ITPB2/4511-647/15/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1. Przychód z jakiego tytułu stanowi kwota przyznanej emerytowanemu żołnierzowi zawodowemu pomocy rekonwersyjnej - w postaci pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego?
2. Jaka forma opodatkowania jest właściwa w przypadku świadczenia w postaci kosztów przekwalifikowania zawodowego (pomoc rekonwersyjna), przyznanego emerytowanemu żołnierzowi zawodowemu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wypłaconego świadczenia w postaci kosztów przekwalifikowania zawodowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wypłaconego świadczenia w postaci kosztów przekwalifikowania zawodowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w styczniu 2014 r. przyznał Wnioskodawcy - emerytowanemu żołnierzowi zawodowemu świadczenie w postaci pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego. W momencie złożenia wniosku o refundację kosztów przekwalifikowania, jak i w dniu wydania decyzji administracyjnej w tym przedmiocie Wnioskodawca miał już status emerytowanego żołnierza zawodowego. Kwotę przyznaną przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego Wnioskodawca przeznaczył na ukończenie szkolenia w celu uzyskania uprawnień pracownika ochrony.

Wojskowe Biuro Emerytalne sporządziło informację PIT-8C, w której uwzględniono świadczenie w postaci przekwalifikowania zawodowego w wysokości 7 280 zł, od której to kwoty następnie został naliczony zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Przychód z jakiego tytułu stanowi kwota przyznanej emerytowanemu żołnierzowi zawodowemu pomocy rekonwersyjnej - w postaci pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego...
  2. Jaka forma opodatkowania jest właściwa w przypadku świadczenia w postaci kosztów przekwalifikowania zawodowego (pomoc rekonwersyjna), przyznanego emerytowanemu żołnierzowi zawodowemu...

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1414) Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego pokrywa koszty przekwalifikowania zawodowego. Pomocą rekonwersyjną zostali objęci żołnierze, o których mowa w art. 119 ust. 1 cyt. ustawy - w tym żołnierze, którzy przeszli na emeryturę.

Na podstawie art. 120 ww. ustawy, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, mogą oni korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy. W ramach tej pomocy, mogą być pokrywane koszty:

  1. przekwalifikowania zawodowego;
  2. przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki;
  3. zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;

W ocenie Wnioskodawcy w przypadku świadczenia wypłaconego w ramach pomocy rekonwersyjnej udzielonej emerytowi lub renciście (byłemu żołnierzowi) zastosowanie znajduje przepis art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym lub stosunkiem pracy pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

W przedmiotowej sprawie podatnik, który jest beneficjentem świadczenia rekonwersyjnego jest osobą, która posiada status emeryta - i posiadała go w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy rekonwersyjnej, a udzielone podatnikowi świadczenie wynikało bezpośrednio z uprzednio łączącego ich stosunku pracy (stosunku służbowego). Pod pojęciem rekonwersji należy rozumieć działania podejmowane wobec żołnierzy zawodowych zwalnianych z wojska w wieku umożliwiającym adaptację społeczno-zawodową do warunków cywilnych. Tym samym przychód w postaci pomocy rekonwersyjnej został uzyskany bezpośrednio w związku z przejściem żołnierza zawodowego na emeryturę.

Wnioskodawca podkreśla, że pomoc rekonwersyjna świadczona na rzecz żołnierzy nadal pozostających w służbie oraz dla byłych żołnierzy bez uprawnień emerytalnych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jednakże w przedmiotowej sprawie pomoc została przyznana byłemu żołnierzowi zawodowemu, któremu przysługiwały wówczas uprawnienia emerytalnej i w związku z powyższym – Jego zdaniem - należy uznać, że kwota wypłacona przez Wojskowe Biuro Emerytalne stanowi przychód w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4, więc podatek powinien być pobrany w wysokości zryczałtowanej 10%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Art. 30 ust. 1 pkt 4 stanowi, że od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% należności.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w styczniu 2014 r. przyznał Wnioskodawcy - emerytowanemu żołnierzowi zawodowemu świadczenie w postaci pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego. W momencie złożenia wniosku o refundację kosztów przekwalifikowania, jak i w dniu wydania decyzji administracyjnej w tym przedmiocie Wnioskodawca miał już status emerytowanego żołnierza zawodowego. Kwotę przyznaną przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego Wnioskodawca przeznaczył na ukończenie szkolenia w celu uzyskania uprawnień pracownika ochrony.

Wojskowe Biuro Emerytalne sporządziło informację PIT-8C, w której uwzględniono świadczenie w postaci przekwalifikowania zawodowego w wysokości 7 280 zł, od której to kwoty następnie został naliczony zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%.

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1414 z późn. zm.) były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1 i 12-15, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać, na terenie kraju, z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, iż do świadczenia w postaci pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego dokonanego na podstawie art. 120 ust. 1 powołanej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych nie ma zastosowania zryczałtowana forma opodatkowania, gdyż literalnie świadczenie to przysługuje żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej, niekoniecznie emerytom czy rencistom.

W konsekwencji, świadczenie w postaci pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego w ramach pomocy rekonwersyjnej należy traktować jako przychody z innych źródeł w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym, które powinny być opodatkowane według skali podatkowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70 - 561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.