IBPB-1-1/4510-18/15/ŚS | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych wniesienia hotelu w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
IBPB-1-1/4510-18/15/ŚSinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 24 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia hotelu w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia hotelu w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług hotelowych oraz restauracyjnych. Spółka zatrudnia personel hotelu i restauracji, posiada wyposażenie hotelu i restauracji oraz wynajmuje nieruchomość zabudowaną budynkiem, w którym prowadzony jest hotel i restauracja. Prowadzona działalność hotelowa i restauracyjna obejmuje wyodrębniony w Spółce zespół składników majątkowych i niematerialnych, w tym zobowiązania, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Stanowi więc zdaniem Spółki, zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (działalność hotelowa i restauracyjna), wchodzą następujące pozycje:

 • środki trwałe (np. składniki majątkowe stanowiące wyposażenie hotelu i restauracji),
 • inne niż środki trwałe składniki majątkowe,
 • wyposażenie,
 • materiały,
 • należności,
 • zobowiązania (w tym z umów o pracę i umów cywilnoprawnych).

W związku z planowaną zmianą struktury działalności grupy, w skład której wchodzi Spółka, planowane jest przeniesienie prowadzonej przez Spółkę działalności hotelowo-restauracyjnej (dalej: „Hotel”), w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do istniejącej lub nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Nowa Spółka”) w zamian za udziały w Nowej Spółce.

Nowa Spółka otrzyma zespół składników majątkowych i niematerialnych oraz przejmie pracowników Spółki, który umożliwi kontynuowanie prowadzonej obecnie przez Spółkę działalności hotelowo-restauracyjnej. Nowa Spółka będzie również najemcą nieruchomości zabudowanej budynkiem (wejdzie w prawa i obowiązki najemcy wynikające z zawartej przez Spółkę umowy najmu), w którym prowadzona jest działalność hotelowo-restauracyjna Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Hotel stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT...
 2. Czy wniesienie Hotelu, będącego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, do Nowej Spółki spowoduje w Spółce powstanie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT...

Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, Hotel stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa o CIT”).

Ad. 2 Ze względu na fakt, że Hotel stanowi zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT, Wnioskodawca wnosząc Hotel aportem do Nowej Spółki nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższej definicji wynika, że aby zespół składników majątkowych (w tym zobowiązań) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W związku z powyższym, dla uznania Hotelu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki konieczne jest wyodrębnienie składników majątkowych zarówno na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej, jak i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne

Ustawa o CIT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne.

Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie dokumenty wewnętrzne Spółki.

W związku z powyższym, Spółka posiada listę pracowników przypisanych do Hotelu, wskazany został kierownik Hotelu, jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie Hotelem. Spółka posiada wyodrębnioną strukturę organizacyjną Hotelu oraz zestawienie materialnych i niematerialnych składników Hotelu (w tym zobowiązań). Do Hotelu alokowane są składniki majątkowe związane z Hotelem, niezbędne do prowadzenia działalności m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, umowy związane z przedmiotem działalności Hotelu (w tym umowa najmu budynku, w którym prowadzony jest Hotel), część środków znajdujących się na rachunku bankowym Spółki, zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania.

Hotel posiada własną nazwę. W konsekwencji, Hotel jest formalnie wyodrębniony w strukturze Spółki. Ponadto, o organizacyjnym wyodrębnieniu w strukturze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która może być przeniesiona do Nowej Spółki świadczy fakt, że Hotel prowadzi w ramach Spółki ściśle określony rodzaj działalności, który nie jest realizowany przez jakąkolwiek inną część Spółki. Działalność ta prowadzona jest w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej Spółki. Hotel posiada majątek (tj. aktywa i pasywa) niezbędny do samodzielnego prowadzenia działalności. Do Hotelu tej przypisane są umowy związane z zakresem jej działalności, a także wynikające z tych umów zobowiązania. W związku z tym, Hotel może realizować swoją działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Ze względu na fakt, że Wnioskodawca jest najemcą, w którym prowadzony jest Hotel, po wniesieniu Hotelu do Nowej Spółki, wstąpi ona w prawa i obowiązki Spółki wynikające z umowy najmu. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, należy uznać, że Hotel spełnia wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki dla uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie Ustawy o CIT.

Wyodrębnienie finansowe.

Zdaniem Spółki, Hotel stanowi także zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) wyodrębniony finansowo, o czym świadczy przyporządkowanie kont w ewidencji księgowej Spółki do Hotelu. W rezultacie, będzie istniała możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań do Hotelu.

Dodatkowo, ze względu na oznaczenia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych możliwe jest zidentyfikowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyporządkowanych do Hotelu.

Należy jednak podkreślić, że Ustawa o CIT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności czy koniecznie jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych, czy sporządzanie bilansów.

W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (J. Marciniuk „Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2014” Komentarz; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2014).

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, Hotel spełnia warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne.

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Ustawie o CIT, wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Hotel został przeznaczony do prowadzenia stricte działalności hotelowej i restauracyjnej w konkretnym miejscu (budynku). W tym celu do Hotelu zostały alokowane składniki majątkowe konieczne do prowadzenia działalności hotelowej i restauracyjnej, w szczególności środki trwałe oraz inne niż środki trwałe składniki majątku (np. wyposażenie hotelu), prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów handlowych z kontrahentami, zobowiązania oraz pracownicy dedykowani do realizacji tego typu zadań.

Hotel po przeniesieniu do Nowej Spółki posiadać będzie także niezależne źródło przychodów z tytułu świadczenia usług hotelowych i restauracyjnych. A zatem, zdaniem Spółki, należy uznać, że Hotel jest wyodrębniony także pod względem funkcjonalnym ze struktury Spółki.

Potwierdzeniem należytego funkcjonalnego wyodrębnienia Hotelu ze struktury Spółki jest również fakt, że kontynuowanie hotelowej i restauracyjnej przez Hotel w Nowej Spółce nie będzie wymagało przeprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej przejętych składników i ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych w tym zakresie.

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy, Hotel mógłby również funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, gdyby potencjalnie zaistniała taka konieczność. Składniki przypisane do Hotelu stanowią bowiem odpowiednio powiązaną całość i przyczyniają się do osiągania przychodu przez Hotel.

Podsumowując, zdaniem Spółki, organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie Hotelu pozwala na uznanie go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o CIT. W związku z powyższym, stanowisko Spółki, że Hotel stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT, należy uznać za prawidłowe.

Mając na uwadze, że zdaniem Spółki Hotel stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT, objęcie przez Spółkę udziałów w Nowej Spółce w zamian za aport Hotelu nie będzie powodowało powstania po stronie Spółki przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

Końcowo Wnioskodawca wskazał, że pomimo, iż przywołane przez Spółkę interpretacje indywidualne prawa podatkowego częściowo wydane zostały na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, to uwagi w nich zwarte, a odnoszące się do pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ze względu na swój uniwersalny charakter pozostają aktualne także w przedmiotowej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć przy tym należy, że wydając interpretację w trybie art. 14c Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Zatem ocena, czy opisany w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, hotel w istocie spełnia wskazane wyżej kryteria uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy do Wnioskodawcy. Ocena ta może zostać zweryfikowana jedynie w prowadzonym przez właściwe organy postępowaniu podatkowym lub kontrolnym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.