IBPB-1-3/4510-422/15/JKT | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Wnioskodawcy przez przejęcie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, część majątku Wnioskodawcy przejmowana przez Bank oraz część majątku Wnioskodawcy przejmowana przez Spółkę Przejmującą będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPDOP, w związku z czym, ustalona na dzień podziału rynkowa wartość składników majątkowych, które zostaną przeniesione na Bank oraz na Spółkę Przejmującą, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 UPDOP?
IBPB-1-3/4510-422/15/JKTinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. podział spółki
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji podziału spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji podziału spółki.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych („PDOP”) od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy jest Bank S.A. (dalej: „Bank”), spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegająca obowiązkowi podatkowemu w PDOP od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Głównym statutowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest działalność maklerska. Wnioskodawca prowadzi działalność maklerską w następującym zakresie:

 1. przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 2. wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt l, na rachunek dającego zlecenie;
 3. nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych;
 4. doradztwo inwestycyjne;
 5. oferowanie instrumentów finansowych;
 6. świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
 7. przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych;
 8. doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
 9. doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
 10. sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
 11. świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

Wnioskodawca prowadzi ww. działalność w oparciu o wydane 22 maja 2001 r., 7 października 2010 r. oraz 16 grudnia 2014 r. zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

W ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Wnioskodawcy, zadania i procesy związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością maklerską realizowane są przez szereg wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych, w szczególności:

 1. Departament Klientów Instytucjonalnych;
 2. Departament Klientów Detalicznych;
 3. Departament Ewidencji i Rozliczeń Papierów Wartościowych;
 4. Departament Doradztwa Finansowo-Inwestycyjnego;
 5. Centrum Wsparcia Klientów Instytucjonalnych;
 6. Departament Informatyki i Telekomunikacji;
 7. Departament Rachunkowości;
 8. Inspektorat Nadzoru;
 9. Stanowisko Audytu Wewnętrznego;
 10. Security Officer;
 11. Stanowisko ds. BHP;
 12. Zespół Controllingu;
 13. Dyrektora ds. Technologii;
 14. Zespół Wsparcia Agenta Banku;
 15. Zespół Zarządzania Ryzykiem;
 16. Biuro Zarządu;
 17. Radcowie Prawni.

Dodatkowo, w ramach statutowej działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi również działalność edukacyjną i marketingową, obejmującą w szczególności:

 1. działalność edukacyjną w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego;
 2. działalność marketingową w obszarze inwestycji w certyfikaty I. T.;
 3. świadczenie usług marketingowych w zakresie rynku usług maklerskich.

W ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Wnioskodawcy, zadania i procesy związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością edukacyjną i marketingową realizowane są przez Departament Edukacji i Promocji. Uchwałą Zarządu Wnioskodawcy z 31 sierpnia 2015 r. („Uchwała Zarządu”) w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zostały wyodrębnione - ze skutkiem na dzień 1 września 2015 r.:

 1. Zakład Główny, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy związaną ze świadczeniem usług maklerskich,
 2. Zakład Pomocniczy, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy związaną z prowadzeniem działalności edukacyjnej i marketingowej.

Szczegółowa struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Wnioskodawcy z uwzględnieniem wydzielenia Zakładu Głównego i Zakładu Pomocniczego została zawarta w załączniku do Uchwały Zarządu. Zgodnie z tym załącznikiem, Zakład Pomocniczy obejmuje Departament Edukacji i Promocji, natomiast Zakład Główny pozostałe jednostki organizacyjne funkcjonujące w wewnętrznej strukturze Wnioskodawcy. Zgodnie z Uchwałą Zarządu, Zakład Główny obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Wnioskodawcy, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług maklerskich. Szczegółowy zakres zadań gospodarczych realizowanych przez Zakład Główny został określony w załączniku do Uchwały Zarządu. Ponadto, w Uchwale Zarządu zostało wskazane, że składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania Wnioskodawcy składające się na Zakład Główny obejmują w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące Zakład Główny, tj. „Pion Maklerski”;
 2. prawa i obowiązki wynikające z własności urządzeń, materiałów lub inne prawa rzeczowe do ruchomości przynależnych do Zakładu Głównego, w tym środki trwałe, w szczególności sprzęt IT oraz sprzęt biurowy, związane z Zakładem Głównym;
 3. prawa i obowiązki z umów zawartych z klientami w zakresie działalności Zakładu Głównego;
 4. prawa i obowiązki z umów najmu lokali określonych w Uchwale Zarządu;
 5. prawa i obowiązki wynikające z umów o świadczenie usług zawartych przez Wnioskodawcę w związku z działalnością Zakładu Głównego, w tym usług IT i telekomunikacyjnych;
 6. wierzytelności i prawa z papierów wartościowych;
 7. prawa i obowiązki wynikające z umów rachunku bankowego związanych z działalnością Zakładu Głównego oraz środki na tych rachunkach; wykaz rachunków bankowych stanowi załącznik do Uchwały Zarządu;
 8. licencje, zezwolenia oraz pisemne interpretacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego związane z działalnością Zakładu Głównego, wskazane w załączniku do Uchwały Zarządu;
 9. składniki niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne, takie jak autorskie prawa majątkowe, licencje, jak również prawa do domen internetowych i inne prawa podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, związane z działalnością Zakładu Głównego;
 10. tajemnice przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w zakresie działalności Zakładu Głównego;
 11. dokumenty finansowe związane z prowadzeniem działalności Zakładu Głównego;
 12. prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących umów o pracę lub umów powiązanych z umową o pracę zawartych z pracownikami Wnioskodawcy przypisanymi do Zakładu Głównego, których wykaz został zawarty w załączniku do Uchwały Zarządu;
 13. prawa i obowiązki wynikające z innych umów związanych z działalnością Zakładu Głównego;
 14. inne składniki materialne i niematerialne związane z działalnością Zakładu Głównego;
 15. należności i zobowiązania związane z działalnością Zakładu Głównego, w tym wynikające z w/w umów.

Wykaz umów związanych z działalnością Zakładu Głównego, o których mowa w poszczególnych punktach powyżej, według stanu na dzień Uchwały Zarządu, został zawarty w załączniku do Uchwały Zarządu. Ponadto, załącznikiem do Uchwały Zarządu zostało również objęte szczegółowe zestawienie składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Wnioskodawcy składających się na Zakład Główny (według stanu na dzień Uchwały Zarządu).

Natomiast Zakład Pomocniczy, zgodnie z Uchwałą Zarządu, obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Wnioskodawcy, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z prowadzeniem przez Wnioskodawcę działalności edukacyjnej i marketingowej. Szczegółowy zakres zadań gospodarczych realizowanych przez Zakład Pomocniczy określa załącznik do Uchwały Zarządu.

Ponadto, w Uchwale Zarządu zostało wskazane, że składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania Wnioskodawcy składające się na Zakład Pomocniczy obejmują w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące Zakład Pomocniczy tj. „Departament Edukacji i Promocji”;
 2. prawa i obowiązki wynikające z własności urządzeń, materiałów lub inne prawa rzeczowe do ruchomości przynależnych do Zakładu Pomocniczego, w tym środki trwałe, w szczególności sprzęt IT oraz sprzęt biurowy, związane z Zakładem Pomocniczym;
 3. prawa i obowiązki z umów zawartych z klientami Wnioskodawcy w zakresie działalności Zakładu Pomocniczego;
 4. prawa i obowiązki z umowy najmu lokalu określonego w Uchwale Zarządu;
 5. prawa i obowiązki wynikające z umów o świadczenie usług zawartych przez Wnioskodawcę w związku z działalnością Zakładu Pomocniczego, w tym usług IT i usług telekomunikacyjnych;
 6. wierzytelności;
 7. prawa i obowiązki wynikające z umów rachunku bankowego związanych z działalnością Zakładu Pomocniczego oraz środki na tych rachunkach; wykaz rachunków bankowych stanowi załącznik do Uchwały Zarządu;
 8. składniki niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne, takie jak autorskie prawa majątkowe, licencje, jak również prawa do domen internetowych i inne prawa podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, związane z działalnością Zakładu Pomocniczego;
 9. tajemnice przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w zakresie działania Zakładu Pomocniczego;
 10. dokumenty finansowe związane z prowadzeniem działalności Zakładu Pomocniczego;
 11. prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących umów o pracę lub umów powiązanych z umową o pracę zawartych z pracownikami Wnioskodawcy przypisanymi do Zakładu Pomocniczego, których wykaz został zawarty w załączniku do Uchwały Zarządu;
 12. prawa i obowiązki wynikające z innych umów związanych z działalnością Zakładu Pomocniczego;
 13. inne składniki materialne i niematerialne związane z działalnością Zakładu Pomocniczego;
 14. należności i zobowiązania związane z działalnością Zakładu Pomocniczego, w tym wynikające z w/w umów;
 15. decyzje związane z działalnością Zakładu Pomocniczego wg stanu na dzień Uchwały Zarządu, wskazane w załączniku do Uchwały Zarządu.

Wykaz umów związanych z działalnością Zakładu Pomocniczego, o których mowa w poszczególnych punktach powyżej, według stanu na dzień Uchwały Zarządu, został zawarty w załączniku do Uchwały Zarządu. Ponadto, załącznikiem do Uchwały Zarządu zostało również objęte szczegółowe zestawienie składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Wnioskodawcy składających się na Zakład Pomocniczy (według stanu na dzień Uchwały Zarządu).

W Uchwale Zarządu wskazane zostało, że działalnością Zakładu Głównego kieruje Prezes Zarządu Wnioskodawcy, natomiast działalnością Zakładu Pomocniczego - Dyrektor Departamentu Edukacji i Promocji pod nadzorem Prezesa Zarządu. Powyższe pozostaje bez wpływu na zasady reprezentacji Wnioskodawcy.

Zakład Główny oraz Zakład Pomocniczy zostały wyodrębnione finansowo w strukturze Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie rozwiązań księgowych pozwalających na wyodrębnienie przychodów i kosztów związanych z działalnością, odpowiednio, Zakładu Głównego oraz Zakładu Pomocniczego, w szczególności poprzez utworzenie odrębnej bazy danych księgowych dla Zakładu Pomocniczego. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Zarządu, dla celów zarządczych:

 1. rachunek zysków i strat,
 2. bilans,
 3. budżety oraz plany finansowe,

sporządzane są odrębnie w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Zakład Główny oraz w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Zakład Pomocniczy (przy czym sprawozdania obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat są sporządzane na cele wewnętrzne i nie stanowią sprawozdań sporządzanych przez zakłady samobilansujące).

Jak wynika z powyższego, prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja księgowa pozwala na formalne wyodrębnienie przychodów i kosztów oraz dokonywanie oceny efektywności ekonomicznej działalności odrębnie zarówno dla Zakładu Głównego, jak i Zakładu Pomocniczego, funkcjonujących w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Ponadto, Zakładowi Głównemu oraz Zakładowi Pomocniczemu zostały przypisane odrębne rachunki bankowe Wnioskodawcy.

W Uchwale Zarządu przewidziano także, że koszty wspólne ponoszone przez Wnioskodawcę, związane zarówno z działalnością Zakładu Głównego jak i Zakładu Pomocniczego, są rozdzielane według klucza podziałowego. Metodologia ustalania klucza podziałowego dla kosztów wspólnych została przedstawiona w załączniku do Uchwały Zarządu.

Ponadto, w związku z wyodrębnieniem w ramach struktury przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Zakładu Głównego oraz Zakładu Pomocniczego, Uchwałą Zarządu została uchwalona nowa treść Regulaminu Organizacyjnego Wnioskodawcy, w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały Zarządu.

Wśród załączników do Uchwały Zarządu znalazły się również bilans otwarcia oraz budżety sporządzone na dzień Uchwały Zarządu, odrębnie dla Zakładu Głównego i Zakładu Pomocniczego.

W ramach planowanej reorganizacji działalności w ramach grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca (grupy kapitałowej Banku), planowane jest przeprowadzenie podziału Wnioskodawcy w trybie art. 529 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; „KSH”), to jest przez przeniesienie całego majątku Wnioskodawcy na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmie akcjonariusz Wnioskodawcy (podział przez przejęcie).

Planowane jest, aby w ramach wspomnianej reorganizacji, prowadzona dotychczas przez Wnioskodawcę działalność edukacyjna i marketingowa została przeniesiona do innej, istniejącej spółki („Spółka Przejmująca”), której jedynym akcjonariuszem jest Bank. Spółka Przejmująca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą opodatkowaniu PDOP od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym, w ramach podziału Wnioskodawcy przez przejęcie, zespół składników materialnych i niematerialnych Wnioskodawcy składający się na Zakład Pomocniczy (obejmujący Departament Edukacji i Promocji) zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą. W planie podziału Wnioskodawcy, Spółce Przejmującej zostaną przypisane także zobowiązania Wnioskodawcy związane z działalnością prowadzoną przez Wnioskodawcę w ramach Zakładu Pomocniczego.

W związku z podziałem Wnioskodawcy, Spółka Przejmująca stanie się również z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami Wnioskodawcy przypisanymi w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy do Zakładu Pomocniczego, na zasadzie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm., „KP”). W zamian za część majątku Wnioskodawcy, która zostanie przeniesiona w ramach podziału Wnioskodawcy przez przejęcie na Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca wyemituje nowe akcje, które zostaną objęte przez jedynego akcjonariusza Wnioskodawcy, tj. Bank.

Po dniu podziału, Spółka Przejmująca będzie - przy pomocy zespołu składników materialnych i niematerialnych Wnioskodawcy przypisanych Spółce Przejmującej w planie podziału Wnioskodawcy, składających się na Zakład Pomocniczy - kontynuować prowadzoną dotychczas przez Wnioskodawcę działalność edukacyjną i marketingową. Natomiast, pozostała część majątku (przedsiębiorstwa) Wnioskodawcy, przy pomocy której Wnioskodawca prowadzi działalność maklerską (składająca się na Zakład Główny), zostanie w ramach podziału Wnioskodawcy przez przejęcie przeniesiona na Bank.

Ponadto, w planie podziału Wnioskodawcy Bankowi zostaną przypisane również zobowiązania Wnioskodawcy związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością maklerską, prowadzoną przez Wnioskodawcę w ramach Zakładu Głównego.

W związku z podziałem Wnioskodawcy, Bank stanie się również z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami Wnioskodawcy przypisanymi w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy do Zakładu Głównego, na zasadzie art. 231 KP.

Z uwagi na fakt, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy, w zamian za część majątku Wnioskodawcy, która zostanie przeniesiona w ramach podziału Wnioskodawcy przez przejęcie na Bank, Bank nie będzie emitować nowych akcji. Zgodnie bowiem z art. 550 § 1 KSH, spółka przejmująca (w analizowanej sytuacji: Bank) nie może objąć własnych udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce dzielonej (w analizowanej sytuacji: Wnioskodawca).

Po dniu podziału, Bank będzie kontynuować prowadzoną dotychczas przez Wnioskodawcę działalność maklerską przy pomocy zespołu składników materialnych i niematerialnych Wnioskodawcy przypisanych Bankowi w planie podziału (składających się na Zakład Główny), służącego Wnioskodawcy do prowadzenia działalności maklerskiej przed podziałem.

W związku z powyższym, plan podziału Wnioskodawcy będzie przewidywać przeniesienie zezwoleń na prowadzenie działalności maklerskiej, posiadanych przez Wnioskodawcę, na Bank.

Wnioskodawca pragnie nadmienić, że obecnie Bank prowadzi działalność maklerską przy pomocy istniejącego w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Banku biura maklerskiego. Bank posiada wydane 18 lutego 2011 r. zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w następującym zakresie:

 1. zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
 2. wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w pkt 1.

Zatem, obecnie zakres zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej posiadanego przez Bank nie pokrywa się ze wskazanym powyżej zakresem działalności maklerskiej prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Dlatego, w związku z zamiarem kontynuowania przez Bank po podziale Wnioskodawcy - działalności maklerskiej prowadzonej obecnie przez Wnioskodawcę, z uwagi na przewidzianą ustawowo możliwość zgłoszenia przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), w trybie art. 531 § 6 KSH, sprzeciwu wobec przejścia w ramach podziału Wnioskodawcy posiadanych przez Wnioskodawcę zezwoleń na prowadzenie działalności maklerskiej na Bank, planowane jest uzyskanie przez Bank – przed dniem podziału Wnioskodawcy – zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie obejmującym w pełni zakres zezwoleń na prowadzenie działalności maklerskiej posiadanych obecnie przez Wnioskodawcę. Ma to na celu zabezpieczenie możliwości kontynuowania przez Bank prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności maklerskiej niezwłocznie po dniu podziału Wnioskodawcy. W celu optymalizacji zadań i procesów związanych z prowadzeniem przez Bank działalności maklerskiej planowane jest, aby zespół składników materialnych i niematerialnych Wnioskodawcy, który zostanie w wyniku podziału Wnioskodawcy przeniesiony na Bank (przy pomocy, którego Wnioskodawca prowadzi obecnie działalność maklerską, składający się na Zakład Główny), został w możliwie krótkim czasie po dniu podziału Wnioskodawcy zintegrowany funkcjonalnie i organizacyjnie z biurem maklerskim istniejącym w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Banku.

Wnioskodawca zaznacza, że planowany podział Wnioskodawcy przez przejęcie będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie unikniecie lub uchylenie się od opodatkowania.

Ponadto, Wnioskodawca podkreśla, że w wyniku podziału Wnioskodawcy przez przejęcie do art. 530 § 1 KSH, Wnioskodawca (jako spółka dzielona) zostanie rozwiązany bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia Wnioskodawcy z rejestru (tj. w dniu podziału). Powyższe oznacza, że w wyniku podziału całość majątku Wnioskodawcy zostanie przeniesiona na, odpowiednio Spółkę Przejmującą oraz Bank, a żadne składniki majątku Wnioskodawcy nie pozostaną u Wnioskodawcy. W wyniku podziału Wnioskodawcy, część majątku Wnioskodawcy, składająca się na Zakład Pomocniczy, zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, natomiast cała pozostała część majątku Wnioskodawcy, wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności maklerskiej (składająca się na Zakład Główny), zostanie przeniesiona na Bank. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której pewne składniki majątku lub zobowiązania Wnioskodawcy nie zostaną przypisane w planie podziału Spółce Przejmującej lub Bankowi (co nie jest planowane, jednak, ze względu na złożoność procesu podziału, nie może być całkowicie wykluczone), zastosowanie znajdzie dyspozycja art. 531 § 3 KSH. Zgodnie ze wskazanym przepisem, do składników majątku spółki dzielonej nieprzypisanych w planie podziału określonej spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (przy czym udział spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej we wspólności jest proporcjonalny do wartości aktywów przypadających każdej z tych spółek w planie podziału). Natomiast, za zobowiązania spółki dzielonej, nieprzypisane w planie podziału spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym, spółki te odpowiadają solidarnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Wnioskodawcy przez przejęcie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, część majątku Wnioskodawcy przejmowana przez Bank oraz część majątku Wnioskodawcy przejmowana przez Spółkę Przejmującą będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPDOP, w związku z czym, ustalona na dzień podziału rynkowa wartość składników majątkowych, które zostaną przeniesione na Bank oraz na Spółkę Przejmującą, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 UPDOP...

W opinii Wnioskodawcy, w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Wnioskodawcy przez przejęcie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, część majątku Wnioskodawcy przejmowana przez Bank oraz część majątku Wnioskodawcy przejmowana przez Spółkę Przejmującą będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPDOP, w związku z czym, ustalona na dzień podziału rynkowa wartość składników majątkowych, które zostaną przeniesione na Bank oraz na Spółkę Przejmującą, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 UPDOP.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 UPDOP, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przychodem jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. A contrario, podział przez przejęcie nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie spółki podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału stanowi zorganizowaną części przedsiębiorstwa spółki dzielonej. Zgodnie z art. 4a pkt 4 UPDOP, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Na gruncie UPDOP termin „przedsiębiorstwo”, zgodnie z art. 4a pkt 3 UPDOP, oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej: „KC”).

W myśl art. 551 KC, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującym w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie, art. 552 KC ustanawia domniemanie, że czynność prawna (np. sprzedaż, ale też wniesienie przedsiębiorstwa aportem) obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych. W konsekwencji, wyłączenie pewnych aktywów zbywanego przedsiębiorstwa nie powoduje, że przedmiotem zbycia przestaje być przedsiębiorstwo. Wniosek ten należy odnieść w równej mierze do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z powyższego wynika, że status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań);
 2. jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Wniosek taki jest zgodnie przyjmowany zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i wypowiedziach organów podatkowych.

Ad 1.

Części majątku Wnioskodawcy przejmowane w wyniku podziału jako zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 UPDOP, zorganizowana część przedsiębiorstwa musi obejmować zarówno składniki materialne, jak i niematerialne, a także zobowiązania. Oznacza to, że podstawowym wymogiem definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest konieczność wystąpienia co najmniej po jednym składniku z tych grup składników.

W przypadku przedstawionego zdarzenia przyszłego, część majątku Wnioskodawcy, składająca się na Zakład Pomocniczy, która zostanie w wyniku podziału Wnioskodawcy przez przejęcie przejęta przez Spółkę Przejmującą, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, ponieważ w jej skład wejdą:

1.składniki materialne, w szczególności: prawa i obowiązki wynikające z własności urządzeń, materiałów lub inne prawa rzeczowe do ruchomości przynależnych do Zakładu Pomocniczego, w tym środki trwałe, w szczególności sprzęt IT oraz sprzęt biurowy;

2.składniki niematerialne, w szczególności:

 1. prawa i obowiązki z umów zawartych z klientami w zakresie działalności Zakładu Pomocniczego;
 2. prawa i obowiązki z umowy najmu lokalu;
 3. prawa i obowiązki wynikające z umów o świadczenie usług zawartych przez Wnioskodawcę w związku z działalnością Zakładu Pomocniczego, w tym usług IT i usług telekomunikacyjnych;
 4. wierzytelności;
 5. prawa i obowiązki wynikające z umów rachunku bankowego związanych z działalnością Zakładu Pomocniczego oraz środki na tych rachunkach;
 6. składniki niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne, takie jak autorskie prawa majątkowe, licencje, jak również prawa do domen internetowych i inne prawa podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, związane z działalnością Zakładu Pomocniczego;
 7. tajemnice przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w zakresie działania Zakładu Pomocniczego;
 8. prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących umów o pracę lub umów powiązanych z umową o pracę zawartych z pracownikami Wnioskodawcy przypisanymi do Zakładu Pomocniczego;
 9. prawa i obowiązki wynikające z innych umów związanych z działalnością Zakładu Pomocniczego;

3.zobowiązania, w szczególności: zobowiązania związane z działalnością Zakładu Pomocniczego, w tym wynikające z w/w umów zawartych przez Wnioskodawcę w zw. z działalnością Zakładu Pomocniczego.

Również pozostała część majątku Wnioskodawcy, wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności maklerskiej (składająca się na Zakład Główny), która zostanie przejęta przez Bank w wyniku podziału Wnioskodawcy, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, ponieważ w jej skład wejdą:

1.składniki materialne, w szczególności: prawa i obowiązki wynikające z własności urządzeń, materiałów lub inne prawa rzeczowe do ruchomości przynależnych do Zakładu Głównego, w tym środki trwałe, w szczególności sprzęt IT oraz sprzęt biurowy, związane z Zakładem Głównym;

2.składniki niematerialne, w szczególności:

 1. prawa i obowiązki z umów zawartych z klientami w zakresie działalności Zakładu Głównego;
 2. prawa i obowiązki z umów najmu lokali;
 3. prawa i obowiązki wynikające z umów o świadczenie usług zawartych przez Wnioskodawcę w związku z działalnością Zakładu Głównego, w tym usług IT i telekomunikacyjnych;
 4. wierzytelności i prawa z papierów wartościowych;
 5. prawa i obowiązki wynikające z umów rachunku bankowego związanych z działalnością Zakładu Głównego oraz środki na tych rachunkach;
 6. składniki niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne, takie jak autorskie prawa majątkowe, licencje, jak również prawa do domen internetowych i inne prawa podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, związane z działalnością Zakładu Głównego;
 7. tajemnice przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w zakresie działalności Zakładu Głównego;
 8. prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących umów o pracę lub umów powiązanych z umową o pracę zawartych z pracownikami Wnioskodawcy przypisanymi do Zakładu Głównego;
 9. prawa i obowiązki wynikające z innych umów związanych z działalnością Zakładu Głównego;

3.zobowiązania, w szczególności: zobowiązania związane z działalnością Zakładu Głównego, w tym wynikające z w/w umów zawartych przez Wnioskodawcę w zw. z działalnością Zakładu Głównego.

Ad. 2.

Części majątku Wnioskodawcy przejmowane w wyniku podziału jako organizacyjnie i finansowo wyodrębnione części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 4a pkt 4 UPDOP, aby można było określić pewien zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) mianem „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”, zespół tych składników musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie.

Co do zasady, wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinno nastąpić na podstawie statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze, ale może też wynikać z innych okoliczności i mieć charakter faktyczny.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itd. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 9 kwietnia 2013 r. (sygn. I SA/Rz 120/13), „wyodrębnienie organizacyjne to kwestia wyłącznie wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa, która nie została poddana regulacji prawnej, niemniej jednak przedmiotowe wyodrębnienie musi być dostatecznie widoczne, tj. dokonane w oparciu o zobiektywizowane kryteria, znajdujące odzwierciedlenie w strukturze całego przedsiębiorstwa”.

Wyodrębnienie finansowe natomiast nie oznacza samodzielności finansowej, lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przypadku przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać, że część majątku Wnioskodawcy, składająca się na Zakład Pomocniczy, która zostanie w wyniku podziału Wnioskodawcy przez przejęcie przejęta przez Spółkę Przejmującą, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, ponieważ:

 1. Zakład Pomocniczy został organizacyjnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy jako obejmujący odrębny departament (Departament Edukacji i Promocji) na podstawie Uchwały Zarządu, a szczegółowe zasady funkcjonowania Zakładu Pomocniczego w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Wnioskodawcy zostały określone również w Uchwale Zarządu oraz w zmienionym na podstawie tej uchwały Regulaminie Organizacyjnym Wnioskodawcy;
 2. wprowadzone zostały rozwiązania księgowe pozwalające na wyodrębnienie przychodów i kosztów związanych z działalnością, odpowiednio, Zakładu Głównego oraz Zakładu Pomocniczego, w szczególności poprzez utworzenie odrębnej bazy danych księgowych dla Zakładu Pomocniczego.

Ponadto, zgodnie z Uchwałą Zarządu, dla celów zarządczych:

 1. rachunek zysków i strat,
 2. bilans,
 3. budżety oraz plany finansowe,

sporządzane są odrębnie w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Zakład Główny oraz w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Zakład Pomocniczy (przy czym sprawozdania obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat są sporządzane na cele wewnętrzne i nie stanowią sprawozdań sporządzanych przez zakłady samobilansujące).

Jak wynika z powyższego, prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja księgowa pozwala na formalne wyodrębnienie przychodów i kosztów oraz dokonywanie oceny efektywności ekonomicznej działalności Zakładu Pomocniczego funkcjonującego w ramach Wnioskodawcy w oddzieleniu od prowadzonej przez Wnioskodawcę w ramach Zakładu Głównego działalności maklerskiej.

Ponadto, Zakładowi Głównemu oraz Zakładowi Pomocniczemu zostały przypisane odrębne rachunki bankowe Wnioskodawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, również pozostała część majątku Wnioskodawcy, wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności maklerskiej (składająca się na Zakład Główny), która zostanie przejęta przez Bank w wyniku podziału Wnioskodawcy, winna zostać uznana za zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Działalność maklerska prowadzona z wykorzystaniem Zakładu Głównego jest wyodrębniona od działalności edukacyjnej i marketingowej i nie jest prowadzona równolegle przez Zakład Pomocniczy (Departament Edukacji i Promocji).

Ad. 3.

Części majątku Wnioskodawcy przejmowane w wyniku podziału jako zespoły składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 UPDOP, aby można było określić pewien zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) mianem „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”, zespół ten musi obejmować składniki przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W przypadku przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać, że część majątku Wnioskodawcy, składająca się na Zakład Pomocniczy, która zostanie w wyniku podziału Wnioskodawcy przez przejęcie przejęta przez Spółkę Przejmującą, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, ponieważ w ramach wyodrębnienia Zakładu Pomocniczego (obejmującego Departament Edukacji i Promocji) w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy wchodzące w jego skład składniki majątku służą realizacji odrębnych zadań gospodarczych związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością edukacyjną i marketingową. Działalność ta stanowi uboczną działalność Wnioskodawcy i w sposób istotny odbiega od podstawowej działalności Wnioskodawcy, polegającej na świadczeniu usług maklerskich.

Z kolei część majątku Wnioskodawcy, wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności maklerskiej (składająca się na Zakład Główny), która zostanie przejęta przez Bank w wyniku podziału Wnioskodawcy, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, ponieważ w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Wnioskodawcy wchodzące w jej skład składniki majątku służą realizacji odrębnych zadań gospodarczych związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością maklerską. Działalność polegająca na świadczeniu usług maklerskich stanowi podstawową działalność Wnioskodawcy i w sposób istotny odbiega od działalności prowadzonej w ramach Zakładu Pomocniczego (obejmującego Departament Edukacji i Promocji).

Ad. 4.

Części majątku Wnioskodawcy przejmowane w wyniku podziału jako zespoły składników, które mogłyby samodzielnie realizować zadania gospodarcze.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 UPDOP, zorganizowana część przedsiębiorstwa to taki zespół składników materialnych i niematerialnych, który „zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (gospodarcze)”.

Wymagane jest zatem, by zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła potencjalnie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie może prowadzić (zorganizować) odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Należy zatem stwierdzić, że poszczególne składniki materialne i niematerialne muszą być połączone czynnikiem organizacyjnym, którego wartość uwzględniona jest również przy wycenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Istotne jest jednak, aby przenoszone należności i zobowiązania były związane organizacyjnie i finansowo z wyodrębnionym majątkiem oraz służyły realizacji określonych zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo czyli, aby w wyniku transakcji nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa przejął funkcje gospodarcze zbywcy.

W przypadku przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać, że część majątku Wnioskodawcy, składająca się na Zakład Pomocniczy, która zostanie w wyniku podziału Wnioskodawcy przez przejęcie przejęta przez Spółkę Przejmującą, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, który mógłby samodzielnie realizować wyznaczone mu zadania gospodarcze. Zakład Pomocniczy (obejmujący Departament Edukacji i Promocji) pełni w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy inne funkcje gospodarcze niż pozostała część majątku Wnioskodawcy. Zakres działalności Zakładu Pomocniczego ogranicza się wyłącznie do działalności edukacyjnej i marketingowej. Tymczasem Wnioskodawca prowadzi również - przy pomocy pozostałej części swego majątku (składającej się na Zakład Główny) - działalność maklerską.

Ponadto, zespół składników majątkowych składający się na Zakład Pomocniczy, który w wyniku podziału Wnioskodawcy ma zostać przejęty przez Spółkę Przejmującą, mógłby służyć realizacji przypisanych mu zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo. W wyniku przeniesienia części majątku Wnioskodawcy w postaci Zakładu Pomocniczego na Spółkę Przejmującą nabędzie ona wszystkie te składniki majątkowe tego zakładu, które pozwalają na prowadzenie działalności edukacyjnej i marketingowej. Podobnie, zadania te mógłby realizować każdy inny nabywca majątku Wnioskodawcy wchodzącego w skład Zakładu Pomocniczego, nawet w przypadku, w którym przed nabyciem tego majątku nie posiadałby żadnych innych składników majątkowych. Również część majątku Wnioskodawcy wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności maklerskiej (składająca się na Zakład Główny), która zostanie przejęta przez Bank w wyniku podziału Wnioskodawcy, będzie stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, który mógłby samodzielnie realizować wyznaczone mu zadania gospodarcze. Przy pomocy tej części majątku Wnioskodawca prowadzi podstawowy rodzaj działalności, jaką jest działalność maklerska. W wyniku przeniesienia tej części majątku Wnioskodawcy na Bank, nabędzie on wszystkie posiadane przez Wnioskodawcę składniki majątkowe, które pozwalają na prowadzenie działalności maklerskiej.

Należy zwrócić uwagę że stosownie do art. 531 § 2 KSH, na spółkę przejmującą przechodzą z dniem podziału w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Niemniej jednak, zgodnie z art. 531 § 6 KSH, wskazanego powyżej przepisu nie stosuje się do zezwoleń i koncesji udzielonych spółce będącej instytucją finansową, jeżeli organ, który wydał zezwolenie lub udzielił koncesji, zgłosił sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu podziału. Stosownie do art. 4 § 1 pkt 7 KSH, na gruncie KSH przez instytucję finansową należy rozumieć bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Organem wydającym zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), jest Komisja Nadzoru Finansowego.

W świetle wskazanych powyżej przepisów należy zważyć że pomimo tego, że plan podziału Wnioskodawcy będzie przewidywać przeniesienie posiadanych przez Wnioskodawcę zezwoleń na prowadzenie działalności maklerskiej na Bank, do przejścia tych zezwoleń na Bank może nie dojść w wyniku zgłoszenia przez KNF sprzeciwu w tym zakresie.

Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, ewentualne zgłoszenie przez KNF sprzeciwu (co byłoby zdarzeniem niezależnym zarówno od Wnioskodawcy, jak i Banku) wobec przejścia posiadanych przez Wnioskodawcę zezwoleń na prowadzenie działalności maklerskiej na Bank nie powinno mieć wpływu na ocenę, czy część majątku Wnioskodawcy wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności maklerskiej, która zostanie przejęta przez Bank w wyniku podziału Wnioskodawcy, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w świetle UPDOP. Ustawowe ograniczenia sukcesji uniwersalnej przy restrukturyzacjach spółek kapitałowych w zakresie niektórych rodzajów koncesji, zezwoleń czy licencji nie powinny bowiem wpływać na definicje i skutki wynikające z przepisów prawa podatkowego.

Przy ocenie możliwości zakwalifikowania określonego zespołu składników materialnych i niematerialnych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie UPDOP powinno być brane pod uwagę to, czy nabywca takiego zespołu składników majątkowych będzie mógł kontynuować prowadzoną za jego pomocą działalność w oparciu o uprzednio posiadane przez nabywcę lub nowo uzyskane koncesje, zezwolenia czy licencje. Takie stanowisko, potwierdzające istnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażone zostało w przypadku braku przeniesienia m.in.: koncesji na wytwarzanie i obrót energią (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2012 r., sygn. IPPP1/443-911/12-2/EK), czy też licencji na wykonywanie przewozów kolejowych osób, na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy oraz na udostępnianie pojazdów trakcyjnych (interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 lutego 2009 r., sygn. IPPB5/423-96/08-4/MB).

W szczególności zaś należy zwrócić uwagę na stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wyrażone w interpretacji indywidualnej z 10 lutego 2010 r. (sygn. IBPBI/2/423-1313/09/SD), dotyczącej braku przeniesienia na nowo utworzoną spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w sytuacji, gdy nowo utworzona spółka uzyska, niezależnie od zezwolenia posiadanego przez spółkę, przewidziane prawem zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej.

W powołanej interpretacji organ podatkowy stwierdził, że w przypadku gdy wydzielona część przedsiębiorstwa spełnia przesłanki określone wyżej w pkt 1-4, natomiast do wykonywania potencjalnej działalności musi wystąpić o licencję, to pomimo jej braku na dzień wydzielenia lub w przypadku dysponowania nową licencją na dzień wydzielenia należy przyjąć, że stanowi ona zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o pdop.

Powyższa konstatacja znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej 23 września 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423-297/14-4/JG).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, podmiot, który w wyniku podziału Wnioskodawcy przejmie część majątku Wnioskodawcy wykorzystywaną do prowadzenia działalności maklerskiej (Bank), przed dniem podziału Wnioskodawcy uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie obejmującym w pełni zakres zezwoleń na prowadzenie działalności maklerskiej posiadanych obecnie przez Wnioskodawcę. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że część majątku Wnioskodawcy wykorzystywana do prowadzenia działalności maklerskiej, która w wyniku podziału Wnioskodawcy przez przejęcie zostanie przeniesiona na Bank, może stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące samodzielnie przypisane jej zadania i w konsekwencji stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów UPDOP, nawet w przypadku zgłoszenia przez KNF sprzeciwu co do przeniesienia na Bank w wyniku podziału posiadanych przez Wnioskodawcę zezwoleń na prowadzenie działalności maklerskiej.

W konsekwencji trzeba stwierdzić, że w przypadku zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, zostaną spełnione wszystkie przesłanki niezbędne dla uznania, że zarówno:

 1. część majątku Wnioskodawcy, składająca się na Zakład Pomocniczy, która w wyniku podziału Wnioskodawcy zostanie przejęta przez Spółkę Przejmującą, jak też
 2. część majątku Wnioskodawcy, składająca się na Zakład Główny, wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności maklerskiej, która zostanie przejęta przez Bank w wyniku podziału Wnioskodawcy,

stanowią organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które zarazem mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania – to znaczy zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów UPDOP.

W konsekwencji należy stwierdzić, że ustalona na dzień podziału rynkowa wartość składników majątkowych, które zostaną w wyniku podziału Wnioskodawcy przez przejęcie przeniesione na Bank oraz na Spółkę Przejmującą, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu. Innymi słowy, w związku z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez przejęcie po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód, o którym, mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.