IBPB-1-2/4510-386/15/MW | Interpretacja indywidualna

Ustalenie, czy w Spółce wystąpi zobowiązanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu otrzymania aportu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
IBPB-1-2/4510-386/15/MWinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. zobowiązanie
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lipca 2015 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 10 sierpnia 2015 r., wpływu do tut. Biura 17 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 31 sierpnia 2015r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w Spółce wystąpi zobowiązanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu otrzymania aportu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. wpłynął do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w Spółce wystąpi zobowiązanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu otrzymania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wniosek ten przy piśmie z 17 sierpnia 2015 r. Znak: IPTBP3/4510-248/15-2/MS został przesłany do tut. BKIP do załatwienia zgodnie z właściwością.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest istniejącą Spółką prawa handlowego i zamierza podwyższyć swój kapitał o aport w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wnoszony przez Spółkę Jawną P-I. W ramach wewnętrznej struktury przedsiębiorstwa P-I Spółka Jawna zostały wydzielone:

 • Oddział A - obejmujący działalność Spółki w miejscowości N.K. oraz
 • Oddział B - obejmujący działalność Spółki w miejscowości W.

Oddział A jako zorganizowana część przedsiębiorstwa ma zostać wniesiony aportem do Spółki Wnioskodawcy.

Na dzień sporządzenia wniosku Wnioskodawca jest dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład Oddziału A.

Z chwilą wniesienia aportem Oddziału A, Spółka Jawna P-I funkcjonować będzie nadal w oparciu o Oddział z/s w miejscowości W.

Prowadzony Oddział A stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i majątkowo część przedsiębiorstwa wraz z wyposażeniem niezbędnym do jej prowadzenia - stanowi odrębną zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Jawnej P-I.

Mający ulec aportowaniu Oddział A sam generuje swoje przychody, koszty oraz należności i zobowiązania.

Składniki majątku przedsiębiorstwa składające się na Oddział A są wyodrębnione na płaszczyźnie:

 • organizacyjnej, co oznacza, że stanowią wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które zarazem mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania;
 • finansowej, co oznacza, że posiada samodzielność finansową pozwalającą na automatyczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym;
 • funkcjonalnej, co oznacza, że stanowi potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Zespół składników majątkowych składających się na Oddział A do prowadzenia działalności nie wymaga udziału pozostałych składników przedsiębiorstwa.

Oddział ten spełnia warunki określone dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa i może być przedmiotem aportu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy u Wnioskodawcy (osoba prawna) wystąpi zobowiązanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu otrzymania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).

Zdaniem Wnioskodawcy, z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za objęcie udziałów pozostaje neutralne podatkowo dla spółki obejmującej aport.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 4 Ustawy o CIT, nie podlegają opodatkowaniu przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, niezależnie od rodzaju wnoszonego wkładu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza podwyższyć swój kapitał o aport w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Oddział A), która została wydzielona w ramach wewnętrznej struktury Spółki Jawnej P-I. Na dzień sporządzenia wniosku Wnioskodawca jest dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład wnoszonego aportem Oddziału A. Oddział A stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i majątkowo część przedsiębiorstwa wraz z wyposażeniem niezbędnym do jego prowadzenia. Ponadto Oddział ten sam generuje swoje przychody, koszty oraz należności i zobowiązania.

Składniki majątku przedsiębiorstwa składające się na Oddział A są wyodrębnione na płaszczyźnie:

 • organizacyjnej, co oznacza, że stanowią wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które zarazem mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania;
 • finansowej, co oznacza, że Oddział A posiada samodzielność finansową pozwalającą na automatyczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym;
 • funkcjonalnej, co oznacza, że ww. Oddział stanowi potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Zespół składników majątkowych składających się na Oddział A do prowadzenia działalności nie wymaga udziału pozostałych składników przedsiębiorstwa.

Oddział ten spełnia warunki określone dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa i może być przedmiotem aportu.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „updop”), do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Oznacza to, że wartość wkładów zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wnoszona na pokrycie kapitału zakładowego w związku z utworzeniem spółki, jak również z podwyższeniem tego kapitału nie jest zaliczana do przychodów spółki.

W świetle powyższych przepisów, należy uznać że podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy poprzez przejęcie powstałej w wyniku wydzielenia ze struktury wewnętrznej przedsiębiorstwa Spółki Jawnej P-I, zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Oddziału A, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2, zgodnie z właściwością, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.