IBPB-1-2/4510-482/16/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy (tj. Dział Handel) jak i przenoszony do Spółki Przejmującej (tj. Dział Nieruchomości) będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPDOP, a w konsekwencji, czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Nieruchomości do Spółki Przejmującej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 maja 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy (tj. Dział Handel) jak i przenoszony do Spółki Przejmującej (tj. Dział Nieruchomości) będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Nieruchomości do Spółki Przejmującej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy (tj. Dział Handel) jak i przenoszony do Spółki Przejmującej (tj. Dział Nieruchomości) będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Nieruchomości do Spółki Przejmującej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym opodatkowanym od całości swoich przychodów (dochodów) w Polsce. Wnioskodawca jest również zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Jednym z przedmiotów działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest handel detaliczny. Ponadto, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z posiadanymi w kilku lokalizacjach w Polsce zabudowanymi nieruchomościami.
Działalność gospodarcza Wnioskodawcy skupia się zatem, zasadniczo na dwóch niezależnych obszarach, tj. działalności operacyjnej związanej z handlem detalicznym („Działalność Handlowa”) i działalności nieruchomościowej („Działalność Nieruchomościowa”). Z tego względu, w listopadzie 2015 r. uchwałą Zarządu Wnioskodawcy („Uchwała Zarządu”) w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy zostały wyodrębnione dwa działy („Działy”), tj.:

 1. dział obejmujący działalność gospodarczą związaną z zarządzaniem i obsługą nieruchomości własnych przeznaczonych m.in. pod wynajem, tj. z Działalnością Nieruchomościowa („Dział Nieruchomości”), oraz
 2. dział obejmujący działalność gospodarczą operacyjną związaną z usługami handlowymi i handlem detalicznym, tj. z Działalnością Handlową („Dział Handel”).

Utworzenie Działów w strukturze Wnioskodawcy podyktowane było koniecznością uporządkowania zakresów działalności Wnioskodawcy - głównie w celu monitorowania dochodowości posiadanych nieruchomości oraz Działalności Handlowej. Poprzez utworzenie Działów Zarząd Wnioskodawcy dążył do usprawnienia zarządzania aktywami i działalnością Wnioskodawcy oraz do usprawnienia procesów decyzyjnych.

W ramach Działu Nieruchomości prowadzona jest Działalność Nieruchomościowa polegająca na:

 • zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami posiadanymi przez Wnioskodawcę,
 • zawieraniu umów z dostawcami mediów,
 • przeprowadzaniu przebudowy, modernizacji, konserwacji i remontów nieruchomości,
 • nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,
 • przygotowaniu analiz rentowności nieruchomości Wnioskodawcy oraz okresowej ocenie ich potencjału biznesowego,
 • przygotowywanie nieruchomości własnych do wynajmu lub innej formy generowania zysku za ich pośrednictwem.

W ramach Działu Handel prowadzona jest Działalność Handlowa (sprzedaż towarów). Działalność Handlowa jest prowadzona w nieruchomościach własnych i najmowanych (łącznie kilka sklepów typu delikatesy działających w sieci pod wspólnym szyldem) w różnych miejscowościach, na terenie kraju.

W wewnętrznej strukturze Wnioskodawcy Działalność Nieruchomościowa oraz Działalność Handlowa jest wyodrębniona na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej, jako dwa odrębne Działy stanowiące dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa.

W szczególności, Działalność Nieruchomościowa oraz Działalność Handlowa zostały funkcjonalnie wyodrębnione w Uchwale Zarządu jako osobne Działy. Prezes Zarządu kieruje Działalnością Handlową, a za Działalność Nieruchomościowa odpowiada wyznaczony Kierownik Działu.

Oba Działy są również wyodrębnione finansowo, gdyż posiadają osobne rachunki bankowe oraz prowadzona jest dla każdego z nich odrębna rachunkowość zarządcza. Każda z działalności wydzielonych w ramach struktury Wnioskodawcy, tj. Działalność Handlowa oraz Działalność Nieruchomościowa posiada wydzielone konta syntetyczne i analityczne umożliwiające sporządzenie odrębnych bilansów oraz rachunków zysków i strat. Ponadto, dla każdej z działalności możliwe jest prowadzenie niezależnych analiz opłacalności.

Przychody i koszty przyporządkowywane są w ramach struktury u Wnioskodawcy poprzez stosowany system opisu faktur. Ponadto, system numeracji faktur jest jednym z podstawowych elementów selekcji faktur według struktury Wnioskodawcy. Dodatkowo, każdy dokument księgowy posiada opis miejsca powstania przychodu lub kosztu. Konta rozrachunków, tj. należności i zobowiązań są przyporządkowywane do każdej z działalności prowadzonej odrębnie w ramach Wnioskodawcy. Przyjęty zatem przez Wnioskodawcę sposób prowadzenia księgowości pozwala przypisać każdemu z Działów przynależne do niego przychody i koszty oraz należności i zobowiązania.

Do każdego z Działów funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy, przyporządkowany jest odrębny zespół składników materialnych i niematerialnych związanych odpowiednio z Działalnością Handlową i Działalnością Nieruchomościową Wnioskodawcy. W szczególności, Działalność Handlowa obejmuje:

 1. stanowiące własność Wnioskodawcy środki trwałe i wyposażenie, znajdujące się w najmowanych nieruchomościach, wykorzystywane do wykonywania Działalności Handlowej, a także wyposażenie biura: meble, sprzęt komputerowy;
 2. wartości niematerialne i prawne związane z Działalnością Handlową, w tym prawa do licencji i oprogramowania;
 3. pracowników lub współpracowników (łącznie ponad 160 osób) zatrudnionych do wykonywania zadań związanych z Działalnością Handlową Wnioskodawcy;
 4. towary sprzedawane przez Wnioskodawcę w sklepach w ramach Działalności Handlowej;
 5. rachunek bankowy, na którym będą znajdować się środki pieniężne związane z prowadzoną Działalnością Handlową;
 6. wierzytelności wynikające z prowadzenia Działalności Handlowej, w tym należności z tytułu dostaw towarów handlowych;
 7. zobowiązania związane z Działalnością Handlową, tj. w szczególności zobowiązania z tytułu zakupu towarów handlowych, zobowiązania z tytułu najmu lokali handlowych;
 8. zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu umów o pracę lub umów cywilnoprawnych związanych z Działalnością Handlową.

Natomiast, Działalność Nieruchomościowa obejmuje w szczególności:

 1. stanowiące własność Wnioskodawcy środki trwałe, w tym w szczególności szereg nieruchomości, a także wyposażenie biura: meble, sprzęt komputerowy;
 2. wartości niematerialne i prawne związane z Działalnością Nieruchomościowa, w tym programy i licencje związane z administrowaniem nieruchomościami; materiały biurowe;
 3. pracowników lub współpracowników zatrudnionych do wykonywania zadań związanych z prowadzoną Działalnością Nieruchomościową;
 4. rachunek bankowy, na którym będą znajdować się środki pieniężne przeznaczone do wykorzystania w prowadzonej Działalności Nieruchomościowej;
 5. wierzytelności związane z Działalnością Nieruchomościową;
 6. zobowiązania Wnioskodawcy związane z nieruchomościami, w tym zobowiązania z tytułu: utrzymywania nieruchomości, mediów, administracji, podatku od nieruchomości.

Każda z działalności funkcjonujących w ramach struktury Wnioskodawcy, tj. działalność Handlowa oraz Działalność Nieruchomościowa jest funkcjonalnie spójna w tym sensie, że zespół składników majątkowych przypisanych do każdej z tych działalności wykorzystywany jest przez zespół pracowników, realizujących zadania przypisane tym działalnościom i stanowi w ramach Wnioskodawcy spójną funkcjonalnie całość.

Uchwała Zarządu Spółki o utworzeniu ww. Działów była w istocie jedynie formalnym potwierdzeniem funkcjonalnego, finansowego i organizacyjnego podziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Opisane powyżej Działy funkcjonują niezależnie jako zorganizowane części przedsiębiorstwa - wyodrębnione pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, a każdemu z nich przydzielono wyspecjalizowanych pracowników do wykonywania różnych pod względem merytorycznym i organizacyjnym zadań.

Zarząd i wspólnicy Wnioskodawcy planują dokonać dalej idącej restrukturyzacji przedsiębiorstwa polegającej, na całkowitym wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Działu Nieruchomości. W ramach tego procesu planowany jest podział Wnioskodawcy w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r„ poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), tj. przez wydzielenie części majątku Wnioskodawcy w postaci Działu Nieruchomości i przeniesienie go na inną spółkę kapitałową z siedzibą w Polsce („Spółka Przejmująca”). Wynika to m.in. z tego, że obecna struktura organizacyjna związana z utrzymaniem przez Wnioskodawcę zarówno Działalności Nieruchomościowej jak i Działalności Handlowej wymaga utrzymywania w ramach jednego podmiotu gospodarczego osobnych struktur związanych z tymi profilami działalności, co powoduje koszty administracyjne oraz utrudnia stosowanie jednolitych zasad gospodarowania majątkiem. Po dokonanym podziale wspólnicy Wnioskodawcy staną się automatycznie również wspólnikami Spółki Przejmującej.

W konsekwencji, na skutek podziału, u Wnioskodawcy pozostanie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania związane z Działalnością Handlową (Dział Handel). Zatem po dokonaniu transakcji podziału przez wydzielenie Wnioskodawca będzie kontynuował Działalność Handlową wykorzystując pozostały majątek związany z Działem Handel, który stanie się przedsiębiorstwem Wnioskodawcy. Natomiast, do Spółki Przejmującej zostanie przeniesiony organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania związany z Działalnością Nieruchomościową (Dział Nieruchomości). Przejęty zespół składników majątkowych umożliwi Spółce Przejmującej prowadzenie Działalności Nieruchomościowej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy (tj. Dział Handel) jak i przenoszony do Spółki Przejmującej (tj. Dział Nieruchomości) będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”), a w konsekwencji, czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Nieruchomości do Spółki Przejmującej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy (tj. Dział Handel) jak i przenoszony do Spółki Przejmującej (tj. Dział Nieruchomości) będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPDOP, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy wskutek podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie.

UPDOP zawiera szczególny przepis określający przypadki i warunki powstania przychodu podatkowego w przypadku podziału spółki kapitałowej. Otóż, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 UPDOP, przychodem jest w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. A contrario, wartość rynkowa składników majątkowych (tut. Działalność Nieruchomościowa) przeniesionych na spółkę przejmującą (tut. Spółka Przejmująca) nie stanowi przychodu podatkowego spółki podlegającej podziałowi (tut. Spółka Dzielona) w sytuacji, gdy zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej (tut. Działalność Handlowa), jak i majątek przejmowany na skutek podziału (tut. Działalność Nieruchomościowa) stanowią zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa.

Definicję podatkową zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawiera art. 4a pkt 4 UPDOP. Zgodnie z tym przepisem, zorganizowana część przedsiębiorstwa jest to organizacyjnie i finansowo wydzielony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi charakteryzować finansowe i organizacyjne wyodrębnienie w ramach istniejącej struktury przedsiębiorstwa w stopniu umożliwiającym jego samodzielne działanie po wydzieleniu. Winny być zatem spełnione łącznie trzy warunki, aby można było uznać, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, a mianowicie:

 1. zespól składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; o wyodrębnieniu finansowym może świadczyć nie tylko samodzielne sporządzanie bilansu przez np. oddział, ale każde wyodrębnienie, na podstawie którego możemy poznać sytuację finansową części przedsiębiorstwa, które będzie przedmiotem zbycia;
 2. wyodrębnione składniki muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań (funkcji) gospodarczych;
 3. po wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa musi być niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym te zadania.

Konieczność łącznego spełnienia wyżej wymienionych przesłanek została potwierdzona w orzecznictwie oraz stanowiskach organów podatkowych, w szczególności:

 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego („WSA”) w Lublinie z 12 października 2007 r. sygn. I SA/Lu 403/07,
 • wyrok WSA w Kielcach z 13 sierpnia 2009 r., sygn. I SA/Ke 226/09,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 maja 2009 r., nr IPPB5/423-131/09-2/MB,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 kwietnia 2009 r., nr ILPP2/443-67/09-4/EN.

Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczony do realizacji określonych zadań, który zarazem byłby zdolny do samodzielnej realizacji tych zadań jako niezależne przedsiębiorstwo. Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Jak wskazał WSA w Krakowie w wyroku z 15 kwietnia 2010 r. (sygn. I SA/Kr 31/10) w zakresie wydzielenia zespołu składników materialnych i niematerialnych w istniejącym przedsiębiorstwie istotne jest, aby zachodziło ono na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

 1. O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe:
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji Indywidualnej z 6 czerwca 2013 r., (IPPB5/423-180/13-6/MK) potwierdził, że: Analogiczne stanowisko prezentowane jest w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych Ministra Finansów, w których przyjmuje się, iż wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika, jako dział, wydział, oddział itp.
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 września 2011 r. (IBPP3/443-290/11/BWo) wskazał, że: Działalność ta jest prowadzona w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Wyodrębnienie organizacyjne ZCP zostało dokonane poprzez przypisanie do niego wszelkich składników materialnych i niematerialnych (w tym i zobowiązań) oraz personelu zajmującego się działalnością w zakresie przewiertów. (...) Jednostka ta jest również wyposażona w odpowiednie składniki majątkowe i niemajątkowe, w oparciu o które realizuje działalność w zakresie przewiertów. Ponadto, będą do niego przypisane poszczególne umowy o świadczenie usług zawarte z zewnętrznymi podmiotami, a także wynikające z tych umów zobowiązania i koszty.
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 kwietnia 2012 r. (ILPB4/423-4/12-2/ŁM) uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że: o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze.
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 22 września 2011 r. (ITPB3/423-390/11/DK) wskazał, że: Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.
 2. Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Natomiast wyodrębnienie finansowe nie oznacza pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, która odnosi się do całego przedsiębiorstwa.Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydanych przez organy podatkowe:
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 marca 2011 r. (ILPP1/443-1294/10-5/MK) wskazał, że: Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 10 lipca 2012 r. (IPTPP4/443-227/12-4/ALN) wskazał, że: Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 3. Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe:
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 marca 2011 r. (ILPP1/443-1294/10-5/MK) wskazał, że aby można było mówić o wyodrębnieniu funkcjonalnym: wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 12 grudnia 2011 r. (ILPB2/436-187/11-2/MK), w której organ wskazał, że: Wyodrębnienie zaś funkcjonalne to kryterium sprowadzające się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość, jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot gospodarczy.

Jak wynika z art. 4a pkt 4 UPDOP, aby część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić Spółce Przejmującej podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Z kolei składniki majątkowe pozostające u Wnioskodawcy muszą umożliwić jej dalsze prowadzenie tej działalności, która nie zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmująca wskutek podziału. Spełnienie omawianych powyżej przesłanek umożliwia więc uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPDOP.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Przykładowo, w wyroku z 23 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1643/10, Naczelny Sąd administracyjny wskazał, że (...) Dział produkcyjny będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jeżeli po pierwsze nastąpi jego wyodrębnienie finansowe, funkcjonalne i organizacyjne, a ponadto będzie on mógł prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie produkcji.

W konsekwencji, dokonane w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wyodrębnienie organizacyjne, funkcjonalne i finansowe Działalności Nieruchomościowej oraz Działalności Handlowej, a także zdolność do samodzielnego funkcjonowania prowadzonych działalności gospodarczych pozwali na kwalifikację obu Działów jako odrębnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 UDPOP. Wynika to z następujących okoliczności:

 1. Wyodrębnienie organizacyjne Działalności Handlowej oraz Działalności Nieruchomościowej potwierdzone zostało formalnie (w drodze aktów wewnętrznych tj. w szczególności Uchwały Zarządu) i faktycznie (w świetle faktycznej struktury organizacyjnej Wnioskodawcy) poprzez ujęcie tych działalności w odrębnych jednostkach organizacyjnych funkcjonujących w strukturze Wnioskodawcy, tj. Dział Handel i Dział Nieruchomości. Obu tym wewnętrznym formom organizacyjnym przypisane są odrębne składniki majątkowe i odrębny rachunek bankowy. Ponadto, Dział Handel i Dział Nieruchomości posiadają przypisane prawa niemajątkowe, tj. wierzytelności i zobowiązania. Działami kierują odpowiednio przypisane osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań związanych z zakresem działania Działów.
 2. Wyodrębnienie funkcjonalne (gospodarcze) Działalności Handlowej i Działalności Nieruchomościowej jest efektem ich przeznaczenia do realizacji odrębnych zadań gospodarczych.Do głównych zadań Działu Handel należy m.in. sprzedaż detaliczna, działania promocyjne i marketingowe, działalność operacyjna, księgowość, kontroling i działania ekspansyjne. Do głównych zadań Działu Nieruchomości należy m.in. prowadzenie gospodarczej i administracyjnej obsługi nieruchomości, przygotowanie, zawieranie i nadzór nad prawidłową realizacją umów z dostawcami mediów do nieruchomości, utrzymywanie bieżących kontaktów i załatwianie wszelkich spraw z kontrahentami w zakresie korzystania przez nich z nieruchomości oraz docelowo przygotowanie, negocjowanie, realizacja umów dzierżawy i najmu. Rezultatem takiego wyraźnego rozdzielenia funkcji gospodarczych jest funkcjonalne przypisanie do Działu Handel i Działu Nieruchomości składników majątkowych niezbędnych dla realizacji tych celów gospodarczych. Co istotne, przypisane do Działalności Handel i Działalności Nieruchomościowej składniki majątkowe są wystarczające dla prowadzenia tych rodzajów działalności, i stanowią niezbędne minimum umożliwiające samodzielną realizację związanych z Działem Handel i Działem Nieruchomości zadań gospodarczych. W szczególności, do Działu Handel zostaną przypisane środki trwałe oraz wyposażenie znajdujące się w wynajmowanych nieruchomościach wykorzystywane do prowadzenia Działalności Handlowej, tj. sprzedaży w sklepach prowadzonych przez Wnioskodawcę. Do Działu Nieruchomości są przypisane wszystkie nieruchomości własne, mające być przedmiotem najmu oraz potencjalnie wyposażenie tych nieruchomości. Do Działu Handel są przypisani pracownicy (lub współpracownicy) zatrudnieni do wykonywania zadań związanych z Działalnością Handlową natomiast do Działu Nieruchomości pracownicy (lub współpracownicy) zatrudnieni do wykonywania zadań związanych z Działalnością Nieruchomościową.Ponadto, do Działu Handel są przypisane wartości niematerialne i prawne związane z Działalnością Handlową, w tym licencje i programy komputerowe, a do Działu Nieruchomości wartości niematerialne i prawne związane z Działalnością Nieruchomościową, w tym licencje i programy komputerowe związane z administrowaniem nieruchomościami.
 3. Wyodrębnienie finansowe Działalności Handlowej i Działalności Nieruchomościowej realizowane jest poprzez:
  • prowadzenie przez Wnioskodawcę odrębnej rachunkowości zarządczej, która umożliwia identyfikację operacji gospodarczych, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań działalności prowadzonej w ramach Działalności Handlowej i Działalności Nieruchomościowej;
  • do Działu Handel i Działu Nieruchomości są przypisane odrębne wierzytelności i zobowiązania związanego z ich działalnością. W szczególności są to zobowiązania wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami (lub współpracownikami), a także z innych umów związanych z Działalnością Handlową lub Działalnością Nieruchomościową. Działalność Handlowa obejmuje zobowiązania wynikające z umów najmu zawartych z właścicielami wynajmowanych nieruchomości. Natomiast, Działalność Nieruchomościową obejmuje m.in. zobowiązania związane z posiadanymi na własność nieruchomościami;
  • utworzenie odrębnych rachunków bankowych, za pomocą których przeprowadzane są rozliczenia należności i zobowiązań, odpowiednio Działalności Handlowej oraz Działalności Nieruchomościowej. Na rachunku bankowym przypisanym do Działu Handel są środki pieniężne związane z prowadzeniem Działalności Handlowej, a na rachunku bankowy przypisanym do Działu Nieruchomości środki pieniężne związane z prowadzeniem Działalności Nieruchomościowej.

Podkreślenia wymaga, że Dział Handel i Dział Nieruchomości utworzone do prowadzenia Działalności Handlowej oraz Działalności Nieruchomościowej, obejmują m.in. umowy z kontrahentami, zobowiązania i wierzytelności, umożliwiając niezależną i samodzielną realizację przez te wydzielone jednostki organizacyjne funkcji gospodarczych.

W rezultacie, przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej będzie Dział Nieruchomości stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4a UPDOP, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie Działalności Nieruchomościowej. Z drugiej zaś strony, Dział Handel wykonujący Działalność Handlową pozostanie w wyniku podziału u Wnioskodawcy umożliwiając kontynuowanie działalności gospodarczej Wnioskodawcy, tj. Działalności Handlowej. W konsekwencji, w wyniku podziału Wnioskodawcy, do Spółki Przejmującej zostanie wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa (w postaci Działalności Nieruchomościowej), a jednocześnie u Wnioskodawcy pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa (w postaci Działalności Handlowej). W konsekwencji, w wyniku podziału przez wydzielenie nie powstanie u Wnioskodawcy przychód podatkowy, w szczególności zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.