Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wydzielonego ze Spółki Zakładu Nieruchomości i Budownictwa oraz wyłączenie z opodatkowania przeniesienia tego Zakładu do Spółki Celowej
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.
2016
10
gru

Istota:
Uznanie składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem wydzielenia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.
Fragment:
(...) zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z tym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa ”; w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2013 r., znak ILPP1/443-177/13-4/MD : „ Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem Oddziału C. i Oddziału B. w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa w ramach podziału przez wydzielenie do nowo zawiązanych spółek. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowane części przedsiębiorstwa, czyli w analizowanym przypadku na nowo zawiązane spółki ”.
2016
10
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, że każda wyodrębniona ze Spółki jednostka organizacyjna odpowiednio dla lokalizacji A, B i C, do której zostaną przypisane wszystkie zadania związane z budową, utrzymaniem sieci i instalacji ciepłowniczych jak również świadczeniem usług dodatkowych, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz ustalenia, na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, że podział przez wydzielenie i w konsekwencji przeniesienie poszczególnych jednostek AbcCo do spółek przejmujących odpowiednio dla lokalizacji A, B, i C nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na dzień przeprowadzenia transakcji.
Fragment:
IPPPl-443-702/11-2/MP) „ wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze) ”. Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, poszczególne jednostki organizacyjne będą spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie funkcjonalne. Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ustawie o VAT, wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, poszczególne jednostki AbcCo zostaną przeznaczone do realizacji zadań z zakresu budowy oraz utrzymania sieci i instalacji ciepłowniczych w poszczególnych lokalizacjach, tj.
2016
10
gru

Istota:
Czy wyodrębniony ze Spółki Zakład Realizacji stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji wniesienie tego Zakładu (wraz z przypisanymi do niej aktywami i zobowiązaniami) aportem do Spółki kapitałowej nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W dotychczasowych poglądach organów podatkowych i sądów administracyjnych wielokrotnie zostało podkreślone, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Zdaniem Wnioskodawcy, Zakład Realizacji wyodrębniony w ramach Spółki obecnie i na moment dokonania Aportu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ponieważ spełniać będzie ww. przesłanki. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Zakładu Realizacji, który będzie przedmiotem Aportu, zdaniem Wnioskodawcy, nie podlega żadnej wątpliwości. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Zakład Realizacji już obecnie jest wyposażony we wszystkie niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie zadań mu przypisanych, obejmujące w szczególności: pracowników, aktywa trwałe (m.in. maszyny, urządzenia itd.), umowy handlowe, środki pieniężne i należności przypisane do Zakładu Realizacji, zobowiązania przypisane do Zakładu Realizacji (m.in. zobowiązania z tytułu gwarancji, płatności dla podwykonawców, pracowników itp.).
2016
6
gru

Istota:
Czy przeniesienie aktywów i pasywów w formie aportu wraz z zobowiązaniami Działu Nadzoru Holdingowego i objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi zbycie (aport) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz 851 ze zm., dalej: „updop”) i nie spowoduje powstania przychodu o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 updop?
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).
2016
6
gru

Istota:
Braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT transakcji wniesienia przez Gminę wkładu niepieniężnego w postaci mienia zakładu budżetowego do spółki z o.o.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
6
gru

Istota:
Opodatkowanie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje, że definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dla celów ustawy o VAT zawiera art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Z uwagi na fakt, ze legalna definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jest tożsama z legalną definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynikającej z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, a tym samym argumentacja Wnioskodawcy przedstawiona w zakresie pytania nr 1 w równym stopniu stanowi potwierdzenie spełnienia ww. definicji na gruncie ustawy o VAT. Zdaniem Wnioskodawcy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki: Istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań); Zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; Składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych; Zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.
2016
6
gru

Istota:
Opodatkowanie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje, że definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dla celów ustawy o VAT zawiera art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Z uwagi na fakt, że legalna definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jest tożsama z legalną definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynikającej z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, a tym samym argumentacja Wnioskodawcy przedstawiona w zakresie pytania nr 1 w równym stopniu stanowi potwierdzenie spełnienia ww. definicji na gruncie ustawy o VAT. Zdaniem Wnioskodawcy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki: Istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań); Zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; Składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych; Zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.
2016
6
gru

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania wniesienie aportu do spółki prawa handlowego.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wskazane we wniosku zespoły składników majątku stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz czy ich wniesienie w formie aportów do Nowych Spółek, będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT wynika, że na gruncie ustawy o CIT mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki: Istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań); Zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; Składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych; Zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze. W ocenie Wnioskodawcy, zespoły składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością Kopalni piaskowo-żwirowych wnoszony aportem do Nowych Spółek stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa, ponieważ spełniają ww. przesłanki w następujący sposób: Ad. A. Zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) Zgodnie z jednolitym stanowiskiem organów podatkowych, zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).
2016
5
gru

Istota:
Uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt. 27e ustawy VAT zespołu składników majątkowych i niemajątkowych w postaci Działalności Operacyjnej, wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT czynności polegającej na wniesieniu zespołu składników majątkowych i niemajątkowych tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego
Fragment:
Aport do spółki osobowej Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przez transakcje zbycia, o której mowa w ww. przepisie na gruncie ustawy o VAT należy rozumieć wszelkiego rodzaju transakcje, na skutek których dojdzie do przeniesienia prawa do dysponowania przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jak właściciel. Chodzi tu zatem w szczególności o transakcję sprzedaży, ale również o transakcję polegającą na wniesieniu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkład niepieniężny do spółki kapitałowej lub osobowej. Wskutek bowiem wniesienia takiego aportu, na spółkę przejdzie własność zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz ze wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi, w tym zobowiązaniami wchodzącymi w skład tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, wniesienie przez Wnioskodawcę ww. składników majątkowych i niemajątkowych, które w ocenie wnioskodawcy stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP 1) w drodze aportu do Spółki komandytowej nie będzie w ogóle podlegało podatkowi od towarów i usług, a zatem będzie transakcja neutralną w zakresie tego podatku.
2016
5
gru

Istota:
Uznanie wywłaszczenia za odszkodowaniem Stacji Paliw za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT,
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuacje, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowana część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.
2016
5
gru

Istota:
Wyłączenie z podatku VAT wniesienia apotrem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.
2016
5
gru

Istota:
Uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością Kopalni piaskowo-żwirowych stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
Fragment:
W świetle wszystkich argumentów przedstawionych w punktach A, B, C i D, zdaniem Wnioskodawcy, zespoły składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością Kopalni piaskowo-żwirowych wnoszone aportem do Nowej Spółki stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa. Legalna definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa z art. 2 pkt 27e ustawy VAT jest tożsama z legalną definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynikającej z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że opisane w stanie faktycznym zespoły składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością Kopalni piaskowo-żwirowych wnoszone aportem do Nowej Spółki stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o VAT, ponieważ będą spełniać warunki opisane w tym przepisie. W świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, wniesienie Kopalni do Nowej Spółki w zamian za udziały w kapitale zakładowym tej spółki nie będzie podlegało podatkowi od towarów i usług. Przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane dla celów VAT, w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W konsekwencji, Nowa Spółka stoi na stanowisku, że zespoły składników materialnych i niematerialnych (...)
2016
5
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Pion geodezyjno-kartograficzny oraz Pion inżynieryjny stanowić będą w dacie Podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, a w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT.
Fragment:
(...) zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie należy tego pojęcia utożsamiać z posiadaniem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa pełnej samodzielności finansowej, czy też samodzielnym sporządzaniem bilansu. Natomiast w interpretacji z 27 czerwca 2014 r., Znak: IPTPB3/423-95/14-4/GG , Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził: (...) Konsekwencją finansowego wyodrębnienia majątku mającego stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest konieczność przypisania do tego majątku również wszelkich zobowiązań związanych ze składnikami tego majątku. (...) Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...). Stosowane przez Spółkę Dzieloną narzędzia kontrolingowe pozwalają na identyfikację i przyporządkowanie (na cele wewnętrzne, poza systemem księgowym) do każdego z pionów biznesowych należności związanych z tymi biznesami, jak również zobowiązań. Na moment Podziału przypisane do każdego z biznesów należności i zobowiązania zostaną odpowiednio alokowane do Pionu geodezyjno-kartograficznego oraz Pionu inżynieryjnego.
2016
4
gru

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności przeniesienia na siostrę Wnioskodawcy części przedsiębiorstwa Biznesu w formie darowizny
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
3
gru

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do spółki komandytowej aportu w postaci części przedsiębiorstwa (Biznesu)
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.
2016
3
gru

Istota:
 • uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa przekazywanego zespołu składników majątkowych;
 • brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego zbycia zespołu składników majątkowych w trybie art. 8a ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz
 • brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z nieodpłatnym zbyciem zespołu składników majątkowych w trybie art. 8a ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
 • Fragment:
  Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione (...)
  2016
  3
  gru

  Istota:
  Wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  Fragment:
  Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
  2016
  3
  gru

  Istota:
  Brak opodatkowania podatkiem VAT wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej w postaci Działu Produkcji jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  Fragment:
  Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
  2016
  3
  gru

  Istota:
  Czy zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Centrum Kulturalno- Biznesowe będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych Wydzielenia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czy wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT
  Fragment:
  Zgodnie z jego brzmieniem w następstwie podziału na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przy podziale przez wydzielenie (a więc jak w opisanym zdarzeniu przyszłym) jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to po stronie spółki dzielonej powstanie przychód w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych z niej wydzielanych. A contrario, w przypadku, gdy zarówno majątek wydzielany ze spółki dzielonej jak i pozostający w niej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa to przychód po stronie spółki dzielonej nie powstanie. Powyższe stanowisko, było prezentowane wielokrotnie przez organy podatkowe, m.in.: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-157/16/MM ), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 kwietnia 2016 r. (sygn. ILPB3/4510-1-13/16-4/EK ), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2016 r. (sygn. IPPB5/4510-43/16-2/AK ). Zgodnie z argumentacją przytoczoną w uzasadnieniu do pytania nr 1, Dział Centrum Kulturalno-Biznesowe stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, realizującą zadania odrębne od Działalności Handlowej oraz Działalności Outsorcingu Importu Wnioskodawcy. Jednocześnie Spółka, po dokonaniu podziału, dysponować będzie składnikami majątkowymi, zobowiązaniami oraz kapitałem niematerialnym, niezbędnymi do wykonywania Działalności Handlowej oraz Działalności Outsorcingu Importu w sposób bezpośredni (np. aktywa obrotowe, osoby zatrudnione na stanowiskach handlowych) jak i pośredni (np. pomieszczenia biurowe, osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych).
  2016
  2
  gru

  Istota:
  Uznania zespołu składników materialnych oraz niematerialnych w postaci Pionu Zarządzania Nieruchomościami Dzierżawionymi za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz wyłączenia z opodatkowania czynności polegającej na wniesieniu wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy
  Fragment:
  Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.
  2016
  2
  gru

  Istota:
  W zakresie ustalenia czy wydzielany Zakład Nieruchomości i Budownictwa oraz pozostały w Spółce po wydzieleniu Zakład Produkcji stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, dalej: „ustawa o CIT”) oraz czy transakcja polegająca na wydzieleniu Zakładu Nieruchomości i Budownictwa oraz utworzeniu Spółki Celowej nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT
  Fragment:
  W tym kontekście przywołać należy treść art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, w myśl którego przychodem jest, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę nowo zawiązaną ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. Mając na uwadze brzmienie przywołanego powyżej art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, przy podziale przez wydzielenie wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę nowo zawiązaną stanowi przychód opodatkowany dla spółki dzielonej tylko w sytuacji, gdy majątek pozostający w spółce dzielonej lub majątek przejmowany na skutek podziału nie stanowią zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Wnioskując a contrario, jeżeli zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej, jak i majątek przejmowany na skutek podziału stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, po stronie spółki dzielonej nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych na spółkę nowo zawiązaną. Przenosząc powyższe na przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że z uwagi na okoliczność, iż zarówno Zakład Nieruchomości i Budownictwa oraz Zakład Produkcji stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, wydzielenie ZNiB i utworzenie Spółki Celowej będzie dla Spółki neutralne na gruncie CIT, tj. nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu.
  2016
  1
  gru

  Istota:
  Czy majątek przejmowany na skutek podziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz majątek pozostający w Spółce stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o pdop ?(część pytania oznaczonego we wniosku nr 1)Czy w wyniku podziału opisanego w zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
  Fragment:
  (...) zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z tego przepisu wynika, że w przypadku przenoszenia części majątku spółki, gdy majątek przenoszony, a w przypadku podziału przez wydzielenie, zarówno majątek przenoszony, jak i pozostający w spółce, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, po stronie spółki dzielonej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Mając powyższe na uwadze Spółka stoi na stanowisku, że ze względu na fakt, że majątek podlegający wydzieleniu oraz majątek, który pozostanie w Spółce będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w myśl art. 4a pkt 4 ustawy o pdop (zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym w pytaniu nr 1) to dokonanie podziału przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdop. W konsekwencji, transakcja ta będzie neutralna podatkowo dla Spółki. W związku z powyższym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
  2016
  30
  lis

  Istota:
  Uznanie czy zespół składników wskazanych w opisie sprawy będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa i czy jego wniesienie do Spółki (Spółek) aportem będzie czynnością nieobjętą zakresem podatku od towarów i usług
  Fragment:
  Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.
  2016
  30
  lis

  Istota:
  W zakresie: uznania zespołów składników materialnych i niematerialnych tworzących Jednostki Centrum 1-5 za zorganizowane części przedsiębiorstwa.
  Fragment:
  Z tych względów nie ma podstaw do uznania, że co do zasady utraci on tę samodzielność poprzez wyłączenie ze składników majątkowych niektórych zobowiązań (...) W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, a Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w tej sprawie poglądy te podziela, że możliwość uznania danej czynności prawnej za mającą za przedmiot zorganizowaną część przedsiębiorstwa zależna jest właśnie od tego, czy zespół ten pozwala na realizację działań gospodarczych, do których zorganizowana część przedsiębiorstwa została powołana. ” Wyodrębnienie organizacyjne Ustawa o VAT zawiera analogiczną definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa jaka została określona w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Żaden z ww. aktów prawnych nie wskazuje jednak, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 lipca 2014 r., sygn. IBPP4/443-171/14/LG ). Dodatkowo „ wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. ” interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 czerwca 2015 r., (sygn. IPTPB3/4510-109/15-2/KC ).
  2016
  30
  lis

  Istota:
  Brak opodatkowania czynności wniesienia wydziału w formie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.
  Fragment:
  W związku z faktem, że Wydział będzie spełniał wszystkie przesłanki wyodrębnienia ZCP, wymienione powyżej w punktach A) - D), zdaniem Wnioskodawcy, Wydział powinien zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Ad.2 Brak opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia Wydziału aportem do innej spółki. W związku z faktem, że Wydział będzie spełniał definicję ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, aport Wydziału do innej spółki kapitałowej nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na brzmienie przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jak zatem wynika z przedmiotowego przepisu, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w tym również w formie wkładu niepieniężnego) stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Mając na uwadze, że Wydział spełnia definicję ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, wniesienie go przez Wnioskodawcę aportem do innej spółki kapitałowej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
  2016
  30
  lis

  Istota:
  Skutki podatkowe wniesienia aportem składników majątkowych do spółki kapitałowej w sytuacji, gdy wszystkie zobowiązania zostaną przypisane do aportowanego majątku
  Fragment:
  Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast, wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Ponadto zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość oraz obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zatem, składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa rozumianego zgodnie z definicją zawartą w art. 55 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  2016
  29
  lis

  Istota:
  W zakresie uznania wyodrębnionej ze spółki jednostki X oraz składników majątkowych pozostających w spółce dzielonej za zorganizowane części przedsiębiorstwa, a także skutków podatkowych planowanego podziału spółki przez wydzielenie
  Fragment:
  W pierwszym przypadku ustawodawca wskazuje, iż przychód występuje w sytuacji gdy majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast w drugim przypadku prawodawca uznał, iż przychód wystąpi w sytuacji gdy majątek przejmowany lub majątek pozostający w Spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem ażeby skorzystać z wyłączenia z przychodów obydwie części majątku muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa ”. Natomiast w interpretacji wydanej w dniu 18 sierpnia 2010 r. przez Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-718/10/PK ), czytamy, że „ W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z podziałem Spółki przez wydzielenie. Zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej, jak i majątek przenoszony na spółkę nowo powstałą stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wobec powyższego, na skutek podziału Spółki przez wydzielenie, u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ”. W konsekwencji, stanowisko Spółki, zgodnie z którym wartość składników majątkowych przeniesionych na nowo zawiązaną spółkę, ustalona na dzień wydzielenia, nie będzie stanowić dla Spółki przychodu do opodatkowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, należy uznać za prawidłowe.
  2016
  29
  lis

  Istota:
  W zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zbywanych składników materialnych i niematerialnych oraz wyłączenia z opodatkowania ww. transakcji
  Fragment:
  (...) zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki aportem - jest czynnością objętą dyspozycją art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Spółki również wydzielenie i przeniesienie na inną spółkę części majątku Spółki w postaci takich składników majątkowych będzie przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa i nie będzie podlegało podatkowi od towarów i usług. Uzasadnienie. Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) przewiduje w art. 6 pkt 1, że nie ma ona zastosowania do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Definicja przedsiębiorstwa znajduje się w kodeksie cywilnym, nie ma tam natomiast definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Sama ustawa o VAT również nie posługuje się definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast taką definicję zawiera ustawa o podatku dochodowym od osób prawnym (CIT). W świetle definicji zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół majątkowych składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
  2016
  29
  lis
  © 2011-2016 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.