Żołnierze | Interpretacje podatkowe

Żołnierze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to żołnierze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania wyżywienia żołnierzy zawodowych
Fragment:
Rozporządzenie, określając szczegółowe warunki oraz normy umundurowania i wyekwipowania, uzbrojenia, a także wyżywienia, powinno uwzględnić w szczególności zróżnicowanie tych norm w zależności od charakteru wykonywanych zadań służbowych oraz krąg żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uprawnionych do bezpłatnego wyżywienia (art. 137b ust. 5 ww. ustawy). Z kolei zgodnie z art. 137b ust. 6 pkt 2 ww. ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia przypadki otrzymywania oraz warunki, tryb i terminy wypłaty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze, sposób ustalania ich wysokości, a także organy właściwe w tych sprawach. Z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2014 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r., poz. 42) wynika, że żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką uprawnionym do bezpłatnego wyżywienia przysługuje według następujących norm wyżywienia: zasadniczych: żołnierskiej – 010, szkolnej – 020, specjalnej – 030, operacyjnej – 040 lub 044; dodatkowych: ogólnej – 110, chleba – 111, napoju – 160; polowych paczkowanych: indywidualnej suchej – S, skoncentrowanej lądowej – PS-ląd, skoncentrowanej morskiej – PS-m.
2017
4
lut

Istota:
Czy należność zagraniczna i inne należności zagraniczne wypłacane w okresie od 19 grudnia 2011 r. do 31 lipca 2014 r. żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa w międzynarodowych strukturach wojskowych są w części wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Nr 184, poz. 1237) Wnioskodawca zajmował stanowisko znajdujące się w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa w międzynarodowych strukturach wojskowych. W związku z tym, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa Wnioskodawca otrzymywał należność zagraniczną, która opodatkowana jest podatkiem dochodowym. Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że część przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę od 19 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. jako żołnierza zawodowego ze stosunku służbowego może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym żołnierz pozostawał w stosunku służbowym, pod warunkiem, że nie dotyczy świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
5
mar

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych.
Fragment:
Zgodnie z art. 55 ust. 1 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony, obowiązek służby wojskowej polega na: odbywaniu ćwiczeń wojskowych przez: żołnierzy rezerwy, osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, ochotników, którzy zgłoszą się do ich odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej; pełnieniu służby przygotowawczej przez: osoby przeniesione do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej, ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej; pełnieniu okresowej służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy. W myśl art. 59 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony, żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, w rozumieniu niniejszej ustawy, są osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje: zasadniczą służbę wojskową; przeszkolenie wojskowe; ćwiczenia wojskowe; służbę przygotowawczą; okresową służbę wojskową; służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Zgodnie z art. 99 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony, żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.
2016
5
sty

Istota:
Czy świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub utracony dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, wypłacone żołnierzowi rezerwy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i skutkuje obowiązkiem wystawienia przez Wnioskodawcę świadczeń rocznej informacji PIT-8C?
Fragment:
Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych. Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych pokrywane są z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Szczegółowy sposób ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego, zwrotu wydatków z tego tytułu organom samorządu terytorialnego oraz tryb postępowania i właściwość organów w tych sprawach został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 155). Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia, świadczenie rekompensujące, o którym mowa w art. 119a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Okres odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierza ustala dowódca jednostki wojskowej, a następnie stwierdza to w rozkazie jednostki wojskowej oraz w zaświadczeniu o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych. Przyznane na podstawie wyżej przytoczonych regulacji świadczenie pieniężne rekompensujące żołnierzowi rezerwy utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, mieści się w zakresie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT.
2015
18
gru

Istota:
1. Przychód z jakiego tytułu stanowi kwota przyznanej emerytowanemu żołnierzowi zawodowemu pomocy rekonwersyjnej - w postaci pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego?
2. Jaka forma opodatkowania jest właściwa w przypadku świadczenia w postaci kosztów przekwalifikowania zawodowego (pomoc rekonwersyjna), przyznanego emerytowanemu żołnierzowi zawodowemu?
Fragment:
Pod pojęciem rekonwersji należy rozumieć działania podejmowane wobec żołnierzy zawodowych zwalnianych z wojska w wieku umożliwiającym adaptację społeczno-zawodową do warunków cywilnych. Tym samym przychód w postaci pomocy rekonwersyjnej został uzyskany bezpośrednio w związku z przejściem żołnierza zawodowego na emeryturę. Wnioskodawca podkreśla, że pomoc rekonwersyjna świadczona na rzecz żołnierzy nadal pozostających w służbie oraz dla byłych żołnierzy bez uprawnień emerytalnych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jednakże w przedmiotowej sprawie pomoc została przyznana byłemu żołnierzowi zawodowemu, któremu przysługiwały wówczas uprawnienia emerytalnej i w związku z powyższym – Jego zdaniem - należy uznać, że kwota wypłacona przez Wojskowe Biuro Emerytalne stanowi przychód w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4, więc podatek powinien być pobrany w wysokości zryczałtowanej 10%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2015
24
wrz

Istota:
1) Czy otrzymane przez żołnierzy upominki i zapomogi z funduszu „Zebrań” są przychodami pochodzącymi z innych źródeł w myśl art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f.?2) Czy od otrzymanych przez żołnierzy upominków i zapomóg z funduszu „Zebrań” Wnioskodawca (płatnik) powinien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w myśl art. 32 u.p.d.o.f.?3) Czy otrzymane przez żołnierzy upominki i zapomogi z funduszu „Zebrań” podlegają zwolnieniom przedmiotowym wymienionym w art. 21 u.p.d.o.f.?
Fragment:
W uzupełnieniu z dnia 2 lipca 2015 r. (data nadania 6 lipca 2015 r., data wpływu 7 lipca 2015 r.) doprecyzowano, że równowartość otrzymanego przez żołnierza upominku i zapomogi nie jest tożsama z wniesioną przez tego żołnierza składką członkowską. Uchwały w sprawie przyznania żołnierzom upominku lub zapomogi podejmuje organ Zebrania – Komisja Finansowa. Przyznane świadczenia rzeczowe lub finansowe mają charakter uznaniowy. Dodatkowo każdy z żołnierzy dobrowolnie przekazuje składkę w różnym czasookresie (jedni mogą przez rok, a inni np. przez 3 miesiące). Nie można utożsamiać składek z wartością otrzymanych od kolegów „ podarków ”. Zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1414, z późn. zm.) żołnierzom zawodowym nie wolno tworzyć i zrzeszać się w związkach zawodowych. W jednostkach wojskowych żołnierze zawodowi mogą tworzyć organy przedstawicielskie poszczególnych korpusów kadry zawodowej Sił Zbrojnych zwane dalej „ zebraniami ”. Przyznawane upominki i wypłacane zapomogi będą w kwotach różnych, tj. poniżej i powyżej kwoty 638 zł. Upominki wręczane żołnierzom mają różny charakter, tj. np.: z tytułu pożegania żołnierza odchodzącego z Jednostki wręczany może być upominek symboliczny w postaci ryngrafu o wartości 100 zł lub upominek rzeczowy inny w postaci np. tablet, lodówka itp. o wartości ok. 800 zł.
2015
18
wrz

Istota:
Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym świadczenia z tytułu nieodpłatnego wyżywienia pracowników stołówki wojskowej oraz żołnierzy zawodowych korzystających z bezpłatnego wyżywienia, jeżeli wyżywienie nie wynika z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy?
Fragment:
Rozporządzenie, określając szczegółowe warunki oraz normy umundurowania i wyekwipowania, uzbrojenia, a także wyżywienia, powinno uwzględnić w szczególności zróżnicowanie tych norm w zależności od charakteru wykonywanych zadań służbowych oraz krąg żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką uprawnionych do bezpłatnego wyżywienia (art. 137b ust. 5 ww. ustawy). Z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2014 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. z 2015 r., poz. 42) wynika, że żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką uprawnionym do bezpłatnego wyżywienia przysługuje ono według następujących norm wyżywienia zasadniczych żołnierskiej – 010. Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia żołnierskiej – 010 albo szkolnej – 020 przysługuje żołnierzom zawodowym: zajmującym stanowiska służbowe bezpośrednio związane z organizacją żywienia żołnierzy i sprawującym nad nią merytoryczny nadzór lub zastępującym w pełnieniu tych obowiązków - w formie posiłków wydawanych w czasie wykonywania obowiązków służbowych, według dominującej normy wyżywienia; zajmującym stanowiska służbowe kierowników i zastępców kierowników stołówek wojskowych oraz kucharzy i kucharzy instruktorów (...)
2015
10
wrz

Istota:
Jakie są skutki podatkowe nieodpłatnego szczepienia przeciwko grypie pracowników cywilnych i żołnierzy zawodowych
Fragment:
Zgodnie z art. 67b ust. 1 ww. ustawy żołnierze zawodowi podlegają bezpłatnym szczepieniom ochronnym. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, program szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych w formie kalendarza szczepień ochronnych oraz sposób rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych, z uwzględnieniem specyfiki służby wojskowej, a także konieczności utworzenia centralnego rejestru szczepień żołnierzy zawodowych (art. 67b ust. 2 ww. ustawy). Rozporządzeniem, o którym mowa w art. 67b ust. 2 jest rozporządzenie z dnia 3 lutego 2014 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 198). Z § 1 ww. rozporządzenia wynika, że program szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych określa załącznik do rozporządzenia. W załączniku tym w części „ Rodzaj szczepień ” wymienione zostały szczepienia „ przeciw grypie sezonowej ”, w części „ Żołnierze zawodowi podlegający szczepieniom ” wskazano – wszyscy żołnierze zawodowi. Stosowanie natomiast do art. 207 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.
2015
10
wrz

Istota:
Pokrycie bezpośrednio przez Wojskowe Biuro Emerytalne kosztów przekwalifikowania zawodowego Wnioskodawcy jako byłemu żołnierzom zawodowemu posiadającemu status emeryta należy traktować jako przychód z innych źródeł w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym, które powinny być opodatkowywane według skali podatkowej. W przedstawionej sytuacji nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 38 ani art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem płatnik Wnioskodawcy słusznie sporządził informację o przychodach PIT-8C.
Fragment:
Tym samym, do pokrywanych kosztów przekwalifikowania zawodowego dokonanego na podstawie art. 120 ust. 1 powołanej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych nie ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, jak również zryczałtowana forma opodatkowania, gdyż literalnie pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego przysługuje żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej, bądź też byłym żołnierzom zawodowym, niekoniecznie emerytom czy rencistom. W konsekwencji, pokrycie bezpośrednio przez Wojskowe Biuro Emerytalne kosztów przekwalifikowania zawodowego Wnioskodawcy jako byłemu żołnierzom zawodowemu posiadającemu status emeryta należy traktować jako przychód z innych źródeł w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym, które powinny być opodatkowywane według skali podatkowej. W przedstawionej sytuacji nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 38 ani art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem płatnik Wnioskodawcy słusznie sporządził informację o przychodach PIT-8C. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
2
wrz

Istota:
Czy i na jakich zasadach otrzymywany przez Wnioskodawcę dodatek zagraniczny zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą opdof ”, odpowiednio przebieg służby wojskowej żołnierzy zawodowych ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą o służbie wojskowej ” oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. Zgodnie z art. 24 ustawy o służbie wojskowej, żołnierz zawodowy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa. Do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa wyznacza: Minister Obrony Narodowej - żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe o stopniach etatowych od stopnia majora (komandora podporucznika) do stopnia generała (admirała) oraz na które wyznacza na podstawie przepisów odrębnych ustaw; dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr - pozostałych żołnierzy zawodowych. Do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa kieruje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Sytuacje, w których następuje wyznaczenie lub skierowanie żołnierza do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, szczegółowy tryb postępowania przy wyznaczaniu lub kierowaniu, a także odwoływania do kraju z tej służby, jak również warunki przyznawania świadczeń żołnierzom zawodowym, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy o służbie wojskowej.
2015
23
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Żołnierze
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.