0461-ITPB3.4510.601.2016.1.KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1. Czy wydzielany ze Spółki do SPV Dział Nieruchomości na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy pozostający w Spółce Dział Holding na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
3. W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytania nr 1 i 2, czy w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie Działu Nieruchomości i przeniesieniem go do SPV, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2016 r. (data wpływu 8 listopada 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 grudnia 2016 r. (data wpływu 15 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych oraz pełni funkcję spółki holdingowej (posiada udziały w spółkach zależnych).

Tym samym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy można wyróżnić dwa działy:

 • dział nieruchomości (dalej: „Dział Nieruchomości”) - zajmujący się działalnością w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych;
 • dział holdingowy (dalej: „Dział Holding”) - zajmujący się zarządzaniem na spółek zależnych [powinno być: zarządzaniem spółkami zależnymi].

Wspólnicy Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi planują dokonać podziału Wnioskodawcy poprzez wydzielenie do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „SPV”) Działu Nieruchomości w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.). W następstwie podziału przez wydzielenie wspólnicy Wnioskodawcy otrzymają udziały SPV.

Na moment przeprowadzenia podziału przez wydzielenie, Dział Nieruchomości będzie spełniał następujące cechy:

 • będzie funkcjonował w oparciu o dające się wyodrębnić składniki materialne (np. nieruchomości) oraz składniki niematerialne (np. umowy najmu związane z nieruchomościami);
 • będzie wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki w drodze regulaminu organizacyjnego;
 • będzie prowadził rozliczenia księgowe w taki sposób, że możliwe będzie zidentyfikowanie przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym należności i zobowiązań);
 • w związku z podziałem przez wydzielenie Działu Nieruchomości do SPV przejdą pracownicy w trybie art. 231 Kodeksu pracy;
 • będzie posiadał wyodrębnione i przyporządkowane zobowiązania związane z działalnością;
 • składniki majątkowe przyporządkowane do Działu Nieruchomości będą służyły realizacji określonych zadań gospodarczych, którymi będzie najem nieruchomości komercyjnych;
 • zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu Nieruchomości mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze, oparte o samodzielną gospodarkę finansową (w szczególności ponoszone koszty działania działów będą pokrywane w pierwszej kolejności z uzyskiwanych przez Dział Nieruchomości przychodów) wyodrębnioną z gospodarki finansowej Spółki.

Na moment przeprowadzenia podziału przez wydzielenie, Dział Holding będzie spełniał następujące cechy:

 • będzie funkcjonował w oparciu o dające się wyodrębnić składniki materialne (np. wyposażenie działu księgowego, administracji) oraz składniki niematerialne (np. udziały w spółkach zależnych);
 • będzie prowadził rozliczenia księgowe w taki sposób, że możliwe będzie zidentyfikowanie przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym należności i zobowiązań);
 • będzie wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki w drodze regulaminu organizacyjnego;
 • będą zatrudnieni pracownicy przypisani do Działu Holding;
 • będzie posiadał wyodrębnione i przyporządkowane zobowiązania związane z działalnością;
 • składniki majątkowe przyporządkowane do Działu Nieruchomości będą służyły realizacji określonych zadań gospodarczych, którymi będzie działalność holdingowa;
 • zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu Holding mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze, oparte o samodzielną gospodarkę finansową (w szczególności ponoszone koszty działania działów będą pokrywane w pierwszej kolejności z uzyskiwanych przez Dział Holding przychodów) wyodrębnioną z gospodarki finansowej Spółki.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydzielany ze Spółki do SPV Dział Nieruchomości na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 2. Czy pozostający w Spółce Dział Holding na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 3. W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytania nr 1 i 2, czy w związku planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie Działu Nieruchomości i przeniesieniem go do SPV, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Odnośnie pytania nr 1 i 2:

Zdaniem Wnioskodawcy wydzielany ze Spółki do SPV Dział Nieruchomości na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostający w Spółce Dział Holding na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „Ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Zgodnie z powyższym na gruncie podatkowym mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa (dalej także jako: „ZCP”), jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie definiuje w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest odwołanie się do stanowisk organów podatkowych w tym zakresie.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa to przede wszystkim zespół składników materialnych i niematerialnych.

Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2013 r., sygn. IPPPl/443-1076/12-2/MPe:

(...)zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”.

Zespół składników materialnych i niematerialnych musi być dodatkowo organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29 czerwca 2011 r., sygn. IPPP1-443-702/11-2/MP uznał: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze)”.

Wyodrębnienie finansowe wymaga więc posiadania takiego systemu ewidencji, który umożliwia przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jak wynika ze stanowisk organów w indywidualnych interpretacjach przez taki system należy rozumieć odrębne plany finansowe, odrębne budżety oraz prowadzenie zakładowych planów kont, na których księgowane są wyłącznie zdarzenia gospodarcze związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Taką interpretację przedstawił przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji z dnia 18 marca 2008 r., sygn. IBPB3/423-100/08/MS/KAN-3205/12/07.

Na dodatkową przesłankę odrębności finansowej zwrócił uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 11 lutego 2008 r., sygn. IP-PB3-423-418/07-2/MB, w której wskazał, że odrębność finansowa wymaga posiadania rachunku bankowego, na który wpływać będą środki generowane przez danego rodzaju działalność gospodarczą oraz z którego regulowane będą zobowiązania związane z tą działalnością. W ten sposób finansowe wyodrębnienie danego zespołu składników majątkowych wykraczać będzie poza wymiar ewidencyjny, co oznaczać będzie, że zapewniona zostanie faktyczna możliwość zarządzania danym zespołem składników majątkowych oraz przypisanymi do tego zespołu składników zasobami ludzkimi, a ewidencyjne wyodrębnienie kont będzie miało wymiar nie tylko informacyjny.

Organy podatkowe precyzują również, jak należy rozumieć zdolność ZCP do działania jako samodzielne przedsiębiorstwo. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29 czerwca 2011 r., nr IPPP1-443-702/11-2/MP uznał, iż: „Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego to kryterium to sprowadza się do ustalenia czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości to, iż aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. O wyodrębnieniu funkcjonalnym może np. świadczyć posiadanie własnej grupy kontrahentów, z którymi istnieją bezpośrednie relacje handlowe”.

Reasumując, zdaniem Spółki, aby uznać część przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o CIT powinny być spełnione następujące przesłanki:

 • finansowe wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie polegające na istnieniu odrębnych kont dotyczących działalności ZCP;
 • organizacyjne wyodrębnienie ZCP w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa jako dział, wydział, oddział itp.; przyporządkowanie pracowników oraz majątku do ZCP;
 • możliwość kontynuacji dotychczasowych zadań ZCP, w przypadku przeniesienia na nowy podmiot;
 • istnienie w ramach ZCP składników materialnych i niematerialnych.

Reasumując należy stwierdzić, że na moment podziału przez wydzielenie Dział Nieruchomości oraz Dział Holding będą spełniać wszelkie warunki do uznania za ZCP w rozumieniu analizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy bowiem uznać, iż:

 1. będzie istniał zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań:
  1. Dział Nieruchomości będzie funkcjonował w oparciu o dające się wyodrębnić składniki materialne (np. nieruchomości) oraz składniki niematerialne (np. umowy najmu związane z nieruchomościami);
  2. Dział Holding będzie funkcjonował w oparciu o dające się wyodrębnić składniki materialne (np. wyposażenie działu księgowego, administracji) oraz składniki niematerialne (np. udziały w spółkach zależnych);
 2. zespół składników materialnych i niematerialnych na dzień wydzielenia będzie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie:
  1. Dział Nieruchomości oraz Dział Holding będą wyodrębnione organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki w drodze regulaminu organizacyjnego Spółki;
  2. Spółka będzie prowadzić rozliczenia księgowe w taki sposób, że możliwe będzie zidentyfikowanie przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym należności i zobowiązań) Działu Nieruchomości i Działu Holding;
  3. W związku z podziałem przez wydzielenie Działu Nieruchomości do SPV przejdą pracownicy w trybie art. 231 Kodeksu pracy;
  4. Dział Nieruchomości oraz Dział Holding będą posiadać wyodrębnione i przyporządkowane zobowiązania związane z ich działalnością.
 3. Składniki majątkowe przyporządkowane do Działu Nieruchomości oraz Dział Holding będą służyć realizacji określonych zadań gospodarczych, którymi będzie:
  1. w przypadku Działu Nieruchomości: najem nieruchomości komercyjnych;
  2. w przypadku Działu Holding: działalność holdingowa;
 4. Zespół składników składających się na poszczególne ZCP mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze”. (Dział Nieruchomości oraz Dział Holding będą prowadzić samodzielnie ww. działalność, jak również samodzielną gospodarkę finansową (w szczególności ponoszone koszty działania działów będą pokrywane w pierwszej kolejności z uzyskiwanych przez dział przychodów) wyodrębnioną z gospodarki finansowej Spółki.

W konsekwencji, jak wynika z analizowanego stanu faktycznego, wyodrębnione Dział Nieruchomości i Dział Holding będą spełniać wszelkie warunki do uznania za ZCP w rozumieniu analizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnośnie pytania nr 3:

W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2, podział Spółki polegający na wydzieleniu do SPV Działu Nieruchomości stanowiącego ZCP nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem w Spółce pozostanie Dział Holding stanowiący ZCP.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przychodem w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie, majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

A contrario, w przypadku gdy wydzielany ze spółki majątek jak i majątek pozostający w spółce stanowi ZCP nie powstanie przychód podatkowy po stronie spółki podlegającej podziałowi.

W konsekwencji, w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytania nr 1 i 2, tzn. w przypadku uznania, że Dział Nieruchomości oraz Dział Holding będą stanowić dwa odrębne ZCP, podział Spółki poprzez wydzielenie Działu Nieruchomości i przeniesienie go do SPV nie spowoduje po stronie Spółki powstania przychodu podatkowego.

Powyższe stanowisko poparte również zostało przez organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach podatkowych, np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 października 2016 r., sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.860.2016.1.IZ uznał za prawidłowy następujący pogląd podatnika: „ze względu na fakt, że majątek podlegający wydzieleniu oraz majątek, który pozostanie w Spółce będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w myśl art. 4a pkt 4 ustawy o pdop (zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym w pytaniu nr 1) to dokonanie podziału przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdop. W konsekwencji, transakcja ta będzie neutralna podatkowo dla Spółki. W związku z powyższym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 sierpnia 2016 r., sygn. IPPB5/4510-755/16-2/AK odstąpił na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej od uzasadnienia prawnego następującego poglądu podatnika: „Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, dla spółki dzielonej powstaje przychód podlegający opodatkowaniu (odpowiadający wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące), jeżeli majątek przejmowany w ramach podziału przez spółkę przejmującą nie stanowi ZCP. Jak Wnioskodawca wskazał powyżej, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki uznania R. i Non-R. za ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, przeniesienie Non-R. na skutek podziału Wnioskodawcy do Spółki Przejmującej nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych, które zostaną w ramach podziału przeniesione na Spółkę Przejmującą”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 lipca 2016 r., sygn. IPPB5/4510-550/16-3/AK także uznał za prawidłowy następujący pogląd: „Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, przychodem podlegającym opodatkowaniu pdop jest w szczególności w spółce podlegającej podziałowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, a contrario, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce stanowią zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, spółka podlegająca podziałowi nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu pdop. Jak zostało wykazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1, pytania 2 i pytania 3 majątek przejmowany przez Spółki Przejmujące na skutek podziału, jak i majątek pozostający w Spółce dzielonej po jej podziale będą, zdaniem Wnioskodawcy, stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, w związku z planowanym podziałem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu pdop”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie w odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.