Żołnierze | Interpretacje podatkowe

Żołnierze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to żołnierze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania części należności zagranicznej pobieranej przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju.
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 1414 i 1822) Wnioskodawca zajmował stanowisko znajdujące się w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych. W związku z tym, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa Wnioskodawca otrzymywał należność zagraniczną, która opodatkowana jest podatkiem dochodowym. Ponadto, Wnioskodawca zaznaczył, że określone zastrzeżenia opisane w ust. 15 nie dotyczą osoby Wnioskodawcy, tzn. nie jest pracownikiem odbywającym podróż służbową oraz nie jest członkiem służby zagranicznej. Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że część przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2016 r. jako żołnierza zawodowego ze stosunku służbowego może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym żołnierz pozostawał w stosunku służbowym, pod warunkiem że nie dotyczy świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania części należności zagranicznej pobieranej przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju.
Fragment:
W związku z tym, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 obowiązującego w tym czasie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz § 2 ust. 1 pkt 2 Wnioskodawca zajmował stanowisko znajdujące się w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych. W związku z tym, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa Wnioskodawca otrzymywał należność zagraniczną, która opodatkowana jest podatkiem dochodowym. Ponadto, Wnioskodawca zaznaczył, że określone zastrzeżenia opisane w ust. 15 nie dotyczą osoby Wnioskodawcy, tzn. nie jest pracownikiem odbywającym podróż służbową oraz nie jest członkiem służby zagranicznej. Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że część przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę od 1 sierpnia 2014 r. do 31 lipca 2017 r. jako żołnierza zawodowego ze stosunku służbowego może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym żołnierz pozostawał w stosunku służbowym, pod warunkiem że nie dotyczy świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy.
2017
6
gru

Istota:
Czy organ dokonujący wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia przez nich ćwiczeń wojskowych ma obowiązek wystawienia PIT-8C, czy też świadczenie to jest zwolnione z obowiązku zapłaty podatku dochodowego, a tym samym organ nie ma obowiązku wystawienia PIT-8C?
Fragment:
Na podstawie art. 119a ust. 6 ww. ustawy świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych. Szczegółowy sposób ustalania i tryb wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1520 z późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Okres odbytych ćwiczeń wojskowych stanowi suma dni odbytych ćwiczeń wojskowych liczona od dnia stawienia się żołnierza do odbycia ćwiczeń wojskowych do dnia zwolnienia go z tych ćwiczeń (§ 4 ust. 1). Stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio: kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych; kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych , podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych; kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.
2017
10
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
W związku z tym, świadczenia wypłacane żołnierzom czynnej służby wojskowej (służba przygotowawcza), uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, przeznaczone na pokrycie należności i opłat mieszkaniowych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej nie podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 15 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu do świadczeń wypłacanym żołnierzom służby przygotowawczej, wskazać należy, że świadczenia dla tych żołnierzy zostały – z mocy ustawy – wyłączone z zakresu zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 15 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać również należy, że żaden inny przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wymienia wskazanych powyżej świadczeń wypłacanych żołnierzom w czynnej służbie wojskowej jako zwolnionych od podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym pokrycie przez Gminę należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego będzie stanowiło przychód żołnierza zaliczany do przychodów z innych źródeł, opodatkowany podatkiem dochodowym i z tego tytułu Gmina powinna sporządzić PIT-8C.
2017
26
sie

Istota:
Czy świadczenie wypłacane żołnierzowi NSR rekompensujące utracone zarobki ze stosunku pracy jest przychodem objętym zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 21 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Żołnierzom, o których mowa w ust. 1, wyznaczonym na stanowiska służbowe przewidziane w etatach dla żołnierzy zawodowych jako stanowiska dowódcze, na które posiadają nadane przydziały kryzysowe, dowódca jednostki wojskowej przyznaje dodatek funkcyjny w wysokości do 15% uposażenia zasadniczego przysługującego żołnierzowi według stopnia wojskowego (ust. 2). Żołnierzom rezerwy w myśl ust. 2a, mogą być przyznawane dodatki do uposażenia, uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, przewidziane dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową. Stosownie do treści art. 30 ust. 1 ww. ustawy, żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Żołnierzom, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane do uposażenia dodatek funkcyjny i dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej (ust. 2). Zatem, zgodnie z ustawą o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, żołnierzowi rezerwy z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przysługuje wyłącznie uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego oraz dodatek funkcyjny i dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.
2017
12
sie

Istota:
Wartość świadczenia otrzymana na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W myśl postanowień § 3 ust. 1, wydanego na tej podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1003), wysokość ryczałtu z tytułu przeniesienia wynosi 50% najniższej stawki uposażenia zasadniczego żołnierza, zwanej dalej „ najniższym uposażeniem ”. Ryczałt z tytułu przeniesienia wypłaca się na podstawie rozkazu dowódcy, o którym mowa w art. 104 ustawy, w terminie 30 dni od dnia objęcia przez żołnierza stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby, przyjmując za podstawę obliczenia ryczałtu kwotę najniższego uposażenia obowiązującą w dniu objęcia przez żołnierza stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby (§ 3 ust. 2 ww. rozporządzenia). Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 21 listopada 2016 r. Wnioskodawca przeniósł się służbowo, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z miejscowości B., gdzie dotychczas pełnił służbę wojskową, do miejscowości Ś. W dniu 21 listopada 2016 r. objął stanowisko służbowe w miejscowości Ś. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe oraz na podstawie rozkazu dowódcy stwierdzającego objęcie obowiązków służbowych Wnioskodawcy wypłacono ryczałt z tytułu przeniesienia pomniejszony o podatek dochodowy w kwocie 1.189 zł, zamiast 1.450 zł, czyli 50% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznych otrzymywanych przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju.
Fragment:
(...) żołnierzy zawodowych określa ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.). Zgodnie z upoważnieniem ustawowym w art. 24 ust. 8 ww. ustawy, Rada Ministrów w dniu 16 września 2010 r. wydała rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 184, poz. 1237). Niniejszy akt prawny reguluje m.in. warunki przyznawania świadczeń żołnierzom zawodowym wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa oraz świadczeń przysługujących żołnierzom w związku z wyznaczeniem ich lub skierowaniem do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa. Rozporządzenie określając obowiązki i uprawnienia żołnierzy zawodowych wyznaczonych lub skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w szczególności uwzględnia specyfikę wykonywanych zadań, zagrożenia dla zdrowia lub życia żołnierzy, a także istniejące w danym państwie warunki miejscowe. Należy przez to rozumieć, że żołnierz zawodowy wyznaczony do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej, jest kierowany wraz z tą jednostką do realizacji realnych działań bojowych poza miejscem (krajem) stałej dyslokacji tej jednostki, jeżeli jednostka, do której został wyznaczony decyzją zostaje tam skierowana.
2017
11
maj

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1534, z późn. zm.), obowiązek służby wojskowej polega na: odbywaniu ćwiczeń wojskowych przez: żołnierzy rezerwy, osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, ochotników, którzy zgłoszą się do ich odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej; pełnieniu służby przygotowawczej przez: osoby przeniesione do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej, ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej; 2a. pełnieniu terytorialnej służby wojskowej przez żołnierzy; pełnieniu okresowej służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy. W myśl natomiast art. 119a ust. 1 ww. ustawy, żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Z przepisu art. 119a ust. 2 ww. ustawy z kolei wynika, że świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w ust. 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
2017
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1534, z późn. zm.), obowiązek służby wojskowej polega na: odbywaniu ćwiczeń wojskowych przez: żołnierzy rezerwy, osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, ochotników, którzy zgłoszą się do ich odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej; pełnieniu służby przygotowawczej przez: osoby przeniesione do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej, ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej; 2a. pełnieniu terytorialnej służby wojskowej przez żołnierzy; pełnieniu okresowej służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy. W myśl natomiast art. 119a ust. 1 ww. ustawy, żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Z przepisu art. 119a ust. 2 ww. ustawy z kolei wynika, że świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w ust. 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania wyżywienia żołnierzy zawodowych
Fragment:
Rozporządzenie, określając szczegółowe warunki oraz normy umundurowania i wyekwipowania, uzbrojenia, a także wyżywienia, powinno uwzględnić w szczególności zróżnicowanie tych norm w zależności od charakteru wykonywanych zadań służbowych oraz krąg żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uprawnionych do bezpłatnego wyżywienia (art. 137b ust. 5 ww. ustawy). Z kolei zgodnie z art. 137b ust. 6 pkt 2 ww. ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia przypadki otrzymywania oraz warunki, tryb i terminy wypłaty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze, sposób ustalania ich wysokości, a także organy właściwe w tych sprawach. Z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2014 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r., poz. 42) wynika, że żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką uprawnionym do bezpłatnego wyżywienia przysługuje według następujących norm wyżywienia: zasadniczych: żołnierskiej – 010, szkolnej – 020, specjalnej – 030, operacyjnej – 040 lub 044; dodatkowych: ogólnej – 110, chleba – 111, napoju – 160; polowych paczkowanych: indywidualnej suchej – S, skoncentrowanej lądowej – PS-ląd, skoncentrowanej morskiej – PS-m.
2017
4
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Żołnierze
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.