0114-KDIP1-1.4012.171.2018.1.AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia w przetargu zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w całości w jednej transakcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 26 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia w przetargu zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w całości w jednej transakcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia w przetargu zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w całości w jednej transakcji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość podmiotu A. Spółka Akcyjna. Na syndyka masy upadłości został wyznaczony Pan ... Wnioskodawca - Syndyk masy upadłości spółki A. Spółka Akcyjna w upadłości, w oparciu o art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze, planuje dokonać zbycia w formie przetargu zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego (Oddziału ) w formie jednej transakcji.

Firma A. S.A. prowadziła działalność od 9 maja 1995 roku, początkowo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz od 2012 roku w formie spółki akcyjnej. Działalność firmy obejmuje m.in. produkcję naczep niskopodwoziowych, specjalistycznego sprzętu transportowego dla wojska, do przewozu maszyn budowlanych i elementów ponad-gabarytowych oraz produkcję konstrukcji stalowych wykorzystywanych m.in. w budowie dróg, mostów i hal.

Przedsiębiorstwo A. S.A. było producentem wyspecjalizowanych naczep, zabudów samochodowych, w tym ambulansów sanitarnych dla służb mundurowych i na rynek cywilny. Produkowało również wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe, detale stalowe, opylacze do ograniczania skutków wybuchu pyłu węglowego w górnictwie oraz specjalistyczne zabudowy samochodowe. Poza tym spółka oferowała kompleksowe usługi z zakresu obróbki metali tj.: cięcie plazmą, laserem, gilotyną, gięcie prasą krawędziową oraz spawanie, czyszczenie i malowanie. Oprócz powyższych, zajmowała się również serwisowaniem wyprodukowanych pojazdów.

Głównym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z posiadanym zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON oraz odpisem z KRS była:

 • produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej: 25,12, Z
 • produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana: 25,
  99
 • produkcja pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli: 29,10
 • produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep: 29, 20
 • produkcja wojskowych pojazdów bojowych: 30, 4
 • produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana 30, 99
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli: 45, 1
 • konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli: 45, 2
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli: 45, 3
 • sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego: 46, 74.

Spółka posiada Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej oraz Certyfikat wydany w imieniu Polskiej Instytucji Narodowej w NATO ds. Zapewnienia Jakości - Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Krajowy Dyrektor ds. Uzbrojenia przyznał firmie A. Świadectwo Wiarygodności niezbędne do realizacji kontraktów zaopatrywania Polskich Sił Zbrojnych. Dzięki spełnianiu rygorystycznych wymagań, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało spółce koncesję na obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2000.

Główny zakład produkcyjny realizujący zamówienia wojskowe i cywilne zlokalizowany jest w ... przy ul. ... (stanowi oddział Spółki), który jest przedmiotem ogłoszonego przetargu.

Zgodnie z art. 316 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego zasadą jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego jako całości. Ewentualnie możliwy jest podział przedsiębiorstwa i sprzedaż zorganizowanej jego części w jednej transakcji. Biorąc powyższe pod uwagę oraz wobec zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców, syndyk zlecił biegłemu sądowemu sporządzenie opisu i oszacowania części przedsiębiorstwa upadłego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącego wskazany powyżej oddział Upadłego.

Wyżej wymieniona Spółka prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Wnioskodawca nadal jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Zgodnie z publicznym ogłoszeniem Syndyka - przedmiotem przetargu ofertowego jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, stanowiącej zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w skład której wchodzą:

 1. nieruchomość położona w ... przy .., dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze ..., na której posadowione są:
  • hala produkcyjna parterowa o powierzchni zabudowy 7.807 m2, rok budowy 1973,
  • hala magazynowo - usługowa parterowa o powierzchni zabudowy 3.532 m2, rok budowy 2012,
  • budynek portierni w bramie towarowej o powierzchni zabudowy 33 m2, rok budowy 1973,
  • budynek biurowy 4 kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 241 m2, rok budowy 1973,
  • budynek magazynowo - produkcyjny o powierzchni zabudowy 1.624 m2, rok budowy 1973,
   - budynek portierni z budynkiem ochrony o powierzchni zabudowy 70 m2, rok budowy 2014,
  • budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 137,5 m2 (użytkowa 133,1 m2),
  • hala serwisowo - produkcyjna o powierzchni zabudowy 2.838 m2 (pow. uzysk. 2797,5 m2), rok budowy 2015,
 2. nieruchomość położona w ... przy ul. .., dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze ..., na której posadowiony jest ciąg komunikacyjny (klatka schodowa) 4 kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 57 m2, rok budowy 1973,
 3. nieruchomość położona w ... przy ul. ..., dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze ..., na której posadowiony jest budynek handlowo - usługowy 4 kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 989 m2 (pow. użytkowa 2.799 m2), rok budowy 1973 (wraz z wyodrębnionymi lokalami niemieszkalnymi nr 1 i 2, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr ... i ...),
 4. nieruchomość położona w ... przy ul. ..., dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze ...,
 5. maszyny i urządzenia do produkcji znajdujące się w ... przy ul. ...,
 6. związana ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wybrana infrastruktura techniczna,
 7. związane ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa należące do upadłego składniki niematerialne i prawne stanowiące dokumentację techniczną.

Przetargiem nie są objęte w szczególności:

 • wierzytelności, w tym z tytułu kaucji gwarancyjnych,
 • środki zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie.

Po wyłączeniu ww. składników, które nie będą objęte transakcją zbycia, transakcja będzie w dalszym ciągu spełniać wymogi określone definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy VAT tj. zbywany majątek będzie stanowić organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przedmiotem zbycia nie będą inne składniki niematerialne oprócz wskazanych we wniosku.

Zbywane przez Wnioskodawcę składniki będą stanowiły całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym tak aby umożliwiały kontynuację zadań gospodarczych przez nabywcę.

Nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie mógł kontynuować działalność gospodarczą w zakresie, w jakim była ona realizowana w sprzedawanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w sprzedawanym oddziale upadłego).

Profil działalności gospodarczej nabywcy może być zbliżony do profilu działalności zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa może je prowadzić nadal w stanie niezmienionym, w dotychczasowej lokalizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedmiotowa planowana przez Syndyka transakcja zbycia w zorganizowanym przetargu zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w całości w jednej transakcji, na które składają się wymienione powyżej składniki majątku stanowić będzie transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja zbycia w zorganizowanym przetargu zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w całości w jednej transakcji (tj. oddziału upadłego), na które składają się wymienione powyżej składniki majątku, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej stanowić będzie transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT, a tym samym - zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przepisu tego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy o VAT wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są w nim wskazane czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług, z uwagi jednak na stosowne wyłączenie, czynności te - chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług - nie podlegają opodatkowaniu.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Termin „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb regulacji podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawodawca w ww. przepisie wskazał, jakiego rodzaju elementy wchodzą w skład kompleksu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, czyli przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem czynności prawnej. Nie wszystkie jednak elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa są na tyle istotne, by bez ich zbycia nie można było mówić o zbyciu przedsiębiorstwa. O tym, jakie konkretne składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują okoliczności faktyczne, których nie można określić apriorycznie.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 552 k.c., czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

W przedmiocie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustawodawca wprost w ustawie VAT wskazał, iż zorganizowana części przedsiębiorstwa - to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zdaniem Wnioskodawcy - okoliczność, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzy zespół składników majątkowych zdolny do prowadzenia niezależnej (samodzielnej) działalności gospodarczej należy rozumieć w ten sposób, że w kształcie, w jakim zespół ten jest zbywany, może on wykonywać określone zadania gospodarcze. Innymi słowy, realizacja określonych zadań gospodarczych możliwa jest z wykorzystaniem tego określonego zespołu składników majątkowych, nie zaś dopiero w połączeniu z innymi składnikami majątkowymi, czy też dopiero w połączeniu z przedsiębiorstwem nabywcy.

Na gruncie prawidłowo rozumianych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług konieczna jest ocena, czy w ustalonym stanie faktycznym sprawy, zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu, w związku z czym możliwe jest zastosowanie tych przepisów, tj. art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a co za tym idzie - przyjęcie, że doszło do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Uznanie danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT nie wymaga, aby w jego skład koniecznie wchodziły zobowiązania, aczkolwiek zostały one wymienione w treści tego przepisu. Nie sposób przyjąć, że zespół składników majątkowych, który stanowi wyodrębnioną całość zdolną do prowadzenia działalności, nie jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa z tego tylko względu, że nie zostały jeszcze wygenerowane żadne zobowiązania. Jeżeli dany zespół składników majątkowych składa się na wyodrębnioną w istniejącym przedsiębiorstwie całość, która może samodzielnie realizować zadania gospodarcze, do jakich została przeznaczona, kwestia czy w jej skład wchodzą wszystkie składniki wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy VAT nie ma decydującego znaczenia.

Owa niezależność prowadzenia działalności gospodarczej powinna być więc rozumiana w ten sposób, że zespół składników majątkowych posiada zdolność do prowadzenia takiej działalności w sytuacji, gdy stanowi konglomerat, który sam w sobie, bez uzupełniania go o dodatkowe elementy (po nabyciu i włączeniu do przedsiębiorstwa nabywcy) zdolny jest do prowadzenia działalności. W takiej sytuacji można go uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W analizowanym przypadku zgodnie z ogłoszonym przetargiem przedmiotem transakcji mają być składniki majątkowe upadłego zgromadzone w oddziale upadłego, który to oddział stanowił główny zakład produkcyjny upadłego realizujący zamówienia wojskowe i cywilne.

Składniki sprzedawanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Upadłego stanowią zorganizowany kompleks majątkowy przeznaczony do prowadzenia określonej działalności. Poszczególne składniki pozostaną ze sobą w relacjach funkcjonalnych i organizacyjnych, które czynią z nich całość zdolną do kontynuacji określonej działalności - a to jest właśnie zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy VAT. Aby, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się on odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Przedmiotowa, wystawiona na sprzedaż jako całość, zorganizowana część przedsiębiorstwa Upadłego (samodzielny oddział) tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa czy zcp powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

Jeśli natomiast wyłączone ze zbycia składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tu - pozostające w masie upadłości środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych, oraz wierzytelności) nie mają istotnego znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako takiego, wówczas czynność taka na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznana będzie za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, chociaż nie obejmuje ona wszystkich jego składników.

Ponieważ w przedstawionych okolicznościach sprawy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem będącym w upadłości i wystawionej na sprzedaż zorganizowanej jego części (oddziale), zasadnym jest odwołanie do przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Z treści art. 306 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wynika, że po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, syndyk niezwłocznie przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego. Syndyk składa sędziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości. Plan likwidacyjny powinien określać proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 308 i art. 311 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, po sporządzeniu spisu inwentarza i sprawozdania finansowego, albo po złożeniu pisemnego sprawozdania ogólnego, syndyk przeprowadza likwidację masy upadłości przez sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części, sprzedaż nieruchomości i ruchomości, przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości albo ich zbycie.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy - postanowieniem w z dnia 1 sierpnia 2017 r. Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy została ogłoszona upadłość Spółki.

Planowane jest ogłoszenie przetargu na sprzedaż zorganizowanej części jego przedsiębiorstwa - oddziału zlokalizowanego w ... w skład którego wchodzą ww. składniki. W zbywanym majątku (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) zachowane zostaną funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie przez nabywcę działalności gospodarczej. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca nie posiada wiedzy czy nabywca przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu nabytych składników będzie prowadził taką samą działalność gospodarczą i w tym samym zakresie jak Wnioskodawca. Sprzedaż dokonywana przez Syndyka masy upadłości obejmie składniki majątkowe tworzące całość funkcjonalną, umożliwiającą prowadzenie przedsiębiorstwa przez przyszłego nabywcę.

A wyłączenie z planowanej sprzedaży wskazanych składników, nie stanowi o zmianie charakteru przedmiotu sprzedaży. Wyłączenie powyższych składników majątkowych wynika ze specyfiki sprzedaży dokonywanej przez Syndyka stosującego przepisy prawa upadłościowego i naprawczego i nie stoi na przeszkodzie uznaniu powyższej transakcji za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z tym, iż zespół składników przeznaczony do sprzedaży będzie mógł samodzielnie funkcjonować należy opisaną sprzedaż uznać jako zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W analizowanym przypadku zachodzi okoliczność, iż dla planowanego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konieczne jest przeniesienie na nabywcę minimum środków pozwalających na kontynuowanie realizowanej uprzednio, w tym oddziale jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej. Syndyk działający w zastępstwie podmiotu będącego w upadłości dokonując sprzedaży składnika majątkowego masy upadłości dokonuje dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Reasumując, w sytuacji przedstawionej w złożonym przez Syndyka wniosku, majątek Sprzedającego, który zostanie zbyty, niewątpliwie należy zakwalifikować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa i w konsekwencji transakcja sprzedaży będzie korzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 6 pkt 1) ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towary to – w myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy – rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jednocześnie na mocy art. 6 pkt 1 cyt. ustawy przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca nie zdefiniował co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Przy uwzględnieniu zakresu przedmiotowego ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport) itp.

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posiłkować się definicją zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z poźn. zm.). Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. W szczególności, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak aby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że jest zdolny do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Ponadto ustawodawca na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączył z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług przez którą rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Dla uznania zbywanego majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. O wyodrębnieniu finansowym można zatem już mówić w przypadku istnienia samej możliwości wyodrębnienia podstawowych informacji o sytuacji finansowej i majątkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienia finansowego nie należy utożsamiać więc z pełną samodzielnością finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do samodzielnej realizacji określonych zadań gospodarczych. Przy czym, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u nabywcy. Zbywane składniki majątkowe muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy. Zatem zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług okolicznością determinującą możliwość wyłączenia na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określonego zespołu składników niematerialnych i materialnych jest takie ich zorganizowanie, żeby wspomniany zespół mógł służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Zespół składników materialnych i niematerialnych obejmować powinien elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie miały zastosowania do zbywanego mienia musi ono - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w jego skład muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Należy przy tym wskazać, że ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, winien on być interpretowany ściśle. Oznacza to, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. O tym, czy nastąpi zbycie przedsiębiorstwa / zorganizowanej część przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy ogłosił upadłość podmiotu A. Spółka Akcyjna. Wnioskodawca - Syndyk masy upadłości spółki A. Spółka Akcyjna w upadłości, w oparciu o art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, planuje dokonać zbycia w formie przetargu zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego (Oddziału) w formie jednej transakcji.

Firma A. S.A. prowadziła działalność od 9 maja 1995 roku, początkowo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz od 2012 roku w formie spółki akcyjnej. Działalność firmy obejmuje m.in. produkcję naczep niskopodwoziowych, specjalistycznego sprzętu transportowego dla wojska, do przewozu maszyn budowlanych i elementów ponad-gabarytowych oraz produkcję konstrukcji stalowych wykorzystywanych m.in. w budowie dróg, mostów i hal. Główny zakład produkcyjny realizujący zamówienia wojskowe i cywilne zlokalizowany jest w ... przy ul. ... (stanowi oddział Spółki), który jest przedmiotem ogłoszonego przetargu. Zgodnie z art. 316 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego zasadą jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego jako całości. Ewentualnie możliwy jest podział przedsiębiorstwa i sprzedaż zorganizowanej jego części w jednej transakcji. Biorąc powyższe pod uwagę oraz wobec zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców, syndyk zlecił biegłemu sądowemu sporządzenie opisu i oszacowania części przedsiębiorstwa upadłego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącego wskazany powyżej oddział Upadłego. Wyżej wymieniona Spółka prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny. Wnioskodawca nadal jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Zgodnie z publicznym ogłoszeniem Syndyka - przedmiotem przetargu ofertowego jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, stanowiącej zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w skład której wchodzą:

 1. nieruchomość na której posadowione są: hala produkcyjna parterowa (rok budowy 1973), hala magazynowo - usługowa parterowa (rok budowy 2012), budynek portierni w bramie towarowej (rok budowy 1973), budynek biurowy 4 kondygnacyjny (rok budowy 1973), budynek magazynowo - produkcyjny (rok budowy 1973), budynek portierni z budynkiem ochrony (rok budowy 2014), budynek magazynowy i hala serwisowo - produkcyjna (rok budowy 2015),
 2. nieruchomość położona w ... na której posadowiony jest ciąg komunikacyjny (klatka schodowa) 4 kondygnacyjny (rok budowy 1973),
 3. nieruchomość na której posadowiony jest budynek handlowo - usługowy 4 kondygnacyjny (rok budowy 1973) wraz z wyodrębnionymi lokalami niemieszkalnymi nr 1 i 2,
 4. nieruchomość dla której prowadzona jest księga wieczysta,
 5. maszyny i urządzenia do produkcji znajdujące się w ... przy ul. ...,
 6. związana ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wybrana infrastruktura techniczna,
 7. związane ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa należące do upadłego składniki niematerialne i prawne stanowiące dokumentację techniczną.

Przetargiem nie są objęte w szczególności wierzytelności, w tym z tytułu kaucji gwarancyjnych oraz środki zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie. Po wyłączeniu ww. składników, które nie będą objęte transakcją zbycia, transakcja będzie w dalszym ciągu spełniać wymogi określone definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy VAT tj. zbywany majątek będzie stanowić organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Przedmiotem zbycia nie będą inne składniki niematerialne oprócz wskazanych we wniosku.

Jak wskazał Wnioskodawca, zbywane przez Wnioskodawcę składniki będą stanowiły całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym tak aby umożliwiały kontynuację zadań gospodarczych przez nabywcę. Nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie mógł kontynuować działalność gospodarczą w zakresie, w jakim była ona realizowana w sprzedawanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w sprzedawanym oddziale upadłego). Profil działalności gospodarczej nabywcy może być zbliżony do profilu działalności zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa może je prowadzić nadal w stanie niezmienionym, w dotychczasowej lokalizacji.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wyłączenia z opodatkowania planowanej przez Syndyka transakcji zbycia w zorganizowanym przetargu zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w całości w jednej transakcji, która stanowić będzie transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że przedmiot planowanej transakcji zbycia stanowił będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Z wniosku wynika, że planowane jest zbycie Oddziału Spółki jako samodzielnej jednostki w skład której wejdą materialne i niematerialne składniki majątkowe stanowiące zorganizowany kompleks majątkowy przeznaczony do prowadzenia określonej działalności. Jak wskazał Wnioskodawca, w zbywanym majątku (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) zachowane zostaną funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie przez nabywcę działalności gospodarczej. Przy tym, Wnioskodawca wskazał, że Nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie mógł kontynuować działalność gospodarczą w zakresie, w jakim była ona realizowana w sprzedawanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w sprzedawanym oddziale upadłego). Bez znaczenia dla powyższej kwalifikacji zbywanych składników jako „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” jest wyłączenie wierzytelności, w tym z tytułu kaucji gwarancyjnych oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie. Nie są one decydujące dla prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej Spółki, a brak ww. składników nie wpłynie na funkcjonalne związki pomiędzy przenoszonymi składnikami, które pozwolą na kontynuację działalności. Potwierdzeniem, że ww. wyłączenie nie przekreśla zbywanego przedmiotu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług jest wskazanie w opisie sprawy, że po wyłączeniu ww. składników, które nie będą objęte transakcją zbycia, transakcja będzie w dalszym ciągu spełniać wymogi określone definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT tj. zbywany majątek będzie stanowić organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W konsekwencji, skoro przedmiot planowanego zbycia będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług to planowana transakcja zbycia przedmiotowego Oddziału nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.