3063-ILPB2.4510.115.2016.2.EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zorganizowana część przedsiębiorstwa w kontekście art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 22 września 2016 r. (data wpływu 26 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 19 grudnia 2016 r. (data wpływu 22 grudnia 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej: „Spółka Dzielona” lub „Wnioskodawca”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania w Polsce.

Obecny profil działalności gospodarczej Wnioskodawcy obejmuje m.in. produkcję i sprzedaż materiałów dla lakiernictwa samochodowego. Jednocześnie Wnioskodawca sprawuje funkcje właścicielskie oraz zarządcze w grupie, do której należy (dalej: „Grupa”), polegające na zarządzaniu podmiotami zależnymi (dalej: „Podmioty Zależne”) oraz podejmowaniem strategicznych decyzji związanych z prowadzoną w Grupie działalnością.

Działalność Grupy zostanie poddana reorganizacji zakładającej wprowadzenie do struktury organizacyjnej Grupy spółki sprawującej jedynie funkcje właścicielskie w Grupie (dalej: „Spółka Przejmująca”). W zakres funkcji właścicielskich wchodzić będzie m.in. zarządzanie Podmiotami Zależnymi, w tym zarządzanie finansami oraz podejmowanie strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością, w tym działalnością inwestycyjną oraz związaną z dalszym rozwojem Grupy.

Nowoutworzona Spółka Przejmująca będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania w Polsce.

Zarówno Spółka Dzielona jak i Spółka Przejmująca nie korzystają/nie będą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym rozdzieleniem działalności zarządzania strategicznego od działalności operacyjnej, planowane jest dokonanie podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie. W wyniku podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), część majątku Spółki Dzielonej zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, a jednocześnie część majątku pozostanie w Spółce Dzielonej.

Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Dzielonej przynajmniej jeden udział własny w zamian za przenoszony majątek Spółki Dzielonej. W związku z planowanym podziałem nie zostaną wypłacone żadne dopłaty w gotówce. Wartość nominalna udziałów wydanych wspólnikowi Spółki Dzielonej przez Spółkę Przejmującą będzie odpowiadać wartości rynkowej majątku otrzymanego w ramach podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej (nie wystąpi nadwyżka wartości otrzymanego przez Spółkę Przejmującą majątku ponad nominalną wartość udziałów wydanych wspólnikowi Spółki Dzielonej). Całość majątku otrzymanego przez Spółkę Przejmującą w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie zostanie przekazana na powiększenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Majątek podlegający wydzieleniu będzie na moment wydzielenia wyodrębniony na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych w ramach Spółki Dzielonej (dalej: „Dział Zarządzania Strategicznego”), w związku z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania Podmiotami Zależnymi, w tym zarządzania finansami oraz podejmowania strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością. W skład Działu Zarządzania Strategicznego będą wchodziły wszystkie istotne i przenaszalne składniki służące wykonywaniu wskazanej powyżej działalności gospodarczej wchodzące w skład majątku Spółki Dzielonej na moment wydzielenia. W szczególności w skład majątku Działu Zarządzania Strategicznego wchodzić będą wszystkie udziały w Podmiotach Zależnych posiadane przez Spółkę Dzieloną, a także aktywa finansowe (takie jak np. wierzytelności pożyczkowe wobec Podmiotów Zależnych) oraz istotne wartości niematerialne i prawne. Ponadto Dział Zarządzania Strategicznego obejmował będzie inne aktywa, konieczne do wykonywania funkcji zarządzania strategicznego całą Grupą Spółek (takie jak np. aktywa materialne – wyposażenie biurowe, komputery, etc. oraz aktywa niematerialne, takie jak np. licencje na odpowiednie oprogramowanie komputerowe). Do Działu Zarządzania Strategicznego przyporządkowany będzie także personel dedykowany do wykonywania zadań związanych ze wskazaną powyżej działalnością.

W Spółce Dzielonej pozostanie natomiast zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań związany przede wszystkim z działalnością jednostki organizacyjnej Spółki Dzielonej (dalej: „Dział Operacyjny”) zajmującej się działalnością produkcyjną w zakresie produkcji materiałów dla lakiernictwa samochodowego, sprzedażą tych produktów, świadczeniem usług oraz pozostałą działalnością operacyjną, ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania uregulowanymi w ramach wewnętrznych aktów Spółki Dzielonej.

Wskazane powyżej działy Spółki Dzielonej na moment podziału będą jednostkami organizacyjnymi funkcjonującymi na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych Spółki Dzielonej z przyporządkowanymi zasobami ludzkimi i technicznymi, zadaniami oraz celami biznesowymi przypisanymi do poszczególnych działów. W szczególności istotne jest przeniesienie wszelkich funkcji właścicielskich oraz zarządczych wraz z posiadaniem udziałów w Podmiotach Zależnych do Spółki Przejmującej, co umożliwi stworzenie jednego podmiotu pełniącego funkcje zarządcze i właścicielskie w Grupie. Jednocześnie działanie takie umożliwi Spółce Dzielonej niezakłócone kontynuowanie działalności operacyjnej w zakresie produkcji i sprzedaży materiałów do lakiernictwa samochodowego.

Na moment podziału przez wydzielenie w ramach prowadzonej przez Spółkę Dzieloną działalności możliwe będzie przypisanie zarówno do Działu Zarządzania Strategicznego, jak i Działu Operacyjnego, odpowiadających tym działom przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów (w tym zobowiązań i środków trwałych).

Z uwagi na fakt, że Dział Zarządzania Strategicznego przed dokonaniem podziału przez wydzielenie będzie funkcjonował jako jednostka wyodrębniona w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej realizująca określone działania tak na rzecz Spółki Dzielonej jak i Podmiotów Zależnych, możliwe będzie przypisanie do Działu Zarządzania Strategicznego zewnętrznego strumienia pieniężnego, na który składać się będą m.in. przychody z dywidend wypłacanych Spółce Dzielonej przez Podmioty Zależne, a także przychody z odsetek od pożyczek, udzielanych Podmiotom Zależnym. Co więcej, w przypadku wewnętrznych rozliczeń dokonywanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Spółki Dzielonej w ramach prowadzonego przez nią systemu zarządczego, do Działu Zarządzania Strategicznego na moment podziału możliwe będzie przypisanie także „wewnętrznego” przychodu w związku z działaniami realizowanymi przez ten dział na rzecz Spółki Dzielonej, a także wewnętrznego kosztu w związku z działaniami realizowanym na rzecz tego działu przez Spółkę Dzieloną.

Po dokonaniu podziału przez wydzielenie i nabyciu Działu Zarządzania Strategicznego przez Spółkę Przejmującą mogą zostać zawarte odpowiednie umowy związane z zarządzaniem Spółką Dzieloną przez Spółkę Przejmującą. W konsekwencji po podziale Spółki Dzielonej ww. wewnętrzne strumienie pieniężne związane z zarządzaniem strategicznym Spółką Dzieloną oraz z działaniami realizowanymi przez Spółkę Dzieloną na rzecz Działu Zarządzania Strategicznego zamienią się w zewnętrzne przychody i koszty Spółki Przejmującej. Co więcej, na moment dokonania podziału do Działu Zarządzania Strategicznego będą przypisane przychody, które będą uzyskiwane w związku z zarządzaniem Podmiotami Zależnymi oraz pełnieniem funkcji właścicielskich w Grupie.

Ponadto na moment podziału możliwe będzie dokonanie oceny rentowności i efektywności Działu Zarządzania Strategicznego oraz Działu Operacyjnego, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających na Dział Zarządzania Strategicznego oraz na Dział Operacyjny. Dodatkowo Dział Zarządzania Strategicznego, jak również Dział Operacyjny, będą funkcjonowały w oparciu o zaplanowany budżet przypadający na przydzielone tym działom zadania. Budżet danego działu planowany będzie na podstawie przewidywanych wydatków związanych z jego funkcjonowaniem. Dodatkowo do działów zostaną alokowane środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych Spółki Dzielonej, które będą bezpośrednio związane z prowadzoną przez te jednostki działalnością gospodarczą, tj. odpowiednia część środków pieniężnych zostanie alokowana do Działu Zarządzania Strategicznego, a część do Działu Operacyjnego. Dział Zarządzania Strategicznego i Dział Operacyjny będą posiadały odrębne, przypisane im rachunki bankowe.

W konsekwencji, mimo że Dział Zarządzania Strategicznego oraz Dział Operacyjny na dzień podziału przez wydzielenie nie będą zorganizowane w formie oddziałów samobilansujących, Spółka Dzielona w oparciu o prowadzoną ewidencję będzie w stanie sporządzić bilans i rachunek zysków i strat odzwierciadlające sytuację majątkową oraz wyniki (rentowność) prowadzonych rodzajów działalności i przypisanych im struktur organizacyjnych.

Po dokonaniu podziału Spółka Przejmująca będzie kontynuowała prowadzoną na moment podziału przez Spółkę Dzieloną działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań realizowanych przez Dział Zarządzania Strategicznego, natomiast Spółka Dzielona będzie kontynuowała działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań realizowanych przez Dział Operacyjny.

W skład przenoszonego w ramach podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej Działu Zarządzania Strategicznego na dzień podziału przez wydzielenie wchodzić będzie zespół następujących składników majątkowych, w tym zobowiązań:

 • Aktywa rzeczowe Spółki Dzielonej funkcjonalnie związane z Działem Zarządzania Strategicznego (środki transportu, komputery i urządzenia oraz wyposażenie elektroniczne);
 • Istotne wartości niematerialne i prawne;
 • Aktywa finansowe Spółki Dzielonej funkcjonalnie związane z Działem Zarządzania Strategicznego (udziały w Podmiotach Zależnych, wierzytelności pożyczkowe wobec Podmiotów Zależnych);
 • Kontakty z dostawcami i inne kontakty związane z Działem Zarządzania Strategicznego;
 • Zakład pracy lub jego część w rozumieniu art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) – dla pracowników związanych z Działem Zarządzania Strategicznego;
 • Aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne związane z Działem Zarządzania Strategicznego;
 • Prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z Działem Zarządzania Strategicznego.

Działalność Spółki Przejmującej po wydzieleniu Działu Zarządzania Strategicznego ze Spółki Dzielonej będzie odpowiadała funkcjom przypisanym do Działu Zarządzania Strategicznego jeszcze przed podziałem, a obejmującym m.in. zarządzanie Podmiotami Zależnymi, w tym zarządzanie finansami oraz podejmowaniem strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością. Po podziale Spółka Przejmująca przy wykorzystaniu zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań wchodzących w skład Działu Zarządzania Strategicznego, będzie kontynuowała dotychczasową działalność Spółki Dzielonej prowadzoną przez Dział Zarządzania.

Natomiast w skład Działu Operacyjnego na dzień podziału przez wydzielenie wchodził będzie zespół m.in. następujących składników, w tym zobowiązań:

 • Aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane do wykonywania działalności produkcyjnej, usługowej oraz sprzedaży produktów (materiałów dla lakiernictwa samochodowego) niezwiązane funkcjonalnie z Działem Zarządzania Strategicznego (w tym nieruchomości, hale produkcyjne, maszyny, magazyny, środki transportu, komputery i urządzenia oraz wyposażenie elektroniczne);
 • Zakład pracy lub jego część w rozumieniu art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) – dla pracowników związanych z Działem Operacyjnym;
 • Tajemnice przedsiębiorstwa wraz z bazą kontaktów handlowych i inne kontakty związane z Działem Operacyjnym;
 • Aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne oraz wyprodukowane towary związane z Działem Operacyjnym;
 • Prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z Działem Operacyjnym, w tym wierzytelności wynikające z umów sprzedaży produktów i materiałów, zobowiązania wynikające z umów nabycia materiałów, wierzytelności/zobowiązania związane ze świadczonymi usługami.

Działalność Spółki Dzielonej po wydzieleniu Działu Zarządzania Strategicznego będzie odpowiadała funkcjom przypisanym do Działu Operacyjnego jeszcze przed podziałem, a obejmującym m.in. działalność produkcyjną w zakresie materiałów dla lakiernictwa samochodowego, sprzedaż tych produktów, świadczenie usług oraz pozostałą działalnością operacyjną.

Z perspektywy biznesowej zarówno Dział Zarządzania Strategicznego, jak i Dział Operacyjny będą mogły funkcjonować niezależnie od siebie, bowiem każdy z nich składać się będzie ze wszystkich niezbędnych w tym celu narzędzi oraz zasobów.

Opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych przenoszony do Spółki Przejmującej (Dział Zarządzania Strategicznego), jak również zespół składników materialnych i niematerialnych pozostający w Spółce Dzielonej (Dział Operacyjny), będą stanowiły na dzień podziału przez wydzielenie kompleksy praw, obowiązków, zobowiązań i rzeczy ukierunkowane na realizację działalności gospodarczej odpowiednio w zakresie Działu Zarządzania Strategicznego oraz w zakresie Działu Operacyjnego.

Jednocześnie przedmiotowy kompleks składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, w ramach Działu Zarządzania Strategicznego będzie mógł służyć po dokonaniu planowanej transakcji podziału do kontynuowania ww. działalności gospodarczej przez Spółkę Przejmującą. Spółka Przejmująca w oparciu o otrzymane składniki majątkowe, zobowiązania, przejęte umowy oraz przejętych pracowników będzie prowadzić działalność gospodarczą tożsamą z działalnością gospodarczą prowadzoną przed podziałem przez Spółkę Dzieloną w zakresie Działu Zarządzania Strategicznego. Należy zaznaczyć, że Spółka Przejmująca po otrzymaniu składników w ramach podziału przez wydzielenie będzie prowadziła działalność gospodarczą związaną z wykorzystaniem składników majątku nabytych w wyniku podziału.

Podobnie Dział Operacyjny pozostający w Spółce Dzielonej będzie mógł służyć po dokonaniu planowanego wydzielenia do kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej przez nią przed wydzieleniem w zakresie Działu Operacyjnego (co nie wyłącza oczywiście konieczności zawarcia stosownych umów związanych z pełnieniem przez Spółkę Przejmującą funkcji zarządczych w Grupie). W związku z powyższym, Spółka Dzielona w oparciu o pozostawiony w tej spółce Dział Operacyjny będzie nadal prowadzić działalność gospodarczą wynikającą z funkcji tego działu.

Tym samym na dzień dokonania podziału przez wydzielenie, zarówno Dział Zarządzania Strategicznego, jak i Dział Operacyjny będą gotowe do funkcjonowania w oparciu o własne zasoby, w tym aktywa i pasywa oraz personel. Zatem Dział Zarządzania Strategicznego i Dział Operacyjny po wyodrębnieniu, dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, własnymi należnościami i zobowiązaniami itp., będą mogły samodzielnie realizować swoje zadania. Wyodrębnienie w ramach Spółki Dzielonej działów wynikać będzie przede wszystkim z kryterium funkcjonalności.

Planowany podział wynika ze strategii Grupy, zakładającej oddzielenie podstawowej działalności operacyjnej od funkcji związanych z zarządzaniem strategicznym. Planowane działania mają na celu stworzenie bardziej przejrzystej struktury działających w Grupie podmiotów, poprawę pozycji bilansowej i zdolności kredytowej Grupy, scentralizowanie funkcji strategicznych i nadzorczych dla całej Grupy oraz ułatwienie kontroli efektywności działalności prowadzonej przez poszczególne podmioty z Grupy.

Ponadto opisane powyżej wyodrębnienie pozwoli Spółce Dzielonej na skoncentrowanie się wyłącznie na działalności operacyjnej, polegającej na produkcji materiałów dla lakiernictwa samochodowego i ich sprzedaży oraz działalności usługowej na właściwym rynku.

Ponadto w piśmie z 19 grudnia 2016 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku wyjaśniono, co następuje:

 1. Wyodrębniony w ramach spółki dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) w postaci Działu Zarządzania Strategicznego wymaga dla celów funkcjonowania i realizowania określonych zadań gospodarczych umieszczenia w stałej placówce takiej jak pomieszczenie lokalowe.
 2. Na moment podziału przez wydzielenie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) w postaci Działu Zarządzania Strategicznego obejmować będzie także tytuł prawny (umowę najmu) do pomieszczenia lokalowego.
 3. Wraz z przeniesieniem wyodrębnionej części przedsiębiorstwa do spółki przejmującej dojdzie również do przeniesienia ww. tytułu prawnego (tj. umowy najmu) do pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby działalności prowadzonej przez wydzielany Dział Zarządzania Strategicznego.
 4. W ocenie Wnioskodawcy, wchodzące w skład majątku Działu Zarządzania Strategicznego wszystkie istotne i przenaszalne składniki służące wykonywaniu działalności gospodarczej, w szczególności wszystkie udziały w Podmiotach Zależnych posiadane przez Spółkę Dzieloną, a także aktywa finansowe (takie jak np. wierzytelności pożyczkowe wobec Podmiotów Zależnych) oraz istotne wartości niematerialne i prawne będą na moment podziału wystarczające do samodzielnego wykonywania zadań, a prowadzenie działalności przez wydzieloną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej nie będzie wymagało udziału pozostałych struktur Spółki Dzielonej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisane powyżej zespoły składników materialnych i niematerialnych tworzące Dział Zarządzania Strategicznego oraz Dział Operacyjny stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji, czy dokonanie podziału przez wydzielenie ze Spółki Dzielonej i przeniesienie Działu Zarządzania Strategicznego do Spółki Przejmującej, przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce Dzielonej Działu Operacyjnego nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki Dzielonej?

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane powyżej zespoły składników majątkowych (Dział Zarządzania Strategicznego oraz Dział Operacyjny) stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji dokonanie podziału przez wydzielenie ze Spółki Dzielonej i przeniesienie Działu Zarządzania Strategicznego do Spółki Przejmującej, przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce Dzielonej Działu Operacyjnego, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki Dzielonej.

Możliwość powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki Dzielonej w związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie reguluje, zdaniem Wnioskodawcy, art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, zgodnie z którym: „przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio”. W ocenie Wnioskodawcy, żaden inny przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie odnosi się do kwestii powstania przychodu po stronie spółki dzielonej, w związku z podziałem przez wydzielenie.

Tym samym, w sytuacji gdy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przychodem w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące – istniejące lub nowo zawiązane – ustalona na dzień podziału lub wydzielenia (przy czym przepisy o ustalaniu wartości rynkowej, tj. art. 14 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosuje się odpowiednio).

Powstanie przychodu przy podziale przez wydzielenie po stronie spółki dzielonej ma zatem miejsce jedynie wówczas, gdy majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jeżeli zarówno majątek przejmowany, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa – nie wystąpi przychód po stronie spółki dzielonej.

W konsekwencji, dla rozstrzygnięcia czy w sprawie będącej przedmiotem wniosku Spółka Dzielona osiągnie przychód, kluczowe jest ustalenie, czy majątek przejmowany na skutek podziału przez Spółkę Przejmującą lub majątek pozostający w Spółce Dzielonej będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja składników majątku jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Tym samym, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

 1. zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany;
 2. zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym;
 3. zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym;
 4. zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z 12 maja 2011 r. (II FSK 2222/09), a także w interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 listopada 2014 r. (IBPBI/2/423-1047/14/AK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 października 2014 r. (IPPB5/423-703/14-5/MK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 lipca 2012 r. (IPTPB3/423-137/12-4/MF), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 stycznia 2011 r. (ILPB3/423-840/10-4/EK).

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w odniesieniu do Działu Zarządzania Strategicznego jak i Działu Operacyjnego, wszystkie ww. przesłanki zostaną spełnione:

1) Zorganizowane zespoły składników majątkowych.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK).

W kontekście powyższego należy podkreślić, że podstawą do wyodrębnienia w ramach Działu Zarządzania Strategicznego oraz Działu Operacyjnego składników materialnych i niematerialnych jest cel, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania Podmiotami Zależnymi, w tym zarządzania finansami oraz podejmowania strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością (w przypadku Działu Zarządzania Strategicznego), jak również w zakresie produkcji wyrobów materiałów dla lakiernictwa samochodowego, sprzedaży tych produktów, świadczenia usług oraz pozostałej działalności operacyjnej (w przypadku Działu Operacyjnego). Składniki materialne i niematerialne tworzące Dział Zarządzania Strategicznego oraz Dział Operacyjny na moment wydzielenia będą stanowiły zespół, w ramach którego wzajemne powiązania funkcjonalne i zależności umożliwią wykonywanie zadań, do których zostaną przeznaczone. Tym samym, wyselekcjonowanie i zestawienie razem składników Działu Zarządzania Strategicznego oraz Działu Operacyjnego następuje nie przypadkowo, ale ze względu na efekt synergii, jaki ich łączne wykorzystywanie pozwala osiągnąć. Efekt ten zachowany zostanie także po wniesieniu Działu Zarządzania Strategicznego do Spółki Przejmującej.

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Zarządzania Strategicznego oraz Dział Operacyjny na moment wydzielenia będą stanowiły zorganizowane zespoły składników majątkowych w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2) Wyodrębnienie organizacyjne.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423-840/10-4/EK). Ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania i możliwości alokacji do zadań, których wykonywaniu mają służyć.

Jednym z głównych czynników świadczących o wyodrębnieniu organizacyjnym Działu Zarządzania Strategicznego oraz Działu Operacyjnego będzie ich spójna wewnętrzna organizacja, realizowane zadania, jak również funkcjonalność przypisanych do tego działu stanowisk pracy. Wnioskodawca chciałby podkreślić, że zarówno Dział Zarządzania Strategicznego jak również Dział Operacyjny na moment wydzielenia będą wyodrębnione w ramach wewnętrznej struktury Spółki Dzielonej zarówno pod względem formalnym – na podstawie wewnętrznych aktów, jak i pod względem praktycznym – z uwagi na wykonywaną działalność. Jednocześnie, istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym będzie czynnik ludzki, czyli personel przyporządkowany wyłącznie do Działu Zarządzania Strategicznego oraz Działu Operacyjnego i tym samym dedykowany do wykonywania zadań przypisanych do tych działów.

Wyodrębnienie organizacyjne będzie miało miejsce także na innych płaszczyznach. W szczególności, będzie istnieć możliwość ścisłego przypisania do Działu Zarządzania Strategicznego oraz Działu Operacyjnego poszczególnych składników majątku. Tym samym, zarówno na Dział Zarządzania Strategicznego, jak również na Dział Operacyjny będą składać się zespoły kluczowych składników przeznaczonych do realizacji zadań, z zakresu zarządzania Podmiotami Zależnymi oraz podejmowaniem strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością (w przypadku Działu Zarządzania Strategicznego), jak również w zakresie działalności produkcyjnej materiałów dla lakiernictwa samochodowego, sprzedaży tych produktów, świadczenia usług oraz pozostałej działalności operacyjnej (w przypadku Działu Operacyjnego). Należy zatem uznać, że składniki Działu Zarządzania Strategicznego oraz Działu Operacyjnego będą tworzyły w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wyodrębnioną strukturę, zorganizowaną tak, aby umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej, do której zostały przypisane (poszczególne składniki materialne i niematerialne Działu Zarządzania Strategicznego oraz Działu Operacyjnego będą połączone czynnikiem organizacyjnym).

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, Dział Zarządzania Strategicznego oraz Dział Operacyjny na dzień wydzielenia będą stanowiły zorganizowane zespoły składników majątkowych wyodrębnione w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej pod względem organizacyjnym.

3) Wyodrębnienie finansowe.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera wytycznych odnośnie wyodrębnienia finansowego, jednakże ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie bilansu (czyli zakwalifikowanie do kategorii „samobilansującego się oddziału”) nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jego pozostałej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK. Jednocześnie, organy podatkowe potwierdzają, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tak np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lutego 2015 r., znak IBPBI/2/423-1284/14/IŻ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 kwietnia 2014 r., znak ILPB3/423-27/14-4/JG).

Należy wskazać, że na moment podziału przez wydzielenie w ramach prowadzonej przez Spółkę Dzieloną działalności możliwe będzie przypisanie zarówno do Działu Zarządzania Strategicznego, jak i Działu Operacyjnego, odpowiadających tym działom przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów (w tym zobowiązań i środków trwałych). Z uwagi na fakt, że Dział Zarządzania Strategicznego przed dokonaniem podziału przez wydzielenie będzie funkcjonował jako jednostka wyodrębniona w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej realizująca określone działania tak na rzecz Spółki Dzielonej jak i Podmiotów Zależnych, możliwe będzie przypisanie do Działu Zarządzania Strategicznego zewnętrznego strumienia pieniężnego, na który składać się będą m.in. przychody z dywidend wypłacanych Spółce Dzielonej przez Podmioty Zależne a także przychody z odsetek od pożyczek, udzielanych Podmiotom Zależnym. Co więcej, w przypadku wewnętrznych rozliczeń dokonywanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Spółki Dzielonej w ramach prowadzonego przez nią systemu zarządczego, do Działu Zarządzania Strategicznego na moment podziału możliwe będzie przypisanie także „wewnętrznego” przychodu w związku z działaniami realizowanymi przez ten dział na rzecz Spółki Dzielonej.

Po dokonaniu podziału przez wydzielenie i nabyciu Działu Zarządzania Strategicznego przez Spółkę Przejmującą mogą zostać zawarte odpowiednie umowy związane z zarządzaniem Spółką Dzieloną przez Spółkę Przejmującą. W konsekwencji po podziale Spółki Dzielonej ww. wewnętrzne strumienie pieniężne związane z zarządzaniem strategicznym Spółką Dzieloną zamienią się w zewnętrzne przychody. Co więcej, na moment dokonania podziału do Działu Zarządzania Strategicznego będą przypisane przychody, które będą uzyskiwane w związku z zarządzaniem Podmiotami Zależnymi oraz pełnieniem funkcji właścicielskich w Grupie.

Ponadto na moment podziału możliwe będzie dokonanie oceny rentowności i efektywności Działu Zarządzania Strategicznego oraz Działu Operacyjnego, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających na Dział Zarządzania Strategicznego oraz na Dział Operacyjny.

Dodatkowo Dział Zarządzania Strategicznego, jak również Dział Operacyjny, będą funkcjonowały w oparciu o zaplanowany budżet przypadający na przydzielone tym działom zadania. Budżet danego działu planowany będzie na podstawie przewidywanych wydatków związanych z jego funkcjonowaniem. Dodatkowo do działów zostaną alokowane wszystkie środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych Spółki Dzielonej, które są bezpośrednio związane z prowadzoną przez te jednostki działalnością gospodarczą, tj. odpowiednia część środków pieniężnych zostanie alokowana do Działu Zarządzania Strategicznego, a część do Działu Operacyjnego. Do Działu Zarządzania Strategicznego i Działu Operacyjnego zostaną przyporządkowane odrębne, dedykowane im rachunki bankowe.

W konsekwencji, mimo że Dział Zarządzania Strategicznego oraz Dział Operacyjny na dzień podziału przez wydzielenie nie będą zorganizowane w formie oddziałów samobilansujących, Spółka Dzielona w oparciu o prowadzoną ewidencję będzie w stanie sporządzić bilans i rachunek zysków i strat odzwierciadlające sytuację majątkową oraz wyniki (rentowność) prowadzonych rodzajów działalności i przypisanych im struktur organizacyjnych.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że na moment podziału możliwe będzie w ramach finansów całego przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oddzielenie finansów Działu Zarządzania Strategicznego oraz Działu Operacyjnego, jako wyodrębnionych finansowo części. W efekcie, w przypadku planowanego podziału przez wydzielenie, będzie istniała możliwość przeniesienia do ksiąg rachunkowych Spółki Przejmującej majątku i zobowiązań związanych funkcjonalnie z Działem Zarządzania Strategicznego, jak również będzie możliwe pozostawienie w księgach rachunkowych Spółki Dzielonej majątku i zobowiązań związanych funkcjonalnie z Działem Operacyjnym.

W związku z tym należy uznać, że zarówno Dział Zarządzania Strategicznego, jak również Dział Operacyjny na moment wydzielenia będą stanowić zespół składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym.

4) Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, że przedmiot działalności Działu Zarządzania Strategicznego oraz Działu Operacyjnego będą stanowić na moment przeprowadzenia podziału odrębne obszary działalności Spółki Dzielonej. Przypisany na moment przeprowadzenia podziału do Działu Zarządzania Strategicznego oraz Działu Operacyjnego zespół składników majątkowych i jego struktura organizacyjna pozwolą na samodzielną realizację zadań odpowiednio z zakresu zarządzania Podmiotami Zależnymi, w tym zarządzania finansami oraz podejmowaniem strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością (w przypadku Działu Zarządzania Strategicznego), jak również w zakresie działalności produkcyjnej materiałów dla lakiernictwa samochodowego, sprzedaży tych produktów, świadczenia usług oraz pozostałej działalności operacyjnej (w przypadku Działu Operacyjnego).

W opinii Wnioskodawcy, z funkcjonalnego punktu widzenia, Dział Zarządzania Strategicznego oraz Dział Operacyjny jako odrębne podmioty (w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej) będą w stanie kontynuować realizację swoich dotychczasowych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Dział Zarządzania Strategicznego oraz Dział Operacyjny będą posiadać bowiem zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty gospodarcze świadczące usługi na rzecz innych podmiotów. W tym zakresie Wnioskodawca chciałby wskazać, że wydzielony Dział Zarządzania Strategicznego będzie wyposażony na moment przeprowadzenia podziału we wszelkie aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą zostać mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Działu Zarządzania Strategicznego umożliwią Spółce Przejmującej prowadzenie działalności polegającej na zarządzaniu spółkami z Grupy oraz podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością (bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że funkcjonowanie takie wiązać się może np. z koniecznością zawarcia umów najmu na powierzchnie biurowe – są to transakcje standardowo zawierane przez niezależnie działające przedsiębiorstwa). Podobnie Dział Operacyjny będzie na moment przeprowadzenia podziału wyposażony w aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą być mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Działu Operacyjnego umożliwią Spółce Dzielonej prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na produkcji materiałów dla lakiernictwa samochodowego, sprzedaży tych produktów, świadczeniu usług oraz pozostałej działalności operacyjnej (także w przypadku gdyby funkcjonowanie takie wymagało zawarcia dodatkowych umów np. wspomnianych powyżej).

W tym miejscu Wnioskodawca chciałby zwrócić uwagę, iż za wyodrębnieniem funkcjonalnym Działu Zarządzania Strategicznego (w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej) przemawia także fakt, iż zakres działalności – zarządzanie Podmiotami Zależnymi, w tym zarządzanie finansami oraz podejmowanie strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) sklasyfikowana jest jako odrębna działalność, tj. działalność holdingów. Dodatkowo także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (a wcześniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości) w wydawanych wyrokach podkreślał, iż gdy udziałowi finansowemu spółki holdingowej towarzyszy także pośrednia lub bezpośrednia ingerencja w zarządzanie spółką zależną, wówczas takie uczestniczenie w zarządzaniu stanowi działalność gospodarczą (np. wyrok z 14 listopada 2000 r. w sprawie C-142/99 Floridienne, wyrok z 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 Cibo Participations, wyrok z 29 października 2009 r. w sprawie C-29/08 AB SKF, wyrok z 6 września 2012 r. w sprawie C-496/11 Portugal Telecom SGPS SA).

Ponadto, istotnym argumentem przemawiającym za uznaniem, że zarówno Dział Zarządzania Strategicznego, jak również Dział Operacyjny będą na moment podziału przez wydzielenie stanowić zorganizowane i wyodrębnione funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej jest fakt, że do Działu Zarządzania Strategicznego oraz Działu Operacyjnego na moment przeprowadzenia podziału zostanie przydzielony personel posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie zadań przypisanych do tych działów. Tym samym, podmiot otrzymujący Dział Zarządzania Strategicznego, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tego działu oraz zasoby ludzkie będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie. Podobnie w przypadku Spółki Dzielonej Dział Operacyjny, pozostający w strukturach Spółki Dzielonej, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tego działu oraz zasoby ludzkie będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie. Na skutek otrzymania oraz pozostawienia omawianych zespołów składników majątkowych, Spółka Przejmująca oraz Spółka Dzielona będą w stanie generować strumienie zewnętrznych przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe przesądza o tym, że zarówno Dział Zarządzania Strategicznego, jak również Dział Operacyjny na moment przeprowadzenia podziału będą stanowić zorganizowane zespoły składników majątkowych wyodrębnione pod względem funkcjonalnym i zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwa.

Podsumowanie.

W świetle wyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Dział Zarządzania Strategicznego, jak również Dział Operacyjny na moment wydzielenia będą wyodrębnionymi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołami składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań w zakresie zarządzania Podmiotami Zależnymi oraz podejmowaniem strategicznych decyzji związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością (w przypadku Działu Zarządzania Strategicznego), jak również w zakresie działalności produkcyjnej wyrobów materiałów dla lakiernictwa samochodowego, sprzedaży tych produktów, świadczenia usług oraz pozostałej działalności operacyjnej (w przypadku Działu Operacyjnego), które zarazem będą mogły stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania i funkcjonujące na rynku. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Dział Zarządzania Strategicznego oraz Dział Operacyjny będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Brak przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze, że w ramach planowanego podziału zarówno majątek przejmowany na skutek podziału (tj. Dział Zarządzania Strategicznego), jak i majątek pozostający w Spółce Dzielonej (tj. Dział Operacyjny), będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa, zdaniem Wnioskodawcy, art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania w zakresie ustalenia ewentualnego przychodu po stronie Spółki Dzielonej.

W konsekwencji, dokonanie podziału przez wydzielenie ze Spółki Dzielonej i przeniesienie Działu Zarządzania Strategicznego do Spółki Przejmującej, przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce Dzielonej Działu Operacyjnego, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki Dzielonej.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 marca 2016 r., znak ILPB3/4510-1-554/15-4/EK, w której organ podatkowy stwierdził, że: „(...) zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przenoszony do spółki przejmującej (Wydział I), jak i pozostający w Spółce Wydział II, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, w przypadku podziału Spółki przez wydzielenie po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy, o którym stanowi art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 marca 2016 r., znak ILPB3/4510-1-3/16-2/AK, w której organ podatkowy potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym: „(...) skoro zamierzony podział przez wydzielenie polega na tym, że na Spółkę Przejmującą przeniesiona zostaje ZCP Starej Spółki, a pozostała część jej przedsiębiorstwa ma również charakter ZCP i pozostaje w tej spółce jako Spółce Dzielonej, to w Spółce Dzielonej nie powstanie przychód z tytułu tzw. cichych rezerw (czyli różnicy pomiędzy rynkową wartością przeniesionych składników majątku a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie). Podsumowując, zamierzony podział będzie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych neutralny względem Spółki Dzielonej”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 marca 2016 r., znak IBPB-I-2/4510-43/16/AnK, w której organ podatkowy przyjął, że: „Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Wnioskując a contrario, jeżeli zarówno majątek przejmowany jak i pozostający w Spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na Spółkę Nowo Zawiązaną ustalona na dzień wydzielenia nie będzie przychodem”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 października 2015 r., znak ILPB3/4510-1-333/15-2/EK, w której organ podatkowy potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym: „w związku z planowanym podziałem zespołu istotnych i przenaszalnych składników materialnych i niematerialnych wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej z jednej strony na składniki wykorzystywane w zakresie produkcji i dystrybucji taśm, folii i etykiet oraz działalności handlowej (Dział) oraz z drugiej strony na składniki wykorzystywane w zakresie produkcji i sprzedaży notesów (Dział Notesów) i wydzieleniu do Spółki przejmującej Działu Notesów, nie wystąpi u Spółki dzielonej dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych”.

Mając na uwadze powyższe, w wyniku podziału Spółki Dzielonej Spółka Przejmująca nabędzie Dział Zarządzania Strategicznego stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, a jednocześnie w Spółce Dzielonej pozostanie Dział Operacyjny również stanowiąc zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w związku z czym, zdaniem Wnioskodawcy, analizowany podział przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki Dzielonej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie odnosząc się do powołanych we wniosku pism urzędowych oraz wyroków sądowych, tut. Organ informuje, że rozstrzygnięcia te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.