IBPB-1-2/4510-157/16/MM | Interpretacja indywidualna

Skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie
IBPB-1-2/4510-157/16/MMinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki przez wydzielenie
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 1 lutego 2016 r., który wpłynął do tut. Biura 8 lutego 2016 r., uzupełnionym 13 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie (pytania oznaczone we wniosku Nr 1 oraz Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 1 kwietnia 2016 r., wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 13 kwietnia 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”, „Spółka Dzielona”) jest spółką akcyjną będącą polskim rezydentem podatkowym. Spółka jest producentem elektrod, bloków grafitowych i węglowych, których głównymi odbiorcami są huty żelaza i stali. Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowej grupy składającej się ze spółek zlokalizowanych w różnych krajach (dalej: „Grupa”).

W najbliższym czasie w ramach Grupy przeprowadzona zostanie restrukturyzacja. Zgodnie z planowanym scenariuszem restrukturyzacji, dojdzie do podziału Spółki przez wydzielenie jej części (dalej: „Część Wydzielana”), w oparciu o art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”). Na skutek podziału Część Wydzielana przeniesiona zostanie do spółki przejmującej (dalej: „Spółka Przejmująca”). Spółka Przejmująca jest spółką kapitałową, która stanowi jedną ze spółek z Grupy, istniejącą na moment podziału. Jest to spółka kapitałowa, posiadająca siedzibę w Polsce i podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Planowanym dniem wydzielenia w rozumieniu art. 530 § 2 KSH, tj. dniem wpisu do rejestru sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jest dzień 1 czerwca 2016 r.

W skład Spółki Dzielonej wchodzą działy: PP (dalej: „Dział PP” lub „Część Pozostająca”) oraz GMS (dalej: „Dział GMS”). Dział GMS stanowi Część Wydzielaną. Dział PP zajmuje się głównie produkcją katod oraz okładzin piecowych, a także elektrod węglowych. Natomiast Dział GMS produkuje głównie wyroby grafitowe oraz materiały anodowe do baterii.

Zarówno Część Pozostająca, jak i Część Wydzielana posiadają odrębne zespoły majątkowych składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych każdego z nich.

Obie jednostki posiadają więc przyporządkowane oddzielnie:

 1. zespoły majątkowych składników materialnych: budynki, zapasy, materiały pomocnicze, części zamienne;
 2. zespoły majątkowych składników niematerialnych: programy informatyczne, licencje;
 3. zobowiązania: zobowiązania handlowe od podmiotów trzecich (w tym od podmiotu powiązanego).

Grunty użytkowane przez Część Pozostającą i Część Wydzielaną są w trakcie podziału geodezyjnego, którego celem jest przypisanie konkretnych działek ziemi do danej części Spółki Dzielonej.

Cześć Wydzielana jest odrębna organizacyjnie od Części Pozostającej. Odrębność tę wyznaczają odmienne regulaminy funkcjonujące w działach. Również pracownicy Spółki Dzielonej przyporządkowani są odrębnie do Działów GMS i PP. Zapasy, części zamienne i materiały pomocnicze ujęte w ewidencji Działu PP, a przyporządkowane do Działu GMS, zostały przypisane do centrum kosztowego Działu GMS w systemie SAP.

Dział GMS i Dział PP posiadają odrębne departamenty. W szczególności posiadają własne działy sprzedaży, jakości, logistyki i jednostki technologiczne. Sprawia to, że na chwilę obecną stanowią podmioty organizacyjnie odrębne.

Wyniki finansowe Części Pozostającej oraz Części Wydzielanej są oceniane na podstawie odrębnych planów finansowych. Możliwa jest ocena określonych wskaźników finansowych, w tym zwłaszcza przychodów operacyjnych i kosztów operacyjnych oraz należności i zobowiązań przypisanych do konkretnych działów tj. Działu PP i Działu GMS. Kontrola płynności jest wykonywana przez Spółkę jako całość, jednakże planowanie finansowe jest dokonywane oddzielnie dla każdego z działów.

Oba Działy wykonują w obrębie Spółki Dzielonej usługi na swoją rzecz, tj. Dział GMS świadczy usługi na rzecz Działu PP i na odwrót. Usługi te są świadczone głównie w obszarach administracji i zarządzania przedsiębiorstwem, a dotyczą np. remontów czy też prowadzenia księgowości. Dla celów rachunkowych, takie usługi wzajemne są dokumentowane wewnętrznymi notami księgowymi i obciążają odpowiednie centra kosztów w jednostkach. W tożsamy sposób dokumentowane są przesunięcia materiałów pomiędzy jednostkami.

Po zakończonym procesie podziału przez wydzielenie, zarówno Część Pozostająca jak i Część Wydzielana będą w stanie funkcjonować jako niezależne podmioty. Zostanie to poprzedzone reorganizacją ograniczającą się do formalnego podziału części administracyjnej (kadry, systemy informatyczne, księgowość, koszty i kontrola).

Ponadto, w przeszłości, Dział GMS funkcjonował w ramach odrębnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która została przejęta przez Spółkę Dzieloną w 2004 r.

W uzupełnieniu wniosku z 12 kwietnia 2016 r. (wpływ do tut. Biura 13 kwietnia 2016 r.) Wnioskodawca wyjaśnił:

 • Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz składa deklaracje VAT.
 • Wchodzący w skład Spółki Dział GMS (Część Wydzielana) dysponuje oddzielną linią produkcyjną, zlokalizowaną w odrębnych budynkach, w stosunku do Działu PP (Część Pozostająca). Zajmuje się samodzielną produkcją wyrobów grafitowych oraz materiałów anodowych do baterii, podczas gdy Część Pozostająca zajmuje się głównie produkcją katod oraz okładzin piecowych, a także elektrod węglowych. Proces produkcyjny realizowany jest w oparciu o umowy z kontrahentami, których stroną obecnie jest Spółka, jednakże, po podziale zostaną one przejęte przez Spółkę Przejmującą, do której przeniesiony zostanie Dział GMS w drodze podziału Spółki. Ponadto, oba działy podejmują niezależne działania gospodarcze wykorzystując do tego w szczególności własne działy sprzedaży, jakości, logistyki i jednostki technologiczne, a przede wszystkim zasoby ludzkie. Dział GMS, mający zostać wydzielony ze Spółki, posiada zdolność do niezależnego działania jako samodzielny podmiot gospodarczy w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. W następstwie podziału działalność ta będzie jedynie kontynuowana.
 • W skład zarówno Części Pozostającej jak i Części Wydzielanej wchodzą składniki majątkowe o charakterze materialnym jak i niematerialnym (w tym zobowiązania handlowe od podmiotów trzecich). Składniki te są ze sobą funkcjonalnie powiązane, służą do realizacji zadań gospodarczych będących przedmiotem działalności tych jednostek, umożliwiając kontynuowanie przez nabywcę dotychczasowej działalności gospodarczej realizowanej obecnie w ramach Działu GMS.
 • Na bazie nabytego majątku Spółka Przejmująca będzie kontynuować dotychczasową działalność gospodarczą Wnioskodawcy realizowaną przez Dział GMS.
 • Opisane we wniosku elementy stanu faktycznego wskazujące na wyodrębnienie organizacyjne, finansowe oraz funkcjonalne Działu GMS zachodzą obecnie i nie zmieni się to na dzień podziału Spółki.
 • Spółka, do której Wnioskodawca planuje przenieść w drodze podziału działalność związaną z produkcją wyrobów grafitowych oraz materiałów anodowych do baterii przejmie/wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z umów realizowanych przez Wnioskodawcę w ramach Działu GMS.
 • Przeniesienie wskazanych we wniosku składników materialnych i niematerialnych będzie wiązało się z tzw. „przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę” w myśl art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 • Czy w opisanym stanie faktycznym Część Wydzielana ze Spółki Dzielonej, jak również Część Pozostająca w Spółce Dzielonej, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 • Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki Dzielonej powstanie przychód zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ust ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Część Wydzielana ze Spółki Dzielonej, jak również Część Pozostająca w Spółce Dzielonej, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”).

Zdaniem Wnioskodawcy, podział Spółki przez wydzielenie Części Wydzielanej nie będzie powodował powstania przychodu dla celów CIT po stronie Spółki Dzielonej zgodnie z 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT.

W świetle definicji zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół majątkowych składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na gruncie powołanej powyżej definicji, zgodzić się należy z dobrze ugruntowaną praktyką interpretacyjną i orzeczniczą (tak np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lutego 2015 r. Znak: IBPBI/2/423-1284/14/IZ, w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2015 r. sygn. akt I FSK 572/14), według której podstawowymi przesłankami do uznania określonego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa są:

 1. istnienie zespołu majątkowych składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie i przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 2. organizacyjne wyodrębnienie zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. finansowe wyodrębnienie zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie,
 4. możliwość samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo realizujące zadania gospodarcze.

Mając na uwadze, że ustawodawca nie precyzuje w jaki sposób należy weryfikować, czy wskazane powyżej przesłanki z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT zostały spełnione, niezbędne jest przeprowadzenie każdorazowo odrębnej analizy w stosunku do danego stanu faktycznego.

Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych.

W przekonaniu Wnioskodawcy, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki będące we wzajemnych relacjach, składające się na wyraźną całość dającą się zidentyfikować w obrębie przedsiębiorstwa. W celu kwalifikacji określonego zespołu składników majątkowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej. Musi się ona odznaczać swoistą odrębnością niezbędną do autonomicznego i samodzielnego funkcjonowania w rzeczywistości gospodarczej. W żadnym wypadku nie może to być zbiór przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest przynależność do jednego podmiotu gospodarczego.

Powyższe stanowisko pozostaje w zgodzie z obszerną linią interpretacyjną, która dodaje, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, to jest na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość (tak m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2015 r. Znak: IPPB5/4510-297/15-2/MK, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 maja 2015 r. Znak: IPPB5/4510-290/15-4/MK, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 maja 2015 r. Znak: ITPB3/4510-527/15-2/AD).

W ocenie Wnioskodawcy, w świetle opisu stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego), spełnienie powyższej przesłanki jest bezsporne. W skład zarówno Spółki jak i Części Wydzielanej wchodzą zarówno składniki majątkowe o charakterze materialnym, jak i niematerialnym (w tym zobowiązania handlowe od podmiotów trzecich). Co więcej, składniki te są ze sobą funkcjonalnie powiązane i służą do realizacji zadań gospodarczych będących przedmiotem działalności tych jednostek.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Przepisy ustawy o CIT nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół majątkowych składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże, zdaniem Wnioskodawcy, aby móc mówić o wyodrębnieniu organizacyjnym danych składników majątku w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa niezbędna jest możliwość ustalenia, czy te składniki majątkowe pełnią dające się zidentyfikować odrębne funkcje w całościowej strukturze przedsiębiorstwa. Wnioskodawca pragnie również podkreślić, że nie chodzi o formalne wyodrębnienie składników majątkowych, ale ich wyraźną samodzielność i autonomiczne funkcjonowanie w ramach Spółki.

Stanowisko organów podatkowych w analogiczny sposób odnosi się do kryterium wyodrębnienia organizacyjnego wskazując, że najistotniejszym elementem determinującym spełnienie tej przesłanki jest funkcjonowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej podatnika. Weryfikacja spełnienia tej przesłanki następuje poprzez ustalenie jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa, tj. na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4510-110/15/EN, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 maja 2015 r. Znak: IPPB5/4510-290/15-4/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2015 r. Znak: IPPB5/4510-318/15-7/MK).

W ocenie Wnioskodawcy, należy wskazać, iż w przedstawionym opisie stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego) oba rodzaje działalności wykonywane w Części Pozostającej i Części Wydzielanej są przez niezależne zespoły pracowników korzystających z powierzonych zasobów i współdziałających ze sobą w sposób zorganizowany. Struktury te w obszarach obu rodzajów działalności są rozłączne i wzajemnie niezależne, zwłaszcza dzięki odrębnym departamentom, w tym własnym działom sprzedaży, jakości, logistyki i jednostkom technologicznym, które funkcjonują w oparciu o oddzielne wewnętrznie regulacje. W przekonaniu Wnioskodawcy, wyodrębnienie organizacyjne nie musi oznaczać wyodrębnienia w postaci np. oddziału, a wystarczające są regulacje zapewniające wewnętrzny podział jednostek. Wyodrębnienie organizacyjne znajduje oparcie w strukturze organizacyjnej, której kształt nadają odrębne regulaminy Spółki Dzielonej i Części Wydzielanej umożliwiające ich niezależne i oddzielne funkcjonowanie w ramach struktury. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wydzielane w ramach podziału zespoły składników majątkowych spełniają przesłanki uznania ich za jednostki wyodrębnione organizacyjnie.

Wyodrębnienie finansowe.

Podobnie jak w przypadku wyodrębnienia organizacyjnego, ustawa o CIT nie zawiera definicji wyodrębnienia finansowego składników w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrębnienie finansowe oznacza stan, w którym poprzez prowadzenie stosownej ewidencji rachunkowej możliwe jest oddzielne przyporządkowanie przychodów i kosztów, a także należności i zobowiązań do określonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tak wyodrębniona finansowo zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być w stanie istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego i samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. W przekonaniu Wnioskodawcy, wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać prowadzenia oddzielnych ksiąg. Ważne jest natomiast, aby przychody i koszty, a także należności i zobowiązania były odpowiednio alokowane do konkretnych jednostek.

O wyodrębnieniu finansowym wymienionych w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) jednostek świadczą, zdaniem Wnioskodawcy, zwłaszcza następujące elementy:

 • zespoły majątkowych składników materialnych i niematerialnych (w tym należności i zobowiązania) są przypisane odpowiednio do Spółki i Części Wydzielanej w systemie księgowym, dotyczy to także zapasów;
 • wyniki finansowe Spółki oraz Części Wydzielanej są weryfikowane na podstawie odrębnych planów finansowych;
 • przychody operacyjne i koszty operacyjne, a także należności i zobowiązania są przypisane do nich oddzielnie.

O wyodrębnieniu i niezależności finansowej jednostek świadczy również to, że wzajemne rozliczenia z tytułu usług pomiędzy jednostkami są dokumentowane notami księgowymi, które obciążają centra kosztowe w jednostce pozostającej w Części Pozostającej i Części Wydzielanej.

W konsekwencji należy uznać, że jednostki biznesowe Spółki Dzielonej i Części Wydzielanej mogą zostać potraktowane jako odrębne pod względem finansowym.

Stanowisko niniejsze znajduje oparcie w linii interpretacyjnej organów podatkowych, które wskazują, iż wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lutego 2015 r. Znak: IBPBI/2/423-1284/14/IZ, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 grudnia 2015 r. Znak: IPPB5/4510-959/15-3/AK).

Wyodrębnienie funkcjonalne.

Ustawa o CIT nie zawiera również definicji wyodrębnienia funkcjonalnego. W ocenie Wnioskodawcy, aby zespól majątkowych składników materialnych i niematerialnych mógł być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi posiadać zdolność do funkcjonowania na rynku jako samodzielny podmiot gospodarczy realizujący określone zadania gospodarcze.

Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach prawa podatkowego, które wyodrębnienie funkcjonalne utożsamiają z zespołem majątkowych składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych i posiadających zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo. Takie rozumienie wyodrębnienia funkcjonalnego zostało potwierdzone m.in. interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 grudnia 2015 r. Znak: IPPB5/4510-959/15-3/AK, interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 listopada 2013 r. Znak: ILPB3/423-368/13-2/EK.

Jak to zostało przedstawione w opisie stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego), na moment dokonania podziału Część Pozostająca i Część Wydzielana będą zdolne do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwa, gdyż będą obejmowały niezbędne do tego zespoły składników w tym własne departamenty, w szczególności własne działy sprzedaży, jakości, logistyki i jednostki technologiczne oraz zasoby ludzkie. Potwierdza to także zupełnie odrębny zakres produkcji obydwu departamentów. Dział PP zajmuje się głównie produkcją katod oraz okładzin piecowych, a także elektrod węglowych, podczas gdy Dział GMS produkuje głównie wyroby grafitowe oraz materiały anodowe do baterii.

Natomiast, po zakończonym procesie podziału przez wydzielenie, jedyna reorganizacja, która będzie miała miejsce ograniczy się do administracji (kadry, systemy informatyczne i księgowość, w tym kontrola finansowa).

Wymaga podkreślenia, że Dział GMS funkcjonował w przeszłości w ramach odrębnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która połączyła się ze Spółką Dzieloną w 2004 r.

Powyższe oznacza, iż zarówno Część Pozostająca jak i Część Wydzielana stanowią funkcjonalnie odrębne całości, przeznaczone do samodzielnego prowadzenia powierzonych zadań.

Podsumowując powyższe wywody należy uznać, że wszystkie niezbędne przesłanki dla uznania Części Pozostającej i Części Wydzielanej za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT są spełnione.

Ad. 3

Art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT stanowi, że przychodem jest w spółce podlegającej podziałowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przywołanej regulacji Ustawodawca uzależnia powstanie przychodu z tytułu podziału przedsiębiorstwa od tego, czy wydzielane i pozostające w spółce dzielonej składniki majątkowe mają postać zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tylko wtedy, jeżeli majątek wydzielany lub pozostający, tj. co najmniej jeden z nich, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powstaje przychód podatkowy po stronie dzielonej spółki.

W konsekwencji, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału (w komentowanym przypadku Dział GMS) i majątek pozostający w spółce (Dział PP) stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, nie dochodzi do powstania przychodu w wyniku podziału przez wydzielenie.

Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie niezbędne przesłanki dla uznania Części Pozostającej (Dział PP) i Części Wydzielanej (Dział GMS) za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT są spełnione, to w świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie Części Wydzielanej nie będzie powodował powstania przychodu dla celów CIT po stronie Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 oraz Nr 4 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.