Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

Wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tej transakcji.

Fragment:

W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa weszły w szczególności: Rzeczy Ruchome stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie związane ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa. Na Rzeczy Ruchome stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie związane ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa składają się: spis maszyn, spis maszyn (załącznik nr 1B do Umowy Sprzedaży), spis wyposażenia oraz (załącznik nr 1C do Umowy Sprzedaży), Wykaz sprzętu związanego z ZCP, Ewidencja środków trwałych ZCP; Należności i Zobowiązania związane ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa; Kontrakty oraz inne dokumenty związane ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa; Prawa i Obowiązki, w tym Prawa Własności Intelektualnej, związane ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa (bazy danych, domeny internetowe, witryny internetowe, znaki towarowe, tajemnice i know-how). Pracownicy oraz Zleceniobiorcy związani ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa. W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nie weszły Wyłączone Aktywa i Pasywa. Dodatkowo strony Umowy Sprzedaży (Wnioskodawca i Sprzedający) ustaliły miedzy innymi, że: (i) ze względu (...)

2018
15
gru

Istota:

Działalność Wydzielana jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa na gruncie art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, a podział nie będzie podlegał pod regulacje Ustawy o VAT jako transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT.

Fragment:

Kodeks Cywilny nie definiuje jednak pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zakres tego pojęcia został natomiast określony w art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT, zgodnie z którym zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”. Podstawowym wymogiem jest zatem, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej. Wyodrębnienie organizacyjne: Wyodrębnienie organizacyjne jest rozumiane jako odpowiednie umiejscowienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej podatnika - w szczególności jako pionu, działu, biura, wydziału, oddziału. W opisanym stanie faktycznym wyodrębnienie organizacyjne zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie uwidocznione w Regulaminie Organizacyjnym, przyjętym uchwałą zarządu Wnioskodawcy, który wyodrębni w ramach struktury Wnioskodawcy tzw.

2018
15
gru

Istota:

1. Czy opisane powyżej Działalność Wydzielana oraz Działalność Pozostająca stanowić będą na moment Podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT?2. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT?

Fragment:

Kodeks Cywilny nie definiuje jednak pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zakres tego pojęcia został natomiast określony w art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT, zgodnie z którym zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”. Podstawowym wymogiem jest zatem, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej. Wyodrębnienie organizacyjne Wyodrębnienie organizacyjne jest rozumiane jako odpowiednie umiejscowienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej podatnika - w szczególności jako pionu, działu, biura, wydziału, oddziału. W opisanym stanie faktycznym wyodrębnienie organizacyjne zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie uwidocznione w Regulaminie Organizacyjnym, przyjętym uchwałą zarządu Wnioskodawcy, który wyodrębni w ramach struktury Wnioskodawcy tzw.

2018
14
gru

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT zbycia Biznesu Cateringu Dietetycznego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Fragment:

Cateringu Dietetycznego posiada zdolność funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, co wypełnia ostatnią ze wskazanych wyżej przesłanek definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Podsumowanie Mając na uwadze przytoczoną powyżej argumentację, Spółka pragnie podkreślić, iż przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego B. Cateringu Dietetycznego, jako wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), odpowiada ustawowemu wzorcowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa z uwagi na: wyodrębnienie organizacyjne; wyodrębnienie finansowe; wyodrębnienie funkcjonalne; zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem. Należy zatem uznać, iż łącznie spełnione zostaną wszystkie przesłanki warunkujące uznanie B. Cateringu Dietetycznego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów tej ustawy „ nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. ” W związku z tym, w świetle tej regulacji poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT są transakcje zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokonane m.in. w formie sprzedaży lub aportu. W konsekwencji, zdaniem Spółki, biorąc pod uwagę fakt, iż B. Cateringu Dietetycznego należy uznać za zorganizowana cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

2018
14
gru

Istota:

W zakresie:
1) ustalając podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należy obniżyć przychód podatkowy Wspólnika na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT o część kosztów objęcia/nabycia Udziałów Spółki, przy czym koszt ten powinien być ustalony proporcjonalnie do dokonanego obniżenia wartości nominalnej Udziałów (pytanie 1) – jest prawidłowe.2. Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty Wynagrodzenia wypłaconego Wspólnikowi, jeśli kwota Wynagrodzenia będzie równa lub wyższa od kwoty niestanowiącej przychodu, ustalonej na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT (pytanie 2) – jest prawidłowe.

Fragment:

Wyodrębnienie finansowe zachodzi już wtedy, gdy możliwe jest przyporządkowanie do zorganizowanej części przedsiębiorstwa pewnych elementarnych danych finansowych, takich jak: przychody, koszty, należności i zobowiązania. Ustawodawca nie wprowadza bowiem wymogu samodzielności finansowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Naszym zdaniem, do uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za jednostkę wyodrębnioną finansowo wystarczy wskazanie istnienia jakichkolwiek przejawów odrębności finansowej od pozostałej części przedsiębiorstwa. Może to być posiadanie własnego rachunku bankowego (lub subkonta w ramach rachunku przedsiębiorstwa), alokowanie przychodów i kosztów do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tworzenie planu finansowego czy też sprawowanie okresowej kontroli sytuacji finansowej. ” Podobne stanowisko prezentują zresztą także organy, które uznają istnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – w części dotyczącej wyodrębnienia finansowego w sytuacji, gdy w szczególności: utworzono w Zakładowym Planie Kont odrębne konta służące do ewidencjonowania wyłącznie transakcji realizowanych przez wyodrębnioną jednostkę oraz ustalania wyniku finansowego odrębnie dla tej części działalności (inwestycji), założono odrębny rachunek bankowy dla wyodrębnionej działalności i posiada ona własne zasoby pieniężne (tak np.

2018
13
gru

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Również Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla aspekt organizacyjny już u zbywcy by móc zakwalifikować zespół składników majątkowych jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przykładowo w wyroku z dnia 10 stycznia 2017 r., sygn. akt: II FSK 2991/15 NSA wskazuje: „ niewątpliwie zorganizowana część przedsiębiorstwa to sytuacja, która już zaistniała w strukturze organizacyjnej wnioskodawcy, a nie dopiero powstanie w przyszłości, to zaś oznacza, że nie ma możliwości wybierania przez podatnika, które wierzytelności i środki trwałe mogą, a które nie mogą być przekazywane. ” Wyodrębnienie organizacyjne. Aby określona część majątku mogła zostać uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, musi być wyodrębniona organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie. Ocena, czy dany zespół składników majątkowych jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, czy też nie, dokonywana jest na dzień zbycia. Istotne jest zatem to, czy składniki majątkowe stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy, a nie to, czy będą one tworzyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa u nabywcy. W literaturze podnosi się, że: „ wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma określone miejsce w strukturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa.

2018
13
gru

Istota:

Opodatkowanie dostawy zespołu składników materialnych i niematerialnych wyodrębnionych jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP 2)

Fragment:

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Przy czym, jak wynika z treści art. 2 pkt 27e ustawy, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u nabywcy – muszą one stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą zatem składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

2018
13
gru

Istota:

W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT planowanej transakcji przeniesienia w drodze podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej Pionu 2 Spółki Dzielonej uznanego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

Fragment:

W myśl art. 91 ust. 9 ustawy, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1–8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jak więc wynika z ww. przepisów zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – spełniającego wymogi art. 2 pkt 27e ustawy o VAT – wyłączone jest spod działania ustawy o podatku od towarów i usług tj. nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem oraz nie wiąże się dla zbywcy z obowiązkiem skorygowania podatku naliczonego, odliczonego w związku z nabyciem składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednakże czynność ta nakłada na nabywcę obowiązek dokonywania stosownych korekt w zakresie podatku naliczonego, co wynika z art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, skoro przedmiotem przeniesienia (w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH) do Spółki Przejmującej będzie Pion 2 stanowiący zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca (Spółka Dzielona) nie będzie zobowiązany do skorygowania podatku naliczonego odliczonego w związku z nabyciem składników majątkowych przenoszonych w ramach podziału.

2018
13
gru

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Fragment:

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

2018
12
gru

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT darowizny składników majątku oraz braku dokonania korekty podatku VAT

Fragment:

W myśl art. 91 ust. 9 ustawy, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jak wyżej wskazano, przedmiotem darowizny będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że darowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa synowi Wnioskodawcy, który na podstawie przekazanego majątku dalej będzie prowadził działalność gospodarczą w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, nie spowoduje w świetle art. 91 ust. 9 ustawy, obowiązku dokonania przez Wnioskodawcę korekty podatku naliczonego od nabytych środków trwałych i wyposażenia. Obowiązek dokonania ewentualnych korekt podatku naliczonego – zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, będzie ciążył na nabywcy ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego.

2018
12
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Fragment:

W pozostałym zakresie umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega ocenie jako całość – zespół powiązanych elementów, a nie poszczególne, przypadkowe elementy zbioru. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie zatem zorganizowana część przedsiębiorstwa, a nie poszczególne (konkretne) rzeczy i prawa majątkowe wchodzące w jej skład, tym samym podstawę opodatkowania stanowi cały przedmiot transakcji, a nie jego poszczególne składniki. Wyodrębnienie w umowie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa konkretnych składników majątkowych umożliwia zastosowanie różnych stawek podatkowych, natomiast nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu przedmiot opodatkowania stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która jest przecież przedmiotem umowy sprzedaży. Wobec powyższego, jeżeli w istocie w umowie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa strony wyodrębnią wartość poszczególnych rzeczy i praw majątkowych, to zgodzić należy się ze stanowiskiem Zainteresowanych, że sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie podlegała opodatkowaniu PCC z zastosowaniem różnych stawek podatkowych (1% lub 2%).

2018
12
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Fragment:

W pozostałym zakresie umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega ocenie jako całość – zespół powiązanych elementów, a nie poszczególne, przypadkowe elementy zbioru. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie zatem zorganizowana część przedsiębiorstwa, a nie poszczególne (konkretne) rzeczy i prawa majątkowe wchodzące w jej skład, tym samym podstawę opodatkowania stanowi cały przedmiot transakcji, a nie jego poszczególne składniki. Wyodrębnienie w umowie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa konkretnych składników majątkowych umożliwia zastosowanie różnych stawek podatkowych, natomiast nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu przedmiot opodatkowania stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która jest przecież przedmiotem umowy sprzedaży. Wobec powyższego, jeżeli w istocie w umowie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa strony wyodrębnią wartość poszczególnych rzeczy i praw majątkowych, to zgodzić należy się ze stanowiskiem Zainteresowanych, że sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie podlegała opodatkowaniu PCC z zastosowaniem różnych stawek podatkowych (1% lub 2%).

2018
9
gru

Istota:

Uznanie transakcji sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych za czynność wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT (ZCP 1)

Fragment:

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Przy czym, jak wynika z treści art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u nabywcy – muszą one stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą zatem składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

2018
9
gru

Istota:

Zatem w momencie wniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej („GmbH”), powstaje po stronie Wnioskodawców przychód, jednak jest to przychód zwolniony z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując – wniesienie Działu Bezpośrednich Inwestycji Kapitałowych i Działu Inwestycji w Spółki Osobowe w formie wkładu niepieniężnego do GmbH będzie podlegało zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Ponadto jest wymagane, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 i 55 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302). Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. O tym, czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości.

2018
9
gru

Istota:

Uznanie zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz opodatkowanie czynności wniesienia w drodze aportu do spółki kapitałowej tych składników.

Fragment:

W skład podlegającej aportowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa wejdą składniki majątkowe funkcjonalnie związane z tą jednostką, tj. część środków trwałych, w tym nieruchomość zabudowana (pałac z funkcją hotelowo – gastronomiczną), ruchomości (inne środki trwałe), wierzytelności i zobowiązania, środki pieniężne, materiały i pozostałe aktywa i pasywa funkcjonalnie związane z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Wnioskodawca wskazując, że „ w skład podlegającej aportowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa wejdą składniki majątkowe funkcjonalnie związane z tą jednostką, tj. część środków trwałych... ” miał na uwadze wszystkie środki trwałe dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które stanowią część środków trwałych całego przedsiębiorstwa. Aport obejmie wszystkie środki trwałe przypisane w ewidencji księgowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast pozostałe środki trwałe zlokalizowane w siedzibie głównej przedsiębiorstwa pozostaną dalej we władaniu firmy. Wyodrębnienie w A zorganizowanej części przedsiębiorstwa uwzględnia następujące aspekty: Wyodrębnienie organizacyjne: Zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostaną przyporządkowane określone składniki majątku, tj.

2018
9
gru

Istota:

Ustalenie, czy czynność dostawy Nieruchomości nie będzie zbyciem przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wskazanie, czy do transakcji tej stosuje się przepisy ustawy o VAT; prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości.

Fragment:

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zatem, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

2018
8
gru

Istota:

Uznania wydzielonych części majątku za zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania podziału Spółki

Fragment:

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Przy czym, jak wynika z treści art. 2 pkt 27e ustawy, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u nabywcy – muszą one stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą zatem składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

2018
8
gru

Istota:

W momencie wniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej („GmbH”), powstaje po stronie Wnioskodawców przychód, jednak jest to przychód zwolniony z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując – wniesienie Działu Bezpośrednich Inwestycji Kapitałowych i Działu Inwestycji w Spółki Osobowe w formie wkładu niepieniężnego do GmbH będzie podlegało zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Ponadto jest wymagane, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 i 55 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302). Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. O tym, czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości.

2018
6
gru

Istota:

Czy na skutek podziału, każda z części przedsiębiorstwa, zarówno pozostająca w Spółce dzielonej jak i przenoszona do spółki nowo zawiązanej, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

2018
1
gru

Istota:

Czy z tytułu dokonania opisywanego podziału przez wydzielenie, poprzez utworzenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie spółki nowo powstałej powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W spółce dzielonej, w celu zbudowania transparentnej i efektywniejszej biznesowo struktury, która sprzyja koncentracji poszczególnych działów na ich kluczowych kompetencjach, wyodrębnione zostaną pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa stanowiące samodzielne jednostki gospodarcze, tj. Dział związany z robotami budowlanymi oraz Dział związany ze sprzątaniem. W wyniku wydzielenia ze spółki z o.o. powstałaby druga spółka z o.o. Obie Spółki zachowają przymiot przedsiębiorstwa, bowiem zarówno spółka dzielona jak i wydzielona będą stanowiły zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Spełniać będą zatem warunki uznania ich za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Do Spółki nowo zawiązanej zostanie przeniesiony majątek spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, obejmującej wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, tj. dział związany ze sprzątaniem. Jednocześnie, w majątku Spółki Dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa tj. Dział związany z wykonywaniem robót budowlanych.

2018
30
lis

Istota:

Czy:
- zespół składników majątkowych, wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
- Nabywca będzie uprawniony do rozpoznania i amortyzacji wartości firmy od jej wartości początkowej ustalonej jako dodatnia różnica pomiędzy wartością rynkową zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością rynkową poszczególnych składników majątku.

Fragment:

(...) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a więc opisana Transakcja stanowiła nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ad. 2 W konsekwencji uznania SDC za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, Nabywca jest uprawniony do rozpoznania wartości firmy oraz do jej amortyzacji na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm., dalej: „ Ustawa o PDOP ”), od jej wartości początkowej ustalonej jako dodatnia różnica pomiędzy ceną nabycia odpowiadającą wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością rynkową poszczególnych składników majątku. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy: Ad. 1 Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w art. 4a pkt 4 Ustawy o PDOP. Zgodnie z tym przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

2018
29
lis

Istota:

Opodatkowanie transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Fragment:

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

2018
28
lis

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz określenie podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

Fragment:

(...) zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Podsumowanie. Zdaniem Zainteresowanych, mając na uwadze argumenty przytoczone w uzasadnieniu stanowiska w zakresie pytania nr 1 (które w zakresie istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy potraktować jako uzasadnienie stanowiska również w odniesieniu do pytania nr 2), zdaniem Zainteresowanych należy stwierdzić, że część majątku Spółki, która była przedmiotem sprzedaży (SDC) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji Spółka nie jest zobowiązana do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego podatku VAT w związku ze sprzedażą SDC na rzecz Nabywcy. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, został przeniesiony na otrzymującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czyli w analizowanym przypadku na Nabywcę. Stanowisko, zgodnie z którym w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wystąpił u Spółki obowiązek korekty podatku odliczonego znajduje swoje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach prawa podatkowego, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 kwietnia 2017 r. (sygn. 2461-IBPP3.4512.28.2017.2.EJ).

2018
28
lis

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki kapitałowej

Fragment:

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

2018
28
lis

Istota:

Kwestia uznania za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa DBIK oraz DISO i wyłączenia z opodatkowania wartości składników majątkowych wchodzących w skład tych działów przenoszonych jako wkład niepieniężny do niemieckiej spółki kapitałowej.

Fragment:

W konsekwencji, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Powyższe oznacza, że wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinno zachodzić na trzech płaszczyznach: 1) organizacyjnej, 2) finansowej oraz 3) funkcjonalnej. Wyodrębnienie organizacyjne Odnosząc się do wskazanych wyżej kryteriów pozwalających na stwierdzenie istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa mogącej podlegać, np. wniesieniu do krajowej lub zagranicznej spółki prawa handlowego w formie wkładu niepieniężnego, Wnioskodawca na podstawie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego sprawy wskazuje, że w skład wyodrębnionego w strukturze Spółki (na podstawie odpowiednich uchwał wspólników Spółki) Działu Inwestycji w Spółki Osobowe wchodzą m.in. składniki materialne w postaci przede wszystkim wyposażenia współpracownika umożliwiającego wykonywanie przypisanych mu obowiązków tj. komputer, oprogramowanie, przybory i akcesoria biurowe itp.; prawa niematerialne oraz obowiązki z umów zawartych przez Spółkę z dostawcami zewnętrznymi, (...)

2018
24
lis

Istota:

Stwierdzenie, czy sprzedaż składników majątku w ramach odpłatnego przeniesienia Działu A nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako zbycie zorganizowanej część przedsiębiorstwa na podstawie art. 6 ustawy.

Fragment:

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

2018
16
lis

Istota:

Stwierdzenie, czy planowana transakcja będzie korzystała z wyłączenia od opodatkowania, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy.

Fragment:

W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań; zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych; zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa winna mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.). Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie (...)

2018
16
lis

Istota:

Wyłączenia z opodatkowania przeniesienia do spółki przejmującej wydzielonego zespołu składników majątkowych

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy określone w opisie zdarzenia przyszłego składniki materialne i niematerialne składające się na działalność polegającą na najmie Nieruchomości, która w związku z podziałem Spółki 1 ma zostać wydzielona do istniejącej Spółki 2, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej „ ZCP ”) w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 27e ustawy VAT? W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy przedmiotowa transakcja podziału przez wydzielenie i przeniesienia ZCP nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: określony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych i niematerialnych związany z działalnością prowadzoną z wykorzystaniem Nieruchomości, który ma być przedmiotem wydzielenia, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1) i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 2). Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (dalej „ ustawa VAT ”), przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 2 pkt 27e ustawy VAT zgodnie z którą, zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

2018
16
lis

Istota:

Ustalenie, czy w przedmiotowej sprawie czynność sprzedaży w ramach Transakcji nie będzie zbyciem przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast będzie stanowiła odpłatną sprzedaż aktywów i w związku z tym będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT; ustalenie, czy transfer potencjału zysku, z którym związane jest powstrzymanie się Zbywcy od wykonywania określonych funkcji gospodarczych i za który otrzyma wynagrodzenie w formie exit fee będzie stanowił odpłatne świadczenie usług; prawo do odliczenia podatku VAT przez Nabywcę, wykazanego na fakturze/fakturach dokumentujących planowaną sprzedaż oraz związanego z nabyciem od Zbywcy usługi polegającej na powstrzymaniu się przez Niego z pełnienia określonych funkcji gospodarczych (exit fee), w związku z dokonaniem planowanej sprzedaży.

Fragment:

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zatem, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.