IPPB4/4511-311/15-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

Pokrycie bezpośrednio przez Wojskowe Biuro Emerytalne kosztów przekwalifikowania zawodowego Wnioskodawcy jako byłemu żołnierzom zawodowemu posiadającemu status emeryta należy traktować jako przychód z innych źródeł w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym, które powinny być opodatkowywane według skali podatkowej. W przedstawionej sytuacji nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 38 ani art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem płatnik Wnioskodawcy słusznie sporządził informację o przychodach PIT-8C.
IPPB4/4511-311/15-4/JK2interpretacja indywidualna
  1. emeryci
  2. żołnierze
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) oraz w piśmie z dnia 20 maja 2015 r. (data nadania 20 maja 2015 r., data wpływu 22 maja 2015 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 11 maja 2015 r. Nr IPPB4/4511-311/15-2/JK2 (data nadania 12 maja 2015 r., data doręczenia 16 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania przekwalifikowania zawodowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania przekwalifikowania zawodowego.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 11 maja 2015 r. Nr IPPB4/4511-311/15-2/JK2 (data nadania 12 maja 2015 r., data doręczenia 16 maja 2015 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego oraz przeformułowanie pytań, które winny być przyporządkowane o przedstawionego stanu faktycznego i dotyczyć indywidualnej sprawy Wnioskodawcy w nawiązaniu do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będących przedmiotem interpretacji indywidualnej oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do przeformułowanych pytań.

Pismem z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 29 stycznia 2015 r. Wnioskodawca otrzymał z Wojskowego Biura Emerytalnego informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C. W otrzymanym dokumencie jest zawarta informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej updof, zgodnie z którą w 2014 roku z tytułu „kosztów przekwalifikowania zawodowego” Wnioskodawca uzyskał przychód w kwocie 4.095,00 zł.

Uzyskane przychody z tytułu przekwalifikowania zawodowego zostały uznane za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 updof, ze względu, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty. W myśl art. 11 ust. 1 updof, - przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 666) Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego przyznał emeryturę wojskową od dnia 1 maja 2014 r. Jednocześnie z tym dniem nadano Wnioskodawcy status emeryta wojskowego.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w W. z dnia 29 stycznia 2014 r. sfinansowanie kosztów przekwalifikowania zawodowego mogło się odbyć poprzez przekazanie należności za kursu dla kandydatów na doradców podatkowych na rachunek bankowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na podstawie oryginału faktury wystawionej przez tę instytucję. Dodatkowym warunkiem pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego było przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu kursu na kandydatów na doradców podatkowych (kurs Wnioskodawca ukończył w dniu 8 czerwca 2014 roku), które przesłał do Wojskowego Biura Emerytalnego w dniu 3 września 2014 roku. Uwzględniając powyższe Wnioskodawca otrzymał przychód będąc emerytem wojskowym i jednocześnie Wnioskodawca stwierdził, że nie miał nigdy postawionych do dyspozycji pieniędzy z tytułu realizacji przedmiotowej decyzji.

W dniu 30 stycznia 2015 roku Wnioskodawca wysłał pismo do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w W. w sprawie nieprawidłowo wystawionej informacji PIT-8C, wnioskując o skorygowanie informacji PIT-8C i oraz o pobranie podatku zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w W. w piśmie z dnia 16 lutego 2015 roku stwierdził, że „składając wniosek o pomoc rekonwersyjną był Pan żołnierzem zawodowym. Biorąc pod uwagę stan faktyczny należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczenia w postaci zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego w ramach rekonwersji był żołnierz zawodowy, bowiem to on wystąpił z wnioskiem o przyznanie pomocy rekonwersyjnej, świadczenie z tytułu pokrycia przedmiotowych kosztów, stanowi dla niego przychód z innych źródeł, od którego Biuro nie ma obowiązku pobrania zaliczek ani zryczałtowanego podatku dochodowego”.

Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w decyzji z dnia 29 stycznia 2014 roku wyraził zgodę na sfinansowanie kosztów przekwalifikowania zawodowego (zgodnie z wnioskiem Wnioskodawcy), a nie na zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego, o którym mowa w powyższym piśmie. Dlatego Wojskowe Biuro Emerytalne wystawiło informację PIT-8C.

Koszty przekwalifikowania zawodowego poniesione były bezpośrednio przez Wojskowe Biuro Emerytalne w W. Na podstawie wniosku Wnioskodawcy Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 120 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. Nr 134, poz. 784) wyraził zgodę na sfinansowanie kosztów przekwalifikowania zawodowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy sfinansowanie Wnioskodawcy bezpośrednio przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego kosztów przekwalifikowania zawodowego jako byłemu żołnierzowi zawodowemu posiadającemu status emeryta w związku z uprzednio łączącym z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stanowiące dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega ryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% przyznanego świadczenia, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy sfinansowanie Wnioskodawcy bezpośrednio przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego kosztów przekwalifikowania zawodowego jako byłemu żołnierzowi zawodowemu posiadającemu status emeryta w związku z uprzednio łączącym z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stanowiące dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, od którego Wojskowe Biuro Emerytalne nie ma obowiązku pobrania zaliczek ani zryczałtowanego podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przepisy prawa Wnioskodawca uważa, że sfinansowanie Mu bezpośrednio przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w W. kosztów przekwalifikowania zawodowego jako byłemu żołnierzowi zawodowemu posiadającemu status emeryta w związku z uprzednio łączącym z zakładem pracy stosunkiem służbowym stanowi dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający zryczałtowanemu podatkowi dochodowego w wysokości 10% przyznanego świadczenia, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystający ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2. 280 zł.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Wojskowe Biuro Emerytalne jako płatnik było zobowiązane do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od kwoty przekraczającej limit 2.280 zł sfinansowanych kosztów przekwalifikowania zawodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.), były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1 i 12–15, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy. Szczegółowe warunki oraz tryb korzystania z przedmiotowej pomocy reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 134, poz. 784).

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi, że od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% należności.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Powołany przepis stanowi, że otrzymywane świadczenia korzystają ze zwolnienia, pod warunkiem, że beneficjentami świadczenia są emeryci lub renciści, oraz prawo do tego świadczenia wynika z uprzednio łączącego ww. emeryta lub rencistę stosunku służbowego, stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Tym samym, do pokrywanych kosztów przekwalifikowania zawodowego dokonanego na podstawie art. 120 ust. 1 powołanej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych nie ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, jak również zryczałtowana forma opodatkowania, gdyż literalnie pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego przysługuje żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej, bądź też byłym żołnierzom zawodowym, niekoniecznie emerytom czy rencistom.

W konsekwencji, pokrycie bezpośrednio przez Wojskowe Biuro Emerytalne kosztów przekwalifikowania zawodowego Wnioskodawcy jako byłemu żołnierzom zawodowemu posiadającemu status emeryta należy traktować jako przychód z innych źródeł w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym, które powinny być opodatkowywane według skali podatkowej. W przedstawionej sytuacji nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 38 ani art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem płatnik Wnioskodawcy słusznie sporządził informację o przychodach PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.