2461-IBPB-1-2.4510.800.2016.1.ANK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie ustalenia, czy Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny stanowić będą w dacie Podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, a w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 sierpnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 września 2016 r.), uzupełnionym 6 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny stanowić będą w dacie Podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, a w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny stanowić będą w dacie Podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, a w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Wniosek został uzupełniony pismem z 1 września 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 6 września 2016 r.)

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także: „Spółka Dzielona”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, która podlega (i na moment opisanego zdarzenia przyszłego będzie podlegać) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu CIT w Polsce (Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym). Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki Dzielonej jest:

i. działalność geodezyjno-kartograficzna, obejmująca wykorzystanie technologii informacyjnych związanych z Systemem Informacji Geograficznej (dalej jako: „Pion geodezyjno-kartograficzny”) oraz

ii. działalność inżynieryjna obejmująca projektowanie linii kolejowych oraz inne prace inżynieryjne dla sektora kolejowego (dalej jako: „Pion inżynieryjny”, razem z Pionem geodezyjno-kartograficznym jako: „Piony”).

W chwili obecnej grupa kapitałowa, do której należy Spółka Dzielona (dalej jako: „Grupa”), jest w trakcie globalnej reorganizacji, obejmującej m.in. działalność Grupy w Norwegii, Indiach, Danii i Polsce. W wyniku reorganizacji rozważana jest zmiana modelu biznesowego w Polsce. W tym zakresie planuje się, że nastąpi podział Wnioskodawcy (dalej jako: „Podział”). Podział nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), tj. w drodze podziału przez wydzielenie. W ramach podziału część majątku oraz pracowników Spółki Dzielonej zostanie przeniesiona do innej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „SPV” lub „Spółka Przejmująca”).

W wyniku Podziału funkcjonować będą dwa podmioty, tj.:

 • podmiot zajmujący się działalnością prowadzoną przez Pion inżynieryjny. Podmiotem tym będzie Spółka Dzielona; oraz
 • podmiot zajmujący, się działalnością prowadzoną przez Pion geodezyjno-kartograficzny. Podmiotem tym będzie Spółka Przejmująca.

Przeprowadzenie opisanej wyżej reorganizacji umożliwi Grupie przejrzyste wyodrębnienie poszczególnych rodzajów działalności biznesowej i specjalizację w danych obszarach. Rozwiązanie takie będzie bezpośrednio oddziaływać na polskie podmioty, umożliwiając im poprawę pozycji rynkowej w Polsce, co leży w bezpośrednim interesie Wnioskodawcy i SPV. Potencjalny wzrost sprzedaży (wynikający z lepszej pozycji rynkowej) będzie również w bezpośrednim interesie SPV. Wnioskodawca zwraca uwagę, że Spółka Dzielona posiada i będzie posiadała na moment Podziału dwie odrębne części działalności gospodarczej, tj. Piony.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia zasady funkcjonowania Pionów w ramach Spółki Dzielonej z perspektywy organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

1. Wyodrębnienie organizacyjne

Zarówno Pion geodezyjno-kartograficzny, jak i Pion inżynieryjny są i będą na moment Podziału wyposażone w (tj. wykorzystują/będą wykorzystywać na potrzeby prowadzonej działalności) niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia odpowiednio działalności geodezyjno-kartograficznej oraz działalności inżynieryjnej. Obejmuje i będzie to obejmować w szczególności:

 1. W przypadku Pionu inżynieryjnego:
  • aktywa trwałe (w tym m.in. komputery, sprzęt biurowy);
  • kontakty biznesowe;
  • pracowników wykonujących zadania w ramach Pionu inżynieryjnego, w tym kierownika odpowiedzialnego za działalność jednostki;
  • powierzchnię biurową umożliwiającą odpowiednim pracownikom realizację zadań związanych z Pionem inżynieryjnym;
  • środki pieniężne i należności związane z Pionem inżynieryjnym;
  • zobowiązania związane z Pionem inżynieryjnym.
 2. W przypadku Pionu geodezyjno-kartograficznego:
  • aktywa trwałe (w tym m.in. komputery, sprzęt biurowy, oprogramowanie);
  • kontakty biznesowe z obecnymi klientami;
  • pracowników wykonujących zadania w ramach Pionu geodezyjno-kartograficznego, w tym kierownika odpowiedzialnego za działalność jednostki;
  • powierzchnię biurową umożliwiającą odpowiednim pracownikom realizację zadań związanych z Pionem geodezyjno-kartograficznym;
  • środki pieniężne i należności związane z Pionem geodezyjno-kartograficznym;
  • zobowiązania związane z Pionem geodezyjno-kartograficznym.

W chwili obecnej Wnioskodawca dysponuje kilkoma rachunkami bankowymi. Jeden z tych rachunków jest związany z działalnością Pionu geodezyjno-kartograficznego, podczas gdy pozostałe są związane z działalnością Pionu inżynieryjnego bądź obu Pionów. Planuje się, że w ramach Podziału rachunek bankowy wykorzystywany przez Pion geodezyjno-kartograficzny zostanie przeniesiony do SPV (w rezultacie Spółka Dzielona oraz SPV będą dysponować i korzystać z oddzielnych rachunków bankowych). Co do zasady, umowy z dostawcami (obejmujące m.in. dostęp do Internetu i linii telefonicznych) zawierane są bezpośrednio przez każdy Pion. W przypadku usług telefonii komórkowej została zawarta tylko jedna umowa, której stroną jest Spółka Dzielona. Jednakże, w tym zakresie, koszty są przyporządkowane do właściwych Pionów, ponieważ numery telefonów są jednoznacznie rozdzielone pomiędzy oba Piony. Wyodrębnienie organizacyjne potwierdzone jest również faktem, że oba Piony prowadzą działalność niezależnie od siebie w różnych lokalizacjach (tj. Pion geodezyjno-kartograficzny w mieście X, Pion inżynieryjny w mieście Y) oraz oba Piony posiadają osobne tytuły prawne do wykorzystywanej powierzchni biurowej. Ponadto, Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny są zarządzane przez osobnych kierowników. Każdy z kierowników posiada odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie do zarządzania danym rodzajem działalności. Określeni pracownicy są przypisani wyłącznie do Pionu geodezyjno-kartograficznego, zaś inni określeni pracownicy są przypisani wyłącznie do Pionu inżynieryjnego (pracownicy wykonują zadania związane z właściwym Pionem oraz odpowiadają przed kierownikiem konkretnego Pionu). Wnioskodawca podkreśla, że wskazani wyżej pracownicy oraz dyrektorzy wykonują zadania związane jedynie z ich Pionem i nie wykonują zadań związanych z drugim Pionem. Ponadto Wnioskodawca zwraca uwagę, że w wyniku Podziału lokalny personel pomocniczy zajmujący się księgowością oraz kwestiami pracowniczymi w odniesieniu do obu Pionów nie zostanie przeniesiony do Pionu geodezyjno-kartograficznego. Możliwe jest zawarcie umowy przez SPV ze Spółką Dzieloną o świadczenie konkretnych usług na rzecz Pionu geodezyjno-kartograficznego bądź też niezależne nabywanie tych usług przez SPV (poprzez umowy z dostawcami zewnętrznymi lub zatrudnienie odpowiednich pracowników). Co więcej, Piony są formalnie wydzielone w ramach struktury Spółki Dzielonej. Na podstawie uchwały zarządu Spółki Dzielonej z 21 października 2009 r. Pion geodezyjno-kartograficzny został utworzony 1 listopada 2009 r. jako jej oddział, zaś od 28 maja 2010 r. jest on zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wnioskodawca podkreśla, że oba Piony są także wyodrębnione ze względu na osobne miejsca prowadzenia działalności - w związku z tym oba Piony stanowią, zarówno formalnie, jak i faktycznie, oddzielne jednostki organizacyjne, działające samodzielnie.

2. Wyodrębnienie finansowe

Wypracowane przed Podziałem wyodrębnienie finansowe obu Pionów pozwala dokonać na potrzeby wewnętrzne (poza systemem księgowym) podziału kosztów księgowych (według określonego klucza) oraz ustalić wynik finansowy osobno dla każdego Pionu. Aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są przypisane bezpośrednio do poszczególnych Pionów w zależności od ich powiązania z danym rodzajem działalności. Co do zasady, także wierzytelności i zobowiązania są bezpośrednio przyporządkowane do poszczególnych Pionów. Dokumentacja finansowa Spółki Dzielonej już w chwili obecnej pozwala i jest prowadzona w sposób umożliwiający sporządzenie dla celów rachunkowości zarządczej odrębnego rachunku zysków i strat oraz bilansu dla każdego z Pionów z osobna. Wyodrębnienie finansowe jest również uzasadnione faktem, że Wnioskodawca sporządza plany finansowe (budżet) osobno dla Pionu geodezyjno-kartograficznego i osobno dla Pionu inżynieryjnego.

3. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne)

Wnioskodawca potwierdza, że każdy z Pionów wykonuje różne rodzaje zadań, działa niezależnie w różnych lokalizacjach, jest oddzielnie zarządzany (na poziomie operacyjnym) oraz posiada własną wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Ponadto Wnioskodawca podkreśla, że co do zasady wszystkie obecne umowy mogą zostać podzielone pomiędzy Piony. Wyodrębnienie funkcjonalne jest także potwierdzone faktem, że aktywa trwałe (instalacje techniczne, wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności, oprogramowanie) są przyporządkowane do Pionu geodezyjno-kartograficznego lub do Pionu inżynieryjnego w zależności od bieżących potrzeb. Jak zaznaczono powyżej, w chwili obecnej do Pionu geodezyjno-kartograficznego przyporządkowani są konkretni pracownicy, którzy zostaną przeniesieni do SPV (przeniesienie będzie miało formę przejścia zakładu pracy w rozumieniu polskiego prawa pracy). Ponadto, do Pionu inżynieryjnego przypisani są inni określeni pracownicy, którzy wraz z personelem pomocniczym (trzema pracownikami) pozostaną pracownikami Spółki Dzielonej. Obie grupy pracowników po Podziale będą pracować przy tych samych przedsięwzięciach, co przed Podziałem i ich role co do zasady pozostaną bez zmian. Podsumowując, należy podkreślić, że w momencie Podziału oba Piony będą dysponowały pracownikami oraz pozostałymi (wskazanymi) składnikami materialnymi oraz niematerialnymi, co w praktyce pozwoli obu jednostkom podejmować decyzje niezależnie od siebie oraz prowadzić działalność gospodarczą jako odrębne przedsiębiorstwa. Co do zasady po przeprowadzeniu Podziału niektóre funkcje pomocnicze będą dalej wykonywane przez Wnioskodawcę (tj. nie zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej) i będą mogły być wykonywane na podstawie osobnych umów (przez pracowników personelu pomocniczego Spółki Dzielonej) bądź w inny sposób nabywane przez SPV. W rezultacie Podziału wyodrębnienie obu Pionów jako odrębnych struktur (obejmujących odpowiednie zespoły powiązanych ze sobą składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia odrębnych działalności gospodarczych), ma na celu zapewnienie kontynuacji działalności skupionych obecnie w ramach jednej struktury Wnioskodawcy poprzez dwa niezależne od siebie podmioty, tj. Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny stanowić będą w dacie Podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa (dalej jako: „ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, a w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny stanowić będą w dacie Podziału ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), a w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT.

Kwalifikacja Pionów w dacie Podziału jako ZCP na gruncie updop

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 updop, ZCP jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie przytoczonej ustawy podatkowej mamy do czynienia z ZCP, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

i. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,

ii. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

iii. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

iv. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego przypadku.

Organy podatkowe wielokrotnie podkreślały, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Przykładowo argumenty takie wskazał:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej 7 marca 2013 r., Znak: ILPP5/443-61/12-4/PG, tj.: nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, iż dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej 8 stycznia 2014 r., Znak: IPPP1/443-1296/13-2/IGo, tj.: zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej 2 stycznia 2014 r. (Znak: IPTPP2/443-847/13-2/KW) i w interpretacji indywidualnej wydanej 22 listopada 2013 r. (Znak: IPTPP2/443-708/13-2/JN), tj.: aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 9 maja 2011 r. (Znak: IBPP3/443-118/11/PH), tj. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Zdaniem Wnioskodawcy, obydwa Piony spełniają ten warunek. W tym zakresie Wnioskodawca zwraca w szczególności uwagę, że przedmiotowe Piony funkcjonują niezależnie w ramach Spółki Dzielonej już przed datą Podziału. Wnioskodawca uważa, że obejmuje to odrębność organizacyjną, finansową i funkcjonalną. Na szczególną uwagę zasługuje w tym zakresie fakt, że odrębność jednostek jest potwierdzona formalną rejestracją Pionu geodezyjno-kartograficznego w Krajowym Rejestrze Sądowym jako oddziału.

Poniżej Wnioskodawca odnosi się do poszczególnych kryteriów istnienia ZCP.

Ad. i. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań

Zdaniem Wnioskodawcy nie ulega żadnej wątpliwości, że Piony stanowią oraz będą stanowić na moment Podziału odrębne zespoły składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Pion geodezyjno-kartograficzny, jak i Pion inżynieryjny na moment Podziału będą wyposażone w niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie przydzielonych im funkcji, obejmujące w szczególności:

 1. W przypadku Pionu inżynieryjnego:
  • aktywa trwałe (w tym m.in. komputery, sprzęt biurowy);
  • kontakty biznesowe;
  • umowy z dostawcami;
  • pracowników wykonujących zadania w ramach Pionu inżynieryjnego, w tym kierownika odpowiedzialnego za działalność jednostki;
  • powierzchnię biurową umożliwiającą odpowiednim pracownikom realizację zadań związanych z Pionem inżynieryjnym;
  • środki pieniężne i należności związane z Pionem inżynieryjnym;
  • zobowiązania związane z Pionem inżynieryjnym.
 2. W przypadku Pionu geodezyjno-kartograficznego:
  • aktywa trwałe (w tym m.in. komputery, sprzęt biurowy, oprogramowanie);
  • kontakty biznesowe z obecnymi klientami;
  • umowy z dostawcami;
  • pracowników wykonujących zadania w ramach Pionu geodezyjno-kartograficznego, w tym kierownika odpowiedzialnego za działalność jednostki;
  • powierzchnię biurową umożliwiającą odpowiednim pracownikom realizację zadań związanych z Pionem geodezyjno-kartograficznym;
  • środki pieniężne i należności związane z Pionem geodezyjno-kartograficznym;
  • zobowiązania związane z Pionem geodezyjno-kartograficznym.

Dodatkowo planuje się, że w ramach Podziału rachunek bankowy wykorzystywany przez Pion geodezyjno-kartograficzny zostanie przeniesiony na rzecz SPV (w rezultacie Spółka Dzielona oraz SPV będą dysponować i korzystać z oddzielnych rachunków bankowych). W oparciu o opisany wyżej zespół składników materialnych i niematerialnych Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny mogą/będą mogły zarówno przed jak i po Podziale samodzielnie kontynuować działalność w zakresie przydzielonych funkcji. Podkreślić należy, że jak wskazano powyżej funkcje te są od siebie niezależne i dotyczą odrębnych rodzajów działalności Spółki Dzielnej (tj. działalności geodezyjno-kartograficznej oraz działalności inżynieryjnej). W tym kontekście Wnioskodawca podkreśla, iż należności i zobowiązania dotyczące działalności Spółki Dzielonej są co do zasady odpowiednio alokowane ze względu na ich przedmiot - do Pionu geodezyjno-kartograficznego oraz Pionu inżynieryjnego.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Pionu geodezyjno-kartograficznego oraz Pionu inżynieryjnego, warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) będzie na moment Podziału spełniony.

Ad. ii. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe

Zdaniem Wnioskodawcy, na tle przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego faktów, Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny będą na moment Podziału wyodrębnione organizacyjnie i finansowo. Pojęcie „wyodrębnienia organizacyjnego” zostało wyjaśnione m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej 14 lutego 2012 r., Znak: ILPB3/423-595/09/12-S/EK, zgodnie z którą: Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2013 r. Znak: IPTPB3/423-369/13-3/KJ wskazał, że: wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział.

Taką argumentację podzielają również sądy administracyjne. Wskazać tutaj można przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego („WSA”) w Gdańsku z 21 listopada 2012 r. (sygn. akt: I SA/Gd 971/12), w którym sąd stwierdził, że: Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia, jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). W wyroku WSA w Warszawie z 21 czerwca 2012 r. (sygn. akt: III SA/Wa 2836/11) sąd uznał, że: wyodrębnienie organizacyjne nie musi mieć sformalizowanego charakteru, ani też nie może być uznawane za decydujące dla bytu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie organizacyjne może przy tym wynikać ze statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze, ale jak podkreślają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, może mieć również charakter faktyczny. W tym zakresie Spółka Dzielona podkreśla, iż zarówno przed jak i na moment Podziału, Piony są/będą formalnie wydzielone w ramach struktury Spółki Dzielonej. Na podstawie uchwały zarządu Wnioskodawcy z 21 października 2009 r. Pion geodezyjno-kartograficzny został utworzony 1 listopada 2009 r. jako jego oddział, zaś od 28 maja 2010 r. jest on zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wnioskodawca podkreśla, że oba Piony są także wyodrębnione ze względu na osobne miejsca prowadzenia działalności - w związku z tym oba Piony stanowią, zarówno formalnie, jak i faktycznie, oddzielne jednostki organizacyjne działające samodzielnie. W celu podkreślenia odrębności organizacyjnej oraz samodzielności w podejmowaniu biznesowych decyzji, do każdej z jednostek przypisano osoby zarządzające pracownikami przynależnymi do poszczególnych jednostek organizacyjnych (kierowników). W szczególności Wnioskodawca potwierdza, że osobą odpowiedzialną za bieżące zarządzanie działalnością Pionu geodezyjno-kartograficznego jest i będzie kierownik odpowiedzialny za poszczególne aktywności w ramach działalności geodezyjno-kartograficznej. Dodatkowo osobą odpowiedzialną za bieżące zarządzanie działalnością Pionu inżynieryjnego jest i będzie kierownik odpowiedzialny za działalność inżynieryjną. Jak zostało również wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Piony prowadzą odrębne rodzaje działalności w Spółce Dzielonej, do których przypisane zostały określone (odrębne) zadania i funkcje. Poszczególne zadania realizowane są przez konkretnych pracowników mających do dyspozycji odpowiednie narzędzia i składniki przypisane do tych poszczególnych działalności. Wyodrębnienie organizacyjne Pionów przejawia się zatem również w prowadzeniu przez oba te piony biznesowe odrębnej od siebie działalności. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny będą na moment Podziału wyodrębnione pod względem organizacyjnym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

W zakresie spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego, podkreślane jest przez organy podatkowe, że wystarczającym jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, należności oraz zobowiązania do danego ZCP.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10 stycznia 2013 r., Znak: ILPP2/443-1044/12-4/EN, wskazał, że (...) wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...).

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej wydanej 4 lipca 2014 r., ITPB3/423-170/14/DK: (...) Wyodrębnienie finansowe nie oznacza natomiast całkowitej samodzielności finansowej lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie należy tego pojęcia utożsamiać z posiadaniem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa pełnej samodzielności finansowej, czy też samodzielnym sporządzaniem bilansu.

Natomiast w interpretacji z 27 czerwca 2014 r., Znak: IPTPB3/423-95/14-4/GG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził: (...) Konsekwencją finansowego wyodrębnienia majątku mającego stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest konieczność przypisania do tego majątku również wszelkich zobowiązań związanych ze składnikami tego majątku. (...) Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...).

Stosowane przez Spółkę Dzieloną narzędzia kontrolingowe pozwalają na identyfikację i przyporządkowanie (na cele wewnętrzne, poza systemem księgowym) do każdego z pionów biznesowych należności związanych z tymi biznesami, jak również zobowiązań. Na moment Podziału przypisane do każdego z biznesów należności i zobowiązania zostaną odpowiednio alokowane do Pionu geodezyjno-kartograficznego oraz Pionu inżynieryjnego. Wypracowane przed Podziałem wyodrębnienie finansowe Pionu geodezyjno-kartograficznego oraz Pionu inżynieryjnego pozwala również dokonać na potrzeby wewnętrzne (poza systemem księgowym) podziału kosztów księgowych do każdego ZCP. Dzięki tak prowadzonej ewidencji zdarzeń gospodarczych, jak również w oparciu o stosowane narzędzia kontrolingowe możliwe jest zatem przygotowanie na potrzeby zarządcze Wnioskodawcy bilansów i rachunku wyników oddzielnie dla Pionu geodezyjno-kartograficznego oraz Pionu inżynieryjnego. A zatem, Spółka Dzielona jest/będzie w stanie ustalić sytuację majątkową każdego z biznesów (tj. zarówno Pionu geodezyjno-kartograficznego oraz Pionu inżynieryjnego) w sposób przejrzysty zarówno przed jak i na moment Podziału.

W świetle powyższych argumentów, nie ulega wątpliwości, że Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny będą stanowiły na moment Podziału jednostki wyodrębnione finansowo.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Pionu geodezyjno-kartograficznego oraz Pionu inżynieryjnego, przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego będzie spełniona na moment Podziału.

Ad. iii. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne)

Warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych odnosi się do funkcjonalnego wyodrębnienia ZCP. Pojęcie „wyodrębnienia funkcjonalnego” zostało wyjaśnione m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 września 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-744/14/BG, zgodnie z którą: (...) Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa (...).

Co więcej, jak wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 26 maja 2014 r., Znak: IBPP3/443-203/14/AŚ: W ocenie organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe (wskazane przepisami ustawy) nie musi mieć charakteru bardzo sformalizowanego. Bardziej istotne jest wyodrębnienie stricte funkcjonalne, które pozwala na dalsze funkcjonowanie części przedsiębiorstwa w sposób niezależny po oddzieleniu go od reszty przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne w strukturach Spółki Dzielonej w ramach Pionu geodezyjno- kartograficznego oraz Pionu inżynieryjnego, przejawia się wyraźną odrębnością w zakresie działalności operacyjnej prowadzonej w ramach każdego z biznesów. Do działalności geodezyjno-kartograficznej realizowanej w ramach Pionu geodezyjno-kartograficznego należy w szczególności wykorzystanie technologii informacyjnych związanych z Systemem Informacji Geograficznej. Z kolei działalność wykonywaną w ramach Pionu inżynieryjnego stanowi m.in. projektowanie linii kolejowych oraz inne prace inżynieryjne dla sektora kolejowego. Są to więc całkowicie od siebie niezależne obszary działalności gospodarczej i z tych też względów globalnie została podjęta decyzja o ich formalnym wyodrębnieniu, poprzez rozdzielenie tych obszarów działalności. Wnioskodawca podkreśla, iż Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny powinny być traktowane jako wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych (odrębnych) zadań gospodarczych, wystarczających do utworzenia niezależnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność operacyjną. Wynika, to m.in. z faktu, że do każdego z tych biznesów przypisane są niezbędne składniki wyszczególnione w opisie zdarzenia przyszłego. Co więcej, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, oba biznesy (tj. Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny) mają przyporządkowane zespoły pracowników (w tym kierownictwo posiadające możliwości decyzyjne w zakresie działalności prowadzonej przez daną jednostkę), którzy wykonują poszczególne funkcje dotyczące działalności operacyjnej tych biznesów. Wyodrębnienia funkcjonalnego dla Pionu geodezyjno-kartograficznego nie podważa fakt, iż po Podziale przedmiotowa jednostka może korzystać z odpowiedniego wsparcia dotyczącego księgowości oraz kwestii pracowniczych ze strony Spółki Dzielonej. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z planowanym Podziałem, możliwe jest zawarcie umowy przez Wnioskodawcę o świadczenie konkretnych usług na rzecz Pionu geodezyjno-kartograficznego bądź też niezależne nabywanie tych usług przez SPV (poprzez umowy z dostawcami zewnętrznymi lub zatrudnienie odpowiednich pracowników). Tego rodzaju rozwiązanie pozwoli na niezakłócone kontynuowanie działalności gospodarczej w ramach obydwu Pionów. W rezultacie, zarówno Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny dysponować będą pracownikami oraz wszystkimi wskazanymi wyżej składnikami materialnymi i niematerialnymi przydzielonymi tym biznesom co pozwoli w praktyce na kontynuowanie działalności przez Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny w sposób tożsamy, jak czyniła to dotychczas Spółka Dzielona oraz jakby czyniło to niezależne przedsiębiorstwo.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno ulegać wątpliwości, że warunek przeznaczenia Pionu geodezyjno-kartograficznego oraz Pionu inżynieryjnego do realizacji określonych zadań gospodarczych zostanie spełniony w dacie Podziału.

Ad. iv. Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze

Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za ZCP jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadanie gospodarcze. Zdaniem Wnioskodawcy, opisany wyżej zespół składników zorganizowanych jako Pion geodezyjno-kartograficzny umożliwia samodzielne prowadzenie działalności geodezyjno-kartograficznej, natomiast opisany wyżej zespół składników zorganizowanych jako Pion inżynieryjny umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie działalności inżynieryjnej.

W związku z powyższym, Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny są w stanie samodzielne prowadzić działalność gospodarczą w formie odrębnych przedsiębiorstw w wyżej wymienionym zakresie.

Podsumowanie

Mając na uwadze przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego fakty oraz przytoczoną powyżej argumentację wspartą dotychczasową linią interpretacyjną organów podatkowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych, zdaniem Wnioskodawcy, Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny będą zdolne na moment Podziału do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwa, w szczególności zaś Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny będą odznaczać się zarówno przed jak i na moment Podziału następującymi cechami:

i. będą stanowić zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;

ii. będą posiadać organizacyjne i finansowe wyodrębnienie;

iii. będą przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne);

iv. będą posiadać zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Okoliczności przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazują zatem bez wątpliwości na to, że wyodrębnione w drodze Podziału Piony, będą posiadały przed oraz w dacie Podziału zdolność do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania. Wszystkie te okoliczności wskazują jednoznacznie, zdaniem Wnioskodawcy, że Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny powinny być traktowane w momencie Podziału jako zorganizowane części przedsiębiorstwa w Spółce Dzielonej w rozumieniu powołanych na wstępnie przepisów podatkowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 updop w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią ZCP - przychodem podatkowym w momencie podziału jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Jak Wnioskodawca wykazał powyżej, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki uznania Pionu geodezyjno-kartograficznego oraz Pionu inżynieryjnego za odrębne ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop.

W konsekwencji, wyodrębnienie Pionu geodezyjno-kartograficznego oraz Pionu inżynieryjnego w skutek Podziału Spółki Dzielonej nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w linii interpretacyjnej organów podatkowych, przykładowo w interpretacjach indywidualnych:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 czerwca 2015 r., Znak: IPPB5/4510-269/15-4/MK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 stycznia 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-1367/13/AP;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 stycznia 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-57/14/AP;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 maja 2011 r., Znak: IPPB5/423-485/11-2/DG.

Podsumowując Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny stanowić będą w dacie Podziału ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, a w konsekwencji Podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.