Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycz1ca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy przedstawiony w opisie zdarzenia przysz3ego zespó3 sk3adników maj1tkowych i niemaj1tkowych stanowi zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa.
Fragment:
Wyodrebnienie finansowe nie oznacza samodzielnooci finansowej, ale sytuacje, w której poprzez odpowiedni1 ewidencje zdarzen gospodarczych mo?liwe jest przyporz1dkowanie przychodów i kosztów oraz nale?nooci i zobowi1zan do zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa. Natomiast wyodrebnienie funkcjonalne nale?y rozumiea jako przeznaczenie do realizacji okreolonych zadan gospodarczych. Ponadto zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa musi stanowia funkcjonalnie odrebn1 ca3ooa oraz obejmowaa elementy niezbedne do samodzielnego prowadzenia dzia3an gospodarczych, którym s3u?y w strukturze przedsiebiorstwa. Zatem sk3adniki maj1tkowe materialne i niematerialne wchodz1ce w sk3ad zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa musz1 umo?liwia nabywcy podjecie dzia3alnooci gospodarczej w ramach odrebnego przedsiebiorstwa rozumianego zgodnie z definicj1 zawart1 w art. 55 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiebiorstwo nale?y rozumiea zgodnie z definicj1 zawart1 w art. 55 1 ustawy Kodeks cywilny, jako zorganizowany zespó3 sk3adników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej, obejmuj1cy w szczególnooci: oznaczenie indywidualizuj1ce (...)
2017
12
sty

Istota:
Rozliczenia podatku nale?nego, podatku naliczonego, wystawiania faktur, faktur koryguj1cych i not koryguj1cych, rozliczenia faktur koryguj1cych oraz z3o?enia deklaracji dla podatku VAT przed podzia3em lub po podziale w zwi1zku z przekazaniem zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do podatku naliczonego, Spó3ka dzielona bedzie uprawniona do odliczenia VAT jedynie z tych faktur zakupowych dotycz1cych ZCP, co do których prawo do odliczenia powsta3o (tj. powsta3 obowi1zek podatkowy dla danej dostawy towarów lub owiadczonej us3ugi) przed podzia3em, a Spó3ka dzielona by3a przed podzia3em w posiadaniu odpowiedniej faktury dokumentuj1cej t1 transakcje. W tym wypadku wskazaa równie? nale?y, ?e wy31cznie Spó3ce dzielonej przys3ugiwaa bedzie prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku, w którym obowi1zek podatkowy dla danej dostawy towarów lub owiadczonej us3ugi powsta3 przed podzia3em i otrzymano w tym okresie fakture dokumentuj1c1 t1 transakcje, jednak?e Spó3ka dzielona nie skorzysta3a z prawa do odliczenia VAT w tym zakresie (np. wobec uprawnienia do odliczenia podatku w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT). Prawo to uleg3o bowiem konkretyzacji przed faktycznym podzia3em i nie mo?e bya przedmiotem sukcesji. Natomiast, je?eli zgodnie z ustaw1 o VAT prawo do odliczenia powstanie (tj. powstanie obowi1zek podatkowy dla danej dostawy towarów lub owiadczonej us3ugi) po podziale oraz faktura zostanie otrzymana po podziale (równie? w przypadku, gdy faktury zosta3y wystawione w okresie przed podzia3em) uprawnion1 do odliczenia podatku naliczonego bedzie Spó3ka przejmuj1ca. Jednoczeonie nale?y zauwa?ya, i? na powy?sze nie powinien miea wp3ywu fakt, i? faktura zakupowa mo?e bya wystawiana na Spó3ke dzielon1, a odliczenia podatku naliczonego bedzie dokonywa3a Spó3ka przejmuj1ca (np. w sytuacji, gdy dostawcy/us3ugodawcy wystawili fakture za sprzeda? przed podzia3em, a faktura zosta3a otrzymana po podziale).
2017
12
sty

Istota:
Czy opisana transakcja nabycia nieruchomości dla celów przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stanowi przedsiębiorstwa lub zorganizowanej część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 3 i 4 tej ustawy?
Fragment:
(...) zorganizowanej części przedsiębiorstwa; składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne), przy czym takie przeznaczenie (wyodrębnienie) powinno nastąpić jeszcze przed transakcją zbycia; zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze; innymi słowy w przypadku przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na inny podmiot możliwa będzie kontynuacja jego dotychczasowych zadań, z czym wiąże się konieczność przeniesienia w ramach transakcji sprzedaży w zasadzie wszystkich składników majątku (w tym zobowiązań) związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz przejście pracowników od zbywającego do podmiotu nabywającego. Brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków wyklucza możliwość uznania, iż mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Tymczasem w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Umowa Sprzedaży będzie dotyczyła wyłącznie działek i posadowionego na nich budynku oraz budowli. W związku z transakcją, Wnioskodawca wstąpi w prawa wyłącznie umów najmu.
2017
11
sty

Istota:
Czy wobec powyższego wniesienia aportem warsztatu funkcjonującego w strukturach Spółki będzie stanowiło transakcję zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w konsekwencji nie będzie się w stosunku do tej transakcji stosowało przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
T. sp. z o.o. aportem w zamian za objęcie udziałów warsztatu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów ustawy nie stosuje się jednak do zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. „ Czy wobec powyższego wniesienia aportem warsztatu funkcjonującego w strukturach Spółki będzie stanowiło transakcję zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w konsekwencji nie będzie się w stosunku do tej transakcji stosowało przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? ” Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem warsztatu do spółki E. T. będzie zwolnione ze stosowania ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z treścią art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług ze względu na fakt, że transakcja ta będzie miała charakter transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgonie z art. 2 pkt 27e ww. ustawy, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależnie przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie uznania opisanych składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania czynności ich aportu
Fragment:
Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii ustalenia, czy wydzielone i wnoszone aportem do spółki z o.o. składniki przedsiębiorstwa, tzn. opisane fermy, można uznać za transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jak wyjaśniono powyżej, podstawowym wymogiem do uznania dostawy majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań, należności oraz środków pieniężnych), podlegający wydzieleniu w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Istotnym jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Zdaniem Organu wnoszone aportem składniki majątkowe będą spełniały przesłankę do zakwalifikowania ich jako stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa na podstawie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, ponieważ jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, wnoszone aportem składniki majątkowe zostaną wyodrębnione organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie uznania opisanych składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania czynności ich aportu
Fragment:
Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii ustalenia, czy wydzielone i wnoszone aportem do spółki z o.o. składniki przedsiębiorstwa, tzn. opisane fermy, można uznać za transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jak wyjaśniono powyżej, podstawowym wymogiem do uznania dostawy majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań, należności oraz środków pieniężnych), podlegający wydzieleniu w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Istotnym jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Zdaniem Organu wnoszone aportem składniki majątkowe będą spełniały przesłankę do zakwalifikowania ich jako stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa na podstawie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, ponieważ jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, wnoszone aportem składniki majątkowe zostaną wyodrębnione organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.
2017
11
sty

Istota:
Uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy zbioru środków trwałych stanowiących elektrownię oraz brak obowiązku opodatkowania czynności jej zbycia.
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zatem, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2017
11
sty

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od nakładów poniesionych na budowę nieruchomości.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki będące we wzajemnych relacjach takich, aby można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2017
5
sty

Istota:
Uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa – w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy – zespołu składników materialnych i niematerialnych mających być przedmiotem przekazania przez Spółkę oraz wyłączenia z opodatkowania czynności ich przekazania.
Fragment:
Przykładowo w interpretacji z dnia 18 czerwca 2009 r., nr IPPB5/423-52/09-2/MB, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, iż: „ Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębność niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). ” Ostatnim czynnikiem przesądzającym o istnieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest tym samym zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej. Tak też wskazano w doktrynie: „ W celu ustalenia zatem, czy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zbadać należy, czy nabyty zespół składników majątkowych stanowić mógłby samodzielnie działające przedsiębiorstwo. ” (A.
2017
5
sty

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia kosztu uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia niepodlegających amortyzacji składników majątku, nabytych w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
Fragment:
Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia kosztu uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia niepodlegających amortyzacji składników majątku nabytych w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z siedzibą w Polsce, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca przewiduje, że może otrzymać w przyszłości wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ ustawa o CIT ”), w zamian za co wyemituje dla wnoszącego wkład (spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce i podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, dalej: „ Zbywca ”) swoje udziały o łącznej wartości nominalnej równej lub zbliżonej do wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia dokonania aportu. Wartość przedmiotowego aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa odniesiona zostanie w przeważającej części na kapitał zakładowy Spółki i jedynie w niewielkiej części, w jakiej wartość przedmiotu aportu może nie być matematycznie podzielna przez wartość nominalną jednego udziału Spółki, wartość wkładu może zostać odniesiona na kapitał zapasowy Spółki.
2017
5
sty

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia zespołu składników majątkowych Spółki jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Fragment:
Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ustawodawca nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem ww. „ transakcji zbycia ”, jednakże, uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy VAT, pojęcie to należy rozumieć w sposób szeroki, tj. obejmujący swoim zakresem wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę itp. Zbycie przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej. Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) należy rozumieć: „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”. W świetle powyższego, ZCP jest: zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, istniejącym w ramach danego przedsiębiorstwa, wyodrębnionym organizacyjnie, wyodrębnionym finansowo, mogącym stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, które realizuje w ramach przedsiębiorstwa (wyodrębnienie funkcjonalne).
2017
4
sty

Istota:
W zakresie kwalifikacji składników materialnych i niematerialnych tworzących Wydział produkcji półprzewodników oraz majątku pozostającego w spółce jako zorganizowane części przedsiębiorstwa, skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie
Fragment:
W konsekwencji, w związku z uznaniem Wydziału produkcji półprzewodników wydzielanego do Spółki córki, jak i zespołu składników materialnych i niematerialnych pozostających w spółce za zorganizowane części przedsiębiorstwa, znajdzie zastosowanie wyżej wspomniany art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, zgodnie z którym w przypadku podziału przez wydzielenie przychód po stronie spółki dzielonej powstanie jeżeli: majątek przejmowany na skutek podziału przez spółkę przejmującą nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lub majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa A contrario w przypadku podziału przez wydzielenie, gdy zarówno majątek przejmowany przez spółkę przejmującą jak majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, przychód z powyższej regulacji nie powstanie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: kwalifikacji składników materialnych i niematerialnych tworzących Wydział produkcji półprzewodników oraz majątku pozostającego w spółce jako zorganizowane części przedsiębiorstwa (Pytanie 2) - jest prawidłowe; skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Pytanie 1) - jest prawidłowe; skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie (Pytanie 3) - jest prawidłowe.
2017
3
sty

Istota:
W jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia niepodlegających amortyzacji składników majątku wchodzących w skład nabytej w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia kosztu uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia niepodlegających amortyzacji składników majątku nabytych w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z siedzibą w Polsce, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca przewiduje, że może otrzymać w przyszłości wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ ustawa o CIT ”), w zamian za co wyemituje dla wnoszącego wkład (spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce i podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, dalej: „ Zbywca ”) swoje udziały o łącznej wartości nominalnej równej lub zbliżonej do wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia dokonania aportu. Wartość przedmiotowego aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa odniesiona zostanie w przeważającej części na kapitał zakładowy Spółki i jedynie w niewielkiej części, w jakiej wartość przedmiotu aportu może nie być matematycznie podzielna przez wartość nominalną jednego udziału Spółki, wartość wkładu może zostać odniesiona na kapitał zapasowy Spółki.
2017
3
sty

Istota:
W jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia niepodlegających amortyzacji składników majątku wchodzących w skład nabytej w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia kosztu uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia niepodlegających amortyzacji składników majątku nabytych w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z siedzibą w Polsce, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca przewiduje, że może otrzymać w przyszłości wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ ustawa o CIT ”), w zamian za co wyemituje dla wnoszącego wkład (spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce i podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, dalej: „ Zbywca ”) swoje udziały o łącznej wartości nominalnej równej lub zbliżonej do wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia dokonania aportu. Wartość przedmiotowego aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa odniesiona zostanie w przeważającej części na kapitał zakładowy Spółki i jedynie w niewielkiej części, w jakiej wartość przedmiotu aportu może nie być matematycznie podzielna przez wartość nominalną jednego udziału Spółki, wartość wkładu może zostać odniesiona na kapitał zapasowy Spółki.
2017
3
sty

Istota:
W zakresie ustalenia czy wyodrębnione w obrębie struktur przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Zakład Profile, Zakład Rury i Zakład Podłogi, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT oraz czy wartość nominalna udziałów zarówno w Nowej Spółce 1, Nowej Spółce 2, jak i Nowej Spółce 3 otrzymanych przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie do Nowej Spółki 1 aportem wyodrębnionego w obrębie struktur Spółki Zakładu Profile; otrzymanych przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie do Nowej Spółki 2 aportem wyodrębnionego w obrębie struktur Zakładu Rury oraz otrzymanych przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie do Nowej Spółki 3 aportem wyodrębnionego w obrębie struktur Zakładu Podłogi, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego w momencie objęcia udziałów na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT z uwagi na to, iż przedmiotem aportu będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, zespół składników majątkowych i niemajątkowych, który Wnioskodawca zamierza wnieść w formie aportu do Nowej Spółki 1, Nowej Spółki 2 i Nowej Spółki 3 stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT. Pojęcie „ zorganizowanej części przedsiębiorstwa ” zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. W myśl powołanych przepisów, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest: organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Z powyższego wynika, iż, aby dany zespół składników można było zakwalifikować jako „ zorganizowaną część przedsiębiorstwa ”, wydzielenie przedmiotowego zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie musi zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej oraz funkcjonalnej, którą należy rozumieć jako przeznaczenie zespołu do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zgodnie z piśmiennictwem i orzecznictwem sądów administracyjnych: wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że: zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w istniejącej strukturze (...)
2016
30
gru

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia aportem wyodrębnionej części majątku zakładu budżetowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
30
gru

Istota:
Czy opisana transakcja nabycia nieruchomości dla celów przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stanowi przedsiębiorstwa lub zorganizowanej część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 3 i 4 tej ustawy?
Fragment:
(...) zorganizowanej części przedsiębiorstwa; składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne), przy czym takie przeznaczenie (wyodrębnienie) powinno nastąpić jeszcze przed transakcją zbycia; zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze; innymi słowy w przypadku przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na inny podmiot możliwa będzie kontynuacja jego dotychczasowych zadań, z czym wiąże się konieczność przeniesienia w ramach transakcji sprzedaży w zasadzie wszystkich składników majątku (w tym zobowiązań) związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz przejście pracowników od zbywającego do podmiotu nabywającego. Brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków wyklucza możliwość uznania, iż mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Tymczasem w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Umowa Sprzedaży będzie dotyczyła wyłącznie działek i posadowionego na nich budynku oraz budowli. W związku z transakcją, Wnioskodawca wstąpi w prawa wyłącznie umów najmu.
2016
29
gru

Istota:
Uznanie składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania czynności ich wniesienia aportem do spółki.
Fragment:
Czy wniesienie aportem wyżej wskazanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa do R. Sp. z o. o. nie będzie podlegać VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 cytowanej ustawy? Zdaniem Wnioskodawcy, opisana powyżej transakcja wniesienia aportu do R. Sp. z o. o. nie będzie podlegać VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej UVAT. Zgodnie z tym przepisem „ Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ”. Tak więc wyłączone są z zakresu VAT czynności zbycia przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponieważ Wnioskodawca nie zamierza wnieść aportem całego przedsiębiorstwa, można rozważać tutaj co najwyżej występowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W myśl art. 2 pkt 27e UVAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
2016
29
gru

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie rozliczenia podatku należnego, podatku naliczonego, wystawiania faktur, faktur korygujących i not korygujących, rozliczenia faktur korygujących oraz złożenia deklaracji dla podatku VAT przed podziałem lub po podziale w związku z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 OP). Regulacja powyższa jest wyrazem tzw. zasady sukcesji ograniczonej (częściowej). Oznacza to, iż Spółka przejmująca jest następcą podatkowym Spółki dzielonej, ale tylko w takim zakresie, w jakim prawa i obowiązki podatkowe pozostają w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Oznacza to, iż przedmiotem sukcesji są tylko te prawa i obowiązki podatkowe, które łącznie: (i) pozostają w związku z przejmowaną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa; (ii) powstały przed dniem sukcesji (stały się przed podziałem „ stanami otwartymi ”) oraz (iii) nie zostały zrealizowane przez Spółkę dzieloną (są nadal „ stanami otwartymi ”). A contrario w związku z faktem, iż przedmiotem sukcesji są „ prawa i obowiązki ”, to te z nich, które uległy konkretyzacji przed podziałem nie będą przedmiotem sukcesji - nie będą miały bowiem przymiotu praw i obowiązków (oraz nie będą „ stanami otwartymi ”). Podsumowując, w przypadku podziału przez wydzielenie decydujące znaczenie ma więc okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed podziałem.
2016
29
gru

Istota:
1. Czy przedmiot planowanego aportu nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o PDOP?
2. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A w zamian za wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, po stronie Wnioskodawcy wystąpi przychód?
3. Czy w wyniku opisanego zdarzenia przyszłego po stronie Wnioskodawcy wystąpi jakikolwiek inny przychód niż odpowiadający wartości nominalnej objętych udziałów?
Fragment:
Powyższy katalog pozycji, które nie zostaną uwzględnione w ramach aportu wskazuje, że intencją stron jest przeniesienie wskazanych aktywów, a nie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej zwartą, kompletną i powiązaną ekonomicznie strukturę organizacyjną, która samodzielnie umożliwiałaby realizowanie określonego zadania gospodarczego. Jak trafnie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z dnia 4 września 2014 r., (znak: IBPP4/443-266/14/EK ): „ (...) wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. ” W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego przedmiot wkładu niepieniężnego, w świetle przepisów ustawy o PDOP nie będzie stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do przedstawionego pytania jest prawidłowe.
2016
28
gru

Istota:
Uznanie składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania czynności ich wniesienia aportem do spółki.
Fragment:
Czy wniesienie aportem wyżej wskazanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa do V. sp. z o. o. nie będzie podlegać VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 cytowanej ustawy? Zdaniem Wnioskodawcy, opisana powyżej transakcja wniesienia aportu do V. Sp. z o. o. nie będzie podlegać VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej UVAT. Zgodnie z tym przepisem „ Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ”. Tak więc wyłączone są z zakresu VAT czynności zbycia przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponieważ Wnioskodawca nie zamierza wnieść aportem całego przedsiębiorstwa, można rozważać tutaj co najwyżej występowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W myśl art. 2 pkt 27e UVAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
2016
24
gru

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania darowizny składników materialnych i niematerialnych na rzecz córki i syna.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
24
gru

Istota:
Czy wniesienie Segmentu NSO Spółki w drodze wkładu niepieniężnego do Spółki Przejmującej, będzie neutralne podatkowo dla Spółki, a w szczególności nie powstanie przychód do opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, gdyż wnoszony wkład niepieniężny stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT?
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
24
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W ocenie Spółki, nie dojdzie tutaj również do transakcji z udziałem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Identyczną definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawiera też art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy przyjąć należy, że aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać, na gruncie przepisów podatkowych, zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji z dnia 30 października 2012 r., nr ITPP2/443-966/12/AK ). Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.
2016
24
gru

Istota:
Czy przedstawiony powyżej zespół składników majątkowych i niemajątkowych, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wraz z zespołem ludzkim i zobowiązaniami z wyłączeniem nieruchomości, które Wnioskodawca, planuje wnieść w drodze wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej, można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Ponadto zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość oraz obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zatem składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa rozumianego zgodnie z definicją zawartą w art. 55 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
23
gru

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia aportem zespołu składników materialnych i niematerialnych do spółki komandytowej.
Fragment:
Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Tym samym, w sytuacji gdy podstawowym substratem działalności gospodarczej są towary, posiadane kontakty handlowe, umowy z klientami, serwis maszyn tj. posiadane zaplecze serwisowe, know-how i zatrudnieni pracownicy, a nie konkretna, ściśle oznaczona nieruchomość, nie ma przeciwskazań by tak określony zespół składników móc uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W świetle powyższego, stwierdzić należy, że wymienione we wniosku składniki wydzielone z majątku Spółki będą posiadały cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem będą mieściły się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ad.2 Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem do spółki komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jest zbyciem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
22
gru

Istota:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa w kontekście art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy.
Fragment:
Powyższa regulacja znajdzie więc zastosowanie w następujących sytuacjach: gdy na każdą ze spółek przejmujących lub nowo zawiązanych nie przechodzi zorganizowana część przedsiębiorstwa (przy podziale przez przejęcie) lub gdy na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną przeniesione zostają składniki majątku niestanowiące zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub na spółkę tę zostaną przeniesione składniki majątkowe stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa, lecz składniki majątkowe pozostałe w spółce dzielonej nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa (przy podziale przez wydzielenie). Na mocy art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zatem, zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, iż najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.
2016
22
gru

Istota:
Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych pozostawiony w Spółce M. w toku podziału, za pomocą którego Spółka M. prowadzić będzie działalność farmaceutyczną (tj. działalność pozostała w Spółce M.) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT; czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych przenoszony w toku podziału do Przejmującej Spółki, za pomocą którego Przejmująca Spółka prowadzić będzie działalność nieruchomościową stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT; czy podział przez wydzielenie Spółki M. polegający na pozostawieniu w Spółce M. działalności farmaceutycznej (w tym działów wspierających) i przeniesieniu w toku podziału do Przejmującej Spółki działalności nieruchomościowej nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT.
Fragment:
W pierwszym przypadku ustawodawca wskazuje, że przychód występuje w sytuacji, gdy majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast w drugim przypadku prawodawca uznał, że przychód wystąpi w sytuacji gdy majątek przejmowany lub majątek pozostający w Spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem ażeby skorzystać z wyłączenia z przychodów obydwie części majątku (wydzielana i pozostająca w dzielonej spółce) muszą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa. W konsekwencji ewentualne wystąpienie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT, uzależnione jest od posiadania przez obydwie części przedsiębiorstwa podlegającemu podziałowi przez wydzielenie atrybutu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT. Jak Wnioskodawca wskazuje powyżej wszystkie przesłanki wynikające z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej w art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT są spełnione zarówno w przypadku działalności wydzielanej do Przejmującej Spółki, tj. działalności nieruchomościowej, jak i w przypadku pozostającej w Spółce M. działalności farmaceutycznej. Z uwagi na powyższe zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o (...)
2016
22
gru

Istota:
Uznanie działalności w zakresie hurtowego i detalicznego handlu piwem, napojami i artykułami spożywczymi oraz świadczenia usług gastronomicznych i cateringowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz ustalenia, czy wniesienie tych działalności aportem do Spółki będzie pozostawało poza zakresem regulacji ustawy.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.
2016
21
gru

Istota:
W zakresie uznania wniesienia Działu Soków do nowej spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i tym samym za czynność pozostającą poza zakresem VAT.
Fragment:
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20 sierpnia 2013 r. (IBPB1/2/423-557/13/PH) wskazał, że: „ Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową ”. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2012 r. ( IPTPP4/443-227/12-4/ALN ) wskazał, że: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wyodrębnieniu finansowym można zatem już mówić w przypadku istnienia samej możliwości wyodrębnienia podstawowych informacji o sytuacji finansowej i majątkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie finansowe nie należy utożsamiać zatem z pełną samodzielnością finansową (np, oddziałem samobilansującym). wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.
2016
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.