2461-IBPB-1-1.4510.310.2016.1.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie ustalenia czy wydzielany Zakład Nieruchomości i Budownictwa oraz pozostały w Spółce po wydzieleniu Zakład Produkcji stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, dalej: „ustawa o CIT”) oraz czy transakcja polegająca na wydzieleniu Zakładu Nieruchomości i Budownictwa oraz utworzeniu Spółki Celowej nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 września 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 26 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia:

 • czy wydzielany Zakład Nieruchomości i Budownictwa oraz pozostały w Spółce po wydzieleniu Zakład Produkcji stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, dalej: „ustawa o CIT”),
 • czy transakcja polegająca na wydzieleniu Zakładu Nieruchomości i Budownictwa oraz utworzeniu Spółki Celowej nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT
 • jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia:

 • czy wydzielany Zakład Nieruchomości i Budownictwa oraz pozostały w Spółce po wydzieleniu Zakład Produkcji stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • czy transakcja polegająca na wydzieleniu Zakładu Nieruchomości i Budownictwa oraz utworzeniu Spółki Celowej nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, spółka z o.o. (dalej: „Spółka”), jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność w ramach Grupy Kapitałowej (dalej: „Grupa”). Spółka prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej „SSE”), w oparciu o uzyskane zezwolenie. Podstawową działalnością Spółki jest wytwarzanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego itp. W ramach struktur funkcjonują obecnie dwa główne obszary działalności:

 • działalność produkcyjna obejmująca dział produkcji zautomatyzowanych linii (dalej: „Zakład Produkcji”, „ZP”);
 • działalność związana z budownictwem oraz zarządzaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład Spółki (dalej: „Zakład Nieruchomości i Budownictwa”, „ZNiB”)
 • -dalej łącznie: „Zakłady”.

Zakład Produkcji obejmuje w szczególności podstawową działalność Spółki w zakresie produkcji zautomatyzowanych linii produkcyjnych dla kontrahentów Spółki. Ponadto w ramach niniejszego zakładu funkcjonują również niezbędne dla prowadzenia działalności działy rozwoju biznesu, działy projektowe, automatyki czy też kontroli jakości.

Zakład Nieruchomości i Budownictwa obejmuje natomiast dział zarządzania i utrzymania nieruchomości (odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie wszystkimi posiadanymi przez Spółkę nieruchomościami) oraz dział budownictwa (odpowiedzialny za rozwój działalności deweloperskiej Spółki).

W związku z prowadzonymi w Grupie działaniami restrukturyzacyjnymi, mającymi na celu reorganizację działalności biznesowej poprzez uporządkowanie i zwiększenie efektywności funkcjonujących w niej jednostek (Zakładów), podjęta została decyzja o wydzieleniu i przeniesieniu do innej spółki celowej (kapitałowej) (dalej: „Spółka Celowa”) realizowanych przez ZNiB funkcji, związanych z posiadanymi przez Spółkę nieruchomościami oraz inwestycjami budowlanymi. W ramach procesu reorganizacji rozważane jest przeprowadzenie wydzielenia, które skutkowało będzie podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Celowej.

Planowany przez Spółkę proces wydzielenia i przeniesienia Zakładu Nieruchomości i Budownictwa do Spółki Celowej ma zostać przeprowadzony w drodze podziału przez wydzielenie. W następstwie tego procesu zarówno w ramach ZP, jak i ZNiB prowadzona będzie taka sama jak dotychczas działalność gospodarcza.

W ramach transferu Zakładu Nieruchomości i Budownictwa do Spółki Celowej przeniesiony zostanie cały zespół składników materialnych i niematerialnych warunkujących jego prawidłowe funkcjonowanie w zakresie:

 1. zarządzania nieruchomościami, tj.:
  • dzierżawa nieruchomości inwestycyjnych,
  • obsługa nieruchomości operacyjnych - obejmująca w szczególności konserwację budynków zapewnienie czystości, zapewnienie ochrony oraz bieżącej przydatności nieruchomości do używania;
 2. działalności budowlanej, tj. przeprowadzenie projektu deweloperskiego na gruntach niezabudowanych nabytych przez Spółkę.

Ponadto, w ramach Grupy funkcjonuje również spółka zależna od Spółki, tj. Spółka 2 -sp. z o. o. (dalej: „Spółka 2”). Według pierwotnej strategii biznesowej Grupy, Spółka 2, podobnie jak Spółka, miała prowadzić działalność operacyjną (produkcyjną) w oparciu o uzyskane zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. W tym celu Spółka 2 nabyła również nieruchomość, której zakup sfinansowany został dzięki pożyczce udzielonej przez udziałowca - Spółkę.

Późniejszą decyzją władz Grupy wspomniana strategia biznesowa uległa jednak zmianie, w wyniku której aktualnie nie planuje się kontynuacji działalności operacyjnej Spółki 2 na terenie SSE. W konsekwencji, Spółka 2 planuje wystąpić do właściwych organów państwa o cofnięcie decyzji o przyznaniu jej zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE.

W rezultacie powyższych zdarzeń, majątek nieruchomy Spółki 2 jest aktualnie niewykorzystywany.

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, w tym w szczególności planowany proces reorganizacji, mający na celu uporządkowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Grupę, podjęto decyzję o przeniesieniu do Spółki Celowej, w ramach wydzielanego Zakładu Nieruchomości i Budownictwa, również należących do Spółki udziałów w Spółce 2, jak i wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej przez Spółkę na zakup nieruchomości.

Docelowo ma to pozwolić Spółce Celowej na wykorzystanie nieużytkowanego aktualnie majątku nieruchomego Spółki 2 w prowadzonej przez nią działalności lub też, w razie wykonania przez gminę lub SSE przysługującego im względem nieruchomości prawa pierwokupu (pierwszeństwa), wykorzystanie uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych na finansowanie tej działalności.

Składniki materialne planowane do przeniesienia w ramach Zakładu Nieruchomości i Budownictwa będą obejmować w szczególności:

 1. wszystkie nieruchomości Spółki, w tym:
  1. grunty niezabudowane (przeznaczone do działalności deweloperskiej),
  2. nieruchomości zabudowane (przeznaczone obecnie do dzierżawy),
  3. nieruchomości zabudowane (nieruchomość operacyjna, w której prowadzona jest działalność produkcyjna);
 2. wyposażenie (w tym budowle) wskazanych powyżej nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności przez ZNiB;
 3. sprzęty niezbędne do obsługi administracyjnej ZNiB takie jak komputery, drukarki, skanery, telefony, meble itp.,
 4. drobne wyposażenie nie stanowiące środków trwałych,
 5. sprzęt i urządzenia do utrzymania czystości,
 6. sprzęt i urządzenia do utrzymania porządku w budynkach (halach) i na zewnątrz,
 7. środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności bieżącej ZNiB oraz działalności deweloperskiej.

Składniki niematerialne planowane do przeniesienia będą obejmować w szczególności:

 1. udziały w Spółce 2 wraz z należnością z tytułu pożyczki udzielonej przez Spółkę na zakup nieruchomości,
 2. zobowiązania i należności wynikające z bieżących transakcji stanowiących przedmiot działalności ZNiB,
 3. prawa i obowiązki z umów, m.in.:
  • umowy z zatrudnionymi na umowy o pracę lub inne podobne umowy z pracownikami zatrudnionymi obecnie w ramach ZNiB (tj. kadry kierowniczej, kadry zarządzającej nieruchomościami, kadry utrzymującej porządek),
  • umowy dzierżawy nieruchomości,
  • umowy z dostawcami mediów i innych towarów oraz materiałów wykorzystywanych w bieżącej działalności ZNiB, z tym że umowy na dostawy mediów zostaną przeniesione w zakresie przewidzianym w ramach umów dzierżawy nieruchomości (o których mowa powyżej),
  • umowa na świadczenie usług księgowo-podatkowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach ZNiB.

Natomiast, składniki materialne, które pozostaną w Spółce w ramach Zakładu Produkcji będą obejmować w szczególności:

 1. maszyny, urządzenia, oprzyrządowanie oraz infrastrukturę techniczną niezbędną do prowadzenia działalności produkcyjnej,
 2. programy komputerowe, licencje oraz inne wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w obecnym kształcie,
 3. materiały, zapasy oraz produkcję w toku,
 4. pojazdy samochodowe,
 5. meble i sprzęty niezbędne do obsługi administracyjnej ZP takie jak komputery, drukarki, skanery, biurka itp.,
 6. drobne wyposażenie nie stanowiące środków trwałych,
 7. środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności bieżącej ZP.

Składniki niematerialne, które pozostaną w Spółce, w ramach Zakładu Produkcji będą obejmować w szczególności:

 1. zobowiązania i należności wynikające z bieżących transakcji stanowiących przedmiot działalności Zakładu Produkcji,
 2. prawa i obowiązki z umów, m.in.:
  • umowy z zatrudnionymi na umowy o pracę lub inne podobne umowy z pracownikami zatrudnionymi obecnie w ramach ZP (tj. kadry kierowniczej, kadry inżynierskiej, kadry informatycznej, kadry kontroli jakości, kadry produkcyjnej oraz magazynowej),
  • umowy z dostawcami usług i materiałów, w tym mediów wykorzystywanych w bieżącej działalności ZP,
  • umowy z kontrahentami (nabywcami) linii produkcyjnych wytwarzanych przez Spółkę,
  • umowa na świadczenie usług podatkowych, prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach ZP.

W ramach podziału przez wydzielenie mogą natomiast nie zostać przeniesione - z przyczyn obiektywnych - wszystkie umowy związane z działalnością ZNiB, np. z uwagi na brak zgody kontrahenta, niemniej w takich sytuacjach zawierane będą umowy trójstronne lub porozumienia normujące zasady współpracy (o ile takie rozwiązanie będzie możliwe do przeprowadzenia).

Zakłady funkcjonujące w ramach struktury Spółki cechują się następującą odrębnością.

Wydzielany Zakład Nieruchomości i Budownictwa, jak i jednostka pozostająca (ZP) posiadają własną, wewnętrzną hierarchiczną strukturę podległości służbowej pracowników. Oznacza to, że personel przyporządkowany do jednego z Zakładów odpowiada bezpośrednio przed jego kierownikiem (czy też kierownikami). Kierownictwo Zakładów podlega natomiast bezpośrednio najwyższemu kierownictwu Spółki, tj, zarządowi.

Określony przedmiot działania zarówno ZP, jak i ZNiB wymaga również bezpośredniego dedykowania specjalistów dziedzin właściwych do prowadzonej działalności oraz personelu pomocniczego, warunkującego prawidłowe funkcjonowanie Zakładów.

Dodatkowo, Zakładom są przydzielone konkretne składniki majątkowe służące prowadzeniu działalności produkcyjnej, czy też zarządzania/administrowania nieruchomościami oraz prowadzeniu działalności deweloperskiej. Ewidencja środków trwałych Wnioskodawcy umożliwia zidentyfikowanie środków trwałych dedykowanych do właściwych Zakładów. Powyższa metodologia pozwala przyporządkować do Zakładów wszystkie te składniki majątkowe, które warunkują właściwe, bieżące ich funkcjonowanie.

Należy podkreślić, iż z uwagi na dłuższą historię funkcjonowania oraz profil prowadzonej działalności, Zakład Produkcji cechuje się wyższym zatrudnieniem oraz większą ilością aktywów. Niemniej, powyższe nie ma negatywnego wpływu na zdolność prowadzenia działalności przez Zakład Nieruchomości i Budownictwa.

W zakresie wyodrębnienia na płaszczyźnie finansowej, z uwagi na fakt, iż aktualnie Zakład Nieruchomości i Budownictwa czy też Zakład Produkcji stanowią integralną część Spółki, Zakłady te nie prowadzą odrębnej księgowości i nie sporządzają bilansu (takiego obowiązku nie przewidują też zasadniczo przepisy ustawy o rachunkowości). Jednakże ewidencja księgowa (odrębne zespoły kont) prowadzona przez Spółkę pozwala na przyporządkowanie Zakładom zarówno ponoszonych w jej ramach kosztów, jak i uzyskiwanych przychodów. Umożliwia to odpowiednia analityka kont księgowych, która znajduje odzwierciedlenie w polityce rachunkowej Spółki. Dlatego też możliwe jest przygotowanie dla celów zarządczych wyniku finansowego, sprawozdań finansowych, czy też innych kluczowych wskaźników finansowych.

Zakłady posiadają również własne rachunki bankowe służące do rozliczeń transakcji przeprowadzanych w ramach ich działalności oraz możliwość tworzenia własnego budżetu, stanowiącego niezależny plan finansowy bezpośrednio związany z zadaniami wykonywanymi przez poszczególne Zakłady.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydzielany Zakład Nieruchomości i Budownictwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, dalej: „ustawa o CIT”)?
  (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym pozostały w Spółce po wydzieleniu Zakład Produkcji stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT?
  (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 3. Czy transakcja polegająca na wydzieleniu Zakładu Nieruchomości i Budownictwa oraz utworzeniu Spółki Celowej nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT?
  (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

Zdaniem Wnioskodawcy, wydzielany Zakład Nieruchomości i Budownictwa, a także pozostający w Spółce Zakład Produkcji, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. W konsekwencji, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, transakcja wydzielenia ZNiB i utworzenia Spółki Celowej nie będzie skutkowała opodatkowaniem po stronie Spółki.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, dalej: „ustawa o CIT”), przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc pod uwagę brzmienie powyższego przepisu oraz stanowiska prezentowane przez organy skarbowe i sądy administracyjne, ustawodawca ustanowił dla uznania zbioru składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa następujące warunki:

 1. zbiór ten musi mieć charakter zespołu składników majątkowych i niemajątkowych, w tym zobowiązań, mogącego samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej (wyodrębniony pod względem funkcjonalnym),
 2. powinien być on wyodrębniony pod względem organizacyjnym,
 3. powinien być on wyodrębniony pod względem finansowym.

Stanowisko takie zaprezentowane zostało przykładowo w wyroku NSA z 12 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 2222/09, jak również w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 kwietnia 2014 r, Znak: IPTPP1/443-55/14-4/RG, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 lutego 2014 r., Znak: IPTPP2/443-944/13-2/IR, a także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 września 2014 r., Znak: IBPP4/443-266/14/EK.

W ocenie Wnioskodawcy, wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w przypadku Zakładu Nieruchomości i Budownictwa.

Pierwszą przesłanką warunkującą uznanie składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT jest udział składników materialnych, jak i niematerialnych, w tym zobowiązań. Co więcej, taki zbiór musi stanowić zespół. Jakkolwiek ustawodawca nie sprecyzował, jak należy rozumieć sformułowanie „zespołu składników”, wielokrotnie w temacie tym wypowiadały się zarówno sądy administracyjne, organy podatkowe, jak i doktryna prawa podatkowego.

Zgodnie z powszechnie uznawaną wykładnią, gdy mowa jest o „zespole składników”, to nie mogą one stanowić przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zespół taki nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj gospodarcza rola, jaką odgrywają one w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Takie ujęcie zespołu składników pojawiło się m in. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 października 2012 r., Znak: IBPBI/2/423-795/12/SD oraz z 15 grudnia 2011 r., Znak: IBPBI/2/423-1159/11/CZP, a także w wyrokach sądów administracyjnych, w tym m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 czerwca 2012. r., sygn. akt III SA/Wa 2836/11 oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 6 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 355/08.

Jak wskazuje art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zespół składników majątkowych musi zawierać zarówno elementy materialne, jak i niematerialne, w tym zobowiązania. Jak wypowiadał się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 3 stycznia 2013 r., Znak: IPTPB3/423-366/12-2/IR, do elementów materialnych w tym zakresie zalicza się przede wszystkim środki trwałe, do elementów niematerialnych prawa i obowiązki z umów i innych stosunków prawnych związanych z bieżącym prowadzeniem danej działalności gospodarczej, w tym zobowiązania.

W tym kontekście warto przywołać wyrok NSA z 12 maja 2011 r., Znak: II FSK 2222/09, w którym stwierdzono, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wymaga, aby w jej skład wchodziły bezwzględnie wszystkie zobowiązania związane z daną działalnością.

Na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że zbiór składników materialnych i niematerialnych składających się na Zakład Nieruchomości i Budownictwa stanowi zespół. Opisane składniki majątkowe jak np.: (i) nieruchomości wraz z (ii) wyposażeniem operacyjnym, jak i administracyjnym, a także (iii) prawa i obowiązki z umów z dostawcami mediów, z umów dzierżawy oraz z umów z personelem ZNiB i innych umów, są powiązane poprzez cel jakiemu służą. Celem tym jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianego zarządzania, obsługi nieruchomości, jak również działalności deweloperskiej. Co więcej, uznać należy, że są to składniki wystarczające, aby potencjalnie Zakład Nieruchomości i Budownictwa prowadził taką działalność samodzielnie. Wskazać również należy, że intencją Spółki, Spółki Celowej oraz całej Grupy jest aby w ramach ZNiB prowadzono działalność gospodarczą o takim profilu jak dotychczas. Wchodzące w skład aportu składniki materialne i niematerialne mają być wykorzystywane do prowadzenia działalności związanej z nieruchomościami i budownictwem.

Ponadto należy podkreślić, iż mając na uwadze projekt deweloperski, ZNiB w ramach podziału przez wydzielenie, zostanie wyposażony w: (i) niezbędne środki finansowe w formie gotówkowej oraz (ii) finansowanie zewnętrzne w formie promesy pożyczki, które zapewni możliwość przeprowadzenia procesu inwestycyjnego zgodnie z założeniami Biznes Planu inwestycji.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Zakład Nieruchomości i Budownictwa (wewnętrzna jednostka Spółki - Wnioskodawcy) stanowi wyodrębniony funkcjonalnie zespół składników majątkowych i niemajątkowych, w tym zobowiązań, spełniając tym samym pierwszą przesłankę uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Kolejnym warunkiem niezbędnym dla uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT jest jego odpowiednie wyodrębnienie organizacyjne.

W tym kontekście szczególnie w interpretacjach organów podatkowych podkreśla się, że najpełniejszym przejawem wyodrębnienia organizacyjnego jednostki w ramach przedsiębiorstwa jest jej funkcjonowanie jako dział, wydział, oddział itp. Podkreślały to szczególnie organy podatkowe w wydawanych w imieniu Ministra Finansów indywidualnych interpretacjach podatkowych, np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 maja 2011 r., Znak: IBPBI/2/423-503/11/MO oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 grudnia 2010 r., Znak: ILPB3/423-768/10-4/EK.

Należy podkreślić, że zarówno organy interpretacyjne, jak i sądy administracyjne wielokrotnie potwierdzały istnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jeżeli organizacyjne wyodrębnienie wynikało ze statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze, a nawet na podstawie faktycznego wyodrębnienia.

Stanowisko, w myśl którego wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników materialnych i niematerialnych nie musi mieć charakteru sformalizowanego, a wynikać może z faktycznych okoliczności funkcjonowania danego podmiotu gospodarczego, prezentowały w szczególności sądy administracyjne, w tym m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 21 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 971/12 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2836/11. Podkreśla się, że przejawem takiego faktycznego wyodrębnienia organizacyjnego może być przede wszystkim własny personel dedykowany do pracy w ramach konkretnej jednostki, uporządkowany wg odrębnej hierarchii podległości służbowej, odpowiednio przyporządkowany majątek pozwalający na prowadzenie danej działalności, a także np. wewnętrzne schematy organizacyjne, oddzielne procedury i regulaminy itp.

W ocenie Spółki, Zakład Nieruchomości i Budownictwa cechuje się odpowiednim wyodrębnieniem organizacyjnym pozwalającym na uznanie go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT. Należy uznać, że wyodrębnienie tej jednostki w ramach Spółki ma charakter faktyczny. Zakład Nieruchomości i Budownictwa nie stanowi formalnie zarejestrowanego oddziału Spółki, jednakże posiada znaczną organizacyjną odrębność. Przejawia się ona przede wszystkim poprzez posiadanie własnej grupy personelu, którego obowiązki związane są tylko i wyłącznie z realizowaniem zadań i celów biznesowych w ramach Zakładu Nieruchomości i Budownictwa. Podlegają oni wewnętrznej, oddzielnej strukturze podległości służbowej. Jednocześnie, kierownictwo ZNiB podlega bezpośrednio najważniejszym organom zarządczym w Spółce tj. zarządowi. Co więcej, w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji środków trwałych możliwe jest zidentyfikowanie elementów majątku rzeczowego Spółki przyporządkowanych do ZNiB. Elementem potwierdzającym organizacyjną odrębność jednostki są także wewnętrzne schematy organizacyjne Spółki, na których figuruje ZNiB. Ponadto, przedmiotowe wyodrębnienie znajduje potwierdzenie w funkcjonujących w ramach Spółki dokumentach wewnętrznych takich jaki regulaminy, czy też procedury wewnętrzne.

Reasumując, Zakład Nieruchomości i Budownictwa spełnia przesłankę wyodrębnienia organizacyjnego, która warunkuje uznanie go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Kolejnym aspektem wyodrębnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych kluczowym dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest jego wyodrębnienie finansowe. W tym kontekście istotne jest zastrzeżenie, że wyodrębnienie finansowe jednostki nie musi jednak oznaczać jej samodzielności finansowej. Przyjmuje się bowiem, że wyodrębnienie finansowe nie wiąże się z koniecznością prowadzenia odrębnej księgowości i sporządzania bilansu. Potwierdzają to również organy podatkowe - przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 maja 2012 r., Znak: ITPB3/423-120/12/DK stwierdzono, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Innymi akceptowanymi przejawami odpowiedniego wyodrębnienia finansowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa są np. posiadanie odrębnego planu finansowego, oddzielnego rachunku bankowego, własnych rejestrów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także możliwość generowania w systemach finansowo-księgowych własnych raportów.

W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać, że Zakład Nieruchomości i Budownictwa stanowi jednostkę wyodrębnioną również pod względem finansowym. ZNiB co prawda nie prowadzi własnej odrębnej księgowości i nie sporządza własnych sprawozdań finansowych, bowiem dotychczas stanowił część większego podmiotu. Spółka prowadzi natomiast odpowiednie konta kosztowe i przychodowe, pozwalające na wiarygodne określenie kosztów i przychodów związanych z działalnością Zakładu Nieruchomości i Budownictwa. Ponadto, jednostka ta posiada własny rachunek bankowy służący bieżącej obsłudze rozliczeń wynikających z czynności dokonywanych w ramach zadań realizowanych przez Zakład Nieruchomości i Budownictwa. Prowadzone przez Spółkę ewidencje pozwalają na potencjalne stworzenie dla ZNiB sprawozdań finansowych, kalkulacje jego wyniku finansowego i innych kluczowych wskaźników finansowych dla celów zarządczych. Ponadto dla Zakładu Nieruchomości i Budownictwa możliwe jest przedstawienie odrębnego budżetu.

Wnioskodawca stoi więc na stanowisku, że Zakład Nieruchomości i Budownictwa spełnia przesłankę wyodrębnienia finansowego, warunkującego uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku elementy ZNiB oraz stanowiska prezentowane przez organy skarbowe i sądy administracyjne, w ocenie Spółki, Zakład Nieruchomości i Budownictwa cechuje się wymaganym na gruncie art. 4a pkt 4 ustawy o CIT wyodrębnieniem funkcjonalnym, organizacyjnym i finansowym, ZNiB mógłby potencjalnie stanowić samodzielnie funkcjonujące przedsiębiorstwo. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań - składający się na Zakład Nieruchomości i Budownictwa, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc pod uwagę brzmienie powyższego przepisu oraz stanowiska prezentowane przez organy skarbowe i sądy administracyjne, ustawodawca ustanowił dla uznania zbioru składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa następujące warunki:

 1. zbiór ten musi mieć charakter zespołu składników majątkowych i niemajątkowych, w tym zobowiązań, mogącego samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej (wyodrębniony pod względem funkcjonalnym),
 2. powinien być on wyodrębniony pod względem organizacyjnym,
 3. powinien być on wyodrębniony pod względem finansowym.

Stanowisko takie zaprezentowane zostało przykładowo w wyroku NSA z 12 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 2222/09, jak również w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 28 kwietnia 2014 r., Znak: IPTPP1/443-55/14-4/RG oraz 10 lutego 2014 r., Znak: IPTPP2/443-944/13-2/IR, a także w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 4 września 2014 r., Znak: IBPP4/443-266/14/EK.

W ocenie Wnioskodawcy, wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione również w przypadku Zakładu Produkcji.

Pierwszą przesłanką warunkującą uznanie składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT jest udział składników materialnych, jak i niematerialnych, w tym zobowiązań. Co więcej, taki zbiór musi stanowić zespół. Jakkolwiek ustawodawca nie sprecyzował, jak należy rozumieć sformułowanie „zespołu składników”, wielokrotnie w temacie tym wypowiadały się zarówno sądy administracyjne, organy podatkowe, jak i doktryna prawa podatkowego.

Zgodnie z powszechnie uznawaną wykładnią, gdy mowa jest o „zespole składników”, to nie mogą one stanowić przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zespół taki nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj gospodarcza rola, jaką odgrywają one w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Takie ujęcie zespołu składników pojawiło się m in. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 2 października 2012 r., Znak: IBPBI/2/423-795/12/SD oraz 15 grudnia 2011 r., Znak: IBPBI/2/423-1159/11/CZP, a także w wyrokach sądów administracyjnych, w tym m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 czerwca 2012. r., sygn. akt III SA/Wa 2836/11 oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 6 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 355/08.

Jak wskazuje art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zespół składników majątkowych musi zawierać zarówno elementy materialne, jak i niematerialne, w tym zobowiązania. Jak wypowiadał się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej 3 stycznia 2013 r., Znak: IPTPB3/423-366/12-2/IR, do elementów materialnych w tym zakresie zalicza się przede wszystkim środki trwałe, do elementów niematerialnych prawa i obowiązki z umów i innych stosunków prawnych związanych z bieżącym prowadzeniem danej działalności gospodarczej, w tym zobowiązania.

W tym kontekście warto przywołać wyrok NSA z 12 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 2222/09, w którym stwierdzono, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wymaga, aby w jej skład wchodziły bezwzględnie wszystkie zobowiązania związane z daną działalnością.

Na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że zbiór składników materialnych i niematerialnych składających się na Zakład Produkcji stanowi zespół. Opisane składniki jak np.:

 1. maszyny, urządzenia, oprzyrządowanie oraz infrastruktura techniczna niezbędna do prowadzenia działalności produkcyjnej,
 2. programy komputerowe, licencje oraz inne wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia działalności produkcyjnej w obecnym kształcie,
 3. materiały, zapasy oraz produkcja w toku,
 4. pojazdy samochodowe,
 5. meble i sprzęty niezbędne do obsługi administracyjnej ZP takie jak komputery, drukarki, skanery, biurka itp.,
 6. drobne wyposażenie nie stanowiące środków trwałych,
 7. środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności bieżącej ZP,
 8. zobowiązania i należności wynikające z bieżących transakcji stanowiących przedmiot działalności ZP, a także
 9. prawa i obowiązki z umów, m.in.:
  • umowy z zatrudnionymi na umowy o pracę lub inne podobne umowy pracownikami zatrudnionymi obecnie w ramach ZP (tj. kadry kierowniczej, kadry inżynierskiej, kadry informatycznej, kadry kontroli jakości, kadry produkcyjnej oraz magazynowej),
  • umowy z dostawcami mediów i innych towarów i materiałów wykorzystywanych w bieżącej działalności ZP,
  • umowy z kontrahentami (nabywcami) linii produkcyjnych wytwarzanych przez Spółkę,
  • umowy na świadczenie usług podatkowych, prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach ZP
  - są powiązane poprzez cel jakiemu służą, którym jest prowadzenie działalności produkcyjnej w dotychczasowym zakresie.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt bieżącego funkcjonowania ZP w ramach zawartych z kontrahentami umów, uznać należy, że opisane składniki są wystarczające, aby potencjalnie Zakład Produkcji prowadził działalność samodzielnie. Natomiast sam fakt zmiany tytułu prawnego do Nieruchomości pozostanie bez wpływu na działalność produkcyjną Spółki z uwagi na możliwość dzierżawy niezbędnych powierzchni produkcyjnych. Takie rozwiązanie jest praktyką funkcjonującą w ramach grup kapitałowych. Równocześnie pozwoli na ograniczenie po stronie ZP ryzyk i kosztów związanych z utrzymaniem i racjonalnym zarządzaniem majątkiem nieruchomym.

Wskazać również należy, że intencją Spółki oraz całej Grupy jest aby w ramach Zakładu Produkcji prowadzono działalność produkcyjną o takim profilu jak dotychczas. Dlatego też, pozostające w Spółce składniki materialne i niematerialne mają jej zapewnić niezakłóconą kontynuację działalności gospodarczej w tym zakresie.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Zakład Produkcji (wewnętrzna jednostka Spółki - Wnioskodawcy) stanowi wyodrębniony funkcjonalnie zespół składników majątkowych i niemajątkowych, w tym zobowiązań, spełniając tym samym pierwszą przesłankę uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Kolejnym warunkiem niezbędnym dla uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT jest jego odpowiednie wyodrębnienie organizacyjne.

W tym kontekście szczególnie w interpretacjach organów podatkowych podkreśla się, że najpełniejszym przejawem wyodrębnienia organizacyjnego jednostki w ramach przedsiębiorstwa jest jej funkcjonowanie jako dział, wydział, oddział itp. Podkreślały to szczególnie organy podatkowe w wydawanych w imieniu Ministra Finansów indywidualnych interpretacjach podatkowych, np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 maja 2011 r., Znak: IBPBI/2/423-503/11/MO oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 grudnia 2010 r., Znak: ILPB3/423-768/10-4/EK.

Należy podkreślić, że zarówno organy interpretacyjne, jak i sądy administracyjne wielokrotnie potwierdzały istnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jeżeli organizacyjne wyodrębnienie wynikało ze statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze, a nawet na podstawie faktycznego wyodrębnienia.

Stanowisko, w myśl którego wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników majątkowych i niemajątkowych nie musi mieć charakteru sformalizowanego, a wynikać może z faktycznych okoliczności funkcjonowania danego podmiotu gospodarczego, prezentowały w szczególności sądy administracyjne, w tym m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 21 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 971/12 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2836/11. Podkreśla się, że przejawem takiego faktycznego wyodrębnienia organizacyjnego może być przede wszystkim własny personel dedykowany do pracy w ramach konkretnej jednostki, uporządkowany wg odrębnej hierarchii podległości służbowej, odpowiednio przyporządkowany majątek pozwalający na prowadzenie danej działalności, a także np. wewnętrzne schematy organizacyjne, oddzielne procedury i regulaminy itp.

W ocenie Spółki, Zakład Produkcji cechuje się odpowiednim wyodrębnieniem organizacyjnym pozwalającym na uznanie go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT. Należy uznać, że wyodrębnienie tej jednostki w ramach Spółki ma charakter faktyczny. Zakład Produkcji nie stanowi formalnie zarejestrowanego oddziału Spółki, jednakże posiada znaczną organizacyjną odrębność. Przejawia się ona przede wszystkim poprzez posiadanie własnej grupy personelu, którego obowiązki związane są tylko i wyłącznie z realizowaniem zadań i celów biznesowych w ramach ZP. Podlegają oni wewnętrznej, oddzielnej strukturze podległości służbowej. Jednocześnie, kierownictwo ZP podlega bezpośrednio najważniejszym organom zarządczym w Spółce tj. zarządowi. Co więcej, w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji środków trwałych możliwe jest zidentyfikowanie elementów majątku rzeczowego Spółki przyporządkowanych do Zakładu Produkcji. Elementem potwierdzającym organizacyjną odrębność jednostki są także wewnętrzne schematy organizacyjne Spółki, na których figuruje Zakład Produkcji. Ponadto, przedmiotowe wyodrębnienie znajduje potwierdzenie w funkcjonujących w ramach Spółki dokumentach wewnętrznych takich jak regulaminy, czy też procedury wewnętrzne.

Reasumując, ZP spełnia przesłankę wyodrębnienia organizacyjnego, która warunkuje uznanie go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Kolejnym aspektem wyodrębnienia zespołu składników majątkowych i niemajątkowych kluczowym dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest jego wyodrębnienie finansowe. W tym kontekście istotne jest zastrzeżenie, że wyodrębnienie finansowe jednostki nie musi jednak oznaczać jej samodzielności finansowej. Przyjmuje się bowiem, że wyodrębnienie finansowe nie wiąże się z koniecznością prowadzenia odrębnej księgowości i sporządzania bilansu. Potwierdzają to również organy podatkowe - przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 maja 2012 r., Znak: ITPB3/423-120/12/DK, stwierdzono, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Innymi akceptowanymi przejawami odpowiedniego wyodrębnienia finansowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa są np. posiadanie odrębnego planu finansowego, oddzielnego rachunku bankowego, własnych rejestrów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także możliwość generowania w systemach finansowo- księgowych własnych raportów.

W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać, że Zakład Produkcji stanowi jednostkę wyodrębnioną również pod względem finansowym. ZP co prawda nie prowadzi własnej odrębnej księgowości i nie sporządza własnych sprawozdań finansowych, bowiem dotychczas stanowił część większego podmiotu. Spółka prowadzi natomiast odpowiednie konta kosztowe i przychodowe, pozwalające na wiarygodne określenie kosztów i przychodów związanych z działalnością ZP. Ponadto, jednostka ta posiada własny rachunek bankowy służący bieżącej obsłudze rozliczeń wynikających z czynności dokonywanych w ramach zadań realizowanych przez Zakład Produkcji. Prowadzone przez Spółkę ewidencje pozwalają na potencjalne stworzenie dla ZP sprawozdań finansowych, kalkulacje jego wyniku finansowego i innych kluczowych wskaźników finansowych dla celów zarządczych. Ponadto, dla Zakładu Produkcji możliwe jest przedstawienie odrębnego budżetu.

Wnioskodawca stoi więc na stanowisku, że Zakład Produkcji spełnia przesłankę wyodrębnienia finansowego, warunkującego uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku elementy Zakładu Produkcji oraz stanowiska prezentowane przez organy skarbowe i sądy administracyjne, w ocenie Spółki, Zakład Produkcji cechuje się wymaganym na gruncie art. 4a pkt 4 ustawy o CIT wyodrębnieniem funkcjonalnym, organizacyjnym i finansowym. ZP mógłby potencjalnie stanowić samodzielnie funkcjonujące przedsiębiorstwo. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań - składający się na ZP, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT.

Ad. 3.

Jak uzasadniono we wcześniejszej części wniosku, Spółka stoi na stanowisku, że zarówno wydzielany Zakład Nieruchomości i Budownictwa, jak i pozostający w Spółce Zakład Produkcji stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

W tym kontekście przywołać należy treść art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, w myśl którego przychodem jest, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę nowo zawiązaną ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Mając na uwadze brzmienie przywołanego powyżej art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, przy podziale przez wydzielenie wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę nowo zawiązaną stanowi przychód opodatkowany dla spółki dzielonej tylko w sytuacji, gdy majątek pozostający w spółce dzielonej lub majątek przejmowany na skutek podziału nie stanowią zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Wnioskując a contrario, jeżeli zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej, jak i majątek przejmowany na skutek podziału stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, po stronie spółki dzielonej nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych na spółkę nowo zawiązaną.

Przenosząc powyższe na przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że z uwagi na okoliczność, iż zarówno Zakład Nieruchomości i Budownictwa oraz Zakład Produkcji stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, wydzielenie ZNiB i utworzenie Spółki Celowej będzie dla Spółki neutralne na gruncie CIT, tj. nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Powyższa interpretacja znajduje również potwierdzenie na gruncie interpretacji podatkowych wydawanych przez polskie władze skarbowe. Przykładowo, wydając w podobnym stanie faktycznym interpretację indywidualną z 18 września 2013 r., Znak: IPTPB3/423-235/13-2/GG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

A contrario, jeśli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia nie będzie przychodem.

Tożsame stanowisko zostało zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 11 grudnia 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-1108/14/KP, czy też Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 7 grudnia 2015 r., Znak: ILPB3/4510-1-423/15-2/EK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań, oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skargę na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.