0111-KDIB2-3.4010.60.2018.1.APA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki kapitałowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 marca 2018 r. (data wpływu 4 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2018 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Podstawowym zakresem działalności Spółki jest wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (dalej: „Działalność Wiodąca”). Spółka w swoim majątku posiada nieruchomość, która jest związana z jej podstawowym profilem działalności i służy do wykonywania Działalności Wiodącej (dalej: „Nieruchomość”). Nieruchomość jest położona w gminie C. i jest zabudowana budynkiem usługowym. Znajduje się na niej także słupowa stacja transformatorowa. Nieruchomość jest przez Spółkę administrowana i zarządzana – budynek handlowo-usługowy wynajmowany jest na rzecz podmiotu trzeciego, spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niepowiązanej z Wnioskodawcą, natomiast grunt pod słupową stację transformatorową jest dzierżawiony spółce powiązanej z Wnioskodawcą (spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), która jest również właścicielem obiektu stacji transformatorowej.

Poza Działalnością Wiodącą Spółka realizuje w szczególności działalność usługową polegającą na prowadzeniu myjni samochodowych (dalej: „Działalność uboczna”). Aktualnie Spółka wynajmuje powierzchnię, na której prowadzona jest myjnia samochodowa oraz zatrudnia pracowników obsługujących tę myjnię. W najbliższym czasie planowane jest rozszerzenie tej działalności, poprzez zawarcie kolejnej umowy najmu na powierzchnię, na której otwarta zostanie kolejna myjnia samochodowa. 

W celu zapewnienia efektywnego rozwoju Spółki, wyodrębniono u Wnioskodawcy niezależne działy, tj. Dział Działalności Wiodącej, a także Dział Działalności Ubocznej.

W celu umożliwienia wykonywania powierzonych zadań Spółka przypisała do poszczególnych działów następujące składniki materialne i niematerialne, m. in. aktywa, zobowiązania, prawa i obowiązki, a to:

 • do Działu Działalności Wiodącej – składniki materialne i niematerialne, stanowiące w szczególności aktywa wykorzystywane w celu prowadzenia Działalności Wiodącej (m.in. Nieruchomość, w oparciu o którą prowadzona jest Działalność Wiodąca, pracownik oraz inne prawa i obowiązki m.in. wynikające z umowy najmu budynku handlowo-usługowego położonego na Nieruchomości, umowa dzierżawy gruntu pod słupową stację transformatorową położoną na Nieruchomości),
 • do Działu Działalność Ubocznej – składniki materialne (urządzenia myjni samochodowej) i niematerialne (prawo do znaku automyjka.pl, domena internetowa), stanowiące w szczególności aktywa wykorzystywane w celu prowadzenia Działalności Ubocznej (m.in. umowy najmu powierzchni pod myjnię, urządzenia myjni samochodowej), pracownika obsługującego myjnię oraz inne prawa i obowiązki.

Obecnie wydzielenie Działu Działalności Wiodącej oraz Działu Działalności Ubocznej ma charakter funkcjonalny i jest odpowiednio odzwierciedlone w strukturze organizacyjnej Spółki oraz w jej ewidencji rachunkowej. Wskazane wyżej składniki aktywów i pasywów są obecnie wyodrębnione w ramach ewidencji rachunkowej Spółki. Dodatkowo Spółka wyodrębniła w ewidencji księgowej odpowiednie konta wynikowe.

Podział funkcjonalny w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy ustanowiony jest poprzez realizację odrębnych zadań gospodarczych w ramach Działalności Wiodącej, związanej z administrowaniem i wynajmowaniem Nieruchomości, a także Działalności Ubocznej. Każdy z tych działów posiada wewnętrzną strukturę funkcjonalną wraz podziałem zadań i obowiązków dla każdej z jednostek organizacyjnych.

Jednocześnie do Działu Działalności Wiodącej, jak i Działalności Ubocznej przypisani zostali pracownicy Spółki odpowiedzialni za realizację zadań tych działów.

Wyodrębnienie ewidencji rachunkowej realizowane jest w systemie finansowo-księgowym poprzez odpowiedni podział kont księgowych w zakresie przychodów i kosztów przyporządkowanych do Działalności Wiodącej i do Działalności Ubocznej.

Ponadto dla Działu Działalności Wiodącej, jak i Działalności Ubocznej zostały założone odrębne rachunki bankowe, za pośrednictwem których dokonywane są rozliczenia dotyczące obu działów.

Aktualnie więc wskazane powyżej, odrębne działy, podległe bezpośrednio Zarządowi Spółki, posiadają przypisane dla realizacji swoich zadań aktywa i zobowiązania.

W celu zapewnienia dalszego efektywnego rozwoju Spółka planuje objęcie udziałów/akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „Spółka Zależna”), w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci zorganizowanej części składników materialnych i niematerialnych służących Wnioskodawcy do wykonywania Działalności Wiodącej.

Wraz z aportem składników majątkowych i niemajątkowych przejdą do Spółki Zależnej wszelkie prawa i obowiązki, aktywa oraz zobowiązania związane z Działalnością Wiodącą, a to m.in.:

 1. Nieruchomość (działki gruntowe, budynki handlowo-usługowe i budowle w tym drogi, chodniki, mury oporowe),
 2. środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym Działalności Wiodącej,
 3. elementy wyposażenia (kocioł gazowy, urządzenia grzewcze, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, separator, urządzenia przeciwpożarowe, drzwi przesuwne, urządzenia instalacji wodociągowej),
 4. inne środki trwałe związane z Działalnością Wiodącą (oprawy oświetleniowe),
 5. umowy związane z przedmiotem działalności wyodrębnionej jednostki, w tym umowa najmu budynku handlowo-usługowego położonego na Nieruchomości, umowy o zarządzanie Nieruchomością, umowa ubezpieczenia Nieruchomości, umowa dzierżawy terenu pod słupową stację transformatorową,
 6. zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania, w tym zobowiązania przyszłe, związane z Działalnością Wiodącą,
 7. należności, w tym należności przeterminowane, związane z Działalnością Wiodącą,
 8. dokumentacja techniczna dotycząca Nieruchomości,
 9. prawa autorskie do projektu budynku handlowo-usługowego położonego na Nieruchomości i inne licencje związane z Działalnością Wiodącą.

Spółka Zależna po otrzymaniu przedmiotów aportu, w tym Nieruchomości, przystąpi jako strona (przejmie prawa i obowiązki) do umów zawartych przez Spółkę, a związanych z prowadzoną Działalnością Wiodącą, w tym do umów najmu budynku handlowo-usługowego, umów z pracownikami, umów zawartych z dostawcami mediów do Nieruchomości, jak też umów dotyczących obsługi serwisowej i administracyjnej Nieruchomości, ubezpieczenia nieruchomości i OC lub samodzielnie zawrze nowe umowy w tym zakresie.

W szczególności należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 678 § 1 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.; dalej: „Kodeks cywilny”), z mocy samego prawa Spółka Zależna wstąpi w prawa i obowiązki Wnioskodawcy wynikające z zawartych i obowiązujących na dzień zbycia umów najmu i dzierżawy budynków i budowli położonych na Nieruchomości (jest to przepis bezwzględnie obowiązujący – nie podlega on wyłączeniu przez strony umowy będącej podstawą zbycia przedmiotu najmu).

Spółka Zależna przejmie również zobowiązania Spółki oraz jej pracowników związanych z Działem Działalności Wiodącej. W rezultacie, po aporcie Spółka Zależna będzie w dalszym ciągu rozwijać dotychczasową działalność gospodarczą Wnioskodawcy realizowaną przez ten dział.

Natomiast po aporcie Działu Działalności Wiodącej, Dział Działalności Ubocznej pozostanie w Spółce, a wraz z nim wszelkie prawa i związane z nimi obowiązki, aktywa oraz zobowiązania dotyczące Działalności Ubocznej, w tym:

 1. środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym Działu Działalności Ubocznej,
 2. umowy związane z przedmiotem działalności wyodrębnionej jednostki – w tym w szczególności umowa najmu powierzchni, na której prowadzona jest myjnia samochodowa, umowy o pracę z pracownikami obsługującymi myjnię; umowa ubezpieczenia myjni i odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnych szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością usługową,
 3. zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania, w tym zobowiązania przyszłe, związane z Działalnością Uboczną,
 4. należności, w tym należności przeterminowane, związane z Działalnością Uboczną,
 5. środki trwałe związane z Działalnością Uboczną, w szczególności urządzenia myjni samochodowej,
 6. domenę internetową,
 7. prawa autorskie do znaku towarowego.

Mając powyższe na uwadze Spółka podkreśla, że rozdzielenie Działu Działalności Wiodącej i Działu Działalności Ubocznej, a następnie aport do Spółki Zależnej zorganizowanej części składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Działu Działalności Wiodącej ma na celu dążenie do specjalizacji wykonywanych rodzajów działalności, mają uzasadnienie biznesowe (ekonomiczne), a ich celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Podsumowując, Dział Działalności Wiodącej, który funkcjonalnie realizuje obecnie zadania związane przede wszystkim z administrowaniem i wynajmowaniem Nieruchomości jest w pełni oddzielony od Działu Działalności Ubocznej na płaszczyźnie organizacyjnej, funkcjonalnej i finansowej.

Końcowo podkreślić należy, że opisane przez Wnioskodawcę: Dział Działalności Wiodącej oraz Dział Działalności Ubocznej mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwa realizujące zadania gospodarcze, które aktualnie wykonywane są w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki.

Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko w sprawie, zawarł istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego, wskazując, że Spółka dokonała formalnego wyodrębnienia organizacyjnego Działu Działalności Wiodącej, a także Działu Działalności Ubocznej w swojej strukturze, na podstawie stosowanych aktów korporacyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Działalności Wiodącej, będących przedmiotem aportu do Spółki Zależnej, będzie uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, a w konsekwencji wniesienie przez Spółkę tytułem aportu do Spółki Zależnej zespołu składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Działu Działalności Wiodącej nie będzie rodzić po stronie Spółki przychodu w podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) ww. ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Działalności Wiodącej, będących przedmiotem aportu do Spółki Zależnej będzie uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, a w konsekwencji wniesienie przez Spółkę tytułem aportu do Spółki Zależnej zespołu składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Działu Działalności Wiodącej nie będzie rodzić po stronie Spółki przychodu w podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) ww. ustawy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych i niematerialnych, składający się na Dział Działalności Wiodącej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ obejmuje organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W celu stwierdzenia spełnienia wymogów uznania Działu Działalności Wiodącej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, poniżej Wnioskodawca przedstawia argumenty na potwierdzenie wyodrębnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w jego skład pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że odrębny pod względem organizacyjnym zespół składników materialnych i niematerialnych powinien mieć swoje miejsce w strukturze organizacyjnej jako dział, oddział, pion, wydział itp. Takie stanowisko było wielokrotnie wyrażane przez organy podatkowe:

 1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9 maja 2017 r. (Znak: 0461-ITPB3.4510.64.2017.2.DK),
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 lipca 2016 r. (Znak: IPPB5/4510-550/16-3/AK), 
 3. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 14 kwietnia 2016 r. (Znak: ITPB3/4510-51/16/MJ),
 4. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 11 kwietnia 2016 r. (Znak: IBPB-1-3/4510-166/16/WLK).

W perspektywie wyodrębnienia organizacyjnego istotne jest formalne potwierdzenie struktury organizacyjnej, co oznacza że organizacyjne wyodrębnienie zostało dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Mając to na uwadze, Wnioskodawca podkreśla, iż Spółka dokonała formalnego wyodrębnienia organizacyjnego Działu Działalności Wiodącej, a także Działu Działalności Ubocznej w swojej strukturze, na podstawie stosownych aktów korporacyjnych.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, warunek wyodrębnienia organizacyjnego zespołu składników materialnych i niematerialnych, składających się na Dział Działalności Wiodącej, w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki został spełniony.

Wyodrębnienie finansowe stanowi sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie podzielają organy podatkowe, w wydawanych w imieniu Ministra Finansów indywidualnych interpretacjach podatkowych, m.in.:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 28 października 2016 r. (Znak: ITPB3/4510-441/16-1/MJ),
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2016 r. (Znak: ILPB3/4510-1-42/16-4/EK),
 3. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 10 marca 2016 r. (Znak: IPPB5/4510-29/16-3/AK),
 4. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 26 lutego 2016 r. (Znak: ITPB3/4510-620/15/JG).

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa odrębnej księgowości, czy też samodzielnego sporządzania bilansu (przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 grudnia 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-438/15/IZ).

Jak Spółka wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, dla Działu Działalności Wiodącej prowadzona jest odrębna ewidencja rachunkowa umożliwiająca ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z funkcjonowaniem tego działu.

Ewidencja umożliwia przypisanie przychodów, kosztów (w tym odpisów amortyzacyjnych), jak również należności i zobowiązań, czy aktywów przyporządkowanych funkcjonalnie do Działu Działalności Wiodącej w ramach struktury firmy. Wyodrębniony przez Spółkę Dział Działalności Wiodącej posiada również wyodrębnione rachunki bankowe, na które wpływają środki pieniężne generowane przez Działalność Wiodącą.

W ocenie Wnioskodawcy Dział Działalności Wiodącej spełnia więc warunek wyodrębnienia finansowego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki.

Wyodrębnienie funkcjonalne oznacza przeznaczenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna więc stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna posiadać zdolność funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy, a więc umożliwiać podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie wyodrębnienia funkcjonalnego zostało potwierdzone m.in. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

 1. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2017 r. (Znak: 0114-KDIP2-1.4010.19.2017.1.JF),
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2015 r. (Znak: IBPB-1-3/4510-524/15/SK),
 3. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 marca 2016 r. (Znak: IPPB5/4510-3/16-3/AK),
 4. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2015 (Znak: IBPB-1-3/4510-344/15/TS).

Kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa sprowadza się w zasadzie do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość jest ona w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia (przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 października 2013 r. Znak: IPPB5/423-542/13-2/MK). Powyższe rozumienie potwierdzają również sądy administracyjne m.in.:

 1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 8 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Go 6/17,
 2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 603/15,
 3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 692/11.

Dział Działalności Wiodącej spełnia w przedsiębiorstwie spółki funkcje odrębne od Działu Działalności Ubocznej, bowiem działalność Działu Działalności Wiodącej związana jest przede wszystkim z administrowaniem i wynajmowaniem Nieruchomości, natomiast Dział Działalności Ubocznej realizuje głównie zadania związane z działalnością usługową polegającą w szczególności na prowadzeniu myjni samochodowych.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Działalności Wiodącej spełnia kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki, gdyż ten dział jest przeznaczony do realizacji odmiennych zadań.

Jednocześnie, zdaniem Spółki, Dział Działalności Wiodącej stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, powiązanych czynnikiem organizacyjnym, który umożliwia bez przeszkód oraz w niezmienionym zakresie kontynuowanie dotychczasowej działalności po jego aporcie do Spółki Zależnej.

W konsekwencji uznać należy, że Dział Działalności Wiodącej stanowi wyodrębnioną część przedsiębiorstwa, mającą zdolność do samodzielnego funkcjonowania na rynku jako niezależny podmiot. Dział Działalności Wiodącej może bowiem stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące wskazane zadania.

Spółka pragnie również podkreślić, że Dział Działalności Wiodącej jest wyposażony w aktywa, które będą potrzebne do niezależnego prowadzenia działalności.

Powyższa okoliczność również wskazuje na spełnienie wymogu samodzielności wyodrębnionej części przedsiębiorstwa Spółki.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego oraz wskazane powyżej uzasadnienie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział Działalności Wiodącej powinien zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze. Jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. Przepis art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych stosuje się odpowiednio.

Źródłem powstania przychodu opisanego w przedmiotowym przepisie, powstającego po stronie udziałowca (podmiotu wnoszącego aport), jest wniesienie wkładu do spółki (kapitałowej).

Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Tym samym Ustawodawca wyłączył z przychodów w podatku dochodowego od osób prawnych wniesienie wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

Wobec powyższego, w przypadku wnoszenia wkładów do spółek kapitałowych niezbędnym dla określenia skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych jest określenie, czy przedmiotem tych wkładów jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Nadto, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 12 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, przepisów art. 12 ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b) oraz ust. 4d ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Spółka podkreśla, że rozdzielenie Działu Działalności Wiodącej i Działu Działalności Ubocznej, a następnie aport do Spółki Zależnej zorganizowanej części składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Działu Działalności Wiodącej ma na celu dążenie do specjalizacji wykonywanych rodzajów działalności, mają uzasadnienie biznesowe (ekonomiczne), a ich celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznając zespół składników materialnych i niematerialnych, przypisanych do Działu Działalności Wiodącej, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, należy stwierdzić, iż wniesienie przez Spółkę tytułem aportu do Spółki Zależnej zespołu składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Działu Działalności Wiodącej nie będzie rodziło po stronie Spółki przychodu w podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) ww. ustawy.

W świetle przywołanych argumentów oraz wyżej zaprezentowanych poglądów organów podatkowych, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przedstawione stanowisko i rozumienie treści przepisów prawa podatkowego jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm.), podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21 , art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wkładu niepieniężnego.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Stosownie do art. 12 ust. 13 ww. ustawy, przepisów ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (art. 12 ust. 14 ww. ustawy).

W myśl art. 12 ust. 15 ww. ustawy, przepisy ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b mają zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w:

 1. art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
 2. art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Stosownie do art. 12 ust. 16 ww. ustawy, przepisy ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.

Zgodnie z art. 4a ust. 14 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 21.

Natomiast w myśl art. 4a ust. 21 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to:

 1. spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Ponadto zgodnie z art. 4a pkt 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W rozumieniu powyższej regulacji prawnej, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, spełniać powinien następujące warunki:

 • musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki przedsiębiorstwa przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące wskazane zadania.

Zatem nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi ona odznaczać się odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Zatem, samo nazwanie jednostki wewnętrznej określonym mianem nie zapewnia wyodrębnienia organizacyjnego, jeżeli nie podąża za tym autonomia decyzyjna, wyposażenie majątkowe i zarządzanie zespołem pracowniczym. Ważne jest przypisanie jednostce uprawnień skutkujących samodzielnym prowadzeniem działalności „widocznym z zewnątrz”. Oznacza to, że wyodrębnienie musi wynikać z określonych decyzji statutowych (zarządczych itp.), które formalnie nadają jednostce wewnętrznej uprawnienia uzasadniające jej wydzielenie organizacyjne.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Podstawowym zakresem działalności Spółki jest wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Poza Działalnością Wiodącą Spółka realizuje w szczególności działalność usługową polegającą na prowadzeniu myjni samochodowych. Aktualnie Spółka wynajmuje powierzchnię, na której prowadzona jest myjnia samochodowa oraz zatrudnia pracowników obsługujących tę myjnię. W celu zapewnienia efektywnego rozwoju Spółki, wyodrębniono u Wnioskodawcy niezależne działy, tj. Dział Działalności Wiodącej, a także Dział Działalności Ubocznej.

W celu umożliwienia wykonywania powierzonych zadań Spółka przypisała do poszczególnych działów następujące składniki materialne i niematerialnej:

 • do Działu Działalności Wiodącej – składniki materialne i niematerialne, stanowiące w szczególności aktywa wykorzystywane w celu prowadzenia Działalności Wiodącej (m.in. Nieruchomość, w oparciu o którą prowadzona jest Działalność Wiodąca, pracownik oraz inne prawa i obowiązki m.in. wynikające z umowy najmu budynku handlowo-usługowego położonego na Nieruchomości, umowa dzierżawy gruntu pod słupową stację transformatorową położoną na Nieruchomości),
 • do Działu Działalność Ubocznej – składniki materialne (urządzenia myjni samochodowej) i niematerialne (prawo do znaku towarowego, domena internetowa), stanowiące w szczególności aktywa wykorzystywane w celu prowadzenia Działalności Ubocznej (m.in. umowy najmu powierzchni pod myjnię, urządzenia myjni samochodowej), pracownika obsługującego myjnię oraz inne prawa i obowiązki.

Obecnie wydzielenie Działu Działalności Wiodącej oraz Działu Działalności Ubocznej ma charakter funkcjonalny i jest odpowiednio odzwierciedlone w strukturze organizacyjnej Spółki oraz w jej ewidencji rachunkowej. Wskazane wyżej składniki aktywów i pasywów są obecnie wyodrębnione w ramach ewidencji rachunkowej Spółki. Dodatkowo Spółka wyodrębniła w ewidencji księgowej odpowiednie konta wynikowe. Wyodrębnienie ewidencji rachunkowej realizowane jest w systemie finansowo-księgowym poprzez odpowiedni podział kont księgowych w zakresie przychodów i kosztów przyporządkowanych do Działalności Wiodącej i do Działalności Ubocznej. Każdy z tych działów posiada wewnętrzną strukturę funkcjonalną wraz podziałem zadań i obowiązków dla każdej z jednostek organizacyjnych. Jednocześnie do Działu Działalności Wiodącej, jak i Działalności Ubocznej przypisani zostali pracownicy Spółki odpowiedzialni za realizację zadań tych działów. Aktualnie więc wskazane powyżej, odrębne działy, podległe bezpośrednio Zarządowi Spółki, posiadają przypisane dla realizacji swoich zadań aktywa i zobowiązania. W celu zapewnienia dalszego efektywnego rozwoju Spółka planuje objęcie udziałów/akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci zorganizowanej części składników materialnych i niematerialnych służących Wnioskodawcy do wykonywania Działalności Wiodącej. Wraz z aportem składników majątkowych i niemajątkowych przejdą do Spółki Zależnej wszelkie prawa i obowiązki, aktywa oraz zobowiązania związane z Działalnością Wiodącą. Spółka Zależna po otrzymaniu przedmiotów aportu, w tym Nieruchomości, przystąpi jako strona (przejmie prawa i obowiązki) do umów zawartych przez Spółkę, a związanych z prowadzoną Działalnością Wiodącą. Spółka Zależna przejmie również zobowiązania Spółki oraz jej pracowników związanych z Działem Działalności Wiodącej. W rezultacie, po aporcie Spółka Zależna będzie w dalszym ciągu rozwijać dotychczasową działalność gospodarczą Wnioskodawcy realizowaną przez ten dział. Natomiast po aporcie Działu Działalności Wiodącej, Dział Działalności Ubocznej pozostanie w Spółce, a wraz z nim wszelkie prawa i związane z nimi obowiązki, aktywa oraz zobowiązania dotyczące Działalności Ubocznej,

Wnioskodawca w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podkreśla, że rozdzielenie Działu Działalności Wiodącej i Działu Działalności Ubocznej, a następnie aport do Spółki Zależnej zorganizowanej części składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Działu Działalności Wiodącej ma na celu dążenie do specjalizacji wykonywanych rodzajów działalności, mają uzasadnienie biznesowe (ekonomiczne).

Wątpliwości podatnika dotyczą ustalenia, czy zespół składników materialnych i niematerialnych, tworzących Dział Działalności Wiodącej, będących przedmiotem aportu do Spółki Zależnej, będzie uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, a w konsekwencji wniesienie przez Spółkę tytułem aportu do Spółki Zależnej zespołu składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Działu Działalności Wiodącej nie będzie rodzić po stronie Spółki przychodu w podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że jeżeli w istocie jak wynika z wniosku wskazany zespół składników majątku wniesiony do spółki kapitałowej spełniał będzie definicję zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wówczas wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie spowoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy. Należy zauważyć, że, aby mówić o zorganizowanej części przedsiębiorstwa konieczne jest wyodrębnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązań na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej oraz funkcjonalnej. Jak przyjmuje się w praktyce organów podatkowych, konkretny zespół składników materialnych i niematerialnych powinien odznaczać się gospodarczą samodzielnością już w momencie jego zbycia. Oznacza to, że na dokonanie oceny czy dane aktywa spełniają definicję ZCP nie mogą mieć wpływu żadne czynniki zależne od nabywcy. Samo wydzielenie składników majątkowych na płaszczyźnie organizacyjnej nie jest warunkiem wystarczającym do uznania, że nastąpiło wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pamiętać przy tym należy, że w sytuacji wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej należy mieć na względzie ww. art. 12 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co oznacza, że w toku ewentualnego postępowania podatkowego, czy kontrolnego przez upoważnione w tym zakresie organy, może zostać zweryfikowane czy głównym lub jednym z głównych celów wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do Spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do powołanych interpretacji indywidualnych należy wskazać, że dotyczą one konkretnej i indywidualnej sprawy podatnika w określonym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) i w tej danej sprawie rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Podobnie orzeczenia sądów nie są wiążące dla tutejszego organu, bowiem również dotyczą tylko konkretnych indywidualnych spraw i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcie jest wiążące. Natomiast Organ mimo, że w ocenie indywidualnych spraw posiłkuje się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.