IP-PB3-423-187/08-4/MB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
CIT - w zakresie skutków podatkowych nabycia przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.01.2008 r. (data wpływu 29.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
 1. W 2008 r. M S.A. („Spółka”) zamierza zawrzeć umowę sprzedaży, na mocy której kupi przedsiębiorstwo Z P, z siedzibą w P („P”), prowadzone w ramach działalności osoby fizycznej - pana R („Sprzedawca”), wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej. P prowadzi działalność gospodarczą polegającą na rozbiorze i sprzedaży mięsa (produktów mięsnych), których sprzedaż jest dokonywana przez sklepy detaliczne.
 2. W skład przedsiębiorstwa P wchodzą obecnie m.in.: grunty, budynki i budowle, środki transportu, zapasy wyrobów gotowych i materiałów, zapasy materiałów i produkcja w toku, należności, środki pieniężne oraz zobowiązania związane z tym przedsiębiorstwem (w szczególności zobowiązania Sprzedawcy wobec kredytodawców oraz dostawców). Z bilansu P sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r. (który od tego czasu nie uległ istotnej zmianie) wynika, iż zasadniczą - z punktu widzenia wartościowego - część aktywów P (około 95% sumy bilansowej) stanowią środki trwałe.
 3. W umowie sprzedaży P zostanie podana łączna (jedna) cena sprzedaży P. Z transakcji kupna przedsiębiorstwa P może zostać wyłączone przejęcie (i) zobowiązań Sprzedawcy z tytułu kredytów i pożyczek (stanowiące wartościowo około 53% sumy bilansowej, wg bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.) (przy czym struktura bilansu nie uległa zasadniczej zmianie do dnia dzisiejszego) oraz (ii) zobowiązań Sprzedawcy z tytułu dostaw. W takim wypadku, w umowie sprzedaży P, obok ceny sprzedaży P, zostanie wskazana kwota zobowiązań Sprzedawcy przejęta przez Spółkę.
 4. Po kupnie przedsiębiorstwa P, Spółka zamierza przenieść do nabytego zakładu - działalność w zakresie rozbioru mięsa, prowadzoną obecnie w W w budynkach znajdujących się na ul. T; natomiast dotychczasowa produkcja P będzie kontynuowana. Wnioskodawca będzie nadal prowadził działalność gospodarczą.
 5. Na podstawie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa P zostaną również przejęci przez Spółkę pracownicy Sprzedawcy.

W związku ze zdarzeniem przyszłym przedstawionym powyżej, Spółka wnosi o potwierdzenie:

 1. Na podstawie art. 4a pkt 3 ustawy o CIT, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku stanowi „przedsiębiorstwo” - zespól wszystkich składników majątkowych P, które zostaną kupione przez Spółkę, a przy pomocy których Sprzedawca obecnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, z której osiąga przychody podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - również wówczas, gdyby z umowy sprzedaży przedsiębiorstwa zostało wyłączone przejęcie zobowiązań Sprzedawcy z tytułu kredytów/ pożyczek czy z tytułu dostaw.
 2. Na podstawie art. 16g ust. 10 ustawy o CIT, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przepis ten będzie stanowił podstawę do ustalenia przez Spółkę wobec kupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - wchodzących w skład przedsiębiorstwa P - ich wartości początkowej, oraz to, że wartość ta powinna zostać ustalona odrębnie dla każdego z kupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa P.
 3. Na podstawie art. 15 ust. 1 zdanie 1 ustawy o CIT, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przepis ten będzie stanowił podstawę do ustalenia przez Spółkę w momencie sprzedaży kupionych (i) zapasów wyrobów gotowych i towarów, oraz (ii) zapasów materiałów i produkcji w toku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa P - kosztu uzyskania przychodu w wysokości ich wartości rynkowej ustalonej w chwili ich kupna.
 4. Na podstawie art. 16g ust. 2 i ust. 3 w zw. z art. 4a pkt 2 ustawy o CIT, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, dla celów ustalania wartości początkowej firmy - cenę nabycia przedsiębiorstwa P (tj. kwotę zapłaconą Sprzedawcy przez Spółkę) należy powiększyć - w razie przejęcia zobowiązań Sprzedawcy przez Spółkę - o wartość przejętych przez Spółkę zobowiązań Sprzedawcy, funkcjonalnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą P (w szczególności są to zobowiązania Sprzedawcy wobec kredytodawców oraz dostawców) - o ile zobowiązania nie zostały uwzględnione w cenie sprzedaży przedsiębiorstwa.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Art. 4a pkt 3 ustawy o CIT stanowi, że „ ilekroć w ustawie <o podatku dochodowym od osób prawnych> jest mowa o przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego”. Przedsiębiorstwo zostało zdefiniowane w art. 551 Kodeksu Cywilnego, z którego wynika, że „przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.”

Zdaniem Spółki zespół wszystkich składników majątkowych, przy pomocy których Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą jako P, stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT w związku z art. 551 Kodeksu Cywilnego. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest fakt, iż w przypadku P występują oba aspekty niezbędne do uznania, iż w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej istnieje przedsiębiorstwo w rozumieniu powyższych przepisów (tj. aspekt funkcjonalny „przeznaczenie do prowadzenia działalności gospodarczej„ oraz aspekt organizacyjny „zorganizowany jako całość zespół składników majątkowych „). Bezsprzecznym jest bowiem fakt, iż Sprzedawca w sposób ciągły i zorganizowany przy pomocy składników majątkowych, które mają być zbyte na rzecz Spółki, prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu, osiąga przychody. W związku z faktem, iż przedmiotem umowy sprzedaży będzie zespół wszystkich składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) związanych z działalnością prowadzoną dotychczas przez Sprzedawcę w ramach P, bez wątpienia sprzedaż ta powinna zostać uznane za sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT.

Jednocześnie, możliwe wyłącznie z transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa P przejęcia (i) zobowiązań Sprzedawcy z tytułu kredytów/pożyczek (które stanowią wartościowo około 53% sumy bilansowej, według bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.) czy (ii) zobowiązań Sprzedawcy z tytułu dostaw, nie spowoduje zaklasyfikowania transakcji jako nie stanowiącej sprzedaży przedsiębiorstwa. Zobowiązania Sprzedawcy z tytułu kredytów/ pożyczek czy z tytułu dostaw (jako źródło finansowania składników majątku przedsiębiorstwa P) nie stanowią bowiem elementu istotnego z punktu widzenia uznania danej zorganizowanej masy majątkowej za przedsiębiorstwo (nieprzejęcie zobowiązań Sprzedawcy z ww. tytułów nie ma bowiem wpływu na zdolność przedsiębiorstwa do kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie u kupującego). Za powyższą wykładnią przemawia też obecne uregulowanie art. 551 Kodeksu Cywilnego, który poza zakresem pojęcia przedsiębiorstwa pozostawia zobowiązania i obciążenia związane z jego prowadzeniem.

Ad. 2

Zgodnie z art. 16g ust. 10 ustawy o CIT „w razie nabycia w drodze kupna (...) przedsiębiorstwa (...), łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

 1. suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,
 2. różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi – w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firm.”

Zdaniem Spółki w przypadku kupna P, gdy w efekcie rozliczenia podatkowego umowy sprzedaży przedsiębiorstwa nie wystąpi dodatnia wartość firmy wówczas podstawę ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa P będzie stanowił art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT.

Jednocześnie, wobec kupionych składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa P, Spółka będzie musiała ustalić wartość początkową odrębnie dla każdego z tych składników.

Ad. 3

Art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT stanowi, iż „ kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 <ustawy o CIT>.” Zdaniem. Spółki, w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przepis art. 15 ust. 1 zdanie 1 ustawy o CIT będzie stanowił podstawę do ustalenia przez Spółkę w momencie sprzedaży kupionych (i) zapasów wyrobów gotowych i towarów, oraz (ii) zapasów materiałów i produkcji w toku - kosztu uzyskania przychodu w wysokości ich wartości rynkowej ustalonej w chwili ich kupna.

Ad. 4

Z art. 16g ust. 2 ustawy o CIT wynika, że wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa (...), ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, (...) a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego (...) przedsiębiorstwa (...), odpowiednio z dnia kupna (...). Art. 16g ust. 3 ustawy o CIT stanowi, że „za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast, art. 4a pkt 2 ustawy o CIT stanowi, iż ilekroć w ustawie <o CIT> jest mowa o składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia o której mowa w art. 16g ust. 3 <ustawy o CIT>.

Zdaniem Spółki, w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, dla celów ustalania wartości początkowej firmy - cenę nabycia przedsiębiorstwa P (tj. kwotę zapłaconą Sprzedawcy przez Spółkę) należy - w razie przejęcia zobowiązań Sprzedawcy przez Spółkę - powiększyć o wartość przejętych przez Spółkę zobowiązań Sprzedawcy, funkcjonalnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą P (w szczególności są to zobowiązania Sprzedawcy wobec kredytodawców oraz dostawców); z tego względu, że zobowiązania nie zostały uwzględnione w cenie sprzedaży przedsiębiorstwa. Przepis art. 4a pkt 2 ustawy o CIT nakazuje bowiem wprost uwzględnić w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3 ustawy o CIT - również długi funkcjonalnie związane z działalnością gospodarczą zbywcy. Zdaniem Spółki długami funkcjonalnie związanymi z działalnością przedsiębiorstwa są bowiem niewątpliwie zobowiązania Sprzedawcy wobec kredytodawców (w sytuacji, gdy kredyt został przeznaczony na działalność gospodarczą P) oraz dostawców.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.