IBPBI/1/423-77/14/AB | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe podziału spółki.
IBPBI/1/423-77/14/ABinterpretacja indywidualna
 1. oddział
 2. podział
 3. przychód
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 20 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych podziału spółki z o.o. poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych podziału spółki z o.o. poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Dzielona”) zamierza dokonać podziału spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), tj. przez wydzielenie i przeniesienie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną (dalej: „Spółka Nowo Zawiązana”). W dniu 30 sierpnia 2014 r. Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na utworzenie Oddziału (zwany także „Wydział B”), który został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oddział jest funkcjonalną jednostką organizacyjną, wyodrębnioną w strukturze Spółki Dzielonej, co wynika z regulaminu organizacyjnego tej spółki z dnia 1 września 2014 r. Celem wydzielenia Oddziału jest oddzielenie usług wynajmu powierzchni handlowej świadczonych na rzecz klientów zewnętrznych od usług typowo budowlanych i inwestycyjnych, które nadal wykonywane będą przez Spółkę Dzieloną.

Spółka Dzielona prowadzi zapisy księgowe w taki sposób aby umożliwić wyodrębnienie przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań dla funkcjonalnie i organizacyjnie wyodrębnionych dwóch samodzielnych części przedsiębiorstwa Spółki. W szczególności, księgowość Spółki prowadzi zapisy księgowe w sposób pozwalający wyodrębnić przychody i koszty działalności oraz aktywa i zobowiązania związane odrębnie ze Spółką z o.o. i odrębnie związane z wydzielonym Oddziałem. Wyodrębnienie to polega na podziale potrzebnych kont syntetycznych wynikowych, bilansowych i rozrachunkowych na dwie grupy kont analitycznych, na których ujmowane są odpowiednio przychody i koszty oraz aktywa i zobowiązania związane z dwiema zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa. Ponadto, wszystkie koszty rodzajowe przeksięgowane zostają na odpowiednie konta syntetyczne przyporządkowane do jednej z dwóch części Spółki. Dodatkowo do działalności związanej z Oddziałem są przyporządkowane samodzielne, pomocnicze rachunki bankowe, na które przekazywane są przychody z prowadzonej przez Oddział działalności, a także zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego związanego z nieruchomością, w której Oddział prowadzi działalność. Księgowość Spółki prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych w sposób umożliwiający oddzielne ewidencjonowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań dla obu tych jednostek organizacyjnych (zorganizowanych części przedsiębiorstwa).

Spółka sporządza na potrzeby wewnętrznej oceny stanu majątkowego i efektywności działania oddzielne bilanse i rachunki zysków i strat dla każdej z wyodrębnionych działalności. Spółka i wydzielony Oddział mają wydzielony majątek rzeczowy ruchomy i nieruchomy oraz zespoły ludzkie (pracowników, przedstawicieli i kooperantów) w oparciu, o który realizują swoje zadania gospodarcze.

Wydzielony Oddział został wyposażony w odpowiednie zaplecze techniczne oraz składniki majątkowe i niemajątkowe, środki trwałe niezbędne do prowadzenia działalności, w szczególności:

 1. nieruchomość gruntową - działka o powierzchni 0,3146 ha, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym (nowy budynek czterokondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej 6.883,80 m2, wyposażony w prąd, wodę, kanalizację, gaz, klimatyzację),
 2. prawo ochronne do znaku towarowego,
 3. urządzenia techniczne i maszyny,
 4. środki transportu,
 5. aktywa obrotowe,
 6. pracownicy zatrudnieni w Oddziale.

Do zakresu działania Oddziału należą w szczególności:

 1. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 2. sprzedaż mebli oraz szeroko rozumianych elementów wyposażenia wnętrz,
 3. organizacja szkoleń oraz eventów.

Oddział stanowi więc wyodrębnioną organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo całość. Z powyższego wynika, że w wyniku wydzielenia Oddział będzie w stanie funkcjonować, jako niezależne przedsiębiorstwo.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego przedstawiono również w stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że po wydzieleniu w spółce z o.o. pozostanie Wydział „A” stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy opisany we wniosku Oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy w razie realizacji procesu podziału Spółki przez wydzielenie Oddziału i powstania Nowej Spółki, po stronie Spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”), w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – przychód podatkowy stanowi wartość rynkową składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. A contrario, w przypadku podziału przez wydzielenie, jeżeli majątek pozostający w spółce dzielonej, a także majątek przenoszony na spółkę istniejącą będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa to spółka dzielona nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W konsekwencji, w związku z faktem, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przedmiotem wydzielenia będzie Wydział „B” - stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zaś w Spółce pozostanie Wydział „A”, również stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa, spełnione zostaną warunki wskazane w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT. W konsekwencji transakcja ta będzie neutralna podatkowo dla Spółki.

Zgodnie z legalną definicją sformułowaną w art. 4a pkt 4 ustawy CIT, zorganizowaną część przedsiębiorstwa oznacza na gruncie ustawy CIT organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa organów podatkowych, zorganizowana część przedsiębiorstwa powstaje, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący także zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że zespół składników materialnych i niematerialnych pozwala z uwagi na swoje zorganizowanie, personel, infrastrukturę, itp. na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Podkreśla się przy tym, że możliwość stanowienia przez ten zespół składników niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze powinna mieć wymiar rzeczywisty, a nie jedynie potencjalny. Oznacza to, że majątek ten powinien stanowić już u zbywcy zorganizowany zespół składników gotowych realizować określone zadania gospodarcze, jako samodzielne przedsiębiorstwo, a po jego zbyciu możliwe musi być kontynuowanie działalności gospodarczej przez nabywcę przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca zamierza dokonać podziału swojego przedsiębiorstwa przez przeniesienie części majątku - Oddziału w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącą także funkcjonalną jednostką organizacyjną Spółki - na spółkę nowo zawiązaną. Oddział stanowi wyodrębnioną organizacyjnie funkcjonalną całość, jak również stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, wobec czego przedmiot wydzielenia (Oddział) może stanowić niezależne przedsiębiorstwo. Ponadto, przedmiot wydzielenia (Oddział) stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych wyodrębnionych finansowo, gdyż poprzez zaprowadzenie odpowiedniej ewidencji jest możliwe wskazanie przychodów i kosztów, a także należności i zobowiązań związanych wyłącznie z tym przedmiotem wydzielenia. Przedmiot Wydzielenia może stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące zadania gospodarcze, gdyż nie jest powiązany funkcjonalnie i finansowo z pozostałymi składnikami majątku Spółki tworzącymi Wydział Sprzedaży Sieciowej. Przedmiot Wydzielenia posiada potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot gospodarczy, tj. stanowi zbiór zespolonych elementów, ma rzeczywistą zdolność do realizowania zadań gospodarczych. Spółka Nowo Zawiązana na bazie Oddziału będzie kontynuowała prowadzoną działalność i tak samo działalność będzie kontynuowała Spółka z o.o.

Wobec powyższego, przyjąć należy, że przedmiot wydzielenia (opisany powyżej Oddział), będący przedmiotem podziału przez wydzielenie spełnia definicję zorganizowanej część przedsiębiorstwa zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy CIT. W świetle powyższego, czynność podziału przez wydzielenie przedmiotu wydzielenia (Oddziału) będzie dla Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT, neutralna podatkowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że postępowanie o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego sprowadza się w istocie do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku, w kontekście opisanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) oraz zadanego pytania. Zatem, wszystkie elementy składanego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (zdarzenie przyszłe, zadane pytanie i stanowisko w sprawie) muszą być spójne, tj. zadane pytanie i przedstawione własne stanowisko w sprawie musi być adekwatne do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego. Z tej też przyczyny, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidulnej nie była ta część stanowiska Wnioskodawcy, która nie ma odzwierciedlenia w opisie zdarzenia przyszłego i zadanych pytaniach, a więc ocena, czy po wydzieleniu Oddziału o którym mowa we wniosku pozostałe w Spółce z o.o. składniki majątku stanowią (będą stanowić) zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jak również ta część stanowiska Wnioskodawcy, która dotyczy podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, jeżeli spółka dzielona, po wydzieleniu z niej „Wydziału B” będzie również stanowić zorganizowana część przedsiębiorstwa (jak wskazano we wniosku), to w związku z dokonaniem przedstawionej we wniosku czynności prawnej nie powstanie przychód o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.)

Ponadto, zauważyć należy, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Zatem ocena, czy opisana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wydzielona część przedsiębiorstwa w istocie spełnia wskazane wyżej kryteria uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy do Wnioskodawcy. Ocena ta może zostać zweryfikowana jedynie w prowadzonym przez właściwe organy postępowaniu podatkowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.