IBPB-1-3/4510-344/15/TS | Interpretacja indywidualna

Czy wyodrębnione przez Wnioskodawcę w sposób przedstawiony we wniosku jednostki wewnętrzne, uznawane przez Wnioskodawcę za zorganizowane części przedsiębiorstwa, będą spełniać warunki do uznania je za zorganizowane części przedsiębiorstwa?
IBPB-1-3/4510-344/15/TSinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. powstanie przychodu
 3. przychód
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 31 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia, czy wyodrębnione przez Wnioskodawcę jednostki wewnętrzne, spełniają warunki do uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa,
 • rozpoznania przychodów w sytuacji objęcia udziałów w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia, czy wyodrębnione przez Wnioskodawcę jednostki wewnętrzne, spełniają warunki do uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa,
 • rozpoznania przychodów w sytuacji objęcia udziałów w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka (dalej również: „Wnioskodawca”) we współpracy z innymi podmiotami z grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) lub w inny sposób powiązanych ze Spółką (dalej: „Spółka z Grupy”), prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami meblowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz w zakresie wynajmu powierzchni handlowej w salonach meblowych, będących własnością Wnioskodawcy lub Spółek z grupy kapitałowej na terenie całego kraju. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium kraju. Spółka wyodrębnia dwie jednostki wewnętrzne w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa. Od kilku lat – dla potrzeb Zarządu – dla poszczególnych lokalizacji na terenie kraju, odrębnie ustalane są wyniki finansowe z działalności polegające na sprzedaży towarów, a odrębnie wyniki finansowe z najmu. W przypadku nieruchomości będących własnością Wnioskodawcy, w których prowadzona jest działalność handlowa i wynajem, sporządza się rozliczenia wewnętrzne przy założeniu, że byłyby wynajmowane przez Wnioskodawcę, tzn. wyniki finansowe obejmują teoretyczną wartość rynkową czynszu z tytułu wynajmu powierzchni handlowej korygowane o np. koszty amortyzacji i inne koszty związane z nieruchomością. Ewidencja księgowa prowadzona jest również w sposób umożliwiający ustalenie wysokości kosztów i przychodów z każdej lokalizacji z podziałem na handel i najem.

W dniu 20 kwietnia 2015 r., Zarząd Wnioskodawcy podjął uchwały o przygotowaniu do wydzielenia jednostek wewnętrznych, aby usankcjonować już podjęte wcześniej decyzje i działania oraz doprowadzić do sytuacji, w której jednostki wewnętrzne w pełni będą jednostkami samodzielnymi w odniesieniu dla nieruchomości położonych w K. i P. (dalej: „Nieruchomości”), których główną działalnością ma być działalność związana z wynajmem Nieruchomości dla Wnioskodawcy i innych podmiotów. W obu Nieruchomościach wynajmowana jest powierzchnia z przeznaczeniem na działalność instytucji udzielających kredyty.

W dniu 25 czerwca 2015 r., Zarząd Wnioskodawcy podjął kolejne uchwały, w których ujęto wytyczne pozwalające na samodzielne funkcjonowanie jednostek wewnętrznych od 1 lipca 2015 r., w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, które na dzień złożenia wniosku są stosowane w zakresie zaistnienia przewidzianego w uchwale przypadku, jak i zdarzeń nie przewidzianych w uchwale, a dotyczących nieruchomości położonych w P. i K. Finansowe wyodrębnienie jednostek wewnętrznych w istniejącym przedsiębiorstwie:

1.Na podstawie uchwał Zarządu z 20 kwietnia 2015 r. usankcjonowano w Zakładowym Planie Kont istnienie kont służących do ustalania wyniku finansowego z najmu nieruchomości położonych w P. oraz w K.

2.Na podstawie uchwały Zarządu z 20 kwietnia 2015 r. otwarto odrębny rachunek bankowy (dalej: „ORB”) dotyczący tylko i wyłącznie ewidencjonowania wpływów z najmu i rozchodów związanych z nieruchomością położoną w P. i jej funkcjonowaniem.

3.Na podstawie uchwały Zarządu z 20 kwietnia 2015 r. otwarto ORB, dotyczący tylko i wyłącznie ewidencjonowania wpływów z najmu i rozchodów związanych z nieruchomością położoną w K. i jej funkcjonowaniem.

4.W ramach Zakładowego Planu Kont wydzielono od 1 lipca 2015 r. dla potrzeb ewidencji aktywów i pasywów (środki trwałe, umorzenie, należności, zobowiązania) odrębne konta księgowe, które umożliwiają ewidencjonowanie wyłącznie transakcji realizowanych przez jednostki wewnętrzne.

5.Na ORB dokonuje się płatności (rozchodów) związanych z nieruchomością i jej funkcjonowaniem, a w szczególności:

 1. dokonywanie płatności z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu, wody,
 2. dokonywanie płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

6.Dokonywanie płatności innych zobowiązań związanych z nieruchomością w K. oraz w P.

7.Na ORB, na którym będą ewidencjonowane wpływy z najmu powierzchni przeznaczonych na działalność finansową instytucji świadczących usługi udzielania kredytu prowadzi się również wewnętrzne rozliczenia pomiędzy jednostkami wewnętrznymi, a Wnioskodawcą, a w szczególności:

 1. dokonywanie płatności z innych rachunków bankowych Wnioskodawcy za czynsz jaki Wnioskodawca musiałby płacić z tytułu wynajmu na działalność handlową powierzchni znajdującej się w P.,
 2. dokonywanie zwrotu na rachunek ORB z innych rachunków bankowych Wnioskodawcy kwot omyłkowo wpłaconych z tytułu najmu powierzchni pod działalność finansową instytucji świadczących usługi udzielania kredytu,
 3. dokonywanie płatności z ORB na inne rachunki bankowe Wnioskodawcy z tytułu:
  • świadczonych usług księgowych dla jednostek wewnętrznych,
  • świadczonych usług (zlecenie) związanych z obsługą finansową, techniczną i prawną dotyczących nieruchomości w P. i K.,
 4. dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
 5. dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.

8.Sporządzanie odrębnych (dla wydzielonych jednostek wewnętrznych w P. i K.) raportów dla Zarządu, a w szczególności:

 1. bilansu i rachunku zysków i strat,
 2. zestawienia kosztów i przychodów w celu ustalenia podstawy opodatkowania i dokonania rozliczenia wewnętrznego,
 3. zestawienia obejmujące przychody (rzeczywiste jak i wynikające z rozliczeń wewnętrznych) i koszty, z których będzie wynikać jaka kwota podatku od towarów i usług podlega rozliczeniu wewnętrznemu.

Funkcjonalne wyodrębnienie jednostek wewnętrznych w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa:

1.Wyznacza się osoby odpowiedzialne za:

 1. nadzór nad sprawami finansowymi jednostek wewnętrznych, a w szczególności współpracy z Bankiem w związku z obsługą rachunków bieżących – Główny specjalista ds. finansowych,
 2. dokonywanie przelewów, w tym prowadzenie wewnętrznych rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcą, a wydzielonymi jednostkami wewnętrznymi – Z-ca głównego księgowego i uprawniona do podpisywania przelewów Księgowa,
 3. nadzór nad ewidencją księgową oraz sporządzanie raportów dla Zarządu - Główny księgowy,
 4. wykonywanie czynności związanych z bieżącą obsługą techniczną Nieruchomości położonych w P. i K., w tym prawidłowe opisywanie faktur dotyczących nieruchomości – Główny specjalista ds. zarządzania nieruchomościami,
 5. fakturowanie najmu powierzchni innym podmiotom niż Wnioskodawca, znajdujących się na Nieruchomości w P. i K. – upoważniona Księgowa,
 6. obsługę administracyjno-prawną – Specjalista ds. administracyjno-prawnych.

Organizacyjne wyodrębnienie jednostek wewnętrznych w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa:

 1. Wyodrębnienie ewidencji i dokumentacji związanej z obsługą techniczną obiektów oraz przekazanie ich osobom odpowiedzialnym.
 2. Wyodrębnienie umów z dostawcami wody, gazu i energii dla Nieruchomości położonej w P. oraz przekazanie ich osobie odpowiedzialnej.
 3. Wyodrębnienie umów z dostawcami wody, gazu i energii dla Nieruchomości położonej w K. oraz przekazanie ich osobie odpowiedzialnej.
 4. Wyodrębnienie z umowy kompleksowego wynajmu powierzchni z przeznaczeniem na działalność finansową, najmu dotyczącego powierzchni nieruchomości położonej w P. i K.
 5. Wyodrębnienie w ramach lokalizacji – P. – środków trwałych, które są związane z działalnością handlową i środków trwałych, które są związane z działalnością polegającej na wynajmie.
 6. Wyodrębnienie w ramach lokalizacji – K. – środków trwałych, które są związane z działalnością handlową i środków trwałych, które są związane z działalnością polegającej na wynajmie.

Przedmiotowe transakcje wydzielenia jednostek wewnętrznych obejmują następujące składniki majątkowe i niemajątkowe przypisane jednostkom wewnętrznym i służące efektywnej samodzielnej realizacji funkcji wynajmu nieruchomości położonej w P. i K., tj.:

 • aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (budynki, budowle, grunty własne, urządzenia techniczne i maszyny),
 • aktywa obrotowe, w szczególności należności z tytułu wynajmu, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych ORB,
 • wierzytelności (należności) oraz zobowiązania wobec kontrahentów związane z realizacją funkcji wynajmu (energia, gaż, woda, najem),
 • ewentualne wierzytelności (należności) oraz inne zobowiązania wynikające z umów regulujących świadczenie usług/wykonywanie zadań związanych z wynajmem, ewidencje i dokumenty związane z obsługą techniczną nieruchomości.

Wyodrębnienie jednostek wewnętrznych nie będzie wpływało na kontynuację działalności handlowej prowadzonej przez Wnioskodawcę w danych lokalizacjach.

Wnioskodawca planuje przeprowadzenie transakcji objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za zorganizowane części przedsiębiorstwa w Spółce „X” i w Spółce „Y” do dnia 31 grudnia 2015 r. Planowane transakcje będą przeprowadzone w związku z tworzeniem ładu organizacyjnego w ramach grupy kapitałowej zapoczątkowanego w roku 2005, tj. w roku, w którym powstała pierwsza Spółka Specjalnego Przeznaczenia, zajmująca się wynajmem nieruchomości. Tak jak w przypadku istniejących Spółek Specjalnego Przeznaczenia, transakcje te mają głównie posłużyć uzyskaniu większej zdolności kredytowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wyodrębnione przez Wnioskodawcę w sposób przedstawiony we wniosku jednostki wewnętrzne, uznawane przez Wnioskodawcę za zorganizowane części przedsiębiorstwa, spełnią warunki do uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa na gruncie przepisów art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w zamian za aporty w postaci jednostek wewnętrznych uznawanych przez Wnioskodawcę za zorganizowane części przedsiębiorstwa wydzielone w sposób opisany we wniosku nie spowoduje powstania przychodu podatkowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 po stronie Wnioskodawcy na dzień objęcia udziałów...
 3. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w ramach wydzielonych jednostek wewnętrznych w sposób opisany we wniosku, uznawanych przez Wnioskodawcę za zorganizowane części przedsiębiorstwa zobowiązania z tytułu dostaw i usług, nie spowodują powstania przychodu do opodatkowania u Wnioskodawcy, a w szczególności nie stanowią kategorii przychodów, o których mowa w art. 12 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W związku z powyższą definicją należy uznać, że aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z 12 maja 2011 r. (sygn. akt II FSK 2222/09) oraz w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

w tym również indywidualna interpretacja wydana dla Wnioskodawcy przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 września 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-744/14/BG, IBPBI/2/423-745/14/BG.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydzielenie jednostek wewnętrznych w sposób opisany powyżej spełnia wymogi definicji art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Objęcie udziałów w zamian za wyżej opisane zorganizowane części przedsiębiorstwa nie spowoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Alokowane do nowych spółek zobowiązania w ramach zorganizowanych części przedsiębiorstwa nie spowodują u Wnioskodawcy powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Neutralność podatkowa transakcji objęcia udziałów w zamian za wydzieloną w sposób opisany we wniosku jednostki wewnętrzne uznawane przez Wnioskodawcę za zorganizowane części przedsiębiorstwa, znajdują potwierdzenie w przepisach Unii Europejskiej (Dyrektywa Rady z 23 lipca 1990 r. – 90/434/EWG – w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich – Dz.Urz. L225 z 20 sierpnia 1990 roku).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z cytowanego przepisu, status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
 • jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że wyodrębnione jednostki, o których mowa we wniosku spełniają kryteria uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Przechodząc do oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przychodu trzeba zaznaczyć, że stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a updop, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

W myśl literalnego brzmienia cyt. przepisu jednoznacznie wynika, że przychodami są umorzone lub przedawnione zobowiązania, w szczególności wynikające z zaciągniętych pożyczek (kredytów). W opisanym stanie faktycznym nie wskazano, że zaistnieją okoliczności, o których mowa w tym przepisie; skutków takich nie wywołuje przy tym wniesienie zobowiązań w drodze aportu (wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do spółek w zamian za udziały.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Z literalnego brzmienia cyt. przepisu wynika, że w przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, po stronie wspólnika (wnoszący wkład) nie powstaje przychód do opodatkowania. Oznacza to, że wartość nominalna udziałów (akcji) w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny w ww. postaci nie generuje przychodu podatkowego na dzień objęcia tych udziałów.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • ustalenia, czy wyodrębnione przez Wnioskodawcę jednostki wewnętrzne, spełniają warunki do uznania za zorganizowane części przedsiębiorstwa,
 • rozpoznania przychodów w sytuacji objęcia udziałów w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa

należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.