Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Przypomnieć też należy, że z żadnego przepisu nie wynika, że działalność nabywcy ma być rodzajowo tożsama z działalnością zbywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem w oparciu o otrzymany zespół składników stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa nabywca ma mieć potencjalną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej takiej samej lub innej. Mając na uwadze powyższe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „ przekazania całości lub części majątku ”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Tym bardziej, elementem tym nie mogą być obciążające zorganizowaną część przedsiębiorstwa zobowiązania. W tym zakresie Trybunał uznał bowiem, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.
2016
5
lut

Istota:
Czy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Dział Produkcji Etykiet Białych, tworzący Majątek Przejmowany 1, który ma zostać przeniesiony na Spółkę Przejmującą 1 w wyniku podziału Spółki, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa?Czy podział Spółki będzie dla Wnioskodawcy neutralny podatkowo, w szczególności czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów Spółki Przejmującej 1, w związku z przejęciem przez nią Majątku Przejmowanego 1, nie doprowadzi do powstania u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W świetle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz powołanego przepisu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, że opisany we wniosku zespół składników majątkowych mieści się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę literalną treść art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zauważyć trzeba, że ww. przepis odnosi się do dwóch sytuacji, tj. podziału spółki oraz podziału przez wydzielenie. W pierwszym przypadku ustawodawca wskazuje, że przychód występuje w sytuacji gdy majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast w drugim przypadku prawodawca uznał, iż przychód wystąpi w sytuacji gdy majątek przejmowany lub majątek pozostający w Spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem ażeby skorzystać z wyłączenia z przychodów obydwie części majątku muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że skoro Majątek Przejmowany 1 wydzielany ze Spółki będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa wówczas z tytułu opisanego we wniosku podziału przez przejęcie po stronie Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nawiązując do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych oraz przywołanego orzecznictwa sądowego zaznacza się, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.
2016
5
lut

Istota:
Czy od wartości aportu wniesionego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przekazanego przez Wnioskodawcę utworzonej spółce z o. o., po stronie Wnioskodawcy powstanie skutek podatkowy w podatku dochodowym?
Fragment:
Jako jedyny właściciel ma zamiar podwyższyć kapitał zakładowy ww. spółki poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - lokali z przeznaczeniem na wynajem. Jak zaznacza Wnioskodawca, wniesione aportem składniki mienia stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Jednocześnie posiadany zespół składników materialnych i niematerialnych mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Wnioskodawca wskazał również, że w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostaną wniesione aportem: Środki trwałe przeznaczone do wynajmu, Należności od kontrahentów z tyt. najmu, Drobny sprzęt i wyposażenie, Zobowiązania z tyt. zakupu usług związanych z najmem, Umowy o pracę z pracownikami, Umowy z dzierżawcami i klientami, Zobowiązania z tyt. zakupu usług. W odniesieniu zatem do treści powyższego przepisu należy stwierdzić, że w sytuacji gdy na moment wniesienia opisywanego aportu do nowej spółki, zespół składników majątkowych będzie spełniał warunki niezbędne dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wówczas nie dojdzie do wystąpienia przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
5
lut

Istota:
Brak opodatkowania czynności wniesienia aportu do spółki prawa handlowego.
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa, na gruncie prawa podatkowego definiowana jest natomiast jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (art. 2 punkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług). Ze względu na okoliczność, że przedmiotem wniesienia aportem do nowo powstałej spółki będą wszelkie składniki (z wyłączeniem nieruchomości stanowiących własność Wnioskodawcy), które samodzielnie mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, w ocenie podatnika, planowana czynność obejmować będzie swoim zakresem zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą za pomocą zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, tj. za pomocą przedsiębiorstwa w rozumienia art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Najważniejszym składnikiem aportowanego przedsiębiorstwa są składniki majątku służące prowadzeniu działalności gospodarczej - środki trwałe w postaci ruchomości, w tym urządzenia, maszyny, pojazdy, narzędzia, materiały, towary itp.
2016
5
lut

Istota:
Uznanie składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania czynności ich zbycia.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
4
lut

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia Oddziału.
Fragment:
Mając na uwadze całość przedstawionej powyżej argumentacji, w ocenie Spółki, w świetle art. 2 pkt 27e ustawy Oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zdaniem Spółki, definicja „ zbycie ” użyta w ustawie o podatku od towarów i usług jest pojęciem szerszym niż sprzedaż i obejmuje każdą czynność skutkującą przeniesieniem prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W szczególności pod pojęciem „ zbycie ” rozumie się także zamianę, darowiznę, czy każdą inną czynność skutkującą przeniesieniem własności, w tym aport. Z powyższego wynika, że w przypadku przeniesienia Oddziału na rzecz występującego wspólnika będzie miał zastosowanie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie którego wyłączono stosowanie przepisów tej ustawy w odniesieniu do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Odnosząc przedstawiony stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że mający być przedmiotem przekazania na rzecz występującego wspólnika zespół składników majątkowych spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, zatem zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy przeniesienie Oddziału na rzecz występującego wspólnika, nie spowoduje powstania po stronie Spółki obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.
2016
3
lut

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do spółki kapitałowej aportu w postaci Działu stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
Fragment:
(...) zorganizowaną część przedsiębiorstwa - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 11 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia do spółki kapitałowej aportu w postaci Działu stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jest osobą prawną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i należy do Grupy M. (dalej: Grupa) świadczącej usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą na rynku polskim. Spółka sprawuje rolę jednostki dominującej Grupy działającej pod wspólną marką. Ze względu na przedmiot działalności Spółki, niezbędne jest prowadzenie odpowiednich działań o charakterze marketingowym i promocyjnym, służącym budowaniu wizerunku oraz zwiększeniu rozpoznawalności marki. W tym celu Spółka zatrudnia odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, do których zadań należy m.in. opracowywanie kampanii promocyjnych, przygotowywanie materiałów informacyjnych, organizowanie spotkań marketingowych, itp.
2016
3
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.
Fragment:
Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 i 55 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości.
2016
29
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki z o.o.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.
2016
29
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wniesienia aportem do nowo utworzonej Spółki opisanej masy majątkowej.
Fragment:
Wskazać w tym miejscu należy, iż w doktrynie prawa podatkowego uważa się, iż sformułowanie przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, nakazuje traktować zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 K.C. I. Zorganizowana część przedsiębiorstwa W myśl art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Na gruncie ustawy podatkowej mamy zatem do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, a ich zespół mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. W orzecznictwie przyjmuje się, że zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest jednostka tego przedsiębiorstwa, która wchodzi w skład przedsiębiorstwa jako jego wewnętrzna część, stanowi organizacyjnie wyodrębniony kompleks składników o charakterze materialnym i niematerialnym oraz zachodzi powiązanie tych składników w sposób funkcjonalny.
2016
29
sty

Istota:
Uznanie Działu wnoszonego aportem za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i uznanie tej transakcji za niepodlegającą opodatkowaniu na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT
Fragment:
Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).
2016
28
sty

Istota:
Nieuznanie zbywanej nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tej nieruchomości.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy opisana przyszła transakcja sprzedaży Nieruchomości, praw związanych z Budynkiem hotelowym oraz Wyposażenia nie będzie mogła zostać uznana za transakcję zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji nie będzie podlegać wyłączeniu od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT... W przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1 potwierdzającej, iż przedmiotem sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, czy Wnioskodawca, w zakresie w jakim będzie wykorzystywał Nieruchomość wraz z Wyposażeniem do prowadzenia działalności opodatkowanej, będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez Zbywcę w związku z opisaną transakcją... Zdaniem Wnioskodawcy: Opisana przyszła transakcja sprzedaży Nieruchomości, praw związanych z Budynkiem hotelowym oraz Wyposażenia nie będzie mogła zostać uznana za transakcję zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji nie będzie podlegać wyłączeniu od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Przedmiotem sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, w ocenie Wnioskodawcy, w zakresie w jakim będzie wykorzystywał Nieruchomość wraz z Wyposażeniem do prowadzenia działalności opodatkowanej, będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez Zbywcę w związku z opisaną transakcją.
2016
28
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu dla spółki przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie spółki dzielonej, oraz obowiązków płatnika po stronie spółki przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie spółki dzielonej.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza - co prawda - pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto jest wymagane, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Aby zatem określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.
2016
27
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zakwalifikowania masy majątkowej będącej przedmiotem aportu do nowo utworzonej spółki jako zorganizowana część przedsiębiorstwa oraz uznania, że ww. czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
27
sty

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozpoznania przychodu w związku z planowaną operacją podziału przez wydzielenie przez udziałowca Spółki.
Fragment:
Podział ten będzie polegał na tym, że zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki X prowadzona w postaci oddziału zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej, natomiast pozostała zorganizowana część przedsiębiorstwa pozostanie w Spółce X. W takim przypadku nie zostanie spełniona dyspozycja z przytoczonego art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a to dlatego, że przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału i majątek pozostający w spółce, będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy odnosząc się bezpośrednio do treści przytoczonego art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) z tytułu ustalonej na dzień podziału nadwyżki nominalnej wartości udziałów przydzielonych w spółce nowo zawiązanej nad kosztami uzyskania przychodów określonymi jako wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.
2016
27
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w związku z wydzieleniem Centrali, po stronie Spółki dzielonej wystąpi obowiązek w podatku VAT oraz czy Spółka dzielona będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego.
Fragment:
W szczególności, ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie sprawozdania finansowego (czyli zakwalifikowanie do kategorii „ samobilansującego się oddziału ”) nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego, by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Niemniej, biorąc pod uwagę, że Oddział funkcjonuje jako wyodrębniony oddział Spółki dzielonej, ma siedzibę w innej lokalizacji niż Centrala, sporządza osobne od Centrali sprawozdanie finansowe (tzw. oddział samobilansujący się), w przedstawionym zdarzeniu przyszłym szczególnie zasadne jest stwierdzenie, że Centrala oraz Oddział charakteryzują się wyodrębnieniem finansowym. Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jego pozostałej części (w tym odrębne regulowanie zobowiązań oraz przyjmowanie należności zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Ważne jest, aby należności i zobowiązana były wyodrębnione i dały się przyporządkować do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze).
2016
26
sty

Istota:
Czy w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym (winno być w zdarzeniu przyszłym), zarówno wydzielany ze Spółki (ZCP 2), jak i pozostający po podziale w Spółce (ZCP 1) zespół składników majątkowych, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), a w konsekwencji, czy w wyniku planowanego podziału Spółki przez wydzielenie (po przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną) powstanie po stronie Spółki przychód, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Planuje się, że uchwały te będą zawierać w szczególności: oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionych zorganizowanych części przedsiębiorstwa; opis działalności, jaką prowadzi każda ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa; wskazanie osób kierujących daną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa; zestawienie materialnych i niematerialnych składników przedsiębiorstwa przyporządkowanych do danej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W celu zapewnienia efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, po dokonaniu jej przekształcenia i wydzielenia w ramach Spółki ZCP 1 i ZCP 2, dokonane zostanie rozdzielenie strukturalne obu obszarów działalności, które realizowane będą przez dwa niezależne podmioty, każdy skoncentrowany tylko na jednej z tych działalności. W związku z powyższym, rozważane jest dokonanie podziału Spółki poprzez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z majątkiem przynależnym do tej części i przeniesienie go na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) (podział przez wydzielenie). W dotychczasowej Spółce pozostanie przedsiębiorstwo prowadzące działalność produkcyjną (ZCP 1).
2016
24
sty

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wnoszone aportem składniki majątkowe i niemajątkowe stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz sposobu ustalenia ich wartości początkowej.
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).
2016
24
sty

Istota:
Uznanie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych (Zespołu nr 1, Zespołu nr 2 oraz pozostałych wyodrębnionych w strukturze Spółki zespołów) za zorganizowane części przedsiębiorstwa, których zbycie w drodze aportu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
Sposób rozumienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa wypracowany na gruncie podatków dochodowych (uwzględniający trzy płaszczyzny wyodrębnienia) nie jest właściwy w ocenie Sądu na gruncie podatku od towarów i usług. Podstawowe znaczenie dla oceny czy dany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie podatku od towarów i usług ma jedynie kryterium funkcjonalne, wskazujące, że zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna stanowić część przedsiębiorstwa, prowadzonego przez podatnika, zdolną do samodzielnego działania. Mając na uwadze powyższe, z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że dla uznania, że zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie podatku od towarów i usług, konieczne jest jedynie spełnienie warunku funkcjonalnego. Abstrahując jednak od powyższego, w ocenie Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym Zespół nr 1 spełnia wszystkie przewidziane ustawą o VAT warunki uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. warunek wyodrębnienia organizacyjnego, wyodrębnienia finansowego oraz wyodrębnienia funkcjonalnego.
2016
24
sty

Istota:
Uznanie, że wniesienie aportów w postaci wyodrębnionych jednostek wewnętrznych stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
24
sty

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego.
Fragment:
Tym samym, Pana zdaniem, zespół składników opisanych w niniejszym wniosku dotyczący prowadzenia lokalu gastronomiczno-rozrywkowego stanowi Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa w myśl art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ponadto, w ramach spółki będzie prowadził Pan identyczną działalność, jak wykonywana do tej pory w ramach ZCP, poinformuje podmioty związane z nim umowami o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności oraz poinformuje o tym fakcie pracowników. Tym samym, z uwagi na fakt, iż działalność określona powyżej stanowić będzie Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, aport tejże zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT. Ad. 2 W związku z faktem, iż Pana zdaniem, działalność opisana w pkt 1 przedstawionego stanu faktycznego, związana z prowadzeniem lokalu gastronomiczno-usługowego stanowi Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, wniesienie aportu w postaci wyodrębnionej i zorganizowanej części jednoosobowej działalności gospodarczej, polegającej na prowadzeniu lokalu gastronomiczno-rozrywkowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT.
2016
24
sty

Istota:
Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym, objęcie udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Oddziału można uznać za objęcie udziałów w spółce w zamian za wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i które w związku z tym nie stanowi przychodów, zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym, objęcie udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Oddziału można uznać za objęcie udziałów w spółce w zamian za wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i które w związku z tym nie stanowi przychodów, zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Spółki, Oddziały można uznać za zorganizowane części przedsiębiorstwa, a wniesienie ich aportem do dwóch różnych spółek nie będzie skutkowało powstaniem przychodu, zgodnie art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Istota pytania sprowadza się do potwierdzenia, że Oddział Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wg definicji ustawowej, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W świetle powyższego, zorganizowana część przedsiębiorstwa jest: zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, istniejącym w ramach danego przedsiębiorstwa, wyodrębnionym organizacyjnie, wyodrębnionym finansowo, mogącym stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze, które realizuje w ramach przedsiębiorstwa.
2016
22
sty

Istota:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa. Skutki podziału przez wydzielenie.
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu podlega operacja gospodarcza polegająca na podziale spółki, jeśli majątek przejmowany na skutek podziału, jak również majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa. A contrario, w przypadku, jeśli majątek przejmowany na skutek podziału, jak również majątek pozostający w spółce dzielonej stanowi zorganizowaną części przedsiębiorstwa ww. przychód nie powstaje, co oznacza, że operacja podziału jest podatkowo neutralna dla wspólnika spółki dzielonej. Zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ ZCP ”) oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Warunkiem niezbędnym do uznania określonego zespołu składników majątkowych za ZCP jest: istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej, uznanie, że wydzielana cześć może potencjalnie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze (do realizacji których służy w istniejącym przedsiębiorstwie).
2016
22
sty

Istota:
Czy w okolicznościach opisanych w zdarzeniu przyszłym – zarówno wydzielany ze Spółki (ZCP 2), jak i pozostający po podziale w Spółce (ZCP 1) zespół składników majątkowych, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), a w konsekwencji, czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w związku z podziałem Spółki i objęciem udziałów w kapitale zakładowym nowo zawiązanej spółki z o.o., na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Planuje się, że uchwały te będą zawierać w szczególności: oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionych zorganizowanych części przedsiębiorstwa; opis działalności, jaką prowadzi każda ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa; wskazanie osób kierujących daną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa; zestawienie materialnych i niematerialnych składników przedsiębiorstwa przyporządkowanych do danej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W celu zapewnienia efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, po dokonaniu jej przekształcenia i wydzielenia w ramach Spółki ZCP 1 i ZCP 2, dokonane zostanie rozdzielenie strukturalne obu obszarów działalności, które realizowane będą przez dwa niezależne podmioty, każdy skoncentrowany tylko na jednej z tych działalności. Obecni Wspólnicy, a przyszli akcjonariusze Spółki, rozważają w związku z tym dokonanie podziału Spółki poprzez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z majątkiem przynależnym do tej części i przeniesienie go na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) (podział przez wydzielenie). W dotychczasowej Spółce pozostanie przedsiębiorstwo prowadzące działalność produkcyjną (ZCP 1).
2016
22
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia hotelu w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Hotel stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT... Czy wniesienie Hotelu, będącego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, do Nowej Spółki spowoduje w Spółce powstanie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT... Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, Hotel stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ Ustawa o CIT ”). Ad. 2 Ze względu na fakt, że Hotel stanowi zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT, Wnioskodawca wnosząc Hotel aportem do Nowej Spółki nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT. Zgodnie z art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
2016
21
sty

Istota:
Wyłączenia z opodatkowania wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki komandytowej.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
21
sty

Istota:
W zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników materialnych i niematerialnych, który będzie podlegał wydzieleniu oraz zostanie przeniesiony na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę oraz wyłączenia z opodatkowania ww. transakcji na podstawie art. 6 ustawy .
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
21
sty

Istota:
Uznanie zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. To oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2016
21
sty

Istota:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa. Skutki podziału przez wydzielenie.
Fragment:
Literalna wykładnia powyższego przepisu wskazuje, że wyżej wymieniona nadwyżka podlega opodatkowaniu jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych jedynie wówczas, gdy majątek przejmowany na skutek podziału lub pozostający w spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. A contrario w przypadku, gdy majątek przejmowany jak i pozostawiony w spółce dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa opodatkowanie nadwyżki nie wystąpi. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W ocenie Wnioskodawcy, na skutek podziału przez wydzielenie zarówno majątek pozostający w Spółce (Dział operacyjny) jak i majątek przenoszony do Spółki przejmującej (Dział nieruchomości) będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przemawiają za tym argumenty przedstawione poniżej: a.majtek ten będzie wyodrębniony organizacyjnie Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp.
2016
20
sty

Istota:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa. Skutki podziału przez wydzielenie.
Fragment:
Literalna wykładnia powyższego przepisu wskazuje, że wyżej wymieniona nadwyżka podlega opodatkowaniu jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych jedynie wówczas, gdy majątek przejmowany na skutek podziału lub pozostający w spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. A contrario w przypadku, gdy majątek przejmowany jak i pozostawiony w spółce dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa opodatkowanie nadwyżki nie wystąpi. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W ocenie Wnioskodawcy, na skutek podziału przez wydzielenie zarówno majątek pozostający w Spółce (Dział operacyjny) jak i majątek przenoszony do Spółki przejmującej (Dział nieruchomości) będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przemawiają za tym argumenty przedstawione poniżej: a.majtek ten będzie wyodrębniony organizacyjnie Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp.
2016
20
sty
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.