2461-IBPB-1-3.4510.1030.2016.1.TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie do Spółki Przejmującej majątku związanego z działalnością w zakresie centrum usług wspólnych (CUW) nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 listopada 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 grudnia 2016 r.), uzupełnionym 6 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie do Spółki Przejmującej majątku związanego z działalnością w zakresie centrum usług wspólnych nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie do Spółki Przejmującej majątku związanego z działalnością w zakresie centrum usług wspólnych nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka Dzielona”) jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) od całości osiąganych dochodów.

Wyłącznym udziałowcem Wnioskodawcy jest Spółka X (dalej również jako: „Udziałowiec”), tj. posiada 100% udziałów dających 100% praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników Wnioskodawcy. Udziałowiec jest spółką prawa belgijskiego z siedzibą i miejscem zarządu w Belgii, belgijskim rezydentem podatkowym. Udziałowiec należy do australijskiej grupy kapitałowej Y (dalej: „Grupa”), która jest producentem w zakresie kompleksowych rozwiązań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa operującym na rynkach Ameryki Północnej i Południowej, Europy, Azji i Azji-Pacyfiku.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy zgodnie z umową Spółki jest m.in. sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych. Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem od prawie 20 lat zajmującym się obecnie dystrybucją prezerwatyw i lubrykantów (dalej: „działalność dystrybucyjna”). Wcześniej, do 2010 r. Wnioskodawca zajmował się również produkcją prezerwatyw.

W ostatnim czasie Wnioskodawca rozwinął także działalność związaną ze świadczeniem usług wspólnych dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka, ang. Europe, the Middle East and Africa) dla Grupy. W szczególności, usługi te obejmują wsparcie poszczególnych spółek z Grupy z regionu EMEA w zakresie księgowości/finansów, obsługi klienta i informatyki (dalej: „centrum usług wspólnych” lub „CUW”).

Wskazane powyżej dwa rodzaje działalności, tj. działalność dystrybucyjna i działalność CUW, kształtują się w ramach struktur wewnętrznych Spółki Dzielonej jako odrębne jednostki organizacyjne i biznesowe.

Działalność dystrybucyjna jest prowadzona i zarządzana z biura położonego w K., natomiast działalność CUW jest prowadzona i zarządzana z innych biur w K. Do każdej z jednostek organizacyjnych Spółki Dzielonej (działalność dystrybucyjna i CUW) jest przypisany zespół składników majątkowych i niemajątkowych służących prowadzeniu działalności w zakresie odpowiednio, działalności dystrybucyjnej i działalności CUW, obejmujący zarówno aktywa trwałe i obrotowe, jak również pracowników zatrudnionych na stanowiskach przypisanych do danej działalności.

W związku z tym, że obecnie w ramach struktur Wnioskodawcy prowadzona jest działalność gospodarcza w dwóch różnych obszarach, a także w dwóch różnych i odrębnych od siebie miejscach, w przyszłości planowane jest, także jako część większej, globalnej reorganizacji w ramach Grupy (zakładającej przeniesienie (sprzedaż) działalności całej Grupy w zakresie działalności dystrybucyjnej do innego podmiotu z Grupy lub do podmiotu trzeciego, niepowiązanego z Grupą), rozdzielenie działalności dystrybucyjnej Wnioskodawcy od działalności CUW.

W związku z powyższym, planowane jest pozostawienie w spółce Wnioskodawcy jedynie części działalności, tj. działalności dystrybucyjnej. Natomiast, w odniesieniu do centrum usług wspólnych planowane jest jego wydzielenie do nowej spółki A Sp. z o.o. (planowana jest zmiana nazwy spółki na B sp. z o.o., dalej: „Spółka Przejmująca”), której bezpośrednim udziałowcem (posiadającym 100% udziałów dających 100% praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników) jest Spółka X.

Wydzielenie części działalności Wnioskodawcy planowane jest w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., dalej: „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Wnioskodawcy na istniejącą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyodrębnienie nastąpi na podstawie uchwały zarządu dotyczącej m.in. alokacji składników majątkowych niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie usług wspólnych. Zgodnie z wymogami art. 536 § 1 KSH, w pisemnym sprawozdaniu sporządzonym przez zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, odzwierciedlone będą uzasadnienie podziału oraz jego podstawy prawne i ekonomiczne.

Planowane działania mają na celu ujednolicenie modeli biznesowych w ramach Grupy oraz zwiększenie efektywności zarządzania procesami w ramach Grupy, w tym działania te mają umożliwić skoncentrowanie się Spółki Dzielonej na jej podstawowej działalności (działalności dystrybucyjnej), zaś nowej spółki z Grupy – na działalności CUW. W tym zakresie, ewentualne zbycie działalności dystrybucyjnej do innego podmiotu z Grupy lub do podmiotu trzeciego, niepowiązanego z Grupą, powinno też pozwolić Grupie na skoncentrowanie swoich zasobów na rozwoju działalności B2B (business-to-business).

Planowane działania restrukturyzacyjne, związane m.in. ze wskazaną powyżej globalną reorganizacją w ramach Grupy mają także na celu poprawę konkurencyjności Grupy i wchodzących w jej skład spółek. Oczekuje się, że CUW jako niezależny podmiot prawny będzie mógł poprawić swoją efektywność w zakresie świadczenia usług dla podmiotów z Grupy, a także podnieść atrakcyjność dla pracowników docelowych, zwłaszcza wśród absolwentów uczelni wyższych (obecne funkcjonowanie CUW w ramach Wnioskodawcy może powodować, że potencjalni pracownicy postrzegają CUW jako dodatkową część firmy dystrybucyjnej, której działalność zdecydowanie odbiega od działalności prowadzonej w zakresie CUW). Ponadto, funkcjonowanie CUW w ramach Spółki Przejmującej, tj. podmiotu oddzielnego od Wnioskodawcy, powinno pozwolić na jednoznaczne zorientowanie się na dostarczanie usług w ramach księgowości/wsparcia finansowego, obsługi klienta i wsparcia informatycznego i tym samym przyczynić się do zmiany wizerunku w tym zakresie. W wyniku wydzielenia CUW ze struktur Wnioskodawcy, Spółka Przejmująca mogłaby uzyskać elastyczność w zakresie dostosowywania polityki płacy i świadczeń pozapłacowych zależnie od potrzeb tak, aby jak najlepiej zabiegać o pracowników w branży CUW.

Ponadto, planowany podział Spółki Dzielonej będzie odzwierciedleniem faktycznego wyodrębnienia CUW od działalności dystrybucyjnej, które to działalności obecnie już kształtują się jako wyodrębnione jednostki organizacyjne i biznesowe w ramach struktur wewnętrznych Spółki Dzielonej. W szczególności, obie działalności są odrębnie zarządzane, dla każdej z tych działalności prowadzona jest odrębna strategia biznesowa, a także sporządzane są odrębne plany finansowe i budżety. Ponadto, każda ze wskazanych tu działalności funkcjonuje w oparciu o składniki majątkowe i niemajątkowe, oraz w oparciu o pracowników alokowanych do poszczególnych działalności i służących prowadzeniu danej działalności.

a) Działalność dystrybucyjna.

Składniki wchodzące w skład działalności dystrybucyjnej:

Działalność w zakresie dystrybucji realizowana jest w ramach Spółki Dzielonej w ramach biura położonego w K. Po dokonaniu podziału przez wydzielenie, Spółka Dzielona nadal będzie realizować zadania związane z dystrybucją prezerwatyw i lubrykantów.

Planuje się, że w Spółce Dzielonej po podziale przez wydzielenie pozostanie ogół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących majątek Wnioskodawcy, które są obecnie wykorzystywane przez Spółkę Dzieloną w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji prezerwatyw i lubrykantów.

W skład majątku, który obecnie jest przypisany do działalności dystrybucyjnej Spółki Dzielonej i który pozostanie w Spółce Dzielonej po podziale przez wydzielenie wchodzić będą w szczególności:

1) Prawa i obowiązki wynikające z umów:

Po podziale przez wydzielenie w Spółce Dzielonej pozostaną m.in. umowy dotyczące: używania znaków towarowych, usług logistycznych, składowania towarów, dostępu do Internetu, dystrybutorów w zakresie działalności dystrybucyjnej, świadczenia usług reklamy, wydarzeń (eventów) promocyjnych i innych powiązanych czynności dotyczących działalności dystrybucyjnej.

Z uwagi na ogólnobiznesowy charakter części umów zawartych przez Wnioskodawcę (umów, które nie są bezpośrednio związane z działalnością dystrybucyjną lub CUW i których koszty są obecnie przypisywane do działalności dystrybucyjnej lub CUW w zależności od tego, w jakiej części dany segment korzysta z tych usług), umowy te pozostaną w Spółce Dzielonej, a po podziale przez wydzielenie, o ile będzie to uzasadnione z perspektywy działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca zawrze odrębne umowy z nowymi lub dotychczasowymi dostawcami Spółki Dzielonej.

Powyższe może dotyczyć umów w zakresie dotyczącym: zatrudniania pracowników, wynajmu samochodów dla pracowników, usług kurierskich, dostawy wody, ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników, ubezpieczenia w związku z prowadzoną działalnością, przechowywania towarów, usług taksówkarskich, usług audytowych, prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników, usług telekomunikacyjnych, usług hotelowych, usług pocztowych, usług sprzątających, dostawy energii elektrycznej, leasingu i serwisu urządzeń kopiujących, programów sportowych (kart Multisport) dla pracowników.

2) Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości wykorzystywanych bezpośrednio na potrzeby działalności dystrybucyjnej:

Spółka Dzielona ma siedzibę/prowadzi działalność dystrybucyjną w wynajmowanej nieruchomości na terenie K. Po podziale Wnioskodawca pozostanie jej najemcą.

3) Aktywa trwałe:

Katalog aktywów trwałych, które obecnie przypisane są do działalności dystrybucyjnej i pozostaną w Spółce Dzielonej po podziale, obejmuje w szczególności pełne wyposażenie biura w K. (w tym meble biurowe, urządzenia i maszyny biurowe itp.), a także inne aktywa trwałe istotne z punktu widzenia działalności dystrybucyjnej.

4) Wartości niematerialne i prawne, związane z prowadzeniem działalności dystrybucyjnej:

W Spółce Dzielonej pozostaną umowy licencyjne związane z prowadzoną działalnością dystrybucyjną (wykorzystywane w działalności dystrybucyjnej), m.in. dotyczące korzystania ze znaków towarowych, a także licencje lub inne prawa majątkowe do oprogramowania i systemów wykorzystywanych w działalności dystrybucyjnej. Pozostałe wartości niematerialne i prawne zostaną co do zasady alokowane do spółki przejmującej działalność w zakresie CUW.

5) Inne aktywa, w tym należności handlowe:

Po podziale przez wydzielenie w Spółce Dzielonej pozostaną w szczególności:

 • należności handlowe od podmiotów trzecich,
 • należności handlowe od podmiotów z Grupy związane z działalnością dystrybucyjną,
 • inne należności i środki pieniężne alokowane do Spółki Dzielonej / do działalności dystrybucyjnej w ramach Spółki Dzielonej (o ile faktycznie będą występowały na dzień podziału).

6) Zobowiązania:

W związku z podziałem przez wydzielenie w Spółce Dzielonej pozostaną m.in.:

 • zobowiązania handlowe wobec podmiotów trzecich,
 • zobowiązania handlowe wobec podmiotów z Grupy,
 • zobowiązania z tytułu należności licencyjnych,
 • zobowiązania / rezerwy z tytułu umowy najmu nieruchomości związanych z działalnością dystrybucyjną,
 • wydatki na marketing,
 • zobowiązania pracownicze (z uwzględnieniem w szczególności rezerwy na urlopy, rezerwy na świadczenia emerytalne, rezerwy z tytułu nagród, itp.) w stosunku do pracowników z segmentu działalności dystrybucyjnej,
 • rezerwy na fundusze socjalne,
 • zobowiązania z tytułu podatku VAT,
 • pozostałe zobowiązania i rezerwy związane z bieżącą działalnością w zakresie działalności dystrybucyjnej oraz z tytułu należności publicznoprawnych (o ile faktycznie będą występowały w Spółce Dzielonej na dzień podziału).

7) Kluczowe umowy związane z prowadzeniem działalności dystrybucyjnej, w szczególności:

 • umowy najmu nieruchomości związanych z działalnością dystrybucyjną,
 • umowy z kontrahentami,
 • umowy dotyczące usług logistycznych i składowania towarów,
 • umowy z dystrybutorami w zakresie działalności dystrybucyjnej,
 • umowy dotyczące świadczenia usług reklamy, wydarzeń (eventów) promocyjnych i innych powiązanych czynności dotyczących działalności dystrybucyjnej.

8) Pracownicy zaangażowani w działalność dystrybucyjną Spółki Dzielonej:

Pracownicy związani z działalnością dystrybucyjną (obecnie 20 osób) pozostaną w Spółce Dzielonej po podziale. W większości są to pracownicy zatrudnieni w departamencie sprzedaży. Ponadto, w Spółce Dzielonej po podziale pozostaną również pracownicy innych działów związanych z obsługą Wnioskodawcy. Zakłada się, że po dniu wydzielenia Spółka Dzielona może korzystać – w zależności od potrzeb – z usług Spółki Przejmującej lub innego podmiotu trzeciego w zakresie np. obsługi administracyjnej, kadrowej lub księgowo-finansowej.

Pracownicy związani z działalnością dystrybucyjną (obecnie 20 osób) pozostaną w Spółce Dzielonej po podziale. W większości są to pracownicy zatrudnieni w departamencie sprzedaży. Ponadto, w Spółce Dzielonej po podziale pozostaną również pracownicy innych działów związanych z obsługą Wnioskodawcy. Zakłada się, że po dniu wydzielenia Spółka Dzielona może korzystać – w zależności od potrzeb – z usług Spółki Przejmującej lub innego podmiotu trzeciego w zakresie np. obsługi administracyjnej, kadrowej lub księgowo-finansowej.

b) Działalność CUW.

Składniki wchodzące w skład CUW:

Działalność w zakresie CUW realizowana jest w ramach Spółki Dzielonej w wynajmowanych biurach w K. (dwie odrębne umowy najmu dotyczące przestrzeni biurowej zlokalizowanej pod tym samym adresem). Zakłada się, że Spółka Przejmująca realizować będzie wszystkie funkcje realizowane obecnie przez Wnioskodawcę w obszarze CUW, w tym księgowość/wsparcie finansowe, obsługę klienta i wsparcie informatyczne.

Planowane jest, że przedmiotem wydzielenia ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej będzie ogół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących majątek Spółki Dzielonej, które są obecnie wykorzystywane przez Spółkę Dzieloną w prowadzonej przez nią działalności w zakresie CUW.

W skład majątku przenoszonego do Spółki Przejmującej (przy założeniu/pod warunkiem uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń, gdyby takowe były wymagane np. z punktu widzenia prawnego) wchodzić będą w szczególności:

1) Prawa i obowiązki wynikające z umów:

Po podziale przez wydzielenie do Spółki Przejmującej zostaną przeniesione umowy dotyczące m.in. usług agencyjnych dla spółek Grupy, wynajmu nieruchomości, w których prowadzona jest działalność CUW, umowy ze spółkami z regionu EMEA dotyczące świadczenia usług wspólnych i umowy pożyczek.

2) Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości wykorzystywanych bezpośrednio na potrzeby działalności w zakresie CUW:

W zakresie CUW działalność prowadzona jest w biurach w wynajmowanej nieruchomości na terenie K. Umowy najmu zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej.

3) Aktywa trwałe:

Katalog aktywów trwałych, które obecnie przypisane są do działalności CUW i zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej w związku z podziałem, obejmuje w szczególności: wyposażenie biur w K. (w tym meble biurowe, urządzenia i maszyny biurowe, komputery używane przez pracowników alokowanych do działalności CUW, itp.), a także inne aktywa trwałe istotne z punktu widzenia działalności w zakresie CUW.

4) Wartości niematerialne i prawne, związane z prowadzeniem działalności w zakresie CUW:

Do Spółki Przejmującej przeniesione zostaną w związku z podziałem wartości niematerialne i prawne związane z prowadzoną działalnością CUW (wykorzystywane w działalności CUW), m.in. licencje lub inne prawa majątkowe do oprogramowania / systemów wykorzystywanych w działalności CUW, np. SAP, Microsoft Dynamics AX, PRMS (używany tylko do działalności dystrybucyjnej; w przypadku prowadzenia przez Spółkę Przejmującą działalności księgowej dla Spółki Dzielonej po podziale przez wydzielenie, ten program będzie używany), Basware and Opto, WWEB, COLD, FK, Novell, HR, MLPS i Telepresence, ewentualnie inne funkcjonujące na moment podziału i wykorzystywane w działalności CUW.

5) Inne aktywa, w tym należności handlowe:

Po podziale przez wydzielenie do Spółki Przejmującej zostaną przeniesione w szczególności:

 • należności z tytułu świadczonych przez CUW usług na rzecz podmiotów z Grupy,
 • należności z tytułu umowy pożyczki wobec Spółki Z GmbH,
 • inne należności i środki pieniężne alokowane do CUW (o ile faktycznie będą występowały na dzień podziału).

6) Zobowiązania:

W związku z podziałem przez wydzielenie do Spółki Przejmującej zostaną przeniesione m.in.:

 • zobowiązania handlowe wobec podmiotów z Grupy,
 • zobowiązanie do świadczenia usług doradczych dla podmiotów z regionu EMEA,
 • rezerwy na fundusze socjalne,
 • pozostałe zobowiązania i rezerwy związane z bieżącą działalnością w zakresie działalności CUW oraz z tytułu należności publicznoprawnych (o ile faktycznie będą występowały w Spółce Dzielonej na dzień podziału).

7) Kluczowe umowy związane z prowadzeniem działalności w zakresie CUW, w szczególności:

 • umowy najmu nieruchomości związanych z działalnością CUW,
 • umowy ze spółkami Grupy z regionu EMEA dotyczące świadczenia usług wspólnych i umowy pożyczek,
 • umowy agencyjne ze spółkami z Grupy,
 • umowy związane ze świadczeniem usług IT.

8) Pracownicy zaangażowani w działalność Spółki Dzielonej w zakresie CUW:

Pracownicy alokowani do CUW (obecnie 37 osób) zostaną przeniesieni na skutek podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej w ramach przeniesienia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy. Spośród 57 pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę, alokowanie będzie dotyczyć 37 pracowników, którzy wykonują zadania związane z prowadzeniem działalności w zakresie CUW (w większości będą to pracownicy z departamentów obsługi klienta i finansów).

Struktura organizacyjna CUW:

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, uwzględniająca CUW oraz działalność dystrybucyjną jako wyodrębnione części przedsiębiorstwa, zostanie na moment planowanego podziału przez wydzielenie potwierdzona w zaktualizowanym schemacie organizacyjnym Spółki Dzielonej, który odzwierciedlał będzie miejsce i rolę tych form działalności w strukturach Wnioskodawcy.

Pracownicy CUW oraz pracownicy działalności dystrybucyjnej na moment podziału będą objęci odrębnymi regulaminami pracy oraz wynagradzania uwzględniającymi specyfikę ich warunków zatrudnienia oraz zakres powierzonych zadań. Do obu części działalności zostaną również na moment podziału przez wydzielenie formalnie przydzielone opisane powyżej składniki majątkowe i niemajątkowe niezbędne do prowadzenia ich działalności.

Określona zostanie również hierarchiczna struktura podległości służbowej w CUW oraz działalności dystrybucyjnej oraz zasady zwierzchnictwa pomiędzy pracownikami obu wyodrębnionych części przedsiębiorstwa. W rezultacie pracownicy CUW oraz działalności dystrybucyjnej będą odpowiedzialni przed swoimi bezpośrednimi przełożonymi i nie będą służbowo zależni od pozostałych pracowników Spółki Dzielonej.

Wyodrębnienie finansowe CUW:

Oprócz wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego, CUW oraz działalność dystrybucyjna będą również na moment podziału przez wydzielenie wyodrębnione finansowo. W szczególności, kontynuowane będzie opracowywanie odrębnych budżetów i planów finansowych na potrzeby CUW oraz działalności dystrybucyjnej, a także będą prowadzone odrębne rejestry środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby CUW oraz działalności dystrybucyjnej.

Spółka Dzielona będzie miała także możliwość przypisania w oparciu o dane z systemu księgowego:

 • przychodów i kosztów związanych odpowiednio z działalnością CUW oraz działalnością dystrybucyjną, a także
 • aktywów i pasywów związanych z działalnością CUW oraz działalnością dystrybucyjną.

Koszty wspólne, związane z działalnością CUW oraz działalnością dystrybucyjną będą do nich przypisywane na potrzeby wewnętrznej ewidencji księgowej według określonego klucza podziału.

Na potrzeby CUW oraz działalności dystrybucyjnej na moment podziału prowadzone będą również odrębne rachunki bankowe, które będą wykorzystywane m.in. dla celów wypłaty wynagrodzenia dla pracowników danej jednostki.

CUW oraz działalność dystrybucyjna jako niezależne przedsiębiorstwa:

Zarówno CUW, jak i działalność dystrybucyjna, będą posiadały odpowiednie zasoby i kompetencje (tj. pracowników, składniki materialne i niematerialne) niezbędne do samodzielnej realizacji funkcji w obszarze swoich działalności.

Na dzień podziału przez wydzielenie, CUW będzie w takim stopniu zorganizowany i wyodrębniony, aby wraz z podziałem zachowana została pełna ciągłość w zakresie przenoszonej działalności.

Z uwagi na ogólny charakter części umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, możliwe jest, że po podziale przez wydzielenie umowy te pozostaną w Spółce Dzielonej. Dotyczy to umów, które nie będą bezpośrednio związane z CUW i w odniesieniu do których koszty będą odpowiednio przypisywane do działalności CUW oraz działalności dystrybucyjnej zgodnie z ustalonym kluczem alokacji. O ile będzie to uzasadnione z perspektywy działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca zawrze odrębne umowy z nowymi lub dotychczasowymi dostawcami Spółki Dzielonej lub też ze Spółką Dzieloną.

Jednocześnie, nie jest wykluczone, że w zakresie obsługi administracyjno-księgowej Spółki Dzielonej, Spółka Dzielona będzie nabywała usługi administracyjno-księgowe od zewnętrznego usługodawcy lub od Spółki Przejmującej.

Mając na uwadze powyższe, po podziale przez wydzielenie Spółka Przejmująca będzie prowadzić dalej w sposób płynny, niezależny i samodzielny działalność handlową dotyczącą centrum usług wspólnych.

Możliwe jest, że po wydzieleniu działalności w zakresie usług wspólnych (działalności CUW) do Spółki Przejmującej, Udziałowiec dokona sprzedaży Spółki Dzielonej (wraz z pozostałą w niej działalnością dystrybucyjną) do innego podmiotu z Grupy lub do podmiotu trzeciego (spoza Grupy).

Spółka Dzielona wskazuje, że Udziałowiec jest spółką podlegającą w Belgii, tj. państwie członkowskim Unii Europejskiej, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka Dzielona natomiast ma siedzibę i zarząd na terytorium Polski. Udziałowiec jest jedynym udziałowcem Spółki Dzielonej, zatem posiada (i będzie posiadał na moment podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie) bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale tej spółki. Jednocześnie, Udziałowiec posiada udziały w Spółce Dzielonej nieprzerwanie przez okres dwóch lat (okres dłuższy niż dwa lata), a posiadanie to wynika z tytułu własności. Udziałowiec działa w formie prawnej wymienionej w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ustawa o CIT”), tj. „naamloze vennootschap” (NV).

Udziałowiec nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Udziałowca. Udziałowiec uzyskał certyfikat rezydencji potwierdzający, że jest rezydentem podatkowym w Belgii.

Spółka Dzielona również wskazała, że w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie, Udziałowiec jako Udziałowiec Spółki Dzielonej nie otrzyma dopłat w gotówce.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy w niniejszym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej są konsekwencje na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dla Spółki Dzielonej (tu: „Spółka Dzielona” lub „Wnioskodawca”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie do Spółki Przejmującej majątku związanego z działalnością w zakresie centrum usług wspólnych (CUW) nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie do Spółki Przejmującej majątku związanego z działalnością w zakresie centrum usług wspólnych (CUW) nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 528 § 1 KSH, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 KSH. Jednym z nich jest podział przez wydzielenie, polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 1 pkt 4 i § 2 KSH). W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia).

Na skutki podatkowe podziału przez wydzielenie dla Spółki Dzielonej, będącej osobą prawną, wskazuje przepis art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT.

Zgodnie z tym przepisem, przychodami są w szczególności, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia (z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 ustawy o CIT).

Z przepisu tego wynika, że w przypadku przenoszenia części majątku spółki na skutek podziału przez wydzielenie, gdy majątek przenoszony, a w przypadku podziału przez wydzielenie, zarówno majątek przenoszony, jak i pozostający w spółce, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, po stronie spółki dzielonej nie powstanie przychód.

Zgodnie zatem z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, w przypadku podziału przez wydzielenie przychód po stronie spółki dzielonej powstanie jeżeli:

 1. majątek przejmowany na skutek podziału przez spółkę przejmującą nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lub
 2. majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Konsekwentnie, z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT wynika, że w przypadku, gdy zarówno majątek przejmowany przez spółkę przejmującą (majątek wydzielany), jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, przychód o którym mowa w powyższym przepisie nie powstanie.

Zgodnie z ustawą o CIT, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (art. 4a pkt 4 ustawy o CIT).

Na gruncie powyższych przepisów oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, przesłankami uznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest, aby:

 • istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz przeznaczenie tych składników do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników był wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • zespół tych składników był wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • zespół tych składników mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W ocenie Spółki, w świetle przedstawionego stanu faktycznego (wino być zdarzenia przyszłego), centrum usług wspólnych (CUW) oraz działalność dystrybucyjna będą zespołami składników majątkowych wyodrębnionymi funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo w ramach Spółki Dzielonej i tym samym na moment podziału będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT. Świadczą o tym następujące fakty i argumenty:

Wyodrębnienie funkcjonalne:

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest własność jednego podmiotu.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-369/13-3/KJ) wskazał, że: „Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”. Podobne stanowisko znaleźć można w innych interpretacjach prawa podatkowego (np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 2 października 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-795/12/SD) i wyrokach sądów administracyjnych na przestrzeni ostatnich lat (np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2836/11).

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 marca 2008 r. (sygn. IP-PB3-423-524/07-2/MB), w której wskazał, że „aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa”. Podobne stanowisko zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 stycznia 2016 r. (sygn. IPPP3/4512-8/16-2/WH).

W tym kontekście wskazać należy, że zorganizowana działalność CUW, jak i działalność dystrybucyjna jest prowadzona w oparciu o składniki materialne i niematerialne niezbędne do realizacji tego rodzaju działalności, szczegółowo opisane dla obu rodzajów działalności w opisie zdarzenia przyszłego. Oba rodzaje działalności będą kontynuowane po podziale Spółki Dzielonej w oparciu o te składniki materialne i niematerialne (działalność w zakresie CUW będzie prowadzona przez Spółkę Przejmującą, natomiast działalność dystrybucyjna – przez Spółkę Dzieloną).

W ocenie Wnioskodawcy, pomiędzy składnikami majątkowymi, które mają zostać wydzielone do Spółki Przejmującej (a także pomiędzy składnikami pozostającymi w Spółce Dzielonej) będzie istniał wyraźny związek funkcjonalny. CUW będzie funkcjonował w ramach struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej w oparciu o przydzielone wyłącznie do niego składniki materialne i niematerialne. Składnikami tymi będą w szczególności, środki trwałe i wartości niematerialne zapewniające zaplecze administracyjno-techniczne prowadzenia działalności, a także dedykowani pracownicy. Podobnie sytuacja będzie wyglądała w przypadku działalności dystrybucyjnej, która w oparciu o przydzielony jej majątek będzie prowadziła działalność w zakresie odrębnym od działalności CUW, powiązanym z dystrybucją towarów.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z opisem przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, zespół składników majątkowych składających się na CUW oraz działalność dystrybucyjna nie będą stanowiły zbioru przypadkowych elementów, lecz będą zespołami składników, powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. Składniki te będą wyodrębnione jako odrębne jednostki w ramach Spółki Dzielonej i będą tworzyć pewną całość.

Wszystkie wskazane powyżej przesłanki świadczą zatem o wyodrębnieniu funkcjonalnym w ramach Spółki Dzielonej działalności w zakresie CUW, jak i działalności dystrybucyjnej.

Wyodrębnienie organizacyjne:

Ustawa o CIT nie określa, co należy rozumieć przez takie wyodrębnienie. Zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 czerwca 2016 r., sygn. IBPB-1-2/4510-483/16/BG). Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2009 r., sygn. IPPB5/423-165/08-6/MB, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 3 marca 2008 r. sygn. IP-PB3-423-524/07-2/MB oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 2 września 2015 r., sygn. IPTPP1/4512-383/15-3/ŻR).

Mając na uwadze powyższe kryteria wyodrębnienia organizacyjnego, w ocenie Spółki Dzielonej, w przypadku zespołu składników majątkowych przypisanych do CUW oraz składników majątkowych alokowanych do działalności dystrybucyjnej należy je uznać za spełnione. W szczególności, należy zwrócić uwagę na fakt, że istnienie CUW jako jednostki odrębnej od działalności dystrybucyjnej zostanie potwierdzone w zaktualizowanym schemacie organizacyjnym Spółki Dzielonej, który odzwierciedlał będzie miejsce i rolę tych form działalności w strukturach Wnioskodawcy.

Do CUW przyporządkowany zostanie wyodrębniony zespół pracowników Spółki Dzielonej posiadających odpowiednie kompetencje (zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszym wniosku powyżej). Podobnie, po podziale w Spółce Dzielonej pozostanie zespół pracowników wyspecjalizowanych w realizacji zadań związanych z działalnością dystrybucyjną (również zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszym wniosku powyżej).

Za wyodrębnieniem organizacyjnym może przemawiać także struktura zarządzania, czy podległość służbowa i funkcjonalna pracowników danej jednostki wewnętrznej, itp. (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 lutego 2012 r., sygn. IBPP3/443-1257/11/KO, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 kwietnia 2009 r., sygn. IPPP2/443-174/09-3/MK, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 lutego 2016 r., sygn. IPPB5/4510-1257/15-4/AK).

Na ocenę wyodrębnienia organizacyjnego majątku ma także wpływ obowiązująca w danej części przedsiębiorstwa struktura organizacyjna, tj. określenie pracownikom zakresu obowiązków, sposobu raportowania, podległości służbowej, w taki sposób, aby pracownicy ci funkcjonowali w sposób niezależny od pozostałych osób pracujących w danej spółce (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 marca 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-1658/13/AP czy interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 listopada 2013 r., sygn. IPTPP2/443-708/13-2/JN).

Mając na uwadze powyższe kryterium wyodrębnienia, w ocenie Spółki Dzielonej należy je uznać za spełnione. W szczególności, należy zwrócić uwagę na fakt, że pracownicy CUW oraz pracownicy działalności dystrybucyjnej na moment podziału będą objęci odrębnymi regulaminami pracy oraz wynagradzania uwzględniającymi specyfikę ich warunków zatrudnienia oraz zakres powierzonych zadań. Na moment planowanego podziału przez wydzielenie określona zostanie również hierarchiczna struktura podległości służbowej w CUW oraz działalności dystrybucyjnej oraz zasady zwierzchnictwa pomiędzy pracownikami obu wyodrębnionych części przedsiębiorstwa. W rezultacie pracownicy CUW oraz działalności dystrybucyjnej będą odpowiedzialni przed swoimi bezpośrednimi przełożonymi i nie będą służbowo zależni od pozostałych pracowników Spółki Dzielonej.

Ponadto, zgodnie z informacjami przedstawionymi w zdarzeniu przyszłym, wyodrębnienie organizacyjne realizowane będzie także na innych płaszczyznach. W szczególności, będzie nadal istniała możliwość przypisania do CUW i działalności dystrybucyjnej poszczególnych składników majątku, takich jak: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne i zobowiązania służące do realizacji powierzonych im zadań.

W świetle przedstawionej powyżej argumentacji oraz biorąc pod uwagę stan faktyczny (winno być zdarzenie przyszłe) zaprezentowany na wstępie niniejszego wniosku, zdaniem Spółki Dzielonej, zespoły składników majątkowych stanowiących CUW i działalność dystrybucyjną będą stanowiły dwie odrębne masy majątkowe wyodrębnione organizacyjnie w ramach Spółki Dzielonej.

Stanowisko Spółki Dzielonej w tym zakresie jest zgodne z podejściem organów podatkowych prezentowanym w przytoczonych powyżej interpretacjach prawa podatkowego. W ocenie Wnioskodawcy, składniki majątkowe przypisane do CUW i działalności dystrybucyjnej spełniać będą zatem kryterium wyodrębnienia organizacyjnego niezbędne dla istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe:

W opinii Wnioskodawcy, zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) CUW i działalności dystrybucyjnej będzie również wyodrębniony finansowo.

W doktrynie przyjmuje się, że wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać pełnej samodzielności finansowej, w szczególności wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2008 r. (sygn. IBPB3/423-100/08/MS) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzono, że wyodrębnienie finansowe: „Nie oznacza ono samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Organy podatkowe przyjmują również, że przesłanka wyodrębnienia finansowego jest spełniona, jeśli spółka prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych w taki sposób, że możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie stanowisko zostało potwierdzone, m.in. w postanowieniu Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z 20 kwietnia 2006 r. (sygn. PD/423-4/GC/2006), w indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 20 sierpnia 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-557/13/PH, w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 3 lipca 2012 r., sygn. IPTPP2/443-303/12-5/IR oraz w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 10 stycznia 2014 r., sygn. ILPP2/443-1044/12-4/EN. Nie ma zatem konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa w celu spełnienia tej przesłanki, tak m.in. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 maja 2012 r., sygn. ITPB3/423-120/12/DK stwierdzono, że wyodrębnienie finansowe „nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

O wyodrębnieniu finansowym CUW i działalności dystrybucyjnej świadczyć będzie fakt, że Spółka Dzielona będzie na moment podziału nadal miała możliwość przypisania w oparciu o dane z systemu księgowego:

 • przychodów i kosztów związanych odpowiednio z działalnością CUW i działalnością dystrybucyjną, a także
 • aktywów i pasywów związanych z działalnością CUW i działalnością dystrybucyjną.

Ponadto, będą opracowywane odrębne budżety oraz plany finansowe, a także odrębne rejestry środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla działalności CUW i działalności dystrybucyjnej.

Biorąc pod uwagę planowany zakres działalności CUW oraz działalności dystrybucyjnej, główne źródło przychodów CUW stanowić będą przychody z tytułu świadczenia usług wspólnych na rzecz podmiotów z Grupy, podczas gdy głównym strumieniem przychodowym działalności dystrybucyjnej będą przede wszystkim przychody ze sprzedaży (dystrybucji) produktów. Ponadto, zarówno w ramach działalności CUW, jak i w ramach działalności dystrybucyjnej możliwe będzie wyodrębnienie bezpośrednich kosztów związanych z prowadzonymi przez nie działalnościami gospodarczymi.

Finansową odrębność CUW i działalności dystrybucyjnej potwierdza również fakt przypisania zobowiązań właściwych ze względu na rodzaj wykonywanej działalności. W przypadku CUW będą to w szczególności zobowiązania z tytułu wynagrodzeń należnych pracownikom czy też zobowiązania z tytułu najmu powierzchni biurowej na potrzeby CUW (odrębnej od powierzchni biurowej dedykowanej działalności dystrybucyjnej), a także inne zobowiązania wskazane w opisie zdarzenie przyszłego. W przypadku działalności dystrybucyjnej będą to natomiast w szczególności zobowiązania względem dostawców, zobowiązania z tytułu dostaw lub zobowiązania pracownicze, a także inne zobowiązania wskazane w opisie zdarzenie przyszłego. Zarówno CUW, jak i działalność dystrybucyjna, na moment podziału będą posiadały odrębne rachunki bankowe.

Spółka Dzielona zaznaczyła, że przesłankę wyodrębnienia finansowego, o której mowa w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, należy rozumieć jako możliwość przypisania przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań do wyodrębnionej części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, zarówno CUW, jak i działalność dystrybucyjną, należy traktować jako wyodrębnione finansowo zespoły składników majątkowych.

Możliwość funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo:

Zdaniem Wnioskodawcy, zespół składników majątkowych stanowiący CUW i działalność dystrybucyjną będą posiadać również zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwa zdolne do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych.

Jako kryterium potwierdzające zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Taką argumentację można znaleźć w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 18 maja 2012 r. (sygn. ITPB3/423-120/12/DK),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 2 kwietnia 2012 r. (sygn. ILPB4/423-4/12-2/ŁM),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 31 sierpnia 2011 r. (sygn. ITPB3/423-291/11/DK),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 16 maja 2016 r. (sygn. ILPB3/4510-1 -42/16-4/EK)

oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 czerwca 1998 r. (sygn. akt SA/Gd 1097/96 – winno być I SA/Gd 1097/96).

Jak wskazano powyżej, CUW i działalność dystrybucyjna stanowią organizacyjnie i finansowo wyodrębnione zespoły składników majątkowych, stworzone i przygotowane do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, tj. działalności w zakresie świadczenia usług wspólnych w przypadku CUW oraz działalności dystrybucyjnej.

Proces wydzielenia części działalności w zakresie CUW od działalności w zakresie dystrybucji w schemacie organizacyjnym Spółki Dzielonej zostanie tak przeprowadzony, aby zarówno działalność w zakresie CUW jak i działalność pozostała w Spółce Dzielonej były w stanie samodzielnie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwa i realizować samodzielnie zadania i cele gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno CUW, jak i działalność dystrybucyjna, stanowić będą wyodrębnione części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, gotowe do samodzielniej realizacji powierzonych im zadań w zakresie prowadzonych przez nie działalności. Po podziale przez wydzielenie, zespół składników, zarówno pozostający w Spółce Dzielonej, jak i przenoszony do Spółki Przejmującej, będą kontynuowały prowadzone przez nie rodzaje działalności w odrębnych podmiotach.

Powyższe, zdaniem Spółki Dzielonej, oznacza, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych przypisanych do CUW, jak i do działalności dystrybucyjnej mogłyby jednocześnie stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Mając powyższe na uwadze Spółka Dzielona stoi na stanowisku, że ze względu na fakt, że ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej wydzielona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci CUW oraz że zespół składników majątkowych przynależnych do działalności w zakresie działalności dystrybucyjnej, pozostający w Spółce Dzielonej również stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie do Spółki Przejmującej majątku związanego z działalnością w zakresie centrum usług wspólnych (CUW) nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.