1061-IPTPB3.4511.109.2016.1.IC | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki jawnej
1061-IPTPB3.4511.109.2016.1.ICinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. spółka jawna
 4. wkłady niepieniężne
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi obecnie jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż detaliczna (PKD 47.19.Z) produktów techniki grzewczej (kotły, piece, bojlery, itp.), techniki ogrodowej (kosiarki, piły spalinowe, kosy i inne narzędzia ogrodowe) oraz sprzętu RTV i AGD (pralki, telewizory, lodówki, itp.). Pozostały zakres działalności obejmuje PKD 46.73.Z, 46.74.Z, 47.43.Z, 47.91.Z, 49.41.Z, 64.92.Z, 66.19.Z, 68.20.Z, 77.29.Z, 77.39.Z. Całość przychodów podlega rozliczeniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie księgi handlowej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności w całości opodatkowane podatkiem VAT. Wnioskodawca planuje przeprowadzenie szeregu zmian, których celem jest sukcesja w firmie. Zamierza wydzielić działalność podstawową – Działalność Handlową – jako Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), aby następnie wnieść ją aportem do spółki jawnej, a następnie przekazać w formie darowizny wszystkie swoje udziały dzieciom. W skład wnoszonej aportem do mającej powstać spółki jawnej, ZCP będzie wchodziła cała działalność podstawowa (handel), czyli: towary handlowe, zobowiązania, należności, wszystkie środki trwałe z wyłączeniem nieruchomości i dwóch samochodów, wyposażenie – sprzęt komputerowy, meble biurowe, itp.; wartości niematerialne i prawne w postaci programów komputerowych, umów z kontrahentami handlowymi, bazy klientów, pracowników, którzy świadczą pracę na rzecz Wnioskodawcy.

Przeniesieniu będą podlegać składniki majątku firmy z wyłączeniem nieruchomości i dwóch samochodów, które są majątkiem prywatnym Wnioskodawcy. Docelowo, dotychczasowa firma Wnioskodawcy ma się zajmować jedynie wynajmem nieruchomości, a cała działalność handlowa ma być wniesiona aportem do mającej powstać spółki jawnej.

Nieruchomości:

 • ... – zakupiona w 2002 r., w nieruchomości tej mieści się powierzchnia handlowa oraz magazyn towarów handlowych, biuro, tylko działalność własna,
 • ... – wybudowana w 2001 r., w nieruchomości tej mieści się powierzchnia handlowa oraz magazyn towarów, biuro, tylko działalność własna,
 • ... – zakupiona w 2013 r., w nieruchomości tej mieści się powierzchnia handlowa, powierzchnia biurowa oraz magazyn towarów handlowych, część nieruchomości jest wynajmowana innym firmom prowadzącym działalność gospodarczą,
 • ... – wybudowana w 2009 r., cała nieruchomość jest wynajmowana innym firmom na prowadzenie działalności gospodarczej oraz osobom prywatnym na cele mieszkalne.

Nowo powstała Spółka Jawna, na bazie nabytego majątku będzie kontynuowała dotychczasową działalność Wnioskodawcy, przy wykorzystaniu towarów, sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych, w sposób ciągły do celów zarobkowych jako działalność gospodarczą. Siedzibą spółki jawnej będzie nieruchomość, która będzie przedmiotem umowy dzierżawy lub najmu między Wnioskodawcą (wnoszącym aport), a Spółką Jawną. Wyżej wymienione materialne i niematerialne składniki majątku, są powiązane funkcjonalnie i gospodarczo i stanowią dającą się wyodrębnić całość, której przeznaczeniem jest handel produktami techniki grzewczej, techniki ogrodowej, sprzętem RTV i AGD. Od chwili wniesienia, wyżej wymienionego aportu, spółka jawna stanie się właścicielem całego know-how, jaki do tej pory Wnioskodawca wypracował. Spółka przystąpi również do długów związanych z działalnością gospodarczą, w ramach, której doszło do wytworzenia opisanego zespołu składników materialnych i niematerialnych. Ponadto stanie się stroną dotychczasowych umów o pracę z pracownikami, którzy zostaną przejęci na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy.

W zamian za powyżej opisany wkład niepieniężny, Wnioskodawca nabędzie udziały w spółce jawnej. Zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie wniesiona do Spółki Jawnej, według wartości rynkowej (wartości rynkowej na dzień jej wniesienia) i taka też wartość zostanie przyjęta w umowie spółki oraz w jej księgach, jako wartość wkładu (aportu) wnoszonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisana transakcja, będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Wnioskodawcy wnoszącego aport do Spółki Jawnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej, przychód wystąpi, ale zostanie on zwolniony z podatku po stronie wnoszącego aport.

Zgodnie z art. 21 ust. 50b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o pdof), zwolnieniu podlegają przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, bądź wystąpienia z takiej spółki.

Zatem, w tym przypadku nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wniesienia majątku (aportu). Transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego (również w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do spółki osobowej jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych (vide: art. 21 ust. 1 pkt 50b cytowanej ustawy).

W myśl art. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z poźn. zm., dalej: K.s.h.), przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

Stosownie do art. 8 § 1 i § 2 K.s.h., spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego, powoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu, na spółkę.

Na mocy art. 50 K.s.h., wnoszący wkład otrzymuje udział kapitałowy, równy wartości wkładu określonej w umowie spółki, który stanowi podstawę do określenia praw lub obowiązków wspólnika. Zatem z punktu widzenia prawa cywilnego wnosząc wkład niepieniężny dochodzi do odpłatnego zbycia rzeczy lub prawa.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zamierza w ramach swojego przedsiębiorstwa wyodrębnić działalność w zakresie sprzedaży (działalność handlowa). Wyodrębniona część będzie stanowiła „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wyżej powołanym art. 5a pkt 4 ustawy o pdof, pojęcie „zorganizowana część przedsiębiorstwa”, oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Należy zauważyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawiera żadnych szczególnych unormowań odnoszących się do wniesienia wkładu niepieniężnego w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej.

W myśl zasady określonej w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Powyższą zasadę – w myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

–ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Wniesienie do spółki osobowej wkładu w postaci ww. składników, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, wnoszącego wkład w zamian za udział kapitałowy spółki osobowej, stanowi odpłatne zbycie tych składników. Ich wartość określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału kapitałowego), w rozumieniu cytowanego powyżej przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki osobowej. Wyjątek od powyższej zasady dotyczy wyłącznie, tych składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ze zbycia, których przychód ustawa podatkowa zalicza do innych, niż działalność gospodarcza źródła przychodów.

W przedmiotowej sprawie wkład w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wnosi Wnioskodawca będący osobą fizyczną.

W myśl art. 7 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

W związku z powyższym, zgodnie z cytowanym powyżej art. 8 ust. 1 ww. ustawy, w momencie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej, Wnioskodawca uzyska przychód (odniesiony proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce jawnej) zaliczony na podstawie art. 14 ust. 2 ww. ustawy do przychodów z działalności gospodarczej.

Zauważyć należy, że wniesienie wkładów do spółki osobowej (w zamian za jej udział kapitałowy) także w innej, niż wskazana powyżej postaci, np. w postaci środków obrotowych (w szczególności towarów handlowych, wierzytelności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), nabytych uprzednio w ramach prowadzonej przez wnoszącego wkład, pozarolniczej działalności gospodarczej (lub posiadanych w związku z tą działalnością gospodarczą) również stanowi odpłatne zbycie, tych składników majątku, skutkujące powstaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy zauważyć, że wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, Wnioskodawca zamierza wnieść prowadzone przedsiębiorstwo do spółki jawnej. W ramach aportu do spółki jawnej zostaną wniesione wszystkie (szczegółowo wskazane we wniosku) składniki majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, z wyłączeniem nieruchomości i dwóch samochodów. Także pracownicy przedsiębiorstwa zostaną przeniesieni do pracy w spółce jawnej na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Wniesiona aportem zorganizowana część przedsiębiorstwa, będzie miała pełną możliwość samodzielnego działania i będzie kontynuowała dotychczasową działalność Wnioskodawcy. Przedsiębiorstwo to, jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej i stanowi całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Wyłączenie z przedmiotu aportu nieruchomości i dwóch samochodów, nie ma znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Mając na względzie powyższe, stwierdzić należy, że w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wniesienie aportu do spółki osobowej powoduje powstanie przychodu u osoby wnoszącej aport. Jednocześnie jednak przychód ten jest zwolniony z opodatkowania.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o pdof, przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku, będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, czyli do spółki osobowej, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Zaznaczyć należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

W tym miejscu wskazać należy, że przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca przywołał nieobowiązujące brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) zmieniono brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który po zmianie stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

–wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Niemniej jednak powyższa zmiana nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.