IBPB-1-3/4510-410/15/IZ | Interpretacja indywidualna

Czy transakcja podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie Wydziału Działalności Redakcyjnej i Reklamowej i połączenie go z X sp. z o.o., przy jednoczesnym pozostawieniu u Wnioskodawcy Centrum Generowania Leadów, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT?
IBPB-1-3/4510-410/15/IZinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. majątek
 3. oddział
 4. podział spółki przez wydzielenie
 5. przychód
 6. składnik majątkowy
 7. wkłady niepieniężne
 8. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po stronie Spółki dzielonej powstanie przychód w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po stronie Spółki dzielonej powstanie przychód w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Działalność spółki z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) zostanie poddana restrukturyzacji. W wyniku podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, cześć majątku Wnioskodawcy zostanie przeniesiona na spółkę z o.o. (dalej: „X sp. z o.o.”), która na moment planowanego podziału przez wydzielenie będzie jedynym lub większościowym wspólnikiem Wnioskodawcy, a część majątku pozostanie natomiast u Wnioskodawcy. Nie jest wykluczone, że na dzień podziału przez wydzielenie Wnioskodawcy (wpis podziału do rejestru) spółka przejmująca – X sp. z o.o. będzie miała zmienioną formę prawną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną.

W związku z tym, że Wnioskodawca poza działalnością w zakresie działalności redakcyjnej i reklamowej, prowadzi również działalność w zakresie sprzedaży efektywnościowej oraz generowania leadów (zwłaszcza dla instytucji finansowych), która to działalność z kolei nie stanowi głównego (podstawowego) obszaru działalności X sp. z o.o., to zgodnie z założeniami biznesowymi w Grupie, zdecydowano o podziale Wnioskodawcy przez wydzielenie. Jednym z celów biznesowych powyższego podziału przez wydzielenie jest połączenie działalności Wnioskodawcy w zakresie działalności redakcyjnej i reklamowej z analogiczną działalnością X sp. z o.o. (zintegrowanie w jednym podmiocie w Grupie działalności redakcyjnej i reklamowej).

Natomiast, za pozostawieniem i rozwijaniem działalności w zakresie sprzedaży efektywnościowej oraz generowania leadów nadal u Wnioskodawcy przemawia duża rozpoznawalność i renoma związana z Wnioskodawcą w zakresie sprzedaży reklamy w modelu efektywnościowym, w tym działalności generowania leadów (zwłaszcza wśród instytucji finansowych).

Wnioskodawca dokona podziału organizacyjnego spółki na dwie jednostki organizacyjne: wydział świadczący usługi w zakresie działalności wydawniczo-informacyjnej i reklamowej (dalej: „Wydział Działalności Redakcyjnej i Reklamowej” lub „Wydział”) oraz wydział świadczący usługi w zakresie generowania leadów zwłaszcza na rzecz instytucji finansowych (dalej: „Centrum Generowania Leadów” lub „Centrum”). Do X sp. z o.o. przeniesiony zostanie Wydział Działalności Redakcyjnej i Reklamowej, natomiast u Wnioskodawcy pozostanie Centrum Generowania Leadów.

Głównym przedmiotem działalności Wydziału Działalności Redakcyjnej i Reklamowej będzie świadczenie kompleksowych usług multimedialnych oraz usług reklamowych związanych z interaktywną platformą komunikacji w postaci prowadzenia działalności redakcyjnej, informacyjnej oraz reklamowej. W ramach powyższych usług, Wydział Działalności Redakcyjnej i Reklamowej prowadzić będzie działalność mającą na celu pozyskiwanie nowych reklamodawców korzystających z powierzchni reklamowej oferowanej przez interaktywną platformę komunikacyjną oraz utrzymywanie relacji z klientami w celu stałego zwiększania przychodów ze sprzedaży usług reklamowych z wykorzystaniem powierzchni reklamowej oferowanej przez interaktywną platformę komunikacyjną. Poza powyżej wskazanym obszarem działalności, Wydział może prowadzić także inną działalność związaną z szeroko pojętym e-commerce.

Do Wydziału Działalności Redakcyjnej i Reklamowej zostaną przypisane składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia powyższej działalności gospodarczej, w szczególności nabywane lub leasingowane środki transportu oraz inne środki trwałe (zwłaszcza komputery i inne sprzęty komputerowe i multimedialne), wartości niematerialne i prawne tj. stosowne oprogramowanie komputerowe i inne licencje czy też określone prawa majątkowe. Do Wydziału Działalności Redakcyjnej i Reklamowej przypisani zostaną również pracownicy posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w działalności redakcyjnej, informacyjnej oraz reklamowej. Wydział będzie korzystał z nieruchomości na podstawie umów najmu zawartych przez Wnioskodawcę.

Ponadto, do Wydziału przypisane będą również umowy na dostawę towarów i usług niezbędnych do prowadzenia powyższej działalności. Podstawowym źródłem przychodów Wydziału Działalności Redakcyjnej i Reklamowej będą przychody z tytułu działalności reklamowej opartej na stronie redakcyjnej portalu.

Z kolei przedmiotem działalności Centrum Generowania Leadów będzie prowadzenie działalności w zakresie generowania leadów oraz sprzedaży opartej w szerokim zakresie na modelu efektywnościowym (ale nie tylko) realizowanej zwłaszcza dla instytucji finansowych („Business Unit Lead”) - działalność polegająca na pozyskiwaniu klientów dla instytucji finansowych przy wykorzystaniu specjalistycznej interaktywnej (internetowej) platformy transakcyjnej. Powyższa platforma pozwalać będzie na kojarzenie klienta (po wypełnieniu stosownego formularza) z instytucjami finansowymi - celem platformy będzie zatem ułatwienie optymalnego wyboru produktu finansowego poszukiwanego przez zainteresowanego użytkownika i doprowadzenie do zawarcia umowy na dany produkt finansowy pomiędzy użytkownikiem a instytucją finansową. Poza powyżej wskazanym obszarem działalności, Centrum może prowadzić także inną działalność związaną z szeroko pojętym e-commerce oraz działalność reklamową związaną z działalnością leadową.

W celu prowadzenia powyższej działalności, Centrum wykupuje również powierzchnię reklamową na innych portalach internetowych.

Do Centrum Generowania Leadów przypisane będą składniki majątkowe niezbędne do świadczenia wskazanych powyżej usług, w szczególności nabywane lub leasingowane środki transportu oraz inne środki trwałe (zwłaszcza komputery i inne sprzęty komputerowe i multimedialne), wartości niematerialne i prawne tj. stosowne oprogramowanie komputerowe i inne licencje, czy też określone prawa majątkowe. Do Centrum przypisani będą również pracownicy posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie stanowiącym przedmiot działalności Centrum. Centrum korzystać będzie z nieruchomości na podstawie umów najmu zawartych przez Wnioskodawcę.

Do Centrum przypisane będą również umowy na dostawę towarów i usług niezbędnych do prowadzenia powyższej działalności.

Podstawowym źródłem przychodów Centrum będą przychody z tytułu świadczenia usług generowania leadów i innych form sprzedaży efektywnościowej oraz sprzedaż usług reklamowych (zwłaszcza dla instytucji finansowych).

Podział organizacyjny Wnioskodawcy nastąpi w formie uchwały jego Zarządu w przedmiocie utworzenia odrębnych działów w jego strukturze organizacyjnej, tj. Centrum Generowania Leadów oraz Wydziału Działalności Redakcyjnej i Reklamowej. Powyższa Uchwała będzie uwzględniała między innymi następujące aspekty wyodrębnienia Centrum Generowania Leadów oraz Wydziału Działalności Redakcyjnej i Reklamowej:

1.wyodrębnienie organizacyjne

Podział organizacyjny Wnioskodawcy nastąpi w formie uchwały Zarządu w przedmiocie utworzenia Centrum oraz Wydziału. Zarówno do Wydziału, jak do Centrum przypisani będą odpowiedni pracownicy. Na potrzeby osobnego działania Wydziału i Centrum stworzona będzie odrębna struktura organizacyjna Wydziału i Centrum. Do Wydziału i Centrum alokowane będą stosowne materialne i niematerialne składniki przedsiębiorstwa (w tym zobowiązania). Do Wydziału alokowane będą składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności redakcyjnej i reklamowej, takie jak środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, umowy gospodarcze, kontrakty handlowe, część środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych Wnioskodawcy, niektóre należności i zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania.

Z kolei do Centrum alokowane będą składniki majątkowe niezbędne do świadczenia usług w zakresie generowania leadów (sprzedaży efektywnościowej oraz reklamowej na rzecz instytucji finansowych), takie jak środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, umowy gospodarcze związane ze świadczonymi usługami, część środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych Wnioskodawcy, niektóre należności i zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania.

2.wyodrębnienie finansowe

W ewidencji księgowej Wnioskodawcy, Wydział i Centrum zostaną wyodrębnione jako niezależne wydziały. W konsekwencji, możliwe będzie oddzielne prezentowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów dla obu tych jednostek organizacyjnych, tj. Wydziału i Centrum. Wydział oraz Centrum będą miały przypisane własne rachunki bankowe (lub subrachunki). Do Wydziału oraz Centrum alokowane będą w odpowiedniej proporcji środki znajdujące się w kasie oraz na rachunkach bankowych Wnioskodawcy.

3.wyodrębnienie funkcjonalne

Uchwała o wyodrębnieniu Centrum będzie zawierała opis działalności, jaką prowadzić będzie Wydział oraz Centrum. Zarówno do Wydziału, jak i do Centrum przypisane zostaną stosowne kontrakty handlowe, w zakresie prowadzonej przez Wydział i Centrum działalności, co oznacza, że obie jednostki organizacyjne posiadać będą niezależne źródła przychodów. Należy podkreślić, że dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, w tym, kontraktami handlowymi, własnymi należnościami i zobowiązaniami, etc. Wydział oraz Centrum będą mogły samodzielnie realizować swoje zadania. Wydział oraz Centrum nie będą jedynie sumą składników, lecz zorganizowanymi jednostkami przeznaczonymi do realizacji określonych zadań.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy transakcja podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie Wydziału Działalności Redakcyjnej i Reklamowej i połączenie go z X sp. z o.o., przy jednoczesnym pozostawieniu u Wnioskodawcy Centrum Generowania Leadów, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku podziału przez wydzielenie Wydziału Działalności Redakcyjnej i Reklamowej i połączenie go z X sp. z o.o., przy jednoczesnym pozostawieniu u Wnioskodawcy Centrum Generowania Leadów, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT, przychód w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - stanowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. A contrario, w przypadku podziału przez wydzielenie, jeżeli majątek pozostający w spółce dzielonej, a także majątek przenoszony na spółkę istniejącą będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa to spółka dzielona nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W konsekwencji, w związku z faktem, że w przypadku przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, przedmiotem wydzielenia będzie Wydział Działalności Redakcyjnej i Reklamowej stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”), zaś u Wnioskodawcy pozostanie Centrum Generowania Leadów, również stanowiące ZCP, spełnione zostaną wskazane w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT warunki. W konsekwencji, transakcja ta będzie neutralna podatkowo dla Wnioskodawcy.

Zgodnie z definicją legalną sformułowaną w art. 4a pkt 4 ustawy CIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza na gruncie ustawy CIT organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa organów podatkowych, ZCP powstaje, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący także zobowiązania;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Jak wskazano w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 października 2008 r. (nr ILPB3/423-446/08-2/HS), zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, które w przyszłości mogą służyć do prowadzenia odrębnego zakładu, lecz zorganizowany, autonomiczny zespół tych składników. Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki czyli kadra pracownicza.

Kryterium pozwalającym na ocenę, czy doszło do wyodrębnienia organizacyjnego jest ustalenie roli, jaką pełniły składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość; tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 26 listopada 2008 r. nr IPPB5/423-6/08-3/MB).

Wyodrębnienie finansowe oznacza możliwość przypisania ZCP określonych wskaźników finansowych. Jak wyraził to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 listopada 2008 r. (nr IP-PB3-423-816/08-2/MB), wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z orzecznictwem organów podatkowych, odpowiednia ewidencja zdarzeń gospodarczych oznacza m.in. opracowywanie odrębnych planów finansowych i budżetów dla ZCP, wyodrębnienie kont księgowych właściwych wyłącznie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących ZCP w zakładowym planie kont (por. m.in. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 marca 2008 r. nr IBPB3/423-100/08/MS/KAN-3205/12/07). Wskazuje się również na celowość posiadania przez ZCP rachunku bankowego obsługującego działalność prowadzoną przez ZCP (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 lutego 2008 r. nr IP-PB3-423-418/07-2/MB).

Kryterium zdolności zespołu składników do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego zadania gospodarcze sprowadza się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości to, iż aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa (podobnie m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z 9 października 2008 r. znak IBPB3/423-659/08/MS).

Aktualność przedstawionego powyżej stanowiska organów podatkowych w analizowanym zakresie potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 listopada 2011 r. (nr ILPB3/423-11-5/EK), w której wskazano, że wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wszystkie analizowane powyżej przesłanki istnienia ZCP będą w przedstawionym zdarzeniu przyszłym spełnione zarówno w odniesieniu do Wydziału Działalności Redakcyjnej i Reklamowej, jak i Centrum Generowania Leadów. Zarówno Wydział, jak i Centrum:

 • działać będą w oparciu o zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych (m.in. aktywa trwałe, aktywa obrotowe, dokumentację handlową, należności, zobowiązania) pozwalających na w pełni samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej,
 • będą wyodrębnione organizacyjnie w strukturze przedsiębiorstwa - Wydział oraz Centrum zatrudniać będą pracowników i samodzielnie funkcjonować na rynku realizując we własnym zakresie własne operacje gospodarcze,
 • będą wyodrębnione finansowo - wynik finansowy Wydziału i Centrum będą mogły zostać ustalone odrębnie (za pomocą odrębnego rachunku wyników i bilansu Wydziału). Ponadto, Wydział i Centrum posiadać będą własne rachunki bankowe (lub subrachunki).

Reasumując, opisana w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) transakcja będzie neutralna dla Wnioskodawcy, w związku z faktem, że zarówno przejmowana na skutek podziału część, jak i pozostająca u Wnioskodawcy będą stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w licznych stanowiskach organów podatkowych, m.in. w interpretacji z 19 września 2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (znak: IBPBI/2/423-743/11/AK), w której stwierdzono: w przedmiotowej sprawie planowany jest podział Spółki przez wydzielenie, przy czym zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej, jak i majątek przenoszony na Spółkę nowo powstałą będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wobec powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym na skutek podziału Spółki przez wydzielenie po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W oparciu o przedstawione powyżej argumenty, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie Wydziału Działalności Redakcyjnej i Reklamowej i połączenia go z X Sp. z o.o., przy jednoczesnym pozostawieniu u Wnioskodawcy Centrum Generowania Leadów, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.). Stosownie do postanowień art. 528 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Natomiast, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ww. Kodeksu, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przychodem,

z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Biorąc pod uwagę literalną treść art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, stwierdzić należy, że ww. przepis odnosi się do dwóch sytuacji, tj. podziału spółki oraz podziału przez wydzielenie. W pierwszym przypadku ustawodawca wskazuje, że przychód występuje w sytuacji gdy majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast, w przypadku podziału przez wydzielenie ustawodawca uznał, że w spółce podlegającej podziałowi przychód wystąpi w sytuacji, gdy majątek przejmowany lub majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem, aby skorzystać z wyłączenia z przychodów, obydwie części majątku muszą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa.

W myśl art. 4a pkt 4 updop, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z ww. przepisu, status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
 • jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że jednym z podstawowych elementów istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Aby zatem określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 updop), musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to,

że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że opisane przez Wnioskodawcę zespoły składników majątkowych wypełniają podstawowe przesłanki wymienione powyżej, jako niezbędne dla stwierdzenia, że w analizowanej sytuacji mamy do czynienia z zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa. Podkreślić jednakże należy, że ostatecznie to właściwy organ podatkowy mający stosowne uprawnienia może dokonać oceny realnie dokonywanej operacji podziału przez wydzielenie, co za tym idzie poszczególnych zbiorów składników majątkowych pod kątem spełniania kryteriów niezbędnych dla uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa. W konsekwencji to, czy w danej sytuacji określone składniki majątkowe będą tworzyły zorganizowane części przedsiębiorstwa uzależnione będzie od tego, jakie ostatecznie składniki majątkowe i zobowiązania zostaną przypisane do poszczególnych działów, a w szczególności od oceny, czy istotnie określone zespoły składników majątkowych będą mogły funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwa realizujące powierzone im zadania, oraz czy zapewnione zasoby ludzkie są wystarczające w kontekście rodzaju działalności realizowanej przez wskazane zespoły składników majątkowych.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że w sytuacji, w której zarówno opisany we wniosku zespół składników majątkowych przenoszony do innej spółki kapitałowej (Wydział Działalności Redakcyjnej i Reklamowej), jak i zespół składników majątkowych pozostający u Wnioskodawcy (Centrum Generowania Leadów) będą stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, to po stronie Wnioskodawcy, w związku z planowaną operacją polegającą na podziale przez wydzielenie nie dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 updop.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.