0112-KDIL2-3.4012.122.2018.2.ZD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Uznanie zespołu składników materialnych lub niematerialnych wchodzących w skład Centrum, który będzie przedmiotem podziału Spółki Dzielonej, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie od opodatkowania podatkiem VAT przejęcia tych składników przez Spółkę Przejmującą, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem w drodze podziału przez wydzielenie zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Centrum.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 16 marca 2018 r. (data wpływu 20 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania zespołu składników materialnych lub niematerialnych wchodzących w skład Centrum, który będzie przedmiotem podziału Spółki Dzielonej, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie od opodatkowania podatkiem VAT przejęcia tych składników przez Spółkę Przejmującą,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem w drodze podziału przez wydzielenie zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Centrum

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych lub niematerialnych wchodzących w skład Centrum, który będzie przedmiotem podziału Spółki Dzielonej, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie od opodatkowania podatkiem VAT przejęcia tych składników przez Spółkę Przejmującą oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem w drodze podziału przez wydzielenie zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Centrum.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością E;
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością W

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

E Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka” lub „Wnioskodawca” lub „Spółka Dzielona”) podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT. Spółka Dzielona jest także zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego artykułami elektrotechnicznymi. Działalność Spółki realizowana jest poprzez sieć hurtowni o zasięgu ogólnopolskim. Wnioskodawca jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej – Grupy B (dalej jako: „Grupa”).

W Spółce funkcjonują dwie główne jednostki biznesowe – jednostka handlowa (dalej: „Dział”) oraz jednostka grupująca pozostałe funkcje biznesowe, wspierające sprzedaż (dalej: „Centrum”). Wspomniane jednostki na podstawie uchwały zarządu Spółki zostały wyodrębnione jako samodzielne jednostki organizacyjne Spółki, odpowiedzialne za prowadzenie działalności w określonych obszarach.

Dział odpowiedzialny jest za prowadzenie działalności w wyszczególnionych poniżej obszarach:

 1. sprzedaży, obejmującym bezpośrednią obsługę klientów Spółki z czterech rynków (Inwestycje, Budownictwo Mieszkaniowe, Energetyka, Przemysł) w poszczególnych, dedykowanych im grupach towarów (kable i przewody, osprzęt do kabli i przewodów, oświetlenie, osprzęt instalacyjny, aparatura, obudowy i rozdzielnice, silniki elektryczne, transformatory), pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z klientami, tworzenie oferty produktowej, negocjacje warunków sprzedaży i dostawy, rabatów i bonusów, podpisywanie umów z klientami, obsługę reklamacji, itp.;
 2. marketingu, obejmującym opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej Spółki, dbanie o wizerunek marki Spółki, przygotowanie i wdrażanie planów promocyjnych, badanie rynku i satysfakcji klientów, itp.;
 3. zarządzania płatnościami i windykacji, obejmującym przyznawanie limitów kredytu kupieckiego dla wszystkich klientów Spółki z odroczonym terminem płatności, ubezpieczanie należności, w tym limitów kredytowych, monitorowanie płatności od klientów i windykacja należności (wystawianie wezwań do zapłaty, ustalanie harmonogramów płatności z klientami, wystawianie not odsetkowych, optymalizację spłat należności przeterminowanych, zgłaszanie klientów do windykacji, nadzór windykacji polubownej oraz na drodze sądowej i egzekucyjnej), monitoring ryzyka w odniesieniu do aktualnych klientów (przeglądanie dostępnych informacji o ich ratingach, należnościach przeterminowanych, negatywnych wpisach o klientach np. w Krajowym Rejestrze Długów), tworzenie porozumień odsetkowych z klientami, weryfikacja możliwości współpracy z potencjalnymi klientami.

Centrum odpowiedzialne jest za prowadzenie działalności w wyszczególnionych poniżej obszarach:

 1. finansowym, obejmującym:
  1. controlling wraz z kontrolerem ds. zapasów (przygotowywanie sprawozdawczości wewnętrznej Spółki wg ustalonych wzorców; przygotowywanie sprawozdawczości zewnętrznej Spółki dla instytucji zewnętrznych takich jak GUS, a także dla właściciela Grupy; sporządzanie kalkulacji premii pracowników zgodnie z przyjętymi regulaminami; sporządzanie kalkulacji szeregu rezerw w tym na należności, zapasy; przygotowywanie i nadzorowanie procesu budżetowego w spółce, raportowanie odchyleń od budżetu w ciągu roku; prowadzenie funkcji kontrolnych poprzez weryfikację ściśle określonych punktów kontrolnych wynikających z wprowadzonych procedur finansowych);
  2. księgowość (ewidencja operacji gospodarczych; prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki; sporządzanie kalkulacji podatków i deklaracji podatkowych; nadzór nad prawidłowością rozliczeń z kontrahentami zewnętrznymi Spółki zarówno po stronie klientów, jak i dostawców, instytucjami zewnętrznymi jak US, NBP, GUS, a także pracownikami Spółki; przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości; przygotowywanie propozycji płatności do dostawców (przelewy) za zakupy towarów i usług; w ramach tego obszaru Spółka świadczy usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych niektórym spółkom z Grupy);
 2. HR (prowadzenie dokumentacji pracowniczej zatrudnionych osób; rekrutowanie nowych pracowników; sporządzanie raportów kadrowych i płacowych; zarządzanie budżetem wynagrodzeń; nadzór nad przygotowywaniem listy płac przez firmę zewnętrzną; kontakt z US w zakresie PIT i ZUS; przygotowywanie regulaminów i zarządzeń związanych z pracownikami; nadzór nad zatrudnieniem pracowników tymczasowych; współpraca z zewnętrznymi agencjami z obszarów HR; prowadzenie nowych projektów – szkolenia dla pracowników, w tym on-line; nadzór nad benefitami pracowniczymi, np. pakiety medyczne);
 3. IT (utrzymanie sprzętu komputerowego; zapewnianie licencji na oprogramowanie; organizowanie wsparcia dla użytkowników przez prowadzenie help-desk z obszaru IT; bieżąca współpraca z dostawcami zewnętrznymi wszystkich urządzeń i systemów IT; zarządzanie profilami użytkowników w systemach IT; zapewnienie bezpieczeństwa systemów i danych (systemy antywirusowe, indywidualne uprawnienia użytkowników); prowadzenie nowych projektów rozwojowych IT, np. wdrażanie nowego oprogramowania; zapewnianie szkoleń użytkowników końcowych z obszaru IT; utrzymywanie łączności pomiędzy wszystkimi oddziałami Spółki; prowadzenie negocjacji z dostawcami usług telekomunikacyjnych);
 4. zakupów (negocjacje warunków zakupowych, w tym umów bonusowych z dostawcami Spółki (tylko towary); przygotowywanie umów z dostawcami; realizacja wszystkich zamówień klientów zgłaszanych do oddziałów Spółki; wprowadzanie nowych produktów na stany magazynów; prowadzenie polityki asortymentowej; negocjowanie zwrotów nierotujących towarów do dostawców);
 5. logistyki (przyjmowanie dostaw towarów od dostawców na magazyny centralne Spółki; realizacja zamówień oddziałów z dostawami do oddziałów lub bezpośrednio do klientów; uzupełnianie stanów minimalnych w oddziałach; prowadzenie reklamacji w dostawach na magazyn centralny oraz reklamacji klientów (po sprzedaży); nadzór nad opakowaniami Spółki (bębny kablowe i palety); okresowe złomowanie towarów uszkodzonych; organizacja procesu transportu wewnętrznego (pomiędzy magazynami centralnymi a oddziałami Spółki) oraz transportu zewnętrznego (pomiędzy dostawcami a magazynami centralnymi i klientami oraz magazynami centralnymi a klientami); wybór i negocjacje warunków z operatorami transportowymi; w ramach tego obszaru Spółka świadczy usługi logistyczne kontrahentom spoza Grupy);
 6. administracji (organizacja zaplecza administracyjnego Spółki; nadzór nad flotą samochodową Spółki – utrzymanie i wymiana, negocjacje z dostawcami floty; utrzymanie i wymiana aparatów telefonicznych (telefony komórkowe); negocjacje warunków umów z dostawcami usług telekomunikacyjnych; nadzór nad realizacją umów najmu lokali we wszystkich lokalizacjach Spółki; nadzór nad umowami z dostawcami mediów, tj. gazu, prądu, wody, ogrzewania; audyty energetyczne i środowiskowe; materiały biurowe; nadzór nad zakupami i negocjacje z dostawcami; nadzór nad nieruchomościami Spółki; obowiązkowe przeglądy budynków; zgłaszanie szkód w mieniu Spółki do firm ubezpieczeniowych i nadzór nad procesem wypłaty odszkodowań; bieżące remonty i naprawy dotyczące majątku Spółki);
 7. komórki bazy danych (prowadzenie jednolitej bazy danych produktów dostępnych w systemie ERP (ang. enterprise resource planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa); zakładanie nowych indeksów w systemie ERP z wszystkimi wymaganymi parametrami; zakładanie profili dostawców w systemie; nadzór nad bazą kontrahentów; weryfikacja zdublowanych kontrahentów; przypisywanie dostawców do ustalonych koszyków dostawców; wprowadzanie numerów kont bankowych na dostawcach zgodnie z wewnętrznymi procedurami Spółki);
 8. najmu nieruchomości (zarządzanie posiadanymi nieruchomościami wykorzystywanymi przez Spółkę w prowadzeniu działalności).

Zarząd Spółki odpowiednimi uchwałami ustalił, że Dział oraz Centrum będą stanowiły jednostki wyodrębnione finansowo, organizacyjnie i pod względem zarządczym w ramach Spółki, oraz prowadziły własną ewidencję rachunkową, umożliwiającą wyodrębnienie przychodów, kosztów, należności i zobowiązań właściwych dla każdej jednostki biznesowej.

W ramach wyodrębnienia jednostek wewnętrznych, alokowane zostały do nich aktywa niezbędne do prowadzenia przez nie działalności, a także zastosowano rozwiązania księgowe umożliwiające rozdzielenie poszczególnych zdarzeń gospodarczych pomiędzy działalność Centrum a pozostałą działalność handlową Spółki w ramach Działu, tym samym umożliwiając wyodrębnienie finansowe, organizacyjne i zarządcze w ramach Spółki. Zarówno Centrum, jak i Dział posiadają wyodrębnioną strukturę zarządczą, na czele z Członkiem Zarządu Spółki, oraz dedykowanych pracowników, w tym kierowników zarządzających poszczególnymi komórkami w ramach dwóch odrębnych jednostek. Ponadto możliwe jest sporządzenie w odniesieniu zarówno do Centrum, jak i do Działu dokumentów w postaci odpowiedników bilansu (tzw. zestawienia wartości aktywów i pasywów) oraz rachunku zysków i strat (zestawienia przychodów i kosztów).

Obecnie planowane jest przeniesienie Centrum w drodze podziału Spółki przez wydzielenie w trybie z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.; dalej jako: „KSH”) do innego podmiotu z Grupy – W (dalej jako: „Spółka Przejmująca”).

Na moment podziału wszystkie prawa udziałowe w Spółce dzielonej posiadane będą przez Spółkę przejmującą oraz przez innego wspólnika (dalej: „Wspólnik”). W zamian za przejęcie wydzielonej części Spółki (tj. Centrum), Spółka Przejmująca wyemituje odpowiednią ilość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym na rzecz Wspólnika.

Planowany podział wynika ze strategii Grupy związanej z planami utworzenia w Polsce na poziomie Spółki Przejmującej wyspecjalizowanej jednostki realizującej funkcje w zakresie obsługi m.in. finansowej (w tym księgowej), kadrowej, zakupowej, logistycznej, informatycznej czy administracyjnej polskich spółek z Grupy, która ma na celu umożliwienie zmniejszenia kosztów działalności oraz usprawnienia procesów biznesowych w Grupie. Ponadto, przeniesienie funkcji logistyczno-zakupowej do Spółki Przejmującej pozwoli uzyskać lepszą pozycję w ramach negocjowania warunków umów handlowych z dostawcami, wynikającą z konsolidacji wolumenu zakupów na poziomie jednego podmiotu.

Składniki materialne i niematerialne alokowane do Centrum mające być przedmiotem wydzielenia.

Do Spółki Przejmującej przeniesione zostaną (o ile będą istnieć na moment podziału) składniki majątkowe niezbędne i wykorzystywane do prowadzenia przez Centrum działalności gospodarczej, w szczególności:

 • składniki materialne w postaci rzeczowego majątku trwałego, w tym nieruchomości, maszyny i urządzenia, wyposażenie magazynów, sprzęt biurowy, komputery przypisane do pracowników Centrum itp., jak również inne składniki, np. samochody osobowe wykorzystywane na podstawie umów leasingu do prowadzonej działalności gospodarczej;
 • składniki niematerialne, np. licencje na oprogramowanie komputerowe, baza danych dostawców;
 • posiadane zapasy w magazynie centralnym;
 • istniejące na moment podziału należności związane z działalnością Centrum;
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Spółki, dedykowane do działalności Centrum;
 • zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Centrum, zwłaszcza z tytułu zakupu towarów oraz zadłużenia dłużnego wobec podmiotów powiązanych (w odpowiedniej części).

Intencją Spółki Dzielonej, jak i Spółki Przejmującej jest przeniesienie na skutek podziału na Spółkę Przejmującą wszystkich przypisanych do Centrum należności i zobowiązań oraz praw i obowiązków z tytułu umów dotyczących jego działalności, istniejących na moment podziału.

W związku z powyższym, zgodnie z zasadą ograniczonej sukcesji prawnej przewidzianej dla podziału zgodnie z przepisami prawa handlowego, na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione wszystkie prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzoną przez tę jednostkę działalnością, np. umów leasingu samochodów osobowych, umów handlowych (zwłaszcza umów z dostawcami Spółki oraz umów najmu nieruchomości) oraz powiązanych umów o usługi telekomunikacyjne, dostępu do Internetu (w tym w części wykorzystywanej przez pracowników Centrum). Szczegółowe prawa i obowiązki Spółki Dzielonej przechodzące na Spółkę Przejmującą zostaną określone w planie podziału, zgodnie z art. 531 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z planowaną reorganizacją, na Spółkę Przejmującą przejdzie część zakładu pracy w rozumieniu art. 23(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.), co spowoduje przejście do Spółki przejmującej pracowników Centrum. Wśród nich znajdują się osoby zarządzające poszczególnymi działami odpowiadającymi za obszary wchodzące w zakres działalności Centrum, wraz z odpowiedzialnym za Centrum członkiem zarządu Spółki.

Odnośnie przeniesienia ksiąg i dokumentów związanych z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością w ramach Centrum należy wskazać, że Wnioskodawca dokona ich przeniesienia w takim zakresie, w jakim nie uchybi to ciążącym na Spółce Dzielonej obowiązkom w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej.

Składniki materialne i niematerialne pozostające w Spółce Dzielonej.

W Spółce Dzielonej pozostanie Dział. Mając na uwadze powyższe, w Spółce Dzielonej pozostaną składniki majątkowe (materialne i niematerialne) niezbędne do prowadzenia tej działalności, w tym:

 • składniki rzeczowego majątku trwałego, w szczególności wyposażenie biurowe, jak i aktywa obrotowe,
 • składniki niematerialne, w tym licencje na programy komputerowe,
 • baza danych klientów (odbiorców) Spółki,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Spółki, dedykowane do działalności Spółki,
 • magazyny lokalne wraz ze zgromadzonymi w nich zapasami,
 • należności i zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Działu.

W związku z powyższym, w Spółce Dzielonej pozostaną prawa i obowiązki z niektórych umów związanych z prowadzoną przez Dział działalnością, np. umowy handlowe (głównie w zakresie sprzedaży towarów), umowy najmu magazynów lokalnych, umowy leasingu samochodów osobowych, jak również powiązane z tym działem umowy o usługi telekomunikacyjne. Wybrane umowy mogą natomiast zostać zmienione lub rozwiązane i zastąpione nowymi.

Ponadto, w Spółce Dzielonej pozostanie przypisana funkcjonalnie do Działu kadra pracownicza wraz z odpowiedzialnym członkiem zarządu Spółki.

Po dokonaniu podziału, zarówno Dział, jak i Centrum będą prowadziły swoją działalność gospodarczą w dotychczasowym zakresie w ramach odrębnych podmiotów prawnych. Z perspektywy biznesowej Dział oraz Centrum będą mogły funkcjonować niezależnie, bowiem każdy z nich składać się będzie ze wszystkich niezbędnych w tym celu zasobów. W ramach prowadzonej działalności przez Spółkę Dzieloną po podziale (w której strukturach pozostanie Dział) będzie ona nabywać niezbędne usługi od podmiotów zewnętrznych, w tym w zakresie funkcji realizowanych dotychczas przez Centrum. Usługi te mogą być nabywane również od Spółki Przejmującej.

Należy bowiem wskazać, że opisany wyżej zespół przenoszonych składników materialnych i niematerialnych (związany z Centrum) do Spółki Przejmującej, jak również zespół składników pozostający w Spółce Dzielonej (związany z Działem) będą stanowić na dzień dokonania podziału przez wydzielenie zorganizowany kompleks praw, zobowiązań i składników majątkowych ukierunkowany i umożliwiający realizację działalności gospodarczej przez Spółkę Przejmującą w zakresie prowadzonym obecnie przez Centrum oraz działalności gospodarczej przez Spółkę Dzieloną w zakresie prowadzonym obecnie przez Dział.

W związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie, zarówno Spółka Przejmująca, jak i Wspólnik nie otrzymają żadnych dopłat w gotówce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Centrum, który będzie przedmiotem podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie i przejęcie przez Spółkę Przejmującą na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, i czy w związku z tym, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, do ww. podziału przez wydzielenie nie będzie stosować się regulacji ustawy o VAT?
 2. Czy w związku z nabyciem w drodze podziału przez wydzielenie (na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH) zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Centrum, Spółka Przejmująca będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego?

Zdaniem Zainteresowanych:

 1. Zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Centrum, który będzie przedmiotem podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie i przejęcie przez Spółkę Przejmującą na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w związku z tym, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, ww. podział przez wydzielenie będzie wyłączony spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług (jako transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa).
 2. W związku z nabyciem w drodze podziału przez wydzielenie (na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH) zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Centrum Spółka Przejmująca nie będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawców.

Ad 1.

Uwagi ogólne.

Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca (dalej łącznie: „Wnioskodawcy”) uważają, że planowany podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie Centrum będzie wyłączony spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W ocenie Wnioskodawców, pojęcie zbycia powinno być rozumiane w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” określonego na gruncie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, a więc w taki sposób, że „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, tj. m.in. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego.

Niewątpliwie zatem podział przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, dokonany przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), spowoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem nie ma przy tym znaczenia, natomiast istotny jest efekt końcowy, jakim jest umożliwienie rozporządzania tym majątkiem jak właściciel.

Zatem podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Wnioskodawcy wskazują również, że prezentowane przez nich stanowisko znajduje odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych, w szczególności w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 grudnia 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.547.2017.2.RR;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. IPTPP2/443-355/13-4/IR.

Mając na uwadze powyższe, podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie, w ramach którego na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci Centrum, stanowi transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawcy stoją na stanowisku, że planowany podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli podlegające wydzieleniu Centrum będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

W związku z tym, poniżej Wnioskodawcy przedstawiają argumentację, której celem jest wykazanie, że będące przedmiotem wydzielenia Centrum stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

Kwalifikacja Centrum jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT zawarta jest w art. 2 pkt 27e, zgodnie z którym ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wskazana powyżej definicja tożsama jest z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa określoną na gruncie art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 86, z późn. zm., dalej jako: ustawa o CIT), analogiczną definicję przedmiotowego pojęcia zawiera również ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350, z późn. zm., dalej jako: ustawa o PIT).

Na podstawie powyższych definicji, w doktrynie prawa podatkowego, jak i orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się zespół przesłanek, których łączne spełnienie implikuje uznanie danych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zarówno na gruncie przepisów o podatkach dochodowych, jak i podatku od wartości dodanej. Wymaganym i koniecznym do uznania składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego również zobowiązania;
 2. wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. wyodrębnienie finansowe zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. wyodrębnienie funkcjonalne danego zespołu składników przeznaczonego do realizacji określonych zadań gospodarczych, mogącego stanowić oddzielne przedsiębiorstwo samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą.

Mając na uwadze, że ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób należy weryfikować czy wskazane powyżej przesłanki zostały spełnione, niezbędnym jest przeprowadzenie każdorazowo odrębnej analizy w odniesieniu do danego stanu faktycznego.

W ocenie Wnioskodawcy, składniki majątku wchodzące w skład zarówno Centrum, jak i Działu, spełniają wszystkie powyżej wymienione kryteria niezbędne do uznania obu z nich za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

a) Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego również zobowiązania.

Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest zespół składników majątkowych, w skład którego wchodzą zarówno składniki materialne i niematerialne. Jak wskazuje się w literaturze, oznacza to, że aby uznać dany zespół składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niezbędne jest, aby składał się on co najmniej z jednego składnika materialnego i co najmniej z jednego składnika niematerialnego (S. Kempa, Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części – podatki dochodowe, Warszawa 2007).

Tożsame stanowisko prezentowane jest również przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.547.2017.2.RR wskazał, że „dla uznania zbywanego majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań)”.

Ponadto, jedynym składnikiem wymienionym bezpośrednio w definicji legalnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa są zobowiązania. Zatem można twierdzić, że zobowiązania stanowią fundamentalny element przedmiotowego pojęcia, gdyż ustawodawca w sposób celowy wyeksponował rolę zobowiązań w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W ocenie Wnioskodawców, nie należy jednak powyższych konkluzji utożsamiać z obowiązkiem przeniesienia wszystkich składników materialnych i niematerialnych związanych z prowadzoną działalnością, aby można było uznać daną jednostkę funkcjonującą w ramach większej struktury organizacyjnej podatnika za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wnioskodawca wskazał, że w wydawanych interpretacjach indywidualnych wskazuje się m.in., że „(...) w kontekście uregulowań wspólnotowych oraz orzecznictwa TSUE, nie ma podstaw do przyjęcia, że tylko przeniesienie wszystkich składników materialnych i niematerialnych jest okolicznością decydującą o uznaniu danego zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa” (tak np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 lutego 2013 r., sygn. ILPP2/443-1186/12-3/MR).

Powyższe konkluzje znajdują potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 27 marca 2013 r., sygn. II FSK 1896/11 stwierdził, że: „(...) w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie muszą wchodzić wszelkie zobowiązania przedsiębiorstwa. Z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika bowiem jedynie, że zespół składników materialnych i niematerialnych musi być na tyle zorganizowany i kompletny, aby mógł funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo, prowadzące określony rodzaj działalności gospodarczej. Z tych względów nie ma podstaw do uznania, że co do zasady utraci on tę samodzielność poprzez wyłączenie ze składników majątkowych niektórych zobowiązań (...). W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, a Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w tej sprawie poglądy te podziela, że możliwość uznania danej czynności prawnej za mającą za przedmiot zorganizowaną część przedsiębiorstwa zależna jest właśnie od tego, czy zespół ten pozwala na realizację działań gospodarczych, do których zorganizowana część przedsiębiorstwa została powołana”.

W ocenie Wnioskodawców, w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, spełnienie przesłanki istnienia zespołu powiązanych ze sobą składników materialnych i niematerialnych, obejmującego również zobowiązania, jest bezsporne, ponieważ zarówno do Centrum, jak i do Działu przyporządkowane są składniki majątku o charakterze zarówno materialnym (m.in. aktywa trwałe, zapasy, wyposażenie), jak i niematerialnym (m.in. bazy danych kontrahentów, oprogramowanie komputerowe), a ponadto specyficzne dla poszczególnych jednostek zobowiązania.

Ponadto, zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, intencją Wnioskodawców jest przeniesienie wszystkich istniejących na moment podziału zobowiązań oraz praw i obowiązków z tytułu umów przypisanych do Centrum na Spółkę Przejmującą, jednakże w odniesieniu do niektórych umów przeniesienie to może okazać się niemożliwe ze względu na bariery prawne (w tym postanowienia tych umów). W ocenie Wnioskodawców, powyższa okoliczność powinna jednak pozostawać bez wpływu na kwalifikację Centrum jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż jego zobowiązania zasadniczo są jedynie pochodną prowadzonej działalności operacyjnej, natomiast nie warunkują możliwości jej nieprzerwanego prowadzenia. Podejście takie potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-1006/14/KP, w następującym stanie faktycznym: „(...) nie można przesądzić, czy wszystkie takie zobowiązania oraz kontrakty zostaną przeniesione wraz z aportem. Niemniej jednak, z uwagi na okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, takie sytuacje nie będą miały wpływu na możliwość kontynuacji przez K S.A. działalności jubilerskiej”, odstępując od uzasadnienia, uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „(...) w razie nieprzejścia na K S.A. pojedynczych zobowiązań oraz praw i obowiązków z tytułu umów, nie będzie to miało znaczącego wpływu na możliwość kontynuacji przez K S.A. Działalności Jubilerskiej, a przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie w dacie aportu spełniona”.

Ponadto, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2014 r., sygn. IBPP4/443-605/13/LG wydanej w podobnym stanie faktycznym postanowił, że: „Wnioskodawca wskazuje, że nie zamierza przenosić na nabywcę wierzytelności i zobowiązań związanych z »X«. Ponadto spółka nabywająca tę jednostkę gospodarczą – która do tej pory dzierżawiła tę część przedsiębiorstwa – będzie kontynuowała działalność gospodarczą, którą prowadziła dotychczas na bazie tej część przedsiębiorstwa. Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy i regulacje prawne w tym zakresie, należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie dojdzie do sprzedaży zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT”.

Mając na uwadze powyższe uwagi, w ocenie Wnioskodawców, przesłanka wyodrębnienia w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań przypisanych do Centrum i do Działu, została spełniona.

b) Wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie.

Niezbędne dla uznania określonych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest ich wyodrębnienie organizacyjne w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Ustawa o CIT oraz ustawa o VAT nie zawierają definicji wyodrębnienia organizacyjnego, jednakże praktyka organów podatkowych wskazuje, że: „(...) wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa »na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość«” (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 października 2013 r., sygn. ILPB3/423-340/13-2/JG).

Z kolei w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-1284/14/IŻ Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że: „O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze”.

Takie rozumienie wyodrębnienia organizacyjnego potwierdzają także organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacjach indywidualnych z dnia 5 stycznia 2015 r., sygn. IPTPP2/443-738/14-4/DS, z dnia 30 grudnia 2014 r., sygn. IPTPP1/443-746/14-2/MW czy też z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. IPTPP2/443-221/13-4/PR.

Zdaniem Wnioskodawców, aby móc mówić o wyodrębnieniu organizacyjnym z przedsiębiorstwa danych składników majątku niezbędne jest, aby składniki te pozostawały we wzajemnych relacjach, pozwalających uznawać je za zespół składników, który może samodzielnie realizować określone zadania. Bezsprzecznie zatem niewystarczającym powodem do uznania danych składników majątku za wyodrębnione organizacyjnie z przedsiębiorstwa jest tworzenie przez nie zbioru przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest ich przynależność, pod względem własności, do jednego podmiotu gospodarczego.

Stanowisko organów podatkowych w analogiczny sposób odnosi się do kryterium wyodrębnienia organizacyjnego wskazując, że najistotniejszym elementem determinującym spełnienie tej przesłanki jest istnienie w obrębie przedsiębiorstwa zespołu składników, połączonych w jedną grupę ze względu na rolę, jaką odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki te odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, tj. na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

W ocenie Wnioskodawców, mając na uwadze kryteria przemawiające za wyodrębnieniem organizacyjnym podnoszone przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, należy wskazać, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego:

 • Centrum oraz Dział stanowią samodzielne zespoły składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych w Spółce,
 • Centrum oraz Dział stanowią odrębne jednostki organizacyjne w schemacie organizacyjnym Spółki,
 • zarówno do Centrum, jak i Działu jako jednostek wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej Spółki przypisani są pracownicy posiadający wyspecjalizowaną wiedzę konieczną do realizacji powierzonych im funkcji, w tym osoby na stanowiskach kierowniczych, zarządzający poszczególnymi działami wchodzącymi w skład ww. jednostek.

Mając na uwadze powyższe, zarówno Centrum, jak i Dział spełniają przesłanki niezbędne dla uznania ich za jednostki wyodrębnione organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

c) Wyodrębnienie finansowe zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie.

Przesłanką wymaganą do uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa danych składników majątku jest ich wyodrębnienie finansowe w istniejącym przedsiębiorstwie.

Podobnie jak w przypadku wyodrębnienia organizacyjnego, ustawa o CIT oraz ustawa o VAT nie zawierają definicji wyodrębnienia finansowego składników w ramach przedsiębiorstwa podatnika. Odnosząc się zatem do ugruntowanej praktyki w tym zakresie, w ocenie organów podatkowych, wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tak np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 grudnia 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.547.2017.2.RR, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 lutego 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-l284/14/IŻ, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 stycznia 2015 r., sygn. IPTPP2/443-738/14-4/DS, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. IPTPP1/443-747/14-2/AK, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r., sygn. ILPB3/423-27/14-4/JG).

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza zatem np. konieczności prowadzenia odrębnej księgowości czy też obowiązku sporządzania odrębnego bilansu dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem, wystarczające dla uznania, że dane składniki majątku są wyodrębnione finansowo, jest prowadzenie takiej ewidencji zdarzeń gospodarczych, dzięki której możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, a także należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Należy wskazać, że Spółka Dzielona będzie posiadała i wykorzystywała narzędzia rachunkowe pozwalające na przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań zarówno do Centrum, jak i do Działu. Ponadto, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku, możliwe jest sporządzenie w odniesieniu zarówno do Centrum, jak i do Działu dokumentów w postaci odpowiedników bilansu (tzw. zestawienia wartości aktywów i pasywów) oraz rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów).

W rezultacie zasadne jest twierdzenie, że zarówno Centrum, jak i Dział są wyodrębnione finansowo w Spółce Dzielonej.

d) Wyodrębnienie funkcjonalne danego zespołu składników przeznaczonego do realizacji określonych zadań gospodarczych, mogącego stanowić oddzielne przedsiębiorstwo samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą.

Mając na uwadze definicję legalną zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zespół składników majątkowych dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa powinien być także odrębny funkcjonalnie. Powyższe oznacza, że zespół składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi służyć realizacji określonego zadania lub zadań gospodarczych, a także potencjalnie mógłby stanowić odrębne i niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące swoje zadania.

Powszechnie przyjmuje się, że ta potencjalna zdolność do samodzielnej realizacji zadań wyraża się możliwością realizacji określonych zadań gospodarczych przez zespół składników majątkowych przyporządkowanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, który mógłby de facto stanowić oddzielne i niezależne przedsiębiorstwo realizujące dane zadania w sposób samodzielny, poczynając od momentu wyodrębnienia tego zespołu. Zatem istotą tego kryterium jest ustalenie, czy rozpatrywany zespół składników majątku, jako odrębna całość, byłby w stanie, od momentu jego wydzielenia, w sposób samodzielny funkcjonować na rynku w formie odrębnego przedsiębiorstwa. Na takie rozumienie wskazują także organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-1284/14/IŻ, w której organ stwierdził, że: „(...) część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa”.

Powyższe rozumienie kryterium funkcjonalnego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11 grudnia 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.547.2017.2.RR wskazał, że: „Wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. ZCP musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa”.

Zdaniem Wnioskodawców, oceny spełnienia przedmiotowej przesłanki powinno się dokonywać przez pryzmat podstawowej działalności gospodarczej prowadzonej przez daną jednostkę (w analizowanym przypadku – Centrum oraz Dział).

Dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, że przedmioty działalności Centrum oraz Działu będą stanowić na moment przeprowadzenia podziału odrębne obszary działalności Spółki Dzielonej. Przypisany na moment przeprowadzenia podziału do Centrum oraz Działu zespół składników majątkowych i jego struktura organizacyjna pozwolą na samodzielną realizację powierzonych im zadań.

W opinii Wnioskodawców, z funkcjonalnego punktu widzenia, zarówno Spółka Dzielona (przy pomocy pozostającego w niej Działu), jak i Spółka Przejmująca (przy pomocy przejętego przez nią Centrum) będą w stanie kontynuować realizację dotychczasowych zadań realizowanych przez Dział/Centrum oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Centrum oraz Dział będą posiadać bowiem zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty gospodarcze świadczące usługi na rzecz innych podmiotów, w takim samym zakresie, w jakim obecnie Centrum i Dział wykonują czynności w strukturach Spółki Dzielonej.

Ponadto, obie jednostki będą wyposażone na moment przeprowadzenia podziału we wszelkie aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą zostać im powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład obu jednostek umożliwią prowadzenie działalności gospodarczej polegającej odpowiednio na: a) sprzedaży (handlu hurtowym) artykułami elektrotechnicznymi – przez Spółkę Dzieloną; b) działalności wspierającej m.in. w zakresie finansowym, kadrowym, informatycznym, zakupowym czy logistycznym – przez Spółkę Przejmującą.

Istotnym argumentem przemawiającym za uznaniem, że zarówno Centrum, jak również Dział będą na moment podziału przez wydzielenie stanowić zorganizowane i wyodrębnione funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej jest fakt, że do obydwu jednostek na moment przeprowadzenia podziału zostanie przydzielony personel posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie zadań przypisanych do tych jednostek. Tym samym, podmiot przejmujący Centrum, w oparciu o aktywa i pasywa oraz zasoby ludzkie i kontrakty handlowe przypisane do tej jednostki, będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej w takim zakresie, w jakim jest ona obecnie prowadzona w strukturach Spółki Dzielonej. Podobnie w przypadku Spółki Dzielonej, Dział pozostający w jej strukturach, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do niego oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej w dotychczasowym kształcie. Na skutek przejęcia Centrum oraz pozostawienia Działu, Spółka Przejmująca oraz Spółka Dzielona będą więc w stanie generować strumienie zewnętrznych dochodów (przy czym Centrum będzie również kontynuować uzyskiwanie przychodów bezpośrednio w oparciu o obowiązujące obecnie umowy z klientami zewnętrznymi, np. w zakresie usług księgowych, wynajmu nieruchomości).

W konsekwencji, Centrum oraz Dział stanowią wyodrębnione funkcjonalnie zespoły składników posiadające potencjalną zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawców, na powyższą konkluzję nie powinien mieć wpływu fakt, że w związku z przejęciem Centrum, w strukturach Spółki Dzielonej nie pozostaną funkcje wspierające dotychczasową działalność Spółki, przykładowo w postaci obsługi księgowej czy też kadrowej. W ocenie Spółki, w związku z modelem, który ma zostać przyjęty w Grupie (do której należy zarówno Spółka Dzielona, jak i Spółka Przejmująca), funkcje te zostaną zapewnione Spółce Dzielonej przez zewnętrzne podmioty z Grupy, m.in. przez Spółkę Przejmującą. Biorąc pod uwagę fakt, że: i) funkcje te nie są kluczowe z perspektywy możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez Dział w ramach struktur Spółki Dzielonej, jak i nie pozbawiają składników majątku przyporządkowanych do tegoż działu przymiotu samodzielności, ii) oraz fakt, że odpowiednie usługi zostaną zapewnione Spółce Dzielonej po podziale, Dział stanowić powinien zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT.

Powyższe stwierdzenie jest zgodne ze stanowiskiem prezentowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny, przykładowo w wyroku z dnia 23 marca 2012 r., sygn. II FSK 1643/10, w którym sąd wskazał, że: „zawarta w art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. definicja nie wymaga, aby zespół składników, o którym w niej mowa, obejmował wszelkie elementy obsługi funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdyż zawęża ona pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do składników materialnych i niematerialnych pozwalających na realizację określonych zadań gospodarczych, jako niezależne przedsiębiorstwo. Brak w przedsiębiorstwie wewnętrznych działów obsługujących jego zadania kadrowe, informatyczne i finansowe nie pozbawia tegoż przedsiębiorstwa możliwości realizacji określonych zadań gospodarczych. (...) istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest prowadzenie działalności gospodarczej poprzez realizację określonych zadań gospodarczych. Mogą być one wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania, jak trafnie podniósł sąd I instancji, mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne /outsourcing/. Usługi te, jako niematerialne, nie decydują o realizacji przez przedsiębiorstwo jego zadań gospodarczych, lecz wspomagają jedynie jego funkcjonowanie jako podmiotu gospodarczego. Przyjęcie stanowiska organu prowadziłoby do wniosku, że podmiot gospodarczy, który realizując swoje zadania gospodarcze korzysta z zewnętrznych usług niematerialnych, na przykład w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej, nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c. Praktyka gospodarcza pokazuje natomiast coś przeciwnego – wiele przedsiębiorstw realizujących zadania gospodarcze, dla których zostały powołane, korzysta w powyższych zakresach z usług outsourcingowych, co nie wyklucza uznawania ich za przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c.”.

Analogiczne stanowisko przyjął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 września 2011 r., sygn. I FSK 1383/10, w którym wskazał, że: „istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest bowiem prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez realizację określonych zadań gospodarczych, które mogą być wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne (outsourcing). Usługi te bowiem, jako niematerialne, nie decydują o realizacji przez przedsiębiorstwo jego zadań gospodarczych, lecz wspomagają jedynie jego funkcjonowania jako podmiotu gospodarczego. (...) Reasumując: dla bytu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...) konieczny jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, co oznacza, że zespół ten nie musi obejmować działów obsługujących przedsiębiorstwo pod względem niematerialnym, w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej, które nie są niezbędne do realizacji, przez zespół tak wyodrębnionych składników majątkowych, jego określonych zadań gospodarczych”.

Z uwagi na powyższe, należy uznać, że również kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego jest spełnione, gdyż tak Centrum, jak i Dział stanowią wyodrębnione, zorganizowane zespoły składników majątkowych, gotowe i zdolne do podjęcia (lub też kontynuowania) działalności w swoim dotychczasowym zakresie automatycznie po dniu wydzielenia. Nie ma przy tym przeszkód, aby twierdzić, że kilka komórek zorganizowanych w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej w formie jednej wyodrębnionej jednostki (tj. Centrum), przeznaczonych do realizacji określonych różnych zadań (nawet w oparciu o odmienne procesy) nie może stanowić jednej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W świetle wyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawców, zarówno Centrum, jak i Dział na moment podziału będą wyodrębnionymi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołami składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które zarazem będą mogły stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania i funkcjonujące na rynku. W konsekwencji, należy stwierdzić, że zarówno Centrum, jak i Dział stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Uznanie podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa za transakcję niepodlegającą opodatkowaniu VAT.

W związku z tym, że część majątku podlegająca wydzieleniu (Centrum) do Spółki Przejmującej będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zgodnie z przedstawionym powyżej uzasadnieniem), to opisany w zdarzeniu przyszłym podział przez wydzielenie będzie wyłączony z opodatkowania VAT.

Mając świadomość, że interpretacje indywidualne mają moc wiążącą jedynie w indywidualnych sprawach, w których zostały wydane, Wnioskodawca wskazał, że analogiczne stanowisko – potwierdzające neutralność podatkową podziału przez wydzielenie w podatku od towarów i usług, w przypadku wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zajmuje Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych, np.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. ILPP2/4512-1-46/16-3/EW, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „Z uwagi na fakt, iż zdaniem Wnioskodawcy część majątku podlegająca wydzieleniu do Spółki przejmującej będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a w związku z nią po stronie Spółki dzielonej nie wystąpi obowiązek w podatku VAT.”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 marca 2016 r., sygn. IPPP2/4512-38/16-3/AO, w której organ stwierdził: „W konsekwencji, Działy będą posiadały cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem rozważane wydzielenie Działalności Inwestycyjnej poprzez podział polegający na przeniesieniu na nowo zawiązaną spółkę Działu Inwestycyjnego, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, będzie podlegał wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że transakcja przeniesienia Działu Inwestycyjnego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 marca 2016 r., sygn. ILPP3/4512-1-5/16-3/AW, w której za prawidłowe uznane zostało stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „Przeniesienie Jednostki Biznesowej – Transport i Logistyka do Spółki Przejmującej poprzez jej wydzielenie ze Spółki nie będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT dla Spółki.”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. ILPP3/4512-1-165/15-2/JO, w której organ wskazuje: „Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, które zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą na skutek podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Tym samym, transakcja przeniesienia ww. składników będzie podlegać wyłączeniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.”.

Reasumując, Wnioskodawcy stoją na stanowisku, że majątek przejmowany przez Spółkę Przejmującą na skutek podziału przez wydzielenie (Centrum) będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w związku z tym, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, ww. podział przez wydzielenie będzie wyłączony spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług (jako transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

Ad 2.

Zgodnie z uzasadnieniem stanowiska Wnioskodawców w zakresie pytania nr 1 przedstawionym w niniejszym wniosku, zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Centrum, który będzie przedmiotem podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie i przejęcia przez Spółkę Przejmującą na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, stanowi w ich ocenie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W związku z tym, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, ww. podział przez wydzielenie będzie wyłączony spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług (jako transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)”. Kwotę podatku naliczonego stanowi natomiast suma kwot wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu m.in. nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Natomiast w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, „nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku”.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że:

  • w odniesieniu do rozpatrywanej transakcji Spółka Dzielona nie będzie zobowiązana do wystawienia faktury zawierającej kwotę VAT należnego, który mógłby zostać następnie odliczony przez Spółkę Przejmującą (Spółka Przejmująca nie otrzyma zatem faktury – co jest warunkiem koniecznym do dokonania odliczenia); a co więcej
  • brak prawa do odliczenia VAT naliczonego wynika bezpośrednio z treści art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

Reasumując, Wnioskodawcy stoją na stanowisku, że w związku z nabyciem w drodze podziału przez wydzielenie (na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH) zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Centrum, Spółka Przejmująca nie będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przepisu tego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy, nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przepisy art. 6 wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszczące się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu.

Przy czym należy zaznaczyć, że użyte w cyt. przepisie sformułowanie „transakcje zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Należy zauważyć, że powyższa regulacja stanowi implementację art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 11.12.2006, Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady.

W świetle art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w „istniejącym przedsiębiorstwie”, a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, w rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

O tym, czy nastąpiło zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Zakres powyższego wyłączenia z zakresu opodatkowania zdefiniował w wyrokach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita-Modes stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie – nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu – do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów. TSUE wskazał, że biorąc pod uwagę cel dyrektywy, pojęcia w niej użyte powinny być interpretowane w sposób jednolity i niezależny (autonomiczny), uwzględniając kontekst i cel regulacji. W wyroku tym, dokonując wykładni funkcjonalnej art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy, TSUE uznał, że celem wyłączenia zbycia przedsiębiorstwa z opodatkowania jest zapewnienie neutralności podatkowej takiej czynności, która obciążając stronę istotnym zobowiązaniem podatkowym i tak rodziłaby prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego. Trybunał podkreślił, że przeniesienie, o jakim mowa w art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE, dotyczy między innymi części przedsiębiorstwa, a istotne znaczenie ma funkcjonalne powiązanie składników majątkowych umożliwiające realizację określonego zadania gospodarczego.

Natomiast w wyroku C-444/10 z dnia 10 listopada 2011 r. TSUE wywiódł, że jeżeli działalność gospodarcza tego nie wymaga, przedmiotem zbycia nie muszą być wszystkie składniki z nią związane, aby czynność ta wyłączona była z opodatkowania na podstawie art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy. W tym zakresie Trybunał uznał, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Trybunał rozpatrujący sprawę uznał, że przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu wspólnotowych regulacji VAT wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca (Spółka Dzielona) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego artykułami elektrotechnicznymi. W Spółce funkcjonują dwie główne jednostki biznesowe – jednostka handlowa (Dział) oraz jednostka grupująca pozostałe funkcje biznesowe, wspierające sprzedaż (Centrum). Wspomniane jednostki na podstawie uchwały zarządu Spółki zostały wyodrębnione jako samodzielne jednostki organizacyjne Spółki, odpowiedzialne za prowadzenie działalności w określonych obszarach. Dział odpowiedzialny jest za prowadzenie działalności w wyszczególnionych poniżej obszarach:

 1. sprzedaży, obejmującym bezpośrednią obsługę klientów Spółki z czterech rynków (Inwestycje, Budownictwo Mieszkaniowe, Energetyka, Przemysł) w poszczególnych, dedykowanych im grupach towarów (kable i przewody, osprzęt do kabli i przewodów, oświetlenie, osprzęt instalacyjny, aparatura, obudowy i rozdzielnice, silniki elektryczne, transformatory), pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z klientami, tworzenie oferty produktowej, negocjacje warunków sprzedaży i dostawy, rabatów i bonusów, podpisywanie umów z klientami, obsługę reklamacji, itp.;
 2. marketingu, obejmującym opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej Spółki, dbanie o wizerunek marki Spółki, przygotowanie i wdrażanie planów promocyjnych, badanie rynku i satysfakcji klientów, itp.;
 3. zarządzania płatnościami i windykacji, obejmującym przyznawanie limitów kredytu kupieckiego dla wszystkich klientów Spółki z odroczonym terminem płatności, ubezpieczanie należności, w tym limitów kredytowych, monitorowanie płatności od klientów i windykacja należności (wystawianie wezwań do zapłaty, ustalanie harmonogramów płatności z klientami, wystawianie not odsetkowych, optymalizację spłat należności przeterminowanych, zgłaszanie klientów do windykacji, nadzór windykacji polubownej oraz na drodze sądowej i egzekucyjnej), monitoring ryzyka w odniesieniu do aktualnych klientów (przeglądanie dostępnych informacji o ich ratingach, należnościach przeterminowanych, negatywnych wpisach o klientach np. w Krajowym Rejestrze Długów), tworzenie porozumień odsetkowych z klientami, weryfikacja możliwości współpracy z potencjalnymi klientami.

Centrum odpowiedzialna jest za prowadzenie działalności w wyszczególnionych poniżej obszarach:

 1. finansowym, obejmującym:
  1. controlling wraz z kontrolerem ds. zapasów (przygotowywanie sprawozdawczości wewnętrznej Spółki wg ustalonych wzorców; przygotowywanie sprawozdawczości zewnętrznej Spółki dla instytucji zewnętrznych takich jak GUS, a także dla właściciela Grupy; sporządzanie kalkulacji premii pracowników zgodnie z przyjętymi regulaminami; sporządzanie kalkulacji szeregu rezerw w tym na należności, zapasy; przygotowywanie i nadzorowanie procesu budżetowego w spółce, raportowanie odchyleń od budżetu w ciągu roku; prowadzenie funkcji kontrolnych poprzez weryfikację ściśle określonych punktów kontrolnych wynikających z wprowadzonych procedur finansowych);
  2. księgowość (ewidencja operacji gospodarczych; prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki; sporządzanie kalkulacji podatków i deklaracji podatkowych; nadzór nad prawidłowością rozliczeń z kontrahentami zewnętrznymi Spółki zarówno po stronie klientów jak i dostawców, instytucjami zewnętrznymi jak US, NBP, GUS a także pracownikami Spółki; przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości; przygotowywanie propozycji płatności do dostawców (przelewy) za zakupy towarów i usług; w ramach tego obszaru Spółka świadczy usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych niektórym spółkom z Grupy);
 2. HR (prowadzenie dokumentacji pracowniczej zatrudnionych osób; rekrutowanie nowych pracowników; sporządzanie raportów kadrowych i płacowych; zarządzanie budżetem wynagrodzeń; nadzór nad przygotowywaniem listy płac przez firmę zewnętrzną; kontakt z US w zakresie PIT i ZUS; przygotowywanie regulaminów i zarządzeń związanych z pracownikami; nadzór nad zatrudnieniem pracowników tymczasowych; współpraca z zewnętrznymi agencjami z obszarów HR; prowadzenie nowych projektów – szkolenia dla pracowników, w tym on-line; nadzór nad benefitami pracowniczymi, np. pakiety medyczne);
 3. IT (utrzymanie sprzętu komputerowego; zapewnianie licencji na oprogramowanie; organizowanie wsparcia dla użytkowników przez prowadzenie help-desk z obszaru IT; bieżąca współpraca z dostawcami zewnętrznymi wszystkich urządzeń i systemów IT; zarządzanie profilami użytkowników w systemach IT; zapewnienie bezpieczeństwa systemów i danych (systemy antywirusowe, indywidualne uprawnienia użytkowników); prowadzenie nowych projektów rozwojowych IT, np. wdrażanie nowego oprogramowania; zapewnianie szkoleń użytkowników końcowych z obszaru IT; utrzymywanie łączności pomiędzy wszystkimi oddziałami Spółki; prowadzenie negocjacji z dostawcami usług telekomunikacyjnych);
 4. zakupów (negocjacje warunków zakupowych, w tym umów bonusowych z dostawcami Spółki (tylko towary); przygotowywanie umów z dostawcami; realizacja wszystkich zamówień klientów zgłaszanych do oddziałów Spółki; wprowadzanie nowych produktów na stany magazynów; prowadzenie polityki asortymentowej; negocjowanie zwrotów nierotujących towarów do dostawców);
 5. logistyki (przyjmowanie dostaw towarów od dostawców na magazyny centralne Spółki; realizacja zamówień oddziałów z dostawami do oddziałów lub bezpośrednio do klientów; uzupełnianie stanów minimalnych w oddziałach; prowadzenie reklamacji w dostawach na magazyn centralny oraz reklamacji klientów (po sprzedaży); nadzór nad opakowaniami Spółki (bębny kablowe i palety); okresowe złomowanie towarów uszkodzonych; organizacja procesu transportu wewnętrznego (pomiędzy magazynami centralnymi a oddziałami Spółki) oraz transportu zewnętrznego (pomiędzy dostawcami a magazynami centralnymi i klientami oraz magazynami centralnymi a klientami); wybór i negocjacje warunków z operatorami transportowymi; w ramach tego obszaru Spółka świadczy usługi logistyczne kontrahentom spoza Grupy);
 6. administracji (organizacja zaplecza administracyjnego Spółki; nadzór nad flotą samochodową Spółki – utrzymanie i wymiana, negocjacje z dostawcami floty; utrzymanie i wymiana aparatów telefonicznych (telefony komórkowe); negocjacje warunków umów z dostawcami usług telekomunikacyjnych; nadzór nad realizacją umów najmu lokali we wszystkich lokalizacjach Spółki; nadzór nad umowami z dostawcami mediów, tj. gazu, prądu, wody, ogrzewania; audyty energetyczne i środowiskowe; materiały biurowe; nadzór nad zakupami i negocjacje z dostawcami; nadzór nad nieruchomościami Spółki; obowiązkowe przeglądy budynków; zgłaszanie szkód w mieniu Spółki do firm ubezpieczeniowych i nadzór nad procesem wypłaty odszkodowań; bieżące remonty i naprawy dotyczące majątku Spółki);
 7. komórki bazy danych (prowadzenie jednolitej bazy danych produktów dostępnych w systemie ERP (ang. enterprise resource planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa); zakładanie nowych indeksów w systemie ERP z wszystkimi wymaganymi parametrami; zakładanie profili dostawców w systemie; nadzór nad bazą kontrahentów; weryfikacja zdublowanych kontrahentów; przypisywanie dostawców do ustalonych koszyków dostawców: wprowadzanie numerów kont bankowych na dostawcach zgodnie z wewnętrznymi procedurami Spółki);
 8. najmu nieruchomości (zarządzanie posiadanymi nieruchomościami wykorzystywanymi przez Spółkę w prowadzeniu działalności).

Zarząd Spółki odpowiednimi uchwałami ustalił, że Dział oraz Centrum będą stanowiły jednostki wyodrębnione finansowo, organizacyjnie i pod względem zarządczym w ramach Spółki, oraz prowadziły własną ewidencję rachunkową, umożliwiającą wyodrębnienie przychodów, kosztów, należności i zobowiązań właściwych dla każdej jednostki biznesowej. W ramach wyodrębnienia jednostek wewnętrznych, alokowane zostały do nich aktywa niezbędne do prowadzenia przez nie działalności, a także zastosowano rozwiązania księgowe umożliwiające rozdzielenie poszczególnych zdarzeń gospodarczych pomiędzy działalność Centrum, a pozostałą działalność handlową Spółki w ramach Działu, tym samym umożliwiając wyodrębnienie finansowe, organizacyjne i zarządcze w ramach Spółki. Zarówno Centrum, jak i Dział posiadają wyodrębnioną strukturę zarządczą, na czele z Członkiem Zarządu Spółki, oraz dedykowanych pracowników, w tym kierowników zarządzających poszczególnymi komórkami w ramach dwóch odrębnych jednostek. Ponadto możliwe jest sporządzenie w odniesieniu zarówno do Centrum, jak i do Działu dokumentów w postaci odpowiedników bilansu (tzw. zestawienia wartości aktywów i pasywów) oraz rachunku zysków i strat (zestawienia przychodów i kosztów). Obecnie planowane jest przeniesienie Centrum w drodze podziału Spółki przez wydzielenie w trybie z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych do innego podmiotu z Grupy (Spółka Przejmująca). Na moment podziału wszystkie prawa udziałowe w Spółce dzielonej posiadane będą przez Spółkę przejmującą oraz przez innego wspólnika. W zamian za przejęcie wydzielonej części Spółki (tj. Centrum), Spółka Przejmująca wyemituje odpowiednią ilość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym na rzecz wspólnika. Planowany podział wynika ze strategii Grupy związanej z planami utworzenia na poziomie Spółki Przejmującej wyspecjalizowanej jednostki realizującej funkcje w zakresie obsługi m.in. finansowej (w tym księgowej), kadrowej, zakupowej, logistycznej, informatycznej czy administracyjnej polskich spółek z Grupy, która ma na celu umożliwienie zmniejszenia kosztów działalności oraz usprawnienia procesów biznesowych w Grupie. Ponadto, przeniesienie funkcji logistyczno-zakupowej do Spółki Przejmującej pozwoli uzyskać lepszą pozycję w ramach negocjowania warunków umów handlowych z dostawcami, wynikającą z konsolidacji wolumenu zakupów na poziomie jednego podmiotu. Do Spółki Przejmującej przeniesione zostaną (o ile będą istnieć na moment podziału) składniki majątkowe niezbędne i wykorzystywane do prowadzenia przez Centrum działalności gospodarczej, w szczególności:

 • składniki materialne w postaci rzeczowego majątku trwałego, w tym nieruchomości, maszyny i urządzenia, wyposażenie magazynów, sprzęt biurowy, komputery przypisane do pracowników Centrum itp., jak również inne składniki, np. samochody osobowe wykorzystywane na podstawie umów leasingu do prowadzonej działalności gospodarczej;
 • składniki niematerialne, np. licencje na oprogramowanie komputerowe, baza danych dostawców;
 • posiadane zapasy w magazynie centralnym;
 • istniejące na moment podziału należności związane z działalnością Centrum;
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Spółki, dedykowane do działalności Centrum;
 • zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Centrum, zwłaszcza z tytułu zakupu towarów oraz zadłużenia dłużnego wobec podmiotów powiązanych (w odpowiedniej części).

Intencją Spółki Dzielonej, jak i Spółki Przejmującej jest przeniesienie na skutek podziału na Spółkę Przejmującą wszystkich przypisanych do Centrum należności i zobowiązań oraz praw i obowiązków z tytułu umów dotyczących jego działalności, istniejących na moment podziału. W związku z powyższym, zgodnie z zasadą ograniczonej sukcesji prawnej przewidzianej dla podziału zgodnie z przepisami prawa handlowego, na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione wszystkie prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzoną przez tę jednostkę działalnością, np. umów leasingu samochodów osobowych, umów handlowych (zwłaszcza umów z dostawcami Spółki oraz umów najmu nieruchomości) oraz powiązanych umów o usługi telekomunikacyjne, dostępu do Internetu (w tym w części wykorzystywanej przez pracowników Centrum). Szczegółowe prawa i obowiązki Spółki Dzielonej przechodzące na Spółkę Przejmującą zostaną określone w planie podziału, zgodnie z art. 531 Kodeksu spółek handlowych. W związku z planowaną reorganizacją, na Spółkę Przejmującą przejdzie część zakładu pracy w rozumieniu art. 23(1) ustawy Kodeks pracy co spowoduje przejście do Spółki Przejmującej pracowników Centrum. Wśród nich znajdują się osoby zarządzające poszczególnymi działami odpowiadającymi za obszary wchodzące w zakres działalności Centrum, wraz z odpowiedzialnym za Centrum członkiem zarządu Spółki. Odnośnie przeniesienia ksiąg i dokumentów związanych z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością w ramach Centrum należy wskazać, że Wnioskodawca dokona ich przeniesienia w takim zakresie, w jakim nie uchybi to ciążącym na Spółce Dzielonej obowiązkom w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej. W Spółce Dzielonej pozostanie Dział. Mając na uwadze powyższe, w Spółce Dzielonej pozostaną składniki majątkowe (materialne i niematerialne) niezbędne do prowadzenia tej działalności, w tym:

 • składniki rzeczowego majątku trwałego, w szczególności wyposażenie biurowe, jak i aktywa obrotowe,
 • składniki niematerialne, w tym licencje na programy komputerowe,
 • baza danych klientów (odbiorców) Spółki,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Spółki, dedykowane do działalności Spółki,
 • magazyny lokalne wraz ze zgromadzonymi w nich zapasami,
 • należności i zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Działu.

W związku z powyższym, w Spółce Dzielonej pozostaną prawa i obowiązki z niektórych umów związanych z prowadzoną przez Dział działalnością, np. umowy handlowe (głównie w zakresie sprzedaży towarów), umowy najmu magazynów lokalnych, umowy leasingu samochodów osobowych, jak również powiązane z tym działem umowy o usługi telekomunikacyjne. Wybrane umowy mogą natomiast zostać zmienione lub rozwiązane i zastąpione nowymi. Ponadto, w Spółce Dzielonej pozostanie przypisana funkcjonalnie do Działu kadra pracownicza wraz z odpowiedzialnym członkiem zarządu Spółki. Po dokonaniu podziału, zarówno Dział, jak i Centrum będą prowadziły swoją działalność gospodarczą w dotychczasowym zakresie w ramach odrębnych podmiotów prawnych. Z perspektywy biznesowej Dział oraz Centrum będą mogły funkcjonować niezależnie, bowiem każdy z nich składać się będzie ze wszystkich niezbędnych w tym celu zasobów. W ramach prowadzonej działalności przez Spółkę Dzieloną po podziale (w której strukturach pozostanie Dział) będzie ona nabywać niezbędne usługi od podmiotów zewnętrznych, w tym w zakresie funkcji realizowanych dotychczas przez Centrum. Usługi te mogą być nabywane również od Spółki Przejmującej. Należy bowiem wskazać, że opisany wyżej zespół przenoszonych składników materialnych i niematerialnych (związany z Centrum) do Spółki Przejmującej, jak również zespół składników pozostający w Spółce Dzielonej (związany z Działem) będą stanowić na dzień dokonania podziału przez wydzielenie zorganizowany kompleks praw, zobowiązań i składników majątkowych ukierunkowany i umożliwiający realizację działalności gospodarczej przez Spółkę Przejmującą w zakresie prowadzonym obecnie przez Centrum oraz działalności gospodarczej przez Spółkę Dzieloną w zakresie prowadzonym obecnie przez Dział. W związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie, zarówno Spółka Przejmująca, jak i wspólnik nie otrzymają żadnych dopłat w gotówce.

W opisanej sprawie, wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności dotyczą kwestii uznania składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Centrum za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy oraz stwierdzenia, czy czynność wydzielenia i przeniesienia Centrum do Spółki Przejmującej będzie korzystać – na mocy art. 6 ust. 1 ustawy – z wyłączenia od opodatkowania VAT.

Jak już wyjaśniono, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jak o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w momencie przekazania określonych składników majątkowych (na ile stanowią w nim w tym momencie wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Jak wskazano w opisie sprawy, na dzień dokonania transakcji zespół przenoszonych do Spółki Przejmującej składników majątkowych (związany z Centrum) będzie stanowić zorganizowany kompleks praw, obowiązków, zobowiązań i rzeczy ukierunkowany i umożliwiający realizację działalności gospodarczej przez Spółkę Przejmującą w zakresie prowadzonym obecnie przez Centrum.

Ponadto z treści wniosku wynika, że jednostka organizacyjna Spółki Dzielonej – Centrum, jest wydzielona pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym.

O wydzieleniu organizacyjnym i funkcjonalnym świadczy to, że Centrum, na podstawie uchwały zarządu Spółki, zostało wyodrębnione jako samodzielna jednostka organizacyjna Spółki wspierająca sprzedaż, odpowiedzialna za prowadzenie działalności w obszarach finansowym (controlling i księgowość), HR, IT, zakupowym, logistycznym, administracyjnym, komórki bazy danych, najmu nieruchomości, podczas gdy Dział jest jednostką handlową prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży, marketingu, zarządzania płatnościami i windykacji. Centrum posiada wyodrębnioną strukturę zarządczą, na czele z Członkiem Zarządu Spółki sprawującym kontrolę nad większością komórek w ramach Centrum, oraz dedykowanych pracowników, w tym kierowników zarządzających poszczególnymi komórkami w ramach Centrum.

O wyodrębnieniu finansowym Centrum świadczy natomiast fakt, że jako jednostka odrębna organizacyjnie, finansowo i zarządczo wewnątrz Spółki, prowadzi własną ewidencję rachunkową, umożliwiającą wyodrębnienie przychodów, kosztów, należności i zobowiązań właściwych dla każdej jednostki biznesowej. W ramach wyodrębnienia jednostki wewnętrznej w postaci Centrum, do tej jednostki organizacyjnej alokowane zostały aktywa niezbędne do prowadzenia przez nią działalności, a także zastosowano rozwiązania księgowe umożliwiające rozdzielenie poszczególnych zdarzeń gospodarczych pomiędzy działalność Centrum a pozostałą działalność handlową Spółki, tym samym umożliwiając wyodrębnienie finansowe, organizacyjne i zarządcze w ramach Spółki. Ponadto możliwe jest sporządzenie w odniesieniu zarówno do Centrum, jak i do Działu dokumentów w postaci odpowiedników bilansu (tzw. zestawienia wartości aktywów i pasywów) oraz rachunku zysków i strat (zestawienia przychodów i kosztów).

Ponadto, jak wyraźnie wskazano we wniosku, po dokonaniu transakcji, zarówno Dział, jak i Centrum, będą prowadziły swoją działalność gospodarczą w dotychczasowym zakresie w ramach odrębnych podmiotów prawnych. Z perspektywy biznesowej Dział oraz Centrum będą mogły funkcjonować niezależnie, bowiem każdy z nich składać się będzie ze wszystkich niezbędnych w tym celu zasobów. W ramach prowadzonej po dokonaniu transakcji działalności przez Spółkę Dzieloną (w której strukturach pozostanie Dział) będzie ona nabywać niezbędne usługi od podmiotów zewnętrznych, w tym w zakresie funkcji realizowanych dotychczas przez Centrum. Usługi te mogą być nabywane również od Spółki Przejmującej.

Stwierdzić zatem należy, że zostaną spełnione wszystkie wskazane powyżej przesłanki do uznania składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Centrum za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy. W konsekwencji, opisana we wniosku czynność przeniesienia w drodze wydzielenia zespołu składników majątkowych stanowiących wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki – Centrum, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 jest prawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stwierdzenia, czy w związku z nabyciem zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Centrum, Spółka Przejmująca będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT lub/i niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić również należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku.

Jak już wcześniej rozstrzygnięto, przeniesienie do Spółki Przejmującej składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Centrum, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e ustawy.

Stwierdzić zatem należy, że w okolicznościach opisanych we wniosku, mając na uwadze przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, Spółce Przejmującej nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Centrum, ponieważ czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 jest prawidłowe.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek Zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z tym tutejszy organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę w przedmiotowym wniosku wyroków sądu, tutejszy organ wyjaśnia, że powołane wyroki są rozstrzygnięciami w indywidualnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się zawężają. Zatem wskazane we wniosku wyroki sądu nie mają wpływu na podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie.

Natomiast, odnosząc się do powołanych interpretacji należy wskazać, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach, w których indywidualnie oceniano stan faktyczny/zdarzenie przyszłe i stanowisko wnioskodawcy. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa i tutejszy organ nie jest nimi związany.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.