ITPB2/4511-647/15/BK | Interpretacja indywidualna

1. Przychód z jakiego tytułu stanowi kwota przyznanej emerytowanemu żołnierzowi zawodowemu pomocy rekonwersyjnej - w postaci pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego?
2. Jaka forma opodatkowania jest właściwa w przypadku świadczenia w postaci kosztów przekwalifikowania zawodowego (pomoc rekonwersyjna), przyznanego emerytowanemu żołnierzowi zawodowemu?
ITPB2/4511-647/15/BKinterpretacja indywidualna
 1. emeryci
 2. obowiązek płatnika
 3. pomoc
 4. przychody z innych źródeł
 5. świadczenia
 6. żołnierze
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wypłaconego świadczenia w postaci kosztów przekwalifikowania zawodowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wypłaconego świadczenia w postaci kosztów przekwalifikowania zawodowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w styczniu 2014 r. przyznał Wnioskodawcy - emerytowanemu żołnierzowi zawodowemu świadczenie w postaci pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego. W momencie złożenia wniosku o refundację kosztów przekwalifikowania, jak i w dniu wydania decyzji administracyjnej w tym przedmiocie Wnioskodawca miał już status emerytowanego żołnierza zawodowego. Kwotę przyznaną przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego Wnioskodawca przeznaczył na ukończenie szkolenia w celu uzyskania uprawnień pracownika ochrony.

Wojskowe Biuro Emerytalne sporządziło informację PIT-8C, w której uwzględniono świadczenie w postaci przekwalifikowania zawodowego w wysokości 7 280 zł, od której to kwoty następnie został naliczony zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Przychód z jakiego tytułu stanowi kwota przyznanej emerytowanemu żołnierzowi zawodowemu pomocy rekonwersyjnej - w postaci pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego...
 2. Jaka forma opodatkowania jest właściwa w przypadku świadczenia w postaci kosztów przekwalifikowania zawodowego (pomoc rekonwersyjna), przyznanego emerytowanemu żołnierzowi zawodowemu...

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1414) Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego pokrywa koszty przekwalifikowania zawodowego. Pomocą rekonwersyjną zostali objęci żołnierze, o których mowa w art. 119 ust. 1 cyt. ustawy - w tym żołnierze, którzy przeszli na emeryturę.

Na podstawie art. 120 ww. ustawy, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, mogą oni korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy. W ramach tej pomocy, mogą być pokrywane koszty:

 1. przekwalifikowania zawodowego;
 2. przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki;
 3. zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;

W ocenie Wnioskodawcy w przypadku świadczenia wypłaconego w ramach pomocy rekonwersyjnej udzielonej emerytowi lub renciście (byłemu żołnierzowi) zastosowanie znajduje przepis art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym lub stosunkiem pracy pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

W przedmiotowej sprawie podatnik, który jest beneficjentem świadczenia rekonwersyjnego jest osobą, która posiada status emeryta - i posiadała go w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy rekonwersyjnej, a udzielone podatnikowi świadczenie wynikało bezpośrednio z uprzednio łączącego ich stosunku pracy (stosunku służbowego). Pod pojęciem rekonwersji należy rozumieć działania podejmowane wobec żołnierzy zawodowych zwalnianych z wojska w wieku umożliwiającym adaptację społeczno-zawodową do warunków cywilnych. Tym samym przychód w postaci pomocy rekonwersyjnej został uzyskany bezpośrednio w związku z przejściem żołnierza zawodowego na emeryturę.

Wnioskodawca podkreśla, że pomoc rekonwersyjna świadczona na rzecz żołnierzy nadal pozostających w służbie oraz dla byłych żołnierzy bez uprawnień emerytalnych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jednakże w przedmiotowej sprawie pomoc została przyznana byłemu żołnierzowi zawodowemu, któremu przysługiwały wówczas uprawnienia emerytalnej i w związku z powyższym – Jego zdaniem - należy uznać, że kwota wypłacona przez Wojskowe Biuro Emerytalne stanowi przychód w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4, więc podatek powinien być pobrany w wysokości zryczałtowanej 10%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Art. 30 ust. 1 pkt 4 stanowi, że od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% należności.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w styczniu 2014 r. przyznał Wnioskodawcy - emerytowanemu żołnierzowi zawodowemu świadczenie w postaci pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego. W momencie złożenia wniosku o refundację kosztów przekwalifikowania, jak i w dniu wydania decyzji administracyjnej w tym przedmiocie Wnioskodawca miał już status emerytowanego żołnierza zawodowego. Kwotę przyznaną przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego Wnioskodawca przeznaczył na ukończenie szkolenia w celu uzyskania uprawnień pracownika ochrony.

Wojskowe Biuro Emerytalne sporządziło informację PIT-8C, w której uwzględniono świadczenie w postaci przekwalifikowania zawodowego w wysokości 7 280 zł, od której to kwoty następnie został naliczony zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%.

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1414 z późn. zm.) były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1 i 12-15, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać, na terenie kraju, z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, iż do świadczenia w postaci pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego dokonanego na podstawie art. 120 ust. 1 powołanej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych nie ma zastosowania zryczałtowana forma opodatkowania, gdyż literalnie świadczenie to przysługuje żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej, niekoniecznie emerytom czy rencistom.

W konsekwencji, świadczenie w postaci pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego w ramach pomocy rekonwersyjnej należy traktować jako przychody z innych źródeł w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym, które powinny być opodatkowane według skali podatkowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70 - 561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.