Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Pionu Pojazdów Szynowych do innej spółki kapitałowej.
Fragment:
Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako pion, zakład, dział, oddział, wydział, itp. (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu z 24 września 2010 r. sygn. I SA/Wr 1150/10). Analogiczne stanowisko prezentowane jest w indywidualnych interpretacjach podatkowych Ministra Finansów, w których przyjmuje się, że wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika, jako dział, wydział, oddział itp. Natomiast wyodrębnienie finansowe nie oznacza pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, która odnosi się do całego przedsiębiorstwa, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto podkreśla się, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, aby można było mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego (tak, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 lipca 2012 r.
2016
1
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania przedmiotu aportu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz określenia podstawy opodatkowania VAT czynności wniesienia aportu niestanowiącego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki kapitałowej, a także obliczenia podstawy opodatkowania metodą „w stu”.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zatem, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.
2016
1
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy wydzielone ze Spółki składniki majątku składające się na ZCP Usługi stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia od opodatkowania czynności przeniesienia tej części majątku do innego podmiotu dokonanej w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy ZCP Usługi stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT... Czy wydzielenie ze Spółki i przeniesienie do innej spółki, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa ZCP Usługi, w drodze podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych nie podlega opodatkowaniu VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1. ZCP Usługi stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Ad 2. Wydzielenie i przeniesienie do innej spółki prawa handlowego, ZCP Usługi zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT. Uzasadnienie Ad 1. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie z treścią tego przepisu, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się cyt.: „ (...) organizacyjnie finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”.
2016
1
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czy punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
1
maj

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do Banku, jak również majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do S, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP ?
Fragment:
W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że w zakresie wydzielenia istotne jest, aby zachodziło ono na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych), a wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 listopada 2010 r., sygn. I SA/Wr 1150/10). Analogiczne stanowisko prezentowane jest w wydawanych przez Ministra Finansów indywidualnych interpretacjach podatkowych, w których przyjmuje się, iż wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika, jako dział, wydział, oddział itp. Natomiast wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie składników majątkowych, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto podkreśla się, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki będące w takich wzajemnych relacjach, że składniki te tworzą zespół, a nie zbiór przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego (tak np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 lipca 2012 r., ITPB3/423-211/12/DK ). 2.
2016
29
kwi

Istota:
Czy przedstawione w opisanym stanie wyodrębnienie działalności prowadzonej w ramach oddziału Spółki oraz działalności prowadzonej w ramach centrali Spółki stanowi, każde z osobna, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Czy podział Spółki wnioskodawcy w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu, powodującego konieczność zapłaty podatku dochodowego?
Fragment:
Podział ten będzie polegał na tym, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki prowadzona w postaci oddziału zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej, natomiast pozostała zorganizowana część przedsiębiorstwa pozostanie w Spółce (spółka dzielona). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy przedstawione w opisanym stanie wyodrębnienie działalności prowadzonej w ramach oddziału Spółki oraz działalności prowadzonej w ramach centrali Spółki stanowi, każde z osobna, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Czy podział Spółki wnioskodawcy w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu, powodującego konieczność zapłaty podatku dochodowego... Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania pierwszego, każdy z wyodrębnionych obszarów działalności gospodarczej (tj. zarówno działalność prowadzona w ramach oddziału jak i działalność prowadzona przez centralę Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ ZCP ”) na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT): „ Ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”.
2016
29
kwi

Istota:
Czy transakcja podziału Spółki przez wydzielenie z niej Działu Majątku Nieruchomego i przeniesienie go do Spółki Przejmującej, przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce Działu Operacyjno-Handlowego nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki (Dzielonej), o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) i 55(2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zdaniem Spółki, wszystkie analizowane powyżej przesłanki istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym spełnione zarówno w odniesieniu do zespołu składników majątkowych, który ma zostać przeniesiony w toku planowanego podziału do Spółki Przejmującej (tj. Działu Majątku Nieruchomego), jak i w odniesieniu do zespołu składników majątkowych, które pozostałyby w majątku Spółki po podziale (tj.
2016
29
kwi

Istota:
Opodatkowanie zbycia składników majątku nie stanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
29
kwi

Istota:
Skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie
Fragment:
(...) zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przywołanej regulacji Ustawodawca uzależnia powstanie przychodu z tytułu podziału przedsiębiorstwa od tego, czy wydzielane i pozostające w spółce dzielonej składniki majątkowe mają postać zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tylko wtedy, jeżeli majątek wydzielany lub pozostający, tj. co najmniej jeden z nich, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powstaje przychód podatkowy po stronie dzielonej spółki. W konsekwencji, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału (w komentowanym przypadku Dział GMS) i majątek pozostający w spółce (Dział PP) stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, nie dochodzi do powstania przychodu w wyniku podziału przez wydzielenie. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie niezbędne przesłanki dla uznania Części Pozostającej (Dział PP) i Części Wydzielanej (Dział GMS) za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT są spełnione, to w świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie Części Wydzielanej nie będzie powodował powstania przychodu dla celów CIT po stronie Wnioskodawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
28
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie.
Fragment:
Powyższa regulacja znajdzie więc zastosowanie w następujących sytuacjach: gdy na każdą ze spółek przejmujących lub nowo zawiązanych nie przechodzi zorganizowana część przedsiębiorstwa (przy podziale przez przejęcie) lub gdy na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną przeniesione zostają składniki majątku niestanowiące zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub na spółkę tę zostaną przeniesione składniki majątkowe stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa, lecz składniki majątkowe pozostałe w spółce dzielonej nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa (przy podziale przez wydzielenie). Na mocy art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W rozumieniu powyższej regulacji prawnej, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, spełniać powinien następujące warunki: musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki przedsiębiorstwa przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące wskazane zadania.
2016
28
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wydzielenia Działu Produkcji z majątku Spółki oraz korekty podatku naliczonego.
Fragment:
Natomiast na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się „ do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ”. W art. 2 pkt 27e ustawy o VAT zdefiniowane zostało pojęcie „ zorganizowanej części przedsiębiorstwa ” jako „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jest tożsama co do treści z odpowiadającą jej definicją znajdującą się w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Z tego powodu argumenty Wnioskodawcy przytoczone w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania 1, a dotyczące kwalifikacji Działu Produkcji oraz Działu Sprzedaży jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa, znajdują zastosowanie także na gruncie ustawy o VAT. A mianowicie: Kwalifikacja składników majątku jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Zgodnie z ww. przepisem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
2016
28
kwi

Istota:
Uznanie zbywanych składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
Fragment:
Przepisy art. 2 pkt 27e ustawy o VAT wprost tymczasem wskazują na zobowiązania jako niezbędny element zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, Składniki Majątku zbywane przez Zbywcę nie mogą być uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zbywcy. Na zobowiązania jako niezbędny element zorganizowanej części przedsiębiorstwa wskazują również organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 27 kwietnia 2011 r., nr ILPP1/443-173/11-3/AK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał: „ Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż przeznaczony do sprzedaży przez Wnioskodawcę majątek nie spełnia definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynikającej z art. 2 pkt 27e ustawy, ponieważ nie obejmuje całości zobowiązań. Tym samym nie spełnia wszystkich kryteriów wymienionych w tym przepisie ”. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, nabywane Składniki Majątku nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Brak jest bowiem między nimi więzi organizacyjnej jaka wymagana jest by dana masa majątkowa mogła funkcjonować niezależnie w obrocie gospodarczym. Co więcej, uznanie tych elementów za przedsiębiorstwo byłoby wprost sprzeczne z ustawową definicją tego pojęcia, co stanowiłoby naruszenie prawa podatkowego, gdyż w istotny sposób rozszerzałoby zakres transakcji niepodlegających ustawie o VAT o liczne inne transakcje zbycia składników majątku.
2016
28
kwi

Istota:
Jeżeli sprzedaż opisanego wyżej zakładu gastronomicznego wraz z wszelkimi niezbędnymi do jego prowadzenia środkami materialnymi (w tym wyposażeniem) i niematerialnymi, przeniesieniem pracownika i wszelkich zobowiązań można potraktować jako transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy i kiedy powstanie dla Wnioskodawczyni przychód podatkowy w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jeżeli zatem nabywca zakładu gastronomicznego przejmie wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe, które będą umożliwiały prowadzenie działalności gospodarczej w takim samym charakterze oraz zakresie, można będzie uznać, że przedmiotem transakcji będzie sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera żadnych szczególnych unormowań odnoszących się do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, mają zastosowanie przepisy ww. ustawy regulujące zagadnienia dotyczące zbycia składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przy czym, według Słownika Języka Polskiego PWN, pojęcie „ należny ” oznacza „ przysługujący, należący się komuś lub czemuś ”.
2016
28
kwi

Istota:
Uznanie składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania czynności ich wniesienia aportem do spółki.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
28
kwi

Istota:
Czy zespół składników wydzielony ze Spółki w ramach działu handlowego oraz zespół składników pozostający w Spółce w ramach działu zarządzania i wynajmu nieruchomości własnych, będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa i w związku z tym, w oparciu o przepis art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p. w spółce podlegającej podziałowi nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
Fragment:
Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, operacje gospodarcze dotyczące działu handlowego będą ewidencjonowane na odrębnych kontach księgowych i ta część ksiąg zostanie przekazana w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem spełniony będzie warunek wyodrębnienia finansowego. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Z powyższego wynika, że w rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.
2016
27
kwi

Istota:
W zakresie:- uznania wyodrębnionej jednostki wewnętrznej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa,- rozpoznania przychodów w sytuacji objęcia udziałów w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).
2016
26
kwi

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki 2, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki 2, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki 2, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego czy składniki te będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa czy nie. Wnioskodawca wskazuje, że pojęcie „ darowizny ” nie zostało uregulowane na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym należy w tym zakresie posiłkować się odpowiednimi przepisami prawa cywilnego. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
2016
26
kwi

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki 2, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki 2, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie w drodze opisanej w stanie faktycznym umowy darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki 2, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego czy składniki te będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa czy nie. Wnioskodawca wskazuje, że pojęcie „ darowizny ” nie zostało uregulowane na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym należy w tym zakresie posiłkować się odpowiednimi przepisami prawa cywilnego. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
2016
26
kwi

Istota:
1. Opodatkowanie czynności wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z majątku przedsiębiorstwa.
2. Korekta podatku naliczonego.
Fragment:
Z tego powodu argumenty Wnioskodawcy przytoczone w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr sformułowane w poz. 69 formularza ORD-IN), a dotyczące kwalifikacji Działu Nieruchomości oraz Działu Finansowego jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa, znajdują zastosowanie także na gruncie ustawy o VAT. Kwalifikacja składników majątku jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Zgodnie z ww. przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W kontekście powyższego, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek: zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany; zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym; zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym; zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.
2016
24
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania przedmiotu sprzedaży za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zatem, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.
2016
24
kwi

Istota:
1. Opodatkowanie czynności wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z majątku przedsiębiorstwa.
2. Korekta podatku naliczonego.
Fragment:
Z tego powodu argumenty Wnioskodawcy przytoczone w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr sformułowane w poz. 69 formularza ORD-IN), a dotyczące kwalifikacji Działu Nieruchomości oraz Działu Finansowego jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa, znajdują zastosowanie także na gruncie ustawy o VAT. Kwalifikacja składników majątku jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Zgodnie z ww. przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W kontekście powyższego, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek: zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany; zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym; zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym; zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.
2016
22
kwi

Istota:
1. Opodatkowanie czynności wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z majątku przedsiębiorstwa.
2. Korekta podatku naliczonego.
Fragment:
Z tego powodu argumenty Wnioskodawcy przytoczone w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 1 sformułowane w poz. 69 formularza ORD-IN), a dotyczące kwalifikacji Działu Nieruchomości oraz Działu Finansowego jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa, znajdują zastosowanie także na gruncie ustawy o VAT. Kwalifikacja składników majątku jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Zgodnie z ww. przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W kontekście powyższego, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek: zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany; zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym; zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym; zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.
2016
22
kwi

Istota:
Podstawa opodatkowania przy nabyciu zorganizowanych części przedsiębiorstwa stanowiących kopalnie węgla kamiennego – wraz z wyrobiskami kapitalnymi
Fragment:
W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, przyjąć należy, że przedmiotem umowy sprzedaży był zespół składników tworzących zorganizowane części przedsiębiorstwa, a nie poszczególne pozycje majątku wchodzącego w ich skład, traktowane odrębnie i niezależnie, a związane z nimi jedynie wskutek ich ujęcia w aktywach bilansu zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Powyższe rozróżnienie jest istotne ze względu na sposób ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stanowi ją bowiem wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Przyjmując za Wnioskodawcą, że przedmiotem umowy sprzedaży były zorganizowane części przedsiębiorstwa górniczego, to ustalona za nie cena dotyczy całego zespołu składników wchodzących w skład tych zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Wartość ta wobec faktu, iż uwzględnia efekt synergii wynikły z powiązania składników jest różna niż suma wartości poszczególnych składników z osobna. Jako, że zorganizowana część przedsiębiorstwa, przez swoje wyodrębnienie, musi stanowić podmiot zdolny do samodzielnego pełnienia funkcji odpowiadających przedsiębiorstwu, traktujemy ją analogicznie jak przedsiębiorstwo, a zatem, cyt.: „uznając przedsiębiorstwo za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, a nie tylko „ realizacji określonych zadań gospodarczych ” wskazuje się na funkcjonalny organizm gospodarczy.
2016
21
kwi

Istota:
Podstawa opodatkowania przy nabyciu zorganizowanych części przedsiębiorstwa stanowiących kopalnie węgla kamiennego – wraz z wyrobiskami ruchowymi.
Fragment:
W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, przyjąć należy, że przedmiotem umowy sprzedaży był zespół składników tworzących zorganizowane części przedsiębiorstwa, a nie poszczególne pozycje majątku wchodzącego w ich skład, traktowane odrębnie i niezależnie, a związanych z nimi jedynie wskutek ich ujęcia w aktywach bilansu zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Powyższe rozróżnienie jest istotne ze względu na sposób ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stanowi ją bowiem wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Przyjmując za Wnioskodawcą, że przedmiotem umowy sprzedaży były zorganizowane części przedsiębiorstwa górniczego, to ustalona za nie cena dotyczy całego zespołu składników wchodzących w skład tych zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Wartość ta wobec faktu, iż uwzględnia efekt synergii wynikły z powiązania składników jest różna niż suma wartości poszczególnych składników z osobna. Jako, że zorganizowana część przedsiębiorstwa, przez swoje wyodrębnienie, musi stanowić podmiot zdolny do samodzielnego pełnienia funkcji odpowiadających przedsiębiorstwu, traktujemy ją analogicznie jak przedsiębiorstwo, a zatem, cyt.: „uznając przedsiębiorstwo za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, a nie tylko „ realizacji określonych zadań gospodarczych ” wskazuje się na funkcjonalny organizm gospodarczy.
2016
21
kwi

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, przez pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Jak zauważa Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w ww. interpretacji indywidualnej, „na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który wyraził swój pogląd w wyroku z 4 grudnia 2013 r., sygn. I SA/Gd 1205/13 - „ zorganizowana część przedsiębiorstwa (...)
2016
21
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku uiszczenia podatku należnego z tytułu wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od zakupu darowanych składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Obowiązek skorygowania podatku naliczonego od wcześniej nabytych towarów lub środków trwałych wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, które są następnie przedmiotem zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, reguluje art. 91 ust. 9 ustawy. Na mocy tego przepisu, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem w niniejszej sprawie, korekta podatku naliczonego w przypadku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dokonywana będzie przez jego nabywcę (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) na zasadach przewidzianych w art. 91 ustawy. W konsekwencji, w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego, określonej w art. 91 ustawy, od zakupu darowanych składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul.
2016
20
kwi

Istota:
Uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i uznanie opisanej transakcji za niepodlegającą opodatkowaniu na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT
Fragment:
Zatem podział spółki przez wydzielenie powinien być uznany za „ transakcję zbycia ” w rozumieniu art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, o ile przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. W konsekwencji, każda transakcja której przedmiotem zbycia jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część nie podlega opodatkowaniu VAT. W przypadku Wnioskodawcy kluczowe jest zatem ustalenie, czy wydzielana ze Spółki część majątku w postaci Zespołu składników, przekazywana na rzecz Nowej Spółki, będzie mogła zostać zakwalifikowana w momencie podziału Spółki jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. B. W związku z powyższym, należy przeanalizować, czy Zespół składników mógłby zostać zakwalifikowany, w momencie podziału Spółki, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT (dalej: ZCP). W art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT została zawarta definicja ZCP. W myśl tego przepisu ZCP to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W świetle powyższej definicji uznać należy, że aby zespół składników (...)
2016
20
kwi

Istota:
Darowizna przedsiębiorstwa oraz korekta VAT naliczonego w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Stosownie bowiem do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „ transakcji zbycia ”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „ dostawy towarów ” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport). Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „ przedsiębiorstwo ”, należy więc odwołać się odpowiednio do przepisów ustawy Kodeks cywilny Zgodnie z art. 55 1 (...)
2016
20
kwi

Istota:
Wyłączenia z opodatkowania zbycia składników majątkowych.
Fragment:
Natomiast wyodrębnienie finansowe nie musi koniecznie oznaczać, że zorganizowana część przedsiębiorstwa jest zobowiązana do samodzielnego sporządzania bilansu. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w ustawie VAT wyraźnie wskazuje, że zespół składników majątkowych wchodzących w jego skład powinien zawierać także zobowiązania. Tym samym, by zespół składników mógł być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (oprócz przenoszonych składników majątkowych) oraz przykładowo umów z kontrahentami oraz umów o pracę, przeniesieniu powinny podlegać zobowiązania tego działu/oddziału. Zakwalifikowanie danego zespołu składników materialnych i niematerialnych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa możliwe jest jedynie, gdy spełnione są jednocześnie wszystkie przesłanki określone w powołanym przepisie. Mając na uwadze przytoczoną powyżej definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa obowiązującą na gruncie przepisów ustawy o VAT uznać należy, że zespół składników będzie mógł być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jeżeli: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań; zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych; zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
2016
20
kwi

Istota:
Działalność związana ze znakami towarowymi jako ZCP.
Fragment:
Zatem warunek prowadzenia odrębnych ksiąg podatkowych oraz sporządzania na ich podstawie sprawozdań finansowych nie jest niezbędny z punktu widzenia wyodrębnienia – finansowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa. O wyodrębnieniu finansowym można mówić już w przypadku istnienia samej możliwości wyodrębnienia podstawowych informacji o sytuacji finansowej i majątkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Taka możliwość zajdzie w ramach istniejącego w rozpatrywanym przedsiębiorstwie systemu rachunkowości Wnioskodawczyni i powinna umożliwiać wyodrębnienie udziału kosztów w związku z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie funkcjonalne: Wnioskodawczyni podnosi, iż ostatnim kryterium jest wymaganie, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.
2016
19
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.