0114-KDIP1-1.4012.239.2018.2.KOM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Wyłączenie z opodatkowania przeniesienia do nowo zawiązanej Spółki Nieruchomościowej powstałej przez wydzielenie całego Działu Invest Nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu za pomocą systemu e-PUAP 24 kwietnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 maja 2018 r. (data wpływu za pomocą systemu e-PUAP 25 maja 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 2 maja 2018 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.239.2018.1.KOM (doręczone dnia 16 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania przeniesienia do nowo zawiązanej Spółki Nieruchomościowej powstałej przez wydzielenie całego Działu Invest Nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania przeniesienia do nowo zawiązanej Spółki Nieruchomościowej powstałej przez wydzielenie całego Działu Invest Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka J. Spółka z ograniczoną odpowiedzialność (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w dwóch obszarach. Pierwszy i podstawowy obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Spółki stanowi produkcja, sprzedaż i serwis pieców i maszyn cukierniczych i piekarniczych. Drugi obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Spółki stanowi wynajem pomieszczeń, hal i placu na potrzeby działalności gospodarczej niepowiązanym podmiotom trzecim.

Bezpośrednio w strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione są dwie podstawowe jednostki organizacyjne. Są to:

  1. Dział Maszyny, w ramach którego Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji, sprzedaży i serwisu pieców i maszyn cukierniczych i piekarniczych. Działem tym zarządzają dwaj członkowie (wiceprezesi) zarządu - pierwszy pełniący funkcję Dyrektora ds. Produkcji i Logistyki i zarządzający Wydziałami Produkcji i Logistyki oraz drugi pełniący funkcję Dyrektora ds. handlowych i zarządzający Wydziałem Handlu. Działania operacyjne wymienionych Wydziałów wspiera pion księgowo-administracyjny, nad którym pieczę sprawuje prezes Zarządu - Dyrektor ds. finansowo-prawnych;
  2. Dział Invest Nieruchomości, w ramach którego Spółka zarządza nieruchomością, na której znajduje się budynek biurowo-produkcyjny, kompleks hal przemysłowych, plac oraz parking (dalej „Nieruchomość”). Nieruchomość stanowi własność Spółki. Dział Invest Nieruchomości prowadzi działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń biurowych, hali i placu podmiotom trzecim na potrzeby działalności gospodarczej. Działem tym zarządza Prezes (Członek) Zarządu - Dyrektor ds. Nieruchomości. Część Nieruchomości (tj. ok. 11% powierzchni - ok. 3200 m1) jest wykorzystywana na potrzeby własne Spółki.

Działania operacyjne Działu Invest Nieruchomości wspiera pion księgowo-administracyjny.

Podział organizacyjny w Spółce funkcjonuje nie tylko faktycznie, lecz został formalnie przyjęty w uchwale Zarządu Spółki potwierdzającej wyżej opisany schemat organizacyjny w Spółce. Oba obszary działalności gospodarczej Spółki są funkcjonalnie ściśle rozgraniczone. Działalność w zakresie zarządzania Nieruchomością i w zakresie wynajmu jest prowadzona wyłącznie przez Dział Invest Nieruchomości. Natomiast produkcja, sprzedaż i serwis pieców i maszyn cukierniczych oraz piekarniczych prowadzone są wyłącznie przez Dział Maszyny.

Każda z wyżej wymienionych podstawowych jednostek organizacyjnych Spółki dzieli się na mniejsze komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.

Na czele komórki organizacyjnej stoi kierownik lub samodzielny pracownik, którego ranga zależna jest od zakresu zadań realizowanych przez mniejsze komórki i liczby zatrudnionych pracowników. Do każdej z podstawowych jednostek organizacyjnych Spółki przypisani są pracownicy i alokowane są składniki majątkowe niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych tym jednostkom zadań, w tym w szczególności środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz umowy związane z prowadzoną działalnością.

Do Działu Maszyny w szczególności przypisane są wyspecjalizowane maszyny do produkcji pieców i maszyn cukierniczych oraz piekarniczych.

Do Działu Invest Nieruchomości przypisane są w szczególności: suwnica wewnętrzna , maszyny do porządkowania terenów zielonych (glebogryzarka, kosiarka, narzędzia ogrodnicze, piła spalinowa, spychacz do śniegu i inne), narzędzia do prac budowlanych, samochody o charakterze gospodarczym i służbowym.

Do Działu Invest Nieruchomości została alokowana Nieruchomość będąca własnością Spółki. W Nieruchomości mieści się Dział Nieruchomości, który zajmuje się wynajmem części Nieruchomości podmiotom trzecim. Ponadto część powierzchni Nieruchomości (tj. ok. 11% powierzchni - ok. 3200 m1) jest wykorzystywana przez Dział Maszyny.

Dział Invest Nieruchomości i Dział Maszyny korzystają wspólnie z najemcami z tzw. części wspólnych nieruchomości, takich jak hol wejściowy, klatki schodowe, wartownia, parking, drogi dojazdowe etc.

W szczególności do Działu Invest Nieruchomości przypisane są umowy najmu i umowy dotyczące utrzymania i zarządzania Nieruchomością (w tym dotyczące ochrony, mediów, sprzątania, prac porządkowych i prac ziemnych oraz ubezpieczenia Nieruchomości). Umowy te są zawierane i negocjowane przez Dyrektora ds. Nieruchomości lub pracownika tego Działu. Za ich należyte wykonanie po stronie Spółki odpowiada również Dyrektor ds. Nieruchomości, a operacyjnie odpowiedni pracownik lub pracownicy tego Działu.

Natomiast do Działu Maszyny przypisane są w szczególności kontrakty handlowe z odbiorcami pieców i maszyn oraz kontrakty z dostawcami materiałów, komponentów, części i usług koniecznych do produkcji pieców i maszyn. Za ich należyte wykonanie po stronie Spółki odpowiada Dyrektor ds. Produkcji i Logistyki i/lub Dyrektor ds. handlowych, a na poziomie operacyjnym odpowiedni pracownik lub pracownicy tego Działu. W Spółce prowadzona jest ewidencja, umożliwiająca przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Działu Maszyny, Działu Invest Nieruchomości oraz osobno do całości przedsiębiorstwa Spółki.

Przychody, koszty (w tym koszty pracowników i usług obcych) oraz należności i zobowiązania związane bezpośrednio z działalnością danego Działu (w tym w przypadku Działu Invest Nieruchomości - zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości) są przypisywane do tego Działu. Natomiast koszty pośrednie i zobowiązania niezwiązane bezpośrednio z działalnością danego Działu, w szczególności koszty i zobowiązania związane z działalnością Zarządu Spółki oraz koszty administracyjne, przypisywane są do odpowiedniego Działu w odpowiednim ułamku, według przyjętego klucza alokacji spełniającego standardy finansowo-księgowe.

Do przychodów Działu Invest Nieruchomości alokowane są m.in. w ramach wewnętrznych rozliczeń clearingowych czynsz najmu części Nieruchomości będącej w posiadaniu Spółki, z których korzysta Dział Maszyny. Każdy z Działów posiada osobne rachunki bankowe. Na rachunek bankowy Działu Invest Nieruchomości kontrahenci uiszczają swoje należności wobec Spółki za czynsz za wynajem. Natomiast na rachunek bankowy Działu Maszyny kontrahenci uiszczają cenę za zakupione piece i maszyny.

Oprócz rocznego sprawozdania finansowego dla całego przedsiębiorstwa Spółki, przygotowywany jest również osobny bilans dla Działu Invest Nieruchomości. Prowadzona ewidencja pozwala nie tylko na sporządzanie osobnego bilansu dla każdego z Działów, lecz także rachunku zysków i strat każdej z tych jednostek dla celów informacji zarządczej.

Zarówno Dział Maszyny, jak i Dział Invest Nieruchomości jako wyodrębnione funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo części przedsiębiorstwa Spółki, są w stanie samodzielnie planować, inicjować, kontrolować i realizować działania gospodarcze, w tym w szczególności zawierać i realizować umowy z kontrahentami przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych i wartości niematerialnych oraz przy zaangażowaniu zatrudnionych pracowników i kadry zarządzającej.

W celu wdrożenia nowej strategii biznesowej wspólników Spółki planowany jest podział Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”). Podział Spółki będzie dokonany poprzez przeniesienie na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka Nieruchomościowa”) wyżej opisanego Działu Invest Nieruchomości wraz z przypisanymi mu składnikami majątkowymi niezbędnymi do prawidłowego wykonywania powierzonych temu Działowi zadań gospodarczych, w tym środkami trwałymi, a w szczególności Nieruchomością, i wartościami niematerialnymi i prawnymi, umowami związanymi z prowadzoną działalnością (w tym umowami najmu i umowami związanymi z zarządzaniem i utrzymaniem Nieruchomości, częścią środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych Spółki, w tym środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach przypisanych do Działu Invest Nieruchomości, należnościami związanymi z działalnością polegającą na wynajmie powierzchni i placu i zobowiązaniami handlowymi. Do Spółki Nieruchomościowej przejdą też pracownicy przypisani Działowi Invest Nieruchomości. Niewykluczone, że po podziale część pracowników będzie pracować na część etatu w Spółce, a na pozostałą część etatu w Spółce Nieruchomościowej.

Od dnia podziału (dnia rejestracji podziału w KRS) Spółka stanie się również najemcą Spółki Nieruchomościowej w zakresie części Nieruchomości dla umożliwienia jej pełnej kontynuacji działalności operacyjnej na dotychczasowych zasadach. Podział Spółki ma służyć celom biznesowym i jest podyktowany chęcią wyłączenia działalności z zakresu wynajmu nieruchomości ze spółki w przeważającej mierze produkcyjnej. Spółka rozważa bowiem pozyskanie inwestora branżowego na rozwój działalności produkcyjnej Spółki (obecnie realizowanej w ramach Działu Maszyny).

Aktualnie aktywa i pasywa Spółki związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Dział Invest Nieruchomości są przeszkodą dla pozyskania inwestora branżowego w działalności produkcyjnej. Inwestycje w takie składniki majątku nie wpisują się w strategię inwestorów branżowych funkcjonujących w obszarze działalności produkcyjnej Spółki, a ponadto Spółka nie osiąga wskaźników wykorzystania aktywów satysfakcjonujących dla tego typu inwestorów.

Ponadto Spółka pragnie wyłączyć działalność z zakresu wynajmu nieruchomości ze Spółki z uwagi na chęć ograniczenia ryzyka biznesowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Spółkę. W przypadku ewentualnego sporu z kontrahentem w związku z działalnością produkcyjną Spółki, kontrahent ten potencjalnie mógłby zaspokoić się z Nieruchomości i zysków przez nią generowanych. Jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami ochrony majątku i mitygowania ryzyk gospodarczych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, do transakcji polegającej na przeniesieniu części majątku Spółki w postaci Działu Invest Nieruchomości na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółkę Nieruchomościową w ramach transakcji podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie mieć zastosowania Ustawa o VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W świetle opisanego zdarzenia przyszłego, do transakcji polegające na przeniesieniu części majątku Spółki w postaci Działu Invest Nieruchomości na nowo zawiązaną Spółkę Nieruchomościową w ramach transakcji podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będą mieć zastosowania przepisy Ustawy o VAT.

Przeniesienie Działu Invest Nieruchomości na nowo zawiązaną Spółkę Nieruchomościową będzie neutralne na gruncie Ustawy o VAT.

Stanowisko to Wnioskodawca opiera na argumentacji przedstawionej poniżej.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. W myśl przepisu art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, rozumie się co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jednakże zgodnie z przepisem art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, przepisów Ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zdaniem Spółki, pojęcie „transakcji zbycia” użyte w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu przepisu art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania zbywalnym składnikiem majątku lub majątkiem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki prawa handlowego poprzez przeniesienie własności wkładu na spółkę w zamian za udziały w niej lub wyemitowane przez nią akcje, a także transfer majątku spółki dzielonej do spółki już istniejącej w ramach transakcji podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH.

Należy podkreślić, że ustawodawca nie użył żadnego pojęcia definiowanego bądź dookreślonego w Ustawie o VAT (jak np. sprzedaż czy dostawa) lub w jakiejkolwiek innej ustawie, co oznacza, że nie jest istotna forma, lecz samo zadysponowanie przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w taki sposób, że dochodzi do jego/jej zbycia.

W związku z tym, wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług są wszelkie zdarzenia prowadzące do rozporządzenia przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią. W świetle przepisu art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT konieczne jest wyjaśnienie użytego w nim pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W tym celu należy posłużyć się definicją legalną zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

Art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT stanowi, że ilekroć w dalszych przepisach Ustawy o VAT jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Po analizie powyższych przepisów należy stwierdzić, że kwestią kluczową dla neutralności na gruncie Ustawy o VAT opisanego w zdarzeniu przyszłym podziału Spółki jest, aby Dział Invest Nieruchomości stanowił zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

W przekonaniu Spółki, w świetle przestawionego zdarzenia przyszłego, nie ulega wątpliwości, że Dział Invest Nieruchomości stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu powyższego przepisu.

Jak wynika z przepisu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa istnieje, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

  1. w przedsiębiorstwie istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący także zobowiązania;
  2. zespół ten jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie organizacyjnie;
  3. zespół ten jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie finansowo;
  4. zespół ten jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie funkcjonalnie (tj. jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych) i mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Odnosząc się do przesłanki 1), uprawnione jest twierdzenie, że Dział Invest Nieruchomości stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, w ramach przedsiębiorstwa Spółki. Bowiem, jak przedstawiono to w zdarzeniu przyszłym, do Działu Invest Nieruchomości alokowane są składniki majątkowe niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych Działowi zadań, w tym w szczególności środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, umowy związane z prowadzoną działalnością, środki pieniężne na oddzielnym rachunku bankowym, a także zobowiązania (w tym zobowiązania w postaci podatku od nieruchomości, które są alokowane do Działu Invest Nieruchomości).

Odnosząc się do przesłanki 2), należy stwierdzić, że Dział Invest Nieruchomości stanowi niezależną jednostkę organizacyjną Spółki ściśle wyodrębnioną w strukturze Spółki zarówno formalnie (uchwała Zarządu), jak i faktycznie, którą zarządza Prezes Zarządu – Dyrektor ds. Nieruchomości i której przypisani są pracownicy wykonujący zadania z zakresu działalności tego Działu.

Odnosząc się do przesłanki 3), należy stwierdzić, że w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Dział Invest Nieruchomości jest wyodrębniony finansowo w strukturze Spółki. W tym miejscu Wnioskodawca pragnie powtórzyć informacje zawarte w zdarzeniu przyszłym świadczące o wyodrębnieniu finansowym zarówno Działu Invest Nieruchomości, jak i Działu Maszyny.

I tak, w Spółce prowadzona jest ewidencja, umożliwiająca przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Działu Maszyny, Działu Invest Nieruchomości oraz do całości przedsiębiorstwa Spółki. Przychody, koszty (w tym koszty pracowników i usług obcych) oraz należności i zobowiązania związane bezpośrednio z działalnością danego Działu (w tym w przypadku Działu Invest Nieruchomości - zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości) są przypisywane do tego Działu. Natomiast koszty pośrednie i zobowiązania niezwiązane bezpośrednio z działalnością danego Działu, w szczególności koszty i zobowiązania związane z działalnością Zarządu Spółki oraz koszty administracyjne, przypisywane są do odpowiedniego Działu w odpowiednim ułamku, według przyjętego klucza alokacji spełniającego standardy finansowo-księgowe. Do przychodów Działu Invest Nieruchomości alokowane są m.in. w ramach wewnętrznych rozliczeń clearingowych czynsz najmu część Nieruchomości będącej w posiadaniu Spółki, z których korzysta Dział Maszyny. Każdy z Działów posiada osobne rachunki bankowe, na które kontrahenci uiszczają swoje należności wobec Spółki takie jak czynsz za wynajem i cenę za zakupione piece i maszyny. Oprócz rocznego sprawozdania finansowego dla całego przedsiębiorstwa Spółki, przygotowywany jest również osobny bilans dla Działu Invest Nieruchomości. Prowadzona ewidencja pozwala nie tylko na sporządzanie osobnego bilansu dla każdego z Działów lecz także rachunku zysków i strat każdej z tych jednostek dla celów informacji zarządczej.

Odnosząc się do przesłanki 4), zdaniem Wnioskodawcy Dział Invest Nieruchomości jest wyodrębniony w ramach przedsiębiorstwa Spółki funkcjonalnie. Bowiem zarówno Dział Invest Nieruchomości i Dział Maszyny są przeznaczone do wykonywania zadań gospodarczych z określonego zakresu. Przy czym zakresy te są wobec siebie „autonomiczne” i nie pokrywają się. W ramach Działu Invest Nieruchomości jest prowadzona wyłącznie działalność z zakresu zarządzania Nieruchomością stanowiącą własność Spółki oraz wynajmu pomieszczeń podmiotom trzecim. Natomiast produkcja pieców i maszyn piekarniczych i cukierniczych oraz ich serwis jest prowadzona wyłącznie przez Dział Maszyny.

Nie ulega wątpliwości, że Dział Invest Nieruchomości mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące zadania gospodarcze z zakresu wynajmu pomieszczeń, placów i hal podmiotom trzecim do celów działalności gospodarczej. Dzięki wyodrębnieniu organizacyjnemu i finansowemu w ramach Spółki Dział ten posiada w szczególności zarówno materialne, jak i niematerialne składniki majątkowe, niezbędną sieć umów handlowych oraz wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą i zarządzającą potrzebne do prowadzania działalności gospodarczej, w tym w szczególności do zawierania i realizacji umów z najemcami i innymi partnerami biznesowymi.

Reasumując, zdaniem Spółki Dział Invest Nieruchomości stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. Z powyższych względów, zdaniem Spółki w przypadku dokonania podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, w ramach którego Dział Invest Nieruchomości zostanie przeniesiony na nowo zawiązaną Spółkę Nieruchomościową, Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku VAT. Ustawa o VAT nie będzie mieć bowiem w ogóle zastosowania do transakcji podziału Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.