IBPBI/1/415-1058/14/AB | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
IBPBI/1/415-1058/14/ABinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. przychód z działalności gospodarczej
  3. sprzedaż
  4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 17 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w skutków podatkowych odpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie transportu, dystrybucji gazu płynnego w butlach (LPG), handlu gazami technicznymi oraz prowadzącej stację autogazu. Spółka zamierza dokonać sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej transport, marketing oraz dystrybucje gazu płynnego (LPG). Przedmiotem sprzedaży będzie sieć sprzedaży gazu butlowego (LPG) zorganizowana przez spółkę w miejscowości X i w promieniu kilkudziesięciu kilometrów wokół tej miejscowości, przez którą rozumie się listę odbiorców, zobowiązania i wierzytelności wynikające z zawartych umów z punktami sprzedaży gazu, ruchomości związane ze sprzedażą LPG, tj. pojazdy, stelaże do przewozu butli gazowych itp., prawa i obowiązki wynikające z umów z odbiorcami i dostawcami oraz innych umów związanych z prowadzeniem sprzedaży gazu LPG, umowy z odbiorcami i inne umowy, wartość gazu LPG, będącego w magazynie na dzień zawarcia umowy sprzedaży, wszelkiego rodzaju wartości nieamaterialno-prawne związane ze sprzedażą gazu LPG, tj. własność

intelektualna, znaki towarowe, prawa autorskie, licencje, wszelka kompletna dokumentacja związana z działalnością dotycząca sprzedaży gazu LPG, pracownicy zatrudnieni przy sprzedaży gazu LPG. Zbywane składniki materialne, jak i niematerialne umożliwiają samodzielną realizację określonych zadań gospodarczych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, całość transakcji dotyczącej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z do art. 5a pkt 4 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera żadnych szczególnych unormowań odnoszących się do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady, mają zastosowanie przepisy ww. ustawy regulujące zagadnienia dotyczące zbycia składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjątek od powyższej zasady dotyczy wyłącznie tych składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ze zbycia których przychód ustawa podatkowa zalicza do innych niż działalność gospodarcza źródeł przychodów. Uzyskany ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przychód należy zatem z ww. zastrzeżeniem zaliczyć do wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodu, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przy czym, według Słownika Języka Polskiego PWN, pojęcie „należny” oznacza „przysługujący, należący się komuś lub czemuś”. Zatem, sformułowanie „przychód należny” oznacza przychód, który się należy i to bez względu na to, czy został on otrzymany lub pozostawiony do dyspozycji podatnika.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

  1. środkami trwałymi,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
  3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

-ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z wniosku wynika, że spółka jawna, której wspólnikiem jest Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą m.in. pojazdy, stelaże do przewozu butli gazowych, prawa i obowiązki wynikające z umów z odbiorcami i dostawcami oraz innych umów związanych z prowadzeniem sprzedaży gazu, wartość gazu na stanie magazynowym, wartości nieamaterialno-prawne.

Mając zatem na względzie wyżej cytowane przepisy stwierdzić należy, że w momencie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółka, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, co do zasady, uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zważywszy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zwalnia z opodatkowania tej czynności prawnej.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że w myśl art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej, będzie obowiązany do rozliczania przychodów i kosztów uzyskania ww. przychodów proporcjonalnie do jego udziału w spółce. W myśl bowiem ww. przepisów, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe (art. 8 ust. 1 ww. ustawy). Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że stosownie do zadanego pytania i stanowiska Wnioskodawcy w sprawie (wyznaczających zakres rozpatrzenia wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie kwestia konieczności opodatkowania odpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, nie była przedmiotem oceny kwestia, czy opisane we wniosku składniki majątku, mające być przedmiotem planowanej czynności prawnej, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przychód
IBPB-1-3/4510-3/16/IZ | Interpretacja indywidualna

przychód z działalności gospodarczej
DD9.8220.2.27.2015.KCT | Interpretacja indywidualna

sprzedaż
IBPB-2-2/4511-645/15/ZuK | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ILPB3/4510-1-485/15-4/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.