1061-IPTPP2.4512.537.2016.1.KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W zakresie uznania wyodrębnionego w strukturze Spółki Segmentu NSO za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku opodatkowania czynności wniesienia aportem Segmentu NSO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu 21 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wyodrębnionego w strukturze Spółki Segmentu NSO za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku opodatkowania czynności wniesienia aportem Segmentu NSO – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wyodrębnionego w strukturze Spółki Segmentu NSO za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku opodatkowania czynności wniesienia aportem Segmentu NSO.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wstęp

... Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podmiotem należącym do międzynarodowej grupy kapitałowej ... Group (dalej: „Grupa ...”) działającej w branży producentów i dystrybutorów urządzeń gospodarstwa domowego.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca w związku ze strategią restrukturyzacji i integracji Grupy ... planuje przeniesienie swoich funkcji sprzedaży i marketingu wraz ze związanymi z nimi składnikami majątku Spółki („NSO”) do odrębnego podmiotu prawnego z Grupy ..., tj. do spółki ... sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) poprzez wniesienie na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Segmentu NSO jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki („Aport”).

Spółka oraz Spółka Przejmująca są spółkami powiązanymi, bowiem ten sam podmiot, tj. ... Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („... Polska”) posiada większościowy udział w każdej z nich.

Ponieważ wątpliwości Wnioskodawcy (a w konsekwencji zadane we wniosku pytania) dotyczą kwestii podatkowej kwalifikacji Aportu (w szczególności potwierdzenia, iż Aport nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych), polegającego na przeniesieniu składników majątku Spółki stanowiących Segment NSO na Spółkę Przejmującą poniżej Wnioskodawca opisuje:

 1. Zakres wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego Segmentu NSO będącego przedmiotem Aportu, na dzień wniesienia Aportu;
 2. Opis składników Segmentu NSO objętego Aportem, na dzień wniesienia Aportu.
 1. Zasady wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego Segmentu NSO Spółki
  2.1. Wprowadzenie

Podstawowa aktywność Spółki obejmuje produkcję (jest ona prowadzona na terenie ... Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia strefowego i jest objęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych) i sprzedaż sprzętu AGD, w tym działania marketingowe służące prowadzeniu sprzedaży, a także obsługę posprzedażową (gwarancyjną i inną).

W 2014 r. ... Corporation nabyła większościowy pakiet akcji w ... S.p. A. Group, do której należała Spółka. ... Corporation realizuje integrację byłej ... S.p.A. Group ze spółkami z Grupy ... w celu zagwarantowania zrównoważonego biznesu.

Strategia integracji i restrukturyzacji wymaga również dostosowania modelu operacyjnego i biznesowego spółek dawnej grupy ... SpA (w tym Spółki) do modelu stosowanego w Grupie ..., w którym to modelu funkcja produkcji jest wyraźnie oddzielona od funkcji sprzedaży i marketingu.

Strategia integracji i restrukturyzacji w Grupie ... zakłada:

 • stworzenie zintegrowanej i ukierunkowanej matrycy produkcji przemysłowej pozwalającej na optymalne wykorzystanie możliwości produkcyjnych fabryk w Europie, w tym w Polsce,
 • następnie, wyraźne oddzielenie funkcji NSO w ramach istniejących podmiotów prawnych w celu przygotowania ostatecznego rozdzielenia funkcji produkcyjnej i NSO, oraz
 • przeniesienie funkcji NSO do odrębnych podmiotów prawnych na poszczególnych rynkach.

W związku z powyższym, w celu implementacji w Polsce opisanej strategii integracji i restrukturyzacji Grupy ..., Zarząd Spółki podjął decyzję o potwierdzeniu i doprecyzowaniu istniejącego w Spółce wydzielenia działalności w zakresie NSO ze struktury organizacyjnej i finansowej Spółki jako odrębnej jednostki organizacyjnej, która jest przeznaczona do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tym obszarze („Segment NSO”). Wydzielenie Segmentu NSO w strukturze wewnętrznej Spółki zostało potwierdzone uchwałą Zarządu Spółki w sprawie wyodrębnienia funkcjonowania segmentu Krajowej Organizacji Sprzedaży (dalej: „Uchwała”).

  2.2. Wyodrębnienie organizacyjne Segmentu NSO Spółki

Segment NSO został formalnie wydzielony w strukturze Spółki na podstawie Uchwały. Uchwała określa podstawowe zasady wyodrębnienia oraz funkcjonowania Segmentu NSO w strukturze Spółki.

Uchwała formalnie potwierdziła status Segmentu NSO, jako odrębnej, wewnętrznej jednostki organizacyjnej w ramach struktury Spółki, wyodrębnionej jako organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie niezależna wewnętrzna jednostka posiadająca uprawnienia i środki umożliwiające jej samodzielne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem działalności w zakresie sprzedaży i marketingu.

Odrębność organizacyjna Segmentu NSO znajduje potwierdzenie w odrębności lokalizacyjnej. Personel Segmentu NSO zlokalizowany jest przede wszystkim w ..., w biurach udostępnianych odpłatnie przez ... Polska. W tej samej lokalizacji pracuje większość pracowników analogicznego segmentu NSO spółki ... Polska (segment NSO spółki ... Polska jest zorganizowany jako oddział tej spółki). Dodatkowo personel Segmentu NSO Spółki pracuje w głównych biurach Spółki w ... oraz w innych miejscowościach na obszarze Polski (lokalni przedstawiciele handlowi). Z kolei działalność produkcyjna Spółki jest wykonywana w zakładach produkcyjnych w ... oraz w fabryce w ... (jest ona prowadzona na terenie ... Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia strefowego i jest objęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych).

Działalność Segmentu NSO jest zarządzana przez Country Manager („NSO Managing Director Poland and Baltics”, dalej „NSO MD”), który jest członkiem Zarządu Spółki. NSO MD jest osobą, której podlegają i raportują wszyscy pracownicy każdego zespołu NSO i która jest odpowiedzialna w Spółce za właściwe wykonywanie funkcji przypisanych do Segmentu NSO oraz za bieżące zarządzanie i kontrolę NSO w imieniu całego Zarządu.

Uprawnienia NSO MD są szczegółowo określone w udzielonym mu pełnomocnictwie zgodnym ze wzorem przyjętym odpowiednią uchwałą Zarządu Spółki i obejmują, w szczególności:

 • Negocjowanie i zawieranie umów dotyczących zakupu lub zamiany produktów, półproduktów, części,
 • Negocjowanie, zawieranie, przedłużanie i wypowiadanie umów dotyczących sprzedaży, dystrybucji, marketingu, promocji produktów, półproduktów, części,
 • Negocjowanie, zawieranie, przedłużanie i wypowiadanie umów dotyczących obsługi posprzedażowej i pomocy technicznej,
 • Zarządzanie personelem NSO,
 • Zarządzanie procesem ściągania wierzytelności NSO.

Na mocy Uchwały upoważniono NSO MD, we współpracy z Dyrektorem Finansowym oraz Dyrektorem HR Spółki, do uszczegółowienia oraz dokonywania ewentualnych niezbędnych korekt wykazów, o których mowa w Uchwale celem właściwego przypisania osób i składników majątku do funkcji, które mają być realizowane przez Segment NSO.

Uchwała formalnie potwierdziła także strukturę organizacyjną Segmentu NSO, w tym zespoły funkcjonujące w ramach Segmentu NSO wraz z przypisanymi do nich stanowiskami na dzień podjęcia Uchwały, zgodnie z Uchwałą poszczególne zespoły Segmentu NSO są następujące:

 • Management Cluster Team,
 • Sales Team,
 • Field Sales Team,
 • Integrated Business Unit Team,
 • Marketing Team,
 • Finance Team,
 • Order To Delivery (OTD) Team,
 • Order To Delivery (OTD) S.C. Team,
 • Consumer Service Team,
 • HR Team.

Każdym z wymienionych zespołów zarządza odpowiedni menedżer, zaś wszyscy menedżerowie zespołów podlegają i raportują do NSO MD. NSO MD oraz menedżerowie poszczególnych zespołów tworzą tzw. Management Business Team, czyli strukturę zarządzającą Segmentem NSO.

Formalnym pracodawcą w odniesieniu do wszystkich pracowników Wnioskodawcy jest Spółka. Innymi słowy, segmenty Spółki (w tym Segment NSO) nie stanowią oddzielnych zakładów pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. Pracownicy Spółki są jednak jednoznacznie przypisani do poszczególnych segmentów na podstawie prowadzonej dokumentacji. W odniesieniu do pracowników pełniących funkcje administracyjne/pomocnicze, alokacja do segmentów wynika z zakresu ich funkcji i faktycznie wykonywanej pracy. W odniesieniu do Segmentu NSO przypisanie konkretnych stanowisk i zespołów do tego segmentu wynika również z Uchwały. Wybrane uprawnienia i obowiązki pracowników alokowanych do Segmentu NSO są uregulowane w Regulaminie Pracy i Regulaminie Wynagradzania w sposób odmienny od uprawnień i obowiązków pracowników alokowanych do pozostałych segmentów Spółki.

Zgodnie z Uchwałą, do Segmentu NSO zostało alokowanych łącznie około 171 osób:

 • pracownicy zatrudnieni przez Spółkę (około 50 osób),
 • osoby zatrudnione przez ... Polska lub do niej delegowani, które z uwagi na integrację operacyjną zespołów NSO Spółki oraz spółki ... Polska, są czasowo oddelegowane, w częściowym wymiarze czasu pracy, do pracy w Segmencie NSO Spółki i upoważnione na podstawie pełnomocnictw do wykonywania czynności na rzecz Spółki (na tym etapie zespoły ludzkie NSO Spółki oraz ... Polska funkcjonują łącznie, pracując dla każdej spółek) – około 86 osób,
 • osoby świadczące na rzecz Spółki (oraz na rzecz ... Polska) usługi jako przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą indywidualnie, w postaci spółek osobowych albo pracownicy lub współpracownicy innych przedsiębiorców (około 35 osób).

W zakresie niektórych funkcji administracyjno-pomocniczych, które nie są wykonywane poprzez zespoły alokowane w całości do Segmentu NSO, Segment NSO korzysta z obsługi Spółki, która zapewnia Segmentowi NSO (oraz pozostałym segmentom Spółki, w tym produkcyjnemu) wszelkie wymagane wsparcie w następujących obszarach:

 • Administracja i sprawy biurowe,
 • IT,
 • Kwestie prawne.

Formalnym właścicielem wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest Spółka, nie zaś poszczególne segmenty Spółki (segmenty Spółki nie posiadają bowiem podmiotowości prawnej). W odniesieniu zaś do Segmentu NSO, na podstawie Uchwały, do tego segmentu został przyporządkowany odrębny zespół niematerialnych i materialnych składników majątkowych organizacyjnie i funkcjonalnie związany z funkcjami i zadaniami realizowanymi przez Segment NSO.

Zgodnie z Uchwałą, zespół niematerialnych i materialnych składników majątkowych alokowanych do Segmentu NSO (tj. Sprzedaży i Marketingu) obejmuje, w szczególności:

 • aktywa trwałe służące realizacji zadań sprzedażowych i marketingowych NSO, w tym:
  • infrastruktura biurowa,
  • bazy danych,
  • sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (w tym umowy leasingu),
  • samochody (umowy leasingu),
  • telefony,
  • artykuły biurowe,
  • materiały reklamowe,
  • kasa fiskalna;
 • powierzchnię biurową (należącą do Spółki w ..., jak i udostępnianą odpłatnie w ... przez ... Polska w celu umożliwienia wykonywania pracy przez pracowników Spółki alokowanych do Segmentu NSO) umożliwiającą pracownikom realizację zadań sprzedażowych i marketingowych NSO,
 • wartości niematerialne i prawne służące realizacji zadań sprzedażowych i marketingowych NSO, w szczególności:
  • kontakty biznesowe,
  • specjalistyczną wiedzę na temat marketingu i dystrybucji produktów i usług,
  • historię współpracy z klientami („baza kliencka”);
 • towary handlowe oraz wyroby gotowe, w tym:
  • wyroby gotowe wytworzone przez Spółkę w liczbie i typach wynikających z bieżących planów sprzedażowych na rynek lokalny (obsługiwany przez Segment NSO) prognozowanych w cyklach tygodniowych,
  • towary handlowe zakupione od innych spółek z Grupy ... przeznaczone do zbycia na rynku lokalnym obsługiwanym przez NSO;
 • środki pieniężne;
 • należności związane z działalnością w zakresie zadań sprzedażowych i marketingowych NSO, zobowiązania wobec osób zatrudnionych w ramach Segmentu NSO;
 • zobowiązania związane z dystrybucją towarów i działaniami marketingowymi, w tym zobowiązania w stosunku do kontrahentów;
 • wierzytelności związane z działalnością (funkcjami) Segmentu NSO;
 • odpowiednie prawa i obowiązki wynikające dla Spółki z odrębnych przepisów prawa i odpowiednich pozwoleń, zawiadomień, rejestracji, itp. dotyczące w szczególności formalnych aspektów realizacji funkcji Segmentu NSO;
 • dokumentację księgową związaną z działalnością Segmentu NSO.

Na podstawie Uchwały do segmentu NSO zostały przyporządkowane, w całości lub w części, także umowy z podmiotami trzecimi, które są funkcjonalnie związane z zadaniami realizowanymi przez Segment NSO.

Segment NSO działa zgodnie z polityką wewnętrzną dotyczącą prowadzenia działalności operacyjnej w zakresie sprzedaży i marketingu („Commercial Policy”).

  2.3. Wyodrębnienie finansowe Segmentu NSO Spółki

Spółka nie prowadzi oddzielnych ksiąg rachunkowych ani oddzielnych ksiąg i rejestrów podatkowych (przykładowo: rejestrów VAT, podatkowego rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych itp.) dla Segmentu NSO oraz innych segmentów Spółki (prowadzona jest jedna księga rachunkowa dla całej działalności Spółki oraz wspólne dla wszystkich segmentów Spółki rejestry podatkowe). Rozrachunek wewnętrzny jest prowadzony w dotychczasowym systemie finansowo-księgowym Spółki poprzez ujmowanie wszystkich operacji i zdarzeń gospodarczych dotyczących Segmentu NSO w sposób umożliwiający przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Segmentu NSO.

Jednakże na podstawie Uchwały potwierdzającej dotychczasową praktyką Segment NSO, został formalnie rozdzielony w zakresie finansów i rachunkowości finansowej i rachunkowości od struktury Spółki, zgodnie z wewnętrzną procedurą.

Wydzielenie finansowe i rachunkowe obejmuje przede wszystkim księgowanie transakcji gospodarczych zawieranych przez Segment NSO w sposób pozwalający na ich identyfikację, w szczególności poprzez odpowiednie oznakowanie oraz sortowanie księgowań dokonanych na wspólnych kontach tak, aby umożliwić uwzględnienie osobno transakcji handlowych zawieranych przez Segment NSO. W ewidencji Segmentu NSO są wyodrębnione i przekazane do Segmentu NSO środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności i zobowiązania dotyczące wystawionych przez Spółkę faktur sprzedażowych oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Wyodrębnienie ewidencyjne polega na wprowadzeniu identyfikacji dla wszelkiego rodzaju zdarzeń gospodarczych wykonywanych przez Spółkę w ramach Segmentu NSO poprzez:

 1. rejestrowanie w odpowiednim centrum przychodowym/kosztowym (zarządzanym przez osoby alokowane do Segmentu NSO), oraz
 2. wprowadzenie na rozrachunkach odpowiednich znaczników wyodrębniających pozycje ściśle związane z Segmentem NSO opisem „NSO” w polu ‘przypisanie/assignment’.

Dla kont rozrachunków dotyczących należności i zobowiązań prowadzone będą wspólne kartoteki kontrahentów i grupowane na wspólnych kontach, jednak zostaną one wydzielone analitycznie rozrachunki dotyczące Segmentu NSO.

Stosownie do Uchwały, Dyrektor Finansowy jest upoważniony do regularnego aktualizowania i ujmowania w systemie rachunkowym Spółki wszelkich zmian w zakresie aktywów i zobowiązań przypisanych do Segmentu NSO.

W wyniku separacji finansowo-księgowej Segmentu NSO, na podstawie systemu finansowo-księgowego, posiadane przez Spółkę narzędzia kontrolingowe pozwalają na określenie następujących wartości:

 1. przychody generowane przez Segment NSO;
 2. bezpośrednie i pośrednie koszty ponoszone przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością Segmentu NSO (bez kosztów ogólnego zarządu);
 3. zapasy i środki trwałe wykorzystywane przez Segment NSO w trakcie swojej działalności;
 4. należności Segmentu NSO;
 5. zobowiązania Segmentu NSO wobec osób trzecich.

Segment NSO, działający jako samodzielna jednostka w ramach Spółki, raportuje dane, w tym wyniki sprzedaży i wyniki finansowe, a także liczbę osób zatrudnionych, do Zarządu Spółki. Segment NSO przygotowuje plany sprzedaży i plany finansowe związane z wynikami handlowymi NSO. Proces przygotowania planów jest nadzorowany przez NSO MD. Plany są zatwierdzane przez Zarząd Spółki. Pracownicy finansowi dedykowani do segmentu NSO zapewniają wsparcie w działaniach planistycznych i sprzedażowych NSO, w tym w zakresie:

 1. przygotowania polityk cenowych i projektowania budżetu (w tym planowania długoterminowego),
 2. raportowania,
 3. tworzenia i wdrażania procedur kontroli,
 4. nadzorowania realizacji budżetu,
 5. weryfikacji i obliczenia premii.

Szczegółowe zasady rachunkowości dotyczące transakcji biznesowych Segmentu NSO zobowiązań i należności zostały określone w Wewnętrznych Zasadach Rachunkowości NSO, stanowiących Załącznik do Uchwały.

W ramach organizacyjnego i finansowego wydzielenia Segmentu NSO, korzysta on z rachunków bankowych alokowanych, w całości lub w części, do obsługi jej działalności.

  2.4. Wyodrębnienie funkcjonalne Segmentu NSO

Segment NSO, działający jako samodzielna jednostka w ramach Spółki, raportuje dane, w tym wyniki sprzedaży i wyniki finansowe, a także liczbę osób zatrudnionych, do Zarządu Spółki.

Segment NSO przygotowuje plany sprzedaży i plany finansowe związane z wynikami handlowymi NSO. Proces przygotowania planów jest nadzorowany przez NSO MD. Plany są zatwierdzane przez Zarząd Spółki.

Segment NSO w ramach Spółki odpowiada za szeroko rozumianą działalność sprzedażowo-marketingową obejmującą w szczególności następujące funkcje:

 1. Planowanie, organizacja i prowadzenie sprzedaży, w tym:
  • bezpośrednia współpraca z klientami (Dystrybutorami),
  • budowanie i utrzymywanie relacji z klientami (Dystrybutorami),
  • negocjowanie cen i warunków sprzedaży z kontrahentami oraz przygotowywanie ofert handlowych,
  • zbieranie zamówień,
  • koordynowanie opieki posprzedażowej,
  • ustalanie i wdrażanie strategii/procedur sprzedażowych;
 1. Planowanie, organizacja i prowadzenie działań marketingowych, w tym:
  • tworzenie założeń polityki promocyjnej i marketingowej oraz nadzór nad jej realizacją,
  • wprowadzanie produktów na rynek,
  • pozycjonowanie produktów,
  • tworzenie mapy cenowej,
  • prowadzenie kampanii promocyjnych i reklamowych,
  • kreowanie popytu rynkowego poprzez działania marketingowe, reklamowe, promocyjne, public relations (PR) oraz wydarzenia specjalne,
  • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie realizacji projektów marketingowych;
 1. Planowanie oraz wsparcie sprzedaży w obszarze finansowym, w tym:
  • opracowywanie cenników i projektowanie budżetu (w tym także planowanie długoterminowe),
  • raportowanie,
  • tworzenie i egzekwowanie procedur audytowych,
  • nadzór nad wykonywaniem budżetu,
  • weryfikacja i naliczanie premii;
 1. Logistyka sprzedaży, w tym:
  • wysyłka produktów,
  • realizacja zamówień,
  • planowanie i monitorowanie dostępności produktów;
 1. Polityka personalna segmentu NSO, w tym:
  • planowanie i prowadzenie polityki personalnej w ramach struktury Segmentu NSO,
  • zatrudnianie i rozwiązywanie umów o pracę oraz o współpracy dla Segmentu NSO,
  • szkolenia dla pracowników i współpracowników Segmentu NSO,
  • pozostałe zagadnienia pracownicze Segmentu NSO;
 1. Działania serwisowe i posprzedażowe, w tym:
  • rozpatrywanie reklamacji,
  • zapewnienie napraw gwarancyjnych,
  • szkolenia i współpraca z zewnętrznymi serwisami,
  • instrukcje obsługi do produktów,
  • sprzedaż części, akcesoriów, produktów dedykowanych.

Pozostałe funkcje biznesowe Spółki (tzn. funkcje inne niż te powyżej wymienione i związane głównie z (i) produkcją urządzeń gospodarstwa domowego (która jest prowadzona na terenie ... Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia strefowego i jest objęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych) oraz (ii) pozostałymi aktywnościami, innymi niż lokalna sprzedaż urządzeń gospodarstwa domowego), są realizowane przez pozostałe segmenty Spółki.

Segment NSO Spółki posiada doświadczony personel i aktywa niezbędne do wykonywania zadań związanych ze sprzedażą i marketingiem (NSO). W ramach Segmentu NSO funkcjonują także określone zespoły (Management Cluster Team, Sales Team, Field Sales Team. Integrated Business Unit Team, Marketing Team, Finance Team, Order To Delivery Team, Order To Delivery S.C. Team, Consumer Service Team, HR Team), odpowiadające za wykonywanie poszczególnych zadań i realizacje funkcji Segmentu NSO.

Również inne segmenty Spółki posiadają doświadczony personel „operacyjny”, jak również aktywa niezbędne do prowadzenia działalności, dla potrzeb których segmenty Spółki zostały stworzone. W tym względzie Segment NSO Spółki można uznać za funkcjonalnie niezależny od innych segmentów Spółki.

 1. Zakres Aportu

W momencie Aportu w skład Segmentu NSO wchodzić będą w szczególności następujące składniki niezbędne dla samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Segment NSO:

 • niskocenne składniki majątku trwałego, wyposażenie biurowe, środki trwałe (w ograniczonym zakresie wynikającym ze zużycia środków trwałych oraz oceny ich przydatności dla kontynuacji działalności NSO w ramach Spółki Przejmującej);
 • wartości niematerialne i prawne służące realizacji zadań sprzedażowych i marketingowych NSO, w szczególności:
  • kontakty biznesowe,
  • specjalistyczną wiedzę na temat marketingu i dystrybucji produktów i usług,
  • historię współpracy z klientami („baza kliencka”);
 • towary handlowe oraz wyroby gotowe, w tym:
  • wyroby gotowe wytworzone przez Spółkę w liczbie i typach wynikających z bieżących planów sprzedażowych na rynek lokalny (obsługiwany przez Segment NSO) prognozowanych w cyklach tygodniowych,
  • towary handlowe zakupione od innych spółek z Grupy ... przeznaczone do zbycia na rynku lokalnym obsługiwanym przez NSO;
 • środki pieniężne;
 • należności związane z działalnością w zakresie zadań sprzedażowych i marketingowych NSO;
 • zobowiązania wobec osób zatrudnionych w ramach Segmentu NSO;
 • zobowiązania związane z dystrybucją towarów i działaniami marketingowymi, w tym zobowiązania w stosunku do kontrahentów;
 • wierzytelności związane z działalnością (funkcjami) Segmentu NSO;
 • odpowiednie prawa i obowiązki wynikające dla Spółki z odrębnych przepisów prawa i odpowiednich pozwoleń, zawiadomień, rejestracji, itp. dotyczące w szczególności formalnych aspektów realizacji funkcji Segmentu NSO;
 • dokumentację księgową związaną z działalnością Segmentu NSO.

Spółka Przejmująca przejmie także prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy z pracownikami przypisanymi do Segmentu NSO w trybie art. 231 kodeksu pracy. Ponadto, na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną zawarte przez Spółkę umowy funkcjonalnie związane z działalnością Segmentu NSO. Nie jest wykluczone, że ze względów praktycznych niektóre umowy (zwłaszcza dotyczące Segmentu NSO w części, a w części pozostałych segmentów Spółki) zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą poprzez zawarcie nowych dokumentów umów. Co do zasady, do Segmentu NSO są przypisane funkcjonalnie następujące rodzaje umów:

 • umowy związane ze sprzedażą produktów i towarów handlowych (w tym umowy dystrybucyjne, porozumienia promocyjne, porozumienia lokalne itp.) – ok. 180 dokumentów (alokowane do Segmentu NSO w całości),
 • umowy związane z serwisem (w tym zapewnieniem napraw gwarancyjnych i sprzedażą części zamiennych) – ok. 55 umów (alokowane do Segmentu NSO w całości),
 • umowy związane z marketingiem – ok. 4 umów (alokowane do Segmentu NSO w całości),
 • umowy związane z logistyką i transportem – ok. 6 umów (alokowane do Segmentu NSO w całości lub w części),
 • pozostałe umowy (HR, administracja, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne, pozostałe) – ok. 30 umów (alokowane do Segmentu NSO w części).

Prawo własności do powierzchni biurowej w ... faktycznie wykorzystywanej i alokowanej do Segmentu NSO przysługuje Spółce. W ramach Aportu na Spółkę Przejmującą nie przejdzie udział w prawie własności tej nieruchomości w zakresie powierzchni biurowej używanej przez pracowników Segmentu NSO. Spółka Przejmująca wraz ze Spółką ustaliły, że Spółka Przejmująca od dnia Aportu będzie wynajmować od Spółki taką część powierzchni biurowej, jaka będzie potrzebna dla potrzeb kontynuowania działalności Segmentu NSO w ramach Spółki Przejmującej.

Przedmiotem Aportu nie będą aktywa, umowy, środki, towary, należności, zobowiązania itp., ani zezwolenie strefowe związane z działalnością produkcyjną, która jest prowadzona na terenie ... Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia strefowego i jest objęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych.

Równocześnie z wniesieniem Aportu przez Spółkę, również spółka ... Polska wniesie do Spółki Przejmującej aportem swój oddział zlokalizowany w ..., który pełni analogiczne funkcje w zakresie NSO w ramach spółki ... Polska. W ramach aportu oddziału NSO spółki ... Polska do Spółki Przejmującej, ta ostatnia przejmie prawo do najmu powierzchni biurowej w Warszawie, z której obecnie korzystają również pracownicy Spółki alokowani do Segmentu NSO.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Segment NSO wyodrębniony w strukturze Spółki, będący przedmiotem Aportu opisanego jako zdarzenie przyszłe, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że opisany w zdarzeniu przyszłym Aport będzie stanowił dostawę ZCP, a w konsekwencji dostawa ta nie będzie podlegać uregulowaniom ustawy VAT i będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT, w stosunku do której na Spółce nie będzie ciążył obowiązek naliczenia podatku należnego (zakładając że Segment NSO stanowi ZCP)?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Segment NSO wyodrębniony w strukturze Spółki, będący przedmiotem Aportu opisanego jako zdarzenie przyszłe, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

Ad. 2

Opisany w zdarzeniu przyszłym Aport będzie stanowił dostawę ZCP, a w konsekwencji dostawa ta nie będzie podlegać uregulowaniom ustawy VAT i będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT, w stosunku do której na Spółce nie będzie ciążył obowiązek naliczenia podatku należnego (zakładając, że Segment NSO stanowi ZCP).

Uzasadnienie do pytania nr 1

 1. Definicja ZCP oraz przedsiębiorstwa na gruncie ustawy VAT

Na potrzeby ustawy VAT pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (dalej: „ZCP”) zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 27e tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem ZCP stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Na podstawie powyższej definicji legalnej stwierdzić przede wszystkim należy, że za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część uznać można jedynie zespół składników niematerialnych i materialnych, powiązanych funkcjonalnie w taki sposób, by można w oparciu o nie prowadzić działalność gospodarczą.

Jak wskazuje się w wydawanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego (przykładowo: w Interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygnaturach IPTPP1/443-97/11-2/MW oraz IPTPP2/443-774/11-4/JN) z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika, że podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.
 1. Kwalifikacja opisanego w stanie faktycznym Segmentu NSO Spółki jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy VAT

W ocenie Wnioskodawcy, uwzględniając elementy niezbędne do uznania zespołu określonych składników materialnych i niematerialnych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opisany w stanie faktycznym Segment NSO będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Segment NSO jest bowiem dostatecznie wyodrębniony zarówno organizacyjnie, jak również funkcjonalnie oraz finansowo w dotychczasowym przedsiębiorstwie Spółki.

Poniżej Wnioskodawca odnosi się do poszczególnych wymogów, które muszą być spełnione dla uznania Aportu (Segmentu NSO) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wskazuje argumenty na poparcie ww. stanowiska.

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań:

Segment NSO niewątpliwie stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań (np. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zapasy produktów i towarów handlowych, środki pieniężne, należności, zobowiązania, prawa i obowiązki wynikające z umów). Aby określone składniki mogły być uznane za ZCP powinny one stanowić „zorganizowany” zespół składników, nie zaś jakąkolwiek grupę składników struktury Spółki. Warunek ten w przypadku Segmentu NSO jest spełniony z uwagi na kompletność jego elementów pozwalającą na prowadzenie działalności w zakresie marketingu, sprzedaży i obsługi posprzedażowej produktów i towarów handlowych .... Segment NSO obejmuje bowiem wszystkie kluczowe dla prowadzenia działalności gospodarczej składniki, w oparciu o które możliwe jest samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej przez ten Segment.

 • zespół składników jest wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie:

Organizacyjne wydzielenie może mieć charakter faktyczny lub być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 lutego 2011 r., nr IPPB5/423-811/10-4/MB, wskazano (na gruncie analogicznej definicji zawartej w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych): „O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze”.

Funkcjonujący w ramach struktury Spółki Segment NSO jest formalnie wyodrębniony na podstawie Uchwały Zarządu Spółki. Należy zatem wskazać, że opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku faktyczne wyodrębnienie Segmentu NSO wynikające z polityki oraz wytycznych Grupy ..., znajduje również formalne oparcie prawne w podjętej Uchwale.

 • wyodrębnienie finansowe:

Jak wskazano w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPP2/443-842/11-2/KOMwyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

W tym zakresie należy wskazać, że zgodnie z Uchwałą Segment NSO, został formalnie rozdzielony w zakresie finansów i rachunkowości finansowej i rachunkowości od struktury Spółki, zgodnie z wewnętrzną procedurą pełnej księgowości.

Rozdzielenie finansowe i rachunkowe obejmuje zarówno niektóre oddzielne konta przypisane do transakcji gospodarczych zawieranych przez Segment NSO, jak i oznakowanie oraz sortowanie księgowań dokonanych na wspólnych kontach w sposób umożliwiający uzgodnienie osobno transakcji handlowych zawieranych przez Segment NSO.

Stosownie do Uchwały, Dyrektor Finansowy jest upoważniony do regularnego aktualizowania i ujmowania w systemie rachunkowym Spółki wszelkich zmian w zakresie aktywów i zobowiązań przypisanych do Segmentu NSO.

W wyniku separacji finansowo-księgowej Segmentu NSO, w systemie finansowo-księgowym Spółki można określić następujące wartości:

 1. przychody generowane przez Segment NSO;
 2. bezpośrednie i pośrednie koszty ponoszone przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością Segmentu NSO (bez kosztów ogólnego zarządu);
 3. zapasy i środki trwałe wykorzystywane przez Segment NSO w trakcie swojej działalności;
 4. należności Segmentu NSO;
 5. zobowiązania Segmentu NSO wobec osób trzecich.

Szczegółowe zasady rachunkowości dotyczące transakcji biznesowych Segmentu NSO zobowiązań i należności zostały określone w Wewnętrznych Zasadach Rachunkowości NSO, stanowiących Załącznik do Uchwały.

Wskazać również należy, że Segment NSO, działający jako samodzielna jednostka w ramach Spółki, raportuje dane, w tym wyniki sprzedaży i wyniki finansowe, a także liczbę osób zatrudnionych, do Zarządu Spółki. Ponadto Segment NSO przygotowuje plany sprzedaży i plany finansowe związane z wynikami handlowymi NSO. Proces przygotowania planów jest nadzorowany przez NSO MD. Plany są zatwierdzane przez Zarząd Spółki.

 • wyodrębnienie funkcjonalne:

Wyodrębnienie funkcjonalne sprowadza się do ustalenia czy „wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. (...) Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa”, (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 15 lutego 2011 r. nr IPPP1-443-1307/10-2/EK).

Ocena w tym zakresie powinna być dokonywana najpóźniej na dzień sprzedaży czy też innej formy zbycia składników (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 25 października 2011 r., sygn. IPPP2/443-936/11-2/JO).

Powyższe oznacza, że Spółka Przejmująca powinna być w stanie wyłącznie w oparciu o nabywane składniki (tj. nabywane środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną do dnia podziału przez Segment NSO funkcjonujący w ramach Spółki. Nie ulega wątpliwości, że Segment NSO nabywany przez Spółkę Przejmującą w ramach opisanego w zdarzeniu przyszłym Aportu stanowi zorganizowany zespół składników, który nie tylko może być wykorzystywany do prowadzonej działalności, ale również jest wystarczający do tego, aby Spółka Przejmująca mogła kontynuować wyłącznie w oparciu o te składniki majątkowe działalność gospodarczą prowadzoną do dnia Aportu przez Segment NSO Spółki.

Przede wszystkim, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Segment NSO będący przedmiotem Aportu funkcjonuje w strukturze Spółki jako niezależna jednostka i prowadzi samodzielnie przypisaną mu działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży i marketingu (NSO).

Segment NSO w ramach Spółki odpowiada za szeroko rozumianą działalność sprzedażowo-marketingową obejmującą w szczególności następujące funkcje:

 1. Planowanie, organizacja i prowadzenie sprzedaży,
 2. Planowanie, organizacja i prowadzenie działań marketingowych,
 3. Planowanie oraz wsparcie sprzedaży w obszarze finansowym,
 4. Logistyka sprzedaży,
 5. Polityka personalna segmentu NSO,
 6. Działania serwisowe i posprzedażowe.

Istotne jest również, iż Segment NSO, działający jako samodzielna jednostka w ramach Spółki, raportuje dane, w tym wyniki sprzedaży i wyniki finansowe, a także liczbę osób zatrudnionych, do Zarządu Spółki. Co więcej, Segment NSO przygotowuje plany sprzedaży i plany finansowe związane z wynikami handlowymi NSO. Proces przygotowania planów jest nadzorowany przez NSO MD. Plany są zatwierdzane przez Zarząd Spółki.

Ponadto wskazać należy, że Segment NSO ma własną strukturę organizacyjną oraz funkcjonujące w jego ramach zespoły ze stanowiskami niezbędnymi do samodzielnego prowadzenia działalności NSO, co formalnie potwierdziła Uchwała. Segment NSO Spółki posiada doświadczony personel i aktywa niezbędne do wykonywania zadań związanych ze sprzedażą i marketingiem (NSO). W konsekwencji należy stwierdzić, że Segment NSO posiada pracowników pełniących funkcje niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez ten Segment.

Podkreślić należy także, że Segment NSO posiada przypisane mu niezbędne środki do prowadzenia swojej działalności. Na podstawie Uchwały do tego Segmentu został przyporządkowany odrębny zespół niematerialnych i materialnych składników majątkowych (stanowiący całościowy zespół/agregat praw i obowiązków przedmiotowego segmentu), organizacyjnie i funkcjonalnie związany z funkcjami i zadaniami realizowanymi przez Segment NSO. Segment NSO dysponuje również środkami pieniężnymi z przychodów generowanych przez ten Segment i zgromadzonymi na rachunku bankowym przypisanym przede wszystkim do Segmentu NSO.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że wszelkie umowy zawarte przez Spółkę, a związane funkcjonalnie z zadaniami realizowanymi przez Segment NSO, są na podstawie Uchwały przypisane bezpośrednio do Segmentu NSO. W konsekwencji należności i zobowiązania wynikające z powyższych umów są przypisane bezpośrednio do tego Segmentu. To Segment NSO jest zatem odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie tych umów i zobowiązań.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego Segmentu NSO jest spełnione.

W konsekwencji, należy przyjąć, że Segment NSO będący przedmiotem opisanego w zdarzeniu przyszłym Aportu będzie stanowił ZCP.

Uzasadnienie do pytania nr 2

W opinii Wnioskodawcy, zakładając, że Segment NSO stanowi ZCP, opisany w zdarzeniu przyszłym Aport będzie stanowił dostawę ZCP. W konsekwencji dostawa ta nie będzie podlegać uregulowaniom ustawy VAT (będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT) i w stosunku do tej dostawy na Spółce nie będzie ciążył obowiązek naliczenia podatku należnego.

 1. Wprowadzenie

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Kwestie dotyczące powstania obowiązku podatkowego, a zatem obowiązku rozliczenia podatku należnego zostały uregulowane w Dziale IV ustawy VAT. W art. 19a ust. 1 ustawy VAT, wprowadzono zasadę ogólną, zgodnie z którą, „obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1”.

Natomiast zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy VAT „podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów, świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem”.

Zgodnie zatem z podstawowymi zasadami rozliczenia podatku VAT, podmiot dokonujący dostawy towarów i usług jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego, wykazania go na wystawionej fakturze oraz jego zapłaty. Powyższe obowiązki nie powstają jednak w stosunku do czynności wyłączonych spod oddziaływania przepisów ustawy VAT.

 1. Wyłączenie transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na gruncie ustawy VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 6 pkt l ustawy VAT, „przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Powyższa regulacja jest wyrazem skorzystania przez polskiego ustawodawcę z opcji przewidzianej przez Artykuł 19 Dyrektywy 2006/112/WE, który umożliwia Państwom członkowskim wyłączenie z opodatkowania transakcji zbycia całości lub części majątku przedsiębiorstwa. Zgodnie z tą regulacją, „W przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego”.

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje się, że powyższa regulacja obejmuje przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, nie obejmuje zaś samego zbycia towarów, jak sprzedaż zapasu produktów. Jak wskazuje Trybunał, stwierdzenie, że nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu Artykułu 19 Dyrektywy, wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Kwestię, czy całość ta musi obejmować określone dobra, zarówno ruchome, jak nieruchome, należy rozpatrywać z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, (por. wyrok z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie Christel Schriever, sygn. C-444/10).

Zaś pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy VAT, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy VAT, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

W konsekwencji należy stwierdzić, że Aport Segmentu NSO do Spółki Przejmującej będzie stanowił dostawę towaru w rozumieniu ustawy VAT.

 1. Transakcja przeniesienia Segmentu NSO na Spółkę Przejmującą w drodze Aportu

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca planuje w drodze Aportu wnieść do Spółki Przejmującej część swojego majątku, tj. Segment NSO. Biorąc pod uwagę rozważania Wnioskodawcy przedstawione w uzasadnieniu do pytania 1, przenoszony w ramach Aportu majątek stanowi ZCP w rozumieniu ustawy VAT.

Należy zatem stwierdzić, że opisany w zdarzeniu przyszłym wniosku Aport będzie stanowił dostawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółce Przejmującej. W konsekwencji, dostawa ta nie będzie podlegać uregulowaniom ustawy VAT i będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT, w stosunku do której na Spółce nie będzie ciążył obowiązek naliczenia podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.