2461-BPB-1-2.4510.791.16-1/BKD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Centrum Kulturalno- Biznesowe będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych Wydzielenia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czy wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 24 sierpnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 30 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Centrum Kulturalno- Biznesowe będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych Wydzielenia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (pytanie oznaczone nr 1) – jest prawidłowe,
 • wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT (pytanie oznaczone nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Centrum Kulturalno- Biznesowe będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych Wydzielenia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
 • wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Zakresem podstawowym działalności Spółki jest działalność produkcyjna oraz handlowa w zakresie związanym z zabawkami. Spółka Akcyjna w swoim majątku posiada nieruchomości stanowiące jej strategiczne aktywa, wykorzystywane także w celu prowadzenia przez Spółkę działalności związanej z wynajmem nieruchomości oraz działalności biznesowo kulturalnej (dalej: „Centrum Kulturalno-Biznesowe”). Planowane jest rozdzielenie prowadzonych obecnie działalności gospodarczych Spółki Akcyjnej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej do spółki istniejącej). W wyniku podziału działalność Spółki Akcyjnej związana z zarządem oraz obsługą nieruchomości oraz prowadzoną przez Spółkę Akcyjną działalnością kulturalno-biznesową zostanie przeniesiona do istniejącej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o.o., Spółka Przejmująca), która aktualnie wykonuje wyłącznie zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Spółki z o.o. Do dnia złożenia wniosku, w celu jak najefektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów, na podstawie uchwały Zarządu Spółki, Spółka Akcyjna wydzieliła w swoim przedsiębiorstwie dział zajmujący się wyłącznie obsługą Centrum Kulturalno-Biznesowego.

Do zadań Centrum Kulturalno-Biznesowego należy w szczególności:

 • Zarząd i obsługa nieruchomości należącej do Spółki, położonej w Gliwicach (dalej: Nieruchomość),
 • Współpraca z właściwymi urzędami oraz innymi odpowiednimi instytucjami państwowymi lub podmiotami, w tym m.in. dokonywanie uzgodnień, występowanie stosowne pozwolenia,
 • Organizacja koncertów muzycznych,
 • Prowadzenie działalności agencji koncertowej,
 • Prowadzenie działalności muzycznej agencji wydawniczej,
 • Prowadzenie i zarządzenie studiem nagrań zlokalizowanym w nieruchomości,
 • Prowadzenie działań związanych z wynajmowaniem studia nagrań oraz Sali koncertowej znajdującego się w nieruchomości,
 • Przyjmowanie zleceń w zakresie wynajmu studia nagrań i Sali koncertowej znajdującego się w nieruchomości,
 • Obsługa techniczna studia nagrań i sali koncertowej znajdujących się w nieruchomości,
 • Organizacja pracy realizatorów dźwięku, światła, ochroniarzy, sprzątaczek pracowników obsługi studia nagrań,
 • Dokonywanie wyceny koniecznych napraw nieruchomości,
 • Organizacja prac remontowych i modernizacyjnych nieruchomości,
 • Monitorowanie rozliczeń finansowych związanych z wynajmowaniem powierzchni w nieruchomości w tym studia nagrań i Sali koncertowej,
 • Gromadzenie i archiwizacja dokumentów oraz informacji związanych z działalnością Działu,
 • Prowadzenie ewidencji, rozliczeń i dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

(dalej: „Działalność Centrum Kulturalno-Biznesowego”).

W celu umożliwienia wykonywania jego działalności, Spółka postanowiła przypisać do Działu Centrum Kulturalno-Biznesowego składniki materialne i niematerialne, stanowiące w szczególności prawa do Nieruchomości oraz prawa i obowiązki z umów związanych z nieruchomościami. Ponadto, Spółka Akcyjna prowadzi, na zlecenie podmiotów trzecich, usługi w zakresie profesjonalnej obsługi importu towarów, w szczególności z Chin. Z uwagi na specyfikę działalności prowadzonej na zlecenie podmiotów trzecich oraz jej odrębność w stosunku do działalności podstawowej prowadzonej przez Wnioskodawcę oraz planowany rozwój tej części działalności, na podstawie uchwały Zarządu Spółki, Spółka Akcyjna wydzieliła w swoim przedsiębiorstwie Dział Importu.

Do zadań Działu Importu należy w szczególności:

 • Przyjmowanie zamówień w zakresie importu towarów na zlecenie klientów Spółki,
 • Bieżąca współpraca i negocjacje z klientem obejmujące ustalenie zakresu oraz organizacji importu towarów,
 • Koordynowanie i nadzorowanie importu produktów klienta Spółki,
 • Współpraca z urzędami celnymi oraz innymi odpowiednimi instytucjami państwowymi,
 • Przeprowadzanie procedur celnych oraz przygotowanie wszelkich koniecznych dokumentów
 • celnych i importowych,
 • Bieżąca analiza zmian w obowiązującym prawie celnym,
 • Przygotowywanie towarów klienta Spółki do dystrybucji na rynku polskim,
 • Gromadzenie i archiwizacja dokumentów oraz informacji związanych z działalnością Działu,
 • Koordynacja i organizacja logistyki (w tym przeładunku, konfekcjonowania i transportu towarów do klientów Spółki),
 • Prowadzenie ewidencji, rozliczeń i dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prawa,

(dalej: Działalność Działu Importu lub Działalność Outsorcingu Importu).

W celu umożliwienia wykonywania jego działalności, Spółka postanowiła przypisać do Działu Importu składniki materialne i niematerialne, stanowiące w szczególności prawa i obowiązki z umów związanych z zawartymi umowami na świadczenie usług obsługi importu. W stanie obecnym, wydzielenie Działu Centrum Kulturalno-Biznesowego oraz Działu Importu ma charakter funkcjonalny i jest odpowiednio odzwierciedlone w strukturze organizacyjnej Spółki Akcyjnej oraz w jej ewidencji rachunkowej. W konsekwencji, wyodrębniony został także Dział Handlowy realizujący zadania z zakresu działalności podstawowej Spółki oraz Dział Usług Wspólnych, którego zadaniem jest świadczenie lub koordynacja świadczenia usług z zakresu usług kadrowych, księgowych czy prawnych, z których korzystają wszystkie działy, w zależności od potrzeb. Podział funkcjonalny ustanowiony jest poprzez realizację odrębnych zadań gospodarczych, działalności handlowej, działalności outsorcingu Importu oraz działalności Centrum Kulturalno-Biznesowego. Każdy z tych działów posiada wewnętrzną strukturę funkcjonalną wraz z podziałem zadań i obowiązków dla każdej z jednostek organizacyjnych. Wyodrębnienie ewidencji rachunkowej realizowane jest w systemie finansowo księgowym poprzez odpowiedni podział kont księgowych w zakresie aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów przyporządkowanych do działalności Działu Handlowego, działalności Działu Importu oraz do Działalności Centrum Kulturalno-Biznesowego. Jednocześnie, do Działalności Centrum Kulturalno-Biznesowego zostali przypisani pracownicy Spółki, odpowiedzialni wyłącznie za realizację jego zadań. Ponadto, dla Działu Centrum Kulturalno-Biznesowego został założony odrębny rachunek bankowy. W celu dalszego rozwoju Działalności Centrum Kulturalno-Biznesowego, szczególnie w zakresie najmu i obrotu nieruchomościami oraz organizacji działalności kulturalno-biznesowej, Spółka podjęła decyzję o prawnym jej oddzieleniu, tak aby w przyszłości były one wykonywane przez odrębne spółki kapitałowe. W tym celu planowane jest dokonanie podziału Spółki przez wydzielenie (dalej: „Wydzielenie”), w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”). Wskutek tego podziału, Działalność Centrum Kulturalno-Biznesowego wraz z niezbędnymi aktywami i zobowiązaniami przypisanymi do niego, zostanie wydzielona do istniejącej Spółki z o.o. Z kolei, Działalność Handlowa oraz Działalność outsorcingu Importu będzie po dokonaniu podziału nadal wykonywana przez Spółkę Akcyjną. Wskutek Wydzielenia, do Spółki Przejmującej (Spółki z o.o.) zostaną przeniesione składniki majątkowe tworzące obecnie Dział Centrum Kulturalno-Biznesowego tj. aktywa funkcjonalnie związane z Działalnością Działu Centrum Kulturalno- Biznesowego, w tym:

 • nieruchomości,
 • środki na wyodrębnionym rachunku bankowym Działu Centrum Kulturalno-Biznesowego: należności od najemców oraz zobowiązania związane z Nieruchomościami,
 • niskocenne elementy wyposażenia - związane z nieruchomościami administrowanymi przez Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe.

Powyższe składniki aktywów i pasywów, są obecnie wyodrębnione w ramach ewidencji rachunkowej z uwzględnieniem zasady istotności.
Dodatkowo, Spółka Akcyjna wyodrębniła w ewidencji księgowej odpowiednie konta wynikowe dotyczące rodzajów działalności:

 • przychody operacyjne Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe, Dział Handlowy, Dział Importu;
 • koszty operacyjne Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe, Dział Handlowy, Dział Importu.

Na skutek Wydzielenia, Spółka z o.o. (Przejmująca) przejmie także prawa i zobowiązania wynikające z umów najmu Nieruchomości oraz innych umów związanych z Nieruchomością a także inne prawa i zobowiązania związane z prowadzoną przez Spółkę Akcyjną działalnością Centrum Kulturalno-Biznesowego. W ramach wydzielenia i przeniesienia Działu Centrum Kulturalno-Biznesowego, na Spółkę z o.o. (Przejmującą) zostaną przeniesieni pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jak i osoby świadczące dla Spółki usługi z tytułu umów cywilnoprawnych. W konsekwencji, wydzielenie i przeniesienie Działu Centrum Kulturalno-Biznesowego będzie miało charakter przejścia części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). Podsumowując, w związku z planowanym Wydzieleniem, nastąpi wydzielenie ze Spółki Akcyjnej na mocy art. 529 § 1 pkt 4 KSH, Działu Centrum Kulturalno-Biznesowego, który funkcjonalnie realizuje obecnie zadania związane zarządzaniem Centrum Kulturalno-Biznesowym, stanowiąc w strukturze organizacyjnej odrębny dział podległy bezpośrednio Zarządowi Spółki, który posiada bezpośrednio przypisane dla realizacji swoich zadań aktywa i zobowiązania, co znajduje dodatkowo dokładne odzwierciedlenie w ewidencji rachunkowej Spółki. W wyniku Wydzielenia, Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe z mocy prawa stanie się częścią Spółki z o.o. (Przejmującej), na którą zostaną przeniesione wszelkie składniki majątkowe i zobowiązania przypisane do Działu Centrum Kulturalno-Biznesowego a także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z jego funkcjonowaniem, co zgodnie z art. 534 § 1 KSH, szczegółowo opisane będzie w planie podziału. Spółka Akcyjna, po dokonaniu podziału, będzie funkcjonować nadal w obszarze Działalności handlowej dysponując składnikami majątkowymi, zobowiązaniami oraz kapitałem niematerialnym, które służą tej działalności zarówno w sposób bezpośredni (w tym aktywa obrotowe, osoby zatrudnione na związanych z działalnością handlową i importową) jak i pośredni (w tym pomieszczenia biurowe, osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych). W rezultacie, pomimo Wydzielenia Spółka Akcyjna będzie mogła samodzielnie kontynuować prowadzenie Działalności Handlowej i Outsorcingu Importu w sposób niezmienny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych Wydzielenia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”)?
 2. Czy wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT?

Ad.1

Zdaniem Wnioskodawcy, zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych Wydzielenia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, ponieważ obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Powyższe powoduje zarazem, że Dział mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wskazane zadania. W celu stwierdzenia spełnienia wymogów Działu Centrum Kulturalno-Biznesowe za organizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, konieczne jest potwierdzenie wyodrębnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w jego skład pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym.

Wyodrębnienie organizacyjne

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że odrębny pod względem organizacyjnym zespół składników materialnych i niematerialnych powinien mieć swoje miejsce w strukturze organizacyjnej jako dział, oddział, pion, wydział itp. Takie stanowisko było wielokrotnie wyrażane przez organy podatkowe, m.in przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 14 kwietnia 2016 r. (sygn. ITPB3/4510-5 /16/MJ),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 11 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-166/16/WLK).

W perspektywie wyodrębnienia organizacyjnego, istotne jest formalne potwierdzenie struktury organizacyjnej, tzn. że organizacyjne wyodrębnienie zostało dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Mając to na uwadze Wnioskodawca podkreśla, że Spółka dokonała formalnego wyodrębnienia organizacyjnego Działu Centrum Kulturalno-Biznesowe w swojej strukturze, na podstawie uchwały zarządu Spółki. W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, warunek wyodrębnienia organizacyjnego zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki został spełniony.

Wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe stanowi sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie podzielają organy podatkowe, w wydawanych w imieniu Ministra Finansów indywidualnych interpretacjach podatkowych, m.in.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 6 maja 2016 r. (sygn. ILPB3/4510-1-42/16-4/EK),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 10 marca 2016 r. (sygn. IPPB5/4510-29/16-3/AK),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 26 lutego 2016 r. (sygn. ITPB3/4510-620/15/JG).

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa odrębnej księgowości, czy też samodzielnego sporządzania bilansu (przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 grudnia 2015 r. sygn. IBPB-1-3/4510-438/15/IZ).

Jak Spółka wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, dla wydzielonego Działu Centrum Kulturalno-Biznesowe wprowadzona została odrębna ewidencja rachunkowa umożliwiająca ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z funkcjonowaniem Działu. Ewidencja umożliwia przypisanie przychodów, kosztów (w tym odpisów amortyzacyjnych), jak również należności i zobowiązań oraz innych aktywów przyporządkowanych funkcjonalnie do Działu Centrum Kulturalno-Biznesowe w ramach struktury firmy, w szczególności nieruchomości i innych środków trwałych. Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe posiada także wyodrębniony rachunek bankowy, na który wpływają środki pieniężne generowane przez Działalność Działu Centrum Kulturalno-Biznesowe. W ocenie Wnioskodawcy, Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe spełnia więc warunek wyodrębnienia finansowego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Wyodrębnienie funkcjonalne, oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna więc stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna posiadać zdolność funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy, a więc umożliwiać podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie wyodrębnienia funkcjonalnego zostało potwierdzone m.in. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2015 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-524/15/SK),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 marca 2016 r. (sygn. IPPB5/4510-3/16-3/AK),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2015 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-344/15/TS).

Kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa sprowadza się w zasadzie do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość jest ona w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia (przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 października 2013 r., sygn. IPPB5/423-542/13-2/MK). Powyższe rozumienie potwierdzają również sądy administracyjne, m.in.:

 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 9 grudnia 2015 r, sygn. I SA/Gl 603/15;
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2012 r, sygn. II FSK 692/11.

Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe spełnia w przedsiębiorstwie Spółki Akcyjnej całkowicie odrębne funkcje od Działalności Handlowej oraz Działalności Outsourcingu Importu Spółki. Jako całość przeznaczony został do realizowania działalności polegającej na zarządzaniu posiadanymi przez Spółkę nieruchomościami oraz ich wynajmowania jak również, prowadzenia działalności centrum kulturalno-biznesowego. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe spełnia kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki, gdyż dział ten jest przeznaczony do realizacji niezależnych od Działalności handlowej zadań gospodarczych w przedsiębiorstwie Spółki, tj. prowadzenia działalności w zakresie zarządzania, wynajmu Nieruchomościami oraz prowadzenia działalności kulturalno-biznesowej. Jednocześnie, zdaniem Spółki, stanowi on zespół składników materialnych i niematerialnych, powiązanych czynnikiem organizacyjnym, który umożliwi Spółce Przejmującej bez przeszkód oraz w niezmienionym zakresie kontynuowanie dotychczasowej działalności Działu. Tak więc Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe stanowi wyodrębnioną całość zdolną samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności przedstawione w opisie stanu przyszłego oraz wskazane powyżej uzasadnienie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe dla celów ustalenia skutków podatkowych Wydzielenia, powinien zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - za przychody uznaje się wartość rynkową składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustaloną na dzień podziału lub wydzielenia. Wskazany przepis reguluje zasady powstania przychodu po stronie spółki dzielonej w przypadku jej podziału. Zgodnie z jego brzmieniem w następstwie podziału na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przy podziale przez wydzielenie (a więc jak w opisanym zdarzeniu przyszłym) jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to po stronie spółki dzielonej powstanie przychód w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych z niej wydzielanych. A contrario, w przypadku, gdy zarówno majątek wydzielany ze spółki dzielonej jak i pozostający w niej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa to przychód po stronie spółki dzielonej nie powstanie.

Powyższe stanowisko, było prezentowane wielokrotnie przez organy podatkowe, m.in.:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-157/16/MM),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 kwietnia 2016 r. (sygn. ILPB3/4510-1-13/16-4/EK),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2016 r. (sygn. IPPB5/4510-43/16-2/AK).

Zgodnie z argumentacją przytoczoną w uzasadnieniu do pytania nr 1, Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, realizującą zadania odrębne od Działalności Handlowej oraz Działalności Outsorcingu Importu Wnioskodawcy. Jednocześnie Spółka, po dokonaniu podziału, dysponować będzie składnikami majątkowymi, zobowiązaniami oraz kapitałem niematerialnym, niezbędnymi do wykonywania Działalności Handlowej oraz Działalności Outsorcingu Importu w sposób bezpośredni (np. aktywa obrotowe, osoby zatrudnione na stanowiskach handlowych) jak i pośredni (np. pomieszczenia biurowe, osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych). W rezultacie, pomimo Wydzielenia Spółka będzie mogła samodzielnie kontynuować prowadzenie Działalności Handlowej oraz Outsorcingu Importu w sposób niezmienny.

Mając na uwadze powyższe, oba zespoły składników majątkowych, tj. Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe oraz majątek pozostający w Spółce, wypełniają przesłanki konieczne do uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa. Z tego względu, po stronie Spółki w wyniku dokonania Wydzielenia nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.