IPPB4/4511-459/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

1) Czy otrzymane przez żołnierzy upominki i zapomogi z funduszu „Zebrań” są przychodami pochodzącymi z innych źródeł w myśl art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f.?2) Czy od otrzymanych przez żołnierzy upominków i zapomóg z funduszu „Zebrań” Wnioskodawca (płatnik) powinien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w myśl art. 32 u.p.d.o.f.?3) Czy otrzymane przez żołnierzy upominki i zapomogi z funduszu „Zebrań” podlegają zwolnieniom przedmiotowym wymienionym w art. 21 u.p.d.o.f.?
IPPB4/4511-459/15-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. upominki
 2. zaliczka
 3. zapomoga
 4. żołnierze
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 2 lipca 2015 r. (data nadania 6 lipca 2015 r., data wpływu 7 lipca 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 25 czerwca 2015 r. Nr IPPB4/4511-459/15-2/JK, IPPB2/4515-47/15-2/AF (data nadania 25 czerwca 2015 r., data doręczenia 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania żołnierzom upominków i zapomóg, jest:

 • prawidłowe – w części dotyczącej braku obowiązku poboru zaliczki,
 • nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania żołnierzom upominków i zapomóg.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. Nr IPPB4/4511-459/15-2/JK, IPPB2/4515-47/15-2/AF (data nadania 25 czerwca 2015 r., data doręczenia 29 czerwca 2015 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wyjaśnienie, w zakresie jakich przepisów prawa podatkowego miała być wydana interpretacja indywidualna. Zaznaczono, że, jeżeli interpretacja indywidualna miała być wydana tylko w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to należało uzupełnić wniosek poprzez wyjaśnienie, w jakim charakterze występuje Wnioskodawca (płatnik, czy podatnik), doprecyzowanie zdarzenia przyszłego, sformułowanie pytania w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy jako płatnika, które winno być związane z przepisami prawa podatkowego przyporządkowane do stanu faktycznego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego w odniesieniu do sformułowanego pytania. Jeżeli interpretacja indywidualna miała być wydana również w zakresie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, to dodatkowo należało uzupełnić wniosek poprzez przedstawienie w sposób wyczerpujący zdarzenia przyszłego, który miał być przedmiotem rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn, oraz dokonanie dodatkowej opłaty od wniosku w wysokości 40 zł, w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz przesłanie kserokopii dowodu wpłaty.

Pismem z dnia 2 lipca 2015 r. (data nadania 6 lipca 2015 r., data wpływu 7 lipca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek o sugestie wskazane powyżej informując, że interpretacja indywidualna ma dotyczyć jedynie podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sposób pełnienia służby przez żołnierzy zawodowych oraz ich uprawnienia określa ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.). W art. 108 cytowanej ustawy ustawodawca zabrania żołnierzom zawodowym zrzeszać się i tworzyć związki zawodowe, przy czym dopuszcza tworzenie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1585, z późn. zm.). Zebranie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych zwane dalej w skrócie „zebraniem”, jest organem przedstawicielskim oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych pełniących służbę w Jednostkach Wojskowych. Zebranie prowadzi działalność na rzecz:

 1. umocnienia w codziennej służbie zasad etyki, honoru i godności żołnierza zawodowego,
 2. przestrzeganie praw żołnierzy zawodowych,
 3. tworzenia warunków do nieskrępowanego wyrażania opinii w sprawach istotnych dla służby i środowiska wojskowego,
 4. kształtowanie partnerskich stosunków między korpusami kadry zawodowej i integrowanie ich wokół wspólnych celów środowiska żołnierzy zawodowych,
 5. znajomości środowiska i jego potrzeb, w tym rodzin żołnierzy potrzebujących pomocy.

Działające na podstawie § 7 pkt 3 przywołanego rozporządzenia „zebrania” zrzeszają członków i pobierają od nich składki członkowskie. Zgodnie ze statutami decyzje w sprawie rozdysponowania składek członkowskich podejmuje stała komisja finansowa w formie uchwały. W 2015 r. z pobranych składek komisje przewidują sfinansować między innymi: upominki w formie rzeczowej i finansowej na pożegnanie odchodzących do rezerwy lub innej jednostki członków oraz pomoc materialną dla żołnierzy znajdujących się w trudnych warunkach bytowych.

W uzupełnieniu z dnia 2 lipca 2015 r. (data nadania 6 lipca 2015 r., data wpływu 7 lipca 2015 r.) doprecyzowano, że równowartość otrzymanego przez żołnierza upominku i zapomogi nie jest tożsama z wniesioną przez tego żołnierza składką członkowską. Uchwały w sprawie przyznania żołnierzom upominku lub zapomogi podejmuje organ Zebrania – Komisja Finansowa. Przyznane świadczenia rzeczowe lub finansowe mają charakter uznaniowy. Dodatkowo każdy z żołnierzy dobrowolnie przekazuje składkę w różnym czasookresie (jedni mogą przez rok, a inni np. przez 3 miesiące). Nie można utożsamiać składek z wartością otrzymanych od kolegów „podarków”. Zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1414, z późn. zm.) żołnierzom zawodowym nie wolno tworzyć i zrzeszać się w związkach zawodowych. W jednostkach wojskowych żołnierze zawodowi mogą tworzyć organy przedstawicielskie poszczególnych korpusów kadry zawodowej Sił Zbrojnych zwane dalej „zebraniami”. Przyznawane upominki i wypłacane zapomogi będą w kwotach różnych, tj. poniżej i powyżej kwoty 638 zł. Upominki wręczane żołnierzom mają różny charakter, tj. np.: z tytułu pożegania żołnierza odchodzącego z Jednostki wręczany może być upominek symboliczny w postaci ryngrafu o wartości 100 zł lub upominek rzeczowy inny w postaci np. tablet, lodówka itp. o wartości ok. 800 zł. Zebranie oficerów podjęło uchwałę o chęci wręczania oficerom Jednostki sygnetów z logo Jednostki. Sygnety wykonane będą ze srebra, próba stopu 925. Część loga będzie pozłacana. Wartość sygnetu 430 zł/szt., z czego 250 zł będzie pokryte ze składek zebrania, a 180 zł ze środków własnych żołnierzy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymane przez żołnierzy upominki i zapomogi z funduszu „Zebrań” są przychodami pochodzącymi z innych źródeł w myśl art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f....
 2. Czy od otrzymanych przez żołnierzy upominków i zapomóg z funduszu „Zebrań” Wnioskodawca (płatnik) powinien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w myśl art. 32 u.p.d.o.f....
 3. Czy otrzymane przez żołnierzy upominki i zapomogi z funduszu „Zebrań” podlegają zwolnieniom przedmiotowym wymienionym w art. 21 u.p.d.o.f....

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zebrania” są organem przedstawicielskim poszczególnych korpusów kadry zawodowej Sił Zbrojnych. Uczestnictwo w grupie kolegów jest dowolne i dobrowolne. W ocenie Jednostki taka grupa nie stanowi żadnego podmiotu prawnego. W związku z powyższym, „Zebrania” nie mogą być traktowane jako związek zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 167), a także stowarzyszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) co zakazuje ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., Nr 1414, z późn. zm.). Minister Obrony Narodowej w § 7 rozporządzenia w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr. 150, poz. 1585, z późn. zm.) zezwolił na zbieranie składek członkowskich zebrań i gromadzenie ich na utworzonym w tym celu subkoncie organu finansowego obsługującego daną jednostkę organizacyjną (czyli Jednostka Wojskowa występuje jedynie w roli organu finansowego). Otrzymany przez żołnierza „upominek” czy „zapomoga” są tak naprawdę podarunkiem od kolegów, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wręczanie kolegom upominków (z własnych składek) ma na celu dokonanie jednostronnego przysporzenia majątkowego, które nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Jednostka Wojskowa stoi na stanowisku, że otrzymane przez żołnierzy „upominki” lub „zapomogi” z funduszu „Zebrań” nie są przychodami pochodzącymi z innych źródeł w myśl art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., i Wnioskodawca (płatnik) nie powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w myśl art. 32 u.p.d.o.f.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 11 ust. 2 ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Stosownie do treści art. 11 ust. 2a tej ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Katalog źródeł przychodu został określony w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodu są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Natomiast stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, źródłami przychodu są inne źródła.

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach (art. 20 ust. 1 tej ustawy).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując zatem wykładni gramatycznej tego pojęcia, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2003 r.). Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w Jednostce Wojskowej (u Wnioskodawcy) został utworzony organ przedstawicielski żołnierzy zawodowych („zebranie”) na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1585, z późn. zm.). Działające na podstawie § 7 pkt 3 przywołanego rozporządzenia „zebrania” zrzeszają członków i pobierają od nich składki członkowskie. Zgodnie ze statutami decyzje w sprawie rozdysponowania składek członkowskich podejmuje stała komisja finansowa w formie uchwały. W 2015 r. z pobranych składek komisje przewidują sfinansować między innymi: upominki w formie rzeczowej i finansowej na pożegnanie odchodzących do rezerwy lub innej jednostki członków oraz pomoc materialną dla żołnierzy znajdujących się w trudnych warunkach bytowych. Przyznane świadczenia rzeczowe lub finansowe mają charakter uznaniowy. Przyznawane upominki i wypłacane zapomogi będą w kwotach różnych, tj. poniżej i powyżej kwoty 638 zł. Upominki wręczane żołnierzom mają różny charakter, tj. np.: z tytułu pożegania żołnierza odchodzącego z Jednostki wręczany może być upominek symboliczny w postaci ryngrafu o wartości 100 zł lub upominek rzeczowy inny w postaci np. tablet, lodówka itp. o wartości ok. 800 zł. Zebranie oficerów podjęło uchwałę o chęci wręczania oficerom jednostki sygnetów z logo Jednostki. Sygnety wykonane będą ze srebra, próba stopu 925. Część loga będzie pozłacana. Wartość sygnetu 430 zł/szt., z czego 250 zł będzie pokryte ze składek zebrania, a 180 zł ze środków własnych żołnierzy.

Zgodnie z § 3 pkt 1-3 ww. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1585, z późn. zm.), organami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są:

 1. zebrania oficerów zawodowych,
 2. zebrania podoficerów zawodowych,
 3. zebrania szeregowych zawodowych

- zwane dalej „zebraniami”.

Stosownie do § 4 pkt 1 tego rozporządzenia, zebrania są organami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych poszczególnych korpusów kadry zawodowej w jednostce wojskowej.

W myśl § 7 pkt 1 i 4 tego rozporządzenia, zebrania, zgromadzenia, kolegia, Konwent oraz Prezydium działają na podstawie niniejszego rozporządzenia i statutów. W przypadku określenia w statucie składek członkowskich zebrane fundusze są gromadzone na utworzonym w tym celu subkoncie organu finansowego obsługującego daną jednostkę organizacyjną.

Jak z powyższego wynika podstawy organizacji i funkcjonowania organu przedstawicielskiego określa rozporządzenie. Z jego treści wynika m.in. co jest źródłem finansowania działalności organu przedstawicielskiego oraz w jaki sposób ustanawia się składki członkowskie. Rozporządzenie też określa jakie ciążą na członkach obowiązki i jakie członkowie mają prawa. W rozporządzeniu zawarte są także postanowienia dotyczące celów i zadań związku. Komisja finansowa w formie uchwały podejmuje decyzje w sprawie rozdysponowania składek członkowskich, z których sfinansowane są świadczenia rzeczowe lub finansowe. Pokreślić jednakże należy, że w sytuacji gdy organ przedstawicielski „zebrania” zasilany jest składkami członkowskimi, to w chwili wpłaty składek członkowskich na subkonto organu finansowego przewidzianego dla organu przedstawicielskiego, powiększa ona jego majątek. To oznacza, że świadczenia majątkowe przekazywane przez organ przedstawicielski żołnierzy zawodowych - „zebrania” na rzecz jego członków, są dokonywane już z majątku organu przedstawicielskiego, a nie ze składek członkowskich. To „zebranie” jest bowiem od momentu przekazania składek ich dysponentem i właścicielem – składki te stanowią jego majątek i to „zebranie” ma prawo do dysponowania nimi zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze rozporządzenia. Składki członkowskie, którymi dysponuje organ przedstawicielski, po ich potrąceniu, stają się majątkiem danego organu („zebrania”), nie stanowią więc dochodu osoby je opłacającej. Zatem środki te należy traktować jako środki własne „zebrania”, który jest uprawniony do zarządzania tymi środkami, np.: w celu finansowania świadczeń dla swoich członków. Zatem przekazane przez Wnioskodawcę (Jednostkę Wojskową) w imieniu organu przedstawicielskiego żołnierzy zawodowych - „zebrania” świadczenie (o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym) na rzecz jego członków – dla celów podatkowych – stanowią przychód.

Nie można więc zgodzić się z Wnioskodawcą, że wydane dla żołnierzy upominki i zapomogi są podarunkami od kolegów sfinansowane z ich środków (składek członkowskich), a więc nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

W tym przypadku, upominki w formie rzeczowej, bądź finansowej wydawane żołnierzom odchodzącym do rezerwy lub innej jednostki i zapomogi przekazywane żołnierzom znajdującym się w trudnych warunkach bytowych stanowić będą nieodpłatne świadczenia dla tych żołnierzy podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód należący do kategorii tzw. „przychodów z innych źródeł” określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku świadczeń stanowiących przychody z innych źródeł, zastosowanie znajdzie przepis art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Opisane we wniosku upominki i zapomogi nie zostały wymienione w katalogu zwolnień wskaznym w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, przekazanie żołnierzom upominków i zapomóg nie korzystających ze zwolnienia z podatku dochodowego stanowi dla członka Zebrania (żołnierza zawodowego) w świetle przepisów podatkowych przysporzenie majątkowe, podlegające opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym na Jednostce ciąży obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji PIT-8C, w myśl art. 42a ww. ustawy. Wnioskodawca nie jest obowiązany pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od ww. świadczeń.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.