IBPB-1-3/4510-26/16/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia, czy wskazane we wniosku składniki materialne i niematerialne stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop oraz konieczności rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu przeniesienia na spółkę wydzieloną zespołu składników materialnych i niematerialnych.
IBPB-1-3/4510-26/16/SKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku (data wpływu do tut. Biura 8 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy wskazane we wniosku składniki materialne i niematerialne stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop oraz konieczności rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu przeniesienia na spółkę wydzieloną zespołu składników materialnych i niematerialnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy wskazane we wniosku składniki materialne i niematerialne stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop oraz konieczności rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu przeniesienia na spółkę wydzieloną zespołu składników materialnych i niematerialnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: „Spółką”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwo Spółki prowadzi działalność gospodarczą w dwóch zasadniczych obszarach biznesowych. Pierwszy obszar to działalność produkcyjno-handlowa (zwana dalej: „Działalnością Produkcyjno-Dystrybucyjną”) w zakresie wytwarzania i sprzedaży produktów oraz obrotu towarowego wyrobów związanych z branżą tytoniową (tzw. wyroby okołotytoniowe). W szczególności, obszar ten obejmuje przedmiotowo różnego typu zapalniczki i zapalarki, paliwa do zapalniczek, w tym gazy i benzynę oraz produkty grupy outdoor, przez które rozumie się gazy kempingowe, palniki oraz wyroby powiązane z branżą turystyczną, takie jak zasilane gazem kuchenki, lampy i tym podobne urządzenia emitujące światło lub ciepło, a przeznaczone do celów turystycznych. Przedstawiony wyżej obszar działalności nie obejmuje produkcji tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, jak również nie obejmuje obrotu towarami tytoniowymi. Dostawcami i odbiorcami produktów i towarów Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej są zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Drugi obszar działalności polega na świadczeniu podmiotom zewnętrznym Spółki usług logistycznych (zwany dalej: „Działalnością Logistyczną”). Na wyżej wymieniony zakres usług, opartych na posiadanym przez Spółkę obiekcie magazynowo-biurowym złożonym z magazynu towarów wysokiego składowania oraz pomieszczeń biurowych, składają się czynności przyjmowania, magazynowania, wydawania oraz spedycji, a także obsługi dokumentowej różnego rodzaju towarów powierzanych Spółce przez jej klientów. W ramach tego kompleksu magazynowo-biurowego są też wynajmowane klientom Spółki na zasadach komercyjnych powierzchnie biurowe. Odbiorcami usług Działalności Logistycznej są podmioty krajowe. Obie działalności są faktycznie (operacyjnie) rozdzielone i prowadzone w odrębnych terytorialnie miejscach, albowiem Działalność Logistyczna wraz z aktywami służącymi realizacji jej zadań rozlokowana jest w miejscowości „X”, natomiast Działalność Produkcyjno-Dystrybucyjna odbywa się w miejscowości „Y”. Działalność Produkcyjno-Dystrybucyjna oparta jest na należącej do Spółki nieruchomości (wraz przyporządkowanym jej majątkiem) położonej w miejscowości „Y”, na którą to nieruchomość składają się grunt o powierzchni 10,5 m2 oraz budynek produkcyjno-magazynowy o łącznej powierzchni użytkowej 894 m2 , służący realizacji czynności związanych z procesem wytwarzania i konfekcjonowania wyrobów wytwarzanych przez Działalność Produkcyjno-Dystrybucyjną. Na terenie tej nieruchomości są rozlokowane wszystkie urządzenia i linie technologiczne przypisane Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej. Znajdują się tu również powierzchnie magazynowe, gdzie w toku działalności operacyjnej składowane są produkty, będące wytworem Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej, jak również towary, sprowadzane przez nią w celu dalszej odprzedaży. W wyżej wymienionym budynku produkcyjno-magazynowym znajdują się również powierzchnie przystosowane do pracy biurowej. Spółka wykorzystuje je na potrzeby pracowników administracyjnych stanowiących obsługę Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej (pracownicy techniczno-produkcyjni, sprzedaży i marketingu, zamówień i zakupów). Część powierzchni biurowej jest również wykorzystywana na potrzeby działania Spółki jako całości, w tym m.in., znajdują się pomieszczenie biurowe zajmowane obecnie przez Zarząd Spółki. Na terenie zajmowanym przez Działalność Produkcyjno-Dystrybucyjną w miejscowości „Y” nie jest prowadzona działalność operacyjna z zakresu Działalności Logistycznej.

Działalność Logistyczna oparta jest na należącej do Spółki nieruchomości (wraz przyporządkowanym tej działalności majątkiem) położonej w miejscowości „X’, na którą to nieruchomość składają się grunt o powierzchni 4,913 m2 , zabudowany budynkiem magazynowo-biurowym o powierzchni użytkowej 2,621 m2 , z czego powierzchnia magazynowa wynosi 2,221 m2, zaś powierzchnia biurowo-socjalna stanowi 400 m2 .

Na terenie tego kompleksu magazynowo-biurowego są zgrupowane urządzenia i wyposażenie niezbędne do świadczenia opisanych na wstępie usług logistycznych oraz służące wynajmowi powierzchni biurowych, zatrudnieni są też pracownicy wykonujący funkcje umożliwiające świadczenie tych usług. Odbiorcami usług Działalności Logistycznej są podmioty krajowe. Na terenie zajmowanym przez Działalność Logistyczną w miejscowości „X” nie jest prowadzona działalność operacyjna z zakresu Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej, jednakże około 15% powierzchni magazynowej w miejscowości „X” jest przeznaczone na składowanie produktów i towarów pochodzących z Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej. Część powierzchni biurowych kompleksu magazynowo-biurowego (nie wynajmowanych) jest wykorzystywana przez Działalność Logistyczną na własne potrzeby (powierzchnie biurowe dla pracowników magazynowych, pracowników administrujących przyjęciem i odprawą dostaw, itp.). Działalność Produkcyjno-Dystrybucyjna oraz Działalność Logistyczna wykazują względem siebie znaczne różnice, głównie ze względu na realizowane odmienne zadania gospodarcze oraz różne sposoby ich realizacji oraz zarządzania. Znalazło to między innymi odzwierciedlenie w odrębnej uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, w ramach której powołano dwa oddzielne piony organizacyjne: Pion Logistyki (PLO) oraz Pion Produkcji i Dystrybucji (PPD). W związku z faktem, że działalności te są realizowane w odrębnych lokalizacjach oraz istotnie się od siebie różnią pod względem przedmiotu działalności (branży), sprawowanych funkcji gospodarczych, zaangażowanych aktywów (w tym nieruchomości, wyposażenia, stosowanych technologii oraz technicznego uzbrojenia pracy), ponoszonych kosztów oraz nakładów, a także ryzyka gospodarczego, udziałowcy Spółki podjęli decyzję o prawnym oddzieleniu od siebie w przyszłości tych działalności, tak aby w przyszłości były one wykonywane przez dwa odrębne podmioty - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy dostrzegają także, że w ramach formuły prawnej i finansowej, która stanowi obecną podstawę funkcjonowania Spółki, odpowiedzialność oraz ryzyka w zakresie każdej z wyżej wymienionych działalności powinny być rozłożone na poszczególnych wspólników w inny sposób, niż miało to dotychczas miejsce. Możliwością realizacji zmian w tym zakresie byłby podział Spółki na dwa odrębne podmioty oraz przyjęcie przez poszczególnych wspólników odrębnej niż do tej pory odpowiedzialności za ich zarządzanie.

Tak więc, celem przewidywanych zmian restrukturyzacyjnych jest zwiększenie efektywności zarządzania dotychczasowymi obszarami działalności Spółki, które nie są ze sobą związane funkcjonalnie. Intencją wspólników jest rozdzielenie strukturalne obu obszarów działalności i kontynuowanie jej przez dwa niezależne podmioty, z których każdy będzie skoncentrowany tylko na jednym z tych obszarów. Dlatego też, decyzja wspólników o restrukturyzacji dotychczasowej działalności Spółki poprzez oddzielenie Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej od Działalności Logistycznej jest podjęta z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W związku z powyższym, wspólnicy Spółki planują dokonanie podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”). Wskutek tego podziału, wykonywana w ramach Spółki Działalność Logistyczna wraz z niezbędnymi aktywami i zobowiązaniami zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej (zwanej dalej: „Spółką Wydzieloną”). Z kolei, Działalność Produkcyjno-Dystrybucyjna po dokonaniu podziału nadal będzie wykonywana przez Spółkę (mającej w fazie podziału status spółki dzielonej).

W ramach wykonania planowanego podziału nastąpi przeniesienie do Spółki Wydzielonej składników majątkowych służących Działalności Logistycznej (Pionowi Logistyki), a w szczególności aktywa funkcjonalnie związane ze świadczeniem usług logistycznych wykonywanych przez ten pion, w tym środki na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz w kasie, należności od odbiorców usług logistycznych oraz najemców, nieruchomości należące do Spółki, a także wyposażenie niskiej wartości, to jest takie, które nie jest wykazywane w bilansie Spółki, a związane z nieruchomościami administrowanymi przez Pion Logistyki oraz wykorzystywane w jej działalności. W wyniku podziału, Spółka Wydzielona przejmie także wszelkie inne należności wynikające z Działalności Logistycznej i dające się funkcjonalnie jej przyporządkować, w tym należności wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami zatrudnionymi w ramach Działalności Logistycznej oraz inne należności od tych pracowników. W następstwie podziału, do Spółki Wydzielonej zostaną przeniesione także związane bezpośrednio z Działalnością Logistyczną pasywa wchodzące w skład przenoszonego majątku, w tym zobowiązania wobec zewnętrznych dostawców towarów i usług, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Spółki oraz zobowiązania wobec pracowników. Spółka Wydzielona (nowo zawiązana) przejmie także inne zobowiązania istniejące na dzień poprzedzający wydzielenie Spółki Wydzielonej, które zostały przypisane w związku z Działalnością Logistyczną tejże działalności. Reasumując, zgodnie z art. 534 § 1 pkt 7 KSH, poszczególne pozycje majątku (zarówno pasywów jak i aktywów) na podstawie wyodrębnionej do tego celu ewidencji rachunkowej Spółki, zostaną odpowiednio opisane i przekazane Spółce Wydzielonej wraz z przypadającymi jej zezwoleniami, koncesjami oraz ulgami, wykazującymi związek funkcjonalny z działalnością Spółki Wydzielonej, prowadzonej przed podziałem, jako Działalność Logistyczna.

Spółka Wydzielona wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki (spółki dzielonej) określone w planie podziału, przygotowanego w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Spółka Wydzielona stanie się z mocy prawa pracodawcą w zakresie dotychczas zawartych umów o pracę zawartych z pracownikami Działalności Logistycznej (Pionu Logistyki) na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm., dalej: „KP”). Spółka Wydzielona bez naruszenia zasad o konkurencyjności będzie mogła korzystać z wiedzy, doświadczenia i umiejętności przejętych od Spółki pracowników w zakresie administrowania oraz wykonywania innych obowiązków umożliwiających działalność, która przed podziałem charakteryzowana była jako Działalność Logistyczna.

Wskutek podziału Spółki, Działalność Produkcyjno-Dystrybucyjna nie będzie przeniesiona do Spółki Wydzielonej. Działalność ta będzie po podziale Spółki nadal kontynuowana przy wykorzystaniu składników materialnych i niematerialnych majątku (aktywów i pasywów) niezbędnych do jej prowadzenia, a przypisanych funkcjonalnie do Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej. W szczególności, w następstwie podziału nadal pozostaną w Spółce (spółce dzielonej) urządzenia produkcyjne, elementy wyposażenia produkcyjnego oraz magazynów, należności od klientów Spółki z tytułu sprzedaży towarów oraz wytwarzanych przez Spółkę wyrobów okołotytoniowych, zobowiązania wobec dostawców towarów i usług związanych z funkcjonowaniem Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej, zobowiązania wobec pracowników zatrudnionych przez Spółkę do administrowania lub obsługi tej działalności, zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Spółkę w celu finansowania Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej kredytów bankowych i pożyczek, środki na rachunku bankowym, pozostające na moment podziału na wyodrębnionym względem rachunku bankowego Działalności Logistycznej (Pionu Logistyki) rachunku bankowym. Działalność Produkcyjno-Dystrybucyjna tworzy zespół składników materialnych i niematerialnych, powiązanych czynnikiem organizacyjnym i funkcjonalnym, który umożliwi niezakłóconą kontynuację tej działalności po dokonaniu planowanego podziału Spółki. Po dokonaniu tego podziału, Spółka zamierza nadal zatrudniać pracowników Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej bez zmiany zakresu ich obowiązków, która to zmiana wynikałaby tylko ze skutków wywołanych samym faktem podziału Spółki. Po dokonaniu podziału Spółki, działalność wykonywana przez Pion Produkcji i Dystrybucji będzie nadal kontynuowana przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia pracowników realizujących lub obsługujących procesy przebiegające w ramach działalności tego pionu.

Częścią składową pozostawionego w Spółce majątku będą także prawa i wierzytelności wynikające z umów zawartych z odbiorcami towarów i produktów wytwarzanych przez Działalność Produkcyjno-Dystrybucyjną oraz zobowiązania wynikające z umów z dostawcami towarów i usług związane z funkcjonowaniem tej działalności. Produkty wytwarzane przez Działalność Produkcyjno-Dystrybucyjną oraz towary sprowadzane przez Spółkę przed jej podziałem, a składowane przez Spółkę w magazynie Działalności Logistycznej zostaną po podziale przeniesione na zasadach komercyjnych do innych magazynów (podmiotów trzecich) lub będą pozostawione w magazynie Spółki Wydzielonej za odpowiednią opłatą na podstawie stosownej umowy handlowej zawartej między Spółką (spółką dzieloną), a Spółką Wydzieloną.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Wyodrębnienie obu Pionów Spółki (Pionu Logistyki oraz Pionu Produkcji i Dystrybucji) wynika z uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki (zwanego dalej: „Uchwałą Wspólników”). Na mocy Uchwały Wspólników w strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonują Pion Logistyki oraz Pion Produkcji i Dystrybucji.

Każdy z Pionów jest kierowany i nadzorowany przez odpowiedniego członka zarządu Spółki. Wyżej wymienione i określone formalnie funkcje zarządcze członkowie zarządu sprawują nad pionami niezależnie od funkcji dotyczących spółki jako całości, w tym obowiązków wynikających z KSH oraz obowiązującego w spółce regulaminu zarządu. I tak, za funkcjonowanie Pionu Produkcji i Dystrybucji odpowiada Prezes Zarządu - Dyrektor Operacyjny, zaś za funkcjonowanie Pionu Logistyki Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Kluczowych Klientów.

W każdym z wyżej wymienionych pionów, zostali zatrudnieni pracownicy o kompetencjach związanych ze specyfiką działalności wykonywanej przez dany Pion. Uchwała Wspólników określa zadania każdego z pionów, mniejsze komórki organizacyjne wchodzące w skład Pionu oraz konkretne stanowiska określone w strukturze organizacyjnej każdej z komórek, a co za tym idzie - w strukturze Pionu. Pion Produkcji i Dystrybucji zatrudnia pracowników, którzy w ramach odpowiedniego podziału obowiązków wykonują czynności związane odpowiednio z zakupem materiałów i surowców do produkcji wyrobów właściwych dla branży produktów okołotytoniowych, pracowników odpowiedzialnych za wytwarzanie i sprzedaż tych produktów, pracowników odpowiedzialnych za zakup towarów związanych z tą branżą i ich dalszą odprzedaż i wreszcie pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowością i efektywnością przebiegu wyżej wymienionych procesów.

W skład Pionu Produkcji i Dystrybucji wchodzą: podległy Dyrektorowi ds. Technicznych Zakład Produkcji i Konfekcjonowania oraz podległy Dyrektorowi ds. Logistyki Magazyn oraz Biuro ds. Dystrybucji. Pracownicy zatrudnieni w ramach wymienionych komórek co do zasady realizują zadania związane wyłącznie z obsługą procesów dotyczących Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej. Przykładem odrębności organizacyjnej, jak również funkcjonalnej Pionu Produkcji i Dystrybucji jest fakt, że za obsługę procesów logistycznych związanych z działalnością pionu odpowiadają wyłącznie komórki, a w ich ramach pracownicy i współpracownicy, działające niezależnie od podobnych służb powołanych w ramach Działalności Logistycznej (Pionu Logistyki).

Pion Logistyki zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za obsługę całokształtu świadczonych podmiotom zewnętrznym Spółki usług logistycznych, w tym usług magazynowania (przechowywania) towarów. W skład Pionu Logistyki wchodzą: Magazyn Logistyki podległy Kierownikowi Magazynu oraz Dział Nadzoru Logistyki podległy bezpośrednio Dyrektorowi ds. Kluczowych Klientów (Wiceprezesowi Zarządu). Pracownicy zatrudnieni w ramach wymienionych komórek realizują zadania związane wyłącznie z obsługą procesów dotyczących Działalności Logistycznej.

Po podziale Spółki, nie przewiduje się tworzenia nowych stanowisk pracy w ramach Działalności Logistycznej, która w wyniku podziału przeistoczy się w Spółkę Wydzieloną. Wyjątek będą stanowiły stanowiska, których utworzenie wynika z konieczności powstania nowego podmiotu jako spółki kapitałowej, a więc będzie to dotyczyło stanowisk związanych z funkcjonowaniem organów spółki i ich obsługą.

Wyodrębnienie funkcjonalne.

Każdy z pionów, Pion Logistyki oraz Pion Produkcji i Dystrybucji, realizują w ramach Spółki całkowicie odmienne zadania gospodarcze.

W szczególności, do zadań Pionu Logistyki należą zadania związane z gospodarczym wykorzystaniem należącego do Spółki kompleksu magazynowo-biurowego w miejscowości „X”, stanowiącego odrębną w stosunku do pozostałej jej działalności lokalizację. Jedną z podstawowych cech odróżniających Działalność Logistyczną od pozostałej działalności Spółki (Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej) jest fakt świadczenia przez Działalność Logistyczną usług. Jest to zasadniczy wyróżnik, albowiem funkcja gospodarcza realizowana w ramach Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej polega na produkcji wyrobów gotowych oraz obrocie towarowym. Działalność Logistyczna (Pion Logistyki) natomiast nie sprowadza surowców i materiałów w celu wytworzenia, ani też nie wytwarza posiadających materialną postać wyrobów gotowych lub półfabrykatów (produkcja). Działalność Pionu Logistyki nie polega również na zakupie dóbr w celu dalszej ich odprzedaży (obrót towarowy). Przedmiotem Działalności Logistycznej (Pion Logistyki) jest świadczenie usług logistycznych. Między innymi na bazie posiadanego magazynu, Spółka w ramach Pionu Logistyki świadczy dla klientów zewnętrznych poprzez pracowników Pionu Logistyki odpłatne usługi przyjmowania na przechowanie, konfekcjonowania, paletowania i wydawania należących do klientów towarów, realizuje czynności wysyłki tych towarów do wskazanych przez zleceniodawców miejsc odbioru. W zakresie usług logistycznych, Pion Logistyki zapewnia również swoim klientom pełną obsługą dokumentową oraz formalno-prawną związaną z procesem realizacji usług logistycznych. Ponadto będące w dyspozycji Pionu Logistyki, a znajdujące się w pomieszczeniach kompleksu magazynowo-biurowego w mieście „X” powierzchnie biurowe są oferowane klientom Spółki do odpłatnego wynajmu.

Wyodrębnienie rachunkowo-finansowe.

Ewidencja księgowa Spółki, zarówno gdy chodzi o Pion Produkcji i Dystrybucji, jak również Pion Logistyki, posiada odrębnie wydzieloną ewidencję rachunkową prowadzoną w ramach odpowiednich urządzeń księgowych. W szczególności, podział ten dotyczy funkcjonującego w Spółce planu kont, który został przyjęty do stosowania na podstawie uchwalonej przez Zarząd polityki rachunkowości. Analityka planu kont umożliwia ewidencję rachunkową zdarzeń gospodarczych w odrębny sposób to jest poprzez bezpośrednie przypisanie tych zdarzeń do każdego z Pionów na podstawie związku danego zdarzenia z funkcjonowaniem danego Pionu. W szczególności, dzięki tak prowadzonej ewidencji analitycznej Spółki, zarówno dla Pionu Produkcji i Dystrybucji, jak i Pionu Logistyki odrębnie ewidencjonuje się, zgodnie z charakterystyką działalności tych pionów, przychody i koszty, aktywa (w tym aktywa trwałe i należności) oraz zobowiązania.

Do przychodów Pionu Logistyki, zalicza się w szczególności przychody z tytułu wynajmu miejsc magazynowych na rzecz zewnętrznych klientów oraz z przychody z tytułu innych usług logistycznych towarzyszących usługom związanych z przechowywaniem powierzonych towarów. Do kosztów Pionu Logistyki zalicza się między innymi koszty amortyzacji nieruchomości oraz koszty administrowania tymi nieruchomościami, w tym koszty napraw, remontów, dostarczenia energii, itp. Aktywa wykorzystywane przez Pion Logistyki obejmują w szczególności nieruchomości będące własnością Spółki (udostępniane w ramach świadczonych usług podmiotom zewnętrznym, jak i dla potrzeb wewnętrznych), niskocenne (to jest nie wykazywane w bilansie Spółki) elementy wyposażenia, należności z tytułu przychodów dotyczących usług logistycznych oraz od najemców powierzchni magazynowych i biurowych, a także środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym. Na zobowiązania Pionu Logistyki składają się między innymi zobowiązania wobec dostawców towarów i usług związanych z utrzymaniem nieruchomości (np. dostawa energii, wody, odprowadzanie nieczystości, przeprowadzanie remontów i konserwacji, itp.), prowadzeniem działalności biznesowej w zakresie logistyki (np. usługi transportowe), zobowiązania z tytułu podatków dotyczących Działalności Logistycznej (np. podatek od nieruchomości znajdującej się w miejscowości „X”), czy zobowiązania wobec pracowników Pionu Logistyki.

Do przychodów Pionu Produkcji i Dystrybucji zalicza się między innymi przychody z tytułu sprzedaży towarów i wyrobów związanych z branżą produktów okołotytoniowych sprzedawanych klientom Spółki. Do kosztów Pionu Produkcji i Dystrybucji zalicza się między innymi koszty wytworzenia wyżej wymienionych wyrobów oraz w zakresie towarów koszty ich sprowadzenia, konfekcjonowania i sprzedaży. Aktywa wykorzystywane przez Pion Produkcji i Dystrybucji obejmują między innymi urządzenia produkcyjne i magazynowe, należności od klientów z tytułu sprzedawanych wyrobów i towarów, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym. Zobowiązania Pionu Produkcji i Dystrybucji składają się między innymi z zobowiązań wobec dostawców towarów, materiałów i usług, zobowiązań wobec instytucji finansowych (w tym banków) z tytułu udzielonych kredytów (w tym na finansowanie zapasów), zobowiązań z tytułu podatków dotyczących Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej (np. podatek od nieruchomości znajdującej się w miejscowości „Y”), a także zobowiązań wobec pracowników zatrudnionych w ramach Pionu Produkcji i Dystrybucji.

Przyjęty w polityce rachunkowości przez Zarząd Spółki sposób ewidencji oraz zastosowane w tym zakresie rozwiązania stwarzają Spółce możliwość sporządzenia oddzielnie dla każdej z wymienionych działalności tzw. sprawozdań pro-forma, w tym rachunku zysków i strat oraz bilansu. Przyjęte rozwiązania umożliwiają zatem rozliczenie efektywności finansowej każdej z działalności, w szczególności Działalności Logistycznej, której wydzielenie jest przewidywane w ramach planowanego podziału Spółki. Z wnioskiem o interpretacje w zakresie skutków podatkowych opisanego wyżej podziału Spółki (zdarzenia przyszłego) Spółka wystąpiła na wniosek obecnych i przyszłych wspólników Spółki oraz Spółki Wydzielonej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy określony w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Pion Logistyki Spółki oraz Pion Produkcji i Dystrybucji będą uznane dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”)...
 2. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym podział Spółki i związane z nim przeniesienie na Spółkę Wydzieloną zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Pion Logistyki spowoduje konieczność rozpoznania przez Spółkę przychodów podatkowych w rozumieniu updop...

Ad.1.

Zdaniem Wnioskodawcy, że wskazane w opisie zdarzenia przyszłego odrębne zespoły składników materialnych i niematerialnych składających się odpowiednio na Pion Logistyki oraz na Pion Produkcji i Dystrybucji będą uznane dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop. Zdaniem Spółki, zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych przyporządkowany Pionowi Logistyki, jak również zespół składników materialnych i niematerialnych przyporządkowany Pionowi Produkcji i Dystrybucji będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Każdy z tych zespołów mógłby stanowić jednocześnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Spółka wskazuje, że za takim stanowiskiem przemawiają następujące argumenty:

 • Wyodrębnienie organizacyjne.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział i tym podobne. Stanowisko takie wynika między innymi z interpretacji indywidualnych wydanych w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 stycznia 2010 r. Znak: IPPB1/415-858/09-4/AM, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 czerwca 2010 r. Znak: ITPP2/443-301a/10/RS, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2012 r. Znak: IBPBI/2/423-1186/11/MO. Potwierdza je także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku z 9 października 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 674/09.

Zwraca się tutaj także uwagę, na fakt formalnego ugruntowania struktury organizacyjnej, to znaczy, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Spółka dokonała wyodrębnienia organizacyjnego w swojej strukturze zespołu składników materialnych i niematerialnych w postaci Pionu Logistyki i Pionu Produkcji i dystrybucji, a wyodrębnienie to zostało dokonane na podstawie Uchwały Wspólników.

Tym samym, w ocenie Spółki warunek wyodrębnienia organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki należy uznać za spełniony.

 • Wyodrębnienie rachunkowo-finansowe.

Wyodrębnienie rachunkowo-finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie wynika między innymi z interpretacji indywidualnych wydanych w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 stycznia 2010 r. Znak: IPPBI/415-858/09-4/AM, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 czerwca 2010 r. Znak: ITPP2/443-301a/10/RS, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2011 r. Znak: IBPB2/423-1186/11/MO, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 sierpnia 2012 r. Znak: IPPP2/443-551/12-2/BH.

Potwierdzają to również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyżej wymienionym wyroku, sygn. akt III SA/Wa 674/09 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w prawomocnym wyroku z 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 31/10.

Należy zauważyć, że z interpretacji wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 marca 2013 r., Znak: IPTPB3/423-473/12-3/PM, wynika dodatkowo, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa odrębnej księgowości, czy też samodzielnego sporządzania bilansu.

Ponadto, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 11 lutego 2008 r., Znak: IPPB3-423-418/07-2/MB, zwraca uwagę, że odrębność finansowa wymaga posiadania rachunku bankowego, na który wpływać będą środki generowane przez danego rodzaju działalność gospodarczą oraz z którego regulowane będą zobowiązania związane z tą działalnością.

Jak wskazała Spółka, w opisie zdarzenia przyszłego, dla wydzielanego Pionu Logistyki, jak również dla Pionu Produkcji i Dystrybucji wprowadzona została odrębna ewidencja rachunkowa umożliwiająca ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z funkcjonowaniem tych obszarów działalności Spółki (Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej oraz Działalności Logistycznej). Ewidencja ta oparta jest na regulacjach obowiązujących w Spółce Polityki rachunkowości i odpowiada systematyce kont księgowych właściwych dla całej Spółki. Umożliwia ona przypisanie odpowiednio do Pionu Produkcji Dystrybucji oraz Pionu Logistyki przychodów, kosztów (w tym odpisów amortyzacyjnych), jak również należności i zobowiązań. Pion Logistyki posiada wyodrębniony rachunek bankowy, na który wpływają środki pieniężne generowane przez działalność prowadzoną przez ten Pion oraz z którego to rachunku są regulowane zobowiązania związane z Działalnością Logistyczną. Środki pieniężne generowane przez Pion Produkcji i Dystrybucji (Działalność Produkcyjno-Dystrybucyjna) wpływają na inny rachunek, niż rachunek posiadany przez Pion Logistyki. Również zobowiązania Pionu Produkcji i Dystrybucji są regulowane przez Spółkę z innego rachunku bankowego, niż rachunek bankowy wyodrębniony dla Pionu Logistyki. Spółka ocenia zatem, że każdy z pionów, zarówno Pion Logistyki jak również Pion Produkcji i Dystrybucji spełnia warunek wyodrębnienia rachunkowo-finansowego w przedsiębiorstwie Spółki.

 • Wyodrębnienie funkcjonalne.

Zgodnie z brzmieniem art. 4a pkt 4 updop, o zorganizowanej części przedsiębiorstwa można mówić w sytuacji, gdy wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Jak wynika ze stanowiska organów podatkowych oznacza to konieczność istnienia tak zwanego wyodrębnienia funkcjonalnego. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna posiadać zdolność funkcjonowania, jako samodzielny podmiot gospodarczy, a więc umożliwiać podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Takie rozumienie wyodrębnienia funkcjonalnego wynika między innymi z interpretacji indywidualnych wydanych w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 stycznia 2010 r. Znak: IPPB1/415-858/09-4/AM oraz przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2012 r. Znak: IBPBI/2/423-1186/11/MO. Dodatkowo z interpretacji wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 marca 2013 r., Znak: IPTPB3/423-473/12-3/PM, wynika, że kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa sprowadza się w zasadzie do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość jest ona w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia. Powyższe rozumienie potwierdzają również wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 674/09 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, sygn. akt I SA/Kr 31/10.

Zdaniem Spółki, zarówno Pion Logistyki, jak i Pion Produkcji i Dystrybucji spełniają kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki. Każdy z wydzielonych obszarów działalności jest bowiem przeznaczony bezsprzecznie do realizacji ściśle określonych i konkretnych zadań gospodarczych w przedsiębiorstwie Spółki.

W wypadku Pionu Logistyki jest to prowadzenie działalności w zakresie usług logistycznych oraz wynajmu powierzchni biurowych przy wykorzystaniu materialnych i niematerialnych składników majątku stanowiących własność Spółki. Jednocześnie, w ocenie Spółki Pion Logistyki stanowiąc zespół składników materialnych i niematerialnych powiązanych czynnikiem organizacyjnym, umożliwiającym Spółce Wydzielonej, do której ten zespół składników zostanie wskutek podziału Spółki przeniesiony, podjęcie działalności w zakresie prowadzonym przez ten pion w zasadzie od razu, od chwili jego wydzielenia i w takim samym zakresie jak przed podziałem Spółki.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w wypadku jej podziału przez wydzielenie Pionu Logistyki i przeniesienie go do nowo powstałej Spółki Wydzielonej przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce Pionu Produkcji i Dystrybucji nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 updop.

Podział w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest fakt, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Powyższy przepis oznacza, że o ile majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w Spółce nie stanowiłby zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po stronie Spółki dzielonej powstałby przychód w wysokości wartości rynkowej przenoszonych składników majątkowych ustalonej na dzień wydzielenia.

Zdaniem Spółki, taka sytuacja nie zachodzi, albowiem opisany w zdarzeniu przyszłym planowany podział Spółki oraz uwarunkowania z nim związane wyraźnie wskazują, że część majątku Spółki, która w ramach podziału ma zostać przeniesiona na Spółkę Wydzieloną (Pion Logistyki), jak również część majątku Spółki, która po podziale pozostanie w Spółce (Pion Produkcji i Dystrybucji) stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w obecnie działającej Spółce. Wszystkie analizowane przesłanki istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą w rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym spełnione zarówno w odniesieniu do Pionu Logistyki, jak również Pionu Produkcji i Dystrybucji. Tak Pion Logistyki, jak i pozostała w Spółce część przedsiębiorstwa w postaci Pionu Produkcji i Dystrybucji:

 • będą działały opierając się na zorganizowanym zespole składników materialnych i niematerialnych (między innymi aktywach trwałych, aktywa obrotowych, dokumentacji handlowej, należności, zobowiązaniach) pozwalających na w pełni samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej,
 • będą wyodrębnione organizacyjnie w strukturze przedsiębiorstwa - każda będzie zatrudniać pracowników i będzie samodzielnie funkcjonować na rynku realizując we własnym zakresie własne operacje gospodarcze,
 • będą wyodrębnione finansowo - wynik finansowy Pionu Produkcji i Dystrybucji oraz Pionu Logistyki będą ustalane odrębnie, co możliwe będzie dzięki ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na wyodrębnionych kontach księgowych. Ponadto, oba zakłady będą posiadały własne rachunki bankowe.

Podkreślić należy, że w przyszłości Pion Logistyki, jako Spółka Wydzielona stanie się z mocy prawa stroną (a więc pracodawcą) dotychczasowych umów o pracę zawartych z pracownikami Pionu Logistyki na mocy art. 231 KP. Tak więc, Pion Logistyki stanowi wyodrębnioną całość zdolną samodzielnie funkcjonować na rynku, jako niezależny podmiot. Przedstawiony w zdarzeniu przyszłym opis wskazuje, że Pion Logistyki składa się z różnorakich składników niematerialnych, w tym zobowiązań funkcjonalnie związanych z jego działalnością.

W ocenie Spółki, również Pion Produkcji i Dystrybucji jednoznacznie spełnia przesłanki wyodrębnienia pod względem funkcjonalnym. Jak stwierdzono w opisie zdarzenia przyszłego, Pion ten realizuje w ramach Spółki całkowicie odmienne w stosunku do Pionu Logistyki zadania gospodarcze. Polegają one na produkcji wyrobów gotowych, konfekcjonowaniu towarów oraz obrocie towarami związanymi ze zdefiniowaną na wstępie branżą tytoniową. Przedmiot działania Pionu Produkcji i Dystrybucji nie pokrywa się więc z przedmiotem Działania Pionu Logistyki, który świadczy usługi związane z przechowywaniem towarów i wynajmem powierzchni do użytkowania. Należy podkreślić, że Pion Produkcji i Dystrybucji posługując się zespołem składników materialnych i niematerialnych, które wiąże ze sobą czynnik organizacyjny, umożliwi temu Pionowi prowadzenie działalności gospodarczej, również po dokonaniu planowanego podziału Spółki. Majątek pozostający w Spółce po podziale umożliwi realizację Działalności Produkcyjno-Dystrybucyjnej w tym samym zakresie jak przed podziałem.

Po podziale pracownicy Pionu Produkcji i Dystrybucji pozostaną pracownikami podzielonej Spółki, a Pion Produkcji i Dystrybucji stanowić będzie w dalszym ciągu wyodrębnioną całość zdolną w ramach Spółki samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot.

Spółka nadmienia, że zgodnie z orzecznictwem sądowym (między innymi wymieniony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 674/09), definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wymaga, aby w jego skład musiały wchodzić wszystkie zobowiązania, jakie związane są z daną częścią przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie, w sytuacji, gdy wierzyciel posiadający nieznaczną wierzytelność w stosunku do pozostałych zobowiązań podatnika nie zgodziłby się na jej przeniesienie, w ten sposób pozbawiłby dany zespół składników majątkowych statusu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, jak również zagadnienia opisane w zdarzeniu przyszłym, Spółka ocenia, że zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Pionu Logistyki, jak również zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Pionu Produkcji i Dystrybucji będą uznane dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop.

Reasumując, zdaniem Spółki opisana w zdarzenia przyszłym transakcja podziału będzie z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych neutralna w związku z faktem, że zarówno przejmowana na skutek podziału, jak i pozostająca w Spółce część majątku stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Opisany w zdarzeniu przyszłym podział Spółki i związane z nim przeniesienie na Spółkę Wydzieloną zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Pion Logistyki oraz pozostawienie w Spółce zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Pion Produkcji i Dystrybucji, nie spowoduje konieczności rozpoznania przez Spółkę przychodów podatkowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w licznych stanowiskach organów podatkowych, między innymi w interpretacji z 19 września 2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Znak: IBPBI/2/423-743/11/AK, w której stwierdzono, że w przedmiotowej sprawie planowany jest podział Spółki przez wydzielenie, przy czym zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej, jak i majątek przenoszony na Spółkę nowo powstałą będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wobec powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym na skutek podziału Spółki przez wydzielenie po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.