IBPB-1-3/4510-50/16/TS | Interpretacja indywidualna

Która ze spółek, Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca, będzie zobowiązana do ujęcia w swoim rozliczeniu za rok podziału, zobowiązań podatkowych dotyczących Wydzielanej ZCP, które powstały do dnia podziału?
IBPB-1-3/4510-50/16/TSinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki przez wydzielenie
 2. przejęcie
 3. rozliczanie (rozliczenia)
 4. sukcesja
 5. sukcesja uniwersalna
 6. zeznanie roczne
 7. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych -> Wstąpienie w prawa i obowiązki
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia która ze spółek, Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca, będzie zobowiązana do ujęcia w swoim rozliczeniu za rok podziału, zobowiązań podatkowych dotyczących Wydzielanej ZCP, które powstały do dnia podziału – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia która ze spółek, Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca, będzie zobowiązana do ujęcia w swoim rozliczeniu za rok podziału, zobowiązań podatkowych dotyczących Wydzielanej ZCP, które powstały do dnia podziału.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”, „Spółka Dzielona”) jest spółką akcyjną będącą polskim rezydentem podatkowym. Spółka jest producentem elektrod, bloków grafitowych i węglowych, których głównymi odbiorcami są huty żelaza i stali. Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowej grupy składającej się ze spółek zlokalizowanych w różnych krajach (dalej: „Grupa”).

W najbliższym czasie w ramach Grupy przeprowadzona zostanie restrukturyzacja. Zgodnie z planowanym scenariuszem restrukturyzacji, dojdzie do podziału Spółki przez wydzielenie jej części, w oparciu o art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”). Na skutek podziału, część Spółki przeniesiona zostanie do spółki przejmującej. Planowanym dniem wydzielenia w rozumieniu art. 530 § 2 KSH, tj. dniem wpisu do rejestru sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej będzie 1 czerwca 2016 r.

Zarówno wydzielana część Spółki jak i ta, która w niej pozostanie, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) spełniające przesłanki, o których mowa w art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej: „Ustawa o CIT”). W wyniku podziału Spółki, wydzielana ZCP (dalej: „Wydzielana ZCP”) zostanie przejęta przez inną spółkę z Grupy, istniejącą na moment podziału (dalej: „Spółka Przejmująca”). Spółka Przejmująca będzie spółką kapitałową, posiadającą siedzibę w Polsce i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Od dnia wydzielenia Spółka dzielona będzie prowadzić swoją działalność poprzez jej drugą część, pozostającą w Spółce ZCP (dalej: „Pozostająca ZCP”).

Z dniem wydzielenia Spółka Przejmująca przejmie składniki niematerialne i materialne przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tworzące Wydzielaną ZCP i w ramach swojego przedsiębiorstwa będzie kontynuować jej działalność. W szczególności, w wyniku przeprowadzonego podziału do Spółki Przejmującej zostaną przeniesione aktywa i pasywa bilansu Spółki, które związane są z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wydzielaną ZCP, w tym należności, zobowiązania oraz środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, przypisane do niej w planie podziału. Ponadto, przeniesieniem do Spółki przejmującej zostaną objęte także umowy zawarte przez Spółkę a związane z Wydzielaną ZCP, oraz pracownicy i współpracownicy przypisani do działalności tejże ZCP.

Ujęcie podziału w księgach Spółki Przejmującej nastąpi metodą łączenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych w Spółce Dzielonej. Możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych w przypadku podziału przez wydzielenie wynika bezpośrednio z art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm., dalej: „Ustawa o rachunkowości”). Tym samym, w Spółce Dzielonej nie dojdzie do zakończenia roku podatkowego na dzień poprzedzający dzień podziału, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 8 ust. 6 Ustawy o CIT.

Do podziału dojdzie w trakcie 2016 r., a rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Która ze spółek, Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca, będzie zobowiązana do ujęcia w swoim rozliczeniu za rok podziału, zobowiązań podatkowych dotyczących Wydzielanej ZCP, które powstały do dnia podziału...

Zdaniem Wnioskodawcy, zobowiązania podatkowe Wydzielanej ZCP, które powstaną do dnia wydzielenia (tj. do 1 czerwca 2016 r.), powinny zostać uwzględnione przez Spółkę Dzieloną w jej rozliczeniu za rok podziału.

Proces przejęcia zobowiązań w wyniku dzielenia spółek stanowi przedmiot regulacji § 1 art. 93c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.). Zgodnie z treścią przywołanego przepisu osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Jednocześnie, zgodnie z § 2 art. 93c Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ponieważ w rozpatrywanej sytuacji warunek przewidziany w § 2 zostanie spełniony (tj. Wydzielana ZCP będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa), po podziale Spółki Dzielonej, Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki podatkowe Wnioskodawcy związane ze składnikami majątku wchodzącymi w skład Wydzielanej ZCP.

Spółka wskazuje, że w oparciu o literalną wykładnię art. 93c Ordynacji podatkowej, w przypadku podziału przez wydzielenie decydujące znaczenie ma okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed dniem wydzielenia. Bowiem, zgodnie z tym przepisem, sukcesji podlegają prawa i obowiązki „pozostające” w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku.

W komentowanym przepisie, ustawodawca posłużył się czasem teraźniejszym. Sukcesji na Spółkę Przejmującą podlegać będą wyłącznie „stany otwarte”, czyli prawa i obowiązki pozostające na dzień wydzielenia w związku z przydzielonymi Spółce Przejmującej składnikami majątku. W konsekwencji, jeśli dane prawo lub obowiązek powstało przed dniem wydzielenia lub dotyczy okresu poprzedzającego podział, powinno być rozliczone w tym właśnie czasie przez Spółkę Dzieloną i nie stanie się ono przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej.

W przypadku, gdy dane prawo bądź obowiązek powstanie w dniu wydzielenia lub po tej dacie (tj. „pozostanie” ono w dniu wydzielenia w związku ze składnikami majątku podlegającymi podziałowi w rozumieniu art. 93c Ordynacji podatkowej), rozliczenia podatkowe z nim związane powinny dotyczyć wyłącznie Spółki Przejmującej.

Sukcesja podatkowa w rozumieniu art. 93c Ordynacji podatkowej powinna być, zgodnie z powyżej przywołaną argumentacją, rozumiana jako kontynuacja od dnia wydzielenia rozliczeń podatkowych prowadzonych do tej pory przez Spółkę Dzieloną, nie zaś jako przejęcie przez Spółkę Przejmującą rozliczeń podatkowych Wydzielanej ZCP, które powstały w okresie poprzedzającym podział.

W opinii Wnioskodawcy, za prezentowanym stanowiskiem przemawia również fakt, że w związku z podziałem przez wydzielenie nie ziszczą się przesłanki do zakończenia przez Spółkę Dzieloną roku podatkowego i rozliczenia zobowiązań podatkowych na dzień wydzielenia.

Ponadto, należy podkreślić, że przy wykładni art. 93c Ordynacji podatkowej, istotne jest zastrzeżenie, że chodzi o prawa i obowiązki pozostające w związku z przydzielonymi m.in. w planie podziału, składnikami majątku. Podatek dochodowy od osób prawnych odnosi się do osoby podatnika (a nie jego majątku) i co do zasady nie jest możliwe przypisanie zobowiązania podatkowego do określonych składników majątku. W komentowanych okolicznościach, Wydzielana ZCP nie jest podatnikiem. Podmiotem opodatkowania jest Wnioskodawca, jako osoba prawna.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, że do momentu podziału Wydzielana ZCP funkcjonować będzie w ramach Spółki Dzielonej i będzie stanowić część jej przedsiębiorstwa, rozliczenia podatkowe powstałe do dnia wydzielenia (tj. do 1 czerwca 2016 r.) stanowić będą integralną część rozliczeń podatkowych Spółki Dzielonej.

Wnioskodawca podkreślił, że prawidłowość zaprezentowanego w niniejszym wniosku stanowiska została potwierdzana w licznych interpretacjach podatkowych, o czym świadczy m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 31 marca 2015 r., sygn. ILPB4/4510-1-1/15-2/ŁM,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 października 2015 r., sygn. IPPB3/4510-737/15-2/MS,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 marca 2014 r., sygn. ILPB4/423-481/13-2/DS,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 września 2015 r., sygn. IPPB3/4510-605/15-2/MS,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 marca 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-1676/13/PC,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-104/15/AK.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.