0114-KDIP4.4012.192.2018.1.MPE | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia składników majątku w postaci nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2018 r. (data wpływu 29 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia składników majątku w postaci nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia składników majątku w postaci nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca z siedzibą na terytorium Polski, zarejestrowana na terytorium Polski na potrzeby podatku VAT, planuje zakup dziewięciu nieruchomości od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą na terytorium Polski, zarejestrowanej na terytorium Polski na potrzeby VAT, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu powierzchni magazynowej (dalej: Sprzedawca).

W chwili obecnej w posiadaniu Sprzedawcy, na podstawie umowy leasingu zwrotnego, jest grunt obejmujący wyodrębnioną ewidencyjnie działkę o nr 114/28 oraz znajdujący się na tej działce budynek produkcyjno - magazynowy z częścią biurowo - socjalną (dalej: Nieruchomość 1). Sprzedawca jest również w posiadaniu, na podstawie wyżej wymienionej umowy leasingu zwrotnego następujących nieruchomości:

 • prawa użytkowania wieczystego gruntu wyodrębnionej ewidencyjnie działki nr 114/11 wraz z prawem własności posadowionego na tym gruncie budynku portierni awaryjnej oraz prawa własności przebiegającej przez tą działkę utwardzonej drogi wewnętrznej (dalej: Nieruchomość 2);
 • prawa użytkowania wieczystego gruntu wyodrębnionej ewidencyjnie działki nr 114/60 (dalej: Nieruchomość 3);
 • udziału wynoszącego 6/120 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu następujących, poszczególnych, wyodrębnionych ewidencyjnie sześciu działek o nr (odpowiednio) - 114/13, 114/15, 114/22, 114/36, 114/39, 114/40, wraz z udziałem wynoszącym 6/120 w prawie własności znajdującej się na wszystkich poszczególnych, wyżej wymienionych sześciu działkach z osobna, utwardzonej wewnętrznej drogi dojazdowej (dalej: Nieruchomości 4-9).Utwardzona wewnętrzna droga dojazdowa, o której mowa powyżej, stanowi budowlę w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o VAT oraz przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Jak wynika z rejestru gruntów, wszystkie wyżej wymienione działki mają przeznaczenie „tereny przemysłowe” (symbol Ba). Jednocześnie w odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych, wyodrębnionych ewidencyjnie działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ani nie została dla nich wydana decyzja o warunkach zabudowy.

W chwili obecnej właścicielem/użytkownikiem wieczystym wszystkich wyżej wymienionych działek jest Leasingodawca. W grudniu 2007 r. Sprzedawca dokonał sprzedaży Nieruchomości nr 1-9 na rzecz obecnego Leasingodawcy. Transakcja ta podlegała opodatkowaniu VAT. W następnej kolejności Nieruchomości nr 1-9, będące w chwili obecnej przedmiotem leasingu zwrotnego zostały wydane Sprzedawcy przez Leasingodawcę (w dniu 7 grudnia 2007 r. na podstawie protokołu odbioru). Umowa leasingu zakończyła się w dniu 31 grudnia 2017 r. W związku z powyższym Sprzedawca jako korzystający (leasingobiorca) jest uprawniony do wykupu przedmiotu leasingu poprzez zapłatę wartości końcowej, określonej w umowie leasingu. Z powyższych względów, Nieruchomości nr 1-9 zostaną w kwietniu 2018 r. wykupione przez Sprzedawcę z leasingu zwrotnego, na skutek czego to Sprzedawca stanie się ich właścicielem/odpowiednio użytkownikiem wieczystym. Leasingodawca wystawi z wyżej wymienionego tytułu na rzecz Sprzedawcy fakturę VAT.

W następnej kolejności (również w kwietniu 2018 r.) Nieruchomości 1-9 zostaną przez Sprzedawcę zbyte w ramach transakcji sprzedaży, na rzecz Wnioskodawcy.

Należy również mieć na uwadze, że w dniu 19 listopada 2015 r. została zawarta pomiędzy Sprzedawcą a kontrahentem zewnętrznym umowa najmu budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1. Umowa podlegała opodatkowaniu VAT. Umowa kontynuowana jest nieprzerwanie do chwili obecnej i będzie kontynuowana przez Sprzedawcę aż do momentu sprzedaży Nieruchomości 1-9. Umowa najmu będzie kontynuowana również przez Spółkę, po zakupie wyżej wymienionych Nieruchomości.

Oprócz Nieruchomości nr 1 również pozostałe opisane powyżej Nieruchomości o nr od 2 do 9 są wykorzystywane przez Sprzedawcę do działalności opodatkowanej VAT polegającej na wynajmie budynku znajdującego się na Nieruchomości 1. Opisane powyżej Nieruchomości o nr od 2 do 9 są wykorzystywane przez Sprzedawcę do wyżej wymienionej działalności na takiej zasadzie, że wszystkie materiały, surowce czy towary, które przechowywane są w budynku produkcyjno-magazynowym mogą do tego budynku zostać dostarczone wyłącznie poprzez dowiezienie ich drogą wewnętrzną przebiegającą przez pozostałe, wyodrębnione ewidencyjnie działki, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie działki, na której posadowiony jest budynek będący przedmiotem wynajmu.

Od momentu wydania Sprzedawcy Nieruchomości nr 1-9 w ramach leasingu zwrotnego do momentu jej planowanej sprzedaży przez Sprzedawcę, Nieruchomości 1-9 były (i w dalszym ciągu będą) wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłącznie do działalności opodatkowanej VAT (wynajem budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1, opodatkowany VAT).

Od momentu wydania Sprzedawcy przez Leasingodawcę Nieruchomości 1-9 w ramach umowy leasingu, do momentu ich planowanej sprzedaży przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie dokonał (i nie dokona) żadnych ulepszeń poszczególnych budynków i budowli znajdujących się na tych Nieruchomościach (w konsekwencji w odniesieniu do żadnego z budynków i budowli znajdujących się na Nieruchomościach 1-9 Sprzedawca nie dokonał w wyżej wymienionym okresie, jak również nie dokona aż do momentu ich sprzedaży, wydatków na ich ulepszenie, w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej). Przedmiotem planowanej sprzedaży będzie wyłącznie prawo własności gruntów (odpowiednio prawo użytkowania wieczystego gruntów) oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na poszczególnych Nieruchomościach 1-9. Przedmiotem sprzedaży nie będą inne niż wyżej wymienione składniki majątkowe.

Wnioskodawca, po nabyciu Nieruchomości 1-9 będzie kontynuował działalność opodatkowaną VAT polegającą na wynajmie budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1, w takim samym zakresie w jakim działalność ta realizowana jest w chwili obecnej przez Sprzedawcę. Wnioskodawca, w takim samym zakresie jak dotychczas Sprzedawca, będzie wykorzystywał na potrzeby tej działalności wszystkie zakupione od Sprzedawcy Nieruchomości (1-9).

W związku z planowaną sprzedażą na Spółkę przejdą (poprzez rozwiązanie stosownych umów przez Sprzedawcę z określonymi kontrahentami i zawarcie nowych umów z tymi podmiotami przez Wnioskodawcę, co nastąpi odrębnie i niezależnie od planowanej transakcji sprzedaży):

 • wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1 oraz wszelkie należności i zobowiązania z tytułu tej umowy,
 • prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1, prawa i obowiązki z umowy zawartej z podmiotem świadczącym usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków (dotyczy budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1).

W związku z planowaną sprzedażą Spółce przekazana zostanie również dokumentacja związana z prowadzoną działalnością w zakresie wynajmu budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1.

W toku dotychczasowej działalności w zakresie wynajmu budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1 nie zostały wytworzone bądź nabyte - prawa majątkowe, prawa i obowiązki z umów na wykonanie prac projektowych, robót budowlanych, robót w zakresie modernizacji lub remontu instalacji budynków w tym w zakresie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty. Tego rodzaju prawa i obowiązki nie będą zatem przedmiotem planowanej sprzedaży. Na potrzeby prowadzonej działalności w zakresie wynajmu budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1 nie został wyodrębniony przez Sprzedawcę odrębny rachunek bankowy, oddzielny budżet ani utworzone oddzielne konta księgowe, które miałyby być utworzone wyłącznie na potrzeby ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności polegającej na wynajmie tej nieruchomości. Nie była zatem dotychczas prowadzona ewidencja, na podstawie której możliwe byłoby przyporządkowanie przychodów, kosztów, należności i zobowiązań do zespołu składników majątkowych będących przedmiotem planowanej sprzedaży, zarówno w chwili obecnej jak i po sprzedaży tego zespołu składników majątkowych Spółce. Na potrzeby przedmiotowej działalności nie były dotychczas tworzone przez Sprzedawcę odrębne plany finansowe czy pozyskiwane odrębne źródła finansowania. Na potrzeby przedmiotowej działalności nie został utworzony i wyodrębniony przez Sprzedawcę odrębny dział (oddział, pion), który formalnie byłby wyodrębniony w wewnętrznej strukturze Sprzedawcy na podstawie statutu bądź regulaminu (lub innego aktu o podobnym charakterze). Na potrzeby prowadzonej działalności w zakresie wynajmu nie zostali bowiem w ogóle zatrudnieni przez Sprzedawcę (ani wydzieleni wewnątrz jego struktury organizacyjnej) pracownicy, którzy zajmowaliby się wyłącznie tym zakresem działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji, czy w odniesieniu do planowanej transakcji sprzedaży będzie miało zastosowanie wyłączenie z opodatkowania VAT, o którym mowa art. 6 pkt 1 ustawy o VAT (ustalenie, czy przedmiotem transakcji będzie przedsiębiorstwo albo ZCP ma dla Wnioskodawcy istotne znaczenie z punktu widzenia faktycznego obciążenia finansowego związanego z opodatkowaniem transakcji podatkiem VAT i podatkiem od czynności cywilnoprawnych)?
 2. W sytuacji, gdyby przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży nie było przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji planowana transakcja sprzedaży nie byłaby wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem od Sprzedawcy Nieruchomości 1, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?
 3. W sytuacji, gdyby przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży nie było przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji planowana transakcja sprzedaży nie byłaby wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem od Sprzedawcy Nieruchomości 2, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?
 4. W sytuacji, gdyby przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży nie było przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji planowana transakcja sprzedaży nie byłaby wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem od Sprzedawcy Nieruchomości 3, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?
 5. W sytuacji, gdyby przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży nie było przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji planowana transakcja sprzedaży nie byłaby wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem od Sprzedawcy Nieruchomości oznaczonych numerami od 4 do 9, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

W ocenie Wnioskodawcy, przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji, w odniesieniu do planowanej transakcji sprzedaży nie będzie miało zastosowania wyłączenie z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Na tle art. 6 pkt 1 ustawy VAT, pojęcie „zbycie” użyte we wskazanym przepisie jest pojęciem szerszym niż sprzedaż i obejmuje każde rozporządzenie przedmiotem skutkujące przeniesieniem własności, tj. prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W szczególności pod pojęciem „zbycie” rozumie się także zamianę, darowiznę czy każdą inną czynność skutkującą przeniesieniem własności przedsiębiorstwa. Zbycie w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy VAT obejmuje także wniesienie ZCP tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki celowej.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w piśmiennictwie organów podatkowych. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 2 grudnia 2010 r. nr ILPP1/443-997/10-4/AW, pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, gdzie „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej”.

Jak wynika z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT - ilekroć w ustawie o VAT jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem, aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za ZCP w rozumieniu tak sformułowanej powyżej definicji legalnej, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący także zobowiązania, powiązane ze sobą w sposób funkcjonalny;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Wobec powyższego, aby zorganizowany zespół składników niematerialnych (w tym zobowiązań) i materialnych mógł zostać uznany - dla celów podatku VAT - za ZCP, konieczne jest wydzielenie zespołu składników majątkowych w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Stanowisko takie jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe, sądy administracyjne oraz przedstawicieli doktryny prawa podatkowego i w praktyce nie rodzi żadnych wątpliwości.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne.

Zgodnie z literaturą przedmiotu, wyodrębnienie organizacyjne powinno być dokonane w różnoraki sposób - terytorialnie na podstawie statutu, regulaminu, zarządzenia lub w jeszcze inny sposób. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma określone miejsce w strukturze organizacyjnej jako wydział, oddział, biuro, sklep itp. (por. Małecki Paweł, Mazurkiewicz Małgorzata, CIT, Podatki i rachunkowość. Komentarz, LEX, 2013).

Zgodnie również z przeważającym obecnie stanowiskiem organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział oraz że takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na postawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze (tak m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 października 2012 r., sygn. IPPP2/443-879/12-4/BH lub z dnia 18 sierpnia 2012 r., sygn. IPPP2/443-284/12-3/RR).

W ocenie Spółki, mając na uwadze również przedstawione powyżej stanowisko organów podatkowych, kryteria wyodrębnienia organizacyjnego nie zostaną w analizowanym przypadku spełnione.

Jak Wnioskodawca bowiem wskazał w opisie stanu faktycznego, na potrzeby przedmiotowej działalności w zakresie wynajmu budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1 nie został utworzony i wyodrębniony przez Sprzedawcę odrębny dział (oddział, pion), który formalnie byłby wyodrębniony w wewnętrznej strukturze Sprzedawcy na podstawie statutu bądź regulaminu (lub innego aktu o podobnym charakterze). Na potrzeby prowadzonej działalności w zakresie wynajmu nie zostali bowiem w ogóle zatrudnieni przez Sprzedawcę (ani wydzieleni w jego wewnętrznej strukturze) pracownicy, którzy zajmowaliby się wyłącznie tym zakresem działalności.

 1. Wyodrębnienie finansowe

Jednym z warunków uznania zespołu składników majątkowych za ZCP jest ich wyodrębnienie na płaszczyźnie finansowej.

Wyodrębnienie finansowe oznacza możliwość przypisania ZCP określonych wskaźników finansowych. Jak zostało przytoczone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 października 2012 r. (sygn. ILPB3/423-263/12-2/EK): „(...) wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (podobnie WSA w Krakowie w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. I SA/Kr 29/10 lub Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. ILPP1/443-292/13-4/MD). O wyodrębnieniu finansowym można zatem już mówić w przypadku istnienia samej możliwości wyodrębnienia podstawowych informacji o sytuacji finansowej i majątkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienia finansowego nie należy utożsamiać zatem, w ocenie Spółki, z pełną samodzielnością finansową. W orzecznictwie organów podatkowych, wskazuje się również na celowość posiadania przez ZCP rachunku bankowego obsługującego działalność prowadzoną przez ZCP. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 lutego 2008 r. nr IP-PB3-423-418/07-2/MB, wskazał, że: „(...) odrębność finansowa wymaga posiadania rachunku bankowego, na który wpływać będą środki generowane przez danego rodzaju działalność gospodarczą oraz z którego regulowane będą zobowiązania związane z tą działalnością”.

W przedstawionym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym, na potrzeby prowadzonej działalności w zakresie wynajmu budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1 nie został wyodrębniony przez Sprzedawcę odrębny rachunek bankowy, oddzielny budżet ani utworzone oddzielne konta księgowe, które miałyby być utworzone wyłącznie na potrzeby ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności polegającej na wynajmie tej nieruchomości. Nie była zatem dotychczas prowadzona ewidencja, na podstawie której możliwe byłoby przyporządkowanie przychodów, kosztów, należności i zobowiązań do zespołu składników majątkowych będących przedmiotem planowanej sprzedaży, zarówno w chwili obecnej jak i po sprzedaży tego zespołu składników majątkowych Spółce. Na potrzeby przedmiotowej działalności nie były dotychczas tworzone przez Sprzedawcę odrębne plany finansowe, czy pozyskiwane odrębne źródła finansowania. Resumując powyższe, w ocenie Wnioskodawcy w odniesieniu do zespołu składników majątkowych w postaci Nieruchomości 1-9, które mają być przedmiotem planowanej sprzedaży, nie doszło do ich wyodrębnienia finansowego w opisanym powyżej znaczeniu.

 1. Możliwość funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo.

Jako kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Takie kryterium znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych wydawanych na przestrzeni ostatnich lat.

Dla istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konieczne jest, by składały się nań zarówno składniki materialne, jak i niematerialne, w tym zobowiązania. Zgodnie z jednolitym stanowiskiem organów podatkowych elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących ZCP, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza (tak m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 października 2008 r. sygn. ILPB3/423-446/08-2/HS). Katalog składników musi zawierać również niemajątkowe składniki w postaci zobowiązań z np. dotychczas zawartych kontraktów.

Należy jednak zaznaczyć, że składniki muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie i przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie mogą zaś stanowić zespołu przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest to, że stanowią własność jednego podmiotu. Zatem, aby w rozumieniu przepisów ustawy VAT, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za ZCP, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością składników pozostających we wzajemnych relacjach niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, w związku z planowaną sprzedażą na Spółkę przejdą (poprzez rozwiązanie stosownych umów przez Sprzedawcę z określonymi kontrahentami i zawarcie nowych umów z tymi podmiotami przez Spółkę, co nastąpi odrębnie i niezależnie od planowanej transakcji sprzedaży):

 • wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1 oraz wszelkie należności i zobowiązania z tytułu tej umowy,
 • prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1, prawa i obowiązki z umowy zawartej z podmiotem świadczącym usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków (dotyczy budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1).

W związku z planowaną sprzedażą Spółce przekazana zostanie również dokumentacja związana z prowadzoną działalnością w zakresie wynajmu budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1.

W toku dotychczasowej działalności w zakresie wynajmu budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1 nie zostały wytworzone bądź nabyte - prawa majątkowe, prawa i obowiązki z umów na wykonanie prac projektowych, robót budowlanych, robót w zakresie modernizacji lub remontu instalacji budynków w tym w zakresie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty. Tego rodzaju prawa i obowiązki nie będą zatem przedmiotem planowanej sprzedaży.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, przedmiotem planowanej sprzedaży będzie wyłącznie prawo własności gruntów (odpowiednio prawo użytkowania wieczystego gruntów) oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na poszczególnych Nieruchomościach 1-9. Przedmiotem sprzedaży nie będą inne niż wyżej wymienione składniki majątkowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Spółki, zespół składników majątkowych będących przedmiotem planowanej sprzedaży nie odznacza się takim poziomem wyodrębnienia funkcjonalnego, aby można było uznać, że zdolny jest do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym, jako samodzielne przedsiębiorstwo. W ocenie Wnioskodawcy, przedmiotem planowanej sprzedaży będzie zespół luźno powiązanych ze sobą składników majątkowych. Co najbardziej istotne, prawa z umów niezbędnych do prowadzenia dotychczas realizowaną przez Spółkę działalności polegającej na wynajmie nieruchomości (ubezpieczenie budynku, media) nie zostaną przeniesione na Spółkę w ramach planowanej transakcji sprzedaży, lecz na skutek rozwiązania przedmiotowych umów przez Sprzedawcę i zawarcia ich ponownie, z tymi samymi kontrahentami, przez Spółkę (odrębnie i niezależnie od planowanej transakcji sprzedaży).

Reasumując powyższe, z uwagi na fakt, iż zespół składników majątkowych będących przedmiotem planowanej sprzedaży (Nieruchomości 1-9) nie jest jednocześnie wyodrębniony pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym w przedsiębiorstwie sprzedającego, nie może on stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych wcześniej przepisów ustawy o VAT.

Jak wskazał powyżej Wnioskodawca, Nieruchomości 1-9 nie są wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Sprzedawcy pod względem organizacyjnym i nie stanowią wyodrębnionej w jej strukturze jednostki organizacyjnej w formie oddziału, wydziału czy zakładu. Wraz ze sprzedażą Nieruchomości 1-9 nie dojdzie do przejścia na rzecz Spółki żadnych pracowników Spółki. Tym samym, nie można mówić o wyodrębnieniu organizacyjnym Nieruchomości będących przedmiotem planowanej sprzedaży. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie można wskazać także odrębności finansowej przedmiotu planowanej transakcji. Dla Nieruchomości nie można przyporządkować wszystkich kosztów związanych z jej działalnością oraz nie jest dla niej prowadzony odrębny rachunek bankowy, tym samym nie można mówić o odrębności finansowej w rozpatrywanej sprawie. W analizowanej sprawie sprzedaż Nieruchomości 1-9 na rzecz Spółki nie spełni również warunku wyodrębnienia funkcjonalnego, ponieważ nie będą one zdolne do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych. Na Spółkę nie przejdą wszystkie zobowiązania sprzedającego dotyczące Nieruchomości. Nabywca w ramach transakcji sprzedaży nie przejmie m.in. żadnych umów dotyczących dostawy mediów (dostarczania ciepła, wody, odprowadzanie ścieków). Zatem pozostawienie poza zakresem transakcji przedstawionych w opisie stanu faktycznego elementów działalności gospodarczej Sprzedawcy pozbawia przedmiot transakcji zdolności do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych. Dopiero w gestii Spółki będzie leżało takie ich zorganizowanie i dodanie nowych składników, aby mogły być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji, w odniesieniu do planowanej transakcji sprzedaży nie będzie miało zastosowania wyłączenie z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

W sytuacji, gdy przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji planowana transakcja sprzedaży nie będzie wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Nieruchomości 1, na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, ze względu na to, że przedmiotowa transakcja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Należy jednak mieć na uwadze, że w sytuacji o której mowa powyżej Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Nieruchomości, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli strony planowanej transakcji zrezygnują ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybiorą opodatkowanie planowanej dostawy (spełniając jednocześnie warunki, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

W przypadku nieruchomości zabudowanych, należy mieć na uwadze, że w odniesieniu do dostawy budynków, budowli lub ich części, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W praktyce oznacza to, że gdy dostawa budynku jest zwolniona z VAT, wówczas zwolnienie to „rozciąga” się również na wartość gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy o VAT).

Z kolei zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa budynków, budowli lub ich części podlega zwolnieniu z opodatkowania w przypadku, gdy:

 • dostawa taka nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynęły co najmniej 2 lata.

Natomiast przez pierwsze zasiedlenie, stosownie do treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, należy rozumieć oddanie budynków, budowli lub ich części do użytkowania na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu, ich pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, po ich:

 • wybudowaniu,
 • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej budynku lub budowli.

Przez oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, co stanowi o definicji pierwszego zasiedlenia, rozumieć należy np. podlegającą opodatkowaniu VAT sprzedaż nieruchomości, czy też oddanie nieruchomości w opodatkowany VAT najem lub dzierżawę.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w ostatnim czasie w praktyce organów podatkowych oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje nowa, bardzo szeroka interpretacja pojęcia „pierwsze zasiedlenie”, zgodnie z którą z pierwszym zasiedleniem budynku lub budowli mamy do czynienia również w sytuacji, gdy po ich wybudowaniu lub ulepszeniu podatnik rozpoczął użytkowanie przedmiotowej nieruchomości na własne potrzeby, w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej VAT (por. NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r., sygn. I FSK 382/14).

W obecnie wydawanych interpretacjach indywidualnych dominuje stanowisko, zgodnie z którym moment pierwszego zasiedlenia należy ustalać od chwili, gdy pierwszy nabywca lub użytkownik obiektu, rozpoczął używanie obiektu dla własnych potrzeb po jego wybudowaniu (niezależnie od tego, czy oddanie obiektu do używania nastąpiło w ramach czynności opodatkowanej VAT). Co istotne, od dnia 1 lipca 2018 r. planowana jest nowelizacja ustawy o VAT (a ściśle nowelizacja art. 2 pkt 14 ustawy o VAT), która ma zlikwidować warunek, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie budynków, budowli lub ich części następuje w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Planowana nowelizacja stanowi efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-308/16, w którym orzeczono o braku możliwości uzależniania zwolnienia od podatku dla dostaw budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze ich zasiedlenie następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.

Ze zwolnienia, o którym mowa powyżej, strony transakcji mogą zrezygnować i wybrać opodatkowanie dostawy. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, warunkiem rezygnacji jest, aby dokonujący dostawy i nabywca:

 1. byli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożyli, przed dniem dokonania dostawy właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, oświadczenie, o którym mowa powyżej, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Z kolei w przypadku, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zwolnienie to stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących przesłanek:

 1. w stosunku do obiektów będących przedmiotem dostawy nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący dostawy budynków, budowli lub ich części nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Należy dodatkowo mieć na uwadze, że zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, dostawa budynku, budowli lub ich części jest zwolniona z opodatkowania VAT, jeżeli budynki, budowle lub ich części były wykorzystywane przez podatnika w stanie ulepszonym (w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT), do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, przez co najmniej 5 lat.

Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak jednocześnie wynika z art. 88 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego faktury dokumentujące transakcje zwolnione z opodatkowania VAT.

W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, w chwili obecnej właścicielem/użytkownikiem wieczystym wszystkich wyżej wymienionych działek jest Leasingodawca. W grudniu 2007 r. Sprzedawca dokonał sprzedaży Nieruchomości nr 1-9 na rzecz obecnego Leasingodawcy. Transakcja ta podlegała opodatkowaniu VAT. Nieruchomości nr 1-9, będące w chwili obecnej przedmiotem leasingu zwrotnego zostały wydane Sprzedawcy w dniu 7 grudnia 2007 r. (na podstawie protokołu odbioru).

Umowa leasingu zakończyła się w dniu 31 grudnia 2017 r. W związku z powyższym Sprzedawca jako korzystający (leasingobiorca) jest uprawniony do wykupu przedmiotu leasingu poprzez zapłatę wartości końcowej, określonej w umowie leasingu. Z powyższych względów, Nieruchomości nr 1-9 zostaną w marcu 2018 r. wykupione przez Sprzedawcę z leasingu zwrotnego, na skutek czego to Sprzedawca stanie się ich właścicielem/odpowiednio użytkownikiem wieczystym. Z wyżej wymienionego tytułu Leasingodawca wystawi na Sprzedawcę fakturę VAT.

W następnej kolejności (również w marcu 2018 r.) Nieruchomości 1-9 zostaną przez Sprzedawcę zbyte w ramach transakcji sprzedaży, na rzecz Spółki.

W dniu 19 listopada 2015 r. została zawarta pomiędzy Sprzedawcą a kontrahentem zewnętrznym umowa najmu budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1. Umowa podlegała opodatkowaniu VAT. Umowa kontynuowana jest nieprzerwanie do chwili obecnej i będzie kontynuowana przez Sprzedawcę aż do momentu sprzedaży Nieruchomości 1-9. Umowa najmu będzie kontynuowana również przez Spółkę, po zakupie wyżej wymienionych Nieruchomości.

Oprócz Nieruchomości nr 1 również pozostałe opisane powyżej Nieruchomości o nr od 2 do 9 są wykorzystywane przez Sprzedawcę do działalności opodatkowanej VAT polegającej na wynajmie budynku znajdującego się na Nieruchomości 1. Opisane powyżej Nieruchomości o nr od 2 do 9 są wykorzystywane przez Sprzedawcę do wyżej wymienionej działalności na takiej zasadzie, że wszystkie materiały, surowce czy towary, które przechowywane są w budynku produkcyjno-magazynowym mogą do tego budynku zostać dostarczone wyłącznie poprzez dowiezienie ich drogą wewnętrzną przebiegającą przez pozostałe, wyodrębnione ewidencyjnie działki, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie działki, na której posadowiony jest budynek będący przedmiotem wynajmu.

Po zakupie Nieruchomości 1-9 Spółka będzie wykorzystywała każdą z nich z osobna, na potrzeby związane z działalnością opodatkowaną VAT (wynajem budynku znajdującego się na Nieruchomości 1) w takim samym zakresie jak dotychczas Sprzedawca.

Od momentu wydania Sprzedawcy przez Leasingodawcę Nieruchomości 1-9 w ramach umowy leasingu, do momentu ich planowanej sprzedaży przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie dokonał (i nie dokona) żadnych ulepszeń poszczególnych budynków i budowli znajdujących się na tych Nieruchomościach (w konsekwencji w odniesieniu do żadnego z budynków i budowli znajdujących się na Nieruchomościach 1-9 Sprzedawca nie dokonał w wyżej wymienionym okresie, jak również nie dokona aż do momentu ich sprzedaży, wydatków na ich ulepszenie, w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej). Biorąc pod uwagę wyżej wymienione regulacje oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, zdaniem Wnioskodawcy, do pierwszego zasiedlenia Nieruchomości 1 doszło najpóźniej w grudniu 2007 r. (tj. w dacie sprzedaży Nieruchomości 1-9 przez Sprzedawcę na rzecz Leasingodawcy, ewentualnie w dniu 7 grudnia 2007 r., w którym to dniu Nieruchomości nr 1-9 zostały Sprzedawcy wydane przez Leasingodawcę do używania na podstawie umowy leasingu zwrotnego, na podstawie protokołu odbioru).

Nie ulega również wątpliwości, że Nieruchomość nr 1 jest użytkowana przez Sprzedawcę na własne potrzeby związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, poczynając od dnia 19 listopada 2015 r., tj. od dnia zawarcia przez Sprzedawcę z kontrahentem zewnętrznym umowy najmu budynku znajdującego się na tej nieruchomości.

W konsekwencji nie ulega wątpliwości, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem Nieruchomości 1 a datą jej planowanej sprzedaży na rzecz Spółki upłynie okres dłuższy niż 2 lata. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji planowana transakcja sprzedaży nie będzie wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Nieruchomości 1, na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, ze względu na to, że przedmiotowa transakcja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Należy jednak mieć na uwadze, że w sytuacji o której mowa powyżej Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Nieruchomości nr 1, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli strony planowanej transakcji zrezygnują ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybiorą opodatkowanie planowanej dostawy (spełniając jednocześnie warunki, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3

W sytuacji, gdy przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji planowana transakcja sprzedaży nie będzie wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Nieruchomości 2, na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, ze względu na to, że przedmiotowa transakcja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Należy jednak mieć na uwadze, że w sytuacji o której mowa powyżej Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Nieruchomości 1, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli strony planowanej transakcji zrezygnują ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybiorą opodatkowanie planowanej dostawy (spełniając jednocześnie warunki, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, w chwili obecnej właścicielem/użytkownikiem wieczystym wszystkich wyżej wymienionych działek jest Leasingodawca. W grudniu 2007 r. Sprzedawca dokonał sprzedaży Nieruchomości nr 1-9 na rzecz obecnego Leasingodawcy. Transakcja ta podlegała opodatkowaniu VAT. Nieruchomości nr 1-9, będące w chwili obecnej przedmiotem leasingu zwrotnego zostały wydane Sprzedawcy w dniu 7 grudnia 2007 r. (na podstawie protokołu odbioru). Oprócz Nieruchomości nr 1 również pozostałe opisane powyżej Nieruchomości o nr od 2 do 9 są wykorzystywane przez Sprzedawcę do działalności opodatkowanej VAT polegającej na wynajmie budynku znajdującego się na Nieruchomości 1. Opisane powyżej Nieruchomości o nr od 2 do 9 są wykorzystywane przez Sprzedawcę do wyżej wymienionej działalności na takiej zasadzie, że wszystkie materiały, surowce czy towary, które przechowywane są w budynku produkcyjno-magazynowym mogą do tego budynku zostać dostarczone wyłącznie poprzez dowiezienie ich drogą wewnętrzną przebiegającą przez pozostałe, wyodrębnione ewidencyjnie działki, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie działki, na której posadowiony jest budynek będący przedmiotem wynajmu. Po zakupie Nieruchomości 1-9 Spółka będzie wykorzystywała każdą z nich z osobna, na potrzeby związane z działalnością opodatkowaną VAT (wynajem budynku znajdującego się na Nieruchomości 1) w takim samym zakresie jak dotychczas Sprzedawca.

Od momentu wydania Sprzedawcy przez Leasingodawcę Nieruchomości 1-9 w ramach umowy leasingu, do momentu ich planowanej sprzedaży przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie dokonał (i nie dokona) żadnych ulepszeń poszczególnych budynków i budowli znajdujących się na tych Nieruchomościach (w konsekwencji w odniesieniu do żadnego z budynków i budowli znajdujących się na Nieruchomościach 1-9 Sprzedawca nie dokonał w wyżej wymienionym okresie, jak również nie dokona aż do momentu ich sprzedaży, wydatków na ich ulepszenie, w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej).

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione regulacje oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, zdaniem Wnioskodawcy, do pierwszego zasiedlenia Nieruchomości 2 doszło najpóźniej w grudniu 2007 r. (tj. w dacie sprzedaży Nieruchomości 1-9 przez Sprzedawcę na rzecz Leasingodawcy, ewentualnie w dniu 7 grudnia 2007 r., w którym to dniu Nieruchomości nr 1-9 zostały Sprzedawcy wydane przez Leasingodawcę do używania na podstawie umowy leasingu zwrotnego, na podstawie protokołu odbioru).

Nie ulega również wątpliwości, że Nieruchomość nr 2 jest użytkowana przez Sprzedawcę na własne potrzeby związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, poczynając od dnia 19 listopada 2015 r., tj. od dnia zawarcia przez Sprzedawcę z kontrahentem zewnętrznym umowy najmu budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1.

W konsekwencji nie ulega wątpliwości, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem Nieruchomości 2 a datą jej planowanej sprzedaży na rzecz Spółki upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

W konsekwencji, w sytuacji, gdy przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji planowana transakcja sprzedaży nie będzie wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Nieruchomości 2, na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, ze względu na to, że przedmiotowa transakcja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Należy jednak mieć na uwadze, że w sytuacji o której mowa powyżej Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Nieruchomości nr 2, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli strony planowanej transakcji zrezygnują ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybiorą opodatkowanie planowanej dostawy (spełniając jednocześnie warunki, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4

W sytuacji, gdy przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji planowana transakcja sprzedaży nie będzie wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Nieruchomości na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, ze względu na to, że przedmiotowa transakcja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4

Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się z podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Przez tereny budowlane rozumieć należy grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy o VAT).

Z ww. przepisu należy wywodzić, iż w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zwolnienie z podatku ma zastosowanie nawet w przypadku, gdy przeznaczenie budowlane gruntów będących przedmiotem dostawy wynika z ewidencji gruntów.

Powyższa konkluzja znajduje potwierdzenie w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. PT10/033/12/207/WLI/13/RD-59639. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów - w sytuacji, gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie należy już kierować się danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków, które były istotne w stanie prawnym obowiązującym do 31 marca 2013 r. W konsekwencji dostawa terenu budowlanego nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, przedmiotem planowanej dostawy będzie m.in. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 114/60 (Nieruchomość 3).

Jak wynika z rejestru gruntów, wszystkie działki będące przedmiotem planowanej sprzedaży (w tym Nieruchomość 3) mają przeznaczenie „tereny przemysłowe” (symbol Ba). Jednocześnie w odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych, wyodrębnionych ewidencyjnie działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ani nie została dla nich wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji planowana transakcja sprzedaży nie będzie wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Nieruchomości 3, na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, ze względu na to, że przedmiotowa transakcja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5

W sytuacji, gdy przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji planowana transakcja sprzedaży nie będzie wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Nieruchomości oznaczonych nr od 4 do 9, na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, ze względu na to, że przedmiotowa transakcja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Należy jednak mieć na uwadze, że w sytuacji o której mowa powyżej Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Nieruchomości, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli strony planowanej transakcji zrezygnują ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybiorą opodatkowanie planowanej dostawy (spełniając jednocześnie warunki, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, w chwili obecnej właścicielem/użytkownikiem wieczystym wszystkich wyżej wymienionych działek jest Leasingodawca. W grudniu 2007 r. Sprzedawca dokonał sprzedaży Nieruchomości nr 1-9 na rzecz obecnego Leasingodawcy. Transakcja ta podlegała opodatkowaniu VAT. Nieruchomości nr 1-9, będące w chwili obecnej przedmiotem leasingu zwrotnego zostały wydane Sprzedawcy w dniu 7 grudnia 2007 r. (na podstawie protokołu odbioru).

Oprócz Nieruchomości nr 1 również pozostałe opisane powyżej Nieruchomości o nr od 2 do 9 są wykorzystywane przez Sprzedawcę do działalności opodatkowanej VAT polegającej na wynajmie budynku znajdującego się na Nieruchomości 1. Opisane powyżej Nieruchomości o nr od 2 do 9 są wykorzystywane przez Sprzedawcę do wyżej wymienionej działalności na takiej zasadzie, że wszystkie materiały, surowce czy towary, które przechowywane są w budynku produkcyjno-magazynowym mogą do tego budynku zostać dostarczone wyłącznie poprzez dowiezienie ich drogą wewnętrzną przebiegającą przez pozostałe, wyodrębnione ewidencyjnie działki, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie działki, na której posadowiony jest budynek będący przedmiotem wynajmu.

Po zakupie Nieruchomości 1-9 Spółka będzie wykorzystywała każdą z nich z osobna, na potrzeby związane z działalnością opodatkowaną VAT (wynajem budynku znajdującego się na Nieruchomości 1) w takim samym zakresie jak dotychczas Sprzedawca.

Od momentu wydania Sprzedawcy przez Leasingodawcę Nieruchomości 1-9 w ramach umowy leasingu, do momentu ich planowanej sprzedaży przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie dokonał (i nie dokona) żadnych ulepszeń poszczególnych budynków i budowli znajdujących się na tych Nieruchomościach (w konsekwencji w odniesieniu do żadnego z budynków i budowli znajdujących się na Nieruchomościach 1-9 Sprzedawca nie dokonał w wyżej wymienionym okresie, jak również nie dokona aż do momentu ich sprzedaży, wydatków na ich ulepszenie, w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej).

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione regulacje oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, zdaniem Wnioskodawcy, do pierwszego zasiedlenia Nieruchomości o nr od 4 do 9 doszło najpóźniej w grudniu 2007 r. (tj. w dacie sprzedaży Nieruchomości 1-9 przez Sprzedawcę na rzecz Leasingodawcy, ewentualnie w dniu 7 grudnia 2007 r, w którym to dniu Nieruchomości nr 1-9 zostały Sprzedawcy wydane przez Leasingodawcę do używania na podstawie umowy leasingu zwrotnego, na podstawie protokołu odbioru). Nie ulega również wątpliwości, że Nieruchomości nr od 4 do 9 są użytkowane przez Sprzedawcę na własne potrzeby związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, poczynając od dnia 19 listopada 2015 r., tj. od dnia zawarcia przez Sprzedawcę z kontrahentem zewnętrznym umowy najmu budynku znajdującego się na Nieruchomości nr 1.

W konsekwencji nie ulega wątpliwości, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem Nieruchomości nr 4-9 a datą ich planowanej sprzedaży na rzecz Spółki upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

W konsekwencji, w sytuacji, gdy przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji planowana transakcja sprzedaży nie będzie wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Nieruchomości oznaczonych nr od 4 do 9, na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. pkt 2 ustawy o VAT, ze względu na to, że przedmiotowa transakcja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Należy jednak mieć na uwadze, że w sytuacji o której mowa powyżej Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Nieruchomości, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli strony planowanej transakcji zrezygnują ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybiorą opodatkowanie planowanej dostawy (spełniając jednocześnie warunki, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazuje się, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.