IBPBI/1/423-59/14/AB | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.
IBPBI/1/423-59/14/ABinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 24 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego, która podlega (i na moment opisanego zdarzenia będzie podlegać) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce. Jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce. Jedynym udziałowcem spółki jest spółka akcyjna (dalej: „Z”). Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest dystrybucja

napojów alkoholowych i bezalkoholowych, za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży, m.in. poprzez dystrybucję bezpośrednią, dystrybucję za pośrednictwem hurtowni i sklepów typu cashcarry, nowoczesne sieci sprzedaży takie jak ogólnokrajowe sieci handlowe, w tym dyskonty oraz stacje benzynowe, eksport. Spółka świadczy dla Z usługi dystrybucji na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej 1 stycznia 2010 r. Na podstawie tej umowy, Wnioskodawca przyjmuje zamówienia klientów i świadczy usługi logistyczne (m.in. sortowanie, rozładunek, usługi magazynowe w magazynach Wnioskodawcy, itp.), administruje procesem wystawiania faktur itp. Oprócz opisanych usług, działalność gospodarcza Wnioskodawcy obejmuje również budowanie marki (przygotowanie materiałów promocyjnych, marketing) i usługi w zakresie utrzymania sprzętu handlowego.

Planowane jest przeprowadzenie restrukturyzacji działalności Wnioskodawcy poprzez wyodrębnienie i przeniesienie do istniejącej Spółki z o.o. (dalej: „Spółka A”) działalności w zakresie dystrybucji bezpośredniej (dalej: „Działalność Dystrybucji Bezpośredniej”). Działalność Dystrybucji Bezpośredniej obejmuje dystrybucję bezpośrednią piwa produkowanego przez Z oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych niezależnych producentów poprzez tradycyjne kanały sprzedaży takie jak ogólnospożywcze sklepy detaliczne oraz sklepy alkoholowe, jak również przez hotele, restauracje i kawiarnie (dalej: „HoReCa”). Po wyodrębnieniu i przeniesieniu Działalności Dystrybucji Bezpośredniej, działalność Wnioskodawcy będzie obejmowała dystrybucję napojów alkoholowych i bezalkoholowych poprzez sprzedaż hurtową, sklepy typu cashcarry, nowoczesne sieci sprzedaży, eksport, jak również budowanie marki (przygotowanie materiałów promocyjnych, marketing) i utrzymanie sprzętu handlowego (działalność w tym zakresie nie zostanie przeniesiona do Spółki A). W ramach odrębnej transakcji zawartej pomiędzy Z, a Spółką A, Z wniesie do Spółki A część swojej działalności związaną ze sprzedażą bezpośrednią. Wyodrębniona Działalność Dystrybucji Bezpośredniej zostanie wniesiona przez Wnioskodawcę w drodze aportu (dalej: „Aport”) do Spółki A. W zamian za wniesienie Aportu, Spółka A wyemituje nowe udziały, które zostaną objęte przez Wnioskodawcę. Przeprowadzenie opisanej wyżej reorganizacji umożliwi Grupie do której należy Wnioskodawca skupienie się na jej głównej działalności i osiągnięcie efektywności poprzez odpowiednie zarządzanie kanałami dystrybucji bezpośredniej. W przyszłości, po dokonaniu aportu, Wnioskodawca może podjąć decyzję o zbyciu udziałów w Spółce A. Alternatywnie, Spółka A może dokonać sprzedaży swojego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie Działu Dystrybucji Bezpośredniej.

Aktualnie Działalność Dystrybucji Bezpośredniej stanowi w ramach struktury Wnioskodawcy odrębną działalność. W szczególności, Działalność Dystrybucji Bezpośredniej jest wyodrębniona w strukturze w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny. W ciągu następnych kilku tygodni zostaną podjęte działania w celu wzmocnienia tego wyodrębnienia (działania te są aktualnie podejmowane, w związku z czym pełne wyodrębnienie Działu Dystrybucji Bezpośredniej zostanie osiągnięte przed dokonaniem Aportu).

1.Wyodrębnienie organizacyjne.

Działalność Dystrybucji Bezpośredniej jest wyposażona we wszystkie niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji bezpośredniej, obejmujące w szczególności:

 • pracowników, tj. personel wykonujący funkcje logistyczne (np. magazynierów), przedstawicieli handlowych, pracowników biurowych, pracowników Centrum Obsługi Klienta ;
 • aktywa trwałe (m.in. pojazdy, wyposażenie biurowe i wyposażenie hurtowni, meble, wózki widłowe itd.);
 • umowy leasingu pojazdów i użytkowania nieruchomości;
 • środki pieniężne i należności przypisane do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej;
 • zobowiązania przypisane do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej (m.in. zobowiązania z tytułu płatności dla firm transportowych).

Działalność Dystrybucji Bezpośredniej korzysta z aktywów, usług i funkcji, takich jak zarządzanie, wyposażenie i usługi w zakresie IT, wsparcie finansowo-księgowe, ubezpieczenie, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Usługi te są wspólne dla Działalności Dystrybucji Bezpośredniej i pozostałej działalności Wnioskodawcy, która nie zostanie z niej wyodrębniona. W związku z tym, zidentyfikowano w jakim zakresie Działalność Dystrybucji Bezpośredniej korzysta z tych aktywów, funkcji i usług. Na podstawie ustaleń i w oparciu o odpowiedni klucz alokacji, została dokonana alokacja części kosztów związanych z ww. aktywami, funkcjami i usługami do Działu Dystrybucji Bezpośredniej. Istniejące aktualnie faktyczne wyodrębnienie Działalności Dystrybucji Bezpośredniej w obrębie Spółki zostało formalnie potwierdzone w drodze uchwały zarządu Spółki. Ponadto, Wnioskodawca podjął już odpowiednie kroki w celu utworzenia w obrębie swojej struktury formalnego oddziału, który będzie obejmował Działalność Dystrybucji Bezpośredniej. Złożono odpowiedni wniosek o rejestrację Oddziału w KRS. W konsekwencji, istniejące aktualnie wyodrębnienie organizacyjne Działalności Dystrybucji Bezpośredniej w ramach Spółki zostanie w ciągu najbliższych tygodni sformalizowane i w pełni ukończone przed dokonaniem Aportu.

2.Wyodrębnienie finansowe.

Wyodrębnienie finansowe Działalności Dystrybucji Bezpośredniej istnieje już obecnie, poprzez możliwość alokowania do niej związanych z nią przychodów i kosztów. Dane dotyczące Działalności Dystrybucji Bezpośredniej są prezentowane dla celów zarządczych oddzielnie od danych dotyczących działalności Wnioskodawcy w pozostałym zakresie. Przychody Działalności Dystrybucji Bezpośredniej są identyfikowane w drodze odpowiedniej alokacji strumienia przychodów, natomiast koszty związane z tą działalnością są identyfikowane na podstawie struktury centrów kosztowych dla celów zarządczych. W taki sam sposób identyfikowane są zobowiązania i należności. Koszty ogólne (np. koszty ogólnego zarządu, IT, wsparcia finansowo-księgowego, windykacji, obsługi prawnej, kadr, ubezpieczenia, zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy), będące kosztami wspólnymi dla Działalności Dystrybucji Bezpośredniej i pozostałej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, można przyporządkować do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej w oparciu o odpowiednie klucze alokacji. Mając na uwadze powyższe, księgowość i dokumentacja finansowa Działalności Dystrybucji Bezpośredniej są prowadzone w sposób umożliwiający sporządzenie dla celów zarządczych odrębnego rachunku zysków i strat oraz bilansu dla tego działu. Ponadto, przed dokonaniem Aportu środki pieniężne zostaną przydzielone odpowiednio do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej i do pozostałej działalności.

3.Wyodrębnienie funkcjonalne.

Pracownicy Wnioskodawcy przyporządkowani do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej zajmują się przyjmowaniem zamówień od klientów, logistyką (sortowanie, rozładunek, usługi magazynowe w magazynach Z, itd.), obsługą administracyjną związaną z wystawianiem faktur, itd. Wszystkie funkcje zarządcze i związane z nimi koszty wspólne dla Działu Dystrybucji Bezpośredniej i pozostałej działalności Wnioskodawcy alokowane są w odpowiedniej części do Działu Dystrybucji Bezpośredniej. W rezultacie, Działalność Dystrybucji Bezpośredniej posiada pracowników, do których zadań należy dystrybucja bezpośrednia piwa produkowanego przez Z oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych niezależnych producentów za pośrednictwem tradycyjnych kanałów sprzedaży takich jak ogólnospożywcze sklepy detaliczne oraz sklepy alkoholowe, jak również za pośrednictwem HoReCa. W oparciu o wszystkie wskazane wyżej składniki materialne i niematerialne przydzielone do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej, świadczone są usługi dystrybucji bezpośredniej dla Z w sposób tożsamy, jakby czynił to niezależny przedsiębiorca. Działalność Dystrybucji Bezpośredniej posiada również zdolność pełnienia wszystkich funkcji biznesowych, które są potrzebne dla prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji bezpośredniej niezależnie od działalności prowadzonej przez Spółkę w pozostałym zakresie.

Działalność Dystrybucji Bezpośredniej nie powinna być traktowana jako zbiór aktywów przeznaczonych do pełnienia specyficznych funkcji dystrybucyjnych, lecz organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, wystarczający do utworzenia odrębnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność operacyjną, z uwagi na fakt, że swoim zakresem obejmuje:

 • pracowników, tj. personel wykonujący funkcje logistyczne (np. magazynierów), przedstawicieli handlowych, pracowników biurowych, pracowników Centrum Obsługi Klienta;
 • aktywa trwałe (m.in. pojazdy, wyposażenie biurowe i wyposażenie hurtowni, meble, wózki widłowe itd.);
 • umowy leasingu pojazdów i użytkowania nieruchomości;
 • środki pieniężne i należności przypisane do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej;
 • zobowiązania przypisane do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej (m.in. zobowiązania z tytułu płatności dla firm transportowych);

Aport Działalności Dystrybucji Bezpośredniej do Spółki A.

Opisana wyżej Działalność Dystrybucji Bezpośredniej zostanie wniesiona przez Wnioskodawcę w drodze Aportu do Spółki A w zamian za udziały w tej Spółce wyemitowane dla Wnioskodawcy. Zobowiązania alokowane do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej zostaną wniesione do Spółki A i zostaną przez nią przejęte. W ramach Aportu do Spółki A zostanie wniesiona struktura organizacyjna obejmująca odpowiednią grupę składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia odrębnej działalności gospodarczej. W rezultacie, w wyniku wniesienia Działalności Dystrybucji Bezpośredniej do Spółki A, funkcjonowanie Działalności Dystrybucji Bezpośredniej będzie kontynuowane. Pracownicy przypisani do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej zostaną przeniesieni do Spółki A na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Oznacza to, że część zakładu pracy istniejącego u Wnioskodawcy przypisanego do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej zostanie przeniesiona w ramach Aportu do Spółki A.

Ponadto, jak wskazano powyżej, równocześnie do opisanej wyżej transakcji Aportu dokonanej przez Wnioskodawcę, Z wniesie w ramach osobnej transakcji do Spółki A cześć swojej działalności obejmującą grupę składników przedsiębiorstwa związaną ze sprzedażą bezpośrednią, która będzie stanowiła wsparcie dla Działalności Dystrybucji Bezpośredniej. Przez pewien okres po dokonaniu Aportu niektóre usługi związane z zarządzaniem, IT, wsparciem finansowo-księgowym, ubezpieczeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu pracy będą świadczone na rzecz Spółki A przez Spółkę Z lub inny podmiot.

Zdarzenie przyszłe, opisane we wniosku będzie miało miejsce w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wyodrębniona ze Spółki Działalność Dystrybucji Bezpośredniej stanowić będzie w dacie Aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji wniesienie Działalności Dystrybucji Bezpośredniej (wraz z przypisanymi do niej aktywami i zobowiązaniami) aportem do Spółki A nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrębniona ze Spółki Działalność Dystrybucji Bezpośredniej stanowić będzie w dacie Aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), a w konsekwencji wniesienie Działalności Dystrybucji Bezpośredniej (wraz z przypisanymi do niej aktywami i zobowiązaniami) aportem do Spółki A nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 updop, zorganizowana część przedsiębiorstwa jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie przytoczonej ustawy podatkowej mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego z przypadków. W dotychczasowych poglądach organów podatkowych i sądów administracyjnych wielokrotnie zostało podkreślone, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Zdaniem Wnioskodawcy, Działalność Dystrybucji Bezpośredniej prowadzonej w ramach Spółki obecnie i na moment dokonania Aportu będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ponieważ spełniać będzie ww. przesłanki.

Ad. 1. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej, która będzie przedmiotem Aportu, zdaniem Wnioskodawcy, nie podlega żadnej wątpliwości.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Działalność Dystrybucji Bezpośredniej już obecnie jest wyposażona we wszystkie niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji bezpośredniej, obejmujące w szczególności:

 • pracowników, tj. personel wykonujący funkcje logistyczne (np. magazynierów), przedstawicieli handlowych, pracowników biurowych, pracowników Centrum Obsługi Klienta;
 • aktywa trwałe (m.in. pojazdy, wyposażenie biurowe i wyposażenie hurtowni, meble, wózki widłowe itd.);
 • umowy leasingu pojazdów i użytkowania nieruchomości;
 • środki pieniężne i należności przypisane do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej;
 • zobowiązania przypisane do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej (m.in. zobowiązania z tytułu płatności dla firm transportowych).

Pracownicy przydzieleni do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej (pracownicy wykonujący funkcje logistyczne, przedstawiciele handlowi, pracownicy biurowi, pracownicy Centrum Obsługi Klienta), wykonują działania związane z dystrybucją bezpośrednią piwa produkowanego przez Z oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych niezależnych producentów poprzez tradycyjne kanały sprzedaży, jak również przez HoReCa. W ramach swoich zadań, pracownicy przydzieleni do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej zajmują się w szczególności przyjmowaniem zamówień od klientów, logistyką (sortowanie, rozładunek, usługi magazynowe w magazynach Z, itd.) i obsługą administracyjną związaną z wystawianiem faktur. Do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej przydzielone są również aktywa trwałe, takie jak pojazdy, wyposażenie biurowe i wyposażenie hurtowni, meble, wózki widłowe itp. Do tej działalności przydzielono również umowy leasingu pojazdów i użytkowania nieruchomości, środki pieniężne, a także należności i zobowiązania związane z Działem Dystrybucji Bezpośredniej (m.in. zobowiązania z tytułu płatności dla firm transportowych).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca jest zdania, że przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniona. W oparciu o opisany wyżej zespół składników materialnych i niematerialnych Działalność Dystrybucji Bezpośredniej może już teraz i będzie mogła kontynuować działalność w zakresie dystrybucji bezpośredniej, obejmującą dystrybucję bezpośrednią piwa produkowanego przez Z oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych niezależnych producentów poprzez tradycyjne kanały sprzedaży i przez HoReCa.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, intencją stron umowy aportowej będzie przeniesienie wszystkich zobowiązań oraz praw i obowiązków z tytułu umów przypisanych do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej. Wnioskodawca oraz Spółka A podejmą niezbędne działania w celu uzyskania od kontrahentów zgód wymaganych przepisami prawa cywilnego oraz postanowieniami kontraktowymi. W chwili obecnej, ze względów niezależnych od Wnioskodawcy, nie można przesądzić, czy wszystkie takie zobowiązania oraz kontrakty zostaną przeniesione wraz z Aportem. Niemniej jednak, z uwagi na okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, takie sytuacje nie będą miały wpływu na możliwość kontynuacji przez Spółkę A działalności prowadzonej w ramach Działalności Dystrybucji Bezpośredniej. W konsekwencji, Wnioskodawca jest zdania, że także w razie nieprzejścia na Spółkę A pojedynczych zobowiązań oraz praw i obowiązków z tytułu umów, nie będzie to miało znaczącego wpływu na możliwość kontynuacji przez tą spółkę działalności prowadzonej przez Działalność Dystrybucji Bezpośredniej, a przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniona w dacie Aportu.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej, przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniona.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołał wyroki:

 • WSA w Warszawie z 9 października 2009 r., sygn. III SA/WA 674/09,
 • NSA z 12 maja 2011 r., sygn. II FSK 2222/09 (utrzymujący w mocy ww. wyrok WSA),
 • NSA z 20 marca 2012 r., sygn. I FSK 815/11,
 • NSA z 27 marca 2013 r., sygn. II FSK 1896/11

oraz interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 lutego 2014 r., Znak: IBPP4/443-605/13/LG.

Ad. 2. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Działalność Dystrybucji Bezpośredniej cechuje się wyodrębnieniem organizacyjnym i finansowym. Podjęta została uchwała zarządu na podstawie której został wyodrębniony Dział Dystrybucji Bezpośredniej. Ponadto, Wnioskodawca podjął już odpowiednie kroki w celu utworzenia w obrębie swojej struktury formalnego Oddziału, który będzie stanowił Działalność Dystrybucji Bezpośredniej. Działalność Dystrybucji Bezpośredniej zostanie przed dokonaniem Aportu formalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako Oddział Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, Działalność Dystrybucji Bezpośredniej stanowi odrębną działalność w ramach Spółki, do której przypisane zostały określone zadania i funkcje, które realizowane są przez konkretnych pracowników przypisanych tej działalności (w tym przez pracowników pełniących funkcje logistyczne, przedstawicieli handlowych i pracowników biurowych) W wyniku Aportu, część zakładu pracy przypisana do spółki, a związana z Działalnością Dystrybucji Bezpośredniej w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zostanie przeniesiona do Spółki A, a zatem pracownicy przypisani do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej przejdą do Spółki A.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, Działalność Dystrybucji Bezpośredniej w dacie Aportu będzie wyodrębniona pod względem organizacyjnym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

W zakresie spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego, podkreślane jest przez organy podatkowe, że wystarczającym jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, należności oraz zobowiązania do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wprowadzono odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych, dzięki której istnieje możliwość alokowania do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej związanych z nią przychodów i kosztów. Dane dotyczące Działalności Dystrybucji Bezpośredniej są prezentowane oddzielnie od danych dotyczących działalności w pozostałym zakresie. Przychody Działalności Dystrybucji Bezpośredniej są identyfikowane w drodze odpowiedniej alokacji strumienia przychodów, natomiast koszty związane z tym działem identyfikowane są na podstawie struktury centrów kosztowych dla celów zarządczych. W odniesieniu do kosztów dotyczących całokształtu działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę (np. kosztów ogólnego zarządu, wsparcia finansowo-księgowego, IT, ubezpieczenia, zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy) Spółka przypisuje koszty do Działu Dystrybucji Bezpośredniej na podstawie stosownych kluczy alokacji. W konsekwencji, księgowość i dokumentacja finansowa Działalności Dystrybucji Bezpośredniej są prowadzone w sposób umożliwiający sporządzenie odrębnego rachunku zysków i strat oraz bilansu dla tego działu.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione wyżej okoliczności stanowią dowód na to, że Działalność Dystrybucji Bezpośredniej spełnia wymóg organizacyjnego i finansowego wyodrębnienia.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z:

Ad. 3. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych odnosi się do funkcjonalnego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne w strukturach Spółki Działalności Dystrybucji Bezpośredniej i działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę w pozostałym zakresie przejawia się wyraźną odrębnością w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej. Do Działalności Dystrybucji Bezpośredniej należy dystrybucja bezpośrednia piwa produkowanego przez Z oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych niezależnych producentów za pośrednictwem tradycyjnych kanałów sprzedaży takich jak ogólnospożywcze sklepy detaliczne oraz sklepy alkoholowe, jak również za pośrednictwem HoReCa. Pozostała działalność (która nie zostanie przeniesiona w drodze Aportu do Spółki A) obejmuje dystrybucję za pośrednictwem hurtowni i sklepów typu cashcarry, nowoczesnych sieci sprzedaży, eksportu oraz budowanie marki i usług w zakresie utrzymania sprzętu handlowego. W rezultacie, warunek przeznaczenia Działalności Dystrybucji Bezpośredniej do realizacji określonych zadań gospodarczych jest również spełniony.

Ad. 4. Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadanie gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany wyżej zespół składników zorganizowanych, jako Działalność Dystrybucji Bezpośredniej umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji bezpośredniej piwa produkowanego przez Z oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych niezależnych producentów za pośrednictwem tradycyjnych kanałów sprzedaży, jak również za pośrednictwem HoReCa w formie odrębnego przedsiębiorstwa. Opisany wyżej zespół składników materialnych i niematerialnych zorganizowanych jako Działalność Dystrybucji Bezpośredniej umożliwia samodzielne prowadzenie opisanej wyżej działalności w zakresie dystrybucji bezpośredniej w formie odrębnego przedsiębiorstwa. Przemawia za tym fakt, że działalność prowadzona jest poprzez jednostkę, która przed dokonaniem aportu zostanie wyodrębniona w ramach Spółki, a następnie zarejestrowana jako oddział Spółki w KRS. Działalność ta funkcjonuje niezależnie, posiada własnych pracowników alokowanych od wykonywania poszczególnych zadań oraz dysponuje zespołem składników materialnych i niematerialnych takich jak pojazdy, wózki widłowe, wyposażenie biurowe i wyposażenie hurtowni, umowy leasingu pojazdów i użytkowania nieruchomości, a także posiada własne źródła przychodów. Po dokonaniu Aportu będzie w stanie samodzielnie kontynuować wymienioną wyżej działalność w zakresie dystrybucji bezpośredniej w oparciu o jej własną strukturę organizacyjną.

Zdaniem Wnioskodawcy, na powyższą ocenę nie ma wpływu fakt, że po dniu aportu Wnioskodawca, czy też Z lub inny podmiot może wykonywać (przez pewien okres po dokonaniu Aportu) na rzecz Działalności Dystrybucji Bezpośredniej odpłatne usługi niezbędne do nieprzerwanej realizacji przez Działalność Dystrybucji Bezpośredniej swoich zadań (w szczególności zarządzanie, obsługa w zakresie księgowości i finansów, IT, ubezpieczenie, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy). Nie ulega wątpliwości, że powyższe funkcje administracyjno-biurowe nie muszą być wykonywane wyłącznie i samodzielnie przez przedsiębiorcę, ale mogą być zlecane zewnętrznym usługodawcom (w tym przypadku Wnioskodawcy, Z lub innemu podmiotowi) - co jest zgodne z powszechną praktyką rynkową. Należy ponadto zauważyć, że w ramach wydzielenia Działalności Dystrybucji Bezpośredniej, do każdej z poszczególnych jednostek wchodzących w skład zaplecza administracyjno-biurowego przydzielono stosowny personel odpowiedzialny za poszczególne zadania, który zostanie przejęty przez Spółkę A w ramach aportu ZCP i będzie koordynował usługi świadczone przez Wnioskodawcę w poszczególnych zakresach.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Działalność Dystrybucji Bezpośredniej jest zdolna do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jak niezależne przedsiębiorstwo, w szczególności zaś Działalność Dystrybucji Bezpośredniej:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 2. posiada organizacyjne i finansowe wyodrębnienie;
 3. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębniona funkcjonalnie);
 4. posiada zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Okoliczności przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazują zatem na to, że wydzielona Działalność Dystrybucji Bezpośredniej już posiada i w dacie Aportu także będzie posiadała zdolność do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania, a Spółka A, jako podmiot otrzymujący Aport będzie miała zamiar oraz możliwość kontynuowania działalności w zakresie dystrybucji bezpośredniej w oparciu o otrzymane składniki majątku. Fakty te, zdaniem Wnioskodawcy, mają kluczowe znaczenie dla kwalifikacji Działalności Dystrybucji Bezpośredniej jako ZCP w rozumieniu updop.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołał wyrok NSA z 23 marca 2012 r., sygn. II FSK 1643/10 oraz interpretacje indywidualne wydane przez:

Z kolei, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Z literalnego brzmienia cytowanego przepisu wynika, że przychód po stronie podmiotu wnoszącego wkład niepieniężny powstaje wówczas, gdy przedmiotem aportu nie jest przedsiębiorstwo lub ZCP. Zatem w przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, po stronie wnoszącego wkład nie powstaje przychód do opodatkowania. Oznacza to, że wartość nominalna udziałów w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP nie generuje przychodu podatkowego na dzień objęcia tych udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy, jak wykazano powyżej, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki uznania Działalności Dystrybucji Bezpośredniej, jako ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop. W konsekwencji, wniesienie Działalności Dystrybucji Bezpośredniej przez Wnioskodawcę aportem do Spółki A nie będzie skutkować powstaniem po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za aport - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 updop.

Na potwierdzenie powyższego Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 stycznia 2014 r, Znak: IPPBS/423-910/13-2/MK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 maja 2014 r., Znak: ILPB3/423-100/14-2/EK,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 marca 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-1677/13/MS.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, należy mieć również na uwadze, że przejęcie przez Spółkę A zobowiązań związanych z Działalnością Dystrybucji Bezpośredniej w ramach aportu Działalności Dystrybucji Bezpośredniej w zamian za wyemitowane udziały nie doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego. Należy zwrócić uwagę, że przepisy updop - w ślad za Dyrektywą Rady 2009/133/WE - przewidują neutralność podatkową wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w postaci ZCP. Jednocześnie, zgodnie z definicją ZCP, uregulowaną w art. 4a pkt 4, w skład ZCP wchodzić powinny również zobowiązania. Jak wynika z powyższego, przejęcie zobowiązań nie powinno prowadzić do powstania przychodu po stronie wnoszącego wkład niepieniężny w formie ZCP, w przeciwnym razie neutralność takiej czynności nigdy nie mogłaby być zachowana. Ponadto, Wnioskodawca podkreśla, że updop nie zawiera żadnego przepisu, który nakazywałby w takim przypadku rozpoznanie przychodu przez wnoszącego aport w postaci ZCP.

W szczególności, należy zatem uznać, że w związku z przeniesieniem tych zobowiązań do Spółki A nie powstanie przychód podatkowy równy wartości umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 updop. W analizowanym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie bowiem do umorzenia, bądź przedawnienia zobowiązań przejmowanych przez Spółkę A - zgodnie z terminologią cywilnoprawną, przeniesienie zobowiązań w ramach transakcji aportowej nie prowadzi do umorzenia zobowiązań, lecz do przejęcia długu (tj. dochodzi do zmiany osoby dłużnika, same zobowiązania zaś nie wygasają). Powyższe oznacza, że nie zostaną wypełnione przestanki z art. 12 ust. 1 pkt 3 updop - w niniejszej sprawie nie dojdzie, ani do umorzenia zobowiązań Spółki, ani zobowiązania te nie ulegną przedawnieniu. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekazania aportem ZCP wraz z zobowiązaniami nie powstanie po jego stronie przychód podatkowy z tytułu umorzenia lub przedawnienia zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 updop.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przeniesieniem tych zobowiązań do Spółki A, w drodze aportu w formie ZCP, nie powstanie również po jego stronie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop. W analizowanym zdarzeniu wystąpi bowiem ekwiwalentność świadczeń dokonanych pomiędzy Wnioskodawcą, a Spółką A. W zamian za przeniesienie ZCP w postaci Działalności Dystrybucji Bezpośredniej z uwzględnieniem jej długów, Wnioskodawca otrzyma udziały Spółki A. Wartość otrzymanych od Spółki A udziałów będzie skalkulowana w oparciu o wartość Działu Dystrybucji Bezpośredniej pomniejszoną o wartość zobowiązań obciążających wnoszoną ZCP. Powyższe oznacza, że przejęcie odpowiedzialności za zobowiązania będzie w pełni odpłatne z punktu widzenia Wnioskodawcy. W konsekwencji, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód z tytułu nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

1.Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z:

2.Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 października 2011 r., Znak: IBPBI/2/423-885/11/AK;

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, Wnioskodawca jest zdania, że wyodrębniona ze Spółki Działalność Dystrybucji Bezpośredniej stanowić będzie w dacie Aportu ZCP, w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, a w konsekwencji wniesienie Działalności Dystrybucji Bezpośredniej aportem do Spółki A (wraz z przypisanymi jej aktywami i zobowiązaniami) nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć przy tym należy, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Zatem ocena, czy opisana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, część przedsiębiorstwa w istocie spełnia wskazane wyżej kryteria uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy do Wnioskodawcy. Ocena ta może zostać zweryfikowana jedynie w prowadzonym przez właściwe organy postępowaniu podatkowym.

Nadmienia się, że w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.