0111-KDIB3-2.4012.121.2017.2.EJU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Uznania majątku przenoszonego w ramach podziału Spółek dzielonych na rzecz Wnioskodawcy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy oraz wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 ustawy transakcji przeniesienia majątku na rzecz Wnioskodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2017 r. (data wpływu 18 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania majątku przenoszonego w ramach podziału Spółek dzielonych na rzecz Wnioskodawcy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy oraz wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 ustawy transakcji przeniesienia majątku na rzecz Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania majątku przenoszonego w ramach podziału Spółek dzielonych na rzecz Wnioskodawcy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy oraz wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 ustawy transakcji przeniesienia majątku na rzecz Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujący zdarzenie przyszłe:

N... Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) należy do grupy kapitałowej działającej w sektorze energii odnawialnej. W skład tej grupy, oprócz Wnioskodawcy, wchodzą także inne podmioty z siedzibą na terenie Polski (dalej: „Spółki Dzielone”).

Wnioskodawca oraz Spółki Dzielone są podmiotami zajmującymi się produkcją energii elektrycznej na podstawie koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Energia elektryczna jest wytwarzana przez posiadane przez Wnioskodawcę i Spółki Dzielone zespoły elektrowni wiatrowych wzniesionych na gruntach należących do Wnioskodawcy (prawo własności), jak również na gruntach dzierżawionych lub wynajmowanych oraz użytkowanych przez Wnioskodawcę lub Spółki Dzielone na podstawie stosownych umów. Spółki Dzielone i Wnioskodawca są również właścicielami m.in. sieci energetycznych służących do odprowadzenia mocy z ww. elektrowni wiatrowych oraz, z wyjątkiem jednej ze Spółek Dzielonych, stacji transformatorowych, które są przyłączone do sieci dystrybucyjnej innej spółki (operatora), poprzez którą energia elektryczna z elektrowni wiatrowych jest wprowadzana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (dalej: „KSE”). Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia energii (tzw. zielonych certyfikatów) stanowią główne źródła przychodów generowanych przez Wnioskodawcę i Spółki Dzielone.

Budowa elektrowni wiatrowych należących do Wnioskodawcy i Spółek Dzielonych została sfinansowana m.in. pożyczkami od udziałowców, kredytami bankowymi lub przy użyciu funduszy pozyskanych w ramach pomocy inwestycyjnej.

Ze względu na (i) niekorzystne prognozy finansowe spowodowane głównie niskimi cenami na rynku tzw. zielonych certyfikatów, które powodują konieczność dostosowania warunków finansowania bankowego, a także (ii) potrzebę konsolidacji działalności gospodarczej w celu wygenerowania oszczędności w bieżących kosztach operacyjnych, planowana jest restrukturyzacja spółek (należących do grupy kapitałowej, tj. Spółek Dzielonych) polegająca na wydzieleniu, w ramach podziału przez wydzielenie, składników majątku każdej ze Spółek Dzielonych i przeniesieniu tych składników na rzecz spółki wykazującej się najlepszą sytuację finansową i dzięki temu najbardziej stabilnej, tj. na rzecz Wnioskodawcy. W rezultacie, farmy wiatrowe należące do Spółek Dzielonych zostaną przeniesione na rzecz Wnioskodawcy. Z perspektywy ekonomicznej, powyższe pozwoli m.in. na:

 • konsolidację lub refinansowanie kredytów zaciągniętych przez spółki z grupy kapitałowej (w tym przez Wnioskodawcę), co może również skutkować ujednoliceniem warunków finansowania oraz obniżeniem kosztów administrowania kredytami,
 • konsolidację wyników finansowych farm wiatrowych działających dotąd w spółkach podlegających podziałom w jednym podmiocie,
 • obniżenie kosztów funkcjonowania grupy (m in. z powodu zmniejszenia liczby spółek produkujących energię elektryczną do jednej), co pozwoli np. na zwiększenie efektywności zakupów dzięki efektowi skali czy zmniejszenie kosztów administracyjnych.

Wnioskodawca wskazuje, iż równolegle ze sporządzeniem sprawozdań finansowych Spółek Dzielonych za 2016 r., spółki te dokonały przeceny składników majątkowych tych spółek, w tym także składników będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy do wartości rynkowej, która to przecena została zweryfikowana przez biegłego rewidenta każdej ze Spółek Dzielonych. Konieczność przeceny była efektem obecnej trudnej sytuacji rynkowej w sektorze energii wiatrowej.

Dodatkowo, przed dokonaniem przeniesienia tych składników (tj. każdego z Majątków) na rzecz Wnioskodawcy, ich wartość rynkowa zostanie potwierdzona w formie wyceny sporządzonej przez niezależny, profesjonalny podmiot.

Wnioskodawca zaznacza, że przeniesienie składników należących do przedsiębiorstw Spółek Dzielonych na rzecz Wnioskodawcy w ramach podziału przez wydzielenie (dalej: „Podziały”) będzie przeprowadzone zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. W związku z planowanymi Podziałami, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, Wnioskodawca wyda swoje udziały udziałowcom Spółek Dzielonych (będącym jednocześnie udziałowcami Wnioskodawcy). Z uwagi na specyfikę procedury Podziału, może dojść do sytuacji, gdy niewielka część Majątków Spółek Dzielonych zostanie alokowana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy – dotyczy to przypadków, gdy iloraz wartości Majątków przenoszonych na Wnioskodawcę oraz wartości nominalnej jednego udziału w kapitale Wnioskodawcy nie będzie stanowił liczby całkowitej. Ponadto, w związku z koniecznością uzgodnienia pomiędzy udziałowcami określonego poziomu udziałów w kapitale Wnioskodawcy, jak i stosunku wymiany udziałów posiadanych przez nich w Spółkach Dzielonych na udziały w kapitale Wnioskodawcy, może się zdarzyć, że udziałowcy otrzymają dopłaty, o których mowa w art. 529 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Obecnie, zarówno Wnioskodawca, jak i Spółki Dzielone posiadają m.in. niespłacone (i) zobowiązania wobec udziałowców z tytułu pożyczek oraz (ii) kredyt względem banku. Rozważana jest obecnie konwersja całości lub części zobowiązań pożyczkowych wobec udziałowców na kapitały własne Wnioskodawcy oraz Spółek Dzielonych (np. na dopłaty do kapitału). Taka operacja zmniejszająca zobowiązania i zwiększające kapitały własne Wnioskodawcy i Spółek Dzielonych miałaby na celu poprawę kondycji finansowej spółek z grupy i zostałaby dokonana przed Podziałem.

Dodatkowo przed Podziałami zarządy Spółek Dzielonych podejmą uchwały, na mocy których dojdzie do wyodrębnienia w strukturze Spółek Dzielonych składników podlegających przeniesieniu na rzecz Wnioskodawcy i opisanych poniżej. Treść tych uchwał zostanie także odpowiednio odzwierciedlona w planach podziału Spółek Dzielonych.

Zgodnie z założeniami oraz planowaną treścią (i) wspomnianych powyżej uchwał i (ii) planów podziału Spółek Dzielonych, między innymi, następujące elementy majątkowe należące do Spółek Dzielonych (zasadniczo, majątek każdej ze Spółek Dzielonych składa się z elementów wymienionych poniżej) zostaną przeniesione (w prawnie dopuszczalnym zakresie) na rzecz Wnioskodawcy w ramach Podziałów (dalej: „Majątki”):

 1. prawa do posługiwania się nazwami farm wiatrowych prowadzonych przez Spółki Dzielone;
 2. środki trwałe, w tym w szczególności budynki, budowle, maszyny oraz sprzęt;
 3. wyposażenie, w tym także części zamienne;
 4. świadectwa pochodzenia energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, tj. tzw. zielone certyfikaty, w tym prawa z wniosków w toku rozpoznania;
 5. prawa i obowiązki związane z nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu Spółek Dzielonych, tj. prawa z umów najmu lub dzierżawy, prawa i obowiązki z umów dotyczących służebności, decyzje administracyjne, itp.;
 6. decyzje środowiskowe;
 7. pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie;
 8. koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
 9. prawa i obowiązki wynikające z kluczowych umów związanych z działalnością Spółek Dzielonych, w tym prawa i obowiązki wynikające z (i) umów dotyczących podłączenia do sieci i dystrybucji energii elektrycznej, (ii) umów o odbiór energii elektrycznej, (iii) umów sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów, (iv) umów dotyczących usług wsparcia oraz bieżącej obsługi farm wiatrowych, (v) kontraktów budowlanych;
 10. prawa do danych dotyczących siły wiatru na obszarach farm wiatrowych;
 11. wiedza i doświadczenie w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii;
 12. prawa z gwarancji (o ile będą istniały na dzień każdego z Podziałów);
 13. prawa i obowiązki z umów dotyczących pozyskanego finansowania (przy czym, w zależności m.in. od ustaleń z bankiem, przed Podziałami może także dojść do przystąpienia Wnioskodawcy do niektórych albo wszystkich kredytów Spółek Dzielonych);
 14. prawa i obowiązki z umowy dofinansowania budowy farmy wiatrowej otrzymanego w przeszłości przez jedną ze Spółek Dzielonych;
 15. prawa i obowiązki z umów ubezpieczeń zawartych przez Spółki Dzielone dotyczące ubezpieczenia farm wiatrowych (w zależności od ustaleń z ubezpieczycielem);
 16. wierzytelności i zobowiązania Spółek Dzielonych (z wyjątkiem wymienionych poniżej);
 17. część gotówki na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Spółek Dzielonych;
 18. dokumentacja księgowa, podatkowa oraz prawna związana z działalnością prowadzoną przez każdą ze Spółek Dzielonych.

W związku z planowanym Podziałem dojdzie także do przejścia pracowników Spółek Dzielonych na rzecz Wnioskodawcy w ramach tzw. przejścia zakładu pracy (art. 23’ Kodeksu pracy).

W tym kontekście Wnioskodawca wskazuje, że w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej, Spółki Dzielone, jak i Wnioskodawca, rozwiązały umowy z usługodawcami obsługującymi elektrownie wiatrowe i zmodyfikowały dotychczasową strukturę zarządzania poprzez:

 • przejęcie byłego pracownika dawnego usługodawcy, który do tej pory zajmował się m.in. bieżącą obsługą administracyjną Spółek Dzielonych. Pracownik ten (pracujący na pół etatu w każdej z dwóch Spółek Dzielonych) zostanie przyporządkowany, na mocy wspomnianych uchwał zarządów Spółek Dzielonych, do obsługi poszczególnych Majątków;
 • zawarcie przez Spółki Dzielone umów o świadczenie usług z byłymi podwykonawcami oraz pracownikami dawnych usługodawców w zakresie technicznego zarządzania farmą wiatrową oraz wsparcia komercyjnego, polegającego m.in. na przygotowywaniu analiz, raportów i rozliczeń oraz bieżącym kontakcie z instytucjami finansującymi.

Prawa i obowiązki wynikające ze wspomnianych powyżej umów zostaną przejęte przez Wnioskodawcę w ramach Podziałów.

Co więcej, w chwili obecnej Spółki Dzielone korzystają z usług serwisu elektrowni wiatrowych świadczonych przez podmiot trzeci - producenta turbin (dalej: „Usługodawca SEW”) na podstawie stosownych umów. Spółki Dzielone rozważają renegocjację warunków tych umów, a co za tym idzie, w zależności od uwarunkowań biznesowych prawa i obowiązki wynikające z tych umów (i) mogą wejść w skład Majątków i zostać przeniesione na rzecz Wnioskodawcy lub (ii) mogą pozostać w majątku Spółek Dzielonych i umowy te mogą ulec rozwiązaniu przed lub po planowanych Podziałach. W tym ostatnim przypadku, Wnioskodawca po Podziałach zawarłaby nową umowę dotyczącą serwisu elektrowni wiatrowych z Usługodawcą SEW lub innym podmiotem oferującym podobne usługi.

Z perspektywy prawnej, Podział Spółek Dzielonych będzie skutkował wystąpieniem sukcesji uniwersalnej częściowej, która polega na wstąpieniu Wnioskodawcy w prawa i obowiązki Spółek Dzielonych określone w planie podziału (art. 531 Kodeksu spółek handlowych). Plany podziału będą przewidywały, że na Wnioskodawcę przejdą prawa i obowiązki Spółek Dzielonych związane z przenoszonymi Majątkami i wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej, w tym m.in. właściwe zezwolenia i koncesje.

W przypadkach, w których dla skutecznego przejścia na Wnioskodawcę określonych zezwoleń lub koncesji przysługujących Spółkom Dzielonym konieczne jest dopełnienie warunków przewidzianych w ustawie lub w decyzji o udzieleniu zezwolenia lub koncesji, warunki takie zostaną spełnione przed dniem każdego z Podziałów. Ponadto, przed dniem każdego z Podziałów, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, Spółki Dzielone uzyskają wszelkie zgody konieczne do przeniesienia praw i obowiązków związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą na rzecz Wnioskodawcy, w tym także potwierdzenie instytucji, które udzieliły jednej ze Spółek Dzielonych pomocy inwestycyjnej, że planowanych przez tę Spółkę Dzieloną Podział nie narusza warunków dofinansowania. W konsekwencji, zezwolenia i koncesje, jak również inne prawa i obowiązki wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej, przejdą na Wnioskodawcę w ramach Podziałów.

Opisane powyżej elementy, składające się na Majątki Spółek Dzielonych będące przedmiotem przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy w ramach Podziałów, umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i wprowadzania do KSE energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Innymi słowy, Wnioskodawca będzie w stanie samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych (tj. Majątków).

Prowadzone przez Spółki Dzielone ewidencje księgowe umożliwiają wyodrębnienie zarówno przychodów, jak i kosztów działalności prowadzonej dotychczas przez Spółki Dzielone w oparciu o Majątki, a także określenie należności i zobowiązań związanych z realizowanymi zadaniami. Po podjęciu wspomnianych powyżej uchwał wyodrębniających Majątki z przedsiębiorstw Spółek Dzielonych, planowane jest sporządzenie odrębnego dla każdego Majątku bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Na dzień składania niniejszego wniosku Wnioskodawca jest na etapie przygotowania do rozpoczęcia procesu Podziałów i nie jest jeszcze wiadome, czy otrzymanie przez niego Majątków spowoduje powstanie dodatniej wartości firmy czy też nie.

Wnioskodawca wskazuje, iż między innymi następujące elementy nie będą podlegały przeniesieniu na rzecz Wnioskodawcy w ramach Podziałów i pozostaną w majątkach Spółek Dzielonych po Podziałach:

i. prawa i obowiązki wynikające z umów rachunków bankowych prowadzonych na rzecz Spółek Dzielonych;

ii. część gotówki na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Spółek Dzielonych;

iii. prawa i obowiązki wynikające z umów na obsługę księgową i prawną;

iv. wierzytelności i zobowiązania wynikające z ww. umów;

v. dokumentacja korporacyjna każdej ze Spółek Dzielonych;

vi. prawa i obowiązki związane z ewentualną rozbudową farmy wiatrowej należącej obecnie do jednej ze Spółek Dzielonych (pozwolenia, decyzje administracyjne, itp.).

Wnioskodawca wskazuje, iż jedna ze Spółek Dzielonych obecnie korzysta z budynku magazynowo- biurowego, w którym mieści się jego siedziba na podstawie umowy najmu. Część powierzchni wspomnianego budynku zajmuje magazyn, w którym znajdują się części zapasowe do elektrowni wiatrowych. Planowane jest, iż w ramach Podziału Wnioskodawca stanie się stroną zawartej przez tę Spółkę Dzieloną umowy najmu, a wspomniana Spółka Dzielona po Podziale zawrze z Wnioskodawcą umowę podnajmu lokalu dla celów własnej siedziby. W przypadku drugiej Spółki Dzielonej, umowa najmu jej siedziby nie będzie przenoszona na Wnioskodawcę.

Dodatkowo planowane jest, iż w odpowiednim czasie po Podziałach (okres ten jest w dużej mierze uzależniony od uzyskania odpowiednich zgód i akceptacji instytucji finansujących), w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów restrukturyzacji, w tym w szczególności obniżenia kosztów funkcjonowania grupy, dokonana zostanie likwidacja lub sprzedaż Spółek Dzielonych. Szczegółowe decyzje w tym zakresie nie zostały jeszcze podjęte.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca pragnie potwierdzić kwalifikację podatkową Majątków w dniu każdego z Podziałów, jako zorganizowanych części przedsiębiorstw Spółek Dzielonych, a także potwierdzić wybrane konsekwencje podatkowe związane z otrzymaniem tych Majątków (i szerzej: Podziałami) na gruncie Ustawy o VAT, Ordynacji podatkowej, Ustawy o PDOP oraz Ustawy o PCC. Przy czym uprzednia kwalifikacja podatkowa Majątku (jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa) jest konieczna do ustalenia konsekwencji podatkowych na gruncie Ustawy o VAT, Ordynacji podatkowej i Ustawy o PDOP, o które pyta Wnioskodawca w niniejszym wniosku. Dodatkowo, kwalifikacja Majątków dla celów VAT dotyka kwestii nie tylko braku konieczności naliczenia podatku VAT na Podziałach i jego ewentualnego odliczenia przez Wnioskodawcę, ale i ewentualnego stosowania zasad dotyczących tzw. korekty VAT w związku z art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT.

Wnioskodawca wskazuje, iż z wnioskami o interpretacje podatkowe w zakresie uznania przenoszonych na Wnioskodawcę składników majątkowych za zorganizowane części przedsiębiorstw wystąpiły również Spółki Dzielone.

W związku z powyższym opisem w zakresie podatku do towarów i usług zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1).

Czy majątki przenoszone w ramach Podziałów na rzecz Wnioskodawcy w dniu każdego z Podziałów stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, wspomniane przeniesienie Majątków na rzecz Wnioskodawcy w ramach Podziałów nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy (oznaczone we wniosku nr 1):

Zdaniem Wnioskodawcy, Majątki przenoszone w ramach Podziałów na rzecz Wnioskodawcy w dniu każdego z Podziałów będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, wspomniane przeniesienia Majątków na rzecz Wnioskodawcy w ramach Podziałów nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, Majątki przenoszone w ramach Podziałów na rzecz Wnioskodawcy w dniu każdego z Podziałów będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, wspomniane przeniesienia Majątków na rzecz Wnioskodawcy w ramach Podziałów nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednakże, zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy Ustawy o VAT pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 tej ustawy, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport), itp.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej także: „ZCP”) rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W oparciu o powyższą definicję, w interpretacjach organów podatkowych, w doktrynie prawa podatkowego oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się zespół przesłanek, których łączne spełnienie implikuje uznanie danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wymaganym i koniecznym do uznania składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego również zobowiązania,
 2. wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. wyodrębnienie finansowe zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie, oraz
 4. wyodrębnienie funkcjonalne danego zespołu składników przeznaczonego do realizacji określonych zadań gospodarczych, mogącego stanowić oddzielne przedsiębiorstwo samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą.

Wobec powyższego, aby zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych (w tym zobowiązań) mógł zostać uznany - dla celów podatku VAT - za ZCP, konieczne jest wydzielenie zespołu składników majątkowych w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wnioskodawca uważa, iż Majątki w dniu każdego z Podziałów będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, gdyż spełniają wszystkie powyżej wymienione (tj. w punktach a, b, c, d) kryteria niezbędne do uznania je za zorganizowane części przedsiębiorstw.

Przedmiotem przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy będą zespoły składników wykorzystywane do prowadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Do tej pory, wspomniane zespoły składników materialnych i niematerialnych skutecznie służyły do prowadzenia przez Spółki Dzielone własnych działalności gospodarczych w tym zakresie. Stanowią one zorganizowane zespoły składników niematerialnych i materialnych przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczych, a pomiędzy poszczególnymi składnikami - w danych zespołach składników - istnieją związki funkcjonalne. W rezultacie, zbywane zespoły składników w pełni umożliwią podjęcie i prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej odpowiadającej działalności realizowanej przez Spółki Dzielone sprzed Podziałów, tj. w takim samym zakresie i charakterze.

Ad. a)

Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego także zobowiązania

Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest zespół składników majątkowych, w skład którego wchodzą zarówno składniki materialne, jak i niematerialne. Jak wskazuje się w literaturze, oznacza to, że aby uznać dany zespół składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niezbędne jest, aby składał się on co najmniej z jednego składnika materialnego i co najmniej z jednego składnika niematerialnego (Zob. S. Kępa, Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części - podatki dochodowe, Warszawa 2007).

Tożsame stanowisko prezentowane jest również przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. IPTPP2/443-221/13-4/PR wskazał, że „podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań)”.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w skład Majątków przenoszonych na rzecz Wnioskodawcy w ramach Podziałów będą wchodzić (w prawnie dopuszczalnym zakresie) wykorzystywane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczych m.in.:

 1. prawa do posługiwania się nazwami farm wiatrowych prowadzonych przez Spółki Dzielone;
 2. środki trwałe, w tym w szczególności budynki, budowle, maszyny oraz sprzęt;
 3. wyposażenie, w tym także części zamienne;
 4. świadectwa pochodzenia energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, tj. tzw. zielone certyfikaty, w tym prawa z wniosków w toku rozpoznania;
 5. e) prawa i obowiązki związane z nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu Spółek Dzielonych, tj. prawa z umów najmu lub dzierżawy, prawa i obowiązki z umów dotyczących służebności, decyzje administracyjne, itp.;
 6. decyzje środowiskowe;
 7. pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie;
 8. koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
 9. i) prawa i obowiązki wynikające z kluczowych umów związanych z działalnością Spółek Dzielonych, w tym prawa i obowiązki wynikające z (i) umów dotyczących podłączenia do sieci i dystrybucji energii elektrycznej, (ii) umów o odbiór energii elektrycznej, (iii) umów sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów, (iv) umów dotyczących usług wsparcia oraz bieżącej obsługi farm wiatrowych, (v) kontraktów budowlanych;
 10. j) prawa do danych dotyczących siły wiatru na obszarach farm wiatrowych;
 11. k) wiedza i doświadczenie w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii;
 12. l) prawa z gwarancji (o ile będą istniały na dzień każdego z Podziałów);
 13. m) prawa i obowiązki z umów dotyczących pozyskanego finansowania (przy czym, w zależności m.in. od ustaleń z bankiem, przed Podziałami może także dojść do przystąpienia Wnioskodawcy do niektórych albo wszystkich kredytów Spółek Dzielonych);
 14. n) prawa i obowiązki z umowy dofinansowania budowy farmy wiatrowej otrzymanego w przeszłości przez jedną ze Spółek Dzielonych;
 15. o) prawa i obowiązki z umów ubezpieczeń zawartych przez Spółki Dzielone dotyczących ubezpieczenia farm wiatrowych (w zależności od ustaleń z ubezpieczycielem);
 16. p) wierzytelności i zobowiązania Spółek Dzielonych (z wyjątkiem wymienionych poniżej);
 17. q) część gotówki na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Spółek Dzielonych;
 18. r) dokumentacja księgowa, podatkowa oraz prawna związana z działalnością prowadzoną przez każdą ze Spółek Dzielonych.

W związku z planowanymi Podziałami dojdzie także do przejścia pracowników Spółek Dzielonych na rzecz Wnioskodawcy w ramach tzw. przejścia zakładu pracy (art. 231 Kodeksu pracy).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej, Spółki Dzielone, jak i Wnioskodawca rozwiązały umowy z usługodawcami obsługującymi elektrownie wiatrowe i zmodyfikowały dotychczasową strukturę zarządzania poprzez:

 • przejęcie byłego pracownika dawnego usługodawcy, który do tej pory zajmował się m.in. bieżącą obsługą administracyjną Spółek Dzielonych. Pracownik ten (pracujący na pół etatu w każdej z dwóch Spółek Dzielonych) zostanie przyporządkowany, na mocy wspomnianych uchwał zarządów Spółek Dzielonych, do obsługi poszczególnych Majątków;
 • zawarcie przez Spółki Dzielone umów o świadczenie usług z byłymi podwykonawcami oraz pracownikami dawnych usługodawców w zakresie technicznego zarządzania farmą wiatrową oraz wsparcia komercyjnego, polegającego m.in. na przygotowywaniu analiz, raportów i rozliczeń oraz bieżącym kontakcie z instytucjami finansującymi.

Prawa i obowiązki wynikające ze wspomnianych powyżej umów zostaną przejęte przez Wnioskodawcę w ramach Podziałów.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, jedna ze Spółek Dzielonych obecnie korzysta z budynku magazynowo – biurowego, w którym mieści się jego siedziba na podstawie umowy najmu. Część powierzchni wspomnianego budynku zajmuje magazyn, w którym znajdują się części zapasowe do elektrowni wiatrowych. Planowane jest, iż w ramach Podziału Wnioskodawca stanie się stroną zawartej przez tę Spółkę Dzieloną umowy najmu, a wspomniana Spółka Dzielona po Podziale zawrze z Wnioskodawcą umowę podnajmu lokalu dla celów własnej siedziby. W przypadku drugiej Spółki Dzielonej, umowa najmu jej siedziby nie będzie przenoszona na Wnioskodawcę.

Dodatkowo, plany podziałów będą przewidywały, że na Wnioskodawcę przejdą prawa i obowiązki Spółek Dzielonych związane z przenoszonymi Majątkami i wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej, w tym m.in. właściwe zezwolenia i koncesje, jak również inne prawa i obowiązki wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w ramach Podziałów na Wnioskodawcę przeniesione zostaną Majątki stanowiące zespoły składników materialnych i niematerialnych, obejmujące również zobowiązania, które zgodnie z prawem mogą zostać przeniesione na inny podmiot. W konsekwencji należy uznać przesłankę wskazaną w punkcie a) za spełnioną.

Ad. b)

Wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie:

Niezbędne dla uznania określonych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest także ich wyodrębnienie organizacyjne w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, aby móc mówić o wyodrębnieniu organizacyjnym z przedsiębiorstwa danych składników majątku niezbędne jest, aby składniki te pozostawały we wzajemnych relacjach, pozwalających uznawać je za zespół składników, który może samodzielnie realizować określone zadania. Przy czym, niewystarczające jest tu tworzenie przez nie zbioru przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest ich przynależność, pod względem własności, do jednego podmiotu gospodarczego.

Stanowisko organów podatkowych w analogiczny sposób odnosi się do kryterium wyodrębnienia organizacyjnego wskazując, że najistotniejszym elementem determinującym spełnienie tej przesłanki jest istnienie w obrębie przedsiębiorstwa zespołu składników, połączonych w jedną grupę ze względu na rolę, jaką odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola. jaką składniki te odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, tj. na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż kryterium wyodrębnienia organizacyjnego jest spełnione w odniesieniu do Majątków, a tym samym wobec zespołów składników materialnych oraz niematerialnych, które mają być przedmiotami przeniesień w ramach Podziałów na rzecz Wnioskodawcy. Majątek każdej ze Spółek Dzielonych stanowi bowiem spójną i zorganizowaną część przedsiębiorstwa każdej ze Spółek Dzielonych nakierowaną na generowanie przychodów z produkcji energii elektrycznej i sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów.

W tym kontekście należy wskazać, iż zarządy Spółek Dzielonych planują podjąć uchwały w sprawie wyodrębnienia Majątków w ramach prowadzonych przez Spółki Dzielone przedsiębiorstw. W uchwale tej zarządy Spółek Dzielonych potwierdzą zatem wyodrębnienie Majątków oraz ustalą składniki tych Majątków. Co więcej, w związku z planowanymi Podziałami dojdzie także do przejścia pracownika Spółek Dzielonych na rzecz Wnioskodawcy w ramach tzw. przejścia zakładu pracy (art. 231 Kodeksu pracy). Pracownik ten zostanie wówczas przypisany (na mocy wspomnianych uchwał zarządów Spółek Dzielonych) do obsługi Majątku każdej ze Spółek Dzielonych.

W świetle powyższego Majątki będą (przed Podziałami) formalnie i faktycznie wyodrębnione organizacyjnie z prowadzonych przez Spółki Dzielone przedsiębiorstw. Zatem, przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego będzie spełniona.

Ad. c)

Wyodrębnienie finansowe zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie.

Przesłanką wymaganą do uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa danych składników majątku jest ich wyodrębnienie finansowe w istniejącym przedsiębiorstwie.

Jak wskazuje się zarówno w doktrynie, jak i praktyce organów podatkowych, wyodrębnienie finansowe nie musi być realizowane poprzez całkowitą samodzielność finansową zespołu składników majątkowych. Nie oznacza ono bowiem w szczególności konieczności prowadzenia odrębnej księgowości.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2015 r, sygn. IPTPP3/4512-138/15-2/JM, „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Zatem, wystarczające dla uznania, że dane składniki majątku są wyodrębnione finansowo jest prowadzenie takiej ewidencji zdarzeń gospodarczych, dzięki której możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, a także należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z kolei, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2011 r., sygn. IBPP3/443-23/11/IK wskazał, że „w sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, prowadzone przez Spółki Dzielone ewidencje księgowe umożliwiają wyodrębnienie zarówno przychodów, jak i kosztów działalności prowadzonych dotychczas przez Spółki Dzielone w oparciu o Majątki, a także określenie należności i zobowiązań związanych z realizowanymi przy użyciu Majątków zadaniami. Po podjęciu wspomnianych powyżej uchwał wyodrębniających Majątki z przedsiębiorstw Spółek Dzielonych, planowane jest, aby dla Majątków zostały sporządzone odrębne bilanse oraz rachunki zysków i strat.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca uważa, iż na dzień Podziału przesłanka wyodrębnienia finansowego Majątków z przedsiębiorstw Spółek Dzielonych będzie spełniona.

Ad. d)

Wyodrębnienie funkcjonalne danego zespołu składników przeznaczonego do realizacji określonych zadań gospodarczych, mogącego stanowić oddzielne przedsiębiorstwo samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą

Mając na uwadze definicję legalną zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zespół składników majątkowych dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa powinien być także odrębny funkcjonalnie. Powyższe oznacza, że zespół składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi służyć realizacji określonego zadania lub zadań gospodarczych, a także potencjalnie mógłby stanowić odrębne i niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące swoje zadania.

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że mowa jest o rzeczywistej, a nie tylko potencjalnej zdolności do wykonywania działalności gospodarczej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (S. Kępa, tamże, s. 53). Powszechnie przyjmuje się, że zdolność ta wyraża się możliwością realizacji określonych zadań gospodarczych przez zespół składników majątkowych, który mógłby de facto stanowić oddzielne i niezależne przedsiębiorstwo realizujące dane zadania w sposób samodzielny, poczynając od momentu wyodrębnienia tego zespołu. Zatem, istotą tego kryterium jest ustalenie czy rozpatrywany zespół składników majątku, jako odrębna całość, byłby w stanie, poczynając od momentu jego wydzielenia, w sposób samodzielny funkcjonować na rynku w formie odrębnego przedsiębiorstwa.

Powyższe rozumienie kryterium funkcjonalnego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn. ILPP2/443-81/13-2/MR wskazał, iż „ wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa”.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, zespoły składników materialnych i niematerialnych wchodzące w skład Majątków służą w szczególności do wytwarzania i wprowadzania do KSE energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Zespoły tych składników, składające się na przenoszone do Wnioskodawcy Majątki, nie stanowią zbioru przypadkowych elementów, lecz są zespołami składników powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. W związku z powyższym, w odniesieniu do tych zespołów składników spełniony jest warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych. Dodatkowo, w ocenie Wnioskodawcy, Wnioskodawca w oparciu o nabyte w wyniku Podziałów zespoły składników materialnych i niematerialnych będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą w takim samym zakresie i o takim samym charakterze jak obecnie realizowane przez Spółki Dzielone przy użyciu Majątków.

W ocenie Wnioskodawcy, Majątki są (i będą w dniu każdego z Podziałów) wyodrębnione funkcjonalnie, ponieważ składają się nie tylko z sumy składników, lecz stanowią ich zorganizowane zespoły, które mogą samodzielnie funkcjonować. Majątki obejmują bowiem elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych w istniejących strukturach przedsiębiorstw Spółek Dzielonych. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w oparciu o Majątki Spółki Dzielone realizują określone zadania gospodarcze i zostały do nich przypisane składniki majątkowe i niemajątkowe, w tym zobowiązania oraz umowy odpowiednie do zakresu prowadzonych przez Spółki Dzielone działalności gospodarczych, co oznacza, że Majątki posiadają niezależne źródła przychodów. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie w stanie samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych w ramach Podziałów zespołów składników majątkowych, tj. Majątków.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego zostanie spełnione.

W związku z powyższym, Wnioskodawca podkreśla, iż przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego wyodrębnione zespoły składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), które zostaną przeniesione w ramach Podziałów do Wnioskodawcy, należy uznać za zorganizowane części przedsiębiorstw z uwagi na:

 • wyodrębnienie organizacyjne,
 • wyodrębnienie finansowe,
 • wyodrębnienie funkcjonalne, oraz
 • zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

Tak jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Oznacza to, iż przeniesienie zespołów składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), wchodzących w skład Majątków nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, opisane zespoły składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), wchodzące w skład Majątków, które zostaną przeniesione do Wnioskodawcy w ramach Podziałów, będą stanowić w dniu każdego z Podziałów zorganizowane części przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, wspomniane przeniesienia Majątków na rzecz Wnioskodawcy nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dodatkowo. Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż korzystanie z usług wsparcia świadczonych przez podwykonawców, zdaniem Wnioskodawcy, nie odbiera zespołom składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) wchodzących w skład Majątków przymiotu odpowiedniego wyodrębnienia, jak również możliwości samodzielnego prowadzenia działalności. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak również w interpretacjach organów podatkowych.

Jak zostało wykazane w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1589/10) zorganizowana część przedsiębiorstwa „(...) nie musi obejmować działów obsługujących przedsiębiorstwo pod względem niematerialnym, w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej, które nie są niezbędne do realizacji, przez zespół tak wyodrębnionych składników majątkowych, jego określonych zadań gospodarczych”. Powyższe stanowisko zostało zaprezentowane przez NSA m in. w wyroku z 27 września 2011 r. (sygn. akt I FSK 1383/10).

Stwierdzenie zachowujące swą aktualność dla Majątków odnaleźć można również w wyroku NSA
z 23 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 1643/10), w którym sąd wskazał m in.:

„Ponadto trzeba wskazać, że istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest prowadzenie działalności gospodarczej poprzez realizację określonych zadań gospodarczych. Mogą być one wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania, jak trafnie podniósł sąd I instancji, mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne /outsourcing/. Usługi te, jako niematerialne, nie decydują o realizacji przez przedsiębiorstwo jego zadań gospodarczych, lecz wspomagają jedynie jego funkcjonowanie jako podmiotu gospodarczego. Przyjęcie stanowiska organu prowadziłoby do wniosku, że podmiot gospodarczy, który realizując swoje zadania gospodarcze korzysta z zewnętrznych usług niematerialnych, na przykład w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej, nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) K.c. Praktyka gospodarcza pokazuje natomiast coś przeciwnego - wiele przedsiębiorstw realizujących zadania gospodarcze, dla których zostały powołane, korzysta w powyższych zakresach z usług outsourcingowych, co nie wyklucza uznawania ich za przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) K.c.

Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w niniejszej sprawie podziela pogląd Sądu wyrażony w wyrokach z dnia 27.09.2011r., sygn. akt I FSK 1383/10 oraz z dnia 4.10.2011r., sygn. akt I FSK 1589/10 i I FSK 1590/10. Jakkolwiek wyroki te dotyczyły wykładni art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.) to niemniej porównując treść tego przepisu z art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. należy zauważyć, że przepisy te mają tożsamą treść. ”

Również w innym wyroku NSA z dnia 23 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 2314/10) sąd podkreślił, że brak w przedsiębiorstwie wewnętrznych działów obsługujących jego zadania kadrowe, informatyczne i finansowe, nie pozbawia tegoż przedsiębiorstwa możliwości realizacji określonych zadań gospodarczych, gdyż: „istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest prowadzenie działalności gospodarczej poprzez realizację określonych zadań gospodarczych, które mogą być wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne (outsourcing)”.

Powyższe znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo wskazać można stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wyrażone w interpretacji z dnia 25 września 2014 r. nr IPPP1/443-990/14-3/AW, przyznające, że: „(...) z punktu widzenia oceny spełnienia przez dany zespół składników majątkowych przesłanek pozwalających za uznaniem tego zespołu za ZCP bez znaczenia pozostaje to, czy w skład ZCP wchodzą elementy przedsiębiorstwa służące do wykonywania funkcji administracyjnych i ogólnego zarządu. Przedmiotowe funkcje mogą być wykonywane przez zewnętrznych usługodawców bez uszczerbku dla możliwości wykonywania przez ZCP zasadniczych zadań gospodarczych”.

W interpretacjach organów podatkowych nie budzi również jakichkolwiek wątpliwości fakt, iż korzystanie z usług serwisowych świadczonych przez podmiot zewnętrzny nie odbiera zespołowi składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przymiotu odpowiedniego wyodrębnienia, jak również możliwości samodzielnego prowadzenia działalności. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 1 marca 2016 r. nr IBPB-1 -3/4510-759/15/AB oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z 23 listopada 2015 r. nr IPPB5/4510- 904/15-2/AK i z 25 listopada 2014 r. nr IPPP3/443-831/14-2/KB zaakceptowali stanowisko, zgodnie z którym przenoszony zespół składników materialnych i niematerialnych korzystający z usług serwisowych świadczonych przez inny podmiot stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Również fakt, iż Wnioskodawca będzie, podobnie jak obecnie Spółki Dzielone, korzystać z nieruchomości na podstawie umów najmu lub dzierżawy nie wpływa na prawidłowość stanowiska, iż przedmiotem przeniesienia do Wnioskodawcy będą zorganizowane części przedsiębiorstw.

Należy zauważyć, że brak praw własności nieruchomości w przekazywanych Majątkach, nie wpływa na funkcjonalne związki pomiędzy pozostałymi składnikami tych Majątków, które pozwalają na prowadzenie działalności przez te Majątki, natomiast Wnioskodawca będzie korzystać z nieruchomości na podstawie umów najmu lub dzierżawy. Z tego względu sam fakt, iż przeniesienia niektórych Majątków nie będą obejmowały praw własności nieruchomości, gdyż dojdzie do przeniesienia praw i obowiązków z umów najmu lub dzierżawy nie zmienia konkluzji, iż przedmioty tych przeniesień, tj. Majątki, będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstw Spółek Dzielonych.

Słuszność takiego stanowiska została potwierdzona m in. w orzecznictwie sądów. Przykładowo, NSA w wyroku z dnia 30 sierpnia 2011 r. (II FSK 502/10) stwierdził, że „biorąc pod uwagę realia stosunków gospodarczych oraz wynikające z zasady swobody działalności gospodarczej prawo prowadzenia tej działalność w dogodnej ze względów ekonomicznych formie (przewidzianej przez prawo), stwierdzić należy, że nie jest konieczne, by wśród samodzielnych gospodarczo składników znajdowało się również prawo do nieruchomości, na której działalność ma być prowadzona. Jakkolwiek, działalność gospodarcza musi być co oczywiste, realizowana w określonym fizycznie miejscu, to jednak prawo do władania nieruchomością, na której funkcjonuje zorganizowana część przedsiębiorstwa nie musi wchodzić w skład tak wyodrębnionej całości”.

W wyroku tym sąd uznał zatem, iż prawo do nieruchomości w żaden sposób nie wpływało na wyodrębnienie wydziału produkcji szyb z całości przedsiębiorstwa. Elementami świadczącymi o wyodrębnieniu były natomiast wszystkie wzajemnie powiązane składniki materialne i niematerialne, które warunkowały, jako całość, prowadzenie wyspecjalizowanej działalności gospodarczej.

Podobne stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 10 marca 2011 r. (I FSK 1062/10).

Również organy podatkowe potwierdzają słuszność takiego stanowiska (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2015 r., sygn. ITPP2/4512-175/15/PS, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 stycznia 2016 r., sygn. ILPP3/4512-1-175/15-5/NF).

Wobec powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Majątki przenoszone w ramach Podziałów na rzecz Wnioskodawcy w dniu Podziału będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, wspomniane przeniesienia Majątków nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przepisu tego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy o VAT wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są w nim wskazane czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług, z uwagi jednak na stosowne wyłączenie, czynności te – chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług – nie podlegają opodatkowaniu.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, podział przedsiębiorcy, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowią treść tytułu IV działu II ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.).

Zgodnie z art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych podział może być dokonany:

 1. przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie);
 2. przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek);
 3. przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki);
 4. przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy – przeniesienie własności.

Zatem przeniesienie prawa do rozporządzania w wyniku podziału spółki przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy, o ile przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w „istniejącym przedsiębiorstwie”, a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, w rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

O tym, czy nastąpiło zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sarl stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie – nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu – do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Trybunał uznał, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Jak wynika z okoliczności sprawy, Wnioskodawca oraz Spółki dzielone są podmiotami zajmującym się produkcją energii elektrycznej. Energia elektryczna jest wytwarzana przez posiadane przez Wnioskodawcę i Spółki Dzielone zespoły elektrowni wiatrowych wzniesionych na gruntach należących do Wnioskodawcy (prawo własności), jak również na gruntach dzierżawionych lub wynajmowanych oraz użytkowanych przez Wnioskodawcę lub Spółki Dzielone na podstawie stosownych umów. Spółki Dzielone i Wnioskodawca są również właścicielami m.in. sieci energetycznych służących do odprowadzenia mocy z ww. elektrowni wiatrowych oraz, z wyjątkiem jednej ze Spółek Dzielonych, stacji transformatorowych, które są przyłączone do sieci dystrybucyjnej innej spółki (operatora), poprzez którą energia elektryczna z elektrowni wiatrowych jest wprowadzana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (dalej: „KSE”). Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia energii (tzw. zielonych certyfikatów) stanowią główne źródła przychodów generowanych przez Wnioskodawcę i Spółki Dzielone. Planowana jest restrukturyzacja spółek (należących do grupy kapitałowej, tj. Spółek Dzielonych) polegająca na wydzieleniu, w ramach podziału przez wydzielenie, składników majątku każdej ze Spółek Dzielonych i przeniesieniu tych składników na rzecz spółki wykazującej się najlepszą sytuację finansową i dzięki temu najbardziej stabilnej, tj. na rzecz Wnioskodawcy. W rezultacie, farmy wiatrowe należące do Spółek Dzielonych zostaną przeniesione na rzecz Wnioskodawcy.

Jak już wyjaśniono, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jak o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w momencie przekazania określonych składników majątkowych (na ile stanowią w nim w tym momencie, wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Konfrontując zaprezentowany opis sprawy z powołanymi regulacjami prawnymi, zdaniem Organu, majątek, mający być przedmiotem przeniesienia w ramach planowanego podziału na rzecz Wnioskodawcy, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy. Przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy wskazują bowiem, że majątek, mający być przedmiotem przeniesienia w ramach planowanego podziału na jego na rzecz będzie cechował się wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym.

Jak wskazał Wnioskodawca przed Podziałami zarządy Spółek podejmą uchwały, na mocy których dojdzie do wyodrębnienia w strukturze Spółek składników podlegających przeniesieniu na rzecz Wnioskodawcy i opisanych poniżej. Treść tych uchwał zostanie także odpowiednio odzwierciedlona w planach podziału Spółek Dzielonych. A zatem należy stwierdzić, że mający stanowić przedmiot przeniesienia do Wnioskodawcy majątek będzie wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółek Dzielonych.

Zaznaczenia wymaga również, że opisane majątki Spółek Dzielonych, mające być przedmiotem przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy będą wyodrębnione pod względem finansowym, o czym świadczy fakt, że prowadzona przez Spółki dzielone ewidencja księgowa umożliwia wyodrębnienie zarówno przychodów, jak i kosztów działalności prowadzonej dotychczas przez Spółki dzielone w oparciu o Majątek, a także określenie należności i zobowiązań związanych z realizowanymi zadaniami. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że po podjęciu wspomnianej powyżej uchwały wyodrębniającej Majątek z przedsiębiorstwa Spółek dzielonych Wnioskodawcy, planowane jest sporządzenie odrębnego dla Majątku bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Oprócz wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego, istotnym jest także, że – jak wskazał Wnioskodawca – opisane elementy, składające się na Majątki Spółek Dzielonych będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy w ramach Podziału, umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i wprowadzania do KSE energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Wnioskodawca będzie w stanie samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych (tj. Majątku) Spółek Dzielonych. Tym samym należy uznać, że ww. majątek Spółek Dzielonych, mający być przedmiotem przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy, będzie również wyodrębniony funkcjonalnie, tj. przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, a także będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Analiza zaprezentowanego opisu sprawy w kontekście przytoczonych regulacji prawnych oraz orzecznictwa TSUE, prowadzi do wniosku, że zostaną spełnione wszystkie wskazane wcześniej przesłanki do uznania majątku Spółek Dzielonych, mającego być przedmiotem przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W konsekwencji przeniesienie w ramach podziału przez wydzielenie wyżej opisanego majątku na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem sprawy. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Przedstawiona powyżej interpretacja rozstrzyga wniosek wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w zakresie Ordynacji Podatkowej zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek elementu opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.