IBPB-1-3/4510-628/15/APO | Interpretacja indywidualna

- czy każda wyodrębniona ze Spółki jednostka organizacyjna, odpowiednio dla lokalizacji A, B i C, do której przypisane zostaną wszystkie zadania związane z budową, utrzymaniem i zarządzaniem aktywami dystrybucyjnymi oraz świadczeniem usług dodatkowych, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT?
- czy majątek pozostający w Spółce po wydzieleniu, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT?
- czy wartość rynkowa składników materialnych i niematerialnych wydzielanych do nowo powołanych spółek, odpowiednio dla lokalizacji A, B i C, nie będzie stanowić dla Spółki przychodu podatkowego na moment podziału, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT?
IBPB-1-3/4510-628/15/APOinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. podział
 3. wkłady niepieniężne
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 18 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia:

 • czy każda wyodrębniona ze Spółki jednostka organizacyjna, odpowiednio dla lokalizacji A, B i C, do której przypisane zostaną wszystkie zadania związane z budową, utrzymaniem i zarządzaniem aktywami dystrybucyjnymi oraz świadczeniem usług dodatkowych, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • czy majątek pozostający w Spółce po wydzieleniu, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 2),
 • czy wartość rynkowa składników materialnych i niematerialnych wydzielanych do nowo powołanych spółek, odpowiednio dla lokalizacji A, B i C, nie będzie stanowić dla Spółki przychodu podatkowego na moment podziału, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia:

 • czy każda wyodrębniona ze Spółki jednostka organizacyjna, odpowiednio dla lokalizacji A, B i C, do której przypisane zostaną wszystkie zadania związane z budową, utrzymaniem i zarządzaniem aktywami dystrybucyjnymi oraz świadczeniem usług dodatkowych, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT,
 • czy majątek pozostający w Spółce po wydzieleniu, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT,
 • czy wartość rynkowa składników materialnych i niematerialnych wydzielanych do nowo powołanych spółek, odpowiednio dla lokalizacji A, B i C, nie będzie stanowić dla Spółki przychodu podatkowego na moment podziału, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność operacyjną w Polsce w kilku lokalizacjach. Spółka jest wiodącym przedsiębiorstwem branży ciepłowniczej. Obecnie, Spółka prowadzi działalność głównie w zakresie:

 • produkcji i dystrybucji ciepła,
 • wytwarzania energii elektrycznej,
 • eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń ciepłowniczych,
 • prowadzenia inwestycji i modernizacji urządzeń ciepłowniczych.

W chwili obecnej, wszystkie funkcje związane z prowadzeniem działalności w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej skupione są w Spółce. Wnioskodawca planuje obecnie restrukturyzację swojej działalności, w stosunku do poszczególnych lokalizacji. Reorganizacja spowodowana jest przede wszystkim wzrostem skali działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę i będzie miała na celu poprawienie jej efektywności. W celu realizacji docelowego modelu biznesowego i uporządkowania działalności, planowane jest wydzielenie wyodrębnionych organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo jednostek, odpowiedzialnych za budowę, utrzymanie i zarządzanie aktywami dystrybucyjnymi ciepła dla poszczególnych lokalizacji wewnątrz Spółki. Następnie, planowane jest dokonanie podziału przez wydzielenie Spółki, w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej jako: „KSH”), mające na celu wydzielenie jednostek na inne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w lokalizacjach A, B i C. Podział przez wydzielenie każdej jednostki dla danej lokalizacji może nastąpić dla wszystkich jednostek jednocześnie lub wydzielenie każdej jednostki według lokalizacji na każdą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może następować oddzielnie. Dzięki przeprowadzeniu restrukturyzacji, Spółka będzie w stanie skupić się na działalności w zakresie zarządzania procesem produkcji i dystrybucji ciepła oraz wytwarzania i sprzedaży energii, która pozostanie w Spółce po przeniesieniu działalności związanej z budową, utrzymaniem i zarządzaniem aktywami dystrybucyjnymi. Wnioskodawca planuje przeprowadzenie przedmiotowej restrukturyzacji w 2016 r.

Reorganizacja zostanie przeprowadzona w opisany poniżej sposób:

W pierwszym etapie, Spółka utworzy w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa trzy jednostki organizacyjne, tj. po jednej dla każdej z lokalizacji A, B i C (dalej: „AbcCo”) -każda z tych jednostek obejmie odpowiednio funkcje związane z budową, utrzymaniem i zarządzaniem poszczególnymi aktywami dystrybucyjnymi oraz świadczeniem usług dodatkowych na rzecz klientów, związanych z aktywami dystrybucyjnymi. Natomiast, w Spółce pozostanie działalność związana z produkcją ciepła i wytwarzaniem energii elektrycznej oraz ich sprzedażą. Powyższe wyodrębnienie nastąpi w formie uchwały zarządu i będzie zawierać elementy tożsame w każdej z poszczególnych jednostek.

Uchwała będzie uwzględniała następujące aspekty wyodrębnienia, tj.:

1.Wyodrębnienie organizacyjne dla jednostek A, B i C.

Uchwała będzie zawierała oświadczenie o wyodrębnieniu oraz wskazanie osób kierujących w poszczególnych lokalizacjach. Do uchwały zostaną załączone:

 • lista pracowników przypisanych do poszczególnych lokalizacji, w tym wskazani zostaną kierownicy poszczególnych jednostek odpowiedzialni za zarządzanie,
 • struktura organizacyjna,
 • zestawienie materialnych i niematerialnych składników (w tym zobowiązań, związanych aktywami dystrybucyjnymi).

Do poszczególnych jednostek AbcCo alokowane zostaną składniki materialne i niematerialne, związane odpowiednio z tymi jednostkami, niezbędne do prowadzenia ich działalności, obejmujące w szczególności:

 • Aktywa dystrybucyjne, w tym rurociągi, przyłącza cieplne, sieci cieplne, magistrale sieci, itp., jak również maszyny, urządzenia techniczne, wyposażenie oraz środki transportu wykorzystywane przy obsłudze sieci,
 • Należności i zobowiązania - zostaną funkcjonalnie przypisane, odpowiednio do poszczególnych jednostek,
 • Gotówka - zostanie podzielona pomiędzy poszczególne jednostki AbcCo w taki sposób, aby umożliwić jednostkom finansowanie działalności,
 • Rozliczenia międzyokresowe - zostaną podzielone w zależności od tytułu, którego dotyczą, np. rezerwa na bonusy zostanie podzielona pomiędzy jednostki AbcCo według klucza pracowników, którym naliczane są bonusy. Rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów oraz odpraw emerytalnych i rentowych, zostaną podzielone wg liczby pracowników pozostających w Spółce oraz przechodzących do jednostek AbcCo.

Ponadto, do każdej jednostki zostanie również jednoznacznie przypisana lokalizacja, w której jednostka będzie prowadzić działalność.

2.Wyodrębnienie finansowe.

W ewidencji księgowej Spółki funkcjonować będą zarówno konta indywidualne, przypisane bezpośrednio do poszczególnych jednostek AbcCo, jak i konta wspólne, dotyczące kosztów wspólnych dla wszystkich jednostek. Konta indywidualne zostaną wyodrębnione w celu umożliwienia ewidencji przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań każdej z jednostek AbcCo. Z uwagi na fakt, że ewidencja zarządcza pozwala na takie wyodrębnienie kont, nie będzie potrzeby dokonywania zmian w polityce rachunkowości Spółki. Z uwagi na ograniczenia związane z obsługą systemu księgowego, niemożliwe będzie wyodrębnienie subkont na kontach dotyczących kosztów wspólnych. Z tego względu, Spółka będzie prowadzić ewidencję wartościową, w celu umożliwienia wyodrębnienia kosztów, jakie należy przypisywać poszczególnym jednostkom. W szczególności, księgowane koszty, opisywane będą w taki sposób, aby na kontach wspólnych możliwa była identyfikacja, które z nich dotyczą działalności Spółki, a które poszczególnych jednostek AbcCo. Także ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona przez Spółkę zostanie odpowiednio dostosowana, to znaczy będzie zawierała oznaczenia pozwalające na identyfikację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przypisanych do poszczególnych jednostek. Dodatkowo, poszczególne jednostki AbcCo i Spółka będą miały odrębne rachunki bankowe. Do każdej z jednostek AbcCo alokowana zostanie część środków, znajdujących się na rachunku bankowym Spółki, w celu umożliwienia im finansowania przypisanej do nich działalności. Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, stanowić będą przychody przypisane do jednostek AbcCo. Ponadto, rachunki bankowe jednostek AbcCo zostaną objęte także odpowiednio systemem wspólnego zarządzania płynnością grupy tzw. cash pooling.

3.Wyodrębnienie funkcjonalne.

Uchwała o wyodrębnieniu będzie zawierała opis działalności, jaką będą prowadziły jednostki AbcCo i Spółka. Wszystkie zadania Spółki zostaną alokowane pomiędzy Spółkę oraz poszczególne jednostki AbcCo wraz z aktywami dystrybucyjnymi, a także pracownikami niezbędnymi do prowadzenia przypisanych do poszczególnych lokalizacji, tj. A, B i C. Oprócz wyżej wymienionych, do poszczególnych jednostek AbcCo zostaną alokowane także działy związane z budową, utrzymaniem i zarządzaniem aktywami dystrybucyjnymi poszczególnych jednostek oraz ze wsparciem inżynieryjnym.

Dzięki dokonanemu wyodrębnieniu jednostek AbcCo, Spółka będzie mogła po wydzieleniu skoncentrować swoją aktywność na działalności związanej z produkcją i dystrybucją ciepła oraz wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej. W Spółce pozostaną określone aktywa, umożliwiające wykonywanie powyższych zadań. Działy związane z ogólną działalnością Spółki - zasoby ludzkie, finanse i rachunkowość, IT pozostaną w Spółce i usługi w tym zakresie będą świadczone na rzecz poszczególnych jednostek AbcCo na podstawie zawartych umów.

Majątek pozostający w Spółce po wydzieleniu będzie składał się głównie z następujących składników materialnych i niematerialnych:

 • środków trwałych wchodzących w skład elektrociepłowni, budynków, budowli, prawo własności gruntów, maszyn, urządzeń technicznych oraz innych aktywów związanych z działalnością w zakresie produkcji ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej,
 • wartości niematerialnych i prawnych, w tym oprogramowania,
 • należności i zobowiązań związanych z działalnością produkcyjną i dystrybucyjną,
 • środków pieniężnych,
 • praw i obowiązków wynikających z umów, które jako niezwiązane z jednostkami AbcCo, nie zostaną przypisane do wydzielonych jednostek AbcCo.

Ponadto, po wydzieleniu AbcCo, w Spółce pozostaną pracownicy z działów produkcyjnych, sprzedaży, część pracowników działu dystrybucji (w zakresie dystrybucji ciepła) oraz pracownicy działów ogólnych, takich jak: działu księgowego, IT i HR (jak wskazano powyżej, do poszczególnych jednostek AbcCo zostaną przypisani jedynie pracownicy niezbędni do prowadzenia działalności w zakresie budowy, utrzymania i zarządzania aktywami dystrybucyjnymi dla poszczególnych lokalizacji, tj. A, B i C oraz pracownicy świadczący usługi dodatkowe).

W związku z wydzieleniem finansowym jednostek AbcCo, automatycznie w księgach zostaną wyodrębnione konta dotyczące działalności Spółki, uwzględniające wydzielenie działalności przypisanych do AbcCo. Także, w związku ze zmianami w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, po przypisaniu środków trwałych do poszczególnych jednostek, automatycznie wszystkie pozostałe środki zostaną przypisane do Spółki, a ewidencja będzie prowadzona w sposób pozwalający na identyfikację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przypisanych AbcCo oraz do Spółki. W związku z powyższym, Spółka będzie mogła bez przeszkód kontynuować obecną działalność produkcyjną i dystrybucyjną ciepła oraz produkcji i sprzedaży energii elektrycznej.

Zarówno jednostki AbcCo, jak i Spółka, posiadać będą własne struktury organizacyjne, które będą funkcjonować po wyodrębnieniu w niezmienionej formie. Poszczególne jednostki będą miały swoje siedziby w lokalizacjach A, B i C. Jak wskazano wyżej, ze względu na fakt prowadzenia przez jednostki AbcCo działalności, polegającej na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu aktywami dystrybucyjnymi, zdecydowana większość aktywów w tym zakresie zostanie alokowana do poszczególnych jednostek AbcCo. Jednocześnie, Spółka będzie miała zapewnione nieruchomości i inne aktywa niezbędne do prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła oraz wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej.

Należy zaznaczyć, że po wyodrębnieniu, dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, umowami, własnymi należnościami i zobowiązaniami, każda z wyodrębnionych jednostek oraz Spółka będą mogły stanowić odrębne przedsiębiorstwa, samodzielnie realizujące swe zadania. Nie będą one bowiem sumą składników, przy pomocy których prowadzona będzie działalność, lecz zorganizowanymi zespołami tych składników, przeznaczonymi do realizacji określonych zadań. W konsekwencji, każda z jednostek AbcCo będzie w stanie prowadzić w swojej lokalizacji usługi w zakresie udostępniania i obsługi aktywów dystrybucyjnych oraz świadczenia usług dodatkowych, natomiast Spółka będzie mogła kontynuować swoją działalność, związaną z produkcją i dystrybucją ciepła oraz wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej.

W kolejnym etapie restrukturyzacji dojdzie do podziału przez wydzielenie, w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH, w wyniku czego jednostki AbcCo zostaną prawnie wydzielone ze Spółki oraz przeniesione na nowo powołane trzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W konsekwencji, trzy nowo powołane spółki przejmą wszystkie zadania Spółki związane z budową, utrzymaniem i zarządzaniem aktywami dystrybucyjnymi dla poszczególnych lokalizacji oraz świadczeniem usług dodatkowych na rzecz klientów. Spółka natomiast, będzie mogła skupić swe działania na produkcji i dystrybucji ciepła oraz wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej, kontynuując w tym zakresie działalność przypisaną do Spółki. Po podziale przez wydzielenie, zarówno poszczególne jednostki AbcCo, jak i Spółka, nie będą musiały podejmować żadnych dodatkowych działań w celu kontynuowania przypisanej do nich działalności gospodarczej, tj. natychmiastowo z momentem wydzielenia będą prowadzić działalność jako cztery odrębne podmioty. Każda spółka, do której trafi jedna z jednostek AbcCo, będzie mogła świadczyć usługi dodatkowe, związane z aktywami dystrybucyjnymi w swojej lokalizacji. Ponadto, każda z nich podpisze dodatkowo ze Spółką umowę na udostępnienie oraz utrzymanie aktywów dystrybucyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy każda wyodrębniona ze Spółki jednostka organizacyjna, odpowiednio dla lokalizacji A, B i C, do której przypisane zostaną wszystkie zadania związane z budową, utrzymaniem i zarządzaniem aktywami dystrybucyjnymi oraz świadczeniem usług dodatkowych, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 2. Czy majątek pozostający w Spółce po wydzieleniu, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 3. Biorąc pod uwagę, że zarówno majątek pozostający w Spółce, jak i wydzielany do AbcCo, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa, czy wartość rynkowa składników materialnych i niematerialnych wydzielanych do nowo powołanych spółek, odpowiednio dla lokalizacji A, B i C, nie będzie stanowić dla Spółki przychodu podatkowego na moment podziału, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)...

Stanowisko w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, każda wyodrębniona ze Spółki jednostka organizacyjna odpowiednio dla lokalizacji A, B i C, do której przypisane zostaną wszystkie zadania związane z budową, utrzymaniem i zarządzaniem aktywami dystrybucyjnymi, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższej definicji wynika, że aby zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych;
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W związku z powyższym, dla uznania AbcCo za jednostki stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, konieczne jest wyodrębnienie składników materialnych i niematerialnych, zarówno na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej, jak i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne

Ustawa o CIT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 lipca 2014 r., sygn. IBPP4/443-171/14/LG). Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 czerwca 2015 r., (sygn. IPTPB3/4510-109/15-2/KC).

Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wyodrębnienie jednostek AbcCo nastąpi w formie uchwały zarządu. Uchwała będzie zawierać w szczególności zestawienie materialnych i niematerialnych składników (w tym zobowiązań) oraz wykaz pracowników przyporządkowanych do poszczególnych jednostek AbcCo. Dane jednostki AbcCo będą posiadać własne struktury organizacyjne, na których czele będą stali kierownicy, odpowiedzialni za zarządzanie jednostkami AbcCo w poszczególnych lokalizacjach. Wyodrębnienie będzie więc miało charakter formalnej decyzji organów statutowych Spółki. Poszczególne jednostki AbcCo będą posiadać własne nazwy oraz odrębne siedziby. W konsekwencji, dane jednostki AbcCo zostaną wyodrębnione w strukturze Spółki.

Ponadto, o organizacyjnym wyodrębnieniu w strukturze Spółki trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa, mających być przedmiotem podziału przez wydzielenie świadczy fakt, że jednostki AbcCo prowadzić będą w ramach Spółki ściśle określony rodzaj działalności w danych lokalizacjach, który nie będzie realizowany przez Spółkę. Poszczególne jednostki AbcCo przejmą bowiem wszystkie zadania z zakresu budowy, utrzymania i zarządzania aktywami dystrybucyjnymi dla lokalizacji A, B i C oraz świadczenia usług dodatkowych. Poszczególne działalności będą prowadzone w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej Spółki. Jednostki AbcCo posiadać będą majątek (tj. aktywa i pasywa) niezbędny do samodzielnego prowadzenia działalności. Do poszczególnych jednostek przypisane zostaną wszystkie umowy związane z zakresem ich działalności, a także wynikające z tych umów należności i zobowiązania oraz przychody i koszty, m.in. z tytułu umów serwisowych, umów najmu pomieszczeń pod sieć cieplną, umów najmu pomieszczeń pod węzły cieplne, umów eksploatacji sieci oraz węzłów cieplnych, umów o służebności gruntowe, umów remontowych. Do jednostek AbcCo przypisane również zostaną niezbędne z punktu widzenia prowadzonej przez nie działalności środki trwałe. W związku z tym, wydzielone jednostki organizacyjne w poszczególnych lokalizacjach, będą mogły realizować swoją działalność jako samodzielne podmioty gospodarcze.

Spółka wskazuje, że stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych (np. indywidualna interpretacja prawa podatkowego z 21 września 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPB-1-2/4510-224/15/MS).

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, należy uznać, że poszczególne jednostki organizacyjne dla lokalizacji A, B i C, będą spełniać wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki, dla uznania ich za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT.

Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Spółki, poszczególne jednostki AbcCo stanowić będą także odrębne zespoły składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wyodrębnionych finansowo, o czym świadczyć będzie m.in. wyodrębnienie lub utworzenie kont w księgach rachunkowych Spółki do ewidencji zdarzeń gospodarczych, dotyczących poszczególnych jednostek organizacyjnych. Dla kont wspólnych dla Spółki oraz jednostki AbcCo prowadzona będzie ewidencja wartościowa, pozwalająca na przypisanie zobowiązań do każdego z podmiotów (ponadto, księgowane koszty na kontach wspólnych będą opisywane w taki sposób, aby możliwe było wskazanie, które koszty dotyczą działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych). W rezultacie, będzie istniała możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do poszczególnych jednostek AbcCo. Każda jednostka będzie miała odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzone będą środki pieniężne niezbędne do jej funkcjonowania. Dodatkowo, ze względu na wprowadzenie do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpowiednich oznaczeń, możliwe będzie zidentyfikowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyporządkowanych do poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Należy jednak podkreślić, że ustawa o CIT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności, czy koniecznie jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych czy sporządzanie bilansów. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (J. Marciniuk „Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2008” Komentarz; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2008; por. także interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 sierpnia 2015 r., sygn. IPTPP1/4512-388/15-2/ŻR). Ponadto, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 29 czerwca 2011 r. (sygn. IPPP1-443-702/11-2/MP), wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze).

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, poszczególne jednostki organizacyjne będą spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w ustawie o CIT, wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, poszczególne jednostki AbcCo zostaną przeznaczone do realizacji zadań z zakresu budowy, utrzymania i zarządzania aktywami dystrybucyjnymi w poszczególnych lokalizacji, tj. A, B i C. W tym celu, do każdej z jednostek AbcCo zostaną alokowane składniki majątkowe konieczne do kontynuacji tej działalności, w zakresie prowadzonym wcześniej przez Spółkę, w szczególności aktywa dystrybucyjne. Poszczególne jednostki organizacyjne, w perspektywie posiadać będą także niezależne źródła przychodów z tytułu świadczenia usług udostępnienia aktywów dystrybucyjnych na rzecz Spółki. Ponadto, będą one uzyskiwać przychody z innych tytułów, związanych z prowadzoną działalnością (m.in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu świadczenia usług dodatkowych).

Zatem, zdaniem Spółki, należy uznać, że jednostki AbcCo zostaną wyodrębnione także pod względem funkcjonalnym ze struktury Spółki.

Potwierdzeniem należytego funkcjonalnego wyodrębnienia jednostek AbcCo ze struktury Spółki jest również fakt, że kontynuowanie działalności w zakresie budowy, utrzymania i zarządzania aktywami dystrybucyjnymi przez daną jednostkę AbcCo, nie będzie wymagało od poszczególnych jednostek przeprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej przejętych składników i ponoszenia żadnych dodatkowych nakładów finansowych w tym zakresie.

Ponadto, w opinii Spółki, jednostki AbcCo mogłyby również funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwa, gdyby potencjalnie zaistniała taka konieczność. Składniki przypisane do danych jednostek AbcCo, będą bowiem stanowiły odpowiednio powiązaną całość i będą przyczyniały się do osiągania przychodu przez te jednostki AbcCo. Dodatkowo, poszczególne jednostki AbcCo, poprzez swoich pracowników, wykorzystujących przyporządkowane składniki majątkowe do poszczególnych jednostek, będą w stanie same organizować swoją działalnością polegającą na budowie, utrzymaniu i udostępnianiu sieci dystrybucyjnej, jak również świadczeniu usług dodatkowych.

Spółka dodatkowo wskazuje, że analogiczne stanowisko zajął w interpretacji indywidualnej z 1 lipca 2011 r. wydanej na rzecz Spółki Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPP2/443-596/11-4/MN).

W ocenie Spółki, poszczególne jednostki AbcCo zostaną wyodrębnione pod względem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym.

Wyodrębnienie organizacyjne - jednostki AbcCo zostaną formalnie wyodrębnione w strukturach Spółki w formie uchwały zarządu, jako trzy odrębne jednostki organizacyjne funkcjonujące w strukturach Spółki.

Wyodrębnienie finansowe - do poszczególnych jednostek AbcCo przypisane zostaną konta funkcjonalnie powiązane z aktywami dystrybucyjnymi, a w odniesieniu do kont wspólnych, wprowadzona zostanie ewidencja wartościowa. W rezultacie, będzie istniała możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań do poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Wyodrębnienie funkcjonalne - jednostki AbcCo będą mogły samodzielnie realizować zadania polegające na budowie, utrzymaniu i udostępnieniu aktywów dystrybucyjnych, znajdujących się w poszczególnych lokalizacji, tj. A, B i C oraz świadczeniu usług dodatkowych. Poszczególne jednostki będą wyposażone we wszystkie niezbędne aktywa (w tym środki pieniężne), konieczne do realizowania zakładanych celów biznesowych. Dodatkowo należy wskazać, że wyodrębnienie zostanie przeprowadzone w taki sposób, że dane jednostki AbcCo nie będą musiały przeprowadzać żadnych dodatkowych działań w celu uruchomienia swojej działalności z chwilą wydzielenia.

Podsumowując, zdaniem Spółki, organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie poszczególnych jednostek organizacyjnych dla lokalizacji A, B i C, pozwala na uznanie ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT. W związku z powyższym, stanowisko Spółki, że poszczególne jednostki AbcCo będą stanowić odpowiednio zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, należy uznać za prawidłowe.

Stanowisko w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Spółki, majątek pozostający w Spółce po wyodrębnieniu poszczególnych jednostek AbcCo, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, jako wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość. Biorąc pod uwagę uzasadnienie przedstawione w punkcie pierwszym w zakresie wyodrębnienia finansowego, funkcjonalnego i organizacyjnego działalności związanej z budową, utrzymaniem i zarządzaniem aktywami dystrybucyjnymi w strukturach Spółki dla lokalizacji A, B i C oraz to, że wyodrębnienie działalności związanej z produkcją i dystrybucją ciepła oraz wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej zostanie przeprowadzone w analogiczny sposób, a także fakt, że sama Spółka po dokonaniu podziału przez wydzielenie będzie kontynuować samodzielnie swoją działalność w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła oraz wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej przy zachowaniu przypisanych do tej działalności składników materialnych i niematerialnych, należy uznać, że majątek pozostający w Spółce po wydzieleniu stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT. W szczególności, Spółce zostaną przypisane aktywa potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła oraz wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej (elektrociepłownia, budynki, budowle, maszyny specjalistyczne, urządzenia techniczne, wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, oprogramowania niezbędne do realizacji zadań). Odpowiednia ilość gotówki, pozwalająca na finansowanie działalności produkcji ciepła i wytwarzania energii elektrycznej również pozostanie w Spółce. Ponadto, Spółka kontynuująca działalność po wydzieleniu, w przypadku należności i zobowiązań, które zostaną podzielone pomiędzy AbcCo a Spółkę, tj. wszystkie należności handlowe związane z prowadzeniem działalności w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła oraz wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej oraz powiązane z nimi funkcjonalnie zobowiązania, zostaną alokowane do działalności Spółki. Rozliczenia międzyokresowe, w zakresie związanym z tą działalnością, zostaną alokowane do Spółki przy wydzieleniu i pozostaną w Spółce po wyodrębnieniu poszczególnych jednostek AbcCo. Działalność pozostająca w Spółce będzie również wyodrębniona pod względem finansowym tj. odpowiednie konta będą przypisane do działalności Spółki. Ponadto, Spółka będzie posiadać odrębne od AbcCo rachunki bankowe. Dodatkowo, w Spółce pozostaną pracownicy, którzy umożliwią kontynuowanie prowadzenia działalności przypisanej do Spółki.

W ocenie Spółki, majątek pozostający w Spółce, po wyodrębnieniu poszczególnych jednostek AbcCo, będzie stanowił część przedsiębiorstwa wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym.

Wyodrębnienie organizacyjne - Spółka po wyodrębnieniu będzie mogła bez przeszkód kontynuować obecną działalność produkcyjną i dystrybucyjną ciepła oraz wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej, jako odrębna organizacyjnie jednostka.

Wyodrębnienie finansowe - Spółka będzie funkcjonować jako odrębna jednostka, do której przyporządkowane zostaną powiązane z nią funkcjonalnie koszty i przychody oraz aktywa i zobowiązania.

Wyodrębnienie funkcjonalne - Spółka po wyodrębnieniu będzie mogła samodzielnie realizować zadania, polegające na produkcji dystrybucji ciepła oraz wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej. Jednostka będzie wyposażona we wszystkie niezbędne aktywa, konieczne do realizowania zakładanych celów biznesowych. Dodatkowo należy wskazać, że wyodrębnienie zostanie przeprowadzone w taki sposób, że po wyodrębnieniu Spółka nie będzie musiała przeprowadzać żadnych dodatkowych działań celem kontynuowania swojej działalności z chwilą wydzielenia ze Spółki poszczególnych jednostek AbcCo.

W związku z powyższym, stanowisko Spółki, zgodnie z którym, po dokonaniu podziału przez wydzielenie majątek pozostający w Spółce będzie stanowić wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość, tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, należy uznać za prawidłowe.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone także m.in. w następujących interpretacjach prawa podatkowego wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 24 czerwca 2015 r. (sygn. IPPB5/423-386/14-4/MK), 25 lipca 2014 r. (sygn. IPPB5/423-462/14-6/MK), 2 lutego 2015 r. (sygn. IPPB5/423-1108/14-2/MK) oraz przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 21 września 2015 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-224/15/MS).

Stanowisko w zakresie pytania nr 3.

Zdaniem Spółki, w przypadku podziału przez wydzielenie, w ramach którego zarówno majątek wydzielany, jak również majątek pozostający w Spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, nie powstanie po stronie Spółki, jako spółce podlegającej podziałowi, przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, przychodem w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia, w przypadku, gdy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

A contrario, na podstawie tego przepisu należy uznać, że w przypadku podziału przez wydzielenie przychód nie powstaje, gdy majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, w opinii Spółki, ponieważ zarówno poszczególne jednostki AbcCo, jak również zespół składników, który pozostanie w Spółce po wydzieleniu, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o CIT, to w konsekwencji wartość rynkowa składników majątkowych, wchodzących w skład jednostek AbcCo, przeniesionych na nowo powołane spółki dla lokalizacji A, B i C, ustalona na dzień wydzielenia, nie będzie stanowić dla Spółki przychodu do opodatkowania.

Podobne stanowisko w sprawie zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 11 lutego 2010 r. (sygn. ITPB3/423-759/09/DK), który uznał, że Biorąc zatem pod uwagę literalną treść art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy należy stwierdzić, iż ww. przepis odnosi się do dwóch sytuacji, tj. podziału spółki oraz podziału przez wydzielenie. W pierwszym przypadku ustawodawca wskazuje, iż przychód występuje w sytuacji gdy majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast w drugim przypadku prawodawca uznał, iż przychód wystąpi w sytuacji gdy majątek przejmowany lub majątek pozostający w Spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem ażeby skorzystać z wyłączenia z przychodów obydwie części majątku muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Natomiast, w interpretacji wydanej 18 sierpnia 2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-718/10/PK) czytamy, że W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z podziałem Spółki przez wydzielenie. Zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej, jak i majątek przenoszony na spółkę nowo powstałą stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wobec powyższego, na skutek podziału Spółki przez wydzielenie, u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podobne stanowisko zostało przedstawione w interpretacji indywidualnej z 17 lutego 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-1508/13/PC).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w sytuacji, w której zarówno opisany we wniosku zespół składników majątkowych przenoszony do innej spółki, jak i zespół składników majątkowych pozostający w Spółce, będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, po stronie Spółki, w związku z przeprowadzaną operacją nie dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT. W konsekwencji, stanowisko Spółki, zgodnie z którym wartość składników majątkowych przeniesionych na nowo powołane spółki według lokalizacji A, B i C, ustalona na dzień wydzielenia, nie będzie stanowić dla Spółki przychodu do opodatkowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.