IPPB1/4511-805/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

Czy potrącenie zobowiązania z tytułu zakupu Udziałów z zobowiązaniem Pożyczkodawcy do wydania przedmiotu Pożyczki będzie stanowiło formę uregulowania zobowiązania na gruncie art. 24d ustawy o PDOF, a w konsekwencji w przypadku dokonania sprzedaży lub dobrowolnego umorzenia Udziałów Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania dla celów podatkowych całości wydatków na nabycie Udziałów jako kosztu podatkowego?
IPPB1/4511-805/15-2/ESinterpretacja indywidualna
  1. potrącenie (kompensata)
  2. wierzytelność
  3. zapłata
  4. zatory płatnicze
  5. zobowiązanie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania potrącenia wzajemnych wierzytelności za uregulowanie zobowiązania w rozumieniu art. 24d ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania potrącenia wzajemnych wierzytelności za uregulowanie zobowiązania w rozumieniu art. 24d ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca planuje dokonać nabycia udziałów/akcji (dalej: „Udziały”) od powiązanej spółki („Sprzedawca”). W tym celu Wnioskodawca zawrze ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Udziałów. W związku z tym, po stronie Wnioskodawcy powstanie zobowiązanie względem Sprzedawcy z tytułu obowiązku zapłaty ceny nabycia Udziałów. Następnie Wnioskodawca zawrze umowę pożyczki (dalej: „Pożyczka”) ze Sprzedawcą lub jego następcą prawnym („dalej: Pożyczkodawca”). Na podstawie umowy Pożyczki Pożyczkodawca zobowiązany będzie do przelania na rachunek Wnioskodawcy kwoty Pożyczki.

W dalszej kolejności dojdzie do potrącenia zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu nabycia Udziałów ze zobowiązaniem Pożyczkodawcy do przelania kwoty Pożyczki. W przypadku jeżeli potrącenie nie obejmie całej kwoty zobowiązania z tytułu sprzedaży Udziałów, pozostała część tego zobowiązania zostanie uregulowana na rachunek Pożyczkodawcy w gotówce. W przyszłości, po dokonaniu potrącenia, dojdzie do sprzedaży lub dobrowolnego umorzenia Udziałów. W tym drugim przypadku Wnioskodawca dokona zbycia Udziałów, z zaznaczeniem iż zbycie następuje w celu umorzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy potrącenie zobowiązania z tytułu zakupu Udziałów z zobowiązaniem Pożyczkodawcy do wydania przedmiotu Pożyczki będzie stanowiło formę uregulowania zobowiązania na gruncie art. 24d ustawy o PDOF, a w konsekwencji w przypadku dokonania sprzedaży lub dobrowolnego umorzenia Udziałów Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania dla celów podatkowych całości wydatków na nabycie Udziałów jako kosztu podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, potrącenie zobowiązania z tytułu zakupu Udziałów z zobowiązaniem Pożyczkodawcy do wydania przedmiotu Pożyczki będzie stanowiło formę uregulowania zobowiązania na gruncie art. 24d ustawy o PDOF, a w konsekwencji w przypadku dokonania sprzedaży lub dobrowolnego umorzenia Udziałów Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania dla celów podatkowych całości wydatków na nabycie Udziałów jako kosztu podatkowego.

Zarówno sprzedaż udziałów jak i dobrowolne umorzenie udziałów uważa się na gruncie PDOF za przychód z kapitałów pieniężnych. Powyższe wynika, z faktu iż na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a UPDOF, zarówno przychód ze sprzedaży jak i przychód z dobrowolnego umorzenia udziałów dla celów podatkowych jest traktowany jako przychód z odpłatnego zbycia udziałów.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 UPDOF, w tym przypadku dochód ustala się jako różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust, lf lub ust la. lub art. 23 ust. 1 pkt 38 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14. Tym samym, jeśli dojdzie do sprzedaży lub dobrowolnego umorzenia Udziałów, Wnioskodawca będzie uprawniony do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów w wysokości całości wydatków poniesionych na nabycie Udziałów.

Jednakże, na mocy art. 24d. ust. 1 UPDOF: w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Na gruncie przytoczonego przepisu istotnym wymogiem niezbędnym do zaliczenia wydatków na nabycie Udziałów do kosztów podatkowych jest uregulowanie zobowiązania wynikającego z faktury lub innego dokumentu potwierdzającego nabycie Udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy, pod pojęciem uregulowania należy rozumieć taką sytuację, w której zobowiązanie wynikające z dokumentu będącego podstawą do ujęcia w kosztach podatkowych danego wydatku, ostatecznie wygaśnie, a nabywcy nie będzie można już uznać za dłużnika zobowiązania wynikającego z takiego dokumentu. W ocenie Wnioskodawcy, pod pojęciem „uregulowania” nie należy zatem rozumieć tylko i wyłączenie dokonania zapłaty zobowiązania w gotówce. Gdyby, bowiem, celem ustawodawcy było takie właśnie uregulowanie, w treści przepisu art. 24d UPDOF ustawodawca użyłby pojęcia „zapłata” a nie „uregulowanie”. W konsekwencji, uregulowaniem zobowiązania wynikającego z faktury będącej podstawą do ujęcia danego wydatku w kosztach podatkowych będzie również sytuacja, w której zobowiązanie to wygaśnie na skutek jego potrącenia.

Na prawidłowość przedstawionych konstatacji wskazuje art. 498 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Umorzenie wierzytelności skutkuje tym, że przestaje ona istnieć. W efekcie, w przypadku jeżeli, tak jak w analizowanej sprawie, potrącenie ma miejsce przed upływem terminu, o którym mowa w art. 24d UPDOF, w momencie upływu terminów korekty nie można mówić o tym, że wierzytelność pozostaje nieuregulowana (gdyż w tym momencie wierzytelność ta już nie istnieje).

Wnioskodawca zwraca uwagę, że gdyby nie uznać potrącenia, o którym mowa w opisie zdarzenia przyszłego, za uregulowanie zobowiązania w rozumieniu treści przepisu art. 24d UPDOF oznaczałoby to trwałe wyłączenie z kosztów podatkowych ceny nabycia Udziałów. Po dokonaniu potrącenia w żaden inny sposób nie dojdzie w przyszłości do uregulowania zobowiązania wynikającego z zawartej transakcji nabycia Udziałów - nie jest bowiem możliwe dokonanie uregulowania zobowiązania, które już uprzednio wygasło w wyniku potrącenia.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w momencie dokonania sprzedaży lub dobrowolnego umorzenia udziałów będzie mu przysługiwało prawo do ujęcia całości wydatków na nabycie Udziałów w kosztach uzyskania przychodów. Powyższe wynika z faktu, iż przed momentem zbycia tych Udziałów wierzytelność z tytułu ich nabycia będzie w całości uregulowana.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych w tym m.in.:

  • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 listopada 2014 r. (ITPB1/415-950/14/WM), w której organ potwierdził, że potrącenie wierzytelności jest jedną z form wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania świadczenia przez umorzenie wzajemnych wierzytelności między stronami. Do wygaśnięcia zobowiązania przez potrącenie dochodzi w sytuacji, gdy jedna strona jest w stosunku do drugiej zarówno dłużnikiem, jak i wierzycielem. Potrącenie zatem stanowi formę wzajemnej zapłaty za istniejące pomiędzy stronami zobowiązania, co pozwala na traktowanie jej na równi z zapłatą,
  • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 listopada 2014 r. (ITPB1/415-870/i4/MR), w której organ zgodził się, że potrącenie pożyczki z określoną kwotą (odpowiadającą kwocie jaką Wnioskodawca winien zapłacić PolCo za Wierzytelność) stanowi formę wzajemnej zapłaty za istniejące pomiędzy stronami zobowiązania, co pozwala na traktowanie go na równi z zapłatą,
  • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 października 2013 r. (ITPB1/415-707/13/AD), w której organ stwierdził że wydatek na nabycie przez Wnioskodawcę akcji (udziałów) poniesiony poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności wynikających z transakcji sprzedaży oraz umowy pożyczki w momencie ich zbycia na rzecz podmiotu trzeciego będzie kosztem uzyskania przychodu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, potrącenie zobowiązania z tytułu zakupu Udziałów z zobowiązaniem Pożyczkodawcy do wydania przedmiotu Pożyczki będzie stanowiło formę uregulowania zobowiązania na gruncie art. 24d ustawy o PDOF, a w konsekwencji w przypadku dokonania sprzedaży lub dobrowolnego umorzenia Udziałów Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania dla celów podatkowych całości wydatków na nabycie Udziałów jako kosztu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.