IBPBI/1/415-911/14/ŚS | Interpretacja indywidualna

Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
IBPBI/1/415-911/14/ŚSinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 31 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 8 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 14 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialności. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 24 października 2014 r. Znak: IBPP4/443-361/14/LG Znak: IBPBI/1/415-911/14/ŚS wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 14 listopada 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi przedsiębiorstwo w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest czynnym podatnikiem VAT. Zajmuje się przede wszystkim hurtową i detaliczną sprzedażą szeroko rozumianego wyposażenia łazienkowego i materiałów budowlanych oraz wynajmem nieruchomości własnych. W ramach sprzedaży wyposażenia łazienek i materiałów budowlanych świadczy również usługi związane ze sprzedażą, takie jak transport nabytych u Wnioskodawczyni towarów, usługi projektowe, marketingowe i reklamowe oraz prowadzi szkolenia branżowe, zleca ponadto produkcję towarów pod własną marką.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności następujące składniki niematerialne i materialne:

1.znaki towarowe - zastrzeżone i niezastrzeżone lub będące w trakcie rejestracji,

2.własność gruntów oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz własność budynków położonych na tych gruntach w tym:

a.nieruchomości związane z prowadzeniem hurtowni:

 • własność gruntu położonego w X.,
 • wieczyste użytkowanie gruntu położonego w X.,
 • budynek hurtowni,
 • budynek magazynu,
 • budynek dawnej stacji paliw, pełniący funkcję archiwum i punktu sprzedaży,
 • wiaty pełniące funkcje magazynowe,

b.nieruchomości związane z najmem:

 • własność gruntu położonego w Y.,
 • własność 3 budynków położonych na tych gruntach,
 • własność lokalu w X.,

c.nieruchomości przeznaczone pod inwestycje:

 • własność gruntu położonego w X.,

3.własność ruchomości stanowiących środki trwałe oraz wyposażenie przedsiębiorstwa związane z prowadzeniem hurtowni w tym samochody ciężarowe i osobowe, meble biurowe oraz ekspozycyjne, sprzęt biurowy, zapasy towarów i towary stanowiące elementy ekspozycji oraz tablice reklamowe, z których część jest umieszczona na gruntach będących składnikami przedsiębiorstwa, a część na cudzych gruntach,

4.prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z kontrahentami, w tym umowy najmu,

5.wierzytelności oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym,

6.zobowiązania wobec kontrahentów, w tym zobowiązania wobec dostawców oraz wynikające z zaciągniętych kredytów:

 1. kredyt obrotowy, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka na nieruchomościach wymienionych w pkt 2 lit. a),
 2. kredyt inwestycyjny, na nabycie gruntu wymienionego w pkt 2 lit. c), który stanowi jednocześnie zabezpieczenie tego kredytu,

7.prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z pracownikami i współpracownikami,

8.księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności.

W ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Wnioskodawczyni planuje wniesienie części przedsiębiorstwa związanego z prowadzeniem hurtowni wyposażenia łazienek i materiałów budowlanych (dalej: hurtownia) tytułem aportu na pokrycie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). Nie cała wartość aportu będzie pokrywała udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. Część wartości wkładu będzie stanowiła agio. W skład aportu nie będą wchodziły składniki materialne i niematerialne związane z wynajmem (w tym przede wszystkim nieruchomości stanowiące przedmiot najmu, prawa i obowiązki wynikające z umów z najemcami) oraz związane z inwestycją (w tym grunt, oraz zobowiązania kredytowe). Sprzedaż, hurtowa i detaliczna stanowi podstawową działalność gospodarczą, która angażuje większość majątku przedsiębiorstwa oraz większość pracowników i współpracowników Wnioskodawczyni. Majątek oraz pracownicy są odpowiednio przypisani do działów w działalności, którą prowadzi.

Ponadto Wnioskodawczyni prowadzi księgi rachunkowe, w których odpowiednie przychody i koszty dotyczące poszczególnych działów są księgowane na odrębnych kontach księgowych, w celu uzyskania informacji koniecznych do zobrazowania wyniku finansowego na tych działach (hurtowni wraz z usługami powiązanymi, wynajmu oraz inwestycji). Tytułem aportu nie zostanie wniesione do Spółki również prawo własności oraz użytkowania wieczystego gruntów oraz prawo własności budynków wymienionych w pkt 2 lit. a oraz własność zastrzeżonego znaku towarowego. Spółka nabędzie prawo do korzystania z tych nieruchomości oraz ze znaku towarowego na podstawie umów zobowiązaniowych zawartych pomiędzy Wnioskodawczynią a Spółką. Spółka będzie miała dzięki temu zagwarantowane prowadzenie działalności gospodarczej hurtowni w warunkach identycznych do tych, na jakich jest ona prowadzona przez Wnioskodawczynię, z tym wyjątkiem, że nie będzie właścicielem i użytkownikiem wykorzystywanych nieruchomości i znaku towarowego. W skład aportu w postaci hurtowni wejdą pozostałe składniki materialne i niematerialne związane z jej prowadzeniem, w tym między innymi rzeczy ruchome, w tym środki trwale, wyposażenie, zapasy, zobowiązania i wierzytelności, środki pieniężne, prawo do użytkowania określonych składników majątkowych na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa i obowiązki z innych umów, w tym z umów z pracownikami i współpracownikami. Jeżeli na moment aportu wystąpią zobowiązania związane z hurtownią, Spółka, jako przyjmująca aport, przejmie również te zobowiązania, z uwzględnieniem wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa (m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny). Aport hurtowni nie będzie oznaczał likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię, która nadal byłaby kontynuowana w innym niż dotychczas zakresie. Działalność polegała będzie na wynajmie nieruchomości i praw majątkowych, w dotychczasowym zakresie poszerzonym o najem nieruchomości Spółce oraz znaku towarowego. Kontynuowana byłaby również inwestycja. Pracownicy istniejącego przedsiębiorstwa zostaną przejęci przez Spółkę w trybie właściwych przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wniesiona aportem hurtownia będzie wykorzystywana przez Spółkę do takich samych czynności, do jakich jest wykorzystywana w działalności Wnioskodawcy, tj. do czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawczyni, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.). Artykuł 10 u.p.d.o.f., zawiera katalog źródeł przychodów. Wymienia się tam między innymi kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych. Przychody z kapitałów pieniężnych zostały wyszczególnione w art. 17 powyższej ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a u.p.d.o.f., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

 1. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny,
 2. u wspólnika, określoną w umowie spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w RP i spółki niemającej osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw w zamian za który wspólnikowi nie są wydawane udziały (akcje), o których mowa powyżej.

W przypadku, gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (ZCP) przychody takie są wolne od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 109 u.p.d.o.f. , z którego wynika, że wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z art. 5a pkt 4 u.p.d.o.f., zorganizowana część przedsiębiorstwa, to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja wniesienia hurtowni, stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. W strukturach Wnioskodawcy hurtownia stanowi odrębny dział prowadzonej działalności gospodarczej. Zatrudnieni u Wnioskodawcy pracownicy oraz jej majątek są przypisani do prowadzenia odpowiednich działów w dotychczasowej działalności gospodarczej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do odpowiedniego działu. Sposób prowadzenia księgowości w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, spełnia te warunki. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Hurtownia, która ma stanowić przedmiot wkładu do Spółki, będzie wykonywała czynności analogiczne do tych, które obecnie wykonuje Wnioskodawca.

Wobec powyższego należy uznać wniesiony wkład w postaci hurtowni za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (mimo wyłączenia pewnych składników takich jak: nieruchomości i prawo do znaku towarowego), gdyż spełnia następujące, wymagane przez prawo przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Jak wskazano wcześniej przedmiotem aportu ma być hurtownia, która spełnia określone we wskazanej definicji warunki, do uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni, transakcja wniesienia hurtowni aportem do Spółki, będzie stanowiła transakcję dotyczącą zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w związku z tym będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 u.p.d.o.f.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała:

 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 września 2012 r. Znak: ITPP2/443-743/12/PS,
 • wyroki NSA z 27 marca 2013 r. sygn. akt II FSK 1896/11, z 30 sierpnia 2011 r. sygn. akt II FSK 502/10 i z 10 marca 2011 r. sygn. akt I FSK 1062/10,
 • wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 listopada 2011 r. w sprawie C 444/10.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), odrębnym źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)– c). Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Przy czym, zgodnie z art. 5a pkt 28 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce, oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 • spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 • spółkę kapitałową w organizacji,
 • spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Oznacza to, że co do zasady, w przypadku wniesienia aportu do spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, u podatnika powstaje przychód w wysokości wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport akcji lub udziałów. Jednakże jeśli do takiej spółki wnoszony jest aport będący m.in. zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Z kolei stosownie do art. 5a pkt 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi zatem stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jej istnienia jest wydzielenie tego zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to winno zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Aby zatem w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Zatem w sytuacji, gdy możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wyodrębniony majątek, można uznać, że całość tego majątku wraz ze wszystkimi obciążeniami i przychodami związanymi z tym majątkiem stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przy czym, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć już w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, a nie dopiero kształtować się po „wyprowadzeniu” w jakikolwiek sposób zespołu składników materialnych i niematerialnych z tego przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwa, planuje wniesienie części przedsiębiorstwa związanego z prowadzeniem hurtowni wyposażenia łazienek i materiałów budowlanych (dalej: hurtownia) tytułem aportu na pokrycie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). Nie cała wartość aportu będzie pokrywała udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. Część wartości wkładu będzie stanowiła agio. W skład aportu nie będą wchodziły składniki materialne i niematerialne związane z wynajmem (w tym przede wszystkim nieruchomości stanowiące przedmiot najmu, prawa i obowiązki wynikające z umów z najemcami) oraz związane z inwestycją (w tym grunt, oraz zobowiązania kredytowe). Tytułem aportu nie zostanie również wniesione do Spółki prawo własności oraz użytkowania wieczystego gruntów oraz prawo własności budynków wymienionych w pkt 2 lit. a opisu zdarzenia przyszłego oraz własność zastrzeżonego znaku towarowego. Spółka nabędzie prawo do korzystania z tych nieruchomości oraz ze znaku towarowego na podstawie umów zobowiązaniowych zawartych pomiędzy Wnioskodawczynią a Spółką. Spółka będzie miała dzięki temu zagwarantowane prowadzenie działalności gospodarczej hurtowni w warunkach identycznych do tych, na jakich jest ona prowadzona przez Wnioskodawczynię, z tym wyjątkiem, że nie będzie właścicielem i użytkownikiem wykorzystywanych nieruchomości i znaku towarowego. W skład aportu w postaci hurtowni wejdą pozostałe składniki materialne i niematerialne związane z jej prowadzeniem, w tym między innymi rzeczy ruchome, w tym środki trwałe, wyposażenie, zapasy, zobowiązania i wierzytelności, środki pieniężne, prawo do użytkowania określonych składników majątkowych na podstawie umów cywilnoprawnych, prawa i obowiązki z innych umów. w tym z umów z pracownikami i współpracownikami. Pracownicy istniejącego przedsiębiorstwa zostaną przejęci przez Spółkę w trybie właściwych przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Jak wskazano przy tym we wniosku ww., będący przedmiotem wkładu zespół składników majątkowych i niemajątkowych jest organizacyjnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te są przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych, a zespół tychże składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że wskazana w opisie zdarzenia przyszłego część przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W momencie jej wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wnioskodawczyni uzyska przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w cyt. art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, z uwagi na fakt, że przedmiotem aportu będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć przy tym należy, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem. Zatem ocena, czy opisana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, część przedsiębiorstwa w istocie spełnia wskazane wyżej kryteria uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy do Wnioskodawczyni. Ocena ta może zostać zweryfikowana jedynie w prowadzonym przez właściwe organy postępowaniu podatkowym.

Nadmienić należy, że w zakresie podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
IPPP1/443-711/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IPPB2/415-505/14-2/PW | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPP3/443-798/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.