0461-ITPP2.4512.770.2016.1.PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Uznanie składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania czynności ich wniesienia aportem do spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia złożonym w dniu 3 października 2016 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania zbycia składników majątkowych i niemajątkowych przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania zbycia składników majątkowych i niemajątkowych przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

S. A. (dalej: „Spółka Dzielona” lub „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową prawa polskiego. Spółka Dzielona jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”). Jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej jest Y S. A. (dalej: „Spółka Przejmująca”).

Spółka Dzielona pełni rolę inwestora zastępczego i inżyniera kontraktu dla przedsięwzięć realizowanych przede wszystkim w ramach Grupy X. Jako inwestor zastępczy Spółka Dzielona realizuje wszelkie działania procesu inwestycyjnego, zarówno na etapie przygotowania inwestycji, jak i w fazie jej budowy/modernizacji. Spółka Dzielona, w ramach swojej działalności, świadczy także usługi polegające na przygotowaniu projektów budowlanych.

Jako inżynier kontraktu Spółka Dzielona pełni natomiast funkcje związane w szczególności z nadzorem technicznym nad robotami budowlanymi, dbałością o jakość ich wykonywania, a także z nadzorem nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę (całość opisanej powyżej działalności gospodarczej Spółki Dzielonej dalej jako: „Pozostała Działalność”).

Spółka Dzielona, oprócz wskazanych powyżej obszarów działalności gospodarczej, realizuje także własne inwestycje. I tak, Wnioskodawca zrealizował projekt budowy farmy wiatrowej „P.”, zlokalizowanej w gminie G. w województwie ... (dalej: „Farma Wiatrowa”). Budowa Farmy Wiatrowej została sfinansowana częściowo ze środków własnych Spółki Dzielonej, a częściowo długiem zaciągniętym od Spółki Przejmującej z tytułu wyemitowanych przez Spółkę Dzieloną obligacji (dalej: „Dług z tytułu Obligacji”) i środkami pochodzącymi z systemu zarządzania płynnością finansową (dalej: „Dług z Cash Poolingu”).

Spółka Przejmująca jest w Grupie odpowiedzialna m. in. za produkcję i sprzedaż energii elektrycznej. W związku z zakończeniem procesu inwestycyjnego związanego z budową Farmy Wiatrowej oraz rozpoczęciem produkcji energii elektrycznej przez Farmę Wiatrową, planowane jest wydzielenie Farmy Wiatrowej do Spółki Przejmującej poprzez podział Spółki Dzielonej w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych (podział przez wydzielenie, dalej: „Podział”).

W rezultacie Podziału majątek związany z Farmą Wiatrową zostanie wydzielony do Spółki Przejmującej, podczas gdy majątek związany z Pozostałą Działalnością pozostanie w Spółce Dzielonej.

Majątek Spółki Dzielonej.

Spółka Dzielona posiada - obok innych, służących do prowadzenia Pozostałej Działalności -zasób takich składników majątkowych, które służą wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z produkcją energii elektrycznej przez Farmę Wiatrową, w tym w szczególności środki trwałe składające się na elektrownie wiatrowe, tj. turbiny wiatrowe, stacje transformatorowe wraz z pomieszczeniami magazynowo-biurowymi, transformatory, linie wysokiego napięcia, linie średniego napięcia, gondole, fundamenty, maszty, drogi wewnętrzne (obecnie drogi wewnętrzne są w trakcie reklasyfikacji formalno-prawnej), itp. Wszelkie środki trwałe związane z Farmą Wiatrową będą przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej w ramach Podziału.

Jednocześnie Farma Wiatrowa znajduje się na gruntach dzierżawionych przez Spółkę na podstawie umów dzierżawy zawartych z wydzierżawiającym, które także będą przedmiotem wydzielenia w ramach Podziału.

W Spółce Dzielonej zatrudniony jest pracownik, który zajmuje się bieżącą obsługą działalności Farmy Wiatrowej, który zostanie przeniesiony do Spółki Przejmującej. W związku z bieżącą obsługą Farmy Wiatrowej pracownik zajmuje się przede wszystkim nadzorowaniem działania urządzeń technicznych, ale również kontaktami z podmiotami zajmującymi się m. in. serwisem turbin wiatrowych, czy obsługującymi inwestycję w zakresie np. monitoringu ornitologicznego, odbioru odpadów, itp. Pracownik ten, dla celów wykonywania swoich obowiązków, może na moment Podziału wykorzystywać powierzchnię biurową w budynku magazynowo-biurowym znajdującym się na Farmie Wiatrowej lub w biurze Spółki Dzielonej.

Wnioskodawca pragnie także podkreślić, że przedmiotem wydzielenia będą także środki pieniężne związane z działalnością gospodarczą Farmy Wiatrowej, które na moment Podziału będą znajdować się na rachunku bankowym Spółki Dzielonej.

Podsumowując, przedmiotem wydzielenia w ramach Podziału do Spółki Przejmującej będą co do zasady wszystkie składniki majątku związane z działalnością Farmy Wiatrowej (w tym także inne składniki majątku nie wymienione powyżej, takie jak przykładowo dokumentacja związana z Farmą Wiatrową, pozwolenie na użytkowanie Farmy Wiatrowej, decyzja środowiskowa, itp.). Konsekwentnie, także zadłużenie wynikające z Długu z Obligacji oraz z Długu z Cash Poolingu będzie przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że majątek wydzielany do Spółki Przejmującej nie jest i nie będzie wykorzystywany przez Spółkę Dzieloną do realizacji innych zadań niż działalność gospodarcza związana z Farmą Wiatrową.

Jednocześnie, pozostały majątek, który jest związany z Pozostałą Działalnością Spółki Dzielonej, taki jak w szczególności: ok. 30 wykwalifikowanych specjalistów, przy pomocy których Spółka Dzielona wykonuje działalność gospodarczą związaną z Pozostałą Działalnością, know-how, bazy danych (w tym bazy kontaktów), umowa najmu budynku biurowego (w tym majątek związany z jego wyposażeniem), itp. pozostanie po Podziale w Spółce Dzielonej.

Wnioskodawca pragnie także podkreślić, że struktura organizacyjna związana z Pozostałą Działalnością pozostanie niezmieniona po Podziale. Tym samym, po Podziale w Spółce Dzielonej będą funkcjonowały takie same działy (tj. Biuro ds. E., Biuro ds. I. oraz Biuro ds. F. i O.), zależności służbowe pomiędzy pracownikami, a także przypisanie zakresu obowiązków, zadań i odpowiedzialności do poszczególnych stanowisk pozostaną po Podziale niezmienione.

Działalność gospodarcza prowadzona na majątku Spółki Dzielonej.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że na majątku związanym z Farmą Wiatrową jest obecnie (i będzie na moment Podziału) prowadzona działalność gospodarcza. Spółka Dzielona bowiem po zakończeniu budowy Farmy Wiatrowej zawarła wszelkie umowy niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z produkcją i sprzedażą energii elektrycznej przez Farmę Wiatrową. Konsekwentnie, sposób wykorzystywania Farmy Wiatrowej dla celów gospodarczych został już obecnie (i będzie na moment Podziału) ukształtowany.

Spółka Dzielona zawarła najistotniejsze z perspektywy prowadzenia biznesu na majątku Farmy Wiatrowej umowy, tj. umowę na sprzedaż energii elektrycznej, umowę na zakup energii na potrzeby własne, umowę na dystrybucję energii, a także wypracowała sposób sprzedaży tzw. Zielonych certyfikatów za pośrednictwem giełdy. Ponadto Spółka Dzielona posiada umowę w zakresie serwisu gwarancyjnego turbin wiatrowych, umowę w zakresie przeprowadzenia testów działania Farmy Wiatrowej w pierwszym roku po uruchomieniu oraz umowy w zakresie eksploatacji Farmy Wiatrowej, w tym umowę na odbiór odpadów.

Jednocześnie Spółka Dzielona na moment wydzielenia będzie miała zawarte wszelkie pozostałe umowy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Farmy Wiatrowej, takie jak: umowa dotycząca bieżącej obsługi GPZ oraz infrastruktury pomocniczej, czy umowa na monitoring środowiskowy porealizacyjny.

Konsekwentnie, Farma Wiatrowa produkuje energię elektryczną (na podstawie odpowiedniej koncesji), która jest sprzedawana do odbiorcy na warunkach określonych w umowie sprzedaży energii.

Jakkolwiek intencją Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej jest, aby koncesja na produkcję energii elektrycznej, którą posiada Spółka Dzielona, była także przedmiotem przeniesienia w ramach Podziału do Spółki Przejmującej, Wnioskodawca nie może wykluczyć, że ze względów niezależnych od Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej nie będzie to możliwe. W takim przypadku, w celu kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej na majątku związanym z Farmą Wiatrową, Spółka Przejmująca wystąpi o nową koncesję.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że wszelkie należności oraz zobowiązania związane z działalnością Farmy Wiatrowej istniejące na moment Podziału będą przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej.

Podsumowując, Spółka Przejmująca będzie prowadziła działalność gospodarczą na majątku związanym z Farmą Wiatrową w oparciu o wymienione wyżej umowy. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że umowy związane z obsługą finansowo-księgowa oraz informatyczną Spółki Dzielonej nie będą przedmiotem przeniesienia do Spółki Przejmującej, jako że Spółka Przejmująca będzie korzystała z własnych umów w tym zakresie, które Spółka Przejmująca zawarła z tymi samymi podmiotami, co Spółka Dzielona.

Jednocześnie, na majątku związanym z Pozostałą Działalnością Spółka Dzielona prowadzi obecnie działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu ok. 40 projektów związanych z realizacją funkcji inżyniera kontraktu oraz inwestora zastępczego. Umowy, na podstawie których Spółka Dzielona realizuje przedmiotowe zlecenia nie będą przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej. Konsekwentnie, po Podziale Spółka Dzielona będzie kontynuowała realizację działalności gospodarczej związanej z Pozostałą Działalnością w taki sam sposób jak przed Podziałem. Wnioskodawca pragnie wskazać, że wszelkie należności oraz zobowiązania związane z Pozostałą Działalnością istniejące na moment Podziału nie będą przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej.

Odrębność finansowa.

Spółka Dzielona ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze dla celów rachunkowych w taki sposób, że jest w stanie przyporządkować przychody i koszty odpowiednio do działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o Farmę Wiatrową oraz do Pozostałej Działalności. Analogicznie, majątek Spółki Dzielonej może być dla celów rachunkowych przypisany do Farmy Wiatrowej oraz osobno do Pozostałej Działalności.

Konsekwentnie, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że prowadzona przez niego ewidencja rachunkowa umożliwia w każdym czasie przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do działalności związanej z Farmą Wiatrową. Określone pozycje sprawozdania finansowego mogą być przypisane do Farmy Wiatrowej w sposób bezpośredni (w szczególności przychody i koszty działalności podstawowej, aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności i zobowiązań handlowe) lub istnieje możliwość wyodrębnienia pozycji sprawozdania finansowego, które w sposób pośredni (tematyczny) są związane z działalnością Farmy Wiatrowej.

Niemniej, Spółka Dzielona nie sporządza odrębnego sprawozdania finansowego (ani jego elementów) dla obu rodzajów działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy działalność Farmy Wiatrowej stanowić będzie w dacie Podziału Spółki Dzielonej zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „Ustawa o VAT”), a w konsekwencji Podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie działalności dotyczącej Farmy Wiatrowej do Spółki Przejmującej nie będzie stanowił czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność Farmy Wiatrowej będzie stanowić w dacie Podziału Spółki Dzielonej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, a w konsekwencji Podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie działalności dotyczącej Farmy Wiatrowej nie będzie stanowił czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  1. Opodatkowanie VAT Podziału przez wydzielenie.

Na wstępie Wnioskodawca pragnie wskazać, że zgodnie z ogólnymi zasadami, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega w szczególności odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT).

Pojęcie „towaru” powinno być na potrzeby wskazanego powyżej przepisu rozumiane jako rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT). Dostawę towarów należy natomiast rozumieć jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT).

Zgodnie z Ustawą o VAT, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju należy rozumieć jako każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (art. 8 ust 1 pkt 1 Ustawy o VAT).

W tym miejscu należy wskazać, że ustawodawca przewidział w Ustawie o VAT przepisy wyłączające opodatkowanie dla niektórych typów transakcji. I tak, zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do „transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

W celu określenia, jakiego rodzaju czynność może zostać wyłączona spod regulacji Ustawy o VAT na podstawie art. 6 pkt 1 tej ustawy należy, zdaniem Wnioskodawcy, przeanalizować rozumienie pojęcia „transakcji zbycia” oraz „przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (dalej: ZCP).

2. „Transakcja zbycia”.

Pojęcie „transakcji zbycia” nie zostało wprost zdefiniowane w Ustawie o VAT. Niemniej, Wnioskodawca uważa, że pojęcie to należy interpretować w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” (w przypadku gdy przedmiotem transakcji są towary) lub „świadczenia usług” (w przypadku gdy przedmiotem transakcji są inne składniki majątkowe).

W związku z tym Wnioskodawca uważa, że „transakcja zbycia” powinna obejmować czynności, w wyniku których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Jednocześnie, w zakresie innych składników majątkowych, „transakcja zbycia” powinna obejmować wszelkie pozostałe czynności niestanowiące dostawy towarów, w tym w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano takiej czynności prawnej.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, pojęcie „transakcji zbycia” użyte w przepisie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT swym zakresem obejmować będzie w szczególności takie czynności jak sprzedaż, zamianę, darowiznę, czy również przeniesienie majątku spółki dzielonej do spółki przejmującej w ramach transakcji podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH. Zdaniem Wnioskodawcy, dla interpretacji pojęcia „transakcji zbycia” nie powinna być istotna forma prawna danej transakcji, ale jej efekt w postaci m. in. „przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel” lub „przeniesienia majątku”.

Przedstawiony wyżej pogląd jest również prezentowany przez sądy administracyjne w wyrokach wydanych w sprawach podatkowych, w tym m. in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2008 r. (III SA/Wa 666/08) „(...) „transakcją zbycia”, o której mowa w art. 6 ust 1 u.p.t.u. jest każda czynność, w świetle obowiązujących przepisów skutkująca przeniesieniem własności (...)”.

Zgodnie z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, przepisów Ustawy o VAT (zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT) nie powinno się stosować do transakcji dokonanych w jakiejkolwiek formie prawnej, w efekcie których następuje przeniesienie do rozporządzania przedsiębiorstwem lub ZCP jak właściciel. W szczególności, przepis ten powinien obejmować swoim zakresem dokonanie podziału spółki przez wydzielenie, jeśli w efekcie wydzielenia zostaje przeniesione przedsiębiorstwo lub ZCP.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, aby prawidłowo określić opodatkowanie VAT Podziału, należy określić, czy majątek wydzielany ze Spółki Dzielonej (czyli Farma Wiatrowa) stanowi ZCP w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT.

3. Kwalifikacja działalności Farmy Wiatrowej oraz Pozostałej Działalności, jako zorganizowane części przedsiębiorstwa na gruncie Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, za ZCP uważa się „(...) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na podstawie powyższej definicji, zdaniem Wnioskodawcy, można wyodrębnić zespół przesłanek, których łączne spełnienie warunkuje uznanie danej części majątku za ZCP. Zatem, na gruncie Ustawy o VAT, mamy do czynienia z ZCP jeśli istnieje zespół składników majątkowych, który:

  1. jest wyodrębniony od reszty działalności danego podmiotu na płaszczyźnie:
    1. organizacyjnej (dalej: Wyodrębnienie Organizacyjne) i
    2. finansowej (dalej: Wyodrębnienie Finansowe) oraz
  2. jest wykorzystywany do prowadzenia określonych działań gospodarczych i jednocześnie może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te działania (dalej: Wyodrębnienie Biznesowe).

Tym samym, aby ocenić czy dany majątek stanowi ZCP, należy każdorazowo przeprowadzić analizę jego odrębności we wskazanych powyżej obszarach.

Wyodrębnienie Organizacyjne.

Tak jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka Dzielona posiada - obok innych, służących do prowadzenia Pozostałej Działalności - zasób takich składników majątkowych, które służą wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z produkcją energii elektrycznej przez Farmę Wiatrową, w tym w szczególności środki trwałe składające się na elektrownię wiatrową, tj. turbiny wiatrowe, stacje transformatorowe wraz z pomieszczeniami magazynowo-biurowymi, transformatory, linie wysokiego napięcia, linie średniego napięcia, gondole, fundamenty, maszty, drogi wewnętrzne (obecnie drogi wewnętrzne są w trakcie reklasyfikacji formalno-prawnej), itp. Jednocześnie, Spółka Dzielona zawarła umowy dzierżawy gruntów, na których posadowiona jest Farma Wiatrowa.

Zdaniem Wnioskodawcy, Wyodrębnienie Organizacyjne należy rozumieć jako przeznaczenie majątku należącego do Spółki Dzielonej do realizacji określonych działań gospodarczych. Innymi słowy, w przypadku, w którym dany majątek jest przeznaczony wyłącznie do realizacji konkretnie zdefiniowanej działalności biznesowej, tj. nie jest wykorzystywany do wykonywania różnych zadań gospodarczych, można, w ocenie Wnioskodawcy, mówić o wyodrębnieniu danego majątku w strukturze organizacyjnej spółki.

Tak jak wskazano powyżej, majątek Wnioskodawcy niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji energii elektrycznej na Farmie Wiatrowej nie jest i nie będzie wykorzystywany do innych celów. Wszelkie istotne składniki majątku, które łącznie umożliwiają produkcję i sprzedaż energii elektrycznej z Farmy Wiatrowej, służą bowiem wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z Farmą Wiatrową. Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że są one wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej od pozostałego majątku Wnioskodawcy.

Jednocześnie, tak jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, pozostały majątek Spółki Dzielonej, tj. w szczególności: ok. 30 wykwalifikowanych specjalistów, przy pomocy których Spółka Dzielona wykonuje działalność gospodarczą związaną z Pozostałą Działalnością, know-how, bazy danych (w tym bazy kontaktów), itp. jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie do prowadzenia Pozostałej Działalności.

Ponadto Wnioskodawca pragnie podkreślić, że w ramach Spółki Dzielonej funkcjonuje struktura organizacyjna, na którą składają się w szczególności poszczególne departamenty, takie jak: Biuro ds. E. W., Biuro ds. Inwestycji oraz Biuro ds. F. i O.. W strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej zostały także wykształcone zależności służbowe pomiędzy pracownikami (którzy mają przypisany konkretnie określony zakres obowiązków, zadań i odpowiedzialności, w zależności od zajmowanych stanowisk).

W związku z tym, że funkcjonująca w Spółce Dzielonej struktura organizacyjna i przypisane do poszczególnych departamentów zadania dotyczą w szczególności Pozostałej Działalności, opisane powyżej zależności służbowe, zakres obowiązków pracowników, itp. pozostaną niezmienione po Podziale.

Przypisanie wyłącznie jednego pracownika do nadzoru nad Farmą Wiatrową wynika przede wszystkim z faktu, że elektrownie wiatrowe stanowią w dużym stopniu bezobsługową działalność. Innymi słowy, po zakończeniu etapu budowy i zawierania stosownych umów biznesowych (tj. po zakończeniu procesu kształtowania biznesu związanego z Farmą Wiatrową), Farma Wiatrowa stanowi zmechanizowaną działalność gospodarczą, która nie wymaga zaangażowania pracy więcej niż jednej osoby na poziomie operacyjnym. Do obowiązków i odpowiedzialności takiej osoby należy w szczególności dbałość o zachowanie ciągłości produkcji i dystrybucji energii elektrycznej (jako, że bieżąca opieka gwarancyjna/techniczna nad Farmą Wiatrową należy do obowiązków zewnętrznych zleceniobiorców, pracownik Spółki Dzielonej będzie odpowiadał za bieżący kontakt z nimi oraz za nadzór nad ich pracą). Tak jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, pracownik ten będzie na moment Podziału wykonywał swoje obowiązki służbowe korzystając z budynku magazynowo-biurowego znajdującego się na gruntach dzierżawionych przez Spółkę Dzieloną, który znajdzie się po Podziale w Spółce Przejmującej.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że w opisanym powyżej zakresie struktura organizacyjna obejmująca wskazanego pracownika, w tym zakres jego obowiązków, odpowiedzialności, itp. pozostaną niezmienione po Podziale, jako że pracownik ten zostanie „przeniesiony” do Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym i w oparciu o okoliczności wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca uważa, że na moment Podziału majątek związany z Farmą Wiatrową oraz z Pozostałą Działalnością będą wyodrębnione organizacyjnie.

Wyodrębnienie Biznesowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, Wyodrębnienie Biznesowe powinno być rozumiane jako zdolność do prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku znajdującego się w spółce. Spółka Dzielona prowadzi obecnie i będzie prowadzić na moment Podziału określoną działalność z wykorzystaniem majątku związanego z Farmą Wiatrową oraz z Pozostałą Działalnością.

Tak jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, po zakończeniu budowy Farmy Wiatrowej, Wnioskodawca zawarł wszelkie umowy niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z produkcją i sprzedażą energii elektrycznej przez Farmę Wiatrową, w tym: umowę na sprzedaż energii elektrycznej, umowę na zakup energii na potrzeby własne, umowę na dystrybucję energii, a także wypracował sposób sprzedaży tzw. Zielonych certyfikatów za pośrednictwem giełdy. Farma Wiatrowa wytwarza energię elektryczną (na podstawie odpowiedniej koncesji), która jest sprzedawana do odbiorcy na warunkach określonych w umowie sprzedaży energii.

Konsekwentnie, sposób wykorzystywania Farmy Wiatrowej dla celów gospodarczych został już obecnie (i będzie na moment Podziału) ukształtowany. Tym samym, po przejęciu majątku związanego z Farmą Wiatrową, Spółka Przejmująca będzie wykorzystywała go w identyczny sposób jak Spółka Dzielona, prowadząc na tym majątku działalność gospodarczą w sposób i na zasadach wypracowanych przez Spółkę Dzieloną. Tak jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, z przyczyn niezależnych od Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, może zdarzyć się tak, że koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej, którą otrzymała Spółka Dzielona nie będzie przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej i w konsekwencji Spółka Przejmująca wystąpi o udzielenie jej nowej koncesji w tym przedmiocie. Zdaniem Wnioskodawcy, jednak niezależnie od tego, czy energia elektryczna będzie w Spółce Przejmującej wytwarzana na podstawie nowej koncesji, czy na podstawie koncesji otrzymanej przez Spółkę Dzieloną, nie powinno mieć to wpływu na sposób prowadzenia przez Spółkę Przejmującą działalności gospodarczej na majątku związanym z Farmą Wiatrową.

Tak jak Wnioskodawca podkreślił w opisie zdarzenia przyszłego, zadłużenie wynikające z Długu z Obligacji oraz z Długu z Cash Poolingu, które jest funkcjonalnie związane z Farmą Wiatrową (zostało zaciągnięte w szczególności w celu wybudowania Farmy Wiatrowej), będzie przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej.

Jednocześnie na majątku związanym z Pozostałą Działalnością, Spółka Dzielona prowadzi obecnie działalność gospodarczą, która - tak jak podkreślono w opisie zdarzenia przyszłego - polega na realizacji ok. 40 projektów, w których Spółka Dzielona pełni funkcję inżyniera kontraktu oraz inwestora zastępczego. Umowy, na podstawie których Spółka Dzielona realizuje przedmiotowe zlecenia, nie będą przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej. Tym samym, sposób w jaki Spółka Dzielona prowadzi obecnie działalność gospodarczą związaną z Pozostałą Działalnością pozostanie niezmieniony po Podziale.

Jednocześnie, tak jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, umowy związane z obsługą finansowo-księgowa oraz informatyczną Spółki Dzielonej nie będą przedmiotem przeniesienia do Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca będzie bowiem korzystała z własnych umów w tym zakresie, zawartych z tymi samymi podmiotami co Spółka Dzielona). Podobnie powierzchnia biurowa wykorzystywana przez Spółkę Dzieloną dla celów obsługi czynności związanych z Farmą Wiatrową nie będzie wykorzystywana przez Spółkę Przejmującą. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że powierzchnia biurowa, która jest głównie wykorzystywana przez działalność związaną z Farmą Wiatrową to - tak jak wskazano powyżej - powierzchnia w budynku magazynowo-biurowym znajdującym się na Farmie Wiatrowej, z którego na co dzień korzysta pracownik odpowiedzialny za nadzór nad działalnością Farmy Wiatrowej. Budynek ten będzie przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej.

Zdaniem Wnioskodawcy, elementy wymienione powyżej, które nie będą przedmiotem przeniesienia w ramach Podziału, nie stanowią jednak elementu niezbędnego do odrębnego funkcjonowania Farmy Wiatrowej. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że obsługa księgowo-finansowa i informatyczna, a także doraźne korzystanie z powierzchni biurowej, nie wpływają na kształt funkcjonowania działalności gospodarczej związanej z Farmą Wiatrową.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że zarówno działalność związana z Farmą Wiatrową, jak i z Pozostałą Działalnością, będą na moment Podziału Wyodrębnione Biznesowo. Innymi słowy, Spółka Przejmująca będzie w stanie kontynuować działalność gospodarczą na Farmie Wiatrowej w identyczny sposób, w jaki prowadzi ją Spółka Dzielona, bez konieczności zawierania żadnych dodatkowych umów (poza wskazanymi powyżej, mniej istotnymi umowami), zatrudniania dodatkowych pracowników, negocjowania warunków działania Farmy Wiatrowej, itp. Konsekwentnie, należy zdaniem Wnioskodawcy stwierdzić, że majątek związany z Farmą Wiatrową będzie na moment Podziału „zdolny do realizacji określonych zadań gospodarczych”.

Tym samym Wnioskodawca uważa, że zarówno majątek przejmowany przez Spółkę Przejmującą jak i majątek pozostający w Spółce Dzielonej będą na moment Podziału Wyodrębnione Biznesowo.

Wyodrębnienie Finansowe.

Ustawa o VAT nie zawiera definicji, ani wskazówek, co do tego w jaki sposób należy ocenić, czy składniki majątku w ramach przedsiębiorstwa podatnika są wyodrębnione finansowo. Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstw. Takie stanowisko podzielają także organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych, przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 lutego 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-1284/14/IZ, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 stycznia 2015 r., sygn. IPTPP2/443-738/14-4/DS, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. IPTPP1/443-747/14-2/AK, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. sygn. ILPB3/423-27/14-4/JG.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza w szczególności prowadzenia odrębnej księgowości, w tym sporządzania odrębnego bilansu, czy prowadzenia odrębnego rachunku zysków i strat dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zdaniem Wnioskodawcy, dla uznania, że dane składniki majątku są wyodrębnione finansowo kluczowe jest prowadzenie takiej ewidencji zdarzeń gospodarczych, dzięki której możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, aktywów i zobowiązań do ZCP.

Powyższe potwierdza także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2011 r. (sygn. IBPP3/443-23/11/IK), w której wskazał, że: „(...) w sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego”.

Tak jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka Dzielona ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze dla celów rachunkowych, w taki sposób, że jest w stanie przyporządkować przychody i koszty odpowiednio do działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o Farmę Wiatrową oraz do Pozostałej Działalności. Analogicznie, majątek oraz zobowiązania Spółki Dzielonej mogą być dla celów rachunkowych przypisane odpowiednio do Farmy Wiatrowej oraz do Pozostałej Działalności.

W rezultacie zasadne jest twierdzenie, że wydzielane składniki majątku, jak i Pozostała Działalność, na moment Podziału będą wyodrębnione od siebie finansowo w Spółce Dzielonej, bowiem istnieje możliwość przyporządkowania do nich kosztów i przychodów, należności oraz zobowiązań, a także sporządzenia listy aktywów i zobowiązań związanych z Farmą Wiatrową i Pozostałą Działalnością (w sposób opisany przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego).

Powyższego nie zmienia, zdaniem Wnioskodawcy, w szczególności fakt, że Spółka Dzielona nie posiada odrębnego rachunku bankowego dedykowanego do rozliczania działalności Farmy Wiatrowej. Jako że, jak wskazano powyżej, Wnioskodawca jest w stanie wyodrębnić środki pieniężne związane z działalnością Farmy Wiatrowej, brak odrębnego rachunku bankowego nie wpływa zdaniem Wnioskodawcy na ocenę Wyodrębnienia Finansowego.

4. Klasyfikacja majątku Spółki Dzielonej jako ZCP oraz opodatkowanie Podziału.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, zdaniem Wnioskodawcy, Farma Wiatrowa na moment Podziału będzie stanowić wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników majątkowych, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Wobec powyższego, Wnioskodawca uważa, że w ramach transakcji majątek wydzielany do Spółki Przejmującej (Farma Wiatrowa) będzie stanowił ZCP w rozumieniu Ustawy o VAT.

W konsekwencji uznania, że Podział będzie stanowił „transakcję zbycia” w rozumieniu art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT oraz w związku z uznaniem Farmy Wiatrowej za ZCP w rozumieniu Ustawy o VAT, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że planowana transakcja Podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie Farmy Wiatrowej do Spółki Przejmującej, nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że orany podatkowe w interpretacjach indywidualnych w podobnych sprawach prezentują takie samo stanowisko, jak stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę, np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 lipca 2016 r., sygn. IPPP1/4512-414/16-4/RK oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 r., sygn. ITPP2/4512-458/16/ES.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że składniki materialne i niematerialne mające być przedmiotem zbycia są i będą wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w x, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.