IBPB-1-2/4510-224/15/MS | Interpretacja indywidualna

Czy zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy (tj. Działalność Inwestycyjna), jak i przenoszony do Spółki Przejmującej (tj. Działalność Nieruchomościowa) będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działalności Nieruchomościowej do Spółki Przejmującej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy?
IBPB-1-2/4510-224/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. przychód
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 22 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 2 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy (tj. Działalność Inwestycyjna), jak i przenoszony do Spółki Przejmującej (tj. Działalność Nieruchomościowa) będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działalności Nieruchomościowej do Spółki Przejmującej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1 oraz część pytania oznaczonego we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy (tj. Działalność Inwestycyjna), jak i przenoszony do Spółki Przejmującej (tj. Działalność Nieruchomościowa) będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działalności Nieruchomościowej do Spółki Przejmującej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Wnioskodawca”) jest osobą prawną. Wnioskodawca jest opodatkowany od całości swoich dochodów w Polsce (polski rezydent podatkowy) oraz jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy skupia się zasadniczo na dwóch niezależnych obszarach:

 • działalność związana z obrotem i zagospodarowaniem nieruchomości („Działalność Nieruchomościowa”);
 • działalność związana z administrowaniem nieruchomościami (wyodrębnionymi od pozostałych nieruchomości Wnioskodawcy), która w przyszłości obejmie realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego na tych nieruchomościach („Działalność Inwestycyjna”).

W ramach procesu restrukturyzacji część majątku Wnioskodawcy w postaci Działalności Nieruchomościowej może zostać przeniesiona na inną spółkę kapitałową z siedzibą w Polsce („Spółka Przejmująca”). Przeniesienie nastąpi w formie podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”). Wynika to m.in. z tego, że obecna struktura organizacyjna związana z utrzymaniem przez Wnioskodawcę zarówno Działalności Nieruchomościowej, jak i Działalności Inwestycyjnej wyodrębnionych i zlokalizowanych w odrębnych miejscach wymaga utrzymywania w ramach jednego podmiotu gospodarczego osobnych struktur związanych z tymi profilami działalności, co powoduje koszty administracyjne oraz utrudnia stosowanie jednolitych zasad gospodarowania majątkiem. Po dokonaniu podziału Wnioskodawca będzie kontynuował Działalność Inwestycyjną wykorzystując pozostały majątek związany z tą działalnością.

W wewnętrznej strukturze Wnioskodawcy Działalność Nieruchomościowa oraz Działalność Inwestycyjna jest wyodrębniona na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej, jako centrala („Centrala”), tj. Działalność Nieruchomościowa oraz oddział („Oddział”), tj. Działalność Inwestycyjna. Centrala oraz Oddział stanowią w strukturze Wnioskodawcy dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa. W szczególności Działalność Inwestycyjna została funkcjonalnie wyodrębniona od Działalności Nieruchomościowej jako osobny oddział, którym kieruje wskazany w uchwale zarządu Wnioskodawcy z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Oddziału spółki („Uchwała”) członek Zarządu. Pozostała działalność znajdująca się w Centrali stanowi Działalność Nieruchomościową. Wynika to w szczególności z Uchwały, na mocy której zostało dokonane wyodrębnienie od Centrali w ramach struktury działalności Wnioskodawcy Oddziału.

Centrala oraz Oddział są również wyodrębnione finansowo, gdyż posiadają osobne rachunki bankowe oraz prowadzona jest dla każdego z nich odrębna rachunkowość zarządcza. Przyjęty przez Wnioskodawcę sposób prowadzenia księgowości pozwala przypisać Centrali oraz Oddziałowi przynależne do nich przychody i koszty oraz należności i zobowiązania.

Centrala oraz Oddział posiadają zespół składników materialnych i niematerialnych związanych odpowiednio z Działalnością Nieruchomościową i Działalnością Inwestycyjną. W szczególności Działalność Nieruchomościowa, która ma zostać wydzielona do Spółki Przejmującej obejmuje:

 1. Nieruchomość składającą się z działek gruntu, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą;
 2. Rzeczowe aktywa trwałe, tj. m.in. Laptop wraz z oprogramowaniem;
 3. Prawa i zobowiązania z umów, tj. w szczególności:
  • umowę o prowadzenie obsługi biura z 1 maja 2013 r., zawartą z osobą fizyczną prowadzącą działalność,
  • umowę najmu z 18 sierpnia 2014 r. zawartą z Przedsiębiorstwem X Sp. z o.o.,umowę sprzedaży udziałów w spółce z o.o. zawartą z osobami fizycznymi,
  • szereg umów pożyczek (m.in. umowę z 27 grudnia 2012 r. zawartą z Przedsiębiorstwem X Sp. z o.o., umowę z 27 marca 2012 r. zawartą z osobą fizyczną, umowę z 6 lutego 2013 r. zawartą z osobą fizyczną, czy umowę z 3 lutego 2013 r. zawartą z osobą fizyczną).
 4. Decyzje administracyjne, tj. Decyzję Marszałka Województwa z 27 listopada 2013 r. w sprawie zgody na przetwarzanie odpadów;
 5. Inne składniki, takie jak:
  • gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych spółki;
  • 50 udziałów o wartości nominalnej 2.500 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 5.000 zł;
  • wszelkie prawa i obowiązki bezpośrednio lub pośrednio związane z zawarciem i wykonywaniem Przedwstępnej Umowy Sprzedaży z 19 lutego 2013 r., zawartej ze sp. z o.o. w formie aktu notarialnego.

Działalność Inwestycyjna, która pozostanie u Wnioskodawcy związana jest z nieruchomościami i planowaną realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego. Działalność ta wyodrębniona jako Oddział obejmuje w szczególności:

 1. Nieruchomości, tj.:
  • Nieruchomość A składającą się z działek gruntu dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą,
  • Nieruchomość B składającą się z działek gruntu dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą,
  • Nieruchomość C składającą się z działek gruntu dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oraz
  • Nieruchomość D składającą się z działek gruntu dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.
 2. Prawa i zobowiązania wynikające z zawartych umów, tj. Umowy Użyczenia zawartej między Wnioskodawcą, a Gminą Miastem oraz wszelkie umowy i uzgodnienia z gestorami mediów dotyczące nieruchomości;
 3. Decyzje administracyjne, tj. Decyzja Prezydenta Miasta z 25 sierpnia 2014 r. w sprawie lokalizacji zjazdu z Trasy;
 4. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z ewentualnego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji planowanej na opisanych w pkt 1 powyżej nieruchomościach;
 5. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z ewentualnego postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę zjazdu z Trasy;
 6. Inne składniki, takie jak:
  • zgodę spółki P S.A. z 13 października 2014 r. na realizację zjazdu z Trasy, w tym do zajęcia działki i dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • umowę rachunku bankowego i środki znajdujące się na rachunku przydzielonym do Oddziału;
  • umowę najmu przez Wnioskodawcę budynku biurowego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Po zakończeniu podziału Działalność Inwestycyjna stanowić będzie jedyną działalność gospodarczą Wnioskodawcy, a zespół składników materialnych i niematerialnych wykorzystywanych w tej działalności stanowić będzie przedsiębiorstwo Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy (tj. Działalność Inwestycyjna), jak i przenoszony do Spółki Przejmującej (tj. Działalność Nieruchomościowa) będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działalności Nieruchomościowej do Spółki Przejmującej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1 oraz część pytania oznaczonego we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działalności Nieruchomościowej do Spółki Przejmującej po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy, gdyż zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy (tj. Działalność Inwestycyjna), jak i przenoszony do Spółki Przejmującej (tj. Działalność Nieruchomościowa) będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. – dalej: „Ustawa CIT”) zawiera szczególny przepis określający przypadki i warunki powstania przychodu podatkowego w przypadku podziału spółki kapitałowej. Otóż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – przychodem jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. A contrario, wartość rynkowa składników majątkowych (tut. Działalność Nieruchomościowa) przeniesionych na spółkę przejmującą (tut. Spółka Przejmująca) nie stanowi przychodu podatkowego spółki podlegającej podziałowi (tut. Wnioskodawcy) w sytuacji gdy zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej (tut. Działalność Inwestycyjna), jak i majątek przejmowany na skutek podziału (tut. Działalność Nieruchomościowa) stanowią zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa („ZCP”).

Definicję podatkową ZCP zawiera art. 4a pkt 4 Ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem ZCP jest to organizacyjnie i finansowo wydzielony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania. ZCP musi charakteryzować finansowe i organizacyjne wyodrębnienie w ramach istniejącej struktury przedsiębiorstwa w stopniu umożliwiającym jego samodzielne działanie po wydzieleniu. Winny być zatem spełnione łącznie trzy warunki, aby można było uznać, że mamy do czynienia z ZCP, a mianowicie:

 • zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; o wyodrębnieniu finansowym może świadczyć nie tylko samodzielne sporządzanie bilansu przez oddział, ale każde wyodrębnienie, na podstawie którego możemy poznać sytuację finansową części przedsiębiorstwa, które będzie przedmiotem zbycia;
 • wyodrębnione składniki muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań (funkcji) gospodarczych;
 • po wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa musi być niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym te zadania.

Konieczność łącznego spełnienia wyżej wymienionych przesłanek została potwierdzona w orzecznictwie oraz stanowiskach organów podatkowych (w szczególności: wyrok WSA w Lublinie z 12 października 2007 r., sygn. I SA/Lu 403/07, wyrok WSA w Kielcach z 13 sierpnia 2009 r., sygn. I SA/Ke 226/09, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 maja 2009 r., nr IPPB5/423-131/09-2/MB; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 kwietnia 2009 r., nr ILPP2/443-67/09-4/EN).

Powyższe oznacza, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczony do realizacji określonych zadań, który zarazem byłby zdolny do samodzielnej realizacji tych zadań jako niezależne przedsiębiorstwo. Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 15 kwietnia 2010 r. (sygn. I SA/Kr 31/10) w zakresie wydzielenia zespołu składników materialnych i niematerialnych w istniejącym przedsiębiorstwie istotne jest, aby zachodziło ono na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy ZCP stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 6 czerwca 2013 r. (IPPB5/423-180/13-6/MK) potwierdził, że: (...) wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika, jako dział, wydział, oddział itp.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 września 2011 r. (IBPP3/443-290/11/BWo) wskazał, że: (...) Działalność ta jest prowadzona w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Wyodrębnienie organizacyjne ZCP zostało dokonane poprzez przypisanie do niego wszelkich składników materialnych i niematerialnych (w tym i zobowiązań) oraz personelu zajmującego się działalnością w zakresie przewiertów. (...) Jednostka ta jest również wyposażona w odpowiednie składniki majątkowe i niemajątkowe, w oparciu o które realizuje działalność w zakresie przewiertów. Ponadto, będą do niego przypisane poszczególne umowy o świadczenie usług zawarte z zewnętrznymi podmiotami, a także wynikające z tych umów zobowiązania i koszty.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 kwietnia 2012 r, (ILPB4/423-4/12-2/ŁM) uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że: o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 22 września 2011 r. (ITPB3/423-390/11/DK) wskazał, że: Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Natomiast wyodrębnienie finansowe nie oznacza pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, która odnosi się do całego przedsiębiorstwa.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 marca 2011 r. (ILPP1/443-1294/10-5/MK) wskazał, że: Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 10 lipca 2012 r. (IPTPP4/443-227/12-4/ALN) wskazał, że: Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. ZCP musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość -obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 marca 2011 r. (ILPP1/443-1294/10-5/MK) wskazał, że aby można było mówić o wyodrębnieniu funkcjonalnym: wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 12 grudnia 2011 r. (ILPB2/436-187/11-2/MK), w której organ wskazał, że: Wyodrębnienie zaś funkcjonalne to kryterium sprowadzające się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość, jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot gospodarczy.

Jak wynika z art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest zatem wystarczające, aby przenoszone składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u Spółki Przejmującej. Składniki majątkowe przenoszone w ramach podziału muszą stanowić ZCP u Wnioskodawcy, tj. przed dokonaniem podziału. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład ZCP muszą zatem umożliwić Spółce Przejmującej podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Z kolei składniki majątkowe pozostające u Wnioskodawcy muszą umożliwić mu dalsze prowadzenie tej działalności, która nie zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmująca wskutek podziału. Spełnienie omawianych powyżej przesłanek umożliwia więc uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Przykładowo w wyroku z 23 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1643/10, Naczelny Sąd administracyjny wskazał, że (...) Dział produkcyjny będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jeżeli po pierwsze nastąpi jego wyodrębnienie finansowe, funkcjonalne i organizacyjne, a ponadto będzie on mógł prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie produkcji.

Istniejące w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy organizacyjne, funkcjonalne i finansowe wyodrębnienie Działalności Nieruchomościowej oraz Działalności Inwestycyjnej, a także zdolność do samodzielnego funkcjonowania prowadzonych działalności gospodarczych pozwala na kwalifikację Centrali oraz Oddziału jako odrębnych ZCP Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT. Wynika to z następujących okoliczności:

 1. wyodrębnienie organizacyjne Działalności Nieruchomościowej oraz Działalności Inwestycyjnej potwierdzone jest formalnie (w drodze aktów wewnętrznych) i faktycznie (w świetle faktycznej struktury organizacyjnej Wnioskodawcy) poprzez ujęcie tych działalności w odrębnych jednostkach organizacyjnych funkcjonujących w strukturze Wnioskodawcy, tj. Centrali i Oddziału. Obu tym wewnętrznym formom organizacyjnym przypisane są odrębne składniki majątkowe i odrębny rachunek bankowy. Nad każdą z tych dwóch działalności (Centrali i Oddziału) kontrolę sprawuje przydzielony członek/członkowie zarządu.
  Ponadto zarówno Centrala, jak i Oddział posiada przypisane prawa niemajątkowe, tj. wierzytelności i zobowiązania. W szczególności wydzielana Działalność Nieruchomościowa obejmuje prawa i obowiązki wynikające z szeregu zawartych umów pożyczek oraz umowy najmu, umowy sprzedaży udziałów i umowy o prowadzenie obsługi biura. Natomiast pozostająca u Wnioskodawcy Działalność Inwestycyjna obejmuje:
  • prawa i zobowiązania wynikające z umowy użyczenia oraz wszelkich umów i uzgodnień dotyczących dostawy mediów do nieruchomości,
  • prawa i zobowiązania dotyczące nieruchomości (w tym zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, czy utrzymania nieruchomości),
  • prawa i zobowiązania wynikające z zawartej umowy o prowadzenie rachunku bankowego przydzielonego do Oddziału.
  Zarówno Centrala, jak i Oddział posiada przypisane aktywa materialne. W szczególności Działalność Nieruchomościowa obejmuje nieruchomość położoną w B i rzeczowe aktywa trwałe. Natomiast Działalność Inwestycyjna obejmuje nieruchomości zlokalizowane w R.
 2. Wyodrębnienie funkcjonalne (gospodarcze) Działalności Nieruchomościowej i Działalności Inwestycyjnej jest efektem ich przeznaczenia do realizacji odrębnych zadań gospodarczych. Rezultatem takiego wyraźnego rozdzielenia funkcji gospodarczych jest funkcjonalne przypisanie do Centrali i do Oddziału składników majątkowych niezbędnych dla realizacji tych celów gospodarczych (w tym m.in. praw i obowiązków z decyzji administracyjnych i umów dotyczących każdej z działalności). Co istotne, przypisane do Działalności Nieruchomościowej i Działalności Inwestycyjnej składniki majątkowe są wystarczające dla prowadzenia tych rodzajów działalności i stanowią niezbędne minimum umożliwiające samodzielną realizację zadań gospodarczych przez Centralę i Oddział.
 3. Wyodrębnienie finansowe Działalności Nieruchomościowej i Działalności Inwestycyjnej realizowane jest poprzez:
  • prowadzenie przez Wnioskodawcę odrębnej rachunkowości zarządczej, która umożliwia identyfikację operacji gospodarczych, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań działalności prowadzonej w ramach Działalności Nieruchomościowej i Działalności Inwestycyjnej (tj. związanej z funkcjonowaniem Oddziału);
  • do Oddziału oraz Centrali przypisane odrębne wierzytelności i zobowiązania związanego z jego działalnością;
  • utworzenie odrębnych rachunków bankowych, za pomocą których przeprowadzane są rozliczenia należności i zobowiązań, odpowiednio Działalności Nieruchomościowej oraz Działalności Inwestycyjnej.

Podkreślenia wymaga, że ZCP Wnioskodawcy, tj. Centrala oraz Oddział utworzone do prowadzenia Działalności Nieruchomościowej oraz Działalności Inwestycyjnej, obejmując m.in. umowy z kontrahentami, zobowiązania i wierzytelności umożliwiają niezależną i samodzielną realizację przez te wydzielone jednostki organizacyjne funkcji gospodarczych. W rezultacie przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej będzie zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością Centrali stanowiący ZCP w rozumieniu art. 4 ust. 4a Ustawy CIT, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie Działalności Nieruchomościowej. Z drugiej zaś strony, Oddział wykonujący Działalność Inwestycyjną pozostanie w wyniku podziału u Wnioskodawcy umożliwiając kontynuowanie tej dotychczasowej działalności Wnioskodawcy, tj. Działalności Inwestycyjnej. W wyniku podziału Wnioskodawcy do Spółki Przejmującej zostanie wydzielona ZCP (w postaci Działalności Nieruchomościowej), a jednocześnie u Wnioskodawcy pozostanie ZCP (w postaci Działalności Inwestycyjnej). W konsekwencji w wyniku podziału przez wydzielenie nie powstanie u Wnioskodawcy przychód podatkowy, w szczególności zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.