IBPBI/1/423-87/14/JS | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe podziału spółki z o.o. poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
IBPBI/1/423-87/14/JSinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 22 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 17 i 20 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych podziału spółki z o.o. poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych podziału spółki z o.o. poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 marca 2015 r. Znak: IBPP3/443-1480/14/AŚ, IBPBI/1/423-87/14/JS wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 17 i 20 marca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także: „Spółka”, „Spółka Dzielona”) w ramach swojej struktury organizacyjnej jest podzielony na funkcjonalnie powiązane działy, które łącznie składają się na dwa podstawowe rodzaje działalności. Pierwszy z nich, to działalność w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości, polegająca na obsłudze administracyjnej, księgowej, technicznej, usługach w obszarze nadzoru technicznego, obsłudze prawnej i windykacyjnej, usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz działalności konsultingowej w zakresie inwestycji w nieruchomości wraz z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Działania tej sfery skupiają się na zapewnieniu obsługi administracyjnej dla właścicieli nieruchomości, w tym głównie dla wspólnot mieszkaniowych, osób fizycznych i prawnych. Drugi rodzaj działalności Spółki polega na świadczeniu usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

W przyszłości planowany jest podział Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), poprzez wydzielenie tej jej części, która zajmuje się zarządzaniem

nieruchomościami i przeniesienie go, wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, do nowo zawiązanej spółki z o.o. (dalej: „Nowa Spółka”). W skład wydzielonej części wejdą zarówno wszelkie składniki materialne powiązane z wydzielaną działalnością (w szczególności nieruchomości, inne środki trwałe oraz zespoły niskocennych składników majątkowych, nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych), jak i składniki niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne wpisane do prowadzonej ewidencji, koncesje i zezwolenia, wiedza pracowników oraz tzw. czynnik organizacyjny. Wyodrębnieniu podlegać będą ponadto wszelkie funkcjonalnie przyporządkowane zobowiązania i umowy (w tym zawarte przez Spółkę Dzieloną umowy najmu i dzierżawy lokali, w których prowadzona jest obecnie działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami). Zgodnie z przygotowanym planem podziału Spółki (w odniesieniu do pracowników zajmujących się obsługą tej części przedsiębiorstwa), nastąpi również przejście zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Wydzielana działalność związana z Zarządzaniem nieruchomościami jest faktycznie i organizacyjnie wyodrębniona w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Spółki, przyjętej uchwałą Zarządu i zaakceptowanej uchwałą Rady Nadzorczej. Obejmuje ona w schemacie przedsiębiorstwa zespół powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, niezależnych od innych części przedsiębiorstwa, działów, do których została przyporządkowana grupa pracowników o kompetencjach związanych ze specyfiką wykonywanej działalności, którzy podlegają służbowo kierownikom wyposażonym w kompetencje decyzyjne w zakresie powierzonych im zadań.

Przy sporządzaniu planu podziału Spółki wymienione zostały określone składniki majątkowe i niemajątkowe wchodzące w skład wydzielanej części przedsiębiorstwa Spółki, co pozwała w sposób jednoznaczny określić majątek przenoszony do Nowej Spółki. Jednocześnie należy zaznaczyć, że pozostawiona w Spółce Dzielonej część przedsiębiorstwa również składa się z powiązanego funkcjonalnie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych (umów, zobowiązań i zezwoleń), który stanowić będzie niezależne przedsiębiorstwo zdolne do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych, jakie dotychczas były przez ten zespół realizowane. Pozostała po zakończeniu podziału część majątku będzie więc nadal mogła prowadzić działalność w zakresie związanym ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków przy pomocy pracowników, którzy w wyniku podziału pozostaną pracownikami Spółki Dzielonej, zaś źródła przychodów Spółki w przedmiotowym zakresie nie ulegną zmianie. Powyższe pozwala jednocześnie na stwierdzenie, że pozostała część majątku Spółki również posiada cechę wydzielenia w ramach działalności Spółki.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że prowadzona przez Spółkę ewidencja księgowa pozwala na rozpoznanie i przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów do wydzielanej części oraz do pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę. Zasady księgowości obowiązujące w Spółce pozwalają na precyzyjne przypisanie poszczególnych kosztów do danego rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę. Ewidencja rachunkowa każdego z dwóch rodzajów działalności Spółki (wydzielanego i pozostawianego w Spółce Dzielonej) umożliwia odrębne (tj. przypisane doń) ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z ich funkcjonowaniem. Obie części posiadają odrębnie wydzieloną ewidencję rachunkową prowadzoną według schematu kont właściwych dla całej Spółki, co zostało odzwierciedlone w planie kont. W szczególności, dzięki ewidencji rachunkowej oraz istniejącemu planowi kont Spółki, każda z części przedsiębiorstwa odrębnie ewidencjonuje funkcjonalnie związane z jej działalnością przychody i koszty, aktywa (w tym aktywa trwałe i należności) oraz zobowiązania. Powyższe działania pozwalają na oddzielne ewidencjowanie zapisów operacji gospodarczych funkcjonalnie związanych z działalnością prowadzoną przez wydzielaną część działalności oraz resztę majątku Spółki. Podobne zasady dotyczą kosztów wspólnych (koszty ogólnego zarządu), które według opracowanego i zatwierdzonego przez Zarząd Spółki klucza alokacji przyporządkowywane są poszczególnym rodzajom działalności Spółki. Należy w tym miejscu dodać, że koszty związane z całością działalności Spółki, np. koszty zarządu, czy koszty obsługi kredytów innych niż celowe, z których korzysta całość działalności Spółki, są przyporządkowane proporcjonalnie, zgodnie z opracowanym, stałym algorytmem alokacji kosztów wspólnych.

Sam podział zostanie przeprowadzony na podstawie sporządzonego przez Zarząd Spółki szczegółowego planu podziału, zawierającego wszystkie elementy wymagane przepisami KSH, w szczególności wykaz składników majątkowych i niemajątkowych przenoszonych w ramach podziału do Nowej Spółki. W trakcie transakcji nie będą umarzane udziały Spółki ani obniżany jej kapitał zakładowy, z uwagi na posiadane przez Spółkę kapitały rezerwowe i zapasowe, z których zostanie dokonane wydzielenie. Kapitał zakładowy Nowej Spółki będzie pokryty majątkiem wydzielanym ze Spółki. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Nowej Spółki zostaną przydzielone wspólnikom Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów Spółki Dzielonej. Zgodnie z art. 531 § 1 KSH, również zobowiązania Spółki związane z wydzielaną częścią majątku, przejdą z mocy prawa na Nową Spółkę w dniu wydzielenia.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 17 marca 2015 r., Wnioskodawca wskazał m.in., że:

 1. Zespół składników będący przedmiotem przeniesienia do Nowej Spółki jest wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań gospodarczych bez udziału pozostałych struktur przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i ma pełną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot;
 2. Na bazie przeniesionego majątku Nowa Spółka będzie kontynuować dotychczasową działalność gospodarczą w tym samym zakresie, w którym była realizowana w ramach przenoszonej części przedsiębiorstwa;
 3. Przeniesienie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) do Nowej Spółki nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. w trybie podziału spółki przez wydzielenie (zatem nie w trybie aportu);
 4. Kwestia, czy część przedsiębiorstwa pozostająca w Spółce Dzielonej będzie uznana dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu definicji zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie jest przedmiotem złożonego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i została podana jedynie informacyjnie.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących wydzielaną ze Spółki działalność, dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki będzie uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu definicji zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy transakcja podziału Spółki przez wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Nową Spółkę zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących wydzielaną działalność, będzie skutkować po stronie Spółki brakiem obowiązku rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. będzie neutralna dla Spółki na gruncie tego podatku)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej jako: „ZCP”), uważa się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Przytoczona definicja wskazuje na konieczność spełnienia szeregu warunków, aby dany zespół składników materialnych i niematerialnych mógł być uznany za ZCP.

Za warunki takie uważane są:

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych,
 • jego wyodrębnienie organizacyjne oraz finansowe,
 • przeznaczenie zespołu do realizacji zadań gospodarczych ,
 • zdolność zespołu do samodzielnego realizowania zadań.

Warunek wyodrębnienia organizacyjnego w ocenie Wnioskodawcy powinien być uważany za spełniony m.in. w sytuacji, gdy dany zespół ma określone miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa jako wyodrębniona jednostka wewnętrzna, bądź zespół powiązanych funkcjonalnie, kilku jednostek, np. oddziałów, zakładów, wydziałów, biur, projektów itp.

W ocenie Wnioskodawcy, wydzielana część Spółki spełnia przedmiotowe kryterium wyodrębnienia organizacyjnego. Prowadzona działalność związana z szeroko pojętym zarządzaniem nieruchomościami została wydzielona w ramach struktury organizacyjnej Spółki. W sporządzonym planie podziału wymienione zostały określone składniki majątkowe i niemajątkowe, wchodzące w skład wydzielanej części przedsiębiorstwa Spółki, co pozwoli w sposób jednoznaczny określić majątek przenoszony do Nowej Spółki. Dodatkowo, do prowadzenia działalności w ramach wyodrębnianej części, przyporządkowani są określeni pracownicy Spółki, zarządzani przez dedykowanych kierowników wyposażonych w kompetencje decyzyjne w zakresie prowadzonej przez siebie działalności. Organy podatkowe zwracają także uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka dokonała wyodrębnienia organizacyjnego jednostek składających się na wydzielaną działalność w swojej strukturze, a wyodrębnienie to zostało dokonane na podstawie Uchwały Zarządu.

W związku z powyższym należy uznać, że wydzielana ze Spółki część jej przedsiębiorstwa spełnia warunek wyodrębnienia organizacyjnego. Przedmiotowy warunek jest również spełniony w stosunku do pozostałej w Spółce części jej przedsiębiorstwa. Pozostała po zakończeniu jej podziału część majątku będzie mogła dalej prowadzić działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gdyż cały majątek (w tym nieruchomości) służący prowadzeniu działalności w tym zakresie, wraz z zatrudnionymi w nich pracownikami, pozostaną nadal jej własnością.

Wyodrębnienie finansowe rozumiane jest w orzecznictwie i piśmiennictwie jako stan, w którym prowadzone ewidencje pozwalają na przyporządkowanie przychodów (odpowiednio należności), oraz kosztów (odpowiednio zobowiązań), do danej ZCP. Takie przyporządkowanie rozumiane jest jako możliwość przypisania tych wartości do realizowanych przez ZCP zadań gospodarczych. Nie ma przy tym obowiązku, aby wydzielana jednostka samodzielnie sporządzała bilans. Prowadzona przez Spółkę ewidencja księgowa pozwala na rozpoznanie i przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów do wydzielanej części albo do pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę. Zasady księgowości obowiązujące w Spółce pozwalają na precyzyjne przypisanie poszczególnych kosztów do danego rodzaju działalności. Ewidencja rachunkowa każdego z dwóch rodzajów działalności Spółki (wydzielanego i pozostawianego w Spółce dzielonej) umożliwia odrębne (tj. przypisane doń) ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z ich funkcjonowaniem. Obie części posiadają odrębnie wydzieloną ewidencję rachunkową prowadzoną według odpowiedniego schematu kont. W szczególności, dzięki ewidencji rachunkowej oraz istniejącemu planowi kont Spółki, każda z części przedsiębiorstwa odrębnie ewidencjonuje funkcjonalnie związane z jej działalnością przychody i koszty, aktywa (w tym aktywa trwałe i należności) oraz zobowiązania. Powyższe działania pozwalają na oddzielne ewidencjowanie zapisów operacji gospodarczych funkcjonalnie związanych z działalnością prowadzoną przez wydzielaną oraz pozostającą w Spółce dzieloną część działalności. Podobne zasady dotyczą kosztów wspólnych (koszty ogólnego zarządu), które według opracowanego i zatwierdzonego przez Zarząd Spółki klucza alokacji, przyporządkowywane są poszczególnym rodzajom działalności Spółki. Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z dotychczasowo przyjętą praktyką organów podatkowych, samo istnienie pewnych kosztów wspólnych nie oznacza, że wydzielana część majątku Spółki lub pozostający w Spółce majątek nie stanowi ZCP. Powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, oznacza, że wydzielana ze Spółki część przedsiębiorstwa spełnia warunek wyodrębnienia finansowego, co jednocześnie implikuje wniosek, że przedmiotowy warunek można uznać za spełniony również w stosunku do pozostałej w Spółce po podziale części majątku.

Kolejnym warunkiem, jaki powinien spełniać zespół składników majątkowych dla uznania go za ZCP, jest zdolność do samodzielnej realizacji zadań, jakie wykonuje w dotychczasowym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że dany zespół składników powinien mieć możliwość samodzielnego działania, jako niezależny podmiot. Tak więc dany podmiot, oprócz wypełniania określonych funkcji gospodarczych w ramach dotychczasowego przedsiębiorstwa, powinien mieć możliwość prowadzenia działalności samodzielnie.

Wnioskodawca wskazuje, że wydzielana część Spółki prowadzi aktualnie działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętego zarządzania nieruchomościami, osiągając określone przychody i ponosząc określone koszty. Obrót generowany przez wydzielaną część powstaje w wyniku transakcji z niepowiązanymi podmiotami zewnętrznymi, co wprost wskazuje na możliwość prowadzenia działalności w sposób samodzielny. Ponadto, w jego skład wchodzi grupa pracowników o kompetencjach związanych ze specyfiką wydzielanej działalności, stanowiąca kompletny zespół pozwalający na jej wykonywanie. Należy więc stwierdzić, że wydzielana część Spółki będzie miała możliwość uzyskiwania przychodów z dotychczasowych źródeł. Również część majątku Spółki pozostała w niej po podziale spełnia przedmiotowy warunek, bowiem wyposażona jest we wszelkie zasoby (tak majątkowe, jak i niemajątkowe) pozwalające jej kontynuować prowadzoną działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób samodzielny, zaś źródła jej przychodów w przedmiotowym zakresie, co do zasady, nie ulegną zmianie.

Dla uznania danego zespołu składników majątkowych za ZCP niezbędne jest również, aby poszczególne składniki były powiązane funkcjonalnie. Struktura Spółki oraz źródła jej przychodów wskazują, że wydzielana część spełnia przedmiotowy warunek. Składniki wchodzące w skład wyodrębnianego zespołu nie są przyporządkowane w sposób przypadkowy, ale tworzą określoną gospodarczą całość pozwalającą na samodzielne prowadzenie działalności, jedynie z pomocniczym zaangażowaniem aktywów pozostałej części Spółki. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku działalności pozostającej w podmiocie dzielonym, przy czym przedmiotowe pomocnicze aktywa mogą być zastąpione usługami podmiotów zewnętrznych, np. w zakresie księgowości, napraw, obsługi bankowej prowadzonej działalności, co nie odbiera wydzielanej części statusu ZCP.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład wydzielanej części nie jest przypadkowym zbiorem, a składniki te są ze sobą powiązane w sposób funkcjonalny i umożliwiają samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Również pozostały po wydzieleniu w Spółce majątek spełnia przedmiotowe kryterium. Pozostawione w Spółce zasoby majątkowe i niemajątkowe, wraz z pracownikami i udzielonymi zezwoleniami, są podporządkowane działalności Spółki Dzielonej oraz stanowią aktualnie działającą część przedsiębiorstwa, zdolną do samodzielnego istnienia na rynku, bez wydzielanej części.

Kolejnym warunkiem uznania danego zespołu składników materialnych i niematerialnych za ZCP jest okoliczność zawierania się w tym zespole zobowiązań z nim związanych. Wnioskodawca wskazuje, że w związku z treścią art. 531 § 1 KSH, wszelkie zobowiązania związane ze składnikami majątkowymi przypisanymi do wydzielanej działalności przejdą na Nową Spółkę z mocy prawa, w dniu wydzielenia.

W ocenie Wnioskodawcy, z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wydzielana działalność składa się z różnorakich składników niematerialnych, w tym zobowiązań, funkcjonalnie związanych z jego działalnością, takich jak m.in.:

 • wierzytelności wynikające z przyporządkowanych w planie podziału umów handlowych, cywilnoprawnych oraz umów o pracę zawartych z pracownikami wyodrębnianej części,
 • zobowiązania, w tym pieniężne, wynikające z ww. umów,
 • koncesje i zezwolenia,
 • wiedza i doświadczenie przyporządkowanych pracowników oraz tzw. czynnik organizacyjny.

W związku z powyższym należy uznać, że w stosunku do wydzielanej części przedsiębiorstwa Spółki, przedmiotowy warunek zostanie spełniony.

Jednocześnie należy wskazać, że reszta zobowiązań niewskazanych w planie podziału, jako przechodząca na Spółkę Przejmującą (również obejmująca wierzytelności i zobowiązania pieniężne z tytułu umów, zezwolenia, oraz niematerialne wartości organizacyjne i pracownicze) pozostanie w Spółce Dzielonej, co również spełnia warunek uznania jej za ZCP.

Zdaniem Wnioskodawcy, zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na wyodrębnianą działalność, będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Takiej samej kwalifikacji, jako ZCP, powinna jednocześnie podlegać część przedsiębiorstwa pozostająca w Spółce Dzielonej.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku podziału Spółki przez wydzielenie i związanego z nim przeniesienia na Nową Spółkę zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących wydzielaną działalność przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce pozostałej części jej majątku, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT, przychodem, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

A contrario, w przypadku podziału przez wydzielenie, jeżeli majątek pozostający w spółce dzielonej, a także majątek przenoszony na spółkę nowo zawiązaną będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to spółka dzielona nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W związku z faktem, że przedmiotem wydzielenia będzie działalność, która w ocenie Wnioskodawcy stanowi ZCP, jak również pozostała w Spółce cześć przedsiębiorstwa również wyczerpuje warunki uznania ją za ZCP, spełnione zostaną wskazane w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT przesłanki negatywne powstania przychodu z opisywanej transakcji. W konsekwencji transakcja ta będzie neutralna dla Spółki na gruncie podatku dochodowego.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał wyroki sądów administracyjnych:

 • WSA w Warszawie z 9 października 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 674/09,
 • WSA w Krakowie z 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 31/10,

oraz interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że stosownie do wskazania zawartego w uzupełnieniu wniosku, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena, czy majątek pozostały w spółce dzielonej, po wydzieleniu z niej Nowej Spółki, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.). W konsekwencji zaznaczyć także należy, że w świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, przychód, o którym mowa w tym przepisie nie powstanie wyłącznie w sytuacji, gdy zarówno majątek pozostały w spółce, jak i majątek wydzielony stanowić będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa w ww. rozumieniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić także należy, że ostatecznie to właściwy organ podatkowy mający stosowne uprawnienia może dokonać oceny realnie dokonywanej operacji podziału przez wydzielenie, a co za tym idzie, poszczególnych zbiorów składników majątkowych pod kątem spełniania kryteriów niezbędnych dla uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa. W konsekwencji to, czy w danej sytuacji określone składniki majątkowe będą tworzyły zorganizowane części przedsiębiorstwa uzależnione będzie od tego, jakie ostatecznie składniki majątkowe i zobowiązania zostaną przypisane do poszczególnych działów, a w szczególności od oceny, czy istotnie określone zespoły składników majątkowych będą mogły funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwa realizujące powierzone im zadania, oraz czy zapewnione zasoby ludzkie są wystarczające w kontekście rodzaju działalności realizowanej przez wskazane zespoły składników majątkowych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.