Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W jaki sposób Spółka powinna rozliczać koszty uzyskania przychodów z zawartej umowy leasingu, tj. w szczególności czy w wyniku zawarcia umowy leasingu finansowego przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony do amortyzowania składników majątku wskazanych w umowie leasingu w tym wartości firmy, jeżeli takowa powstanie? Jakie skutki będzie miało zakończenie umowy leasingu?
Fragment:
W uzupełnieniu powyższego należy dodać, że pod pojęciem umownej wartości przedmiotu leasingu Wnioskodawca rozumie wartość rynkową przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wskazana w umowie leasingu i będzie wynikała z wyceny sporządzonej przez niezależnego biegłego. W ocenie Wnioskodawcy, na wartość rynkową przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa składa się wartość rynkowa składników majątkowych oraz dodatnia wartość firmy tego przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy, na wartość rynkową zorganizowanej części przedsiębiorstwa składa się wartość rynkowa składników majątkowych pomniejszona o ujemną wartość firmy. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako składniki majątkowe mogą wchodzić poza środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi również aktywa obrotowe (np. zapasy towarów oraz gotówka). Spłata aktywów obrotowych nie może stanowić raty kapitałowej - aktywa obrotowe nie mają bowiem wartości początkowej. Zatem suma rat kapitałowych będzie odpowiadała wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa pomniejszonej o wartość aktywów obrotowych.
2016
27
lip

Istota:
Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę Pionu Infrastruktury jako wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki kapitałowej, nominalna wartość akcji objętych przez Wnioskodawcę w zamian za ten wkład nie będzie przychodem Wnioskodawcy, ponieważ przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPDOP? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1)
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).
2016
27
lip

Istota:
W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę Pionu Przedsiębiorstw jako wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki kapitałowej, nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę w zamian za ten wkład nie będzie przychodem Wnioskodawcy, ponieważ przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 UPDOP? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2)
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).
2016
27
lip

Istota:
Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 §1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, w zakresie przychodów związanych z działalnością dystrybucyjną powstałych przed dniem wydzielenia oraz odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów związanych z działalnością dystrybucyjną powstałych w dniu i po dniu wydzielenia oraz odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Równocześnie uznać należy, że prawo do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów, związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, powstałych i potrącalnych zgodnie z ustawą o PDOP przed dniem podziału, pozostaje po stronie Spółki Dzielonej. Oznacza to, że przychody i koszty związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. działalnością dystrybucyjną prowadzoną przez Spółkę Dzieloną) do dnia wydzielenia (tj. do dnia przejęcia przez Spółkę Przejmującą) stanowiły integralną część rozliczeń podatkowych Spółki Dzielonej. Przychody oraz koszty – związane z działalnością dystrybucyjną skonkretyzowane (powstałe przychody oraz potrącone koszty) od dnia podziału, powinny być rozpoznane przez Spółkę Przejmującą. Działalność dystrybucyjna, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, bowiem podmiotem opodatkowania jest wyłącznie Spółka Dzielona. Działalność dystrybucyjna będzie funkcjonowała w ramach Spółki Dzielonej do dnia wydzielenia i będzie stanowiła część jej przedsiębiorstwa. Oznacza to, że przychody i koszty związane z działalnością dystrybucyjną, do dnia wydzielenia stanowić będą integralną część rozliczeń podatkowych Spółki Dzielonej.
2016
27
lip

Istota:
Czy wskazana w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego część przedsiębiorstwa Produkcja i Zbyt stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym aport części Produkcja i Zbyt do Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: podatek PIT)?
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
27
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie stwierdzenia czy wydzielony i pozostały po wydzieleniu zespół składników majątkowych Wnioskodawcy stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz o podatkowe skutki jego wydzielenia.
Fragment:
IPPP1/443-1296/13-2/IGo ), tj.: „ zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). ” Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-847/13-2/KW ) i w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 22 listopada 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-708/13-2/JN ) tj.: „ aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 9 maja 2011 r. (sygn. IBPP3/443-118/11/PH ), tj. „ Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, (...)
2016
26
lip

Istota:
Skutki podatkowe czynności wydzielenia zespołu składników majątkowych i przeniesienia ich do spółki przejmującej.
Fragment:
Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w ustawie o VAT Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia - oczywistym jest, że dla oceny stanowiska Wnioskodawcy konieczne jest ustalenie, czy Pion Chemiczny wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej (w ramach Wydzielenia) spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT została przez ustawodawcę zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie z treścią ww. normy: „Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: (...) 27e) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.” Na podstawie powyższej definicji w doktrynie prawa podatkowego wyodrębniono zespół przesłanek, których łączne spełnienie implikuje uznanie danej części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Dla uznania określonej transakcji za transakcję dotyczącą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o VAT, wymaganym jest, aby: jej przedmiotem był zespół składników obejmujących składniki materialne i niematerialne (w tym również zobowiązania) oraz personel; jej (...)
2016
22
lip

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży składników materialnych i niematerialnych (Działu Pras) wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Fragment:
Czy Dział Pras, będący przedmiotem umowy sprzedaży zawartej między Wnioskodawcą a kupującym, stanowił w dacie jego sprzedaży zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji jego sprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz kupującego, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, Dział Pras będący przedmiotem umowy sprzedaży zawartej między Wnioskodawcą a kupującym, stanowił w dacie jego sprzedaży zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji jego sprzedaż zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Pojęcie „ zorganizowanej części przedsiębiorstwa ” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jako „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”. Kwalifikacja składników majątku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z ww. przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
2016
20
lip

Istota:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa – art. 4a pkt 4 ustawy
Powstanie przychodu podatkowego w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie – art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy.
Fragment:
Analiza powyższego przepisu prowadzi do następujących wniosków: w przypadku, gdy majątek podlegający wydzieleniu, a także majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa – operacja podziału przez wydzielenie jest dla spółki dzielonej neutralna podatkowo, to znaczy nie powoduje powstania po stronie spółki dzielonej przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; w przypadku, gdy majątek podlegający wydzieleniu lub majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – operacja podziału przez wydzielenie skutkuje dla spółki dzielonej powstaniem przychodu w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane, ustalonej na dzień podziału lub wydzielenia. Dla rozstrzygnięcia konsekwencji podatkowych z perspektywy spółki podlegającej podziałowi, kluczowe znaczenie ma zatem to, czy zarówno majątek podlegający wydzieleniu, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Mając na uwadze uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, w opinii Wnioskodawcy, zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy, jak i majątek wydzielany do Spółki przejmującej stanowić będą na dzień podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa z uwagi na spełnienie przesłanek zawartych w art. 4a pkt 4 ww. ustawy.
2016
19
lip

Istota:
W zakresie ustalenia, czy zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy (tj. Dział Handel) jak i przenoszony do Spółki Przejmującej (tj. Dział Nieruchomości) będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Nieruchomości do Spółki Przejmującej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
(...) zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 10 lipca 2012 r. ( IPTPP4/443-227/12-4/ALN ) wskazał, że: Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. c.Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 marca 2011 r. ( ILPP1/443-1294/10-5/MK ) wskazał, że aby można było mówić o wyodrębnieniu funkcjonalnym: wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.
2016
17
lip

Istota:
Opodatkowanie czynności przekazania wspólnikowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.
2016
17
lip

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT Przedmiotu aportu.
Fragment:
Ponadto ustawodawca na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączył z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług przez którą rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Dla uznania zbywanego majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.
2016
17
lip

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym:
1. zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Zarządzania Nieruchomościami będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych Wydzielenia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”)?
2. wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Zarządzania Nieruchomościami będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT?
Fragment:
Zgodnie z jego brzmieniem w następstwie podziału na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przy podziale przez wydzielenie (a więc jak w opisanym zdarzeniu przyszłym) jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to po stronie spółki dzielonej powstanie przychód w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych z niej wydzielanych. A contrario, w przypadku, gdy zarówno majątek wydzielany ze spółki dzielonej jak i pozostający w niej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa to przychód po stronie spółki dzielonej nie powstanie. Powyższe stanowisko, było prezentowane wielokrotnie przez organy podatkowe, m.in.: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-157/16/MM ), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 kwietnia 2016 r. (sygn. ILPB3/4510-1-13/16-4/EK ), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 10 marca 2016 r. (sygn. IPPB5/4510-43/16-2/AK ). Zgodnie z argumentacją przytoczoną w uzasadnieniu do pytania 1 niniejszego wniosku, Dział Zarządzania Nieruchomościami stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, realizującą zadania odrębne od Działalności przetwórczej Wnioskodawcy. Jednocześnie Spółka, po dokonaniu podziału, dysponować będzie składnikami majątkowymi, zobowiązaniami oraz kapitałem niematerialnym, niezbędnymi do wykonywania Działalności przetwórczej w sposób bezpośredni (np. aktywa produkcyjne, osoby zatrudnione na stanowiskach produkcyjnych) jak i pośredni (np. pomieszczenia biurowe, osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych).
2016
15
lip

Istota:
Ośrodek wczasowy stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a tym samym czy transakcja darowizny tego Ośrodka, nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgadnie z art. 6 pkt 1 tejże ustawy?
Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług geodezyjnych.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, w ocenie Pana przedmiotowy Ośrodek jako zespół składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązania, organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w Spółce, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych i mogący samodzielnie realizować te zadania, stanowi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Tym samym transakcja jego darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że przedmiotem zbycia będzie zorganizowana cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
15
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz opodatkowania czynności jej wniesienia do Nowej Spółki.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
14
lip

Istota:
Uznanie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania transakcji jego zbycia.
Fragment:
Ad. 2 W ocenie Wnioskodawcy w związku z faktem, że Działalność oraz wszystkie składniki majątkowe z nią związane stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, ich sprzedaż nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT. Uzasadnienie Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci całości Działalności oraz wszystkich składników majątkowych związanych z jej funkcjonowaniem w ramach Transakcji, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT przepisów tejże ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ustawodawca nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „ transakcji zbycia ”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy VAT pojęcie „ transakcja zbycia ” należy rozumieć w sposób szeroki, tj. obejmujący swoim zakresem wszelkie czynności w ramach, których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę itp. W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci całości Działalności (tj. działalności w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych) oraz wszystkich składników majątkowych związanych z jego działalnością na rzecz Nabywcy w drodze sprzedaży nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT.
2016
14
lip

Istota:
1) Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, majątek pozostający w Spółce dzielonej oraz majątek przejmowany przez Spółkę wydzieloną można uznać za zorganizowane części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy, w razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, po stronie Wnioskodawcy powstanie opodatkowany przychód w związku z podziałem Spółki dzielonej i objęciem udziałów w kapitale zakładowym Spółki wydzielonej, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Należy także podkreślić, że pod względem finansowym Spółka dzielona oraz Spółka wydzielona będą wyodrębnione nawet w większym stopniu, niż jest to konieczne dla uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa. D. Wyodrębnienie funkcjonalne. Mając na uwadze definicję legalną zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartą w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zespół składników majątkowych, dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinien być także odrębny funkcjonalnie. Powyższe oznacza, że zespół składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi służyć realizacji określonego zadania lub zadań (funkcji) gospodarczych, a także potencjalnie mógłby stanowić odrębne i niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące swoje zadania. Powszechnie przyjmuje się, że ta potencjalna zdolność do samodzielnej realizacji zadań wyraża się możliwością realizacji określonych zadań gospodarczych przez zespół składników majątkowych przyporządkowanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, który mógłby de facto stanowić oddzielne i niezależne przedsiębiorstwo realizujące dane zadania w sposób samodzielny, poczynając od momentu wyodrębnienia tego zespołu. Zatem, istotą tego kryterium jest ustalenie, czy rozpatrywany zespół składników majątku, jako odrębna całość, byłby w stanie, od momentu jego wydzielenia, w sposób samodzielny funkcjonować na rynku w formie odrębnego przedsiębiorstwa.
2016
14
lip

Istota:
Czy opisany w stanie faktycznym Oddział stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, w związku z czym jego sprzedaż na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego sprowadza się zatem w zasadzie do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość zorganizowana część przedsiębiorstwa, jest w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia. Innymi słowy składniki majątkowe uznane zostaną za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jeżeli są wyodrębnione w taki sposób, że ich nabywcy umożliwią w zasadzie natychmiastowe podjęcie działalność gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę fakt, że Spółka sprzedała wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe, w tym wierzytelności i zobowiązania Oddziału (w tym także zatrudnionych pracowników), które przed sprzedażą funkcjonowały samodzielnie, co oznacza, że to bezpośrednio po nabyciu tego Oddziału nabywca może swobodnie prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o nabytą zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe sprzedany Oddział jako zespół składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązań, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony u Spółki, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych i mogący samodzielnie realizować te zadania, stanowił w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zatem jego sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
2016
14
lip

Istota:
W zakresie, określenia czy wyodrębniony Dział Zarzadzania Nieruchomościami będzie stanowił w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa i jego wniesienie nie będzie powodowało po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podatkowego
Fragment:
Podkreśla się również, że: w kontekście uregulowań wspólnotowych oraz orzecznictwa TSUE, nie ma podstaw do przyjęcia, że tylko przeniesienie wszystkich składników materialnych i niematerialnych jest okolicznością decydującą o uznaniu danego zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej interpretacji indywidualnej z 23 lutego 2013 r., Znak: ILPP2/443-1186/12-3/MR ). Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest jednak sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników, dzięki którym ma ona potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, lecz zorganizowanym ich zespołem, przy czym istotną kwestią jest w tym zakresie rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, to jest na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 21 sierpnia 2014 r., Znak: IPPP1/443-660/14-4/EK ).
2016
13
lip

Istota:
Czy prawidłowym będzie ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład nabytej w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Spółkę, w wysokości wartości początkowej, którą stanowi łączna wartość początkowa nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiąca sumę ich wartości rynkowej
Fragment:
W konsekwencji, regulacje art. 16g ust. 11 u.p.d.o.p. powinny znaleźć zastosowanie do ustalenia wartości początkowej w sytuacji, gdy przedmiotem darowizny będzie m.in. zorganizowana część przedsiębiorstwa. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, wynika że Wnioskodawca zamierza darować zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz Spółki, w której będzie posiadać status komandytariusza. Spółka po objęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze darowizny ma prowadzić pewien obszar działalności Wnioskodawcy z wykorzystaniem objętych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że wartość początkową w sytuacji przejęcia w formie darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy ustalić, jako łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących sumę ich wartości rynkowej, nie wyższą jednak od różnicy pomiędzy wartością przychodów, o której mowa w art. 12 ust. 5, uwzględnionych w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w roku podatkowym, w którym nabyto zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a wartością składników zwiększających aktywa obdarowanej Spółki, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.
2016
13
lip

Istota:
Uznanie składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT transakcji przeniesienia ZCP do spółki przejmującej
Fragment:
Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2009 r. (nr IBPP1/443-407/09/BM ) wskazał: „ (...) zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel (...) ”. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w art. 2 pkt 27e UVAT jest analogiczna do tej zawartej w art. 4a pkt 4 UPDOP. Tym samym, opisane powyżej okoliczności należy analogicznie zastosować przy kwalifikacji Działu Nieruchomości jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla celów podatku VAT. W związku z powyższym wskazaniem Wnioskodawcy poniżej przywołano stanowisko w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie argumentacji dotyczącej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Definicję podatkową zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawiera art. 4a pkt 4 UPDOP. Zgodnie z tym przepisem, zorganizowana część przedsiębiorstwa jest to organizacyjnie i finansowo wydzielony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi charakteryzować finansowe i organizacyjne wyodrębnienie w ramach istniejącej struktury przedsiębiorstwa w stopniu umożliwiającym jego samodzielne działanie po wydzieleniu.
2016
12
lip

Istota:
Uznanie majątku wyodrębnionego oraz majątku pozostającego w spółce za zorganizowane części przedsiębiorstwa;
Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie (art. 12 ust. 1 pkt. 9).
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania pierwszego, majątek wyodrębniony z Wnioskodawcy zorganizowany w formie ED, EO oraz EP oraz majątek pozostający u Wnioskodawcy (składający się z EU oraz CE) będą na dzień podziału stanowić (odpowiednio części wydzielane, jak i pozostające u Wnioskodawcy) zorganizowane części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się „ (...) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”. Równocześnie brzmienie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, który to przepis definiuje pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na potrzeby ustawy o VAT jest identyczne w brzmieniu z definicją ZCP zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Jednakowe brzmienie definicji ZCP na gruncie ustawy o PDOP oraz ustawy o VAT - zdaniem Wnioskodawcy (znajdującym odzwierciedlanie w orzecznictwie i praktyce) - powinno skutkować tym, że pojęcie „ zorganizowanej części przedsiębiorstwa ” powinno być interpretowane w ten sam sposób. Stąd na potrzeby niniejszego wniosku, w celu uzasadnienia swojego stanowiska w zakresie Pytania 1, Wnioskodawca przedstawia łączną argumentacje na gruncie przepisów ustawy o PDOP oraz ustawy o VAT.
2016
12
lip

Istota:
1) Czy opisany w stanie faktycznym zespół składników majątkowych i niemajątkowych za pomocą którego Spółka prowadzi działalność sprzedaży detalicznej prowadzoną pod marką stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT?
2) Czy opisany w stanie faktycznym zespół składników majątkowych i niemajątkowych za pomocą którego Spółka prowadzi działalność sprzedaży detalicznej prowadzoną bez marki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT?
3) Czy podział przez wydzielenie Spółki polegający na wydzieleniu działalności sprzedaży detalicznej prowadzonej pod marką i pozostawieniu w Spółce działalności sprzedaży detalicznej prowadzonej bez marki, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT?
4) Czy podział Spółki przez wydzielenie polegający na wydzieleniu działalności sprzedaży detalicznej prowadzonej pod marką i pozostawieniu w Spółce działalności sprzedaży detalicznej prowadzonej bez marki będzie stanowił czynność opodatkowaną podatkiem VAT?
Fragment:
W pierwszym przypadku ustawodawca wskazuje, że przychód występuje w sytuacji, gdy majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast w drugim przypadku prawodawca uznał, że przychód wystąpi w sytuacji gdy majątek przejmowany lub majątek pozostający w Spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem ażeby skorzystać z wyłączenia z przychodów obydwie części majątku (wydzielana i pozostająca w dzielonej spółce) muszą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa. W konsekwencji ewentualne wystąpienie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT, uzależnione jest od posiadania przez obydwie części przedsiębiorstwa podlegające podziałowi przez wydzielenie atrybutu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT. Jak Spółka wskazuje powyżej wszystkie przesłanki wynikające z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej w art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT są spełnione zarówno w przypadku działalności Spółki prowadzonej pod marką jak również działalności Spółki w zakresie sprzedaży detalicznej prowadzonej bez marki. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym w opisie stanu faktycznego zdarzeniu przyszłym działalność prowadzona pod marką oraz działalność prowadzona bez marki i powiązane z nimi składniki majątkowe i niemajątkowe stanowią odrębne zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT.
2016
12
lip

Istota:
1) Czy wyodrębniony organizacyjnie i księgowo zespół składników, który tworzą dwie nieruchomości zabudowane wraz z urządzeniami i wyposażeniem, oznaczenia, wierzytelności, zobowiązania, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności oraz pracownicy stanowi, zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zorganizowaną część przedsiębiorstwa?
2) Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi między innymi nieruchomości, której koszt nabycia sfinansowano częściowo z dotacji, spowoduje u Wnioskodawcy konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od tej operacji gospodarczej?
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Aby zatem określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 Ustawy), musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.
2016
12
lip

Istota:
1. Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego wyodrębnienie w spółce składników majątkowych, zakwalifikowane jako „część nieruchomościowa” stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop?
2. Czy prawidłowe jest przyjęcie (w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1), że wobec wydzielenia w ramach planowanego podziału spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej „część nieruchomościową”, podział spółki będzie neutralny podatkowo stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 updop?
Fragment:
W konsekwencji wystąpienie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, uzależnione jest od posiadania przez obydwie części przedsiębiorstwa podlegającego podziałowi przez wydzielenie atrybutu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 omawianej ustawy. Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że jednym z podstawowych elementów istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.
2016
10
lip

Istota:
Czy wnoszone aportem składniki majątkowe i niemajątkowe stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop i na mocy art. 12 ust. 1 pkt 7, nominalna wartość udziałów objętych w zamian za aport nie będzie stanowić przychodu.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła potencjalnie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Na gruncie updop mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Aby zatem określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ww. ustawy), musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.
2016
10
lip

Istota:
Aport Działu Produkcji jako transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozostająca poza zakresem VAT.
Fragment:
W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Podsumowując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa winna mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 ustawy Kodeks cywilny. Tak rozumiana zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest towarem w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy. Natomiast brak zaistnienia (...)
2016
10
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży przedsiębiorstwa
Fragment:
W myśl art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze podatnika jako dział, wydział, oddział. Wyodrębnienie organizacyjne powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego podobnego aktu. Wyodrębnienie finansowe wskazuje na sytuacje, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do określonej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie funkcjonalne oznacza istnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej funkcjonalną całość przeznaczoną do realizacji określonych zadań gospodarczych. W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym nie doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
2016
8
lip

Istota:
Uznanie majątku pozostającego w Spółce oraz majątku przenoszonego do Nowej Spółki w wyniku podziału przez wydzielenie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie (art. 12 ust. 1 pkt 9);
Sukcesja podatkowa oraz obowiązek złożenia zeznania rocznego CIT-8 za okres przed dokonaniem podziału.
Fragment:
Na wstępie należy wskazać, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa została zdefiniowana w przepisach UPDOP (art. 4a pkt 4 UPDOP) oraz UPTU (art. 2 pkt 27e UPTU). Porównanie literalnego brzmienia obu definicji prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż w obu ustawach (tj. w ramach UPDOP oraz w ramach UPTU) zorganizowana część przedsiębiorstwa została zdefiniowana w tożsamy, identyczny sposób. Tak więc, na gruncie przepisów UPDOP oraz UPTU ustawodawca zastosował identyczne legalne definicje pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W tym kontekście wskazać należy, iż zgodnie z art. 4a pkt 4 UPDOP oraz z art. 2 pkt 27e UPTU zorganizowana część przedsiębiorstwa dla potrzeb UPDOP i UPTU oznacza „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”. Analiza powyższej definicji ZCP prowadzi do wniosku, iż status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki: stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie, jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych (jest wyodrębniona funkcjonalnie), mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.
2016
8
lip

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników majątkowych i niemajątkowych, za pomocą którego Spółka realizuje zadania Działu 2, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy w przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym aport Działu 2 opisanego w stanie faktycznym do Spółki 2, nie będzie skutkował powstaniem po stronie Wnioskodawczyni, jako wspólnika w Spółce obejmującej w zamian za ten aport udziały w Spółce 2, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przykładowo w interpretacji z dnia 18 czerwca 2009 r. nr IPPB5/423-152/09-2/MB Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, iż: „ Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość) ”. Tak też wskazuje się w doktrynie: „ W celu ustalenia zatem, czy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zbadać należy, czy nabyty zespół składników majątkowych stanowić mógłby samodzielnie działające przedsiębiorstwo ”. (A.
2016
8
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.