IBPB-1-3/4510-657/15/TS | Interpretacja indywidualna

1. czy opisany w stanie faktycznym przedmiot aportu do Spółki A w postaci wydziału A stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych oraz 2. czy czynność, polegająca na wniesieniu, jako aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci Wydziału A do nowo utworzonej Spółki A nie spowodowała powstania przychodu Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie oznaczała powstania obowiązku podatkowego w tym podatku w momencie objęcia udziałów.
IBPB-1-3/4510-657/15/TSinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. powstanie przychodu
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy opisany w stanie faktycznym przedmiot aportu do Spółki A w postaci wydziału A stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych oraz
 • czy czynność, polegająca na wniesieniu, jako aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci Wydziału A do nowo utworzonej Spółki A nie spowodowała powstania przychodu Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie oznaczała powstania obowiązku podatkowego w tym podatku w momencie objęcia udziałów

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy opisany w stanie faktycznym przedmiot aportu do Spółki A w postaci wydziału A stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych oraz
 • czy czynność, polegająca na wniesieniu, jako aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci Wydziału A do nowo utworzonej Spółki A nie spowodowała powstania przychodu Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie oznaczała powstania obowiązku podatkowego w tym podatku w momencie objęcia udziałów.
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka (dalej również jako: „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie rozwoju oprogramowania w szczególności w zakresie specjalistycznego oprogramowania w dziedzinie cyfrowej analizy obrazu systemów wizyjnych. Spółka nakierowana jest na analizę wykonalności projektów innowacyjnych, niestandardowych, w których można wykorzystać cechy wizualne, światło lub geometryczne zależności optyki.

W ramach struktury organizacyjnej Spółki istniały trzy wydziały:

 • Wydział systemów dla przemysłu drzewnego – Wydział A,
 • Wydział systemów dla przemysłu meblowego – Wydział B,
 • Wydział ogólny – Wydział C.

Struktura organizacyjna i podział obowiązków wynikał z Regulaminów organizacyjnych uchwalanych w latach 2012-2014.

Wydział A został wyodrębniony w celu stworzenia i wdrożenia na rynek specjalistycznego systemu wizyjnego do wykrywania różnych rodzajów wad w obrzynanej tarcicy oraz oprogramowania dedykowanego do obsługi magazynów tarcicy nieobrzynanej, posiadających na stanie wiele gatunków i klas drewna. Wydział A posiadał wyodrębnienie finansowe z uwagi na fakt, że posiadał wyodrębnioną ewidencję rachunkową w ramach ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Spółkę, pozwalającą na przyporządkowanie majątku przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tej konkretnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wydział A posiadał także wyodrębnienie funkcjonalne, umożliwiające realizacje ściśle określonych zadań gospodarczych. Wydział A wykonywał samodzielnie wskazane w treści Regulaminu organizacyjnego zadania własne, odrębne od zadań innych Wydziałów. Wydział A posiadał także pasywa, na które składała się łącznie kwota 17.131,92 zł z tytułu zobowiązań wobec pracowników, wynikających z delegacji, których celem były konsultacje projektu przeprowadzenie testów skanera na terenie zakładów drzewnych.

Celem kontynuacji projektu, Wnioskodawca pozyskał inwestorów, w tym inwestora strategicznego, w ramach projektu (dalej: „Projekt”) realizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny. Jednak warunkiem przystąpienia inwestora strategicznego do Projektu, było wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki (dalej: „Spółka A”).

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wnioskodawcy 9 stycznia 2015 r. podjęło uchwałę w przedmiocie wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci wydziału A i wyraziło zgodę na wniesienie jej w formie aportu w wysokości 1.345.000,00 zł w zamian za 1345 udziałów w nowo utworzonej Spółce A.

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Wydziału A – wynosiła 1.345.000 zł, na którą składały się składniki materialne i niematerialne w szczególności:

 1. majątkowe prawa autorskie o wartości 730.000 zł,
 2. pozostałe aktywa o wartości 585.000 zł, m.in. know-how, dokumentacja techniczna mechaniki skanera, wyniki prac rozwojowych, prototypy oraz
 3. aktywa rzeczowe o wartości 30.000 zł.

Zobowiązania Wydziału A zostały na podstawie umowy cesji z 6 lipca 2015 r. zbyte przez Wnioskodawcę na rzecz nowo utworzonej Spółki A.

W dniu 30 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa Spółki A w formie aktu notarialnego, na podstawie której Wnioskodawca wniósł, jako aport do nowo utworzonej Spółki A zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Wydziału A, o wartości 1.345.000 zł, w zamian za 1345 udziałów w nowo utworzonej Spółce A. Spółka A została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 2 lipca 2015 r.

Spółka A kontynuuje dotychczasową działalność Wydziału A i wykonuje działalność gospodarczą tożsamą z przedmiotem działalności Wydziału. Wszelkie wskazane powyżej cechy odrębności Wydziału A zostały bezpośrednio wykorzystane przez nowo utworzoną Spółkę A, w szczególności podstawą działalności nowo utworzonej Spółki A stały się składniki majątkowe i niemajątkowe zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w postaci Wydziału A, które mogły zostać wykorzystane tylko i wyłącznie przez Spółkę A prowadzącą działalność gospodarczą tożsamą z dotychczasową działalnością Wydziału. Spółka A prowadzi innowacyjną i wyspecjalizowaną działalność i wykorzystuje każdy z elementów składających się uprzednio na składniki Wydziału A. Brak któregokolwiek z elementów materialnych lub niematerialnych w zasadzie uniemożliwiałby wykonywanie działalności przez nowo utworzoną Spółkę A. Spółka A rozwija obecnie technologię opracowaną przez Wnioskodawcę w ramach Wydziału A i przygotowuje projekt do wejścia na rynek.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy opisany w stanie faktycznym aport do Spółki A w postaci Wydziału A był zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy czynność Wnioskodawcy, polegająca na wniesieniu, jako aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci Wydziału A do nowo utworzonej Spółki A nie stanowiła przychodu Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie oznaczała powstania obowiązku podatkowego w tym podatku w momencie objęcia udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa o CIT), przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu można wskazać przesłanki, których łączne wystąpienie jest konieczne by uznać składniki majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

1.Pierwszą przesłanką jest istnienie materialnych i niematerialnych składników przedsiębiorstwa przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, w tym zobowiązań, które to ustawodawca uznał za niezbędne by do celów podatkowych uznać zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Jak wykazano w stanie faktycznym, wniesiony aport posiadał składniki materialne w postaci aktywów rzeczowych jak i niematerialne w postaci know-how czy praw autorskich. Wymienione w stanie faktycznym zobowiązania w drodze odrębnej czynności prawnej zostały przeniesione na Spółkę A obejmującą aport.

2.Drugą przesłanką jest wyodrębnienie organizacyjne.

W omówionym stanie faktycznym miało miejsce wyodrębnienie formalne wydziału w ramach struktury organizacyjnej Spółki, jak i składniki majątku pozostawały ze sobą w takich relacjach funkcjonalnych, że stanowiły odrębny, samodzielny byt w strukturze firmy.

3.Trzecią przesłankę stanowi wyodrębnienie finansowe.

W opisanym stanie faktycznym również to miało miejsce. Wyodrębnienie zostało zrealizowane na poziomie planu kont ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Spółkę, w taki sposób, że możliwe jest przyporządkowanie ujętych w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych do wyodrębnionego wydziału i ustalenie skutków ich ujęcia dla wydziału. Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2008 r., sygn. IBPB3/423-100/08/MS, Opolski Urząd Skarbowy w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 20 kwietnia 2004 r., sygn. PD/423-4/GC/2006.

4.Czwartą przesłankę stanowi przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych składników majątku tak, by mogły one stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

Kluczowym argumentem jest tu fakt, że po wniesieniu ZCP do nowo utworzonej Spółki A, doszło do pełnej kontynuacji realizacji zadań Wydziału A, co stanowi bezpośrednią przesłankę do uznania powiązań funkcjonalnych wydziału jako ZCP. Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 maja 2008 r., sygn. IP-PB3-423-391/08-4/MB.

Stąd Spółka uznaje, że w związku z wniesieniem wkładu rzeczowego do nowo utworzonej Spółki A, wkład ten należy uznać za ZCP dla celów Ustawy o CIT i w związku z tym Wnioskodawca nie uzyskał przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z cytowanego przepisu, status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
 • jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wyodrębniony Wydział A, o którym mowa we wniosku, spełnia kryteria uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Z literalnego brzmienia cyt. przepisu wynika, że w przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, po stronie wspólnika (wnoszący wkład) nie powstaje przychód do opodatkowania. Oznacza to, że wartość nominalna udziałów (akcji) w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny w ww. postaci nie generuje przychodu podatkowego na dzień objęcia tych udziałów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.