Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego od przekazanych budynków, maszyn, materiałów i surowców w ramach darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Fragment:
Jednocześnie, na mocy art. 91 ust. 9 ustawy, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Odnosząc zatem brzmienie cytowanych wyżej przepisów do opisanego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego należy stwierdzić, że przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie się wiązało dla Wnioskodawcy z obowiązkiem dokonania korekty w zakresie podatku naliczonego związanego z nabytymi środkami trwałymi gospodarstwa, stosownie do art. 91 ust. 9 ustawy. Reasumując, Wnioskodawca w świetle ww. przepisów prawa, nie jest zobowiązany do korekty podatku VAT naliczonego w związku z przekazaniem budynków, maszyn, materiałów i surowców w ramach darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.
2016
14
sie

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.
2016
14
sie

Istota:
Uznanie składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania czynności ich zbycia.
Fragment:
Zdaniem Spółdzielni, nieruchomości gruntowe (działka nr 44/1, 45/1, 46/1) zabudowane sześciokondygnacyjnym budynkiem stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, do sprzedaży której przepisów ustawy o VAT nie stosuje się – art. 6 niniejszej ustawy. Zdaniem Spółdzielni, rzeczy ruchome w postaci środków trwałych wysokocennych i niskocennych, wyposażenie budynku będą wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT, ponieważ Spółdzielnia zamierza sprzedać nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem jako całość, pomimo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie ww. ruchomości. Zdaniem Wnioskodawcy, zdarzenie przyszłe polegające na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. budynku administracyjno-biurowego (biurowca) nie będzie podlegać podatkowi od towarów i usług ze względu na brzmienie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r., Dz. U. nr 177, poz. 1054, z późn. zm). Planowana czynność spełnia warunki do uznania jej za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że zgodnie z brzmieniem art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów ww. ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
2016
11
sie

Istota:
W zakresie określenia czy wnoszone aportem do Spółki zależnej składniki majątkowe uznać należy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz w zakresie opodatkowania tych składników.
Fragment:
Podkreślano w nich, że nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest nabyciem ogółu praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym także należności i zobowiązań związanych funkcjonalnie z przedsiębiorstwem i zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Tym samym wyłączenie takich należności albo zobowiązań z przedmiotu transakcji uniemożliwia przyjęcie, że przedmiotem transakcji nadal pozostaje przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część. Wyłączenie więc z przedmiotu aportu istotnych elementów zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. wskazanych we wniosku zobowiązań i należności powoduje, że czynność tę należy uznać za aport sumy składników majątkowych i niemajątkowych, a nie aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu cytowanego art. 5a pkt 4 ustawy. Ustawodawca wskazał bowiem, iż w sytuacji, gdy istnieją zobowiązania dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to w trakcie wyodrębnienia tej masy majątkowej z przedsiębiorstwa zobowiązania te powinny być wydzielone w pełnej wysokości i przyporządkowane zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Analogiczne postąpić należy z należnościami. Zatem dla uznania, iż wniesiona aportem będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, aport ten winien obejmować wszystkie elementy w tym należności i zobowiązania związane z wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2010r sygn.
2016
9
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy w związku z transakcją podziału przez wydzielenie.
Fragment:
(...) zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...) „Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zatem możliwe tylko w przypadku, gdy na „ nabywcę ” zostaną przeniesione także wszystkie zobowiązania wcześniej jej przypisane. W sytuacji Wnioskodawcy wykluczenie części zobowiązań z wydzielanego majątku łamie zasadę agregatu). Mając na uwadze treść powyższych interpretacji podatkowych, przed dokonaniem podziału C. przez wydzielenie podjęte zostały czynności celem wyeliminowania tych elementów planowanego podziału, które w ocenie Ministra Finansów zadecydowały o braku możliwości kwalifikacji Zakładu A i Zakładu B jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa, tj.: zobowiązania i należności Zakładu A zostały jednoznacznie przypisane do Zakładu A; również zobowiązania i należności Zakładu B zostały jednoznacznie przypisane do Zakładu B; Spółka zrezygnowała ze stosowania z klucza alokacji w odniesieniu do kosztów ogólnego zarządu; koszty zobowiązania związane z Działem Marketingu zostały przypisane do Zakładu A; koszty i zobowiązania dot. Działów Księgowości, Controlingu, Informatyki, HR, Administracji i Utrzymania Ruchu zostały przypisane do Zakładu B, wszelkie zobowiązania związane z działalnością Zakładu A zostały przeniesione w ramach podziału przez wydzielenie wraz z Zakładem A do Nowej Spółki.
2016
7
sie

Istota:
Uznanie wydzielonych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania czynności przeniesienia na nową spółkę wydzielonej części majątku.
Fragment:
O... pozwala na uznanie jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z powyższym, stanowisko Spółki, iż jednostka L. O... będzie stanowić samodzielnie zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT należy uznać za prawidłowe. Spółka jednocześnie zaznacza, iż Minister Finansów potwierdził w przeszłości dla spółki P. B... sp. z o.o. (tj. spółki realizującej I i II fazę Inwestycji), że jednostki organizacyjne A... O... oraz V... O... wyodrębnione z działalności deweloperskiej po wybudowaniu budynków biurowych A... i V... stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa spółki P. B... sp. z o.o. w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. IPPP1/423-678/11-2/IGo). Ad 2. Zdaniem Spółki, przeniesienie na nowo zawiązaną spółkę P. L. O... sp. z o.o. wyodrębnionej jednostki L. O... w ramach podziału przez wydzielenie, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zatem Spółka nie będzie zobowiązana do naliczenia podatku należnego od wniesionych składników majątkowych wchodzących w skład jednostki.
2016
5
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w związku z wydzieleniem Działu produkcji: po stronie Spółki dzielonej wystąpi obowiązek w podatku VAT oraz czy Spółka dzielona będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego.
Fragment:
W szczególności, ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie sprawozdania finansowego (czyli zakwalifikowanie do kategorii „ samobilansującego się oddziału ”) nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego, by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Niemniej, biorąc pod uwagę, że Centrum usług wspólnych będzie funkcjonowało jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Spółki dzielonej, oraz będzie sporządzało osobne od Działu produkcji sprawozdanie finansowe (jednostka samobilansująca się), w przedstawionym zdarzeniu przyszłym szczególnie zasadne jest stwierdzenie, że oba działy będą charakteryzować się wyodrębnieniem finansowym. Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jego pozostałej części (w tym odrębne regulowanie zobowiązań oraz przyjmowanie należności zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Ważne jest, aby należności i zobowiązana były wyodrębnione i dały się przyporządkować do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze).
2016
4
sie

Istota:
Uznanie składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania ich darowizny.
Fragment:
Czy wyodrębniona jak opisano w zdarzeniu przyszłym część jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w postaci lokali mieszkalnych spełni definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a w konsekwencji darowizna tejże zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrębniona część jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w postaci lokali mieszkalnych spełni definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy VAT, a w konsekwencji darowizna tejże zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT. W opisanej sytuacji, zespół składników materialnych i niematerialnych (w szczególności lokale mieszkalne), w tym zobowiązań związanych z wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, w związku z tym darowizna tejże zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT. W myśl art. 2 pkt 27e ustawy VAT przez „ zorganizowaną część przedsiębiorstwa ” należy rozumieć „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”.
2016
3
sie

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niebędącej zbyciem przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Fragment:
Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Przy czym, jak wynika z treści art. 2 pkt 27e ustawy, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u nabywcy – muszą one stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą zatem składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.
2016
2
sie

Istota:
Czy Spółka przejmująca zobowiązana będzie jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 26 ust. 6 ustawy o CIT?
Fragment:
W rezultacie zasadne jest twierdzenie, że zarówno Dział Handlu Detalicznego, jak i Dział Produkcji i Handlu Hurtowego są wyodrębnione finansowo w Spółce dzielonej, bowiem istnieje możliwość przyporządkowania kosztów i przychodów, należności oraz zobowiązań do każdego z Działów jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot. Mając na uwadze definicję legalną zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zespół składników majątkowych, dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinien być także odrębny funkcjonalnie. Powyższe oznacza, że zespół składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi służyć realizacji określonego zadania lub zadań gospodarczych a także potencjalnie mógłby stanowić odrębne i niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące swoje zadania. Powszechnie przyjmuje się, że ta potencjalna zdolność do samodzielnej realizacji zadań wyraża się możliwością realizacji określonych zadań gospodarczych przez zespół składników majątkowych przyporządkowanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, który mógłby de facto stanowić oddzielne i niezależne przedsiębiorstwo realizujące dane zadania w sposób samodzielny, poczynając od momentu wyodrębnienia tego zespołu. Zatem istotą tego kryterium jest ustalenie, czy rozpatrywany zespół składników majątku, jako odrębna całość, byłby w stanie, od momentu jego wydzielenia, w sposób samodzielny funkcjonować na rynku w formie odrębnego przedsiębiorstwa.
2016
31
lip

Istota:
Skutków podatkowych podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku do Spółki przejmującej, będącej jednocześnie udziałowcem w Spółce dzielonej
Fragment:
W rezultacie zasadne jest twierdzenie, że zarówno Dział Handlu Detalicznego, jak i Dział Produkcji i Handlu Hurtowego są wyodrębnione finansowo w Spółce dzielonej, bowiem istnieje możliwość przyporządkowania kosztów i przychodów, należności oraz zobowiązań do każdego z Działów jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot. Mając na uwadze definicję legalną zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zespół składników majątkowych, dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinien być także odrębny funkcjonalnie. Powyższe oznacza, że zespół składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi służyć realizacji określonego zadania lub zadań gospodarczych a także potencjalnie mógłby stanowić odrębne i niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące swoje zadania. Powszechnie przyjmuje się, że ta potencjalna zdolność do samodzielnej realizacji zadań wyraża się możliwością realizacji określonych zadań gospodarczych przez zespół składników majątkowych przyporządkowanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, który mógłby de facto stanowić oddzielne i niezależne przedsiębiorstwo realizujące dane zadania w sposób samodzielny, poczynając od momentu wyodrębnienia tego zespołu. Zatem istotą tego kryterium jest ustalenie, czy rozpatrywany zespół składników majątku, jako odrębna całość, byłby w stanie, od momentu jego wydzielenia, w sposób samodzielny funkcjonować na rynku w formie odrębnego przedsiębiorstwa.
2016
29
lip

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia Działu przedsiębiorstwa.
Fragment:
W związku z powyższym należy uznać, że jest to zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, zaś czynność prawna, której przedmiotem będzie przeniesienie tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę 2, nie będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Podsumowując, stanowisko Spółki – w zakresie pytania 1, zgodnie z którym przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników majątkowych i niemajątkowych, za pomocą którego Spółka realizuje zadania Działu 2, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług – należy uznać za prawidłowe. Podobnie stanowisko Spółki – w zakresie pytania 2, zgodnie z którym zespół składników majątkowych i niemajątkowych za pomocą którego Spółka realizuje zadania Działu 2 stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, i w związku z powyższym, w myśl art. 6 ust 1 ustawy, nie stosuje się przepisów tej ustawy do czynności prawnej, której przedmiotem będzie przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę 2 – należy uznać za prawidłowe.
2016
29
lip

Istota:
W jaki sposób Spółka powinna rozliczać koszty uzyskania przychodów z zawartej umowy leasingu, tj. w szczególności czy w wyniku zawarcia umowy leasingu finansowego przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony do amortyzowania składników majątku wskazanych w umowie leasingu w tym wartości firmy, jeżeli takowa powstanie? Jakie skutki będzie miało zakończenie umowy leasingu?
Fragment:
W uzupełnieniu powyższego należy dodać, że pod pojęciem umownej wartości przedmiotu leasingu Wnioskodawca rozumie wartość rynkową przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wskazana w umowie leasingu i będzie wynikała z wyceny sporządzonej przez niezależnego biegłego. W ocenie Wnioskodawcy, na wartość rynkową przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa składa się wartość rynkowa składników majątkowych oraz dodatnia wartość firmy tego przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy, na wartość rynkową zorganizowanej części przedsiębiorstwa składa się wartość rynkowa składników majątkowych pomniejszona o ujemną wartość firmy. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako składniki majątkowe mogą wchodzić poza środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi również aktywa obrotowe (np. zapasy towarów oraz gotówka). Spłata aktywów obrotowych nie może stanowić raty kapitałowej - aktywa obrotowe nie mają bowiem wartości początkowej. Zatem suma rat kapitałowych będzie odpowiadała wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa pomniejszonej o wartość aktywów obrotowych.
2016
27
lip

Istota:
Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę Pionu Infrastruktury jako wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki kapitałowej, nominalna wartość akcji objętych przez Wnioskodawcę w zamian za ten wkład nie będzie przychodem Wnioskodawcy, ponieważ przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPDOP? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1)
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).
2016
27
lip

Istota:
W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę Pionu Przedsiębiorstw jako wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki kapitałowej, nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę w zamian za ten wkład nie będzie przychodem Wnioskodawcy, ponieważ przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPDOP? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2)
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).
2016
27
lip

Istota:
Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 §1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, w zakresie przychodów związanych z działalnością dystrybucyjną powstałych przed dniem wydzielenia oraz odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów związanych z działalnością dystrybucyjną powstałych w dniu i po dniu wydzielenia oraz odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Równocześnie uznać należy, że prawo do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów, związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, powstałych i potrącalnych zgodnie z ustawą o PDOP przed dniem podziału, pozostaje po stronie Spółki Dzielonej. Oznacza to, że przychody i koszty związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. działalnością dystrybucyjną prowadzoną przez Spółkę Dzieloną) do dnia wydzielenia (tj. do dnia przejęcia przez Spółkę Przejmującą) stanowiły integralną część rozliczeń podatkowych Spółki Dzielonej. Przychody oraz koszty – związane z działalnością dystrybucyjną skonkretyzowane (powstałe przychody oraz potrącone koszty) od dnia podziału, powinny być rozpoznane przez Spółkę Przejmującą. Działalność dystrybucyjna, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, bowiem podmiotem opodatkowania jest wyłącznie Spółka Dzielona. Działalność dystrybucyjna będzie funkcjonowała w ramach Spółki Dzielonej do dnia wydzielenia i będzie stanowiła część jej przedsiębiorstwa. Oznacza to, że przychody i koszty związane z działalnością dystrybucyjną, do dnia wydzielenia stanowić będą integralną część rozliczeń podatkowych Spółki Dzielonej.
2016
27
lip

Istota:
Czy wskazana w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego część przedsiębiorstwa Produkcja i Zbyt stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym aport części Produkcja i Zbyt do Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: podatek PIT)?
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
27
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie stwierdzenia czy wydzielony i pozostały po wydzieleniu zespół składników majątkowych Wnioskodawcy stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz o podatkowe skutki jego wydzielenia.
Fragment:
IPPP1/443-1296/13-2/IGo ), tj.: „ zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). ” Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-847/13-2/KW ) i w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 22 listopada 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-708/13-2/JN ) tj.: „ aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 9 maja 2011 r. (sygn. IBPP3/443-118/11/PH ), tj. „ Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, (...)
2016
26
lip

Istota:
Skutki podatkowe czynności wydzielenia zespołu składników majątkowych i przeniesienia ich do spółki przejmującej.
Fragment:
Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w ustawie o VAT Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia - oczywistym jest, że dla oceny stanowiska Wnioskodawcy konieczne jest ustalenie, czy Pion Chemiczny wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej (w ramach Wydzielenia) spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT została przez ustawodawcę zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie z treścią ww. normy: „Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: (...) 27e) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.” Na podstawie powyższej definicji w doktrynie prawa podatkowego wyodrębniono zespół przesłanek, których łączne spełnienie implikuje uznanie danej części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Dla uznania określonej transakcji za transakcję dotyczącą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o VAT, wymaganym jest, aby: jej przedmiotem był zespół składników obejmujących składniki materialne i niematerialne (w tym również zobowiązania) oraz personel; jej (...)
2016
22
lip

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży składników materialnych i niematerialnych (Działu Pras) wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Fragment:
Czy Dział Pras, będący przedmiotem umowy sprzedaży zawartej między Wnioskodawcą a kupującym, stanowił w dacie jego sprzedaży zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji jego sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz kupującego, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, Dział Pras będący przedmiotem umowy sprzedaży zawartej między Wnioskodawcą a kupującym, stanowił w dacie jego sprzedaży zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji jego sprzedaż zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Pojęcie „ zorganizowanej części przedsiębiorstwa ” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jako „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”. Kwalifikacja składników majątku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z ww. przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
2016
20
lip

Istota:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa – art. 4a pkt 4 ustawy
Powstanie przychodu podatkowego w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie – art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy.
Fragment:
Analiza powyższego przepisu prowadzi do następujących wniosków: w przypadku, gdy majątek podlegający wydzieleniu, a także majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa – operacja podziału przez wydzielenie jest dla spółki dzielonej neutralna podatkowo, to znaczy nie powoduje powstania po stronie spółki dzielonej przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; w przypadku, gdy majątek podlegający wydzieleniu lub majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – operacja podziału przez wydzielenie skutkuje dla spółki dzielonej powstaniem przychodu w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane, ustalonej na dzień podziału lub wydzielenia. Dla rozstrzygnięcia konsekwencji podatkowych z perspektywy spółki podlegającej podziałowi, kluczowe znaczenie ma zatem to, czy zarówno majątek podlegający wydzieleniu, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Mając na uwadze uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, w opinii Wnioskodawcy, zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy, jak i majątek wydzielany do Spółki przejmującej stanowić będą na dzień podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa z uwagi na spełnienie przesłanek zawartych w art. 4a pkt 4 ww. ustawy.
2016
19
lip

Istota:
W zakresie ustalenia, czy zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy (tj. Dział Handel) jak i przenoszony do Spółki Przejmującej (tj. Dział Nieruchomości) będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Nieruchomości do Spółki Przejmującej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
(...) zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 10 lipca 2012 r. ( IPTPP4/443-227/12-4/ALN ) wskazał, że: Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. c.Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 marca 2011 r. ( ILPP1/443-1294/10-5/MK ) wskazał, że aby można było mówić o wyodrębnieniu funkcjonalnym: wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.
2016
17
lip

Istota:
Opodatkowanie czynności przekazania wspólnikowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.
2016
17
lip

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT Przedmiotu aportu.
Fragment:
Ponadto ustawodawca na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączył z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług przez którą rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Dla uznania zbywanego majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.
2016
17
lip

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym:
1. zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Zarządzania Nieruchomościami będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych Wydzielenia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”)?
2. wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Zarządzania Nieruchomościami będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT?
Fragment:
Zgodnie z jego brzmieniem w następstwie podziału na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przy podziale przez wydzielenie (a więc jak w opisanym zdarzeniu przyszłym) jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to po stronie spółki dzielonej powstanie przychód w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych z niej wydzielanych. A contrario, w przypadku, gdy zarówno majątek wydzielany ze spółki dzielonej jak i pozostający w niej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa to przychód po stronie spółki dzielonej nie powstanie. Powyższe stanowisko, było prezentowane wielokrotnie przez organy podatkowe, m.in.: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-157/16/MM ), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 kwietnia 2016 r. (sygn. ILPB3/4510-1-13/16-4/EK ), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 10 marca 2016 r. (sygn. IPPB5/4510-43/16-2/AK ). Zgodnie z argumentacją przytoczoną w uzasadnieniu do pytania 1 niniejszego wniosku, Dział Zarządzania Nieruchomościami stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, realizującą zadania odrębne od Działalności przetwórczej Wnioskodawcy. Jednocześnie Spółka, po dokonaniu podziału, dysponować będzie składnikami majątkowymi, zobowiązaniami oraz kapitałem niematerialnym, niezbędnymi do wykonywania Działalności przetwórczej w sposób bezpośredni (np. aktywa produkcyjne, osoby zatrudnione na stanowiskach produkcyjnych) jak i pośredni (np. pomieszczenia biurowe, osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych).
2016
15
lip

Istota:
Ośrodek wczasowy stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a tym samym czy transakcja darowizny tego Ośrodka, nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgadnie z art. 6 pkt 1 tejże ustawy?
Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług geodezyjnych.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, w ocenie Pana przedmiotowy Ośrodek jako zespół składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązania, organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w Spółce, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych i mogący samodzielnie realizować te zadania, stanowi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Tym samym transakcja jego darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że przedmiotem zbycia będzie zorganizowana cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
15
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.