3063-ILPP1-2.4512.118.2016.1.DC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Uznanie składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem wydzielenia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2016 r. (data wpływu 26 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem wydzielenia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem wydzielenia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Spółka Dzielona” lub „Wnioskodawca”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania w Polsce.

Obecny profil działalności gospodarczej Wnioskodawcy obejmuje m.in. produkcję i sprzedaż materiałów dla lakiernictwa samochodowego. Jednocześnie Wnioskodawca sprawuje funkcje właścicielskie oraz zarządcze w grupie, do której należy (dalej: „Grupa”), polegające na zarządzaniu podmiotami zależnymi (dalej: „Podmioty Zależne”) oraz podejmowaniem strategicznych decyzji związanych z prowadzoną w Grupie działalnością.

Działalność Grupy, zostanie poddana reorganizacji zakładającej wprowadzenie do struktury organizacyjnej Grupy spółki sprawującej jedynie funkcje właścicielskie w Grupie (dalej: „Spółka Przejmująca”). W zakres funkcji właścicielskich wchodzić będzie m.in. zarządzanie Podmiotami Zależnymi, w tym zarządzanie finansami oraz podejmowanie strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością, w tym działalnością inwestycyjną oraz związaną z dalszym rozwojem Grupy.

Nowoutworzona Spółka Przejmująca będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania w Polsce. Zarówno Spółka Dzielona jak i Spółka Przejmująca nie korzystają/nie będą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Zarówno Spółka Dzielona jak i Spółka Przejmująca na moment dokonania podziału będą czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym rozdzieleniem działalności zarządzania strategicznego od działalności operacyjnej, planowane jest dokonanie podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie. W wyniku podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), część majątku Spółki Dzielonej zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmująca, a jednocześnie część majątku pozostanie w Spółce Dzielonej.

Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Dzielonej przynajmniej jeden udział własny w zamian za przenoszony majątek Spółki Dzielonej. W związku z planowanym podziałem nie zostaną wypłacone żadne dopłaty w gotówce. Wartość nominalna udziałów wydanych wspólnikowi Spółki Dzielonej przez Spółkę Przejmującą będzie odpowiadać wartości rynkowej majątku otrzymanego w ramach podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej (nie wystąpi nadwyżka wartości otrzymanego przez Spółkę Przejmującą majątku ponad nominalną wartość udziałów wydanych wspólnikowi Spółki Dzielonej). Całość majątku otrzymanego przez Spółkę Przejmującą w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie zostanie przekazana na powiększenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Majątek podlegający wydzieleniu będzie na moment wydzielenia wyodrębniony na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych w ramach Spółki Dzielonej (dalej: „Dział Zarządzania Strategicznego”), w związku z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania Podmiotami Zależnymi, w tym zarządzania finansami oraz podejmowania strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością. W skład Działu Zarządzania Strategicznego będą wchodziły wszystkie istotne i przenaszalne składniki służące wykonywaniu wskazanej powyżej działalności gospodarczej wchodzące w skład majątku Spółki Dzielonej na moment wydzielenia. W szczególności w skład majątku Działu Zarządzania Strategicznego wchodzić będą wszystkie udziały w Podmiotach Zależnych posiadane przez Spółkę Dzieloną, a także aktywa finansowe (takie jak np. wierzytelności pożyczkowe wobec Podmiotów Zależnych) oraz istotne wartości niematerialne i prawne. Ponadto Dział Zarządzania Strategicznego obejmował będzie inne aktywa, konieczne do wykonywania funkcji zarządzania strategicznego całą Grupą Spółek (takie jak np. aktywa materialne – wyposażenie biurowe, komputery, etc. oraz aktywa niematerialne, takie jak np. licencje na odpowiednie oprogramowanie komputerowe). Do Działu Zarządzania Strategicznego przyporządkowany będzie także personel dedykowany do wykonywania zadań związanych ze wskazaną powyżej działalnością.

W Spółce Dzielonej pozostanie natomiast zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań związany przede wszystkim z działalnością jednostki organizacyjnej Spółki Dzielonej (dalej: „Dział Operacyjny”) zajmującej się działalnością produkcyjną w zakresie produkcji materiałów dla lakiernictwa samochodowego, sprzedażą tych produktów, świadczeniem usług oraz pozostałą działalnością operacyjną, ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania uregulowanymi w ramach wewnętrznych aktów Spółki Dzielonej.

Wskazane powyżej działy Spółki Dzielonej na moment podziału będą jednostkami organizacyjnymi funkcjonującymi na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych Spółki Dzielonej z przyporządkowanymi zasobami ludzkimi i technicznymi, zadaniami oraz celami biznesowymi przypisanymi do poszczególnych działów. W szczególności istotne jest przeniesienie wszelkich funkcji właścicielskich oraz zarządczych wraz z posiadaniem udziałów w Podmiotach Zależnych do Spółki Przejmującej, co umożliwi stworzenie jednego podmiotu pełniącego funkcje zarządcze i właścicielskie w Grupie. Jednocześnie działanie takie umożliwi Spółce Dzielonej niezakłócone kontynuowanie działalności operacyjnej w zakresie produkcji i sprzedaży materiałów do lakiernictwa samochodowego.

Na moment podziału przez wydzielenie w ramach prowadzonej przez Spółkę Dzieloną działalności możliwe będzie przypisanie zarówno do Działu Zarządzania Strategicznego, jak i Działu Operacyjnego, odpowiadających tym działom przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów (w tym zobowiązań i środków trwałych).

Z uwagi na fakt, że Dział Zarządzania Strategicznego przed dokonaniem podziału przez wydzielenie będzie funkcjonował jako jednostka wyodrębniona w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej realizująca określone działania tak na rzecz Spółki Dzielonej jak i Podmiotów Zależnych, możliwe będzie przypisanie do Działu Zarządzania Strategicznego zewnętrznego strumienia pieniężnego, na który składać się będą m.in. przychody z dywidend wypłacanych Spółce Dzielonej przez Podmioty Zależne, a także przychody z odsetek od pożyczek, udzielanych Podmiotom Zależnym. Co więcej, w przypadku wewnętrznych rozliczeń dokonywanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Spółki Dzielonej w ramach prowadzonego przez nią systemu zarządczego, do Działu Zarządzania Strategicznego na moment podziału możliwe będzie przypisanie także „wewnętrznego” przychodu w związku z działaniami realizowanymi przez ten dział na rzecz Spółki Dzielonej, a także wewnętrznego kosztu w związku z działaniami realizowanym na rzecz tego działu przez Spółkę Dzieloną.

Po dokonaniu podziału przez wydzielenie i nabyciu Działu Zarządzania Strategicznego przez Spółkę Przejmującą mogą zostać zawarte odpowiednie umowy związane z zarządzaniem Spółką Dzieloną przez Spółkę Przejmującą. W konsekwencji po podziale Spółki Dzielonej ww. wewnętrzne strumienie pieniężne związane z zarządzaniem strategicznym Spółką Dzieloną oraz z działaniami realizowanymi przez Spółkę Dzieloną na rzecz Działu Zarządzania Strategicznego zamienią się w zewnętrzne przychody i koszty Spółki Przejmującej. Co więcej, na moment dokonania podziału do Działu Zarządzania Strategicznego będą przypisane przychody, które będą uzyskiwane w związku z zarządzeniem Podmiotami Zależnymi oraz pełnieniem funkcji właścicielskich w Grupie.

Ponadto na moment podziału możliwe będzie dokonanie oceny rentowności i efektywności Działu Zarządzania Strategicznego oraz Działu Operacyjnego, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających na Dział Zarządzania Strategicznego oraz na Dział Operacyjny. Dodatkowo Dział Zarządzania Strategicznego, jak również Dział Operacyjny, będą funkcjonowały w oparciu o zaplanowany budżet przypadający na przydzielone tym działom zadania. Budżet danego działu planowany będzie na podstawie przewidywanych wydatków związanych z jego funkcjonowaniem. Dodatkowo do działów zostaną alokowane środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych Spółki Dzielonej, które będą bezpośrednio związane z prowadzoną przez te jednostki działalnością gospodarczą, tj. odpowiednia część środków pieniężnych zostanie alokowana do Działu Zarządzania Strategicznego, a część do Działu Operacyjnego. Dział Zarządzania Strategicznego i Dział Operacyjny będą posiadały odrębne, przypisane im rachunki bankowe.

W konsekwencji, mimo że Dział Zarządzania Strategicznego oraz Dział Operacyjny na dzień podziału przez wydzielenie nie będą zorganizowane w formie oddziałów samobilansujących, Spółka Dzielona w oparciu o prowadzoną ewidencję będzie w stanie sporządzić bilans i rachunek zysków i strat odzwierciadlające sytuację majątkową oraz wyniki (rentowność) prowadzonych rodzajów działalności i przypisanych im struktur organizacyjnych.

Po dokonaniu podziału Spółka Przejmująca będzie kontynuowała prowadzoną na moment podziału przez Spółkę Dzieloną działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań realizowanych przez Dział Zarządzania Strategicznego, natomiast Spółka Dzielona będzie kontynuowała działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań realizowanych przez Dział Operacyjny.

W skład przenoszonego w ramach podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej Działu Zarządzania Strategicznego na dzień podziału przez wydzielenie wchodzić będzie zespół następujących składników majątkowych, w tym zobowiązań:

 • Aktywa rzeczowe Spółki Dzielonej funkcjonalnie związane z Działem Zarządzania Strategicznego (środki transportu, komputery i urządzenia oraz wyposażenie elektroniczne);
 • Istotne wartości niematerialne i prawne;
 • Aktywa finansowe Spółki Dzielonej funkcjonalnie związane z Działem Zarządzania Strategicznego (udziały w Podmiotach Zależnych, wierzytelności pożyczkowe wobec Podmiotów Zależnych);
 • Kontakty z dostawcami i inne kontakty związane z Działem Zarządzania Strategicznego;
 • Zakład pracy lub jego część w rozumieniu art. 231 ustawy w z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) – dla pracowników związanych z Działem Zarządzania Strategicznego;
 • Aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne związane z Działem Zarządzania Strategicznego;
 • Prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z Działem Zarządzania Strategicznego.

Działalność Spółki Przejmującej po wydzieleniu Działu Zarządzania Strategicznego ze Spółki Dzielonej będzie odpowiadała funkcjom przypisanym do Działu Zarządzania Strategicznego jeszcze przed podziałem, a obejmującym m.in. zarządzanie Podmiotami Zależnymi, w tym zarządzanie finansami oraz podejmowaniem strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością. Po podziale Spółka Przejmująca przy wykorzystaniu zespołu składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązań wchodzących w skład Działu Zarządzania Strategicznego będzie kontynuowała dotychczasową działalność Spółki Dzielonej prowadzoną przez Dział Zarządzania.

Natomiast w skład Działu Operacyjnego na dzień podziału przez wydzielenie wchodził będzie zespół m.in. następujących składników, w tym zobowiązań:

 • Aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane do wykonywania działalności produkcyjnej, usługowej oraz sprzedaży produktów (materiałów dla lakiernictwa samochodowego) niezwiązane funkcjonalnie z Działem Zarządzania Strategicznego (w tym nieruchomości, hale produkcyjne, maszyny, magazyny, środki transportu, komputery i urządzenia oraz wyposażenie elektroniczne);
 • Zakład pracy lub jego część w rozumieniu art. 231 ustawy w z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) – dla pracowników związanych z Działem Operacyjnym;
 • Tajemnice przedsiębiorstwa wraz z bazą kontaktów handlowych i inne kontakty związane z Działem Operacyjnym;
 • Aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne oraz wyprodukowane towary związane z Działem Operacyjnym;
 • Prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z Działem Operacyjnym, w tym wierzytelności wynikające z umów sprzedaży produktów i materiałów, zobowiązania wynikające z umów nabycia materiałów, wierzytelności/zobowiązania związane ze świadczonymi usługami.

Działalność Spółki Dzielonej po wydzieleniu Działu Zarządzania Strategicznego będzie odpowiadała funkcjom przypisanym do Działu Operacyjnego jeszcze przed podziałem, a obejmującym m.in. działalność produkcyjną w zakresie materiałów dla lakiernictwa samochodowego, sprzedaż tych produktów, świadczenie usług oraz pozostałą działalnością operacyjną.

Z perspektywy biznesowej zarówno Dział Zarządzania Strategicznego, jak i Dział Operacyjny będą mogły funkcjonować niezależnie od siebie, bowiem każdy z nich składać się będzie ze wszystkich niezbędnych w tym celu narzędzi oraz zasobów.

Opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych przenoszony do Spółki Przejmującej (Dział Zarządzania Strategicznego), jak również zespół składników materialnych i niematerialnych pozostający w Spółce Dzielonej (Dział Operacyjny), będą stanowiły na dzień podziału przez wydzielenie kompleksy praw, obowiązków, zobowiązań i rzeczy ukierunkowane na realizację działalności gospodarczej odpowiednio w zakresie Działu Zarządzania Strategicznego oraz w zakresie Działu Operacyjnego.

Jednocześnie przedmiotowy kompleks składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, w ramach Działu Zarządzania Strategicznego będzie mógł służyć po dokonaniu planowanej transakcji podziału do kontynuowania ww. działalności gospodarczej przez Spółkę Przejmującą. Spółka Przejmująca w oparciu o otrzymane składniki majątkowe, zobowiązania, przejęte umowy oraz przejętych pracowników będzie prowadzić działalność gospodarczą tożsamą z działalnością gospodarczą prowadzoną przed podziałem przez Spółkę Dzieloną w zakresie Działu Zarządzania Strategicznego. Należy zaznaczyć, że Spółka Przejmująca po otrzymaniu składników w ramach podziału przez wydzielenie będzie prowadziła działalność gospodarczą związaną z wykorzystaniem składników majątku nabytych w wyniku podziału.

Podobnie Dział Operacyjny pozostający w Spółce Dzielonej będzie mógł służyć po dokonaniu planowanego wydzielenia do kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej przez nią przed wydzieleniem w zakresie Działu Operacyjnego (co nie wyłącza oczywiście konieczności zawarcia stosownych umów związanych z pełnieniem przez Spółkę Przejmującą funkcji zarządczych w Grupie). W związku z powyższym, Spółka Dzielona w oparciu o pozostawiony w tej spółce Dział Operacyjny będzie nadal prowadzić działalność gospodarczą wynikającą z funkcji tego działu.

Tym samym na dzień dokonania podziału przez wydzielenie, zarówno Dział Zarządzania Strategicznego, jak i Dział Operacyjny będą gotowe do funkcjonowania w oparciu o własne zasoby, w tym aktywa i pasywa oraz personel. Zatem Dział Zarządzania Strategicznego i Dział Operacyjny po wyodrębnieniu, dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, własnymi należnościami i zobowiązaniami itp., będą mogły samodzielnie realizować swoje zadania. Wyodrębnienie w ramach Spółki Dzielonej działów wynikać będzie przede wszystkim z kryterium funkcjonalności.

Planowany podział wynika ze strategii Grupy, zakładającej oddzielenie podstawowej działalności operacyjnej od funkcji związanych z zarządzaniem strategicznym. Planowane działania mają na celu stworzenie bardziej przejrzystej struktury działających w Grupie podmiotów, poprawę pozycji bilansowej i zdolności kredytowej Grupy scentralizowanie funkcji strategicznych i nadzorczych dla całej Grupy oraz ułatwienie kontroli efektywność działalności prowadzonej przez poszczególne podmioty z Grupy.

Ponadto opisane powyżej wyodrębnienie pozwoli Spółce Dzielonej na skoncentrowanie się wyłącznie na działalności operacyjnej, polegającej na produkcji materiałów dla lakiernictwa samochodowego i ich sprzedaży oraz działalności usługowej na właściwym rynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych tworzący Dział Zarządzania Strategicznego stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o PTU, a w konsekwencji, czy dokonanie podziału przez wydzielenie ze Spółki Dzielonej i przeniesienie Działu Zarządzania Strategicznego do Spółki Przejmującej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „PTU”)?
 2. Czy Spółka Dzielona będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego w związku z wydzieleniem Działu Zarządzania Strategicznego?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, zespół składników materialnych i niematerialnych tworzący Dział Zarządzania Strategicznego będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PTU, a w konsekwencji podział polegający na przeniesieniu Działu Zarządzania Strategicznego Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie) zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o PTU nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o PTU, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Jednocześnie, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o PTU, „przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

W art. 2 pkt 27e ustawy o PTU, zdefiniowane zostało pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” jako „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Tym samym, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnione następujących przesłanek:

 • Zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany;
 • Zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym;
 • Zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym;
 • Zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do Działu Zarządzania Strategicznego wszystkie ww. przesłanki zostaną spełnione:

1) Zorganizowane zespoły składników majątkowych

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego.

W kontekście powyższego należy podkreślić, że podstawą do wyodrębnienia w ramach Działu Zarządzania Strategicznego składników materialnych i niematerialnych jest cel, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania Podmiotami Zależnymi, w tym zarządzania finansami oraz podejmowania strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością. Składniki materialne i niematerialne tworzące Dział Zarządzania Strategicznego na moment wydzielenia będą stanowiły zespół, w ramach którego wzajemne powiązania funkcjonalne i zależności umożliwią wykonywanie zadań, do których zostaną przeznaczone. Tym samym, wyselekcjonowanie i zestawienie razem składników Działu Zarządzania Strategicznego następuje nie przypadkowo, ale ze względu na efekt synergii, jaki ich łączne wykorzystywanie pozwala osiągnąć. Efekt ten zachowany zostanie także po wniesieniu Działu Zarządzania Strategicznego do Spółki Przejmującej.

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Zarządzania Strategicznego na moment wydzielenia będzie stanowił zorganizowany zespół składników majątkowych w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o PTU.

2) Wyodrębnienie organizacyjne

Przepisy ustawy o PTU nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. Ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania i możliwości alokacji do zadań, których wykonywaniu mają służyć.

Jednym z głównych czynników świadczących o wyodrębnieniu organizacyjnym Działu Zarządzania Strategicznego będzie jego spójna wewnętrzna organizacja, realizowane zadania, jak również funkcjonalność przypisanych do tego działu stanowisk pracy. Wnioskodawca chciałby podkreślić, że Dział Zarządzania Strategicznego na moment wydzielenia będzie wyodrębniony w ramach wewnętrznej struktury Spółki Dzielonej zarówno pod względem formalnym – na podstawie wewnętrznych aktów, jak i pod względem praktycznym – z uwagi na wykonywaną działalność. Jednocześnie, istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym będzie czynnik ludzki, czyli personel przyporządkowany wyłącznie do Działu Zarządzania Strategicznego i tym samym dedykowany do wykonywania zadań przypisanych do tego działu.

Wyodrębnienie organizacyjne będzie miało miejsce także na innych płaszczyznach. W szczególności, będzie istnieć możliwość ścisłego przypisania do Działu Zarządzania Strategicznego poszczególnych składników majątku. Tym samym, na Dział Zarządzania Strategicznego będą składać się zespoły kluczowych składników przeznaczonych do realizacji zadań, z zakresu zarządzania Podmiotami Zależnymi oraz podejmowaniem strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością. Należy zatem uznać, że składniki Działu Zarządzania Strategicznego będą tworzyły w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wyodrębnioną strukturę, zorganizowaną tak, aby umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej, do której zostały przypisane (poszczególne składniki materialne i niematerialne Działu Zarządzania Strategicznego będą połączone czynnikiem organizacyjnym).

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy Dział Zarządzania Strategicznego na dzień wydzielenia będzie stanowił zorganizowany zespół składników majątkowych wyodrębniony w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej pod względem organizacyjnym.

3) Wyodrębnienie finansowe

Ustawa o PTU nie zawiera wytycznych odnośnie wyodrębnienia finansowego, jednakże ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie bilansu (czyli zakwalifikowanie do kategorii „samobilansującego się oddziału”) nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jego pozostałej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Jednocześnie, organy podatkowe potwierdzają, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Należy wskazać, że na moment podziału przez wydzielenie w ramach prowadzonej przez Spółkę Dzieloną działalności możliwe będzie przypisanie do Działu Zarządzania Strategicznego odpowiadających temu działowi przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów (w tym zobowiązań i środków trwałych). Z uwagi na fakt, że Dział Zarządzania Strategicznego przed dokonaniem podziału przez wydzielenie będzie funkcjonował jako jednostka wyodrębniona w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej realizująca określone działania tak na rzecz Spółki Dzielonej jak i Podmiotów Zależnych, możliwe będzie przypisanie do Działu Zarządzania Strategicznego zewnętrznego strumienia pieniężnego, na który składać się będą m.in. przychody z dywidend wypłacanych Spółce Dzielonej przez Podmioty Zależne a także przychody z odsetek od pożyczek, udzielanych Podmiotom Zależnym. Co więcej, w przypadku wewnętrznych rozliczeń dokonywanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Spółki Dzielonej w ramach prowadzonego przez nią systemu zarządczego, do Działu Zarządzania Strategicznego na moment podziału możliwe będzie przypisanie także „wewnętrznego” przychodu w związku z działaniami realizowanymi przez ten dział na rzecz Spółki Dzielonej.

Po dokonaniu podziału przez wydzielenie i nabyciu Działu Zarządzania Strategicznego przez Spółkę Przejmującą mogą zostać zawarte odpowiednie umowy związane z zarządzaniem Spółką Dzieloną przez Spółkę Przejmującą. W konsekwencji po podziale Spółki Dzielonej ww. wewnętrzne strumienie pieniężne związane z zarządzaniem strategicznym Spółką Dzieloną zamienią się w zewnętrzne przychody. Co więcej, na moment dokonania podziału do Działu Zarządzania Strategicznego będą przypisane przychody, które będą uzyskiwane w związku z zarządzeniem Podmiotami Zależnymi oraz pełnieniem funkcji właścicielskich w Grupie.

Ponadto na moment podziału możliwe będzie dokonanie oceny rentowności i efektywności Działu Zarządzania Strategicznego, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających na Dział Zarządzania Strategicznego. Dodatkowo Dział Zarządzania Strategicznego będzie funkcjonował w oparciu o zaplanowany budżet przypadający na przydzielone temu działowi zadania. Budżet planowany będzie na podstawie przewidywanych wydatków związanych z jego funkcjonowaniem. Dodatkowo do Działu Zarządzania Strategicznego zostaną alokowane wszystkie środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych Spółki Dzielonej, które są bezpośrednio związane z prowadzoną przez ten dział działalnością gospodarczą. Do Działu Zarządzania Strategicznego zostaną przyporządkowane odrębne, dedykowane rachunki bankowe.

W konsekwencji, mimo że Dział Zarządzania Strategicznego na dzień podziału przez wydzielenie nie będzie zorganizowany w formie oddziału samobilansującego, Spółka Dzielona w oparciu o prowadzoną ewidencję będzie w stanie sporządzić bilans i rachunek zysków i strat odzwierciadlające sytuację majątkową oraz wyniki (rentowność) prowadzonego rodzaju działalności i przypisanego jej strukturze organizacyjnej.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że na moment podziału możliwe będzie w ramach finansów całego przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oddzielenie finansów Działu Zarządzania Strategicznego jako wyodrębnionej finansowo części. W efekcie, w przypadku planowanego podziału przez wydzielenie, będzie istniała możliwość przeniesienia do ksiąg rachunkowych Spółki Przejmującej majątku i zobowiązań związanych funkcjonalnie z Działem Zarządzania Strategicznego.

W związku z tym należy uznać, że Dział Zarządzania Strategicznego na moment wydzielenia będzie stanowić zespół składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym.

4) Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, że przedmiot działalności Działu Zarządzania Strategicznego będzie stanowić na moment przeprowadzenia podziału odrębny obszar działalności Spółki Dzielonej. Przypisany na moment przeprowadzenia podziału do Działu Zarządzania Strategicznego zespół składników majątkowych i jego struktura organizacyjna pozwolą na samodzielną realizację zadań z zakresu zarządzania Podmiotami Zależnymi, w tym zarządzania finansami oraz podejmowaniem strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością.

W opinii Wnioskodawcy, z funkcjonalnego punktu widzenia, Dział Zarządzania Strategicznego jako odrębny podmiot (w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej) będzie w stanie kontynuować realizację swoich dotychczasowych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Dział Zarządzania Strategicznego będzie posiadać bowiem zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy świadczący usługi na rzecz innych podmiotów. W tym zakresie Wnioskodawca chciałby wskazać, że wydzielony Dział Zarządzania Strategicznego będzie wyposażony na moment przeprowadzenia podziału we wszelkie aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą zostać mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Działu Zarządzania Strategicznego umożliwią Spółce Przejmującej prowadzenie działalności polegającej na zarządzaniu spółkami z Grupy oraz podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością (bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że funkcjonowanie takie wiązać się może np. z koniecznością zawarcia umów najmu na powierzchnie biurowe – są to transakcje standardowo zawierane przez niezależnie działające przedsiębiorstwa).

W tym miejscu Wnioskodawca chciałby zwrócić uwagę, iż za wyodrębnieniem funkcjonalnym Działu Zarządzania Strategicznego (w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej) przemawia także fakt, iż zakres działalności – zarządzanie Podmiotami Zależnymi, w tym zarządzanie finansami oraz podejmowanie strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) sklasyfikowana jest jako odrębna działalność tj. działalność holdingów. Dodatkowo także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (a wcześniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości) w wydawanych wyrokach podkreślał, iż gdy udziałowi finansowemu spółki holdingowej towarzyszy także pośrednia lub bezpośrednia ingerencja w zarządzanie spółką zależną, wówczas takie uczestniczenie w zarządzaniu stanowi działalność gospodarczą (np. wyrok z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie C-142/99 Floridienne, wyrok z dnia 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 Cibo Participations, wyrok z dnia 29 października 2009 r. w sprawie C-29/08 AB SKF, wyrok dnia 6 września 2012 r. w sprawie C-496/11 Portugal Telecom SGPS SA).

Ponadto, istotnym argumentem przemawiającym za uznaniem, że Dział Zarządzania Strategicznego będzie na moment podziału przez wydzielenie stanowić zorganizowaną i wyodrębnioną funkcjonalnie część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej jest fakt, że do Działu Zarządzania Strategicznego na moment przeprowadzenia podziału zostanie przydzielony personel posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie zadań przypisanych do tego działu. Tym samym, podmiot otrzymujący Dział Zarządzania Strategicznego, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tego działu oraz zasoby ludzkie będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie. Na skutek otrzymania omawianych zespołów składników majątkowych, Spółka Przejmująca będzie w stanie generować strumienie zewnętrznych przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe przesądza o tym, że Dział Zarządzania Strategicznego na moment przeprowadzenia podziału będzie stanowić zorganizowany zespół składników majątkowych wyodrębniony pod względem funkcjonalnym i zdolny do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo.

Podsumowanie

W świetle wyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Zarządzania Strategicznego na moment wydzielenia będzie wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań w zakresie zarządzania podmiotami zależnymi oraz podejmowaniem strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością, który zarazem będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania i funkcjonujące na rynku. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Dział Zarządzania Strategicznego będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o PTU.

W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej (w postaci wyodrębnionego Działu Zarządzania Strategicznego) do Spółki Przejmującej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, będzie stanowiło czynność niepodlegającą opodatkowaniu PTU (w myśl art. 6 ustawy o PTU), a w związku z nią po stronie Spółki Dzielonej nie wystąpi obowiązek w podatku PTU.

Analogiczne stanowisko zajmuje Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych np.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 16 marca 2016 r., znak IPPP2/4512-38/16-3/AO: „W konsekwencji, Działy będą posiadały cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem rozważane wydzielenie Działalności Inwestycyjnej poprzez podział polegający na przeniesieniu na nowo zawiązaną spółkę Działu Inwestycyjnego, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, będzie podlegał wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że transakcja przeniesienia Działu Inwestycyjnego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w dniu 16 marca 2016 r. znak ILPP1/4512-1-37/16-2/AWa: ,,Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że wydzielony ze struktur Wnioskodawcy obszar carbo w formie „A” będzie wyodrębniony pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym z całości przedsiębiorstwa B i stanowić będzie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczony do prowadzenia odrębnej i samodzielnej działalności gospodarczej, w związku z tym stosownie do treści art. 2 pkt 27e ustawy, spełniać będzie definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, czynność przekazania do Spółki Przejmującej składników majątku w obszarze carbo w postaci „A ”, w wyniku podziału przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 października 2015 r., znak ILPP1/4512-1-524/15-2/NS: „[...] wydzielona część majątku w postaci Działu Notesów, obejmująca wskazane w opisie zdarzenia przyszłego składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a w konsekwencji wydzielenie jej do innego podmiotu będzie podlegało wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. Zatem w Spółce dzielonej nie wystąpi obowiązek w podatku PTU z tego tytułu”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 r., znak IPPP2/443-1253/12-2/KOM: „Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż wymienione we wniosku składniki przedsiębiorstwa „N” wyodrębnione z majątku Spółki związane ze świadczeniem przez ten podmiot pozostałych usług, innych niż usługi przechowywania dokumentacji, posiadają cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy i tym samym spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, transakcja przeniesienia tego majątku do nowej Spółki „N” w ramach podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych będzie czynnością niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy”.

Ad. 2

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty zostały określone w art. 91 ustawy o PTU.

Stosownie do treści art. 91 ust. 1 ustawy o PTU: „Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego”.

Przepis art. 91 ust. 2 ustawy o PTU stanowi, że „w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania”.

Ponadto, w świetle art. 91 ust. 4 ustawy o PTU, „w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty”.

Zgodnie z brzmieniem art. 91 ust. 7 ustawy o PTU, „Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi”.

Przy czym zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o PTU, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Mając na uwadze argumenty przytoczone w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 (które należy potraktować w zakresie istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa za uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 2), zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że część majątku podlegająca wydzieleniu do Spółki Przejmującej będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji Spółka Dzielona nie będzie zobowiązana do dokonania korekty wcześniej odliczonego PTU. W ocenie Wnioskodawcy podejście to dotyczyć będzie podatku PTU naliczonego odliczonego przez Spółkę Dzieloną zarówno w zakresie aktywów podlegających tzw. korekcie wieloletniej (tj. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podatnika – o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł), jak i w zakresie pozostałych aktywów oraz innych wydatków poniesionych przez Spółkę Dzieloną przed dniem podziału, a które to wydatki dotyczyły funkcjonowania Działu Zarządzania Strategicznego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa podlegające wydzieleniu do Spółki Przejmującej.

Biorąc powyższe pod uwagę Spółka Dzielona nie będzie zobowiązana do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego PTU w związku planowanym podziałem przez wydzielenie. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o PTU, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (tj. Dział Zarządzania Strategicznego), czyli w analizowanym przypadku na Spółkę Przejmującą.

Stanowisko, zgodnie z którym w przypadku podziału przez wydzielenie poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie wystąpi u spółki dzielonej obowiązek korekty podatku odliczonego znajduje swoje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach prawa podatkowego:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 października 2015 r., znak ILPP1/4512-1-524/15-3/NS: „Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach podziału przez wydzielenie do Spółki przejmującej. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czyli w analizowanym przypadku na Spółkę przejmującą”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 10 czerwca 2015 r., znak IPPP2/4512-279/15-2/MJ: „Jak stwierdzono w odpowiedzi na pytanie nr 1 wymienione we wniosku składniki przedsiębiorstwa wyodrębnione z majątku Spółki posiadają cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i tym samym spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z tym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2013 r., znak ILPP1/443-177/13-4/MD: „Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem Oddziału C. i Oddziału B. w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa w ramach podziału przez wydzielenie do nowo zawiązanych spółek. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowane części przedsiębiorstwa, czyli w analizowanym przypadku na nowo zawiązane spółki”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.