0111-KDIB4.4014.181.2018.1.LB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy planowany podział przez wydzielenie będzie stanowił czynność opodatkowaną na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 09 maja 2018 r. (data wpływu – 18 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

EC Sp. z o.o. (Spółka przejmująca., Zainteresowany 1);

 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

EW Sp. z o.o. (Spółka dzielona, Zainteresowany 2)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

E.W. sp. z o.o. (dalej jako: „EW", ,,Zainteresowany 2” lub „Spółka dzielona”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski. Prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji ciepła oraz wytwarzaniu i obrocie energią elektryczną. Jedynym wspólnikiem EW jest E. S.A (dalej jako: „E.”). E. oraz EW są członkami podatkowej grupy kapitałowej PGK E. (dalej jako: „PGK”). Umowa PGK została zawarta w dniu 20 września 2016 r. na okres trzech lata podatkowych, począwszy od 2017 r.

EW oraz E.C. sp. z o.o. (dalej jako: „EC”, „Zainteresowany 1” lub „Spółka przejmująca”) są członkami PGK, działającej w obszarach wydobycia węgla kamiennego, wytwarzania, dystrybucji i handlu energią elektryczną i ciepłem. Spółką dominującą w Grupie jest E.

Jak wynika z Regulaminu Jednostek Organizacyjnych EW, spółka ta prowadzi działalność wytwórczą w ramach następującej wewnętrznej struktury organizacyjnej:

(i) Elektrownia K. – źródła zlokalizowane w Ś.G. – działalność polegająca na wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji ciepła oraz wytwarzaniu energii elektrycznej,

(ii) Segment Ciepło – źródła zlokalizowane w B. (dalej jako: „Elektrociepłownia B.”, „ECB”) – działalność polegająca na wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji ciepła oraz wytwarzaniu energii elektrycznej,

(iii) Segment OZE – odnawialne źródła energii – działalność polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej.

Ponadto, zgodnie z Regulaminem poza wskazanymi jednostkami związanymi z prowadzeniem działalności wytwórczej w ramach struktury EW funkcjonują także jednostki pomocnicze dla wymienionych wyżej jednostek takie jak Wydział Sprzedaży Produktów Podstawowych (np. energii elektrycznej), Pion Controllingu, Zakupów, Energii czy Wykonawstwa Remontów.

EW planuje reorganizację działalności. Ma ona polegać na przeniesieniu części majątku EW w postaci ECB (Segment Ciepło) do majątku EC.

EC nie jest członkiem PGK.

Przeniesienie majątku odbędzie się w trybie podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. W dniu wydzielenia przenoszony zespół składników majątkowych będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 93c Ordynacji podatkowej oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Również część majątku, która pozostanie w Spółce dzielonej po dokonanym podziale będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Obszar działalności Spółki przejmującej skupia się na wytwarzaniu, obrocie, przesyłaniu i dystrybucji ciepła.

W strukturze udziałowej Spółki dzielonej 100% udziałów posiada E. S.A., natomiast w Spółce przejmującej ponad 91% udziałów należy do Spółki dzielonej.

EW oraz EC są spółkami utworzonymi wg prawa polskiego oraz podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Rok podatkowy obu spółek jest zgodny z rokiem kalendarzowym, a w związku z podziałem nie dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki dzielonej ani Spółki przejmującej.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych wydzielenie ECB odbędzie się na podstawie planu podziału, przyjmowanego przez spółkę dzieloną i przejmującą. Przepis art. 534 § 1 ww. Kodeksu stanowi, że plan podziału powinien zawierać m.in. stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych i wysokość ewentualnych dopłat. Art. 536 § 1 Kodeksu spółek handlowych nakłada na zarządy spółki dzielonej i spółki przejmującej obowiązek sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów oraz kryteria ich podziału. Ponadto, stosownie do art. 537 § 1 Kodeksu spółek handlowych plan podziału należy poddać badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy. Opinia biegłego powinna zawierać:

 1. stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2 Kodeks spółek handlowych, jest ustalony należycie;
 2. wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie podziału stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania;
 3. wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji dzielonej spółki.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy planowany podział przez wydzielenie będzie stanowił czynność opodatkowaną na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Zainteresowanych, podział EW przez wydzielenie Elektrociepłowni B. do EC nie będzie stanowił czynności opodatkowanej na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadniając swoje stanowisko, Zainteresowani wskazali, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu na gruncie tej ustawy podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z kolei art. 1 ust. 3 ww. ustawy wskazuje katalog czynności, jakie uznaje się za zmianę umowy spółki na gruncie tej ustawy. Są to:

 • przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 • przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 • przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej;
 • przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego

- także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

Zainteresowani podkreślili, że w powyższym katalogu nie mieszczą się podziały spółek. A zatem podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej, które nastąpi w wyniku przeniesienia na jego rzecz części majątku Spółki dzielonej w następstwie dokonanego podziału przez wydzielenie, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowo Zainteresowani wskazali, że przepis art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprost wskazuje na czynność zmiany umowy spółki w związku z wniesieniem do niej w zamian za jej udziały lub akcje zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jako wyłączoną z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym nawet gdyby uznać, że podział przez wydzielenie prowadzi do zmiany umowy spółki w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to czynność ta podlegałaby wyłączeniu z opodatkowania na podstawie regulacji art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, pomimo iż ustawa ta nie definiuje pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to jednak jego jednolite określenie w innych aktach prawnych dotyczących podatków (art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług) pozwala na przyjęcie, iż również na gruncie tej regulacji ma ono tożsame znaczenie.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Zainteresowanych, zgodnie z którym planowane wydzielenie Elektrociepłowni B. ze Spółki dzielonej i przeniesienie jej do Spółki przejmującej będzie neutralne podatkowo dla Spółki przejmującej należy uznać za prawidłowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że podział EW przez wydzielenie Elektrociepłowni B. do EC nie będzie stanowił czynności opodatkowanej na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swego stanowiska Zainteresowani przywołali interpretacje indywidualne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 • przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 • przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 • przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej;
 • przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskieg

- także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Z powyżej zacytowanych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że E.W. sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji ciepła oraz wytwarzaniu i obrocie energią elektryczną. Jedynym wspólnikiem EW jest E. S.A. E. S.A. oraz EW są członkami podatkowej grupy kapitałowej PGK E. EW planuje reorganizację działalności, ma ona polegać na przeniesieniu części majątku EW w postaci Elektrociepłowni B. (Segment Ciepło ) – zorganizowanej części przedsiębiorstwa – do majątku E.C sp. z o.o. EC nie jest członkiem PGK E. Przeniesienie majątku odbędzie się w trybie podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych

Jak wskazano powyżej podział spółki przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli zatem przeniesienie majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa odbędzie się w trybie podziału przez wydzielenie to wówczas ww. czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego bezprzedmiotowym jest analizowanie powołanego przez Zainteresowanych wyłączenia określonego w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.