego się produkcją elektrozaworów i modułów kontroli wraz ze sprzęgłami, noszącego w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki nazwę Zakładu II. Wydzielenie Zakładu II do odrębnej spółki, w ocenie Wnioskodawcy, umożliwi należytą konsolidację, przyczyniając się do usprawnienia i optymalizacji zarządzania zdolnościami produkcyjnymi i służyć będzie alokacji zasobów projektowych, produkcyjnych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz bilansowaniu zapotrzebowania na te zdolności produkcyjne i zasoby w ramach jednego, odrębnego podmiotu (nowej spółki). Wskazane wyodrębnienie będzie wpływało także pozytywnie na możliwości pozyskiwania finansowania dotyczącego tak wyodrębnionego majątku i działalności. W związku z planami rozbudowy i rozwoju produkcji prowadzonej w ramach Zakładu II Wnioskodawca wystąpił również do Zarządu SSE ze Zgłoszeniem Inwestora w związku z ubieganiem się o udzielenie kolejnego zezwolenia (dalej: zezwolenie III) na potrzeby realizacji nowej inwestycji dotyczącej rozbudowy Zakładu II. Jak wynika ze zgłoszenia inwestora, na podstawie zezwolenia III Spółka będzie zobowiązana do poniesienia wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej xxx PLN oraz utworzenia 70 nowych miejsc pracy. Ze wskazanych wyżej przyczyn mających na celu jak najlepszą realizację inwestycji planowane jest przeprowadzenie rozbudowy Zakładu II już po jego wydzieleniu do nowej spółki.

Opis Zakładu II podlegającego wydzieleniu:

Jak wskazano powyżej obecny zakres działalności Zakładu II obejmuje całokształt działalności gospodarczej Wnioskodawcy związanej z produkcją i handlem elektrozaworami i modułami kontroli wraz ze sprzęgłami. Sprzedaż produktów Zakładu II prowadzona jest w oparciu o umowy ramowe, w ramach których realizowane są poszczególne zamówienia przesyłane od klientów na konkretne produkty.

Pod względem organizacyjnym, Zakład II działa na zasadach jednostki funkcjonalnej wyodrębnionej w strukturze Spółki. W szczególności Zakład II posiada całkowicie odrębną, od pozostałych działów produkcyjnych Spółki, infrastrukturę techniczną w postaci linii produkcyjnych wykorzystywanych wyłącznie w procesie produkcji realizowanej przez Zakład II, które stanowią środki trwałe wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej w tym zakresie. Zakład II posiada również określony zespół pracowników dedykowanych do pracy w jego strukturach (tj. w procesie produkcji prowadzonej przez Zakład II). Zgodnie z aktualną strukturą organizacyjną Zakładu II, pracami tego zakładu zarządza Dyrektor Zakładu tzw. „Plant Manager”, który przekazuje sprawozdania i raporty związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu II bezpośrednio do zarządu Spółki. Dyrektor nadzoruje pracę poszczególnych kierowników, odpowiadających za poszczególne zespoły/zadania realizowane w ramach Zakładu II (tj. w szczególności kierowników odpowiedzialnych za: produkcję, logistykę, zarządzanie projektami, kadry w zakresie innym niż ewidencja płac i rekrutacja, finanse, organizację dostaw, inżynierię, kontrolę jakości oraz inwestycje, itd.). Do czynności bezpośrednio związanych z produkcją Zakładu II zaangażowani są pracownicy operacyjni (w sumie w ramach Zakładu II pracują ok. 133 osoby, co stanowi ok 20% całkowitego zatrudnienia Wnioskodawcy). Do najważniejszych składników majątkowych wykorzystywanych w ramach tego zakładu należą środki trwałe, obejmujące urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji Zakładu II. Wnioskodawca jest też stroną umów najmu lub leasingu, których przedmioty wykorzystywane są w działalności Zakładu II, np. samochody służbowe. Zakład II mimo odrębności od pozostałych struktur organizacyjnych Spółki nie posiada statusu jednostki samobilansującej się w rozumieniu przepisów prawa bilansowego. Sposób prowadzenia przez Spółkę ewidencji rachunkowej pozwala jednak na przyporządkowanie - dla celów rachunkowości zarządczej - Zakładowi II przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań, jak również przypisanie innych aktywów i pasywów związanych z funkcjonowaniem tego zakładu. Odbywa się to za pośrednictwem specjalnych kodów, gdyż księgowanie każdej transakcji związanej z Zakładem II oznaczone jest indywidualnym kodem, różnym od kodów przypisanych do transakcji związanych z funkcjonowaniem pozostałych jednostek w ramach struktur organizacyjnych Spółki. Na potrzeby rachunkowości zarządczej sprawozdania dla Zakładu II sporządzane są na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Zakład II nie posiada odrębnego konta bankowego, jednakże z uwagi na prowadzoną politykę finansową przez Wnioskodawcę, w każdej chwili możliwe określenie wartości należności handlowych i zobowiązań handlowych dotyczących tej jednostki. Jak wskazano już wcześniej, odbywa się to za pośrednictwem specjalnych kodów, gdyż księgowanie każdej transakcji związanej z Zakładem II oznaczone jest indywidualnym kodem, różnym od kodów przypisanych do transakcji związanych z funkcjonowaniem pozostałych jednostek w ramach struktur organizacyjnych Spółki. W oparciu o te same zasady możliwe jest wyodrębnienie i przypisanie temu zakładowi odpowiednich transakcji wynikających z prowadzonych przez Wnioskodawcę ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. W ten sam sposób (tj. za pomocą indywidualnych kodów) odbywa się również przypisanie do Zakładu II określonych składników majątkowych wynikających z ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy, jak również kosztów pracowników dedykowanych wyłącznie do pracy w ramach tej jednostki. Zakład II obciążany jest również, w oparciu o klucze alokacji kosztami tzw. funkcji wspólnych, głównie o charakterze wspomagającym (księgowość ogólna, administracja, wspomaganie informatyczne, utrzymanie budynków, system zarządzania jakością, kadry w zakresie rekrutacji oraz ewidencji płac, zapewnianie bezpieczeństwa oraz usługi laboratoryjne, itp.). Przykładowo, z tytułu zajmowania określonej powierzchni biurowej Wnioskodawca dokonuje proporcjonalnej alokacji kosztów utrzymania biura do rozliczeń Zakładu II. W ten sam sposób, czyli zgodnie z odpowiednim kluczem alokacji kosztów (tj. powierzchniowym, procentowym, ustalonym w zależności od konkretnych kosztów w oparciu o stopień zaangażowania czasu pracy, wykorzystywanej powierzchni, liczby pracowników itp.). Zakład II jest obciążany na potrzeby rachunkowości zarządczej innymi wydatkami np. mediów, ogólnego zarządu, obsługi administracyjnej, księgowej, prawnej, kosztami leasingu samochodów służbowych, kosztami IT, itp.

Majątek wydzielany do nowej spółki:

Stanowiące przedmiot zapytania zdarzenie przyszłe, obejmowało będzie transakcję podziału Spółki przez wydzielenie, która to transakcja polegała będzie na przeniesieniu na odrębną spółkę majątku Wnioskodawcy, na który składać będą się składniki materialne i niematerialne przypisane do wskazanego Zakładu ii, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z produkcją i sprzedażą elektrozaworów oraz modułów kontroli wraz ze sprzęgłami.

Podsumowując, przedmiotem wydzielenia będzie zespół składników materialnych i niematerialnych, wyodrębniony w ramach dotychczas prowadzonej przez Spółkę działalności, w zakresie związanym z funkcjonowaniem Zakładu II, czyli w szczególności:

 • środki trwałe obejmujące urządzenia składające się na dwie nowe linie produkcyjne wyko-rzystywane w ramach produkcji prowadzonej w Dziale II (linia VBS oraz linia DQ 500) oraz środki trwałe (urządzenia, w tym np. tester olejowy, nawijarka itp.) związane z pro-dukcją prowadzoną w ramach Zakładu II; jednocześnie niektóre pozostałe środki trwałe (w tym również inne linie produkcyjne wykorzystywane obecnie przez Zakład II, które nie przejdą na nową spółkę z uwagi na ograniczenia prawne w czasowym dysponowaniu ma-jątkiem ciążące na Wnioskodawcy z uwagi na udzielenie w przeszłości pomocy publicznej) zostaną przez Wnioskodawcę udostępnione nowej spółce do wyłącznego korzystania na po-trzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na podstawie umów naj-mu/dzierżawy zawartych przez Wnioskodawcę i nową spółkę;
 • uprawnienia wynikające z umów handlowych związanych z działalnością Zakładu II, w szczególności umowy z kontrahentami oraz dostawcami;
 • prawa majątkowe związane z prowadzoną przez Zakład II działalnością, w szczególności licencje związane z działalnością Zakładu II;
 • prawa wynikające z przyznanego Wnioskodawcy pozwolenia na budowę budynku, który zgodnie z planami ma zostać przeznaczony w całości na potrzeby działalności związanej z Zakładem II (pod warunkiem uzyskania przez dniem podziału takiego pozwolenia przez Wnioskodawcę). W takim przypadku nastąpi również podział gruntu znajdującego się w posiadaniu Wnioskodawcy i przeniesienie na rzecz nowej spółki (w ramach wydzielanego majątku) własności gruntu wydzielonego pod budowę nowego budynku, którego to budowa prowadzona będzie już przez nową spółkę;
 • zezwolenie III na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, o które Wniosko-dawca wystąpił w związku z realizacją inwestycji dotyczącej rozbudowy Zakładu II.

Przedmiotem wydzielenia będą również zobowiązania przypisane do Zakładu II. Jednocześnie w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie pomiędzy Wnioskodawca a nową spółką zawarta zostanie umowa najmu/dzierżawy dotycząca budynku, w którym zlokalizowany jest Zakład II. Na podstawie tej umowy budynek zajmowany przez Zakład II zostanie udostępniony nowej spółce. Ponadto podkreślić należy, że transakcja wydzielenia obejmująca wskazane wyżej składniki majątkowe skutkować będzie również przejściem zakładu pracy w rozumieniu przepisu art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W konsekwencji opisanej transakcji, pracownicy Zakładu II staną się z mocy prawa pracownikami spółki przejmującej majątek Zakładu II w wyniku podziału. Dodatkowo cała dokumentacja (np. kontrakty handlowe, poszczególne zamówienia handlowe realizowane w ramach kontraktów, dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń itp.) związana z funkcjonowaniem Zakładu II również zostanie przekazana nowej spółce. W zakresie określonych usług funkcji wsparcia, wspólnych dla całej działalności Wnioskodawcy (np. administracja, księgowość, utrzymanie budynków, usługi IT), których koszt przypisywany był dotychczas do Zakładu II dla celów rachunkowości zarządczej, po dokonaniu transakcji podziału przez wydzielenie nowa spółka zawrze w tych zakresach odrębne umowy na świadczenie tego rodzaju usług przez Wnioskodawcę lub podmiot trzeci. W szczególności z Wnioskodawcą zostaną przez nową spółkę zawarte umowy o świadczenie usług w zakresie usług wspomagania IT, utrzymania budynków, kadr i płac, usług laboratoryjnych. Równocześnie, możliwe jest, że część tych funkcji może być realizowana samodzielnie przez nową spółkę (administracja, księgowość, itp.).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy zespół składników niematerialnych i materialnych przenoszonych na nową spółkę w drodze podziału Spółki przez wydzielenie jak również zespół składni-ków niematerialnych i materialnych pozostających w Spółce stanowi zorganizo-waną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT... (część py-tania oznaczonego we wniosku Nr 1)
 2. Czy wartość rynkowa składników majątkowych opisanych w zdarzeniu przyszłym i prze-niesionych na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną ustalona na dzień wydzielenia bę-dzie stanowiła na gruncie ustawy o CIT przychód dla Wnioskodawcy jako spółki dzielonej... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Ad.1)

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: ustawa o CIT) zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Biorąc pod uwagę wskazaną definicję oraz stanowiska prezentowane zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie sądów administracyjnych, należy przyjąć, że status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyj-nej, finansowej i funkcjonalnej,
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo sa-modzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W opinii Wnioskodawcy, wnoszony zespół składników, stanowiący Zakład II funkcjonujący dotychczas w ramach Spółki, spełnia wszystkie wymienione wyżej warunki, pozwalające uznać go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wyodrębniony zespół składników:

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego przedmiotem wydzielenia do nowej spółki będzie zespół funkcjonalnie ze sobą połączonych w ramach Zakładu II składników materialnych i niematerialnych, wyodrębnionych formalnie i faktycznie w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy. Owo wyodrębnienie przejawia się tak w aspekcie funkcjonalnym - w ramach Zakładu II Wnioskodawca prowadzi bowiem wyspecjalizowaną produkcje elektrozaworów oraz modułów kontroli wraz ze sprzęgłami, co wyróżnia Zakład II od pozostałej produkcji prowadzonej przez Wnioskodawcę w ramach innych zakładów (tj. Zakładu I oraz Zakładu III) jak również w aspekcie faktycznym - składniki majątkowe związane z działalnością Zakładu II są wyraźnie wyodrębnione w strukturze spółki i służą wyodrębnionej działalności: produkcji elektrozaworów i modułów kontroli wraz ze sprzęgłami dla przemysłu motoryzacyjnego. Składnikami tymi będą środki trwałe oraz inne rzeczy ruchome, w tym linie produkcyjne, maszyny i urządzenia niezbędne w procesie produkcji prowadzonej w ramach Zakładu II, prawa majątkowe, środki pieniężne związane z działalnością II oraz wierzytelności i uprawnienia wynikające z umów handlowych związanych z działalnością prowadzoną w ramach Zakładu II. Zobowiązania dotyczące działalności Zakładu II zostaną, w związku z transakcją wydzielenia, przejęte przez nową spółkę, z ewentualnym wyłączeniem tych z nich, w stosunku do których wierzyciele nie wyrażą zgody na ich przeniesienie na inny podmiot (tj. przejęcie długu przez nową spółkę). Jednakże zdaniem Wnioskodawcy, sytuacja braku zgody wierzycieli na przeniesienie zobowiązania, o ile w ogóle wystąpi, będzie mieć całkowicie marginalny i jednostkowy charakter. Ponadto, jak wskazano powyżej, opisana transakcja skutkować będzie również przejściem wszystkich pracowników zatrudnionych na potrzeby Zakładu II do nowej spółki (ok. 133 osoby). W konsekwencji nowym pracodawcą tych pracowników stanie się nowa spółka, na którą przeniesiony zostanie majątek Wnioskodawcy związany z wydzieleniem Zakładu II.

Wyodrębnienie organizacyjne, finansowe oraz funkcjonalne:

Z powyższego wynika zatem, że przedmiot wyżej opisanej transakcji nie jest jedynie przypadkowym zbiorem składników, ale wyodrębnioną wewnętrznie, w dotychczasowej działalności Wnioskodawcy, całością mogącą pełnić samodzielnie funkcję gospodarczą w zakresie produkcji i handlu elektrozaworami oraz modułami kontroli wraz ze sprzęgłami. O odrębności organizacyjnej Zakładu II w strukturze Wnioskodawcy świadczy fakt, że Zakład II wyposażony został w odrębną od pozostałej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy infrastrukturę techniczną. Przede wszystkim Zakład II zlokalizowany jest w odrębnym budynku, w którym znajdują się również wszystkie urządzenia i maszyny, w tym środki trwałe, wykorzystywane w procesie produkcji prowadzonej w ramach Zakładu II.

Jednocześnie Zakład II posiada - w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy - własną, zhierarchizowaną strukturę pracowników, świadczących pracę na potrzeby związane z funkcjonowaniem Zakładu II we wszelkich przejawach jego działalności, w tym odrębny zespół pracowników odpowiedzialnych w ramach Zakładu II za produkcję, logistykę, zarządzanie projektami, kadry w zakresie innym niż ewidencja płac i rekrutacja, finanse i controlling, organizację dostaw, inżynierię, kontrolę jakości oraz inwestycje. Dodatkowo, pracami Zakładu II kieruje Dyrektor Zakładu, który przekazuje sprawozdania z działalności Zakładu II bezpośrednio do Zarządu Spółki, z pominięciem innych przełożonych funkcjonujących w ramach struktur Wnioskodawcy. Świadczy to o samodzielności i niezależności działu II od innych jednostek wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy i potwierdza jednocześnie jego wyodrębnienie organizacyjne.

W opinii Wnioskodawcy zespół składników będący przedmiotem planowanego wydzielenia spełnia również warunek odrębności finansowej. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, sposób prowadzenia przez Wnioskodawcę ewidencji rachunkowej (system kodów) pozwala na przyporządkowanie Zakładowi II przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań, co również pozwala wygenerować związane z tą jednostką sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie takie jest sporządzane przez Wnioskodawcę regularnie, za okres każdego miesiąca kalendarzowego na potrzeby controllingu oraz sprawozdawczości zarządczej w ramach Spółki. Zakład II nie posiada odrębnego konta bankowego, jednakże z uwagi na prowadzoną politykę finansową przez Wnioskodawcę, w każdej chwili możliwe określenie wartości należności handlowych i zobowiązań handlowych dotyczących Zakładu II. Świadczy to również o wyodrębnieniu finansowym Zakładu (por. w zakresie braku konieczności posiadania rachunku bankowego: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 maja 2012 r., Znak: IBPBI/2/423-199/12/JD.

Punktem odniesienia przy ocenie odrębności funkcjonalnej Zakładu II powinna być rola, jaką zespół składników wydzielanych ze Spółki w procesie podziału przez wydzielenie odgrywał w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i na ile stanowił w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Zakład II zajmuje się produkcją i sprzedażą elektrozaworów oraz modułów kontroli wraz ze sprzęgłami, a sposób podziału zadań w Spółce powoduje, że sprawuje on tę funkcję samodzielnie. Jest to odrębny segment działalności od działalności pozostałych zakładów funkcjonujących w ramach Spółki. Wraz dokonaniem transakcji polegającej na wydzieleniu i przeniesieniu na nową spółkę zespołu składników związanych z Zakładem II. nowa spółka przejmie w całości funkcję gospodarczą sprawowaną dotychczas przez Zakład II. Przejęcie funkcji gospodarczych Zakładu II może przy tym odbyć się bez konieczności dokonania restrukturyzacji organizacyjnej przejętych składników. W opinii Wnioskodawcy Zakład II, w zakresie, w którym stanowi przedmiot wydzielenia, spełnia zatem warunki, aby uznać, że jest wyodrębniony funkcjonalnie.

Zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo:

Ostatnim warunkiem koniecznym do uznania zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest jego zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Miarodajnym kryterium jest zatem ustalenie, czy w skład zespołu składników będącym przedmiotem wydzielenia wchodzi minimum elementów, bez których kontynuowanie przez nabywcę działalności realizowanej przed zbyciem nie byłoby możliwe. W opinii Wnioskodawcy zespół składników, które podlegają wydzieleniu i przeniesieniu do nowej spółki, obejmujący pracowników (stających się z mocy prawa pracownikami nowej spółki), środki trwałe, inne ruchomości, uprawnienia wynikające z umów związanych z realizowaną działalnością, należności oraz inne wierzytelności pozwalają na samodzielne kontynuowanie procesu produkcji i sprzedaży elektrozaworów oraz modułów kontroli wraz ze sprzęgłami. Wraz z transakcją, na nową spółkę przeniesione zostaną również zobowiązania związane funkcjonalnie z działalnością Zakładu II.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje że na zdolność funkcjonowania w ramach nowej spółki wydzielanego zespołu składników nie będzie wpływać okoliczność, że niektóre środki trwałe związane z Zakładem II jak również prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym zlokalizowany jest obecnie Zakład II nie będą mogły, z przyczyn wskazanych powyżej, zostać przez Wnioskodawcę przeniesione na własność nowej spółki. Na moment wydzielenia bowiem składniki te (środki trwałe związane z Zakładem II pozostawione w Spółce jak również budynek) zostaną udostępnione przez Wnioskodawcę nowej spółce do korzystania na podstawie umowy najmu/dzierżawy na potrzeby działalności gospodarczej wykonywanej dotąd w ramach Zakładu II. W konsekwencji, jeżeli niektóre składniki konieczne dla prowadzenia działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegającego wydzieleniu do nowej spółki zostaną tej spółce udostępnione do korzystania na podstawie przykładowo umowy najmu/dzierżawy, to fakt, że prawo własności tych składników nie zostanie przeniesione na nową spółkę nie może skutkować uznaniem, że zespół składników przeniesionych na nową spółkę wraz ze składnikami udostępnionymi tej spółce do korzystania nie będzie stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dla oceny bowiem czy zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma - poza wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym tych składników - zdolność funkcjonowania tego zespołu składników jako niezależnego przedsiębiorstwa. W przypadku zatem przeniesienia zespołu tych składników na nową spółkę przy jednoczesnym udostępnieniu niektórych składników związanych z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa do korzystania nowej spółce na podstawie umowy dzierżawy przyjąć należy, że nowa spółka będzie mogła w związku z przekazanymi jej na własność i do korzystania składnikami materialnymi i niematerialnymi realizować zadania gospodarcze w zakresie działalności prowadzonej dotychczasowo przez Wnioskodawcę w ramach Zakładu II.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że powyższy pogląd jest również prezentowany w orzecznictwie sądów administracyjnych Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2529/11 wskazał, że „Żaden z przepisów prawa powoływanych przez Sąd pierwszej instancji oraz wnoszącego skargę kasacyjną nie zawiera wprost, dosłownie i jednoznacznie wymogu, zgodnie z którym dla bytu prawnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części niezbędne jest prawo własności nieruchomości. Organy podatkowe nie ustaliły też w sprawie, że składniki wnoszonego aportem przedsiębiorstwa E nie mogły funkcjonować jako zorganizowana część przedsiębiorstwa bez prawa własności nieruchomości albo też z wykorzystaniem innych nieruchomości niż te, których podatnik nie wniósł do spółki. Istotne znaczenie ma również podnoszona przez Sąd pierwszej instancji okoliczność, że w dniu wniesienia - otrzymania aportu spółka kapitałowa otrzymała także, tytułem dzierżawy, prawo do przywoływanych powyżej nieruchomości. W tym stanie faktycznym nie przekracza granic swobodnej oceny dowodów konstatacja Sądu pierwszej instancji, że przedmiot ocenianego aportu mógł realizować określone działania gospodarcze, tak jak definiując zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowi art. 5a pkt 4 u.p.d.o.f.

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 24 sierpnia 2011 r,, sygn. akt III SA/Wa483/11 podkreślił, że „jeżeli w ramach nowego przedsiębiorstwa, w oparciu o wskazany we wniosku o wydanie interpretacji, zespół składników majątkowych możliwe będzie wynajęcie nieruchomości potrzebnych do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, a taki stan występuje w niniejszej sprawie, to należało stwierdzić zespół ten spełniał kryteria zorganizowanej części przedsiębiorstwa wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Powyższy pogląd prezentowany jest także w praktyce organów skarbowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 11 czerwca 2013 r., Znak IBPBI/1/415-341/13/AB.

Potwierdzenie, że wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych posiada zdolność funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w ramach nowej spółki stanowi także fakt, że już w ramach struktury Wnioskodawcy Zakład II, jako wyspecjalizowana jednostka organizacyjna, samodzielnie realizował powierzone mu zadania i efektywnie prowadził działalność gospodarczą, którą może kontynuować w ramach nowej spółki, bez konieczności przeprowadzania w tym celu jakichkolwiek dodatkowych zmian restrukturyzacyjnych oraz większych nakładów finansowych.

Warto podkreślić także, że fakt, że świadczenie niektórych jedynie usług wspomagających działalność zorganizowanej części przedsiębiorstwa (np. księgowość, usługi IT, utrzymanie czystości, itp.) dokonywane będzie w oparciu o nowo zawarte umowy z dostawcami takich usług lub też ich refakturowanie przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki nie będzie miało wpływu na ocenę wydzielanego zespołu składników jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Powyższy pogląd podzielany jest również w praktyce organów skarbowych. Możliwość funkcjonowania wydzielanego zespołu składników w oparciu o nowo zawarte umowy z podmiotami trzecimi w zakresie usług wspomagających została potwierdzona przykładowo przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 maja 2012 r., Znak: IBPBI/2/423-199/12/JD oraz w interpretacji indywidualnej z 24 maja 2012 r. Znak: IBPP1/2/443-214/12/BM.

Z powyższego wynika zatem, że specjalizacja w zakresie realizowanych zadań w ramach Zakładu II sprawia, że zespół składających się nań elementów materialnych i niematerialnych (zarówno aktywa, pasywa, jak również pracownicy) stanowiący przedmiot wydzielenia byłby w stanie samodzielnie i w oderwaniu od pozostałych struktur Wnioskodawcy realizować powierzone działania gospodarcze. Podsumowując należy uznać, że opisany we wniosku zespół składników niematerialnych i materialnych przenoszonych w efekcie podziału przez wydzielenie do odrębnego podmiotu spełnia warunki dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Majątek pozostający w Spółce w wyniku podziału przez wydzielenie:

Po przeprowadzonym podziale przez wydzielenie skutkującym przeniesieniem składników związanych z Zakładem II na nową spółkę, Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu prowadził działalność gospodarczą w zakresie Zakładu I oraz Zakładu III.

Oznacza to, że Wnioskodawca w dalszym ciągu po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie prowadził będzie działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży sprężarek zorganizowanej w ramach Zakładu I oraz w zakresie produkcji i sprzedaży łańcuchów rozrządu zorganizowanej w ramach Zakładu III. Jednocześnie wskazać należy, że zarówno Zakład I jak i Zakład III jest zorganizowany i funkcjonuje według zasad opisanych powyżej w przypadku Zakładu II. Oznacza to, że zarówno Zakład I jak i Zakład III może być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, organizacyjne, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnioną w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, który jednocześnie posiada zdolność funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo. W konsekwencji zatem również składniki materialne i niematerialne pozostające w Spółce po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie Zakładu II, tj. składniki tworzące Zakład I i Zakład III powinny zostać, zdaniem Wnioskodawcy, uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ad.2)

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja podziału przez wydzielenie skutkująca przeniesieniem części majątku Wnioskodawcy na rzecz nowej spółki nie będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT przychodami są w szczególności w spółce podlegającej podziałowi - jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia: przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Stosując argumentację „a contrario”, jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału i majątek pozostający w spółce dzielonej, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT po stronie spółki dzielonej nie powstanie. Wobec powyższego, skoro majątek przejmowany jak i majątek pozostający w spółce dzielonej w sytuacji opisanej we wniosku stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to planowany podział przez wydzielenie nie będzie po stronie Wnioskodawcy skutkował powstaniem przychodu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto informuję, że w zakresie części pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 i oraz pytania Nr 3 wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.