0114-KDIP1-1.4012.630.2018.1.JO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT zbycia Biznesu Cateringu Dietetycznego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2018 r. (data wpływu 11 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT zbycia B. Cateringu Dietetycznego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT zbycia B. Cateringu Dietetycznego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym prowadzącym działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie:
  1. dostarczania gotowych posiłków w formie cateringu dietetycznego (dalej jako: „B. Cateringu Dietetycznego”) oraz
  2. prowadzenia dwóch restauracji (dalej jako: „B. Restauracyjny”).
 2. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej jako: „podatek VAT”).
 3. Spółka planuje przenieść B. Cateringu Dietetycznego do innej, nowo założonej polskiej spółki z o.o. (dalej jako: „N.”) (dalej jako: „Transakcja”). Docelowym właścicielem ok. 70% udziałów w N. będzie podmiot niepowiązany ze Spółką, który jest zainteresowany przejęciem B. Cateringu Dietetycznego (dalej jako: „Inwestor”). Właścicielem pozostałych ok. 30% udziałów w N. będzie docelowo (bezpośrednio lub pośrednio) Pan M. L. (polski rezydent podatkowy), który jest obecnie większościowym udziałowcem w Spółce (dalej jako: „Osoba Fizyczna”).
 4. Przeniesienie B. Cateringu Dietetycznego do N. nastąpi na podstawie umowy sprzedaży, zgodnie z którą N. będzie zobowiązana do zapłaty ceny sprzedaży do Spółki. Środki na ten cel N. uzyska od Inwestora oraz od Osoby Fizycznej. Możliwe jest, że część ceny należnej Spółce od N. zostanie zapłacona przez N. dopiero po tym jak N. otrzyma środki od Osoby Fizycznej, która z kolei uzyska je uprzednio od Spółki (np. z tytułu dywidendy, umorzenia udziałów lub pożyczki).
  Powyższy opis planowanej struktury Transakcji został przywołany w celu spełnienia wymogu wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego, w szczególności w celu umożliwienia zrozumienia kontekstu Transakcji. Z uwagi na to, że nadal trwają negocjacje z Inwestorem co do przebiegu Transakcji, Spółka nie może wykluczyć, że przedstawiona wyżej w pkt 3 i 4 struktura Transakcji może zostać zmieniona w ostatecznym rozrachunku (np. zamiast sprzedaży może dojść do wniesienia przedmiotu Transakcji aportem do spółki N. lub też na innym poziomie może zostać ustalona struktura właścicielska w N.), co jednak będzie pozostawać bez wpływu na przedmiot niniejszego wniosku, tj. klasyfikację przedmiotu Transakcji do celów VAT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 5. B. Cateringu Dietetycznego jest wyodrębniony organizacyjnie w strukturach działalności Spółki i pozostanie wyodrębniony w ten sposób na dzień zawarcia Transakcji. Wyodrębnienie organizacyjne przejawia się na następujących płaszczyznach:
  1. Składniki majątkowe oraz personel, pełniące funkcje związane z B. Cateringu Dietetycznego są do niego odpowiednio przypisane, tj.:
   • Spółka ma do dyspozycji osobną placówkę (nieruchomość), w której jest prowadzona wyłącznie działalność gospodarcza w ramach B. Cateringu Dietetycznego, tj. Spółka posiada zakład produkcyjny w J. Użytkowanie tej nieruchomości ma miejsce na podstawie osobnej umowy najmu, której stroną jest Spółka.
   • Spółka jest właścicielem (posiada prawa do) określonej liczby środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z B. Cateringu Dietetycznego. Środki trwałe obejmują m.in.: komputery, drukarki oraz inne określone urządzenia, jak na przykład bezprzewodowy czytnik kodów, klimatyzator, blat, rekuperator, chłodnia, natomiast wartości niematerialne i prawne obejmują domeny internetowe, oraz logo / znak towarowy „Y.”. Środki trwałe są ujęte w osobnym rejestrze prowadzonym dla B. Cateringu Dietetycznego.
   • Część składników majątkowych wykorzystywanych w ramach B. Cateringu Dietetycznego jest leasingowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego i tym samym nie są one wykazane w rejestrze środków trwałych ani w bilansie Spółki. Leasingowane składniki majątkowe obejmują m.in.: urządzenia, maszyny, specjalny sprzęt oraz środki transportu , a także składniki majątkowe o charakterze niematerialnym, np. moduł sprzedażowy, moduł magazynu danych, inne aplikacje i licencje.
   • Spółka posiada też personel, który jest dedykowany do pracy na rzecz B. Cateringu Dietetycznego. Osoby te są zaangażowane przez Spółkę na podstawie umów o pracę oraz różnych umów cywilnoprawnych. Do B. Cateringu Dietetycznego przynależą też osoby delegowane do niego za pośrednictwem agencji pracy.
  2. B. Cateringu Dietetycznego posiada swoją własną zhierarchizowaną strukturę organizacyjną.
  3. Na potwierdzenie wyodrębnienia organizacyjnego zostanie podjęta stosowna uchwała zarządu Spółki.
 6. B. Cateringu Dietetycznego jest również wyodrębniony finansowo w Spółce i pozostanie wyodrębniony w ten sposób na dzień zawarcia Transakcji. Wyodrębnienie finansowe przejawia się na następujących płaszczyznach:
  1. Spółka wyodrębnia osobne strumienie przychodów osiąganych z tytułu działalności prowadzonej w ramach B. Cateringu Dietetycznego, które są alokowane do B. Cateringu Dietetycznego.
  2. Spółka alokuje koszty towarów i usług nabytych dla celów prowadzenia działalności w ramach B. Cateringu Dietetycznego. Spółka weryfikuje wszystkie otrzymywane faktury kosztowe pod kątem tego czy dotyczą one B. Cateringu Dietetycznego czy też innych obszarów działalności Spółki. W tym celu Spółka wdrożyła specjalną procedurę, na podstawie której każda faktura dotycząca B. Cateringu Dietetycznego oznaczana jest znacznikiem „Y.” oraz podpisywana przez osobę pracującą dla B. Cateringu Dietetycznego i odpowiedzialną za dany obszar działalności w ramach B. Cateringu Dietetycznego. Na podstawie takiej weryfikacji koszty są przypisywane do B. Cateringu Dietetycznego.
  3. Do B. Cateringu Dietetycznego przypisane są także inne rodzaje związanych z nim kosztów ponoszonych przez Spółkę, tj. koszty wynagrodzeń pracowników B. Cateringu Dietetycznego, koszty wynajmu nieruchomości w J., koszty wynikające z zawartych przez Spółkę umów leasingu składników majątkowych wykorzystywanych w ramach B. Cateringu Dietetycznego oraz koszty marketingu. W przyszłości, po przeniesieniu zakładu produkcyjnego B. Cateringu Dietetycznego z J. do S., powyższe przypisanie będzie obejmowało także koszt najmu nieruchomości w S. (o ile przeniesienie zakładu nastąpi przed Transakcją).
  4. Koszty o charakterze wspólnym, obejmujące w szczególności koszty zarządu są alokowane do B. Cateringu Dietetycznego przy użyciu klucza alokacji opartego na liczbie dokumentów dotyczących B. Cateringu Dietetycznego oraz na liczbie zatrudnionych osób.
  5. Spółka wyodrębnia również należności i zobowiązania związane z B. Cateringu Dietetycznego.
  6. Spółka posiada osobne sprawozdania finansowe obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat przygotowane dla B. Cateringu Dietetycznego. Dotychczas Spółka posiada dane w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2017 r. i 30 czerwca 2018 r.
  7. Na dzień zawarcia Transakcji, do B. Cateringu Dietetycznego zostaną alokowane środki pieniężne zapewniające możliwość niezakłóconego prowadzenia działalności gospodarczej.
  8. Spółka przygotowuje projekcje wyników finansowych (budżetu) B. Cateringu Dietetycznego.
 7. Dodatkowo, Spółka jest stroną licznych umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach B. Cateringu Dietetycznego, w szczególności:
  1. umów z klientami (odbiorcami) korzystającymi z ofertowanych przez Spółkę usług i towarów; umowy z klientami (odbiorcami) są zawierane m in. poprzez akceptację przez klienta zamówienia i regulaminu znajdującego się na stronie internetowej ...pl,
  2. umów z dostawcami dotyczących działalności B. Cateringu Dietetycznego, jak na przykład umowy na dostawę składników wykorzystywanych w przygotowywanych przez Spółkę posiłkach dietetycznych, umowa dotycząca wsparcia w zakresie IT, umowa dotycząca zapewnienia zgodności z wymogami RODO, umowa na serwisowanie urządzeń i oprogramowania, umowa na usługi księgowe. Część z tych umów jest związana zarówno z działalnością B. Cateringu Dietetycznego oraz B. Restauracyjnego,
  3. umowy najmu nieruchomości w J. oraz umów leasingu operacyjnego.
 8. Zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) oraz zobowiązań składających się na B. Cateringu Dietetycznego jest obecnie (oraz będzie na dzień zawarcia Transakcji) w stanie działać samodzielnie jako niezależne przedsiębiorstwo realizujące właściwe mu funkcje i zadania gospodarcze, niezależne od B. Restauracyjnego.
 9. Transakcja zbycia (przeniesienia) B. Cateringu Dietetycznego przez Spółkę do N. będzie obejmowała przede wszystkim:
  1. przeniesienie praw do wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład B. Cateringu Dietetycznego będących własnością Spółki, w tym należności;
  2. przeniesienie umów leasingu składników majątkowych wykorzystywanych w ramach B. Cateringu Dietetycznego;
  3. przeniesienie umowy najmu nieruchomości w J., a także umowy najmu nieruchomości w S., do której w przyszłości ma zostać przeniesiony zakład produkcyjny B. Cateringu Dietetycznego;
  4. przeniesienie wszystkich pracowników, w tym również kadry zarządzającej Spółki oraz osób podporządkowanych bezpośrednio prezesowi zarządu Spółki, a także personelu z działu marketingu, kadr i finansów przypisanych do B. Cateringu Dietetycznego. Po Transakcji, obecny prezes zarządu Spółki będzie również prezesem zarządu w N. Do powyższego przeniesienia pracowników może dojść na mocy art. 23 (1) Kodeksu Pracy, w ramach tzw. przejścia zakładu pracy lub części zakładu pracy;
  5. przeniesienie umów cywilnoprawnych zawartych z osobami pracującymi na rzecz Spółki na podstawie innych tytułów prawnych niż umowa o pracę;
  6. przeniesienie środków pieniężnych z rachunku bankowego;
  7. przeniesienie innych istotnych umów przypisanych do B. Cateringu Dietetycznego, w szczególności umów zawartych z klientami (odbiorcami) korzystającymi z ofertowanych przez Spółkę usług i towarów, umów na dostawę składników wykorzystywanych w przygotowywanych przez Spółkę posiłkach dietetycznych, umowy dotyczącej zapewnienia zgodności z wymogami RODO, umowy na serwisowanie urządzeń i oprogramowania.
   Przeniesienie związanych z B. Cateringu Dietetycznego umów ze Spółki na N. może nastąpić albo w drodze zawarcia wielostronnych aneksów do umów lub też poprzez rozwiązanie umów przez Spółkę, i następnie zawarcie nowych umów w tym samym przedmiocie z tymi samymi kontrahentami już po Transakcji przez N. Niezależnie od formy przeniesienia umowy, po Transakcji N. będzie kontynuować wykonywanie wynikających z danej umowy praw i obowiązków, których stroną przed Transakcją była Spółka.
   Intencją stron Transakcji jest przeniesienie na N. praw i obowiązków z wszystkich umów dotyczących funkcjonowania B. Cateringu Dietetycznego (tj. zarówno tych z odbiorcami, jak i dostawcami). Spółka nie może jednak całkowicie wykluczyć że w odniesieniu do niewielkiej części z nich Spółka (szczególnie biorąc pod uwagę znaczną liczbę umów zawartych z klientami) nie uzyska zgody na taką zmianę lub też zgoda zostanie udzielona dopiero do Transakcji (w sytuacji, gdy taka zgoda będzie wymagana). W związku z tym nie jest wykluczone, Ze część zamówień po Transakcji będzie fizycznie realizowana przez N., także w przypadku kiedy stroną umowy z określonym klientem będzie pozostawała cały czas Spółka (np. w sytuacji gdy Spółka nie będzie posiadała zgód klientów na przeniesienie umów na N.). Z tytułu takich dostaw, w okresie przejściowym (tj. do czasu wygaśnięcia takich umów zawartych przed Transakcją albo uzyskania zgody) będzie dochodziło do odpowiednich rozliczeń pomiędzy N. a Spółką, tak aby z ekonomicznego punktu widzenia korzyści i koszty wynikające z obowiązywania danej umowy przypadały już całkowicie na N..
  8. przeniesienie zobowiązań związanych z działalnością B. Cateringu Dietetycznego (chyba, że przeniesienie określonych zobowiązań nie będzie możliwe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa)
 10. Żaden składnik majątkowy przypisany do B. Cateringu Dietetycznego na dzień Transakcji (w szczególności: aktywa, zobowiązania, należności lub też prawa i obowiązki z umów) i wykorzystywany w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez B. Cateringu Dietetycznego nie będzie wyłączony z przedmiotu Transakcji. Strony nie wykluczają przy tym, że w związku z Transakcją zostanie podpisana umowa podnajmu części lokalu, w którym siedzibę ma obecnie Spółka i gdzie znajdują się działy kadr, finansów i marketingu B. Cateringu Dietetycznego, tak aby w okresie przejściowym, do momentu planowanej przeprowadzki do nowej siedziby w Szymanowie, mogła z tego lokalu korzystać również spółka N.. Na dzień Transakcji nie będą istniały żadne inne składniki majątkowe, używane jednocześnie w ramach B. Cateringu Dietetycznego oraz B. Restauracyjnego, które nie wejdą w skład przedmiotu Transakcji.
 11. W związku z zawarciem Transakcji nie nastąpi przerwa w zakresie funkcjonowania B. Cateringu Dietetycznego, w szczególności przyjmowanie zamówień, przygotowywanie posiłków i ich dostarczanie będzie się odbywało w sposób niezakłócony i niezależny od Transakcji. Tym samym, N. będzie kontynuowała wykonywanie tego samego rodzaju działalności gospodarczej wykorzystując nabyty od Spółki zorganizowany, kompletny i samodzielny agregat / zespół składników materialnych i niematerialnych, przejęte umowy oraz pracowników, tworzące B. Cateringu Dietetycznego. Do kontynuowania działalności Spółki nie będzie konieczne podjęcie żadnych istotnych dodatkowych kroków lub czynności, takich jak przykładowo zatrudnienie nowych pracowników, poszukiwanie nowych dostawców, zaciągnięcie pożyczek / kredytów. W szczególności, biorąc pod uwagę fakt, że w ramach Transakcji na N. zostanie przeniesiony też personel z działu marketingu, kadr i finansów, B. Cateringu Dietetycznego będzie miał także zapewnioną nieprzerwaną obsługę w zakresie tych funkcji.
 12. Zakres działalności prowadzonej przy wykorzystaniu składników majątkowych, które pozostaną w Spółce po Transakcji nie będzie się pokrywał z działalnością prowadzoną przy użyciu składników majątkowych wchodzących w skład Transakcji.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że B. Cateringu Dietetycznego stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT i tym samym zbycie B. Cateringu Dietetycznego przez Spółkę na rzecz N. nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, B. Cateringu Dietetycznego stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT i tym samym zbycie B. Cateringu Dietetycznego przez Spółkę na rzecz N. nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

 1. Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się: „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
 2. Z powyższej definicji wynika, iż status zorganizowanej części przedsiębiorstwa można przypisać tylko takiej części mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań);
  2. jest organizacyjnie wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
  3. jest finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
  4. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych (jest wyodrębniona funkcjonalnie);
  5. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.
 3. Zdaniem Spółki, opisany w stanie faktycznym B. Cateringu Dietetycznego spełnia wszystkie wymienione wyżej przesłanki, tj. będzie zorganizowanym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wyodrębnionym w strukturze Spółki pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym oraz zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. W konsekwencji, B. Cateringu Dietetycznego będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.
  B. Cateringu Dietetycznego jako zespół składników majątkowych
 4. Zgodnie z praktyką stosowania prawa przyjmuje się, iż o spełnieniu pierwszej ze wskazanych wyżej przesłanek decyduje pełne wyodrębnienie w ramach istniejącego przedsiębiorstwa majątku (praw i zobowiązań) związanego z podstawowymi zadaniami gospodarczymi realizowanymi przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 5. Mając na uwadze powyższe Spółka pragnie wskazać, iż zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym w strukturze działalności B. Spółki została wyodrębniona działalność polegająca na dostarczaniu gotowych posiłków w formie cateringu dietetycznego realizowana przez B. Cateringu Dietetycznego.
 6. Zgodnie z intencją Spółki, B. Cateringu Dietetycznego będący przedmiotem planowanej Transakcji będzie obejmował wszystkie (tj. bez wyłączeń) opisane w stanie faktycznym składniki majątku (agregat praw i obowiązków, w tym zobowiązania) przypisane do B. Cateringu Dietetycznego. W konsekwencji, B. Cateringu Dietetycznego będą tworzyć nie przypadkowe, ale odpowiednio dobrane (alokowane do B. Cateringu Dietetycznego) składniki majątku - punktem odniesienia w powyższym doborze będzie rola, jaką składniki te odgrywają przy wykonywaniu zadań gospodarczych powierzonych B. Cateringu Dietetycznego.
 7. W konsekwencji, pierwsza przesłanka zostanie spełniona.
  Wyodrębnienie organizacyjne B. Cateringu Dietetycznego
 8. W praktyce stosowania prawa przyjmuje się, iż o spełnieniu tej przesłanki można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze danego przedsiębiorstwa. Takie organizacyjne wydzielenie może być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze.
 9. W świetle powyższego Spółka pragnie podkreślić, iż B. Cateringu Dietetycznego zostanie wyodrębniony formalnie pod względem organizacyjnym w strukturach działalności B. Spółki na podstawie stosownej uchwały Zarządu Spółki.
 10. Jak wynika z opisu stanu faktycznego, B. Cateringu Dietetycznego jest również wyodrębniony faktycznie w strukturach działalności Spółki pod względem organizacyjnym i pozostanie wyodrębniony w ten sposób na dzień zawarcia Transakcji, w szczególności:
  1. Spółka ma do dyspozycji osobną placówkę (nieruchomość), w której jest prowadzona wyłącznie działalność gospodarcza w ramach B. Cateringu Dietetycznego, tj. Spółka posiada zakład produkcyjny w J. W działalności operacyjnej B. Cateringu Dietetycznego wykorzystywane są będące własnością Spółki oraz leasingowane składniki majątkowe przypisane do jego działalności.
  2. Do B. Cateringu Dietetycznego zostały przypisane osoby dedykowane do wykonywania zadań gospodarczych właściwych B. Cateringu Dietetycznego.
  3. B. Cateringu Dietetycznego posiada swoją własną zhierarchizowaną strukturę organizacyjną.
 11. Tym samym, zarówno od strony faktycznej (z racji pełnionych zadań), jak i formalnej (tj. w sposób udokumentowany stosownymi aktami korporacyjnymi Spółki), B. Cateringu Dietetycznego będzie stanowił odrębną organizacyjnie całość, dającą się oddzielić od pozostałej działalności Spółki.
 12. W związku z powyższym, należy uznać, iż B. Cateringu Dietetycznego będzie spełniał drugą ze wskazanych wyżej przesłanek, związaną z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki, niezbędną dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT.
  Wyodrębnienie finansowe B. Cateringu Dietetycznego
 13. W praktyce stosowania prawa uznaje się, iż przesłanka ta oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej danego przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.
 14. W świetle powyższego Spółka pragnie podkreślić, że B. Cateringu Dietetycznego jest wyodrębniony finansowo w Spółce i pozostanie wyodrębniony w ten sposób na dzień zawarcia Transakcji. Wyodrębnienie finansowe przejawia się na następujących płaszczyznach:
  1. Spółka wyodrębnia osobne strumienie przychodów osiąganych z tytułu działalności prowadzonej w ramach B. Cateringu Dietetycznego, które są alokowane do B. Cateringu Dietetycznego.
  2. Spółka alokuje koszty towarów i usług nabytych dla celów prowadzenia działalności w ramach B. Cateringu Dietetycznego. Spółka weryfikuje wszystkie otrzymywane faktury kosztowe pod kątem tego czy dotyczą one B. Cateringu Dietetycznego czy też innych obszarów działalności Spółki i na podstawie takiej weryfikacji koszty są przypisywane do B. Cateringu Dietetycznego.
  3. Do B. Cateringu Dietetycznego przypisane są także inne rodzaje związanych z nim kosztów ponoszonych przez Spółkę wskazane w stanie faktycznym.
  4. Koszty o charakterze wspólnym, obejmujące w szczególności koszty zarządu są alokowane do B. Cateringu Dietetycznego przy użyciu klucza alokacji opartego na liczbie dokumentów dotyczących B. Cateringu Dietetycznego oraz na liczbie zatrudnionych osób.
  5. Spółka wyodrębnia również należności i zobowiązania związane z B. Cateringu Dietetycznego.
  6. Spółka posiada osobne sprawozdania finansowe obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat przygotowane dla B. Cateringu Dietetycznego.
  7. Na dzień zawarcia Transakcji, do B. Cateringu Dietetycznego zostaną alokowane środki pieniężne zapewniające możliwość niezakłóconego prowadzenia działalności gospodarczej.
  8. Spółka przygotowuje projekcje wyników finansowych (budżetu) B. Cateringu Dietetycznego.
 15. W rezultacie ewidencja księgowa Spółki umożliwia faktyczne zarządzanie zespołem składników majątkowych przypisanych do B. Cateringu Dietetycznego.
 16. W konsekwencji, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących B. Cateringu Dietetycznego spełnia warunek wyodrębnienia finansowego wskazany w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  Wyodrębnienie funkcjonalne B. Cateringu Dietetycznego
 17. W praktyce stosowania prawa uznaje się, że przesłankę tę należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa ma bowiem stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. ma obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.
 18. Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz określenie zakresu działań gospodarczych przypisanych do B. Cateringu Dietetycznego nie ulega wątpliwości, iż będzie on stanowił zorganizowany kompleks składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych Spółki polegających na dostarczaniu gotowych posiłków w formie cateringu dietetycznego.
 19. Za powyższym wnioskiem przemawia zwłaszcza okoliczność, że do B. Cateringu Dietetycznego przydzielone zostały wszystkie wyszczególnione w stanie faktycznym składniki materialne i niematerialne (agregat praw i obowiązków, w tym również prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Spółkę umów z klientami i dostawcami) umożliwiające prowadzenie działalności w zakresie cateringu dietetycznego.
 20. Oznacza to, iż B. Cateringu Dietetycznego będzie stanowił funkcjonalnie odrębną całość przeznaczona do samodzielnego prowadzenia powierzonych zadań. Należy więc uznać, iż spełniony został kolejny warunek niezbędny dla uznania B. Cateringu Dietetycznego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.
  Zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem
 21. Ostatnią cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. W zakresie tej przesłanki uznaje się, iż część mienia przedsiębiorstwa może być uznana za jego zorganizowaną część, gdy posiada potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.
 22. W ocenie Spółki, nie ulega wątpliwości, że opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych przypisanych do B. Cateringu Dietetycznego, połączony węzłem organizacyjnym oraz wyodrębniony finansowo i funkcjonalnie (na co Spółka wskazywała powyżej), pozwala podjąć przez nabywcę działalność w zakresie cateringu dietetycznego wyłącznie w oparciu o nabyte składniki majątku B. Cateringu Dietetycznego.
 23. Spółka pragnie bowiem podkreślić, iż zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego przedmiotem Transakcji będą wszystkie niezbędne aktywa i pasywa umożliwiające prowadzenie / kontynuowanie działalności B. Cateringu Dietetycznego, tj. żaden składnik majątkowy przypisany do B. Cateringu Dietetycznego na dzień Transakcji i wykorzystywany w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez B. Cateringu Dietetycznego nie będzie wyłączony z przedmiotu Transakcji.
 24. Co więcej, w związku z zawarciem Transakcji nie nastąpi przerwa w zakresie funkcjonowania B. Cateringu Dietetycznego, w szczególności przyjmowanie zamówień, przygotowywanie posiłków i ich dostarczanie będzie się odbywało w sposób niezakłócony i niezależny od Transakcji. Tym samym, N. będzie kontynuowała wykonywanie tego samego rodzaju działalności gospodarczej, wykorzystując nabyty od Spółki zorganizowany, kompletny i samodzielny agregat / zespół składników materialnych i niematerialnych, przejęte umowy oraz pracowników, tworzące B. Cateringu Dietetycznego. Tym samym do kontynuowania działalności Spółki nie będzie konieczne podjęcie żadnych istotnych dodatkowych kroków lub czynności, takich jak przykładowo zatrudnienie nowych pracowników, poszukiwanie nowych dostawców, zaciągnięcie pożyczek / kredytów.
  O zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo świadczy również to, że w ramach transakcji dojdzie do przeniesienia personelu z działu marketingu, kadr i finansów. W związku z tym B. Cateringu Dietetycznego będzie miał także zapewnioną nieprzerwaną obsługę w zakresie tych funkcji.
 25. Co również istotne, zakres działalności prowadzonej przy wykorzystaniu składników majątkowych, które pozostaną w Spółce po Transakcji nie będzie się pokrywał z działalnością prowadzoną przy użyciu składników majątkowych wchodzących w skład Transakcji.
 26. W konsekwencji, na dzień dokonania planowanej Transakcji, B. Cateringu Dietetycznego będzie zdolny do samodzielnego kontynuowania prowadzonej działalności w obrocie gospodarczym za pomocą posiadanych składników majątku oraz personelu przypisanego do B. Cateringu Dietetycznego. Oznacza to, iż opisany zespół składników majątkowych wchodzących w skład B. Cateringu Dietetycznego posiada zdolność funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, co wypełnia ostatnią ze wskazanych wyżej przesłanek definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  Podsumowanie
 27. Mając na uwadze przytoczoną powyżej argumentację, Spółka pragnie podkreślić, iż przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego B. Cateringu Dietetycznego, jako wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), odpowiada ustawowemu wzorcowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa z uwagi na:
  1. wyodrębnienie organizacyjne;
  2. wyodrębnienie finansowe;
  3. wyodrębnienie funkcjonalne;
  4. zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.
 28. Należy zatem uznać, iż łącznie spełnione zostaną wszystkie przesłanki warunkujące uznanie B. Cateringu Dietetycznego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.
 29. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów tej ustawy „nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.” W związku z tym, w świetle tej regulacji poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT są transakcje zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokonane m.in. w formie sprzedaży lub aportu.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, biorąc pod uwagę fakt, iż B. Cateringu Dietetycznego należy uznać za zorganizowana cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Transakcja zbycia przez Spółkę B. Cateringu Dietetycznego do N. nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych, w szczególności:

 • w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2017 roku, sygn. I FSK 670/17, zgodnie z którym: „Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzy zespół składników majątkowych zdolny do prowadzenia niezależnej (samodzielnej) działalności gospodarczej. Oznacza to, że zespół ten, w kształcie, w jakim jest zbywany może wykonywać określone zadania gospodarcze. Istotne jest przy tym, że realizacja określonych zadań gospodarczych możliwa jest z wykorzystaniem tego określonego zespołu składników majątkowych, nie zaś dopiero w połączeniu z innymi składnikami majątkowymi, czy też dopiero w połączeniu z przedsiębiorstwem nabywcy”;
 • w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2016 roku, sygn. I FSK 1316/15, zgodnie z którym: „Uprawniony jest wniosek, że wskazane w art. 2 pkt 27e u.p.t.u. cechy zorganizowanej części przedsiębiorstwa takie, jak wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcjonalne (rozumiane jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych) składają się na akcentowaną w orzecznictwie TSUE zdolność majątku lub jego części do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Istotnym bowiem elementem decydującym o wyłączeniu transakcji z zakresu podatku od towarów i usług, jest traktowane nabywcy „jako następcy prawnego przekazującego majątek”, z czego TSUE wywodzi konieczność, aby zbywany majątek lub jego cześć (przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług) składały się właśnie na całość zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej”;
 • w interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 września 2018 roku, znak 0114-KDIP1-3.4012.374.2018.1.SM, zgodnie z którą: „Aby w rozumieniu przepisów podatkowych określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).”;
 • w interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 września 2018 roku, znak 0111-KDIB3-2.4012.395.2018.3.AZ, zgodnie z którą: „Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby obejmowała ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednoczenie wskazać należy, że przez ustawę o VAT rozumie się ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.