IBPB-1-3/4510-374/16/TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wniesienie Działu Produkcji Mleczka aportem do Spółki Celowej będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo na gruncie ustawy o CIT, w szczególności, czy w wyniku wniesienia aportem Działu Produkcji Mleczka po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 4 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia skutków podatkowych wniesienia Działu Produkcji Mleczka aportem do Spółki Celowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia skutków podatkowych wniesienia Działu Produkcji Mleczka aportem do Spółki Celowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka”) jest podatnikiem VAT czynnym, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie m.in. produkcji i sprzedaży słodyczy, z siedzibą na terytorium Polski.

Spółka przeprowadziła reorganizację struktury biznesowej w celu oddzielenia części działalności produkcyjnej (dalej: „Dział Produkcji Mleczka”) od pozostałej działalności prowadzonej przez Spółkę. Celem realizacji przyjętego planu restrukturyzacji Spółka rozważa wniesienie aportem Działu Produkcji Mleczka do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka Celowa”). W zamian za aport Działu Produkcji Mleczka, Spółka Celowa wyda Spółce swoje udziały lub akcje.

Spółka Celowa po otrzymaniu aportu będzie prowadziła działalność w zakresie produkcji oraz sprzedaży słodyczy pod marka własną, jak również będzie produkowała słodycze na zlecenie podmiotów zewnętrznych (niepowiązanych).

Na mocy odpowiednich przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), w wyniku dokonania aportu dojdzie do wstąpienia Spółki Celowej w obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w Dziale Produkcji Mleczka. Przejmie ona również zobowiązania związane z działalnością Działu Produkcji Mleczka, np. zobowiązania wobec pracowników, czy też zobowiązania cywilnoprawne.

W momencie ewentualnego wniesienia aportu Dział Produkcji Mleczka będzie:

 • posiadać zasoby pieniężne przypisane do tego Działu,
 • system finansowo-księgowy Spółki umożliwia sporządzanie oddzielnego bilansu oraz rachunku zysków i strat, pozwalającego w szczególności na wyodrębnienie majątku, przychodów, kosztów, zapasów, należności i zobowiązań przypisanych do tego Działu.

Dział Produkcji Mleczka obejmuje składniki majątkowe pozwalające na realizację określonych zadań gospodarczych, przede wszystkim zadań produkcyjnych. Do składników tych w szczególności należą:

1.składniki o charakterze materialnym, w szczególności:

 • prawo użytkowania wieczystego oraz związane z tym prawem własność budynków i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości,
 • wyposażenie biurowe (meble, biurka i urządzenia biurowe) oraz wyposażenie produkcyjne (drobne narzędzia, części zapasowe do maszyn),
 • środki trwałe (linie produkcyjne, urządzenia i maszyny wykorzystywane w procesie produkcji, samochody, komputery),
 • dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Działu Produkcji Mleczka, włącznie z obecną i planowaną strategią, planami biznesowymi, materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane jako istotne dla prowadzonej przez Dział działalności produkcyjnej,
 • środki finansowe przypisane do Działu,

2.składniki o charakterze niematerialnym, w szczególności:

 • prawa i obowiązki wynajmującego wynikające z umów dotyczących Działu,
 • prawa majątkowe przypisane do Działu Produkcji i wykorzystywane przez ten Dział do prowadzenia działalność produkcyjnej,
 • bazy danych kontrahentów Działu Produkcji,
 • zobowiązania funkcjonalnie związane z Działem Produkcji, w szczególności wynikające z zakupionych usług i towarów, jak również wobec pracowników Działu,
 • należności funkcjonalnie związane z prowadzonym Działem Produkcji.

Spółka posiada schemat organizacyjny, zgodnie z treścią którego odrębnym działem w Spółce jest Dział Produkcji Mleczka. Dział Produkcji Mleczka posiada osobę kierującą tym działem. Do Działu przypisane są poszczególne komórki organizacyjne. Do Działu produkcji przypisani są również określeni pracownicy Spółki.

Przy pomocy systemów Spółki, tj. systemu finansowo-księgowego oraz kadrowego, możliwe jest wyodrębnienie pozycji ewidencyjnych dotyczących przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań Działu Produkcji Mleczka. Ponadto, do Działu Produkcji Mleczka alokowana została część środków znajdujących się w kasie Spółki.

Dział Produkcji dysponuje wszystkimi aktywami wykorzystywanymi przez Spółkę w działalności produkcyjnej określonych ściśle produktów. Składniki materialne Działu Produkcji Mleczka umożliwiają mu zarówno produkcję słodyczy, jak również świadczenie usług produkcji słodyczy podmiotom zewnętrznym.

Do Działu Produkcji Mleczka przypisany jest zespół pracowników merytorycznych odznaczających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie działalności produkcyjnej oraz personel pomocniczy. Dział Produkcji Mleczka dysponuje również własną kadrą zarządzającą, która jest odpowiedzialna za organizowanie, nadzorowanie i koordynację prac podległych pracowników. Wyodrębnione w powyżej przedstawiony sposób składniki materialne i niematerialne Działu Produkcji Mleczka będą stanowiły zespół składników zdolnych do realizacji wyznaczonych mu zadań.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie Działu Produkcji Mleczka aportem do Spółki Celowej będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), w szczególności, czy w wyniku wniesienia aportem Działu Produkcji Mleczka po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem Działu do Spółki Celowej będzie dla Spółki neutralne podatkowo, tj. nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, w szczególności przepisów art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, gdyż Dział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 ustawy o CIT stosuje się odpowiednio. A contrario, wkład niepieniężny do spółki kapitałowej, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część nie podlega na mocy powyższej regulacji opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym nie ma wątpliwości, że wartość udziałów objętych w zamian za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT wniesionych do spółki kapitałowej nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu, jak również brak jest jakichkolwiek innych podstaw prawnych w ustawie o CIT, które skutkowałyby uznaniem, że wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Celowej w zamian za udziały spowodowałoby powstanie przychodu po stronie Spółki.

Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w szeregu interpretacji podatkowych wydanych przez różne organy podatkowe. Jako przykłady Wnioskodawca wymienił interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 października 2009 r. (sygn. IBPBI/2/423-841/09/SD), interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 października 2009 r. (sygn. IPPB5/423-482/09-4/MB), interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 października 2009 r. (sygn. IPPB5/423-483/09-4/MB), interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 września 2009 r. (sygn. IPPB5/423-436/09-2/MB), interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 lipca 2009 r. (sygn. ILPB3/423-289/09-3/EK).

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany w zdarzeniu przyszłym Dział, obejmujący wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) zdolny do oddzielnego funkcjonowania, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z treścią art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższej definicji wynika, że status zorganizowanej części przedsiębiorstwa można przypisać tylko takiej części mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
 • jest organizacyjnie wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • jest finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych (jest wyodrębniona funkcjonalnie),
 • mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany w zdarzeniu przyszłym Dział Produkcji Mleczka spełnia wszystkie ww. przesłanki, tj. stanowi zorganizowany zbiór składników majątkowych (materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań), wyodrębniony w strukturze Spółki pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym oraz zdolny do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze – wobec tego będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Za potwierdzeniem powyższego przemawiają następujące okoliczności:

Zespół składników majątkowych.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić pewien zespół składników majątkowych, obejmujący zarówno składniki materialne, jak i niematerialne. Jak wskazuje się w literaturze, oznacza to, że aby uznać dany zespół składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, musi się on składać z co najmniej jednego składnika materialnego i co najmniej jednego składnika niematerialnego (S. Krempa, Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części – podatki dochodowe. Warszawa 2007, s. 53).

Podobne stanowisko prezentują również organy podatkowe, m.in. w interpretacji indywidualnej z 29 października 2009 r., znak IBPBI/2/423-875/09/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził: „Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań)”.

Ponadto, ponieważ zobowiązania są jedynym, bezpośrednio wymienionym w definicji legalnej składnikiem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Wnioskodawca jest zdania, że stanowią one fundamentalny element tego pojęcia, gdyż ustawodawca celowo wyeksponował rolę zobowiązań w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przedmiot transakcji będzie obejmował składniki majątkowe mające zarówno charakter materialny (między innymi nieruchomości, linie produkcyjne, maszyny, wyposażenie oraz środki pieniężne), jak i niematerialny (między innymi prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących Działu Produkcji Mleczka) oraz zobowiązania.

Powyższe oznacza zatem, że Dział Produkcji Mleczka będą tworzyć nieprzypadkowe, ale odpowiednio dobrane (alokowane do tego Działu) składniki majątku – punktem odniesienia w powyższym doborze będzie zaś rola jaką składniki te odgrywają przy wykonywaniu powierzonych temu Działowi funkcji lub zadań. W konsekwencji, wchodzące w skład Działu Produkcji Mleczka składniki majątkowe, pozostające we wzajemnych relacjach z racji pełnionych przez nie funkcji lub zadań, będą tworzyły wyodrębnioną całość lub zespół majątku. Tym samym, wskazany wyżej zespół składników majątkowych, połączony węzłem organizacyjnym funkcji lub zadań sprawowanych przez Dział Produkcji Mleczka, pozwoli na samodzielną i efektywną realizację powierzonych temu Działowi funkcji lub zadań.

W konsekwencji, pierwsza przesłanka zostanie spełniona.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Ustawa o CIT nie definiuje pojęcia wyodrębnienia organizacyjnego. W praktyce stosowania prawa (potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) przyjmuje się jednak, że o spełnieniu tej przesłanki można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze danego przedsiębiorstwa. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze (patrz m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 października (winno być 17 października) 2008 r. (sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS). Dodatkowo, „wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, Dział, wydział itp.” (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2009 r., sygn. IPPB5/423-165/08-6/MB). Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Dział Produkcji Mleczka stanowi odrębny dział w Spółce (zgodnie z treścią schematu organizacyjnego), wybrana osoba kieruje tym działem, do działu tego przypisane są poszczególne komórki organizacyjne. Do Działu Produkcji Mleczka przypisani są również określeni pracownicy.

Powyższe oznacza, że od strony faktycznej (z racji pełnionych zadań) oraz formalnej (tj. w sposób udokumentowany stosownymi dokumentami wewnętrznymi), Dział Produkcji Mleczka opisany w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku będzie stanowił odrębną organizacyjnie całość dającą się oddzielić od pozostałej działalności Spółki.

W związku z powyższym, należy uznać, że Dział Produkcji Mleczka opisany w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku spełnia wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT.

Zatem, druga przesłanka zostanie spełniona.

Wyodrębnienie finansowe.

Ustawa o CIT nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem wyodrębnienia finansowego w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności, czy koniecznie jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych, czy sporządzanie bilansów. Niemniej jednak, w praktyce stosowania prawa (potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) uznaje się, że przesłanka ta oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej danego przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Produkcji Mleczka opisany w zdarzeniu przyszłym będący przedmiotem niniejszego wniosku stanowić będzie taki zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wyodrębniony finansowo, o czym świadczyć będzie m.in. możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tego Działu.

Powyższe oznacza, że sposób prowadzenia ewidencji księgowej Spółki pozwoli na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Działu produkcji odrębnie, a ściślej do realizowanych przez ten Dział zadań.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych tworzący Dział Produkcji Mleczka spełnia warunek wyodrębnienia finansowego wskazany w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, równocześnie wypełniając wskazaną powyżej trzecią przesłankę.

Wyodrębnienie funkcjonalne oraz zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

W świetle powołanej definicji, kompleks majątkowy stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa winien być ponadto wyodrębniony funkcjonalnie. Jednakże ustawa o CIT nie zawiera definicji wyodrębnienia funkcjonalnego. Niemniej jednak, w praktyce przyjmuje się, że dany kompleks majątkowy musi tworzyć zespół składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Według stanowisk prezentowanych w literaturze, chodzi o rzeczywistą, a nie tylko potencjalną zdolność do wykonywania działalności gospodarczej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. zdolność zespołu wyodrębnionych składników do realizacji określonych zadań gospodarczych, który to zespół zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa sprowadza się w zasadzie do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość jest ona w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku, już od momentu jej wyodrębniania. Składniki majątkowe wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić podjęcie określonej działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Należy podnieść, że takie rozumienie kryterium zdolności do funkcjonowania, jako niezależne przedsiębiorstwo znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych na przestrzeni ostatnich lat, np. w wyrokach: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 6 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 355/08, Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 czerwca 1998 r., sygn. akt I SA/Gd 1097/96, w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z 26 listopada 2008 r., znak IPPB5/423-6/08-3/MB oraz z 12 maja 2008 r., znak IP-PB3-423-282/08-2/PS.

Wnioskodawca podkreślił, że Dział Produkcji Mleczka jest wyodrębniony również pod względem funkcjonalnym, gdyż posiada składniki majątkowe, które umożliwiają mu realizację czynności z zakresu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (przede wszystkim w zakresie działalności produkcyjnej). Obok odrębnych składników majątkowych, Dział Produkcji Mleczka posiada również własnych, wykwalifikowanych pracowników.

Powyższe powoduje spełnienie ostatnich dwóch przesłanek dla uznania Działu Produkcji Mleczka opisanego w zdarzeniu przyszłym za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz określenie funkcji i zakresu działań Działu Produkcji Mleczka opisanego w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku nie ulega wątpliwości, że Dział Produkcji Mleczka będzie stanowił zorganizowany kompleks składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Do Działu przydzielone zostaną wszystkie składniki materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) umożliwiające wykonywanie ww. funkcji (całościowy zespół/agregat praw i obowiązków). Wnioskodawca pragnie przy tym podkreślić, że ww. składniki majątkowe będą wzajemnie powiązane w sposób umożliwiający samodzielne i efektywne realizowanie ww. funkcji.

W konsekwencji, przed dniem dokonania przez Spółkę planowanego aportu Działu Produkcji Mleczka do Spółki Celowej, Dział ten będzie zdolny (w ramach istniejącego przedsiębiorstwa Spółki) do samodzielnego kontynuowania prowadzonej działalności w obrocie gospodarczym za pomocą posiadanych składników majątku oraz wykwalifikowanego personelu przypisanego do Działu. Natomiast, po dokonaniu planowanego zbycia przez Spółkę w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego, Spółka Celowa będzie realizowała dotychczasowe zadania i funkcje Działu, wykorzystując nabyty od Spółki zorganizowany, kompletny i samodzielny zespół/agregat składników materialnych i niematerialnych oraz pracowników.

W związku z przytoczoną powyżej argumentacją, Wnioskodawca podkreśla, że przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego Dział Produkcji Mleczka, jako wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), odpowiada ustawowemu wzorcowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa z uwagi na:

 • wyodrębnienie organizacyjne,
 • wyodrębnienie finansowe,
 • wyodrębnienie funkcjonalne, oraz
 • zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

Powyższe oznacza, że spełnione zostaną łącznie wszystkie przesłanki warunkujące uznanie Działu Produkcji Mleczka przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, co w konsekwencji oznacza, że jego wniesienie aportem do Spółki Celowej będzie neutralne podatkowo.

Wnioskodawca dodatkowo zaznaczył, że powyższe stanowisko w przedmiocie wykładni przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, tj. kwalifikacji zespołu składników majątkowych i niemajątkowych (w tym zobowiązań) jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, potwierdzają również liczne interpretacje przepisów podatkowych w tym zakresie. Tytułem przykładu wskazał na:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 marca 2012 r., sygn. IPTPB3/423-304/11-4/KJ,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 grudnia 2011 r., sygn. IPTPB3/423-231/11-2/MF,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 września 2011 r., sygn. IPTPB3/423-109/11-2/MF,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 września 2011 r., sygn. IPTPB3/423-93/11-2/IR,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 października 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-1294/11/SD,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 października 2011 r., sygn. IPPB5/423-790/11-2/AS,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 października 2011 r., sygn. IPPB5/423-698/11-3/AS,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 października 2011 r., sygn. IPPB5/423-678/11-4/AS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.