0111-KDIB3-1.4012.337.2018.1.JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Uznanie wydzielonego i przenoszonego do Spółki Przejmującej zespołu składników materialnych i niematerialnych w ramach podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania przeniesienia tych składników w ramach podziału Spółki przez wydzielenie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 25 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wydzielonego i przenoszonego do Spółki Przejmującej zespołu składników materialnych i niematerialnych w ramach podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania przeniesienia tych składników w ramach podziału Spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie uznania wydzielonego i przenoszonego do Spółki Przejmującej zespołu składników materialnych i niematerialnych w ramach podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania przeniesienia tych składników w ramach podziału Spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

V Sp. z o.o. („Spółka”) jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W.
Uchwałą Zarządu z dnia 2 stycznia 2018 r. w strukturze Spółki formalnie wyodrębnione zostały funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo dwa zespoły materialnych i niematerialnych składników majątkowych:

 • VP („P”)tj. działalność w zakresie świadczenia usług D (),
 • VR („R”) tj. działalność w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów ochrony.

Oba zespoły posiadają odrębne struktury organizacyjne, dostosowane do potrzeb obu rodzajów działalności.

Struktura P, składa się z następujących Pionów:

 • Pion Operacyjny, kierowany przez Dyrektora Operacyjnego, składający się ze struktury terytorialnej (tzw. regiony operacyjne: Północno-Wschodni, Północno-Zachodni, Południowo-Wschodni, Południowo-Zachodni) oraz ze struktury centralnej (Dział Jakości, Dział Odbioru Odpadów, Dział Zakupów, Dział Floty)
 • Pion Sprzedaży, kierowany przez Dyrektora Handlowego, składający się z Działu Handlowego i Działu Marketingu,

Struktura R składa się z następujących działów:

 • Dział Handlowy VR (VR), składający się z Dyrektora Handlowego VR i Regionalnego Kierownika Sprzedaży VR,
 • Dział Operacyjny VR, składający się z Product Managera VR, Działu Obsługi Klienta VR, Specjalisty ds. Kluczowych Klientów VR,
 • Dział Logistyki VR, składający się z Kierownika Logistyki VR, Specjalistów ds. Magazynowania i Konfekcji oraz pracowników magazynowych,
 • Dział ce VR, odpowiadający za sprzedaż za pomocą narzędzi elektronicznych (strona internetowa, e-sklep etc.).

Ponadto, w skład struktur PC wchodzi Pion Ekonomiczno-Finansowy oraz Pion Personalny. Pion Ekonomiczno-Finansowy kierowany jest przez Dyrektora Ekonomiczno- Finansowego i składa się z Działów Księgowości, Audytu i Controllingu, Administracyjnego i Teleinformatycznego. Pion Personalny kierowany jest przez Dyrektora Personalnego i składa się z Działów Kadr i Płac, Personalnego i BHP. Piony te pełnią funkcje wspierające (nie związane bezpośrednio z zasadniczą działalnością PC i R). Piony te pracują w przeważającej mierze na rzecz PC i w ograniczonym zakresie wspierają działalność R.

Oba zespoły są odrębnie zarządzane. Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Spółki, obowiązki w zakresie zarządzania każdej z wyodrębnionej części działalności zostały przypisane do innego członka zarządu. Kompetencje obu członków zarządu nie pokrywają się.

Każdy z pracowników jest jednoznacznie przypisany do części PC albo R i wykonuje obowiązki związane z tą odpowiednią częścią działalności. Pracownicy mają odrębne ścieżki podległości służbowej, tj. pracownicy PC podlegają jednemu członkowi Zarządu, a pracownicy R podlegają drugiemu członkowi Zarządu.

W Spółce prowadzona jest odrębna ewidencja przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów związanych z daną częścią działalności. Wszystkie koszty i przychody są jednoznacznie przypisane do części PC lub R. W odniesieniu do kosztów pionów wspierających (Pion Ekonomiczno-Finansowy i Pion Personalny) są one przypisane w całości do PC, a następnie w części alokowane z PC do R. W rezultacie zarówno PC jak i R co miesiąc generują odrębne, kompletne rachunki wyników. Wszystkie składniki aktywów i pasywów, w tym materialne i niematerialne składniki majątkowe, są przypisane do jednej z dwóch części przedsiębiorstwa (P C i R). W rezultacie zarówno PC jak i R co miesiąc generują odrębne, kompletne zestawienia aktywów i pasywów (bilanse). PC i R mają odrębne rachunki bankowe, stosowane w rozliczeniach z dostawcami i klientami.

Oba zespoły są funkcjonalnie wyodrębnione i faktycznie są zdolne do odrębnego funkcjonowania. W szczególności, oba zespoły mają odrębne:

 • Zakresy działalności (PC - świadczenie usług D R - dystrybucja środków ochrony przed owadami),
 • Strukturę operacyjną (PC - regionalne struktury operacyjne dedykowane do świadczenia usług; R - głównie centralna struktura związana z logistyką, magazynowaniem i sprzedażą produktu),
 • Strukturę klientów (PC - głównie klienci instytucjonalni, np. zakłady przemysłowe, biurowce, hotele; R - głównie sprzedaż do sieci handlowych, hurtowni, także bezpośrednio do klientów indywidualnych za pomocą e-commerce).

Rozważane jest przeprowadzenie procesu podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm., „KSH”). Podział Spółki będzie dokonywany poprzez przeniesienie do nowo zawiązanej spółki („Spółka Przejmująca”) wyżej opisanego zespołu składników majątkowych R składającego się z przypisanych mu składników majątkowych niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych mu zadań gospodarczych, w tym aktywów bilansowych (należności, zapasy towarów itp.), umów związanymi z prowadzoną działalnością, części środków pieniężnych Spółki potrzebnych do dalszego prowadzenia działalności R, zobowiązań związanych z działalnością R itp. Do Spółki Przejmującej w wyniku podziału Spółki przejdą też pracownicy przypisani do R, co odbędzie się w związku z przejściem części zakłady pracy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. W Spółce pozostanie natomiast część PC oraz Pion wspierające (Piony Ekonomiczno-Finansowy i Personalny). Bezpośrednio po podziale ewentualne wsparcie Spółki Przejmującej w zakresie funkcji pełnionych obecnie przez Piony Ekonomiczno-Finansowy i Personalny będzie realizowane przez Spółkę na podstawie odrębnych umów lub alternatywnie poprzez zakup usług obcych.

Podział Spółki ma służyć celom biznesowym. W szczególności, biorąc pod uwagę różną specyfikę, daleko idącą faktyczną odrębność obu części działalności, w ocenie wspólników i Zarządu Spółki, odrębne prowadzenie działalności powinno przyczynić się do osiągnięcia szeregu korzyści biznesowych, takich jak zwiększenie skuteczności zarządzania, zapewnienie większej przejrzystości dla zewnętrznych interesariuszy (np. banków, potencjalnych inwestorów), zwiększenie odpowiedzialności kierownictwa za wyniki danej części działalności czy rozdzielenie ryzyk biznesowych specyficznych dla każdej z rodzajów działalności.

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zadał m.in. następujące pytania w zakresie podatku od towarów i usług (oznaczone jako nr 3 i nr 4):
 1. Czy majątek przenoszony do Spółki Przejmującej będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT? (pytanie oznaczone jako nr 3)
 2. Przyjmując, że odpowiedź na pytanie 3 jest pozytywna, to czy podział przez wydzielenie nie będzie podlegał opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT? (pytanie oznaczone jako nr 4)

Stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do pytania nr 3 i nr 4 w zakresie podatku od towarów i usług:

 1. Majątek przenoszony do Spółki Przejmującej będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT (własne stanowisko do pytania nr 3)
 2. Przyjmując, że odpowiedź na pytanie 3 jest pozytywna, podział przez wydzielenie nie będzie podlegał opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT. (własne stanowisko do pytania nr 4)

Uzasadnienie stanowiska Spółki.

Uzasadnienie do pytania nr 1 (oznaczonego we wniosku jako nr 3).

Zgodnie z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Mając na uwadze, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie Ustawy o VAT jest identyczna jak na gruncie Ustawy o CIT, to całość argumentacji przedstawionej w odniesieniu do pytania 1 ma również zastosowanie do pytania 3.

Tym samym, w ocenie Spółki, majątek przenoszony do Spółki Przejmującej będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

Uzasadnienie do pytania nr 2 (oznaczonego we wniosku jako nr 4).

Spółka wskazuje, że zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy VAT z opodatkowania podatkiem VAT wyłączone są transakcje zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

Należy podkreślić, iż podział spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH stanowi formę transakcji zbycia w rozumieniu wskazanego art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT. W rezultacie, jeżeli w ramach podziału wydzielany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, to będzie on wyłączony z opodatkowania podatkiem VAT.

W ocenie Spółki, zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na R w momencie Podziału stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy VAT. Z tego względu, opisane w zdarzeniu przyszłym wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą w ramach Podziału zespołu składników materialnych i niematerialnych R będzie wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 6 pkt 1 Ustawy VAT.

Stanowisko Spółki potwierdzają liczne wydawane w podobnych stanach faktycznych interpretacje indywidualne, przykładowo:

 1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 marca 2018 r. (znak 0113-KDIPT1-3.4012.132.2018.l.MK),
 2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 kwietnia 2018 r. (znak 0115-KDIT1-2.4012.117.2018.1.KSZ).

Tym samym, w ocenie Spółki, podział przez wydzielenie nie będzie podlegał opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Natomiast, w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowią treść tytułu IV działu II ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 ze zm.).

W art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Zgodnie z ww. przepisem, podział może być dokonany przez:

 1. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie),
 2. zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek),
 3. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki),
 4. przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Zatem należy stwierdzić, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy – przeniesienie własności.

W świetle powyższych regulacji dokonany, na podstawie Kodeksu spółek handlowych, podział przez wydzielenie i przeniesienie na nową spółkę części majątku spółki dzielonej jest, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, operacją obejmującą zdarzenia podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wyjaśnić jednak tutaj należy, że w sytuacji gdy w wyniku podziału spółki przez wydzielenie przedmiotem przeniesienia własności jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa to mamy do czynienia z transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, który to przepis wyłącza taką czynność z zakresu regulacji ustawy.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które winno zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w „istniejącym przedsiębiorstwie”, a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sarl stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie – nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu – do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Trybunał uznał, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT planowanej transakcji przeniesienia do Spółki Przejmującej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak wynika z opisu sprawy, w strukturze Spółki formalnie wyodrębnione zostały funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo dwa zespoły materialnych i niematerialnych składników majątkowych: VR („R”) tj. działalność w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów ochrony przed owadami dla klientów detalicznych i rolników i PC. Wnioskodawca planuje podział Spółki przez przeniesienie do nowo zawiązanej spółki („Spółka Przejmująca”) zespołu składników majątkowych R składającego się z przypisanych mu składników majątkowych niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych mu zadań gospodarczych, w tym aktywów bilansowych (należności, zapasy towarów itp.), umów związanymi z prowadzoną działalnością, części środków pieniężnych Spółki potrzebnych do dalszego prowadzenia działalności R, zobowiązań związanych z działalnością R itp.

Oba zespoły posiadają odrębne struktury organizacyjne, dostosowane do potrzeb obu rodzajów działalności. Oba zespoły są odrębnie zarządzane. Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Spółki, obowiązki w zakresie zarządzania każdej z wyodrębnionej części działalności zostały przypisane do innego członka zarządu. Kompetencje obu członków zarządu nie pokrywają się. Do Spółki Przejmującej w wyniku podziału Spółki przejdą też pracownicy przypisani do R, co odbędzie się w związku z przejściem części zakłady pracy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Każdy z pracowników jest jednoznacznie przypisany do części PC albo R i wykonuje obowiązki związane z tą odpowiednią częścią działalności. Pracownicy mają odrębne ścieżki podległości służbowej, tj. pracownicy PC podlegają jednemu członkowi Zarządu, a pracownicy R podlegają drugiemu członkowi Zarządu. W Spółce prowadzona jest odrębna ewidencja przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów związanych z daną częścią działalności. Wszystkie koszty i przychody są jednoznacznie przypisane do części PC lub R. W odniesieniu do kosztów pionów wspierających (Pion Ekonomiczno-Finansowy i Pion Personalny) są one przypisane w całości do PC, a następnie w części alokowane z PC do R. W rezultacie zarówno PC jak i R co miesiąc generują odrębne, kompletne rachunki wyników. Wszystkie składniki aktywów i pasywów, w tym materialne i niematerialne składniki majątkowe, są przypisane do jednej z dwóch części przedsiębiorstwa (PC i R). W rezultacie zarówno PC jak i R co miesiąc generują odrębne, kompletne zestawienia aktywów i pasywów (bilanse). PC i R mają odrębne rachunki bankowe, stosowane w rozliczeniach z dostawcami i klientami. Oba zespoły są funkcjonalnie wyodrębnione i faktycznie są zdolne do odrębnego funkcjonowania. Bezpośrednio po podziale ewentualne wsparcie Spółki Przejmującej w zakresie funkcji pełnionych obecnie przez Piony Ekonomiczno-Finansowy i Personalny będzie realizowane przez Spółkę na podstawie odrębnych umów lub alternatywnie poprzez zakup usług obcych.

Analiza zaprezentowanego opisu sprawy w kontekście przytoczonych regulacji prawnych oraz orzecznictwa TSUE, prowadzi do wniosku, że zostaną spełnione wszystkie wskazane wcześniej przesłanki do uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów ochrony przed owadami dla klientów detalicznych i rolników (VR), który zostanie przejęty przez nową spółkę na skutek podziału przez wydzielenie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W konsekwencji, w opisanych okolicznościach czynność polegająca na przeniesieniu na nową Spółkę zespołu składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów ochrony przed owadami dla klientów detalicznych i rolników (VR) w związku z planowanym podziałem w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 ustawy kodeks spółek handlowych, stanowiącego w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy na dzień podziału zorganizowaną część przedsiębiorstwa, będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług w zakresie uznania wydzielonego i przenoszonego do Spółki Przejmującej zespołu składników materialnych i niematerialnych w ramach podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania przeniesienia tych składników w ramach podziału Spółki przez wydzielenie. W pozostałym zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług tj. w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT zespołu składników materialnych i niematerialnych pozostających u Wnioskodawcy oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.