1061-IPTPP3.4512.468.2016.2.IŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Zorganizowana część przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2016 r. (data wpływu 26 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2016 r. (data wpływu 19 września 2016 r.) oraz pismem z dnia 31 października 2016 r. (data wpływu 3 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • ustalenia czy majątek przejmowany na skutek podziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz majątek pozostający w Spółce stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT,
 • wyłączenia z opodatkowania transakcji podziału Spółki poprzez wydzielenie i przeniesienie Działu Nieruchomości do Nowej Spółki
 • jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • ustalenia czy majątek przejmowany na skutek podziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz majątek pozostający w Spółce stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT,
 • wyłączenia z opodatkowania transakcji podziału Spółki poprzez wydzielenie i przeniesienie Działu Nieruchomości do Nowej Spółki,

oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 września 2016 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, zadanych pytań oraz przedstawienia własnego stanowiska oraz pismem z dnia 31 października 2016 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy i pytania oraz pełnomocnictwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”). Spółka prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi oraz wynajem nieruchomości. Swoją działalność handlową spółka prowadzi w obiektach wynajmowanych przy ul. .... Niezależnie od prowadzonej działalności operacyjnej spółka jest właścicielem nieruchomości położonej .... przy ul. ...., z której osiąga przychody z najmu. W związku z prowadzeniem przez Spółkę działalności handlowej, oraz zakresu działalności Spółki opartej o majątek nieruchomy, w ramach struktury wewnętrznej Spółki utworzono dwa działy- dział operacyjno-handlowy oraz dział nieruchomości (dalej: „dział”).

Wyodrębnienie obu ww. działów jako samodzielnych jednostek wewnętrznych w Spółce nastąpiło na podstawie stosownej uchwały Zarządu Spółki. W wyniku podjęcia uchwały powstały:

 • dział operacyjno-handlowy - którego przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna artykułów szybko ratujących za pośrednictwem obiektów handlowych (sklepów);
 • dział nieruchomości - którego przedmiotem działalności są: administracja, gospodarka i zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Spółki, rozpoznanie możliwości inwestycji w nieruchomości w celu pozyskania dodatkowych przychodów.

Przedmiotowa uchwala uwzględniła między innymi następujące aspekty wyodrębnienia działów w strukturze Spółki.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Uchwała Zarządu Spółki zawierała oświadczenia o wyodrębnieniu Działu Operacyjno-Handlowego oraz Działu Nieruchomości, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za poszczególne piony. Do uchwały zostały załączone:

 • lista pracowników przypisanych do obu działów, w tym wskazane zostały osoby odpowiedzialne za zarządzanie nimi;
 • zestawienie przypisanych do poszczególnych działów materialnych i niematerialnych składników majątkowych (w tym zobowiązań, należności).

Do Działu Nieruchomości zostały alokowane składniki majątkowe, takie jak:

 1. majątek trwały i aktywa służące prowadzeniu działalności w zakresie zarządzania nieruchomością (obejmujący przede wszystkim zaliczoną do majątku trwałego Spółki nieruchomość własną), w szczególności: własność nieruchomości, własność ruchomości związanych z nieruchomościami wykorzystywanymi w działalności Działu Nieruchomości (np. komputer drukarka);
 2. umowy gospodarcze, związane z działalnością w zakresie zarządzania i obrotu majątkiem nieruchomym;
 3. wierzytelności (należności i zobowiązania) wynikające z działalności w zakresie zarządzania i obrotu majątkiem nieruchomym oraz inne zobowiązania, w tym w szczególności prawa i obowiązki wynikające z umów, dotyczących majątku nieruchomego m.in. umowy o dostawę mediów dotyczących nieruchomości; umowa ubezpieczenia dotycząca majątku nieruchomego, wszelkie wierzytelności (należności) wynikające z umów najmu oraz inne wierzytelności;
 4. część środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych Spółki;
 5. zakład pracy osoby dla odpowiedzialnej za dział (samodzielne stanowisko ds. obsługi nieruchomości);

Analogicznie do Działu Operacyjno-Handlowego zostały alokowane składniki majątkowe niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności przez ten dział, takie jak:

 1. aktywa trwałe służące prowadzeniu działalności w zakresie handlu, w tym środki trwale i wartości niematerialne i prawne (sprzęt komputerowy, regały wysokiego składowania, środki transportu);
 2. wartości niematerialne i prawne (licencje na oprogramowanie komputerowe);
 3. materiały (zapasy) niezbędne na potrzeby prowadzenia działalności handlowej;
 4. umowy handlowe z kontrahentami i producentami, w tym umowa najmu lokalu handlowego i inne umowy związane z działalnością handlową;
 5. wierzytelności (należności i zobowiązania) wynikające z działalności operacyjnej;
 6. część środków pieniężnych w kasie oraz środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych;
 7. zakład pracy dla zatrudnionych w pionie pracowników.
 1. Wyodrębnienie finansowe

W ewidencji księgowej Spółki wyodrębnione zostały konta analityczne umożliwiające ewidencję przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym zobowiązań) dla każdego z Działów (został dokonany stosowny podział kont), w konsekwencji, możliwe jest oddzielne prezentowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów dla dwóch niezależnych jednostek organizacyjnych, tj. dla Działu Operacyjno-Handlowego, jak i Działu Nieruchomości. Koszty wspólne dla obu Działów są dzielone według klucza alokacji ustalonego przez Zarząd (o ile nie można ich przypisać bezpośrednio do określonego Działu).

Oba Działy będą miały także przypisane własne (osobne) rachunki bankowe. Do działów zostały alokowane w odpowiedniej proporcji środki znajdujących się w kasie oraz na rachunkach bankowych Spółki. Z istniejącego systemu rachunkowości w Spółce po przeprowadzeniu wyodrębnienia analitycznego kont dla poszczególnych pionów jest możliwe ustalenie wyniku finansowego odrębnie dla każdego z obu działów.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne

Oba działy zostały wyodrębnione w Spółce pod względem funkcjonalnym, w stopniu pozwalającym potencjalnie na samodzielną realizację, odrębnych dla każdego pionu, zadań gospodarczych - zarówno Dział Operacyjno- Handlowy, jak i Dział Nieruchomości może stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące własne cele gospodarcze, do których jest przeznaczony.

Jak już zostało wskazane przez Wnioskodawcę, przedmiotem działalności prowadzonej przez Spółkę w ramach Działu Nieruchomości jest przede wszystkim administracja, gospodarka i zarządzanie nieruchomością będącą własnością Spółki mające na celu maksymalizację przychodów z tego segmentu działalności firmy. Z kolei przedmiotem działalności Działu Operacyjno-Handlowego jest sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych.

Po wyodrębnieniu, dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, w tym kontraktami handlowymi, własnymi należnościami i zobowiązaniami, etc. Dział Operacyjno-Handlowy, jak i Dział Nieruchomości będą mogły samodzielnie realizować swoje zadania. Oba piony będą zorganizowanymi, samodzielnymi jednostkami przeznaczonymi do realizacji określonych celów i zadań.

Zgodnie z przyjętą strategią Wnioskodawca planuje przeprowadzenie kolejnego kroku, którym jest podział Spółki. Pozwoli to na osiągnięcie wytyczonych celów ekonomicznych, którymi są:

 1. racjonalne zoptymalizowanie działalności gospodarczej Spółki poprzez formalnoprawne rozdzielenie niezależnych od siebie segmentów działalności gospodarczej, a co za tym idzie optymalizacja zarządzania, możliwość kontroli kosztów i nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem obu części Spółki;
 2. umożliwienie osobom odpowiedzialnym za poszczególne piony zaangażowanie się w jeden konkretny rodzaj działalności, tj. nieruchomości i działalność handlową.

Planowany podział Spółki miałby być przeprowadzony zgodnie z Kodeksem spółek handlowych art. 529 § 1 pkt 4 tj. poprzez wydzielenie Działu Nieruchomości do istniejącej lub nowo zawiązanej spółki z o. o. - „spółki przejmującej”. W Spółce po dniu wydzielenia (określonym zgodnie z ksh) zwanej „spółką dzieloną” pozostanie Dział Operacyjno-Handlowy. Zgodnie z art. 542 § 4 ksh podział zostanie sfinansowany z zysków własnych Spółki i nie spowoduje obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

W wyniku podziału na Spółkę Przejmującą zostałaby przeniesiona część majątku Spółki stanowiąca obecnie Dział Nieruchomości, w szczególności składniki majątku Spółki alokowane do tego pionu opisane wyżej (m.in.: majątek trwały i aktywa, umowy gospodarcze, wierzytelności, środki pieniężne, personel). Na skutek dokonania podziału w majątku Spółki pozostałby, w szczególności Dział Operacyjno-Handlowy, którego składniki również zostały wyżej opisane (chodzi o aktywa trwałe, w tym środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, zawarte umowy, wierzytelności, środki pieniężne, własny personel).

Po przeprowadzeniu podziału, zarówno zespół składników majątkowych, który zostałby przeniesiony na Spółkę Przejmującą jak i zespół składników majątkowych pozostających w majątku Spółki będą stanowiły funkcjonalną całość, umożliwiającą samodzielne prowadzenie działalności w zakresie, odpowiednio:

 • zarządzania nieruchomością - w odniesieniu do zespołu składników majątkowych, które zostałyby przeniesione na Spółkę Przejmującą;
 • prowadzenia działalności handlowej - w odniesieniu do zespołu składników majątkowych, które pozostałyby w Spółce Dzielonej.

Założeniem planowanej restrukturyzacji Spółki polegającej na podziale tej Spółki przez wydzielenie - zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4) KSH - jest, że uprawnionymi do otrzymania udziałów w Spółce Przejmującej będą wszyscy dotychczasowi wspólnicy posiadający udziały w Spółce. Co oznacza, że każdy ze Wspólników (2 osoby fizyczne) w wyniku planowanej transakcji podziału Spółki przez wydzielenie zachowa wszystkie posiadane dotychczas udziały Spółki Dzielonej i w dalszym ciągu pozostanie jej wspólnikiem, a dodatkowo obejmie nowe udziały w Spółce Przejmującej.

W uzupełnieni wniosku z dnia 15 września 2016 r. wskazał, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą .... (dalej: „Spółka”), jej udziałowcami są dwie osoby fizyczne. Spółka prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m. in. handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi oraz wynajem nieruchomości. Swoją działalność handlową spółka prowadzi w obiektach wynajmowanych przy ul. ..... Niezależnie od prowadzonej działalności operacyjnej spółka jest właścicielem nieruchomości położonej .... przy ul. ...., z której osiąga przychody z najmu. W ramach planowanej restrukturyzacji mającej na celu zwiększenie efektywności wykorzystania składników majątkowych, Wnioskodawca zamierza dokonać podziału Spółki mającego na celu wyodrębnienie dwóch podmiotów pełniących odrębne funkcje. W pierwszym etapie dokonano wyodrębnienia działu operacyjno - handlowego oraz nieruchomości jako samodzielnych jednostek wewnętrznych. Nastąpiło na podstawie stosownej uchwały Zarządu Spółki. W wyniku podjęcia uchwały powstały:

 • dział operacyjno-handlowy - którego przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych
 • dział nieruchomości - którego przedmiotem działalności są: administracja, gospodarka i zarządzanie nieruchomością będącą własnością Spółki, rozpoznanie możliwości inwestycji w nieruchomości w celu pozyskania dodatkowych przychodów.

Przedmiotowa uchwała uwzględniła między innymi następujące aspekty wyodrębnienia działów w strukturze Spółki:

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Uchwała Zarządu Spółki zawierała oświadczenia o wyodrębnieniu Działu Operacyjno-Handlowego oraz Działu Nieruchomości, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za poszczególne piony. Do uchwały zostały załączone:

 • lista pracowników przypisanych do obu działów, w tym wskazane zostały osoby odpowiedzialne za zarządzanie nimi;
 • zestawienie przypisanych do poszczególnych działów materialnych i niematerialnych składników majątkowych (w tym zobowiązań, należności).

W uzupełnieniu i wykonaniu uchwały opracowano w formie pisemnej strukturę organizacyjną spółki i wprowadzono ją do stosowania.

 1. Składniki wchodzące w skład Działów oraz wyodrębnienie organizacyjne.

Składniki/elementy, niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności przez każdy z Działów, alokowane do obu działów zostały opisane we wniosku pierwotnym.

 1. Wyodrębnienie finansowe

Poza wydzieleniem kont analitycznych w ewidencji księgowej oraz ustaleniu klucza podziału kosztów wspólnych opisanych we wniosku w celu sporządzenia rachunku kosztów odrębnie dla każdego pionu spółka dokonała podziału alokacji środków pieniężnych. Do dnia podziału będzie ewidencjonowała środki płatnicze na odrębnym subkoncie księgowym (analityce) odrębnie dla każdego działu.

W ramach wyodrębnienia finansowego spółka dokonała przypisania obu działom składników majątkowych w rejestrach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sposób umożliwiający prowadzenie odrębnych ewidencji dla każdego z nich. Finansową odrębność Działu Operacyjno-Handlowego i Działu Nieruchomości będzie potwierdzał również fakt posiadania należności związanych z działalnością każdego działu, tj. w szczególności należności handlowych, a także zobowiązań, w tym m.in. handlowych oraz z tytułu wynagrodzeń należnych pracownikom.

Dla obu Działów na dzień podziału będzie prowadzona odrębna ewidencja środków pieniężnych bądź poprzez odrębne konto księgowe lub też poprzez ewidencję analityczną w systemie księgowym umożliwiającą odpowiednią alokację środków pieniężnych dla każdego Działu.

Na dzień składania niniejszego zapytania Spółka prowadzi wyliczenia rentowności prowadzonej działalności przez każdy z tych Działów. Z istniejącego systemu rachunkowości w Spółce jest generalnie możliwe ustalenie wyniku finansowego odrębnie dla każdego z obu Działów.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne

Oba działy zostały wyodrębnione w Spółce pod względem funkcjonalnym, w stopniu pozwalającym na samodzielną realizację odrębnych dla każdego Działu, zadań gospodarczych. Tym samym, zarówno Dział Operacyjno-Handlowy, jak i Dział Nieruchomości mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwa realizujące własne cele gospodarcze, do których są przeznaczone.

Na dzień podziału przez wydzielenie, Dział Nieruchomości i Dział Operacyjno-Handlowy będą w takim stopniu zorganizowane i wyodrębnione, aby wraz z podziałem zachowana została pełna ciągłość w zakresie przenoszonej działalności oraz działalności, która pozostanie w Spółce Dzielonej. Oznacza to, iż po podziale przez wydzielenie zarówno Nowa Spółka jak i Spółka Dzielona będą mogły prowadzić dalej w sposób płynny, niezależny i samodzielny działalność w zakresie kompetencji poszczególnych jednostek biznesowych.

Jak zaznaczono we wniosku, planowany podział Spółki ma być przeprowadzony zgodnie z Kodeksem spółek handlowych art. 529 § 1 pkt 4 tj. poprzez wydzielenie Działu Nieruchomości do istniejącej lub nowo zawiązanej spółki z o.o. - „spółki przejmującej”. W Spółce po dniu wydzielenia (określonym zgodnie z ksh) pozostanie Dział Operacyjno-Handlowy. Zgodnie z art. 542 § 4 ksh podział zostanie sfinansowany z zysków własnych Spółki i nie spowoduje obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Założeniem podziału jest, że uprawnionymi do otrzymania udziałów w Nowej Spółce będą wszyscy dotychczasowi wspólnicy posiadający w Spółce Dzielonej. Oznacza to, że każdy ze Wspólników w wyniku planowanej transakcji podziału Spółki przez wydzielenie zachowa wszystkie posiadane dotychczas udziały Spółki Dzielonej i w dalszym ciągu pozostanie jej wspólnikiem, a dodatkowo obejmie nowe udziały w Nowej Spółce.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 31 października 2016 r. Wnioskodawca powielił informacje zawarte w uzupełnieniu z dnia 15 września 2016 r. oraz wskazał, że po przejęciu Działu Nieruchomości, w oparciu o przejęty zespół składników, Spółka przejmująca będzie kontynuowała działalność w takim zakresie, w jakim kontynuował ją Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 31 października 2016 r.).
 1. Czy majątek przejmowany na skutek podziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz majątek pozostający w Spółce stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT a w konsekwencji opisana transakcja podziału Spółki poprzez wydzielenie i przeniesienie Działu Nieruchomości do Nowej Spółki, będzie podlegać wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z art. 528 § 1 ksh - spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych, a sposoby przeprowadzenia podziału reguluj art. 529 § 1 ksh. Jednym z nich jest podział przez wydzielenie, polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną { art. 529 § I pkt 4 ksh). W przypadku przeniesienia tej części majątku na istniejąca spółkę wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia) - art. 530 § 2 ksh.

Dla dokonania podziału konieczne jest uprzednie sporządzenie tzw. planu podziału. Jednym z koniecznych elementów tego dokumentu jest dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym łub spółkom nowo zawiązanym (art 534 § 1 pkt 7 ksh). Zgodnie z art. 531 § 5 ksh - z dniem wydzielenia lub podziału wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

Podatkowy skutek podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej dla jej udziałowców osób fizycznych określony został w art. 24 ust. 5 pkt 6) i 7) i ust. 8 ustawy PIT.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy PIT - dochodom (przychodem) z udział w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych.

Zatem dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych m.in. w przypadku podziać, również przez wydzielenie, są otrzymane przez udziałowców spółek dzielonych dopłaty w gotówce. Zgodnie bowiem z przepisem art. 529 § 3 ksh - wspólnicy spółki dzielonej mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółek p/zajmujących dopłaty w gotówce nie przekraczające łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów lub akcji właściwej spółki przejmującej określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 ksh. Dopłaty spółki przejmującej są dokonywane z zysku bądź z kapitału zapasowego tej spółki. Dochód z tytułu dopłat będzie podlegał u udziałowca zryczałtowanemu opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy PIT w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę wartość nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lob podziału spółek przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

 1. art. 22 ust. 1f, jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny
 2. art. 23 ust. 1 pkt 38, jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub pkt 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem, pozostała cześć kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.

Podsumowując, z powyższych przepisów wynika, że połączenie lub podział m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skutkuje dla udziałowca powstaniem dochodu obliczonego jako nadwyżka pomiędzy wartością nominalną udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęte) udziałów w spółce przejmowanej lub dzielonej. Co do zasady dochód ten nie podlega jednak opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału. Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątek w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PIT - dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38, jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Z powyższego wynika, że opodatkowanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w momencie podziału spółek kapitałowych uzależnione jest od statusu majątku przejmowanego oraz pozostającego w spółce na skutek podziału. Jeśli miał miejsce podział spółek a majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce (w przypadku podziału przez wydzielenie) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), to dochód (przychód) udziałowca spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą a wydatkami na nabycie udziałów w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek.

Na podstawie art. 5a pkt 4 ustawy PIT (analogiczna definicja w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT) - ilekroć w ustawie jest mowa o ZCP oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstw» zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z definicji ZCP zawartej w ustawie o PIT i ustawie o VAT wynika, że aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za ZCP muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki: ¡istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, ¡zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, .składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co nie jest tożsame z pełną samodzielnością finansową.

Przez wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Wymagane jest aby ZCP mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, do których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Powyższe oznacza, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola. jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, to jest. na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

Wnioskodawca uważa, że wszystkie analizowane powyżej przesłanki zaistnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą w przedstawionym zdarzeniu przyszłym ponieważ:

 1. na Dział Operacyjno-Handlowy i Dział Nieruchomości składa się zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych (m in majątek trwały i pozostałe aktywa, umowy gospodarcze, własne wierzytelności (należności) i zobowiązania oraz środki pieniężne), pozwalające potencjalnie na w pełni samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej zarówno w zakresie zarządzania oraz obrotu nieruchomościami, jak i w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej w zakresie handlu,
 2. Dział Operacyjno-Handlowy i Dział Nieruchomości zostały wyodrębnione funkcjonalnie w strukturze przedsiębiorstwa. Przedmiotem działalności Działu Operacyjno-Handlowego jest sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałami budowlanymi. Z kolei przedmiotem działalności Działu Nieruchomości jest administracja, gospodarka i zarządzanie nieruchomością należącą do Spółki. W celu zapewnienia możliwości realizacji powierzonych funkcji, każdemu z Działów zostały przydzielone - w zależności od zapotrzebowania - prawa do nieruchomości (rzeczowe lub obligacyjne), wyposażenie pomieszczeń, sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, bazy danych drukarki i kopiarki, telefony stacjonarne i komórkowe etc.,
 3. Dział Operacyjno-Handlowy i Dział Nieruchomości jest wyodrębniony pod względem finansowym. W planie kont Spółki wyodrębniono konta analityczne dla ewidencji przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym zobowiązań) odrębnie dla każdego z Działów, w efekcie możliwe będzie oddzielne ustalenie przychodów i kosztów i wyniku finansowego odrębnie dla każdego działu. Działy mają przypisane własne (osobne) rachunki bankowe, w szczególności, do Działu Nieruchomości będzie przypisane odrębne konto bankowe. Do Działów zostały alokowane w odpowiedniej proporcji środki znajdujące się w kasie oraz na rachunkach bankowych Spółki.

W związku z tym. że Dział Nieruchomości wnoszony do Spółki Przejmującej stanowił będzie ZCP, a jednocześnie majątek pozostający w Spółce Dzielonej w postaci Działu Operacyjno-Handlowego również stanowił będzie ZCP, w wyniku opisanego wyżej podziału Spółki przez wydzielenie, po stronie udziałowców Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu z tego tytułu - art. 24 ust 5 pkt 7 ustawy PIT nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania. Zastosowanie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie miał art. 24 ust. 8 ustawy o PIT, zgodnie z którym dochód (przychód) udziałowca spółki dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie podziału spółek- transakcja ta z jego perspektywy jest neutralna podatkowo.

W okolicznościach opisanego zdarzenia przyszłego, w ocenie Spółki, wypełniona będzie jednocześnie hipoteza art. 2 pkt 27e) uptu, a tym samym znajdzie zastosowanie przepis art. 6 pkt 1) uptu. Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w Interpretacji podatkowej z 18 marca 2014 r. nr ITPP2/443-M17/13/AK podkreślił, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m. in w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa. Z tego zaś wynika, że transakcja odpłatnego zbycia - opisanego w poz. 80 niniejszego Wniosku - zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym wierzytelności I zobowiązań Spółki, stanowić będzie czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 6 pkt 1 uptu. Nie będzie zatem konieczne dla udokumentowania tej transakcji wystawienie faktury VAT i ujęcie jej w deklaracji VAT-7

W uzupełnieniu wniosku z dnia 15 września 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że majątek przejmowany na skutek podziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz majątek pozostający w Spółce stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Wnioskodawca podkreśla iż podobne stanowisko do uzasadnienia przekazanego wcześniej potwierdzają liczne interpretacje podatkowe.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa jako dział, wydział, oddział itp. co znajduje potwierdzenie w odpowiednich zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., sygn. IPPB5/423-165/08-6/MB, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 marca 2008 r. sygn. IP-PB3-423-524/07-2/MB, oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS).

Interpretacja indywidualna z dnia 18 marca 2008 r. (sygn. IBPB3/423-100/08/MS) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest potwierdzeniem iż wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co nie jest tożsame z pełną samodzielnością finansową.

Przez wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych, wymagane jest, aby ZCP mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, do których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 marca 2008 r. (sygn.. IP-PB3-423-524/07-2/MB) wskazał, że, aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku iż podział przez wydzielenie powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku, co oznacza że na gruncie ustawy o VAT powinien być rozumiany jako transakcja zbycia (we wcześniejszym wniosku, w opisie stanowiska Wnioskodawcy pomyłkowo użyto określenia „odpłatnego zbycia”, co oczywiście w opisanej sytuacji nie znajduje zastosowania i w związku z tym Wnioskodawca wniósł o sprostowanie w tym zakresie).

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Reasumując Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w opisanej sytuacji zdarzenia przyszłego spełnione będą wszystkie przesłanki wyodrębnienia funkcjonalnego, organizacyjnego i finansowego, a oba Działy (po podziale) będą mogły prowadzić działalność gospodarczą w sposób niezależny. Tym samym stanowią ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W konsekwencji w wyniku podziału Spółki nastąpi wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Nowej Spółki i taka transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie będzie zatem konieczne dla udokumentowania tej transakcji wystawienie faktury VAT i ujęcie jej w deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – według art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te – chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług – nie podlegają opodatkowaniu.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Należy zauważyć, że powyższa regulacja stanowi implementację art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady.

W świetle art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Wobec tego w niniejszej sprawie kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy.

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa – w myśl art. 2 pkt 27e ustawy – rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby obejmowała ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Podsumowując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”). Spółka prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m. in. handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi oraz wynajem nieruchomości. Swoją działalność handlową spółka prowadzi w obiektach wynajmowanych przy ul. ..... Niezależnie od prowadzonej działalności operacyjnej spółka jest właścicielem nieruchomości położonej ... przy ul. ...., z której osiąga przychody z najmu. W ramach planowanej restrukturyzacji mającej na celu zwiększenie efektywności wykorzystania składników majątkowych, Wnioskodawca zamierza dokonać podziału Spółki mającego na celu wyodrębnienie dwóch podmiotów pełniących odrębne funkcje. W ramach struktury wewnętrznej Spółki utworzono dział operacyjno-handlowy, którego przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych oraz dział nieruchomości, którego przedmiotem działalności są: administracja, gospodarka i zarządzanie nieruchomością będącą własnością Spółki, rozpoznanie możliwości inwestycji w nieruchomości w celu pozyskania dodatkowych przychodów.

W ramach wyodrębnienia finansowego spółka dokonała przypisania obu działom składników majątkowych w rejestrach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sposób umożliwiający prowadzenie odrębnych ewidencji dla każdego z nich. Finansową odrębność Działu Operacyjno-Handlowego i Działu Nieruchomości będzie potwierdzał również fakt posiadania należności związanych z działalnością każdego działu, tj. w szczególności należności handlowych, a także zobowiązań, w tym m in. handlowych oraz z tytułu wynagrodzeń należnych pracownikom.

Dla obu Działów na dzień podziału będzie prowadzona odrębna ewidencja środków pieniężnych bądź poprzez odrębne konto księgowe lub też poprzez ewidencję analityczną w systemie księgowym umożliwiającą odpowiednią alokację środków pieniężnych dla każdego Działu.

Oba działy zostały wyodrębnione w Spółce pod względem funkcjonalnym, w stopniu pozwalającym na samodzielną realizację odrębnych dla każdego Działu, zadań gospodarczych. Tym samym, zarówno Dział Operacyjno-Handlowy, jak i Dział Nieruchomości mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwa realizujące własne cele gospodarcze, do których są przeznaczone.

Na dzień podziału przez wydzielenie, Dział Nieruchomości i Dział Operacyjno-Handlowy będą w takim stopniu zorganizowane i wyodrębnione, aby wraz z podziałem zachowana została pełna ciągłość w zakresie przenoszonej działalności oraz działalności, która pozostanie w Spółce Dzielonej. Oznacza to, iż po podziale przez wydzielenie zarówno Nowa Spółka jak i Spółka Dzielona będą mogły prowadzić dalej w sposób płynny, niezależny i samodzielny działalność w zakresie kompetencji poszczególnych jednostek biznesowych.

Planowany podział Spółki miałby być przeprowadzony zgodnie z Kodeksem spółek handlowych art. 529 § 1 pkt 4 tj. poprzez wydzielenie Działu Nieruchomości do istniejącej lub nowo zawiązanej spółki z o.o. - „spółki przejmującej”. W Spółce po dniu wydzielenia (określonym zgodnie z ksh) zwanej „spółką dzieloną” pozostanie Dział Operacyjno-Handlowy. Zgodnie z art. 542 § 4 ksh podział zostanie sfinansowany z zysków własnych Spółki i nie spowoduje obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Po przejęciu Działu Nieruchomości, w oparciu o przejęty zespół składników, Spółka przejmująca będzie kontynuowała działalność w takim zakresie, w jakim kontynuował ją Wnioskodawca.

Zatem, mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – oba działy zostały wyodrębnione w Spółce pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i finansowym w stopniu pozwalającym na samodzielną realizację odrębnych dla każdego Działu, zadań gospodarczych, tym samym, zarówno Dział Operacyjno-Handlowy, jak i Dział Nieruchomości mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwa i oba Działy (po podziale) będą mogły prowadzić działalność gospodarczą w sposób niezależny, to spełniona będzie definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stosownie do treści art. 2 pkt 27e ustawy. W konsekwencji, transakcja podziału Spółki poprzez wydzielenie i przeniesienie Działu Nieruchomości do Nowej Spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych został załatwiony przez tut. Organ odrębnym rozstrzygnięciem.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowani ponoszą ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.