Żołnierze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to żołnierze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
31
maj

Istota:

Część przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2014 r. jako żołnierza zawodowego ze stosunku służbowego może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawał w stosunku służbowym, pod warunkiem że nie dotyczy świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy.

Fragment:

W związku z tym, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 obowiązującego w ww. okresie rozporządzenia Rady Ministrów z 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa Wnioskodawca zajmował stanowisko znajdujące się w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych. W związku z tym, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa, otrzymywał należność zagraniczną, która opodatkowana jest podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku służbowego, pracy, itd. Wnioskodawca wskazał, iż zastrzeżenie opisane w art. 21 ust. 15 ww. ustawy jego nie dotyczy, ponieważ nie był pracownikiem odbywającym podróż służbową oraz nie był członkiem służby zagranicznej. Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że część przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2014 r. jako żołnierza zawodowego ze stosunku służbowego może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawał w stosunku służbowym, pod warunkiem że nie dotyczy świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy.

2018
18
maj

Istota:

Część przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2014 r. jako żołnierza zawodowego ze stosunku służbowego może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawał w stosunku służbowym, pod warunkiem że nie dotyczy świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy.

Fragment:

W czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa Wnioskodawca otrzymywał należność zagraniczną, która opodatkowana jest podatkiem dochodowym. Zastrzeżenia opisane w ust. 15 nie dotyczą Wnioskodawcy, tzn. nie był pracownikiem odbywającym podróż służbową i nie był członkiem służby zagranicznej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy należność zagraniczna i inne należności zagraniczne wypłacane w okresie od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 31 lipca 2014 r. żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych są w części wolne od podatku osobowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy należność zagraniczna i inne należności wypłacane w okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2014 r. (z tytułu służby poza granicami państwa na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa) są przychodami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym w części (kwota odpowiadająca 30% diety za każdy dzień pobytu) są wolne od podatku.

2018
18
kwi

Istota:

Zwolnienia przedmiotowe.

Fragment:

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 173, z późn. zm.) żołnierzowi zawodowemu zamieszkującemu poza miejscem pełnienia służby w miejscowości, która nie jest miejscowością pobliską w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje prawo do zwrotu kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem. W myśl art. 68 ust. 8 pkt 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia wysokość dodatku za rozłąkę oraz zwrotu kosztów codziennych dojazdów, szczegółowe warunki ustalania wysokości należności, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz warunki korzystania z tych uprawnień. Zgodnie z treścią § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 87, poz. 565, z późn. zm.) zwrot kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem ustala się w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 75 % ceny imiennego biletu miesięcznego (...)

2018
16
kwi

Istota:

Należność zagraniczna, którą Wnioskodawca, jako żołnierz zawodowy, otrzymywał z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa. Tym samym wskazać należy, iż w świetle przepisów dotyczących należności pieniężnych wypłacanym żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa – w przypadku udziału żołnierza zawodowego w konflikcie zbrojnym (w strefie działań wojennych) bez znaczenia pozostaje okoliczność czy pełni on służbę w składzie jednostki wojskowej użytej poza granicami państwa, czy pełni tę służbę jako żołnierz skierowany do dowództwa sił wielonarodowych. Dodatkowo według Sądu dokonana przez organ podatkowy interpretacja przepisu art. 21 ust. 1 pkt 83 u.p.d.o.f. różnicuje sytuację osób należących do tej samej kategorii zawodowej. Żołnierz, który wyjedzie poza granice państwa w ramach jednostki (jak już powiedziano, musi być to polska jednostka) i żołnierz, który wyjedzie poza granice państwa na podstawie indywidualnego Rozkazu, tak jak Skarżący, będą w odmiennej sytuacji podatkowej, pomimo iż każdy z nich będzie realizował cele wskazane w ww. przepisie. Pierwszy z nich skorzysta ze zwolnienia od podatku, drugi nie skorzysta z tego przywileju. Sąd podzielił stanowisko Skarżącego, który słusznie wskazał na wyroki Trybunału Konstytucyjnego podkreślające, że z zasady równości, wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej klasy (kategorii).

2017
6
gru

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania części należności zagranicznej pobieranej przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju.

Fragment:

U. z 2014 r., poz. 1414 i 1822) Wnioskodawca zajmował stanowisko znajdujące się w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych. W związku z tym, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa Wnioskodawca otrzymywał należność zagraniczną, która opodatkowana jest podatkiem dochodowym. Ponadto, Wnioskodawca zaznaczył, że określone zastrzeżenia opisane w ust. 15 nie dotyczą osoby Wnioskodawcy, tzn. nie jest pracownikiem odbywającym podróż służbową oraz nie jest członkiem służby zagranicznej. Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że część przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2016 r. jako żołnierza zawodowego ze stosunku służbowego może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym żołnierz pozostawał w stosunku służbowym, pod warunkiem że nie dotyczy świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania części należności zagranicznej pobieranej przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju.

Fragment:

W związku z tym, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 obowiązującego w tym czasie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz § 2 ust. 1 pkt 2 Wnioskodawca zajmował stanowisko znajdujące się w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych. W związku z tym, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa Wnioskodawca otrzymywał należność zagraniczną, która opodatkowana jest podatkiem dochodowym. Ponadto, Wnioskodawca zaznaczył, że określone zastrzeżenia opisane w ust. 15 nie dotyczą osoby Wnioskodawcy, tzn. nie jest pracownikiem odbywającym podróż służbową oraz nie jest członkiem służby zagranicznej. Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że część przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę od 1 sierpnia 2014 r. do 31 lipca 2017 r. jako żołnierza zawodowego ze stosunku służbowego może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym żołnierz pozostawał w stosunku służbowym, pod warunkiem że nie dotyczy świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy.

2017
10
lis

Istota:

Czy organ dokonujący wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia przez nich ćwiczeń wojskowych ma obowiązek wystawienia PIT-8C, czy też świadczenie to jest zwolnione z obowiązku zapłaty podatku dochodowego, a tym samym organ nie ma obowiązku wystawienia PIT-8C?

Fragment:

Na podstawie art. 119a ust. 6 ww. ustawy świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych. Szczegółowy sposób ustalania i tryb wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1520 z późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Okres odbytych ćwiczeń wojskowych stanowi suma dni odbytych ćwiczeń wojskowych liczona od dnia stawienia się żołnierza do odbycia ćwiczeń wojskowych do dnia zwolnienia go z tych ćwiczeń (§ 4 ust. 1). Stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio: kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych; kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych , podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych; kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.

2017
26
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

W związku z tym, świadczenia wypłacane żołnierzom czynnej służby wojskowej (służba przygotowawcza), uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, przeznaczone na pokrycie należności i opłat mieszkaniowych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej nie podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 15 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu do świadczeń wypłacanym żołnierzom służby przygotowawczej, wskazać należy, że świadczenia dla tych żołnierzy zostały – z mocy ustawy – wyłączone z zakresu zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 15 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać również należy, że żaden inny przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wymienia wskazanych powyżej świadczeń wypłacanych żołnierzom w czynnej służbie wojskowej jako zwolnionych od podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym pokrycie przez Gminę należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego będzie stanowiło przychód żołnierza zaliczany do przychodów z innych źródeł, opodatkowany podatkiem dochodowym i z tego tytułu Gmina powinna sporządzić PIT-8C.

2017
12
sie

Istota:

Czy świadczenie wypłacane żołnierzowi NSR rekompensujące utracone zarobki ze stosunku pracy jest przychodem objętym zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 21 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Żołnierzom, o których mowa w ust. 1, wyznaczonym na stanowiska służbowe przewidziane w etatach dla żołnierzy zawodowych jako stanowiska dowódcze, na które posiadają nadane przydziały kryzysowe, dowódca jednostki wojskowej przyznaje dodatek funkcyjny w wysokości do 15% uposażenia zasadniczego przysługującego żołnierzowi według stopnia wojskowego (ust. 2). Żołnierzom rezerwy w myśl ust. 2a, mogą być przyznawane dodatki do uposażenia, uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, przewidziane dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową. Stosownie do treści art. 30 ust. 1 ww. ustawy, żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Żołnierzom, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane do uposażenia dodatek funkcyjny i dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej (ust. 2). Zatem, zgodnie z ustawą o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, żołnierzowi rezerwy z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przysługuje wyłącznie uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego oraz dodatek funkcyjny i dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.

2017
11
maj

Istota:

Wartość świadczenia otrzymana na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

W myśl postanowień § 3 ust. 1, wydanego na tej podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1003), wysokość ryczałtu z tytułu przeniesienia wynosi 50% najniższej stawki uposażenia zasadniczego żołnierza, zwanej dalej „ najniższym uposażeniem ”. Ryczałt z tytułu przeniesienia wypłaca się na podstawie rozkazu dowódcy, o którym mowa w art. 104 ustawy, w terminie 30 dni od dnia objęcia przez żołnierza stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby, przyjmując za podstawę obliczenia ryczałtu kwotę najniższego uposażenia obowiązującą w dniu objęcia przez żołnierza stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby (§ 3 ust. 2 ww. rozporządzenia). Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 21 listopada 2016 r. Wnioskodawca przeniósł się służbowo, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z miejscowości B., gdzie dotychczas pełnił służbę wojskową, do miejscowości Ś. W dniu 21 listopada 2016 r. objął stanowisko służbowe w miejscowości Ś. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe oraz na podstawie rozkazu dowódcy stwierdzającego objęcie obowiązków służbowych Wnioskodawcy wypłacono ryczałt z tytułu przeniesienia pomniejszony o podatek dochodowy w kwocie 1.189 zł, zamiast 1.450 zł, czyli 50% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego.